Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 (KSSM)


TAHUN 2019

BIDANG/ TAJUK/
TARIKH STANDARD OBJEKTIF/AKTIVITI CATATAN
KANDUNGAN

MINGGU Objektif :
1 PENGENALAN KEPADA SUKATAN PELAJARAN PSV TING 1 KSSM
PROGRAM JAMPI
1-4
JANUARI Aktiviti : Free Drawing.
2019
MINGGU Pengenalan kepada portfolio dan kepentingan portfolio dalam PSV.
2
6-11 Aktiviti :
JANUARI Pengenalan kepada Aras 1: Jenis-jenis portfolio dan kepentingannya dalam PSV.
2019 portfolio Aras 2 : Pengenalan kepada kraf buku dan cara menghasilkan buku sketch
menggunakan teknik jahitan tangan.
Aras 3 :Kraf Buku: Projek menghasilkan portfolio @ buku sketch buatan tangan

MINGGU Bidang : Objektif :


3 Sejarah dan Apresiasi 1. Menggalurkan Sejarah Perkembangan Seni Visual di Malaysia dan
13-18 Seni Visal Kepentingannya
JANUARI
2019 Tajuk : Murid boleh:
Perkembangan Seni 1.Menggalurkan perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia
Lukis dan Seni Reka Seni Halus Seni Reka Seni Kraf
di Malaysia i. Sejarah dan i. Sejarah dan i. Bidang
perkembangan perkembangan ii. Adiguru dan Produk
Standard ii. Tokoh dan karya ii. Tokoh dan karya iii. Institusi:
Kandungan: iii. Pertubuhan dan iii. Pertubuhan dan a. Kraftangan Malaysia
persatuan persatuan b. Institut Kraf Negara
iv. Institusi Seni iv. Institusi Seni

Persepsi Seni
Aktiviti :
Aras 1:
Pemahaman terhadap
1. Sesi penerangan dan perbincangan menggunakan:
Perkembangan Seni
- Foto / tayangan slaid/ Video/ Lembaran Kerja
Lukis dan Seni Reka
2. Pengagihan kumpulan
di Malaysia
Aras 2:
1. Mencari maklumat menggunakan rujukan bahan internet/ buku teks PSV

MINGGU Sambungan , Objektif :


4 1. Mengenalpasti tokoh, karya dan sumbangan.
20-25 Standard
JANUARI Kandungan: Murid boleh:
2019 Eksplorasi Seni 1. Mengenalpasti tokoh, karya dan sumbangan Seni Halus, Seni reka dan Kraf di
Malaysia
Eksplorasi maklumat
daripada pelbagai Aktiviti :
sumber bagi Aras 2:
pengukuhan Membuat kajian tentang sejarah, tokoh, sumbangan dan peranan institusi dengan
pemahaman terhadap menggunakan pendekatan brainstorming. Pelajar akan berbincang dalam kumpulan
Perkembangan Seni dan membuat portfolio.
Lukis dan Seni Reka
di Malaysia
MINGGU Sambungan , Objektif : Cuti Tahun
5 Menjana idea dalam tugasan perkembangan seni visual di Malaysia Baru Cina
27 Standard 28, 29 &
JANUARI Kandungan: Murid boleh: 30/01/2017
-1 Ekspresi Seni 1. Menjelaskan peranan Institusi Seni Visual di Malaysia
FEBRUA
RI 2019 Penzahiran idea dan Aktiviti :
konsep melalui Aras 2:
pelbagai sumber dan Menghasilkan dokumentasi berdasarkan maklumat yang diperoleh dalam bentuk:
teknologi dalam - Peta Pemikiran / Artist Book / Poster
penjanaan tugasan
Aras 3:
1. Meniru karya tokoh menggunakan Pendekatan Memesis (Peniruan)

MINGGU Sambungan , Objektif :


6 Menjana hasil persembahan portfolio
3-8 Standard
FEBRUA Kandungan: Murid boleh:
RI 2019 Apresiasi Seni 1.Mempamerkan hasil karya
2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Cuti Hari
Penghayatan terhadap Bahasa Seni Visual Thaipusam
hasil karya Seni Visual 3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya 10/02/2017

