Anda di halaman 1dari 2

IBADAT SABDA HOMK-KAP 2 TAHUN 2019 Mu hendak memperbaiki hidupku dan

Samalantan, 05 Februari 2019 tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah


ampunilah aku orang berdosa ini.”
1. Lagu Pembuka
P: Semoga Allah yang Mahakuasa
mengasihani kita, mengampuni dosa
2. Tanda Salib kita, dan menghantar kita ke hidup yang
Marilah kita mengawali ibadat kita ini dengan kekal.
tanda kemenangan Kristus. U: Amin.
P : Dalam Nama Bapa dan Putera dan
Roh Kudus.
5. Doa Pembuka
U: Amin.
P: Marilah berdoa
P: Semoga kasih karunia, rahmat dan
Allah yang Mahabaik,kami mengucap
damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari
syukur atas rahmat dan kasihMu
Putra-Nya Tuhan kita Yesus Kristus
kepada kami dalam seluruh
beserta kita.
perjuangan dan pengalaman hidup
U: Sekarang dan selama-lamanya.
kami,terlebih kami bersyukur karena
rahmat iman yang Engkau
3. Kata Pengantar anugerahkan kepada kami, dan karna
P: Rekan-rekan Muda yang terkasih, iman itulah kami berkumpul ditempat
selamat datang dan selamat bertemu ini untuk mengawali seluruh
kembali melalui ibadat pada hari ini. Kita rangkaian kegiatan Hari Orang Muda
semua patut bersyukur dan bergembira Katolik Keuskupan Agung Pontianak
karena Gereja Katolik secara khusus yang ke 2 Tahun 2019. Semoga
selalu memperhatikan dan menuntun semua seturut dengan kehendakMu
kita para orang muda yang merupakan semua persiapan dan pelaksanaan
generasi penerus Gereja. Salah satu Kegiatan Hari Orang Mudaitu berjalan
wujud nyata Gereja memperhatikan kita dengan baik dan lancar. Dan kami
adalah dengan terselenggaranya acara orang muda semakin mengalami
hari orang muda katolik sekeuskupan sukacita dalam kebersamaan sebagai
Agung Pontianak, yang akan satu keluarga. Demi Kristus dan
dilangsungkan pada bulan juli Tuhan dan penyelamat kami.
mendatang. Teman-teman yang U: Amin.
terkasih, melalui pertemuan ini gereja
mengajak kita untuk semakin 6. Bacaan Injil
memperdalam iman kita dalam
menghadapi realitas hidup kita yang Injil Yohanes, 1 : 36 – 42
begitu kompleks sekarang, dan melalui “Panggilan Para Murid Yesus”
iman maka kita dipanggil untuk diutus
menjadi garam serta terang dunia 7. Lagu Antar Bacaan
dimana pun kita berada.

8. Renungan Singkat
4. Ajakan Tobat
P: Maka teman-teman terkasih marilah kita
hening sejenak menundukkan kepala 9. Syahadat
kita mengarahkan hati kita kepada Allah P: Teman-teman terkasih marilah kita
untuk menyesali segala kesalahan dan bangkit berdiri memperbaharui iman kita
pelanggaran kita dihadapan Allah yang dengan mengucapkan SyahadatPara
Mahakasih. Rasul:
P: Marilah kita menyatakan tobat kita: “Aku percaya akan Allah, Bapa yang
“Allah yang maharahim aku menyesal
mahakuasa, pencipta langit dan bumi
atas dosa- dosaku, sebab patut aku dan akan Yesus Kristus, Putera-Nya
Engkau hukum terutama sebab aku yang tunggal Tuhan kita, yang
telah menghina Engkau yang
dikandung dari Roh Kudus,
mahamurah dan mahabaik bagiku,
dilahirkan oleh Perawan Maria, yang
aku benci akan segala dosaku dan
menderita sengsara dalam
berjanji dengan pertolongan rahmat- pemerintahan Pontius Pilatus
disalibkan, wafat dan dimakamkan, Salam Maria 3x...
yang turun ke tempat penantian pada Kemuliaan ...
hari ketiga bangkit dari antara orang Terpujilah ...
mati, yang naik ke Surga, duduk di
sebelah kanan Allah Bapa yang 11. Bapa Kami
Mahakuasa. Dari situ Ia akan datang
P: Marilah kita menyatukan seluruh
mengadili orang yang hidup dan yang permohonan dan harapan kita dengan
mati. Aku percaya akan Roh Kudus, doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri.
Gereja Katolik yang Kudus,
persekutuan para Kudus, “Bapa kami yang ada di surga,
pengampunan dosa, kebangkitan dimuliakanlah nama-Mu datanglah
badan, kehidupan kekal.” kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
U: Amin. atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini,dan
ampunilah kesalahan kami, seperti
10. Doa Permohonan (Doa HOMK-KAP2-2019) kami pun yang bersalah kepada kami.
P: Teman-teman yang terkasih sebagai Dan janganlah masukkan kami
ganti doa permohonan kita, marilah kita kedalam pencobaan, tetapi
bersama-sama mendoakan Doa HOMK- bebaskanlah kami dari yang jahat.
KAP 2. U: Amin.

Bapa yang maharahim, Engkau 12. Doa Penutup


menghendaki semua orang
P: Marilah Berdoa
diselamatkan, maka Engkau
mengutus Putera-Mu Yesus Kristus “Ya Allah, kami bersyukur atas
untuk mewartakan kabar gembira rahmat iman yang kami terima melalui
kepada semua orang. Dengan kuasa pembaptisan kami masing-masing
roh-Mu yang kami terima dalam dan menjadikan kami bagian dari
pembaptisan kamipun dipanggil pewarta kabar sukacita injil-Mu,
untuk ambil bagian dalam karya semoga sebagai orang muda kami
keselamatan itu dengan menjadi semua dimampukan dalam
pewarta kabar gembira di tengah menjalankan panggilan kami melalui
dunia terutama di bumi kalimantan tugas dan karya yang dipercayakan
ini. Maka kami mohon kepada-Mu kepada kami dalam mewujudnyatakan
berkatilah kami dalam mengadakan karya keselamatan-Mu, Demi Yesus
HOMK-KAP yang ke-2 tahun 2019 ini. Kristus Tuhan dan pengantara kami
yang hidup dan berkuasa sepanjang
Bimbinglah semua orang yang ikut segala masa.
ambil bagian dalam mempersiapkan
U: Amin.
dan melaksanakan acara ini, agar
mereka dapat bekerjasama dengan
baik dan mewujudkan sesuai dengan 13. Berkat Penutup
kehendak-Mu. P: Marilah kita hening sejenak mohon
Berkat dari Tuhan.
Yesus sahabat orang muda, bukalah P: Tuhan sertamu.
mata hati kami agar melalui HOMK- U: Dan sertamu juga.
KAP yang ke-2 tahun 2019 ini kami P: Semoga kita semua, seluruh rencana
semakin peka dan tanggap terhadap dan niat baik kita untuk acara HOMK-
panggilan-Mu yang ada di dalam KAP 2 ini diberkati oleh Allah Yang
sesama, lingkungan hidup, Mahakuasa “Dalam Nama Bapa dan
masyarakat, bangsa dan Gereja kami. Putera dan Roh Kudus.”
Dan semoga seperti Maria kami dapat U: Amin.
menjawab panggilan-Mu itu dengan
berkata ”Ya, aku ini hamba Tuhan,
terjadilah padaku menurut perkataan-
14. Lagu Penutup
Mu”. Amin.