Anda di halaman 1dari 9

UNIT 1 PENGENALAN.

1.1. SEJARAH RINGKAS AUTOMOTIF

Pada tahun 1672 seorang perekacipta dari Jerman yang bernama Otto Von Guerick telah
mencipta peralatan elektrik yang pertama.Beliau dapat menghasilkan cas-cas elektrostatik
dengan meletakkan tangannya pada bebola besi sulfur yang sedang berputar menggunakan
talisawat. Eksperimen ini kemudiannya diteruskan oleh seorang ahli fizik Inggeris pada ta
hun 1740-an iaitu William Watson dan kemudian yang paling menyerlah ialah Benjamin
Franklin yang yang berjaya membuktikan kehadiran aruse lektrik menggunakan layang-la
yang ketika berlakunya petir apabila berlakunya percikan api pada kunci yang dilekatkan
kepada tali layang-layang tersebut.

Kemudian Alessandro Volta dari Itali telah menghasilkan bateri yang pertama. Ia merupak
an pelopor bagi penciptaan bateri sel basah pada era tersebut. Manakala kesinambungan d
ar iitu, seorang ahli fizik Perancis telah menghasilkan ‘lead-acid battery’ pada tahun 1859.
Tetapi bateri juga mempunyai kelemahan dari segi ketahanan untuk menyimpan tenaga.
Oleh itu pada tahun 1831 Michael Faraday telah berjaya menghasilkan mesin penjana elek
trik berasaskan kepada tindakbalas magnet dan gegelung magnet untuk menghasilkan day
a gerak magnet. Pada tahun 1800-an terdapat ramai pereka cipta cuba menghasilkan suatu
alat penjana elektrik yang cekap. Sehinggalah pada tahun 1867 Ernst Werner Von Siemen
s berjaya menghasilkan penaja elektrik yang berupaya memberikan sumber tenaga elektrik
DC (Direct Current) yang dikenali sebagai dynamo. Kemudian pada era tesebut juga ban
yak peralatan-peralatan elektrik dihasilkan seperti transformer, Motor AC (Alternate Curr
ent).

Pada era tesebut juga kejuruteraan berkembang pesat dengan terhasilnya pelbagai ciptaan
yang canggih. Padatahun 1860-an Ettiene Lenoir telah membangunkan enjin gas yang pra
ktikal. Ia menggunakan palam pencucuh elektrik berasaskan sistem gegelung magnet yang
dihasilkan oleh Ruhmkorff pada tahun 1851. Setelah itu sistem pengecas(Dynamo) meng
alami evolusi dan penambahbaikan sehingga sistem pengecas generasi yang ketiga dibang
unkan oleh Dr Hans Leither and R.H Lucas pada tahun 1905. Pengecas ini boleh menjana
voltan DC yang lebih tulen dan stabil. Sistem pengecas (Penjana DC) ini akan dibincangk
an dengan lebih lanjut dalam bab yang kemudian nanti.

Gambarajah 1.1 Sistem Pengecas Moden [Alternator].

Kesinambungan daripada evolusi teknologi system pengecas ini member banyak kelebiha
n kepada teknologi-teknologi automotif terkini yang banyak menggunakan system elektro
nik yang lebih cekap. Ia boleh diaplikasikan kepada pelbagai kegunaan seperti system pen
cucuh bahanapi, sistem kawalan dan brek kereta, penggera, keselamatan dan sebagainya.

Gambarajah 1.2 Gambaran Sistem Elektrikal Kereta Moden.

Kepentingan teknologi terkini system bateri dan pengecas membolehkan para jurutera me
nghasilkan sebuah kereta yang ‘bijak’ kerana ia dapat member kuasa yang cukup kepada s
istem-sistem elektronik (sistem komputer yang mengawal hampir keseluruhan sistem kere
ta) kenderaan secara berterusan. Daripada gambarajah 1.2 di atas kita boleh memberikan k
esimpulan mudah bahawa betapa pentingnya system computer mengawal sesebuah kereta.
Bermula dari system nyalaan, kawalan enjin, stering, brek, pertukaran gear yang cekap, d
an pelbagai lagi.