Aktiviti :
Aras 3:
1. Membentangkan hasil dokumentasi (gallery walk) .
2. Membuat kritikan dan apresiasi terhadap kajian.
MINGGU Bidang : Objektif :
7 Bahasa Seni Visual 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi rupa
10 - 15 2. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan pada alam semulajadi,
FEBRUA Tajuk : Garisan objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
RI 2019
Standard Murid boleh:
Kandungan: 1. Memahami definisi garisan
Persepsi Seni 2. Mengenalpasti jenis garisan pada: Alam semulajadi / Objek buatan manusia /
Pemahaman terhadap Karya seni visual
Bahasa Seni Visual 3. Menyatakan fungsi garisan
4. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan pada alam semulajadi
Eksplorasi Seni dengan pelbagai teknik.
Eksplorasi dan
aplikasi unsur seni Aktiviti :
bagi pengukuhan Aras 1:
pemahaman terhadap 1.Tayangan multimedia
Bahasa Seni Visual 2.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang garisan yang diperolehi daripada:
- Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet

Aras 2:
Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor)
1.Meneroka jenis dan fungsi garisan yang terdapat pada alam semulajadi
(I See, I Think, I Wonder)
2.Melakar jenis garisan yang terdapat pada subjek kajian
MINGGU Bidang : Objektif :
8 Bahasa Seni Visual 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi rupa
17-22 2. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan pada alam semulajadi,
FEBRUA Tajuk : Jalinan objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
RI 2019
Standard Murid boleh:
Kandungan: 1. Memahami definisi jalinan
Persepsi Seni 2. Mengenalpasti jenis jalinan pada: Alam semulajadi / Objek buatan manusia /
Pemahaman terhadap Karya seni visual
Bahasa Seni Visual 3. Menyatakan fungsi jalinan
4. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan pada alam semulajadi
Eksplorasi Seni dengan pelbagai teknik.
Eksplorasi dan
aplikasi unsur seni Aktiviti :
bagi pengukuhan Aras 1:
pemahaman terhadap 1.Tayangan multimedia
Bahasa Seni Visual 2.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang jalinan yang diperolehi daripada:
- Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet

Aras 2:
Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor)
1.Meneroka, mengumpul dan mengelas jenis dan fungsi jalinan yang terdapat pada
alam semulajadi
2.Melakar jenis jalinan yang terdapat pada subjek kajian

Aras 3:
1. Membanding beza antara garisan dan jalinan, (Number Head Together)
2. Menjana idea produk bersesuaian gabungan garisan dan jalinan (art infusion).

MINGGU Bidang : Objektif :


9 Pemikiran Seni Visual 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, tujuan, kaedah pembentukan
24 dan proses perkembangan designomic.
FEBRUA Tajuk : Designomic 2. Meneroka kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic dalam
RI - 1 proses pembentukan karya.
MAC 2019 Standard
Kandungan:
Persepsi Seni
Pemahaman terhadap Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan hasil dapatan dari buku teks
teori designomic mengenai:
dalam proses 1. Definisi designomic
pembentukan karya 2. Tujuan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya
3. Kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic
Eksplorasi Seni 4. Teori Designomic : Definisi , Peranan , Kaedah , Proses
Eksplorasi dan 5. Meneroka kaedah penjanaan designomic
aplikasi kaedah 6. Menghuraikan secara visual, bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman
pembentukan dan designomic
perkembangan 7. Mencerakinkan proses Komponen (Designomic) ,Teknik (Konvensional &
designomic Kontemporari (TMK) )

Aktiviti :
Aras 1:
1. Memberi penerangan atau pernyataan dengan menumpukan kepada aspek
designomic (keusahawanan dalam bidang seni halus, seni reka dan seni kraf)
melalui Peta Pemikiran

Aras 2:
1. Mengumpulkan maklumat dalam bentuk foto/contoh produk berkaitan konsep
designomic dalam ketiga-tiga bidang iaitu seni halus, seni reka dan seni kraf

MINGGU Bidang : Objektif :


