Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN MATA PELAJARAN SAINS KELAS 2 UKM


PENGAJARAN
HARIAN TARIKH/HARI 10 FEBUARI 2019 AHAD MASA 5:00 – 6:00

TEMA Inkuiri Dalam Sains – Kemahiran Saintifik TAJUK Kemahiran Manipulatif

STANDARD
KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Manipulatif Sains
1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.
STANDARD
PEMBELAJARAN 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF a) Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti.
PEMBELAJARAN b) Menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi
suatu aktiviti dengan kaedah yang betul.
1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi
KRITERIA KEJAYAAN
sesuatu aktiviti dengan betul.
2. Mengendalikan sekurang-kurangnya tiga peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi
suatu aktiviti dengan kaedah yang betul.
1) Murid dibawa ke makmal sains.
2) Murid ditunjukkan beberapa peralatan, bahan sains yang perlu diketahui.
3) Murid diedarkan dengan kad tugasan aktiviti.

AKTIVITI 4) Murid diminta untuk mengenalpasti peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan untuk
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN menjalankan aktiviti.
(P&P)
5) Murid membentangkan jawapan mereka dan bersoal jawab bagi mendapatkan jawapan yang paling
tepat.
6) Murid melengkapkan buku aktiviti.
TP 1 2 3 4 5 6
PEMULIHAN: PENGUKUHAN: PENGAYAAN:
TINDAKAN SUSULAN
MURID

 Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


BAHAN BANTU
 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain

 Menggunakan
 Memerhati  Membuat inferens  Mengawal
perhubungan ruang
KEMAHIRAN PROSES  Mengelas  Meramal pembolehubah
dan masa
SAINS (KPS)  Mengukur dan menggunakan  Berkomunikasi  Membuat hipotesis
 Mendefinisi secara
nombor  Mentafsir data  Mengeksperimen
operasi

KEMAHIRAN  Mengguna & mengendalikan alatan dan bahan sains dengan betul  Melakar spesimen, peralatan sains dengan cara
MANIPULATIF SAINS  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat yang betul
(KMS)  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.  Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul

KECERDASAN  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


PELBAGAI  Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

 Membuat gambaran mental  Menganalisis  Menyusun mengikut


 Menjana idea
 Mencirikan  Menilai keutamaan
KEMAHIRAN  Membanding beza
 Menghubungkait  Mengitlak  Menganalogi
BERFIKIR  Membuat Inferens
 Mengesan kecondongan  Membuat hipotesis  Mensintesis
 Mengumpul dan mengelaskan
 Membuat urutan  Membuat ramalan  Membuat kesimpulan

 Baik hati  Berani mencuba  Bekerjasama  Bertolak ansur


NILAI-NILAI MURNI
 Penyayang  Bersifat objektif  Adil dan saksama  Berdikari

PENILAIAN
 Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN  Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan kerana:


 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah (Sila nyatakan)
 Mengiringi Murid Keluar
REFLEKSI
 Cuti Rehat / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Cuti Peristiwa / Cuti Umum
 ……………………………………………………………………

Anda mungkin juga menyukai