Anda di halaman 1dari 20

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
SEKOLAH KEBANGSAAN (SK)
TAHUN 4
2019

Page | 1
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 1. ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 1 1.1 Mengenal pasti struktur 1.1.1 Menyatakan struktur EMK:
2-4 JANUARI organisasi bengkel organisasi bengkel  Menyatakan dua jawatankuasa dalam struktur - EK5 - Prinsip tanggungjawab
1
2019 berpandukan carta. organisasi bengkel. sosial

1.1.2 Menyediakan jadual  Menerangkan satu tugas jawatankuasa dalam Kreativiti:


tugas berpandukan 2 - Mengumpul maklumat
struktur organisasi bengkel.
struktur organisasi
bengkel. Nilai Murni:
 Membuat jadual tugas berpandukan struktur - Disiplin
3
1.2 Mengenal pasti 1.2.1 Menyatakan peraturan organisasi bengkel. - Mematuhi peraturan
peraturan dan dan keselamatan am,
keselamatan bengkel diri, alatan dan bahan  Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am, Kemahiran Abad 21:
berpandukan carta. 4 - Maklumat dan komunikasi
diri serta alatan dan bahan.
1.2.2 Mengamalkan peraturan BBB:
dan keselamatan ketika 5  Melaksanakan peraturan dan keselamatan - Peraturan keselamatan
berada di dalam bengkel bengkel. - Kotak pertolongan cemas
berpandukan peraturan - Alat pemadam api
keselamatan. - Panel Alatan
 Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa
6
berada di dalam bengkel. PENILAIAN:
- Soalan (lisan atau bertulis)
MINGGU 2
7-11 JANUARI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 2
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 3 2.1 Memasang dan 2.1.1 Membaca dan EMK:
14-18 JANUARI membuka kit model memahami manual. 1  Membaca manual kit model berfungsi. - EK4 - Pengetahuan teknologi
2019 berfungsi
2.1.2 Menyatakan nama dan  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan tangan Kreativiti:
fungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka - Menggunakan kaedah yang
yang digunakan untuk 2 kit model. sesuai
memasang dan
 Mengenal pasti nama dan fungsi tiga komponen
membuka kit model Nilai Murni:
kit model.
seperti pemutar skru - Bekerjasama
mata rata, pemutar skru  Memasang komponen kit model berpandukan - Cermat
Philip, playar muncung 3 - Bersungguh-sungguh
manual.
tirus dan sepana hujung
terbuka. Kemahiran Abad 21:
4  Membuat pengujian kefungsian kit model. - Maklumat dan komunikasi
2.1.3 Mengenal pasti nama
dan fungsi komponen kit BBB:
model seperti motor,  Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan - Kit model
5
gear, gandar, roda, kit model. - Manual
kerangka, suis dan - Alatan tangan
pemegang bateri.  Mengesahkan kit model berfungsi.
6  Membuka dan menyusun komponen kit model PENILAIAN:
dengan sistematik. - Soalan (lisan atau bertulis)
MINGGU 4
21-25 JANUARI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 3
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 5 2.1 Memasang dan 2.1.4 Memasang komponen kit EMK:
28 JANUARI - 1 membuka kit model model berpandukan 1  Membaca manual kit model berfungsi. - EK5 - Mengamalkan nilai
FEBRUARI 2019 berfungsi manual. moral dan beretika

2.1.5 Menguji kefungsian kit  Menerangkan nama dan fungsi dua alatan tangan Kreativiti:
model. yang digunakan untuk memasang dan membuka - Boleh mengendalikan alatan
2 kit model. dengan selamat
2.1.6 Membuka dan  Mengenal pasti nama dan fungsi tiga komponen
menyimpan komponen kit model. Nilai Murni:
kit model. - Bekerjasama
 Memasang komponen kit model berpandukan
3 - Berhati-hati
manual.
- Bertanggungjawab

Kemahiran Abad 21:


4  Membuat pengujian kefungsian kit model.
- Menyelesaikan masalah

BBB:
 Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan
5 - Kit model
kit model.
- Manual
- Alatan tangan
 Mengesahkan kit model berfungsi.
6  Membuka dan menyusun komponen kit model PENILAIAN:
dengan sistematik. - Hasil kerja murid
MINGGU 6
4-8 FEBRUARI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 4
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 7 3.1 Mereka bentuk projek 3.1.1 Menyatakan masalah EMK:
eksperimental berpandukan situasi  Menyatakan masalah berpandukan situasi yang - EK2 - Menyenarai dan
11 - 15 FEBRUARI 1
2019 yang diberi. diberi. mengumpul maklumat

