Anda di halaman 1dari 10

PEMETAAN KONSTRUK LINUS LITERASI, KEMAHIRAN PEMULIHAN DAN DSKP

KONSTRUK KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD PEMBELAJARAN


LINUS
1. Keupayaan 1. Huruf kecil DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)
membaca dan 2. Huruf besar
menulis huruf vokal 3. Huruf vokal 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
dan konsonan. (i) vokal
(ii) konsonan

1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;


(i) vokal
(ii) konsonan

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(i) huruf

2. Keupayaan 4. Suku kata KV DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)


membaca dan
menulis suku kata 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
terbuka.
1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;


(iii) suku kata

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(ii) suku kata

3. Keupayaan 5. Perkataan KV + KV DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)


membaca dan 6. Perkataan dua suku kata
menulis perkataan V + KV 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
suku kata terbuka. 7. Perkataan KV + KV + KV
12. Perkataan KVK+KV 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.

1
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;
(v) Perkataan
2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
(i) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(iii) perkataan

3.2.1 Membina dan menulis;


(i) perkataan

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


(i) Perktaan

4. Keupayaan 9. Suku kata KVK DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)
membaca dan
menulis suku kata 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
tertutup.
1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;


(iii) suku kata

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
(i) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(ii) suku kata

2
5. Keupayaan 8. Perkataan KVK DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)
membaca dan 10. Perkataan V+KVK
menulis perkataan 11. Perkataan KV+KVK 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
suku kata tertutup 13. Perkataan KVK+KVK
14. Perkataan KV+KV+KVK 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.
15. Perkataan
VK+KV+KVK 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;
(v) Perkataan

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
(i) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(iii) perkataan

3.2.1 Membina dan menulis;


(i) perkataan

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


(i) Perktaan

6. Keupayaan 17. Suku kata KVKK DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)
membaca dan 16. Perkataan KVKK
menulis perkataan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
18. Perkataan KV+KVKK (v) digraph
yang mengandungi
suku kata tertutup 19 . Perkataan V+KVKK
‘ng’. 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila
20. Perkataan KVK+KVKK
21. Perkataan KVKK+KV 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;
22. Perkataan KVKK+KVK (v) Perkataan
23. Perkataan KVKK+KVKK
2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
24. Perkataan KV+KV+KVKK (i) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata
25. Perkataan KV+KVK+KVKK
26. Perkataan KVK+KV+KVKK 3.1.1 Menulis secara mekanis;
(iii) perkataan
27. Perkataan

3
KVKK+KV+KVKK 3.2.1 Membina dan menulis;
(i) perkataan
28. Perkataan KV+KVKK+KVK

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


(i) Perktaan

. ​Tahun 3
2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

7. Keupayaan 29. Perkataan yang melibatkan DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)
membaca dan diftong dan vokal
menulis perkataan berganding. 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
yang mengandungi (iii) diftong
diftong.
1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;


(v) perkataan

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
(ii) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(iii) perkataan

3.2.1 Membina dan menulis;


(i) perkataan

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


(i) Perkataan

. ​Tahun 3
2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

8. Keupayaan 29. Perkataan yang DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)
membaca dan melibatkan diftong dan
4
menulis perkataan vokal berganding 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
yang mengandungi (iv) vokal berganding
vokal berganding.
1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;


(v) Perkataan

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
(iii)perkataan dua suku kata dan tiga suku kata

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(iii) perkataan

3.2.1 Membina dan menulis;


(i) perkataan

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


(i) Perktaan

. ​Tahun 3
2.2.2 membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

9. Keupayaan 30. Perkataan yang melibatkan


membaca dan huruf konsonan DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)
menulis perkataan bergabung (digraf)
yang mengandungi 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi;
digraf dan
(v) digraph
konsonan (vi) konsonan bergabung
bergabung

1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;

(v) Perkataan

5
2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
(i) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(iii) perkataan

3.2.1 Membina dan menulis


(i) perkataan

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;

(i) perkataan

Tahun 3

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

10. Keupayaan 32. Bacaan dan pemahaman DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)
membaca dan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila
menulis perkataan
yang berimbuhan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;
awalan dan (v) Perkataan
akhiran.
2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami;
(i) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(i) perkataan

3.2.1 Membina dan menulis


(i) perkataan

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


(i) perkataan
6
5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan
mengikut konteks;
(i) kata berimbuhan awalan
(ii) kata berimbuhan akhiran

Tahun 3

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat
daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan
yang tepat.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan dengan betul
dalam pelbagai konteks.

11. Keupayaan 31. Membaca dan membina DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)
membaca dan ayat mudah
menulis ayat 32. Bacaan dan pemahaman 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;
mudah (i) soalan

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami;
(iii) ayat

3.1.1 Menulis secara mekanis;


(v) ayat

3.2.1 Membina dan menulis


(Iii) ayat

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


(iii) perkataan

Tahun 3
2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan
yang betul.
7
2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan
songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan
kemas.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan
yang tepat.

12. Keupayaan 31. Membaca dan membina DSKP Semakan 2017 (Tahun 1 dan Tahun 2)
membaca, ayat mudah
memahami dan 32. Bacaan dan pemahaman 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;
menulis ayat (i) soalan
berdasarkan bahan
2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahami
rangsangan
iii) Ayat

2.3.1. Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera;
(i) cerita
(ii) pantun
(iii) lagu kanak-kanak

2.3.2 Membaca, memahami, dan mempersembahkan karya sastera.

3.2.1 Membina dan menulis


iii) Ayat

3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan;


(i) bertumpu
(ii) bercapah
8
3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


(ii) frasa
(iii) ayat

5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan menggunakan bentuk ayat mengikut konteks.
(i) ayat tunggal
(ii) ayat majmuk

Tahun 3
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan
tepat.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan
songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan
kemas.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan
yang tepat.

5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai
situasi.

9
10