10 Bahasa Seni Visual & 1. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan &
3-8 Pemikiran Seni Visual jalinan untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea
MAC 2019 dengan kreatif
Tajuk :
- Garisan & Jalinan Murid boleh:
- Designomic 1. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan &
jalinan untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea
Standard secara kreatif (membuat gambaran mental & menjana idea)
Kandungan: 2. Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya (mereka cipta).
Ekspresi Seni Aktiviti :
Penzahiran idea dan Aras 3:
konsep 1. Menghasilkan produk art infusion:
melalui pelbagai Produk : Mug/ kulit buku/ beg/ penanda buku/ arca / Kraf (Aksesori) dll
sumber dan teknologi Teknik : Garisan & jalinan melalui Lukisan / Doodle Art / Pualaman / Kolaj/
dalam penjanaan Quilling / Tiupan dan Corak Buih Sabun
tugasan
MINGGU Bidang : Objektif :
11 Bahasa Seni Visual & 1. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
10 - 15 Pemikiran Seni Visual penghasilan karya.
MAC 2019
Tajuk : Murid boleh:
- Garisan & Jalinan 1. Mempamerkan hasil karya
- Designomic 2. Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
Bahasa Seni Visual
3. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Standard
Kandungan: Aktiviti :
Aras 3:
Apresiasi Seni 1. Pameran hasil karya (gallery walk), Art talk .
Penghayatan terhadap  Pelajar membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang dipamerkan
hasil karya Seni Visual  Pelajar mengemukakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
 Pelajar membuat penaakulan induktif dan deduktif mengenai kebolehpasaran
produk ciptaan sendiri/rakan.

MINGGU Bidang : Objektif : (kajian subject


12 Bahasa Seni Visual 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi rupa & matter
17-22 bentuk Dinasour)
MAC 2019 Tajuk : Rupa & 2. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa & bentuk pada alam
Bentuk semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

Standard Murid boleh:


Kandungan: 1. Memahami definisi rupa & bentuk
Persepsi Seni 2. Mengenalpasti jenis rupa & bentuk pada: Alam semulajadi / Objek buatan manusia
Pemahaman terhadap / Karya seni visual
Bahasa Seni Visual 3. Menyatakan fungsi rupa & bentuk
4. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa & bentuk pada alam
semulajadi dengan pelbagai teknik.

Aktiviti :
Aras 1:
1.Tayangan multimedia
Eksplorasi Seni
2.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang rupa & bentuk yang diperolehi
Eksplorasi dan
daripada:
aplikasi unsur seni
- Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet
bagi pengukuhan
pemahaman terhadap
Aras 2:
Bahasa Seni Visual
Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor)
1.Meneroka jenis dan fungsi rupa & bentuk yang terdapat pada alam semulajadi
(I See, I Think, I Wonder)
2.Melakar jenis rupa & bentuk pada objek alam dan buatan manusia menggunakan
teknik contour drawing. Media : kering
MINGGU cuti pertengahan
13 penggal 1
24-29
MAC 2019
MINGGU Bidang : Objektif : (kajian subject
14 Bahasa Seni Visual 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi kontra dan matter
1 - 6 penegasan Dinasour)
APRIL Tajuk : 2. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur kontra dan penegasan pada alam
2018 - Kontra semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik
- Penegasan
Murid boleh:
Standard 1. Memahami definisi kontra dan penegasan
Kandungan: 2. Mengenalpasti jenis kontra dan penegasan pada: Alam semulajadi / Objek buatan
Persepsi Seni manusia / Karya seni visual
Pemahaman terhadap 3. Menyatakan fungsi kontra dan penegasan
Bahasa Seni Visual 4. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur kontra dan penegasan pada alam
semulajadi dengan pelbagai teknik.
Eksplorasi Seni
Eksplorasi dan Aktiviti :
aplikasi unsur seni Aras 1:
bagi pengukuhan 1.Tayangan multimedia
pemahaman terhadap 2.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang rupa & bentuk yang diperolehi
Bahasa Seni Visual daripada:
- Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet

Aras 2:
Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor)
1.Meneroka jenis dan fungsi kontra dan penegasan yang terdapat pada alam
semulajadi (I See, I Think, I Wonder)
2.Membanding beza kontra dan penegasan pada objek alam dan buatan manusia
melalui pemerhatian dan perbincangan (brainstorming).

MINGGU Bidang : Objektif :


15 Bahasa Seni Visual & 1. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa, bentuk,
8-13 Pemikiran Seni Visual kontra dan penegasan untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi
APRIL dan idea dengan kreatif.
2018 Tajuk :
- Rupa & Bentuk Murid boleh:
- Kontra & Penegasan 1. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa, bentuk,
- Designomic kontra dan penegasan untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi
dan idea secara kreatif (membuat gambaran mental & menjana idea)
Standard 2. Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya (mereka cipta).
Kandungan:
Aktiviti :
Ekspresi Seni Aras 3:
Penzahiran idea dan 1. Menghasilkan produk art infusion (subject matter Dinasour):
konsep melalui Produk : Kad pop-up / kulit buku / Paper cut out/ Penanda buku/ Kraf
pelbagai sumber dan (tanglung) / arca relief / dll
teknologi dalam Teknik : Lukisan 3D / Catan / Doodle Art / Pualaman / Kolaj/ Quilling / Tiupan
penjanaan tugasan dan Corak Buih Sabun / Binaan / dll