3.1.2 Mengumpul maklumat  Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi Kreativiti:
2
berkaitan penyataan menyelesaikan masalah. - Menjana idea
masalah.
Nilai Murni:
3.1.3 Menjana idea kreatif 3  Membina projek eksperimental - Bekerjasama
dalam bentuk lakaran - Berdaya usaha
bagi menyelesaikan
masalah.  Menguji projek eksperimental. Kemahiran Abad 21:
4
 Menambah baik projek eksperimental. - Maklumat dan komunikasi
3.1.4 Memilih satu lakaran
untuk projek  Mempersembahkan projek eksperimental secara BBB:
5
eksperimental. lisan - Alatan tangan
- Alatan dan bahan projek

6  Mendokumentasikan projek eksperimental. PENILAIAN:


- Hasil kerja murid
MINGGU 8
18-22 FEBRUARI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 5
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 9 3.1 Mereka bentuk projek 3.1.5 Mengenal pasti jenis EMK:
25 FEBRUARI - 1 eksperimental alatan dan bahan  Menyatakan masalah berpandukan situasi yang - EK4 - Membina projek
1
MAC 2019 berdasarkan projek diberi. eksperimental
eksperimental.
 Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi Kreativiti:
2
3.1.6 Membina, menguji dan menyelesaikan masalah. - Kreatif dan inovasi
menambah baik projek
eksperimental. Nilai Murni:
3  Membina projek eksperimental - Berhati-hati

Kemahiran Abad 21:


 Menguji projek eksperimental. - Menyelesaikan masalah
4
 Menambah baik projek eksperimental.
BBB:
 Mempersembahkan projek eksperimental secara - Alatan tangan
5
lisan - Alatan dan bahan projek

PENILAIAN:
6  Mendokumentasikan projek eksperimental. - Hasil kerja murid

MINGGU 10
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
4 - 8 MAC 2019

Page | 6
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 3. REKA BENTUK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 11 3.1 Mereka bentuk projek 3.1.7 Membuat persembahan EMK:
11 - 15 MAC eksperimental projek eksperimental  Menyatakan masalah berpandukan situasi yang - EK1 - Berkomunikasi dengan
1
2019 secara lisan. diberi. baik
- TMK - membuat
3.1.8 Mengumpulkan catatan  Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi persembahan
dan lakaran mengenai 2
menyelesaikan masalah.
projek eksperimental Kreativiti:
sebagai dokumentasi - Kreatif dan inovasi
projek. 3  Membina projek eksperimental
Nilai Murni:
- Menjaga keselamatan
 Menguji projek eksperimental.
4 Kemahiran Abad 21:
 Menambah baik projek eksperimental.
- Interpersonal dan arah
kendiri
 Mempersembahkan projek eksperimental secara
5
lisan BBB:
- Projek eksperimental
- Dokumentasi
6  Mendokumentasikan projek eksperimental.
PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
MINGGU 12
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
18-22 MAC 2019

