Anda di halaman 1dari 5

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

VERSI PELAJAR

1. Asas Kepemimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru


Nama Kursus/Modul
Leadership and Teacher Professional Development
2. Kod Kursus
EDUP3083

3. Nama Staf Akademik


Dr. Mohd Nordin Abu Bakar

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memahami asas kepemimpinan dan
Kursus/Modul dalam pembangunan diri secara profesional serta berupaya menampilkan ciri-ciri kepemimpinan
Program dalam pengajaran dan pembelajaran

5. Semester dan Tahun


Semester 2 Tahun 4
ditawarkan
6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran
Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
129
P= Pentaksiran
26 19 - 2.5 26 38 - 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menjelaskan konsep mengajar sebagai satu profesion dan ciri-ciri guru sebagai
CLO) seorang profesional. (C2, LO1, LO8, EM2)
2. Menghuraikan isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru serta
perundangan yang berkaitan dengan kerjaya guru. (C4, A2,LO1, LO8, EM2)
3. Menyediakan pelan pembangunan diri dan pembangunan kerjaya untuk menjadi
seorang yang profesional berdasarkan peringkat-peringkat perkembangan guru.
(C5,LO3,L07,CTPS3, KK3)
4. Menganalisis peranan guru sebagai pemimpin profesional dalam pelbagai aspek
pengajaran dan pembelajaran melalui temubual. (C4,A2,LO3, ,LO9, CTPS3,LS1)
5. Merangka pelan tindakan untuk mengurus perubahan dalam bidang pendidikan.
(C6,A4,LO1)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
x
1
x x
2
x
3
x x
4
5 x x

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
10. Kemahiran Boleh Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS3), Kemahiran Pengurusan
Pindah (Transferable dan Keusahawanan (KK3), Kemahiran Komunikasi (CS1), Etika dan Moral Profesional
Skills, TS): (EM3), Kemahiran Kepemimpinan (LS1)

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja kursus (50%) dan Peperiksaan
Akhir (50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan
dijalankan di akhir semester.

Kerja kursus terdiri daripada daripada laporan temubual (600 perkataan) dan penulisan
akademik (1000 perkataan). Kerja kursus dibina dengan merujuk kepada Buku Panduan
Pentaksiran. Peperiksaan berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada
Buku Panduan Pentaksiran.

Strategi Pengajaran
Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
dan Pembelajaran

Ujian Bertulis
Kuliah
LO1 – Pengetahuan Laporan Temubual
Tutorial
Penulisan Akademik

Ujian Bertulis
LO3 – Kemahiran saintifik,
Tutorial Penulisan Akademik
kemahiran berfikir dan
Perbincangan Laporan Temubual
menyelesaikan masalah

LO7 – Kemahiran Pengurusan Kuliah


Penulisan Akademik
dan Keusahawanan Tutorial
LO8 – Profesionalisme, Nilai, Kuliah Ujian Bertulis
Sikap dan Etika Tutorial Laporan Temubual
Perbincangan Penulisan Akademik
Kuliah
LO9- Kemahiran Kepimpinan Tutorial Laporan Temubual
Perbincangan

12. Sinopsis Kursus ini membincangkan konsep mengajar sebagai satu profesion; cabaran semasa
dalam sistem pendidikan; perundangan berkaitan guru dan pendidikan; kualiti guru;
peringkat perkembangan guru, pembangunan kemahiran profesional guru, kepemimpinan
guru; struktur organisasi pendidikan; dan inovasi dan perubahan pendidikan.

This course discusses the concept of teaching as a profession; educational issues and
current challenges; teacher and teaching legislation, teacher quality; stages of teacher
development; teacher leadership; organizational structure of the education system and
innovation and managing educational changes.

