Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Tahun : 4 Usaha

Bilangan Murid : 30 Orang

Hari/Tarikh : Selasa / 7 Julai 2018

Masa : 12.15 – 1.15 petang (60 minit)

Bidang Kegiatan : Mengenal Kraf Tradisional

Tema : Alam Semula Jadi

Kemahiran fokus : Melukis dan mewarna

Pengetahuan Sedia Ada :Murid pernah melihat corak batik, murid pernah memegang
kain batik.

Bahan Bantu Mengajar : Contoh karya corak batik, kain batik

Standard Kandungan :

Persepsi Estetik

Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.

Aplikasi Seni

Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan corak batik.

Ekspresi Kreatif

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corak
batik.
Apresiasi Seni

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.

Standard Pembelajaran

4.1 Persepsi Estetik


Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada
pada corak batik.
4.1.1 Unsur Seni
4.1.1.1 Garisan – tebal dan nipis
4.1.1.2 Rupa – organic atau geometri
4.1.1.3 Warna – primer, sekunder dan tertier

4.1.2 Prinsip Rekaan


4.1.2.1 Harmoni – warna
4.1.2.2 Kesatuan – susunan motif

4.2 Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan corak batik.

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti :

4.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet

4.2.1.2 Bahan - kertas lukisan lilin, oil pastel, warna air.

4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya

1.2.2.1 Teknik - resis


4.3 Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.

4.4 Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan
menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.


4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sndiri dan rakan secatra lisan.
4.4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan seharian.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah: Karya Lukisan

KBAT/ Tabiat berfikir (HOM) : KB Menjana idea, menghubung kait

Kecerdasan Pelbagai (KP): Interpersonal, visual ruang, naturalistik.

Kosa Kata: Canting, blok

Pendekatan /Konsep: Kolaboratif, konseptual.

Media : Kertas lukisan, lilin atau oil pastel, pewarna batik atau cat air,
pembaris, berus lukisan, palet.

Penerapan Nilai (PN):Tekun, menumpukan perhatian, mematuhi arahan.

Bahan Bantu Mengajar (BBM): Kain batik, gambar canting, gambar blok

EMK : Kreativiti dan inovasi, nilai murni


Langkah/ Masa
Isi Pelajaran
(Standart Aktiviti Catatan
(Ilustrasi Visual Aktiviti)
Pembelajaran)

Set Induksi Aktiviti: Aktiviti: BBM :


Persepsi Estetik 1. Guru memakai kain 1. Guru memakai kain Kain batik,
(5 minit) batik masuk ke dalam batik masuk ke tayangan video
kelas. dalam kelas.
2. Menyanyi lagu Si KB :
Bongkok Tiga Menghubungkait

1. Murid memberi tindak PN: Menumpukan


balas terhadap soalan perhatian
guru.
Teknik: Soal
2. Murid bersoal jawab Jawab
dengan guru tentang
corak batik yang Pendekatan:
terdapat di Malaysia. Kecerdasan
pelbagai (verbal
linguistik)

Langkah 1 Isi Pelajaran 1. Guru BBM :


Aplikasi Seni Aktiviti 1 : memperkenalkan definisi LCD, laptop,
(10 minit) batik dalam bidang kraf contoh gambar
tradisional dan bahan yang motif corak batik,
digunakan untuk contoh hasil batik
menghasilkan batik. cantik dan batik
cetak.
Guru menunjukkan
motif-motif pada kain.
1. Murid berinteraksi Teknik :
dengan guru tentang Demonstrasi
definisi batik dan bahan
yang digunakan untuk Pendekatan :
menghasilkan batik. Kontekstual
2. Murid mengenali bahan- EMK:kreativiti
bahan yang diperlukan
dalam menghasilkan PN : Tekun
corak batik teknik
canting.
Guru menayangkan
alatan untuk membuat
3. Murid melihat contoh
batik canting pada slide
hasil corak batik canting
powerpoint.
dan batik cetak.

1. Guru menunjukkan
4. Murid melihat dengan
gambar-gambar motif
teliti demonstrasi
corak batik.
menghasilkan corak
batik teknik resis.
2. Guru membuat
demonstrasi langkah
menghasilkan batik
teknik resis.

Langkah 2 Aktiviti 2 BBM :


Ekspresi Kreatif Kertas lukisan, lilin,
(40 minit) Menghasilkan corak batik kertas manila kad.
dengan menggunakan
teknik resis. Langkah 1 Pendekatan :
Murid menyediakan media Kolaboratif
yang diperlukan iaitu
gunting, pembaris, berus PN: Tekun,
lukisan, palet, oil pastel. kekemasan,
mengikut arahan.

Langkah 2 Teknik:
Murid melakar dan
mengguntingkan motif
untuk dijadikan stensil.
Langkah 3
Murid melakar motif pada
kertas lukisan secara
berulang menggunakan
stensil.

Langkah 4
Murid mengikut semula
lakaran dengan lilin atau oil
pastel.

Langkah 5
Murid mewarnakan lakaran
motif.

 Guru memastikan
hasil murid kemas.

Penutup 1. Guru memberikan 1. Murid mempamerkan PN :


Apresiasi Seni coklat kit-kat kepada hasil batik teknik resis. Menghargai
(5 minit) murid-murid yang telah
menceritakan 2. Murid menghargai dan
pengalaman sendiri tampil ke hadapan KP :
semasa menghasilkan untuk menceritakan Interpersonal
motif corak batik teknik pengalaman masing-
resis. masing. KB: membuat
rumusan
2. Guru membuat 3. Murid yang cemerlang
peneguhan, nasihat diberikan hadiah. Nilai : kerjasama,
dan kata-kata tekun
semangat serta Berani
mengucapkan tahniah
sebagai tanda
penghargaan atas
usaha murid-murid.

Refleksi:

Saya berasa seronok kerana murid-murid dapat menghasilkan motif batik yang dirancang
dengan menggunakan teknik resis. Semua aktiviti dapat dijalankan dengan baik mengikut
masa yang telah ditetapkan. Selain itu, murid-murid juga gembira kerana berjaya
menghasilkan motif tersebut. Akhir sekali, hasil pembelajaran tercapai.

Reflektif.

Kekuatan:

Murid tidak perlu membawa banyak alat dan bahan. Kebanyakannya telah disediakan di
sekolah. Murid hanya menyediakan kertas lukisan sahaja.

Kelemahan:

Kawalan kelas adalah tidak begitu baik kerana mereka bersaing-saing untuk menyiapkan
tugasan tersebut dalam keadaan bising sedikit.
Cadangan :

Guru akan memberi hadiah sebagai rangsangan kepada murid yang dapat menghasilkan
motif tersebut dalam keadaan diam dan cantik. Kebiasaannya apabila diam akan memberi
fokus yang lebih terhadap pengurusan kerja yang dilakukan.