Page | 7
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 14 4.1 Menghasilkan projek 4.1.1 Mengenal pasti projek  Menyatakan dua bahan bukan logam yang EMK:
1APRIL - 5 APRIL berasaskan bahan berpandukan manual. 1 - EK1 - Merekacipta sesuatu
digunakan untuk membuat projek.
2019 bukan logam dengan - EK3 - membuat anggaran
litar elektrik. 4.1.2 Menyatakan bahan  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan kos
2
bukan logam yang akan komponen elektrik untuk membuat projek.
digunakan seperti kayu, Kreativiti:
 Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen
papan lapis, medium- - Menjana idea
elektrik.
density fibreboard 3
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
(MDF), plastik dan Nilai Murni:
digunakan untuk membuat projek.
mounting board. - Bekerjasama
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Berhati-hati
4
4.1.3 Membuat anggaran kos dan pencantum.
bahan dan komponen.  Membuat kemasan projek menggunakan bahan Kemahiran Abad 21:
iaitu cat sembur atau pelekat. - Maklumat dan komunikasi
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada projek
dengan kemas. BBB:
- Bahan projek
 Menguji kefungsian projek.
- Borang angggaran kos
 Mengesahkan projek berfungsi.
6  Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan PENILAIAN:
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. - Soalan (lisan atau bertulis)
MINGGU 15
8-12 APRIL 2019 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Page | 8
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 16 4.1 Menghasilkan projek 4.1.4 Menyatakan nama dan EMK:
berasaskan bahan fungsi alatan tangan  Menyatakan dua bahan bukan logam yang - EK4 - Pengetahuan tentang
15 - 19 APRIL 1
2019 bukan logam dengan yang digunakan untuk digunakan untuk membuat projek. teknologi
litar elektrik. membina projek iaitu - TMK - mencari maklumat
pita pengukur, pembaris  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2
keluli, sesiku L, pensel komponen elektrik untuk membuat projek. Kreativiti:
tukang kayu, gunting  Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen - Menjana idea
serba guna, gergaji elektrik.
puting, gergaji rencong 3
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Nilai Murni:
manual (manual mitre digunakan untuk membuat projek. - Bertanggungjawabi
saw), apit G, gerudi
mudah alih, gerimit,  Memasang bahan projek menggunakan pengikat Kemahiran Abad 21:
4
tukul Warrington, tukul dan pencantum. - Maklumat dan komunikasi
kuku kambing,
pemotong sisi dan  Membuat kemasan projek menggunakan bahan BBB:
pelucut wayar. iaitu cat sembur atau pelekat. - Alatan tangan
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada projek - Bahan pengikat dan
4.1.5 Menyatakan bahan dengan kemas. pencantum
pengikat dan  Menguji kefungsian projek.
pencantum seperti  Mengesahkan projek berfungsi. PENILAIAN:
paku, skru, glu, bol dan 6  Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan - Soalan (lisan atau bertulis)
nat. penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur.
MINGGU 17
22 - 26 APRIL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 9
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 18 4.1 Menghasilkan projek 4.1.6 Menyediakan alatan dan  Menyatakan dua bahan bukan logam yang EMK:
1
29 APRIL - 3 MEI berasaskan bahan bahan. digunakan untuk membuat projek. - EK1 - Orientasi pencapaian
2019 bukan logam dengan  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
litar elektrik. 4.1.7 Mengukur, menanda 2 Kreativiti:
komponen elektrik untuk membuat projek.
dan memotong bahan  Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen - Kreatif dan inovasi
yang digunakan untuk elektrik.
membuat projek. 3 Nilai Murni:
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
digunakan untuk membuat projek. - Menjaga keselamatan
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat
4 Kemahiran Abad 21:
dan pencantum.
- Menyelesaikan masalah
 Membuat kemasan projek menggunakan bahan
iaitu cat sembur atau pelekat.
BBB:
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada projek - Alatan tangan
dengan kemas. - Bahan projek
 Menguji kefungsian projek. - Manual
 Mengesahkan projek berfungsi.
6  Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan PENILAIAN:
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. - Hasil kerja murid
MINGGU 19
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
6-10 MEI 2019

Page | 10
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 20 4.1 Menghasilkan projek 4.1.8 Memasang bahan EMK:
berasaskan bahan projek menggunakan  Menyatakan dua bahan bukan logam yang - EK4 - merancang dengan
13-17 MEI 2019 1
bukan logam dengan pengikat dan digunakan untuk membuat projek. teliti
litar elektrik. pencantum.
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan Kreativiti:
2
komponen elektrik untuk membuat projek. - Boleh mencipta sesuatu
 Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen Nilai Murni:
elektrik. - Bekerjasama
3
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Bersabar
digunakan untuk membuat projek. - Menjaga keselamatan
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat
4 Kemahiran Abad 21:
dan pencantum.
- Menyelesaikan masalah
 Membuat kemasan projek menggunakan bahan
iaitu cat sembur atau pelekat. BBB:
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada projek - Alatan tangan
dengan kemas. - Bahan pengikat dan
 Menguji kefungsian projek. pencantum
- Bahan projek
 Mengesahkan projek berfungsi.
6  Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan PENILAIAN:
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. - Hasil kerja murid
MINGGU 21
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
19 - 24 MEI 2019

Page | 11
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 24 4.1 Menghasilkan projek 4.1.9 Membuat kemasan  Menyatakan dua bahan bukan logam yang EMK:
9-14 JUN 2019 berasaskan bahan projek menggunakan 1 - EK3 - Melaksanakan
digunakan untuk membuat projek.
bukan logam dengan bahan iaitu cat sembur mengikut langkah
litar elektrik. atau pelekat.  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
2
komponen elektrik untuk membuat projek. Kreativiti:
- Kreatif dan inovasi
 Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen
elektrik.
3 Nilai Murni:
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
- Bekerjasama
digunakan untuk membuat projek.
- Kebersihan
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Berjimat
4
dan pencantum.
 Membuat kemasan projek menggunakan bahan Kemahiran Abad 21:
iaitu cat sembur atau pelekat. - Menyelesaikan masalah
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada projek
dengan kemas. BBB:
- Bahan kekemasan
 Menguji kefungsian projek.
- Bahan projek siap
 Mengesahkan projek berfungsi.
6  Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan PENILAIAN:
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. - Hasil kerja murid
MINGGU 25
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
17-21 JUN 2019

