Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 4
Bilangan Murid : 9 orang ( 8 lelaki ) ( 1 perempuan )
Tarikh : 30 Ogos 2018
Hari : Khamis
Masa : 10.30 a.m – 11.30 a.m
Tema : Tema 9 : Sayangi Bumi.
Tajuk : Unit 27 : Bersatu Menjaga Bumi
Kemahiran Fokus : Kemahiran Menulis

Standard kandungan
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

Standard Pembelajaran
3.7.1 Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

i. Menyusun dan menulis semula cerita mengikut urutan yang betul berdasarkan video.
ii. Memahami gambar dan menulis sekurang-kurangnya dua ayat berdasarkan gambar
dengan betul.

Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)

 Sistem Bahasa : Menulis ayat, menulis draf karangan


 Imu : TMK, Pendidikan Alam Sekitar
 Nilai Murni : Kerjasama, kasih sayang, amanah,prihatin

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)


 KB : Menganalisis, Menghubung kait, membanding beza
 KP : Verbal linguistik, interpersonal,
 pembelajaran kolaboratif, pembelajaran konstruktivisme, Teknik sumbang saran dan Teknik
Latih tubi, Teknik Soal Jawab

Bahan Bantu Mengajar :

Bil. Perkara Jumlah

1. LCD,Video

2. Kertas mahjong

3. Pembesar suara 1

4. Komputer riba 1

5. Lembaran Kerja 9

Pengetahuan Sedia Ada:

Murid pernah mengambil bahagian dalam program mencintai Alam Sekitar peringkat sekolah
sebelum ini.

PRAKTIKUM BERTEMA:-
BIL ASPEK TEMA PERINCIAN
1. FASA PERKEMBANGAN Menulis ayat berdasarkan gambar dengan betul.
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran

PENGURUSAN  Kebersihan kelas  Murid memastikan kelas Peralatan yang


BILIK DARJAH  Persediaan murid bersih dan mereka bersedia sesuai
(2 minit) untuk belajar untuk belajar.

Gambar Menyayangi Menulis contoh aktiviti BBM


Bumi menjaga bumi berdasarkan -LCD
gambar. -Gambar
1. Guru meminta murid
memahami gambar . KB
2. Guru mengemukakan Menghubung kait
beberapa soalan mengenai
gambar tersebut. KP
3. Murid dipilih secara rawak Interpesonal
FASA Contoh soalan :
untuk menjawab soalan guru.
PERSEDIAAN 1. Apakah anda 4. Murid juga dipilih untuk Teknik
(5 minit) faham melalui menulis contoh aktiviti Teknik Soal
gambar ini? mencintai bumi kita pada Jawab
2. Bagaimanakah papan putih.
kita boleh 5. Guru mengaitkan jawapan Strategi :
menjaga bumi murid dengan isi pelajaran. Berpusatkan
kita? murid
Jangkaan Jawapan:
 Sayangi bumi Nilai
 Menanam prihatin
pokok
FASA IMAGINASI Menonton video Pembelajaran kolaboratif. KB
(15 minit) cerita pendek dan Menghubung kait
menyusun semula 1. Guru meminta murid Menganalisis
cerita. menonton video.
2. Guru memastikan murid BBM
memahami video tersebut. Komputer riba
3. Murid diminta berbincang LCD
dengan rakan sebelah dan Power point

Kartun Geng Buaya diminta melengkapkan


susunan cerita mengikut
urutan yang betul. Teknik
4. Murid akan dipilih secara Perbincangan,
rawak dan akan memberi
jawapan masing-masing. Pembelajaran
5. Guru dan murid sama-sama kolaboratif
bincang susunan cerita yang
betul. KP
6. Guru menjadi pembimbing Interpersonal
dan murid akan diberi
peneguhan positif atas Nilai
pendapat yang betul. Kerjasama
Amanah

FASA Aktiviti Menulis ayat Menulis ayat berdasarkan Teknik


PERKEMBANGAN berdasarkan gambar. gambar mengikut station. Sumbang saran
(18 minit)

(Rujuk Lampiran.) Aktiviti kumpulan. Pembelajaran


1. Guru membahagikan murid konstruktivisme
kepada dua kumpulan.
2. Guru akan memberi
penjelasan tentang cara
menulis draf karangan.
3. Murid akan menulis ayat BBM
berdasarkan gambar di setiap Buku teks
station. Pen marker
4. Setiap kumpulan akan Kertas Mahjong
bergerak ke station untuk
menulis ayat berdasarkan KB
gambar. -Menganalisis
5. Setiap kumpulan diberikan maklumat
masa untuk berbincang dan -Mencatat
diminta untuk menulis ayat maklumat
berdasarkan panduan yang
diberi. Nilai
6. Dalam kumpulan murid akan Bekerjasama
berbincang dan menulis ayat. Berdikari
7. Guru menjadi pembimbing,
dan membetulkan kesalahan
murid.
8. Peneguhan positif akan
diberikan kepada murid yang
jawab dengan betul.

FASA TINDAKAN Pengukuhan Pengukuhan BBM


(15 minit) 1. Guru mengedarkan lembaran Lembaran kerja
Membina ayat kerja kepada setiap murid.
berdasarkan gambar 2. Murid diminta untuk menulis
dan panduan yang ayat berdasarkan gambar KB
diberi. yang diberi, Menganalisis
maklumat
Pengayaan dan Pengayaan dan pemulihan Nilai
pemulihan 3. Murid diminta melengkapkan Bekerjasama
peta dakap berkaitann
Melengkapkan peta pengurusan alam sekitar. Teknik Latih tubi
dakap dengan menulis 4. Guru menjadi pembimbing
jawapan yang sesuai. dan membetulkan kesalahan
murid.
5. Guru memberi peneguhan
(Rujuk Lampiran) positif dan pujian kepada
murid yang dapat jawab
dengan betul.

PENUTUP Teknik Merumus 1. Guru akan memilih seorang KB


(5 minit) murid dan diminta mengingati -Merumus
Kognitif semula tajuk pembelajaran -kajian masa
Rumusan isi pelajaran pada hari ini. depan
2. Guru memberi pendedahan
Sosial ringkas tentang kepentingan KP
-Pujian, dan menjaga bumi kita. Interpersonal
peneguhan positif. 3. Guru mengingati semula
murid tentang tema yang Teknik soal jawab
dipelajari.
4. Guru merumuskan isi Nilai Murni
pelajaran. Sayangi Alam
Sekitar
Menghargai
Bersyukur
Latihan Pengayaan

Nama :

Arahan : Tulis lima ayat tentang contoh aktiviti menjaga bumi berdasarkan gambar
di bawah.
Latihan Pemulihan

Nama :

Arahan : Bincang dan lengkapkan peta dakap di bawah dengan menulis jawapan yang
sesuai.