1.1 PENGENALAN KEPADA ELEKTRIK

Tajuk ini akan membincangkan secara asas apa itu elektrik dan beberapa perkara yang berkaitan denganny
a. Kita membincangkan bagaimana elektrik terhasil, siapa yang terlibatdalam membangunkan teori dan apl
ikasi yang berkait dengan elektrik. Perbincangan akan diperincikan secara mendalam beberapa topik yang
berkait dengan sistem automotif.

Khusus bagi juruteknik automotif pengetahuan asas bagi sistem elektrika ini adalah penting kerana teknolo
gi kenderaaan moden boleh dikatakan 100% menggunakan aplikasi sistem elektronik dan elektrikal.

1.1.1 Pengenalan.

1.1.2 Elektrik

1.1.3 Struktur Atom

1.1.4 Sumber Tenaga Elektrik


1.2. PENGENALAN SISTEM ELEKTRIKAL AUTOMOTIF

Kenderaan moden sangat memerlukan tenaga elektrik. Walaupun ia bergerak menggunaka


n enjin yang dikuasakan oleh bahan api berasaskan petroleum, tetapi permulaan untuk me
nghidupkan enjin sangat bergantung kepada sumber tenaga elektrik. Ia tidak sama dengan
kaedah di awal pembangunan enjin kereta yang bermula dengan enjin stim dan seterusnya
gasolin. Pada peringkat permulaan penciptaan enjin, mereka terpaksa menggunakan aci en
gkol untuk memusingkan dengan tangan untuk menggerakkan‘crank shaft’ iaitu sebelum t
erhasilnya ‘starter motor’ dan bateri. Sistem kenderaan moden menggunakan ‘starter [DC
Motor]’ untuk menggerakkan ‘crank shaft’dan seterusnya enjin akan dihidupkan.

Gambarajah1.3 Gambarajah diagram asas sistem elektrikal kenderaan moden.

Gambajarah di atas menunjukkan asas bagi litar elektrikal kenderaan yang terdiri daripada
beberapa elemen penting seperti bateri, starting motor, dynamo (alternator), ignition unit
dan sebagainya.

Proses menghidupkan enjin kereta berdasarkan gambarajah 1.3;

Starting Motor Switch dihidupkan.

Batteri akan memberi kuasa kepada starting motor untuk menggerakkan crankshaft.
Crankshaft akan berpusing sekaligus menggerakkan piston, memberikan picuan
kepada distributor coil untuk menghasilkan percikan api dalam kebuk pembakaran
seterusnya campuran petrol dan udara akan diletupkan oleh percikan api daripada
palam pencucuh yang dikawal oleh distributor coil, sekaligus enjin akan dihidupkn.
Setelah enjin hidup, alternator akan bekerja apabila tali sawat yang disambungkan
kepadanya bersama-sama berpusing dengan kitaran enjin. Ia sekaligus akan mengecas
semula bateri.
Bateri pula akan memberi tenaga elektrik yang seterusnya kepada aksesori-aksesori
elektronik yang lain seperti lampu, radio, sistem computer enjin dan lain-lain.
;
UNIT 2 ASAS SISTEM ELEKTRIKAL

1.1. PRINSIP ASAS ELEKTRIK.

Unit ini akan membincangkan mengenai asas-asas bagi pemahaman prinsip elektrik yang men
jadi keperluan untuk kita memahami sistem elektronik bagi kenderaan moden. Pemahaman pr
insip litar elektrikal ini akan memberikan banyak kelebihan kepada mekanik kenderaan mode
n kerana ia dapat membantu menyelesaikan banyak masalah kerosakan sistem kenderaan yang
melibatkan elektronik.

Asas bagi prinsip elektrikal akan membincangkan mengenai sumber tenaga elektrik, Arus Ula
ng Alik (Alternating Current), Arus Terus (Direct Current). Voltan, arus, penebat, pengalir, da
n sebagainya.