Page | 12
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 26 4.1 Menghasilkan projek 4.1.10 Menyatakan nama, EMK:
berasaskan bahan simbol dan fungsi  Menyatakan dua bahan bukan logam yang - EK1 - Berdaya tahan
23 - 28 JUN 2019 1
bukan logam dengan komponen elektrik iaitu digunakan untuk membuat projek.
litar elektrik. mentol, bateri dan suis. Kreativiti:
 Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan - Menjana idea
2
4.1.11 Membuat komponen elektrik untuk membuat projek.
penyambungan litar  Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen Nilai Murni:
elektrik. elektrik. - Bekerjsama
3 - Kebersihan
 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
4.1.12 Membaca litar skematik digunakan untuk membuat projek. - Berhati-hati
dan litar bergambar
berdasarkan manual.  Memasang bahan projek menggunakan pengikat Kemahiran Abad 21:
4
dan pencantum. - Maklumat dan komunikasi
 Membuat kemasan projek menggunakan bahan BBB:
iaitu cat sembur atau pelekat. - Komponen elektronik
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada projek - Litar skematik dan
dengan kemas. bergambar
 Menguji kefungsian projek. - Alatan tangan
 Mengesahkan projek berfungsi.
6  Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan PENILAIAN:
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. - Hasil kerja murid
MINGGU 27
30 Jun - 5 JULAI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 13
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 28 4.1 Menghasilkan projek 4.1.13 Membuat EMK:
7-12 JULAI 2019 berasaskan bahan penyambungan litar  Menyatakan dua bahan bukan logam yang - EK1 - Berani mengambil
1
bukan logam dengan elektrik pada projek. digunakan untuk membuat projek. risiko
litar elektrik.
4.1.14 Menguji kefungsian  Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan Kreativiti:
2
projek. komponen elektrik untuk membuat projek. - Kreatif dan inovasi

4.1.15 Membuat  Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen Nilai Murni:
penyelenggaraan dan elektrik. - Bekerjasama
3
penyimpanan peralatan.  Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Berjimat
digunakan untuk membuat projek. - Bertanggungjawab
 Memasang bahan projek menggunakan pengikat
4 Kemahiran Abad 21:
dan pencantum.
- Menyelesaikan masalah
 Membuat kemasan projek menggunakan bahan
iaitu cat sembur atau pelekat. BBB:
5  Membuat penyambungan litar elektrik pada projek - Komponen elektronik
dengan kemas. - Litar skematik dan
 Menguji kefungsian projek. bergambar
- Alatan tangan
 Mengesahkan projek berfungsi.
6  Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan PENILAIAN:
penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur. - Hasil kerja murid
MINGGU 29
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
14-19 JULAI 2019

Page | 14
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 30 6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.1 Menyatakan artikel EMK:
21 - 26 JULAI Jahitan jahitan dan  Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang - EK3 - Menjalankan tugas
1
2019 kegunaannya seperti digunakan untuk membuat artikel jahitan. mengikut prosedur
beg pensel, sarung
kusyen, kusyen mini Kreativiti:
dan penggantung surat. 2  Menerangkan dua fungsi alatan jahitan. - Menjana idea

6.1.2 Mengenal pasti alatan Nilai Murni:


jahitan iaitu gunting  Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan - Berjimat
3
kertas, gunting fabrik, memindahkan tanda pola ke fabrik. - Keselamatan
pembaris lurus, pita
ukur, roda surih, kertas  Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan Kemahiran Abad 21:
karbon tukang jahit, 4 - Maklumat dan komunikasi
jahitan jelujur.
kapur tukang jahit,
peretas jahitan, jarum BBB:
peniti dan jarum jahit  Menghias artikel jahitan menggunakan bahan - Contoh artikel jahitan
5
tangan. hiasan yang dipilih. - Alatan dan bahan jahitan

6.1.3 Menyatakan jenis bahan PENILAIAN:


 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
jahitan iaitu fabrik dan 6 - Soalan (lisan atau bertulis)
hiasan secara kemas dan kreatif.
benang.
MINGGU 31
29 JULAI - 2 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
OGOS 2019

