Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 06 Ogos 2018

Tahun : 5 Takwa

Bil. Murid : /25 orang

Masa : 7.45 pagi-8.45 pagi

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tema : Lestarikan Bumi Kita

Tajuk : Nikmat Alam

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata


pembentukan kata yang sesuai dalam ganda berentak dalam pelbagai situasi
pelbagai situasi dengan betul. dengan betul
5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan peluasan subjek
dan predikat dengan betul dalam pelbagai
situasi.

Hasil Pembelajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

1. Menyenaraikan kata ganda berentak berdasarkan teks


2. Membina ayat dengan kata ganda berentak

Sistem Bahasa : Kosa kata

Struktur ayat

Pengisian Kurikulum/EMK : Ilmu- Pendidikan Alam Sekitar, Geografi

Nilai Murni- Berhemat, berjimat cermat, kebersihan,


bertanggungjawab
Strategi : KP- Naturalis, Verbal Linguistik

KKt- Pembelajaran koperatif

KB- Menghubungkaitkan

Konstruktivisme- Mengaplikasikan

BBM :

Bil Jenis Bilangan


1. Batu 6
2. Buku teks 1

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mengaplikasikan penggunaan kata


ganda berentak dalam kehidupan harian seperi kuih-muih,
gotong-royong, cirit-birit dan lain-lain.

Langkah Pengajaran :

LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI CATATAN


MASA
Set Induksi Bahan maujud 1. Guru menunjukkan sebiji BBM: Batu
(5 minit)  Batu batu dan batu yang KB: Menjana
Jangkaan jawapan dikumpulkan idea
- Bilangan batu 2. Guru bersoal jawab dengan
- Banyak batu murid berkenaan
- Satu banyak perbezaan antara dua
dan satu lagi kelompok batu ini
sedikit  Apakah perbezaan antara
sebiji batu dan batu yang
dikumpulkan?
3. Guru mengaitkan jawapan
murid dengan isi pelajaran
Perkembangan “Nikmat Alam” 1. Murid diminta membaca BBM: Buku
Langkah 1 kuat dan memahami teks
(10 minit) Membaca petikan dan petikan yang terdapat di
mencari kata ganda dalam buku teks pada
berentak yang halaman 182.
terdapat dalam 2. Guru menilai secara rawak
petikan murid membaca petikan
3. Murid dan guru bersoal
jawab mengenai
tatabahasa yang mereka
tidak faham
4. Guru menerangkan
mengenai bentuk kata
ganda yang ada

Penilaian :
1. Murid dapat membaca dengan
lancar dan intonasi yang betul.

Perkembangan Kata ganda dalam Teknik : Perbincangan BBM: KB-


Langkah 2 petikan 1. Murid dibimbing oleh guru Menghubung
(5 minit) untuk mencari kata ganda -kaitkan,
berentak dalam petikan. menganalisis
2. Murid menggaris kata
ganda berentak.
3. Guru membuat penilaian
dengan jawapan murid.
Perkembangan Aktiviti berkumpulan: Teknik : Pembentangan kumpulan KP:
Langkah 3 Murid berbincang 1. Guru membahagikan murid Kooperatif,
(20 minit) dalam kumpulan, kepada 5 kumpulan. Verbal
hasilkan peta minda Linguistik
2. Setiap kumpulan diedarkan
kata ganda berentak kertas mahjong.
di atas kertas yang
3. Murid menghasilkan peta
disediakan. minda “kata ganda Nilai murni:
Kemudian, berentak” Bekerjasama
bentangkan hasil kerja 4. Murid dibimbing oleh guru , berusaha
di hadapan kelas untuk menghasilkan peta
dengan penyampaian minda tersebut.

yang kreatif 5. Murid membentangkan


hasil kerja di hadapan
kelas.
Perkembangan Murid membina 5 ayat 1. Setiap murid dikehendaki KB: Menjana
Langkah 4 tunggal dan ayat membina ayat idea
(15 minit) majmuk dengan menggunakan kata ganda
menggunakan kata berentak yang disediakan
ganda berentak oleh guru
- kering-kontang 2. Ayat ditulis di dalam buku
- ulang-alik latihan
- bukit-bukau 3. Beberapa pelajar dipilih
- semak-samun secara rawak membina
- hiruk-pikuk ayat dihadapan

Penutup Guru membuat Teknik sumbangsaran KB-


(5 minit) rumusan isi pelajaran Merumus
1. Guru bertanyakan kepada KP- Verbal
Penutup kognitif: murid berkaitan pengajaran linguistik
Merumuskan tentang pada hari ini. Nilai-
kegunaan kata ganda. 2. Murid merumus semula Kerjasama
pengajaran pada hari ini.
3. Guru membantu merumus
semula hasil pembelajaran
pada murid.