1.2. PENEBAT DAN PENGALIR.

Setiap bahan mempunyai tindakbalas yang tersendiri terhadap arus elektrik. Ada bahan yang b
oleh mengalirkan araus elektrik(bersifat pengalir) ada bahan yang tidak boleh mengalirkan(bersif
at penebat).

1.2.1 Penebat.

Bahan jenis penebat bermaksud arus elektrik tidak boleh mengalir melaluinya. ia bermaksud ikata
n proton dan neutron di dalam nukleus atom terlalu kuat. Biasanya nukleus memang tidak akan be
rlaku apa-apa perubahan. Tetapi beberapa elektron valens yang paling mempunyai ikatan yang le
mah. Ia mudah terlepas ke atom lain. Atom-atom yang melepaskan elektron tadi mempunyai cas-
cas positif yang lebih(proton). Ia bersifat cas positif berbanding cas negatif. Atom yang membawa
cas ini dikenali sebagai ion.

Bagi sesetangah bahan yang mempunyai ikatan ion yang sangat kuat ini ia dikenali sebagai bahan
penebat.
1.3 Perkara-perkara yang berkaitan dengan asas elektrikal.

1.3.1 Voltan.
Kita telah membincangkan mengenai bilangan elektron yang berkumpul dalam sesuatu struktur at
om akan membawa cas-cas elektrostatik dalam bentuk tenaga elektrik. Ia dikenali sebagai 'beza u
paya' atau voltan. Voltan diukur dalam unit Volt(V). Bagi kebanyakan keadaan voltan juga akan d
irujuk sebagai DGE (Daya Gerak Elektrik) atau EMF (Electromotive Force).

Untuk memudahkan pemahaman kita mengenai beza upaya atau voltan ini, berdasarkan rajah di a
tas akan diterangkan secara simbolik. Tekanan air dari atas tersebut boleh di ibaratkan sebagai A
RUS elektrik (yang berpunca daripada pergerakan elektron). Kekuatan air yang keluar bergantung
kepada tekanan yang terdapat di dalam tong air tersebut. Manakala jumlah beza upaya tersebuti b
oleh diangga seperti jumlah air yang berada di dalam tong tersebut. Isipadu air di dalam tong itu a
kan menentukan jumlah air yang keluar dari lubang air tersebut.

Apabila dua cas yang dijarakkan dengan sesuatu jarak, ia akan menghasilkan beza upaya

1.3.2 Arus.
Arus boleh didefinasikan sebagai jumlah pengaliran cas-cas elektrik melalui sesuatu
keratan rentas kawasan per unit masa. Ia dinyatakan sebagai ukyukukukyyykuu y u67u y6y 6h 6
h 6h h h 6h 6h 6h 6h 6h 6h6h 6h 6h 6h 6h h 6h 6h 6h 6 6h6h 6h 6h 6h 6h 6h 6 h6 h6h 6h 6h 6h6
6 66 6h6h6 6h 6 h6 h6 6h 6 h6 6 yh yh y h hy hy h yyj yyjyjyj y yyy jyj yjy jyjy y jyj y jyj y jy j
y jyyyyyyyy
Unit bagi arus elektrik ialah ampere, A. Ia bersamaan dengan Coulomb per saat:

1A=1C/s

Arus elektrik terhasil kerana ia membawa elektron yang mana setiap elektron tersebut membawa
cas-cas positif daj negatif. Cas elektron ini (-e) ini bersamaan dengan

Arus elektrik terhasil daripada pergerakan elektron dalam struktur atom yang
membawa cas-cas positif dan negatif.

1.3.3 Kerintangan.

1.1. HUKUM OHM.


1.2. LITAR SIRI.
1.3. LITAR SELARI.
1.4. TENAGA DAN KUASA.
1.5. PENJANA DAN PENGECAS TENAGA ELEKTRIK AUTOMOTIF.
UNIT 3 SISTEM ELEKTRIKAL AUTOMOTIF.

1.1. SISTEM BATERI DAN ALTERNATOR.

1.2. SISTEM PEMULA


1.3. SISTEM NYALAAN DAN PENCUCUH
UNIT 4

4.1 SISTEM PAM BAHAN API