Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 03 September 2018

Tahun : 5 Takwa

Bil. Murid : 22/25 orang

Masa : 7.45 pagi-8.45 pagi

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tema : Lestarikan Bumi Kita

Tajuk : Sayangi Bumi Selamatkan Generasi

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
kata dengan betul mengikut konteks. hubung pancangan relatif dan kata hubung
pancangan komplemen mengikut konteks
dengan betul.

Hasil Pembelajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

1. Mengenal pasti kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan
komplemen berdasarkan teks gambar.
2. Menganalisis kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan
komplemen di dalam lirik lagu.
3. Membina sekurang-kurangnya 3 ayat menggunakan kata hubung pancangan relatif
dan kata hubung pancangan komplemen.

Sistem Bahasa : Kosa kata-yang, bahawa, untuk

Struktur ayat

Pengisian Kurikulum/EMK : Ilmu- Sains, Pendidikan Alam Sekitar, Kajian Masa Depan

Nilai Murni- Kasih sayang, bertangunggjawab


Strategi : KP- Verbal Linguistik, visual, muzik

KKt- Pembelajaran koperatif

KB- Menghubungkaitkan

Konstruktivisme- Mengaplikasikan

BBM :

Bil Jenis Bilangan


1. Komputer riba 1
2. Pembesar suara 1
3. Buku teks 1
4. Lirik lagu 25

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menggunakan kata hubung dalam


percakapan seharian.

Langkah Pengajaran :

LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI CATATAN


MASA
Set Induksi Guru 1. Guru meminta semua murid BBM: Komputer
(5 minit) memperdengarkan menumpukan perhatian. riba, pembesar
sebuah lagu. 2. Murid-murid diminta suara
mendengar dan
Soalan: menghayati lirik lagu.
BCB:
Apa yang kamu 3. Murid dan guru menyanyi
Kemahiran
dengar di dalam lagu lagu tersebut bersama-
mendengar
tersebut? sama.
Kemahiran
4. Guru dan murid bersoal
bertutur
jawab mengenai lagu
tersebut.
5. Guru mengaitkan isi
pelajaran pada hari ini.
Perkembangan Guru menerangkan 1. Guru menjelaskan kepada BBM: papan
Langkah 1 apa itu kata hubung murid maksud kata hubung putih
(15 minit) pancangan relatif dan pancangan relatif dan kata
kata hubung hubung pancangan Teknik:
pancangan komplemen dan cara Penerangan
komplemen. penggunaan kata hubung Perbincangan
tersebut.
2. Murid-murid diminta TKP:
menyalin nota dalam Visual
bentuk i-think berkaitan Interpersonal
dengan kata hubung Intrapersonal
pancangan relatif dan kata
hubung pancangan
komplemen.

Perkembangan Murid menganalisis 1. Guru mengedarkan salinan BBM: Lirik lagu


Langkah 2 kata hubung lirik lagu kepada setiap
(10 minit) pancangan relatif dan murid. TKP:
kata hubung 2. Murid diminta mengenal Interpersonal
pancangan pasti dan menganalisis kata Intrapersonal
komplemen hubung yang terdapat di Verbal Linguistik
berdasarkan lirik lagu. dalam lirik lagu tersebut. Kinestatik
3. Murid dan guru berbincang
mengenai kata hubung KB:
tersebut. Menganalisis.

Perkembangan Murid membaca dan 1. Murid diminta membaca dan BBM: Buku teks
Langkah 3 mengenalpasti kata memahami teks dan gambar.
(10 minit) hubung berdasarkan 2. Kemudian, murid dikehendaki
teks dan gambar yang menganalisis kata hubung
terdapat di dalam yang terdapat di dalam teks
buku teks pada tersebut.
halaman 195. 3. Murid diminta berbicara
tentang teks tersebut.
Perkembangan Koperatif dalam 1. Murid-murid dibahagikan BMM: kertas
Langkah 4 kumpulan kepada lima kumpulan. mahjong
(15 minit) 2. Secara berkumpulan, Nilai:
Membina tiga ayat setiap kumpulan diminta Bekerjasama
majmuk dengan untuk membina tiga ayat
KB: Merumus,
menggunakan kata majmuk dengan Menganalisis
hubung yang telah menggunakan kata hubung
ditetapkan yang telah ditetapkan.
3. Selepas selesai, hasil Pendekatan:
perbincangan setiap Berpusatkan
Murid
kumpulan ditampal pada
papan hitam.
Teknik:
4. Guru membincangkan hasil
Perbincangan
kerja setiap kumpulan dan
membuat pembetulan jika
ada

Penutup Guru membuat Teknik sumbangsaran KB- Merumus


(5 minit) rumusan isi pelajaran 1. Guru bertanyakan kepada KP- Verbal
murid berkaitan pengajaran linguistik
Penutup kognitif: pada hari ini. Nilai- Kerjasama
Rumusan mengenai 2. Murid merumus semula
penggunaan kata pengajaran pada hari ini.
hubung pancangan 3. Guru membantu merumus
relatif dan kata semula hasil pembelajaran
hubung pancangan pada murid.
komplemen. 4. Guru menerapkan nilai
murni berdasarkan tajuk
pelajaran hari ini.