MINGGU Bidang : Objektif :


16 Bahasa Seni Visual & 1. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
15 - 20 Pemikiran Seni Visual penghasilan karya.
APRIL
2018 Tajuk : Murid boleh:
- Rupa & Bentuk 1. Mempamerkan hasil karya
- Kontra & Penegasan 2. Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
- Designomic Bahasa Seni Visual.
3. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Standard
Kandungan: Aktiviti :
Aras 3:
Apresiasi Seni 1. Pameran hasil karya (gallery walk), Art talk .
Penghayatan terhadap  Pelajar membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang dipamerkan
hasil karya Seni Visual  Pelajar mengemukakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
 Pelajar membuat penaakulan induktif dan deduktif mengenai kebolehpasaran
produk ciptaan sendiri/rakan.

MINGGU Bidang : Objektif :


17 Bahasa Seni Visual 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi warna &
22 - 27 harmoni.
APRIL Tajuk : 2. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur warna & harmoni pada alam
2018 - Warna dan harmoni semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

Standard Murid boleh:


Kandungan: 1. Memahami definisi warna & harmoni.
Persepsi Seni 2. Mengenalpasti jenis warna & harmoni pada: Alam semulajadi / Objek buatan
Pemahaman terhadap manusia / Karya seni visual
Bahasa Seni Visual 3. Menyatakan fungsi warna & harmoni.
4. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur warna & harmoni pada alam
Eksplorasi Seni semulajadi dengan pelbagai teknik.
Eksplorasi dan
aplikasi unsur seni Aktiviti :
bagi pengukuhan Aras 1:
pemahaman terhadap 1.Tayangan multimedia
Bahasa Seni Visual 2.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang warna & harmoni yang diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet

Aras 2:
Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor)
1.Meneroka jenis dan fungsi warna & harmoni yang terdapat pada alam semulajadi.
(I See, I Think, I Wonder)
2.Menghasilkan roda warna, ton warna dan suhu warna secara berkumpulan (railway
station) .
MINGGU Bidang : Objektif : Hari Pekerja
18 Bahasa Seni Visual 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, jenis dan fungsi ruang dan 01/05/2017
30 APRIL irama & pergerakan.
- 4 MEI Tajuk : 2. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang dan irama & pergerakan
2018 - Ruang dan Irama & pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai
pergerakan teknik

Standard Murid boleh:


Kandungan: 1. Memahami definisi ruang dan irama & pergerakan.
Persepsi Seni 2. Mengenalpasti jenis ruang dan irama & pergerakan pada: Alam semulajadi / Objek
Pemahaman terhadap buatan manusia / Karya seni visual
Bahasa Seni Visual 3. Menyatakan fungsi ruang dan irama & pergerakan.
4. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang dan irama & pergerakan
Eksplorasi Seni pada alam semulajadi dengan pelbagai teknik.
Eksplorasi dan
aplikasi unsur seni Aktiviti :
bagi pengukuhan Aras 1:
pemahaman terhadap 1.Tayangan multimedia
Bahasa Seni Visual 2.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang ruang dan irama & pergerakan yang
diperolehi daripada:
- Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet

Aras 2:
Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor)
1.Meneroka jenis dan fungsi ruang dan irama & pergerakan yang terdapat pada alam
semulajadi. (I See, I Think, I Wonder)

Aras 3:
1.Menghasilkan lukisan/ catan/ arca perspektif secara berkumpulan.

MINGGU Bidang : Objektif : Hari Wesak


19 Bahasa Seni Visual & 1. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur warna, 10/05/2017
6-11 MEI Pemikiran Seni Visual harmoni, ruang dan irama & pergerakan untuk menghasilkan karya dengan
2018 menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif.
Tajuk :
- Warna dan harmoni Murid boleh:
- Ruang dan Irama & 1. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur warna,
pergerakan harmoni, ruang dan irama & pergerakan untuk menghasilkan karya dengan
menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif (membuat gambaran mental &
Standard menjana idea)
Kandungan: 2. Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya (mereka cipta).