Page | 15
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 32 6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.4 Mengenal pasti jenis EMK:
5 - 9 OGOS 2019 Jahitan mata jahitan tangan  Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang - EK1 - Berdaya tahan
1
iaitu jahitan kia, jelujur digunakan untuk membuat artikel jahitan.
kasar dan jelujur halus. Kreativiti:
- Kreatif dan inovasi
2  Menerangkan dua fungsi alatan jahitan.
Nilai Murni:
 Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan - Keselamatan
3 - Tekun
memindahkan tanda pola ke fabrik.
- Patriotisme
 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan Kemahiran Abad 21:
4
jahitan jelujur. - Menyelesaikan masalah

 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan BBB:


5
hiasan yang dipilih. - Alatan dan bahan jahitan
- Contoh jahitan
 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
6 PENILAIAN:
hiasan secara kemas dan kreatif.
- Hasil kerja murid
MINGGU 34
19-23 OGOS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 16
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 35 6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.5 Memilih artikel jahitan EMK:
Jahitan berpandukan manual.  Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang - EK3 - Melaksanakan projek
26-30 OGOS 1
2019 digunakan untuk membuat artikel jahitan. mengikut langkah
6.1.6 Menyediakan alatan dan
bahan berdasarkan Kreativiti:
2  Menerangkan dua fungsi alatan jahitan.
manual yang dipilih. - Kreatif dan inovasi

6.1.7 Menyusun atur pola,  Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan Nilai Murni:
menggunting fabrik dan 3 - Teliti
memindahkan tanda pola ke fabrik.
memindahkan tanda - Tekun
pola. - Sistematik
 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan
4
jahitan jelujur. Kemahiran Abad 21:
- Menyelesaikan masalah
 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
5
hiasan yang dipilih. BBB:
- Alatan dan bahan jahitan
 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
6 PENILAIAN:
hiasan secara kemas dan kreatif.
- Hasil kerja murid
MINGGU 36
2 - 6 SEPTEMBER TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2019

Page | 17
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
MINGGU 37 6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.8 Menjahit artikel jahitan EMK:
9 - 13 Jahitan dengan jahitan tangan.  Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang - EK4 - Menggunakan pelbagai
1
SEPTEMBER 2019 digunakan untuk membuat artikel jahitan. sumber

Kreativiti:
2  Menerangkan dua fungsi alatan jahitan.
- Kreatif dan inovasi

 Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan Nilai Murni:


3 - Sistematik
memindahkan tanda pola ke fabrik.
- Teliti
- Berhati-hati
 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan
4
jahitan jelujur. Kemahiran Abad 21:
- Menyelesaikan masalah
 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
5
hiasan yang dipilih. BBB:
- Alatan dan bahan jahitan
 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
6 PENILAIAN:
hiasan secara kemas dan kreatif.
- Hasil kerja murid
MINGGU 38
15-20 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
SEPTEMBER 2019

Page | 18
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA


MINGGU &
TARIKH STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
6.1 Menghasilkan Artikel 6.1.9 Menyatakan jenis bahan EMK:
Jahitan hiasan seperti butang,  Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang - EK1 – Merekacipta sesuatu
1
renda dan riben. digunakan untuk membuat artikel jahitan.
Kreativiti:
6.1.10 Memilih bahan hiasan 2  Menerangkan dua fungsi alatan jahitan. - Kreatif dan inovasi
mengikut artikel jahitan.
Nilai Murni:
6.1.11 Menghias artikel jahitan  Menyusun atur pola, mengunting fabrik dan - Berdikari
3
MINGGU 39 menggunakan bahan memindahkan tanda pola ke fabrik. - Berhati-hati
22-27 hiasan yang dipilih.
SEPTEMBER 2019  Menjahit artikel jahitan dengan jahitan kia dan Kemahiran Abad 21:
4
jahitan jelujur. - Menyelesaikan masalah

 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan BBB:


5
hiasan yang dipilih. - Alatan dan bahan jahitan
- Bahan hiasan jahitan
 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan
6 PENILAIAN:
hiasan secara kemas dan kreatif.
- Hasil kerja murid
PANDUAN

• Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) bagi matapelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) ini dibina berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
(DSKP) dan Modul Pembelajaran yang telah disediakan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK).

• Hendaklah sentiasa merujuk dan berpandukan pada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

• Tarikh yang tercatat pada RPT ini adalah cadangan (selang seminggu) dengan matapelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Ini hanyalah cadangan
sahaja. Guru boleh mengubahnya mengikut kesesuaian guru / sekolah.

• Tarikh mingguan yang digunakan adalah untuk hari Isnin hingga Jumaat sahaja (tidak termasuk Sabtu dan Ahad)
Page | 19
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (TAHUN 4)

Page | 20

Anda mungkin juga menyukai