13. Mod Penyampaian Kuliah, tutorial, perbincangan

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan


Ujian Bertulis Peperiksaan Akhir 50
Laporan Temubual 20
Tugasan
Penulisan Akademik 30

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
Bersemuka

Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan

JumlahSLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
15. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,
SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion
 Konsep profesion dan profesionalisme 1 1 1 2 5
 Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional

2. Dasar dan Hala Tuju Pendidikan Negara


 Dasar Pendidikan Kebangsaan
 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
(2006-2010)
 Bidang Keberhasilan Utama 3 2 3 4 12
Negara (NKRA) Pendidikan
 Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013 – 2025
 Tonggak Pendidikan UNESCO

3. Perundangan Berkaitan Guru dan Pendidikan


 Kod Etika Keguruan Malaysia
 Peraturan Tatakelakuan dan Tatatertib
Penjawat Awam 2 2 2 4 10
 Akta Pendidikan 1996
 Hak Asasi Kanak-Kanak

4. Kualiti Guru
 Standard Guru Malaysia
3 2 3 4 12
 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia
 Kepuasan kerja

5. Peringkat Perkembangan Guru


 Teori Keprihatinan Guru (Fuller, 1969)
 Lima Peringkat Perkembangan Guru 12
(Trotter, 1986) 3 2 3 4
 Enam Peringkat Perkembangan Guru
(KPM)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
6. Pembangunan Kemahiran Profesionalisme
Guru
 Jenis model pembangunan profesionalisme
 Pembangunan Profesionalisme Berterusan
(KPM)
- Konsep pembangunan
profesionalisme berterusan
(PPB) 15
3 3 3 6
- Matlamat dan kepentingan PPB
- Model PPB, KPM
- Pelaksanaan PPB
- Aktiviti PPB
 Meneroka peluang-peluang
pembangunan dan kerjaya guru
 Pelan pembangunan profesionalisme
peribadi
7. Kepemimpinan Guru
 Asas kepimpinan
- Kepemimpinan transaksi
- Kepemimpinan transformasi
 Konsep guru sebagai pemimpin
 Peranan guru sebagai pemimpin 5 3 5 6 19
 Kemahiran-kemahiran guru sebagai
pemimpin
 Cabaran kepemimpinan di sekolah (aliran
perdana, inklusif dan berkeperluan
pendidikan khas)
8. Struktur Organisasi Pendidikan di Malaysia
 Struktur organisasi Kementerian
Pendidikan Malaysia
 Struktur Jabatan Pendidikan Negeri
dan Pejabat Pendidikan Daerah 2 2 2 4 10

 Struktur organisasi sekolah


- Tugas dan tanggung jawab guru
- Jangkaan guru
9. Guru sebagai Agen Perubahan
 Inovasi dalam pendidikan
 Strategi pengajaran-pembelajaran yang
inovatif 4 2 4 4 14
 Mengenalpasti peluang perniagaan hasil
inovasi dalam pendidikan
 Mengurus perubahan pendidikan

Kerja Kursus 10 10

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 26 19 2.5 26 38 17.5 129

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN
Kuliah 26 26
BERSEMUKA
Tutorial 19 38

Laporan Temubual
(600 patah - 4
perkataan)

Penulisan Akademik
(1000 patah - 6
perkataan)

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 47.5 81.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 129
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

16. Rujukan Asas


Ann Lieberman, Lynne Miller. (2011).Teacher leadership. San Francisco, CA: Jossey-

Bass. Stevan Farr. (2010). Teaching as leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.

Rujukan Tambahan
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2009). Standard
Guru Malaysia. Shah Alam: Giga Wise Network Sdn. Bhd.
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014). Pelan
pembangunan profesionalisme berterusan: Guru dan pemimpin sekolah.
Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. (2012). Pendidikan di
Malaysia
: Memartabatkan Kecemerlangan Pendidikan Negara. Putrajaya: Kementerian
Pelajaran Malaysia.
Fullan, M.,Hargreaves, A. (2015) Professional capital. Transforming teaching in every
school.
USA: Colombia University: Teachers College Press.
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. (2012). Dasar
Pendidikan Negara. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.
Hurst, B. & Reding, G. (2009). Professionalism in teaching (3rd ed.). Upper Saddle
River, NJ: Pearson Merrill Prentice.
Maklumat
17. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

Anda mungkin juga menyukai