Ekspresi Seni
Penzahiran idea dan Aktiviti :
konsep melalui Aras 3:
pelbagai sumber dan 1. Menghasilkan produk arca dinding (subject matter Dinasour, belon panas) secara
teknologi dalam berkumpulan:
penjanaan tugasan Produk : Hiasan dinding berbingkai berkonsep perspektif.
Teknik : Lukisan 3D / Catan / Doodle Art / Pualaman / Kolaj/ Quilling / Tiupan
dan Corak Buih Sabun / Binaan / dll

MINGGU Bidang : Objektif : Nuzul Al-


20 Pemikiran Seni Visual 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, tujuan, kaedah pembentukan Quran
13-18 MEI dan proses perkembangan tema dan mesej 12/06/2017
2018 Tajuk : 2. Meneroka kaedah penjanaan tema dan mesej dalam proses pembentukan karya
- Tema dan Mesej 3. Mengaplikasikan tema dan mesej dalam proses pembentukan karya
4. Menjana dan mengapresiasi tugasan
Standard
Kandungan: Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan tentang:
Persepsi Seni 1. Definisi tema dan mesej
2. Tujuan aplikasi tema dan mesej dalam proses pembentukan karya
Pemahaman terhadap 3. Kaedah pembentukan dan proses perkembangan tema dan mesej
teori tema dan mesej 4. Teori tema dan mesej : Definisi, Peranan, Kaedah, Proses
dalam proses 5. Meneroka kaedah penjanaan tema dan mesej
pembentukan karya 6. Menghuraikan secara visual, bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman
terhadap tema dan mesej
Eksplorasi Seni 7. Mencerakinkan proses : Komponen (Tema & Mesej) , Teknik (Konvensional &
Eksplorasi dan Kontemporari (TMK) )
aplikasi kaedah
pembentukan dan Aktiviti :
perkembangan tema Aras 1:
dan mesej 1.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang rupa & bentuk yang diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet
Aras 2:
Project Miniature Landscap (Dinasour Park)
1. Menganalisa tema dan mesej yang ditonjolkan dalam subject matter karya terpilih
(I See, I Think, I Wonder)
2. Membuat gambaran mental, menjana idea dan mereka cipta olahan arca
berdasarkan subject matter dinasour dan landskap dalam kumpulan.
(Brainstorming, Number head together).

MINGGU Cuti pertengahan


22 tahun
26 – 31
MEI
2019
MINGGU Cuti pertengahan
23 tahun
2-7 JUN
2019
MINGGU Bidang : Objektif :
24 Pemikiran Seni Visual 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, tujuan, kaedah pembentukan
9-14 JUN dan proses perkembangan idea, motif dan konsep.
2019 Tajuk : 2. Meneroka kaedah penjanaan idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan
- Idea, Motif dan karya.
Konsep 3. Mengaplikasikan idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan karya.
- Designomic 4. Menjana dan mengapresiasi tugasan.

Standard Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan tentang:


Kandungan: 1. Definisi idea, motif dan konsep
Persepsi Seni 2. Tujuan aplikasi idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan karya
Pemahaman terhadap 3. Kaedah pembentukan dan proses perkembangan idea, motif dan konsep
teori idea, motif dan 4. Teori idea, motif dan konsep: Definisi, Peranan, Kaedah, Proses
konsep dalam proses 5. Meneroka kaedah penjanaan idea, motif dan konsep
pembentukan karya 6. Menghuraikan secara visual, bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman
terhadap idea, motif dan konsep
Eksplorasi Seni 7. Mencerakinkan proses : Komponen (idea, motif dan konsep) , Teknik
Eksplorasi dan (Konvensional & Kontemporari (TMK) )
aplikasi kaedah
pembentukan dan Aktiviti :
perkembangan idea, Aras 1:
motif dan konsep 1.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang rupa & bentuk yang diperolehi
daripada:
Ekspresi Seni - Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet
Penzahiran idea dan
konsep
melalui pelbagai Aras 2:
sumber dan teknologi Tugasan berkumpulan
dalam penjanaan 1. Sambungan perbincangan dan mereka cipta olahan rekaan arca (sketches),
tugasan perkembangan idea , motif dan konsep. (Brainstorming, Number head
together).
2. Menilai perkembangan idea, motif dengan konsep yang dipilih dengan ciri-
ciri designomic yang sesuai untuk karya.(Group discussion & assesment)

