Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Asas Kepemimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru


Nama Kursus/Modul
Leadership and Teacher Professional Development
2. Kod Kursus EDUP3083

3. Nama Staf Akademik Dr. Mohd Nordin Abu Bakar

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memahami asas kepemimpinan dan
Kursus/Modul dalam pembangunan diri secara profesional serta berupaya menampilkan ciri-ciri kepemimpinan
Program dalam pengajaran dan pembelajaran

5. Semester dan Tahun


Semester 2 Tahun 4
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
129
P= Pentaksiran
26 19 - 2.5 26 38 - 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menjelaskan konsep mengajar sebagai satu profesion dan ciri-ciri guru sebagai
CLO) seorang profesional. (C2, LO1, LO8, EM2)
2. Menghuraikan isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru serta
perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru. (C4, A2,LO1, LO8, EM2)
3. Menyediakan pelan pembangunan diri dan pembangunan kerjaya untuk menjadi
seorang yang profesional berdasarkan peringkat-peringkat perkembangan guru.
(C5,LO3,L07,CTPS3, KK3)
4. Menganalisis peranan guru sebagai pemimpin profesional dalam pelbagai aspek
pengajaran dan pembelajaran melalui temubual. (C4,A2,LO3, ,LO9, CTPS3,LS1)
5. Merangka pelan tindakan untuk mengurus perubahan dalam bidang pendidikan.
(C6,A4,LO1)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
x
1
x x
2
x
3
x x
4
5 x x

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
10. Kemahiran Boleh Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS3), Kemahiran Pengurusan
Pindah (Transferable dan Keusahawanan (KK3), Kemahiran Komunikasi (CS1), Etika dan Moral Profesional (EM3),
Skills, TS): Kemahiran Kepemimpinan (LS1)

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di
akhir semester.

Kerja kursus terdiri daripada daripada laporan temubual (600 perkataan) dan penulisan
akademik (1000 perkataan). Kerja kursus dibina dengan merujuk kepada Buku Panduan
Pentaksiran. Peperiksaan berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku
Panduan Pentaksiran.

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran

Ujian Bertulis
Kuliah
LO1 – Pengetahuan Laporan Temubual
Tutorial
Penulisan Akademik

Ujian Bertulis
LO3 – Kemahiran saintifik,
Tutorial Penulisan Akademik
kemahiran berfikir dan
Perbincangan Laporan Temubual
menyelesaikan masalah

LO7 – Kemahiran Pengurusan Kuliah


Penulisan Akademik
dan Keusahawanan Tutorial
LO8 – Profesionalisme, Nilai, Kuliah Ujian Bertulis
Sikap dan Etika Tutorial Laporan Temubual
Perbincangan Penulisan Akademik
Kuliah
LO9- Kemahiran Kepimpinan Tutorial Laporan Temubual
Perbincangan

12. Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep mengajar sebagai satu profesion; cabaran semasa dalam
sistem pendidikan; perundangan berkaitan guru dan pendidikan; kualiti guru; peringkat
perkembangan guru, pembangunan kemahiran profesional guru, kepemimpinan guru; struktur
organisasi pendidikan; dan inovasi dan perubahan pendidikan.

This course discusses the concept of teaching as a profession; educational issues and
current challenges; teacher and teaching legislation, teacher quality; stages of teacher
development; teacher leadership; organizational structure of the education system and
innovation and managing educational changes.

13. Mod Penyampaian Kuliah, tutorial, Perbincangan

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%
Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50

Laporan Temubual 20
Tugasan
Penulisan Akademik 30

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X X
dengan
Objektif Pendidikan CLO 2 X X
Program CLO 3 X X
(Programme
Educational CLO 4 X X
Objectives, PEO)
CLO 5 X

PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menjelaskan konsep mengajar sebagai satu profesion dan ciri-ciri guru
sebagai seorang profesional . (C2, LO1, LO8, EM2)
CLO 2 Menghuraikan isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru serta
perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru (C4, A2,LO1, LO8,
EM2)
CLO 3 Menyediakan pelan pembangunan diri dan pembangunan kerjaya untuk
menjadi seorang yang profesional berdasarkan peringkat-peringkat
perkembangan guru (C5,LO3,L07,CTPS3, KK3)
CLO 4 Menganalisis peranan guru sebagai pemimpin profesional dalam
pelbagai aspek pengajaran dan pembelajaran melalui temubual
(C4,A2,LO3, ,LO9, CTPS3,LS1)
CLO 5 Merangka pelan tindakan untuk mengurus perubahan dalam bidang
pendidikan (C6,A4,LO1)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 X X
Pembelajaran CLO 3 X
(Learning
Outcomes, LO) CLO 4 X

CLO 5 X

Domain hasil pembelajaran (LO)


LO 1 Pengetahuan
LO 2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
LO 3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO 4 Kemahiran Komunikasi
LO 5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban
LO 6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO 8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
LO 9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menjelaskan konsep mengajar sebagai satu profesion dan ciri-ciri guru
sebagai seorang profesional . (C2, LO1, LO8, EM2)
CLO 2 Menghuraikan isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru serta
perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru (C4, A2,LO1, LO8,
EM2)
CLO 3 Menyediakan pelan pembangunan diri dan pembangunan kerjaya untuk
menjadi seorang yang profesional berdasarkan peringkat-peringkat
perkembangan guru (C5,LO3,L07,CTPS3, KK3)
CLO 4 Menganalisis peranan guru sebagai pemimpin profesional dalam
pelbagai aspek pengajaran dan pembelajaran melalui temubual
(C4,A2,LO3, ,LO9, CTPS3,LS1)
CLO 5 Merangka pelan tindakan untuk mengurus perubahan dalam bidang
pendidikan (C6,A4,LO1)

Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah

Amali
Amali

1. Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion


· Konsep profesion dan profesionalisme
1 1 1 2 5
· Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
2. Dasar dan Hala Tuju Pendidikan Negara
· Dasar Pendidikan Kebangsaan
· Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010)
· Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) 3 2 3 4 12
Pendidikan
· Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2013 – 2025
· Tonggak Pendidikan UNESCO

3. Perundangan Berkaitan Guru dan Pendidikan


· Kod Etika Keguruan Malaysia
· Peraturan Tatakelakuan dan Tatatertib Penjawat
Awam 2 2 2 4 10
· Akta Pendidikan 1996
· Hak Asasi Kanak-Kanak

4. Kualiti Guru
· Standard Guru Malaysia
· Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 3 2 3 4 12
· Kepuasan kerja

5. Peringkat Perkembangan Guru


· Teori Keprihatinan Guru (Fuller, 1969)
· Lima Peringkat Perkembangan Guru (Trotter, 1986)
· Enam Peringkat Perkembangan Guru (KPM) 3 2 3 4 12

6. Pembangunan Kemahiran Profesionalisme Guru


· Jenis model pembangunan profesionalisme
· Pembangunan Profesionalisme Berterusan (KPM)
- Konsep pembangunan profesionalisme
berterusan (PPB)
- Matlamat dan kepentingan PPB
- Model PPB, KPM 3 3 3 6 15
- Pelaksanaan PPB
- Aktiviti PPB
· Meneroka peluang-peluang pembangunan dan
kerjaya guru
· Pelan pembangunan profesionalisme peribadi

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
7. Kepemimpinan Guru
· Asas kepimpinan
- Kepemimpinan transaksi
- Kepemimpinan transformasi
5 3 5 6 19
· Konsep guru sebagai pemimpin
· Peranan guru sebagai pemimpin
· Kemahiran-kemahiran guru sebagai pemimpin
· Cabaran kepemimpinan di sekolah (aliran perdana,
inklusif dan berkeperluan pendidikan khas)

8. Struktur Organisasi Pendidikan di Malaysia


· Struktur organisasi Kementerian Pendidikan
Malaysia
· Struktur Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat 2 2 2 4 10
Pendidikan Daerah
· Struktur organisasi sekolah
- Tugas dan tanggung jawab guru
- Jangkaan guru

9. Guru sebagai Agen Perubahan


· Inovasi dalam pendidikan
· Strategi pengajaran-pembelajaran yang inovatif
· Mengenalpasti peluang perniagaan hasil inovasi 4 2 4 4 14
dalam pendidikan
· Mengurus perubahan pendidikan

Kerja Kursus 10 10

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 26 19 2.5 26 38 17.5 129

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 26 26

Tutorial 19 38

Laporan Temubual
(600 patah - 4
perkataan)

Penulisan Akademik
(1000 patah - 6
perkataan)

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 47.5 81.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 129
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas


Ann Lieberman, Lynne Miller. (2011).Teacher leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Stevan Farr. (2010). Teaching as leadership . San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.

Rujukan Tambahan
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2009). Standard Guru
Malaysia. Shah Alam: Giga Wise Network Sdn. Bhd.
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014). Pelan pembangunan
profesionalisme berterusan: Guru dan pemimpin sekolah. Putrajaya: Kementerian
Pendidikan Malaysia.
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. (2012). Pendidikan di Malaysia
: Memartabatkan Kecemerlangan Pendidikan Negara. Putrajaya: Kementerian
Pelajaran Malaysia.
Fullan, M.,Hargreaves, A. (2015) Professional capital. Transforming teaching in every school.
USA: Colombia University: Teachers College Press.
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. (2012). Dasar Pendidikan
Negara. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.
Hurst, B. & Reding, G. (2009). Professionalism in teaching (3rd ed.). Upper Saddle River,
NJ: Pearson Merrill Prentice.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN

EDUP3083 (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep mengajar Ujian Bertulis


sebagai satu profesion dan ciri-ciri Kuliah Laporan Temubual
X X
guru sebagai seorang profesional. Tutorial Penulisan Akademik
(C2, LO1, LO8, EM2)
2. Menghuraikan isu dan cabaran
semasa yang dihadapi oleh Ujian Bertulis
Kuliah
Laporan Temubual
guru serta perundangan yang X X Tutorial
Penulisan Akademik
berkaitan dengan kerjaya guru Perbincangan
(C4, A2,LO1, LO8, EM2)
3. Menyediakan pelan
pembangunan diri dan
pembangunan kerjaya untuk
Kuliah Ujian Bertulis
menjadi seorang yang
X Tutorial Penulisan Akademik
profesional berdasarkan Perbincangan
peringkat-peringkat
perkembangan guru.(C5,LO3,
L07, CTPS3,KK3)

4. Menganalisis peranan guru


sebagai pemimpin profesional
Kuliah
dalam pelbagai aspek pengajaran Ujian Bertulis
X Tutorial
dan pembelajaran melalui Laporan Temubual
Perbincangan
temubual (C4,A2,LO3, ,LO9,
CTPS3,LS1)
5. Merangka pelan tindakan untuk Kuliah
Ujian Bertulis
mengurus perubahan dalam X X Tutorial
bidang pendidikan. (C6,A4,LO1) Perbincangan

Kuliah Laporan Temubual


Tutorial Penulisan Akademik
KESELURUHAN X X X X
Ujian Bertulis
Perbincangan

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

Beri Nilai