MINGGU Bidang : Objektif : Hari Raya


25 Pemikiran Seni Visual 1. Meneroka kaedah penjanaan idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan Aidil Fitri
16-21 JUN karya. 25 &
2019 Tajuk : 26/06/2017
- Idea, Motif dan Murid boleh :
Konsep 1. Meneroka kaedah penghasilan produk, media, alat dan bahan.
- Designomic 2. Menghuraikan secara visual, bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman
terhadap idea, motif dan konsep
Ekspresi Seni 3. Mencerakinkan proses : Komponen (idea, motif dan konsep) , Teknik
Penzahiran idea dan (Konvensional & Kontemporari (TMK) )
konsep
melalui pelbagai Aktiviti :
sumber dan teknologi Aras 3:
dalam penjanaan
tugasan Tugasan berkumpulan:
1.Meneroka media, alat dan bahan yang sesuai untuk penghasilan Dinasour Park.
2.Membentangkan idea dan konsep dan cara penghasilan produk. (Group discussion
& assesment)

MINGGU Sambungan Objektif :


26 1. Meneroka kaedah penjanaan idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan
23 - 28 Penghasilan karya.
JUN 2019 Dinasour Park
Murid boleh :
1.Meneroka kaedah penghasilan produk, media, alat dan bahan.
Ekspresi Seni 2.Menghuraikan secara visual, bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman
Penzahiran idea dan terhadap idea, motif dan konsep
konsep
melalui pelbagai
sumber dan teknologi Aktiviti :
dalam penjanaan Aras 3:
tugasan
Tugasan berkumpulan:
1.Mereka cipta Dinasour Park.

MINGGU Sambungan Objektif :


27 2. Meneroka kaedah penjanaan idea, motif dan konsep dalam proses pembentukan
30 Jun - 5 Penghasilan karya.
JULAI Dinasour Park
2019 Murid boleh :
MINGGU 1.Meneroka kaedah penghasilan produk, media, alat dan bahan.
28 Ekspresi Seni 2.Menghuraikan secara visual, bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman
7-12 Penzahiran idea dan terhadap idea, motif dan konsep
JULAI konsep
2019 melalui pelbagai Aktiviti :
MINGGU sumber dan teknologi Aras 3:
29 dalam penjanaan
14-19 tugasan Tugasan berkumpulan:
JULAI 1.Mereka cipta Dinasour Park.
2019
MINGGU
30
21 - 26
JULAI
2019
MINGGU SPMC
31 bermula
28 JULAI 11/08 –
- 2 OGOS 07/09/2017
2019
MINGGU Bidang : Objektif :
32 Pemikiran Seni Visual 1. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
4-9 penghasilan karya.
OGOS Tajuk :
2019 - Tema & Mesej Murid boleh:
- Idea, Motif & 1. Mempamerkan hasil karya PT3C
Konsep 2. Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek 22/08 –
- Designomic Bahasa Seni Visual. 25/08/2017
(Perbentangan 3. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Kumpulan)
Aktiviti :
Standard Aras 3:
Kandungan: 1. Pameran hasil karya (gallery walk), Art talk .
 Pelajar membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang dipamerkan
Apresiasi Seni  Pelajar mengemukakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Penghayatan terhadap  Pelajar membuat penaakulan induktif dan deduktif mengenai kebolehpasaran
hasil karya Seni Visual produk ciptaan sendiri/rakan.

MINGGU
34
18-23 Fun Art for Sale Keychain making ( clay art /
OGOS
2019
MINGGU
35
25-30 Fun Art for Sale Typography ( sign art, watercolor calligraphy,
OGOS
2019
MINGGU Fun Art for Sale Art on canvas : Melted Crayon Cuti Awal
36 Muharam
25-30 22/10/2017
OGOS
2019
MINGGU PAT Ting 4
37 bermula
Pameran Seni Terbuka & Jualan Seni (Art Expo)
8 - 13 Penghayatan Seni 26/09 –
Tema : “Art Explode”
SEPTEMB 20/10/2017
ER 2019
MINGGU
38
15-20 PBS Kemaskini Perekodan PBS PSV Ting 1
SEPTEMB
ER 2019
MINGGU
39
22-27
SEPTEMB
ER 2019
MINGGU
40
29
SEPTEMB
ER - 4
OKTOBE
R 2019
MINGGU
41
6 - 11
OKTOBE
R 2019
MINGGU
42
13-18
OKTOBE
R 2019
MINGGU
43
20-25
OKTOBE
R 2019
MINGGU
44
27 - 1
NOVEMB
ER 2019
MINGGU
45
3-8
NOVEMB
ER 2019
MINGGU
46
10-15
NOVEMB
ER 2019