Anda di halaman 1dari 25

Identiti Melayu

JCEA3303

Persepsi Masa: Manifestasi Identiti Melayu

Pensyarah:
Profesor Wan Abdul Kadir Bin Wan Yusoff

Pelajar:
Muhammad Hafiz Bin Md Said (JEA 080707)

1
Pengenalan:

“ Masa itu Emas.”

Ungakapan ini sering diperkatakan oleh orang Melayu dahulu yang mementingakan

masa. Kepentingan masa dapat dirasai oleh semua masyarakat manusia sebagai

cara pengukur keadaan dan suasana yang berlaku dalam penghidupan seharian

mereka. Masyarakat Melayu tidak terlepas daripada keadaan dan suasana

kehidupan seharian yang mereka jalankan. Hal ini, dapat diperhatikan dalam

ungkapan-ungkapan orang Melayu dahulu yang menerangkan tentang masa. Dalam

kajian ringkas ini, pengkaji ingin mengemukakan cara bagaimana orang Melayu

dahulu mengukur masa mereka dan perubahan-perubahan ketara yang

membezakan cara mereka mengukur masa pada zaman sekarang. Cara orang

Melayu mengukur masa pada zaman dahulu merupakan satu manifestasi identiti

masyarakat Melayu ketika itu. Namun begitu, terdapat banyak pengaruh asing yang

diterapkan oleh masyarakat Melayu dalam hal mengukur waktu dan keadaan yang

berlaku.

Objektif Kajian:

Kajian ringkas ini akan memperkatakan tentang ungkapan-ungkapan yang berkaitan

dengan cara orang Melayu melihat masa dan mengukur keadaan yang berlaku.

Selanjutnya dalam kajian ini akan memperkatakan tentang perubahan-perubahan

yang berlaku dalam masyarakat Melayu yang banyak dipengaruhi oleh budaya

asing. Perkara ini dapat dilihat dalam istilah-istilah atau konsep-konsep masa yang

dapat menyelinap masuk ke dalam masyarakat Melayu. Akhir sekali, bagaimana

orang Melayu menilai masa.

2
Permasalahan Kajian:

Permasalahan kajian ringkas ini akan membincangkan beberapa buah

permasalahan yang berkaitan dengan identiti orang Melayu dengan melihat konsep-

konsep masa yang diguna pakai dalam masyarakat Melayu. Cara orang Melayu

melihat dan mengukur masa itu merupakan manifestasi identiti mereka dan tidak

dapat di mana-mana masyarakat lain. Antara permasalahan kajian yang akan

dibincangkan dalam tugasan ini ialah tentang bagaimanakah orang Melayu dahulu

mengukur masa mereka, konsep-konsep masa asing yang diterapkan dalam budaya

Melayu, konsep Janji Melayu dan penilaian orang Melayu terhadap masa?

Identiti

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1994), identiti ialah sifat-sifat (ciri-ciri dsb) yang

terdapat pada seseorang atau sesuatu yang sebagai sesuatu keseluruhan

memperkenalkannya atau mengasingkannya daripada yang lain. Identiti Melayu

boleh ditakrifkan sebagai ciri-ciri yang terdapat pada orang Melayu yang

mengamalkan sikap serta sifatnya yang Melayu itu. Dalam mengukur masa,

masyarakat Melayu mempunyai ciri-cirinya tersendiri dan ini merupakan identiti

orang Melayu yang tidak terdapat dalam masyarakat lain.

Definisi Masa:

3
Dalam bahasa Melayu tidak ada perkataan yang asli yang boleh merujuk kepada

konsep masa. Perkataan ‘masa’ itu sendiri berasal daripada perkataan Sanskrit yang

membawa pengertian ‘bulan’. Perkataan lain yang merujuk kepada masa iaitu ‘waktu’

juga tidak berasal daripada perkataan Melayu asli tetapi merupakan kata pinjaman

yang berasal daripada perkataan Arab ‘waqt’. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga

(1998), masa membawa erti waktu atau ketika. Times Kamus Dwibahasa (2005)

memberi pengertian yang lebih luas mengenai perkataan masa dengan memberikan

makna leksikalnya sebagai ‘time’ atau ‘era’ atau ‘period’ atau ‘epoch’ (zaman).

Asmah Haji Omar membahagikan masa kepada dua iaitu masa statik dan juga

masa dinamik. Masa statik ialah masa yang difaham oleh orang Melayu sebagai

masa yang singkat seperti satu detik atau kerangka yang lebih luas dan panjang.

Masa ini dapat dilihat sekarang sebagai ‘saat’, ‘minit dan ‘jam’. Masa statik juga

boleh dikira sebagai masa sesuatu perkara itu berlaku. Menurut Asmah Haji Omar:

“With the Malays, static time can exist in a very, very short duration,
for example the duration of a second. In this connection, time exists
at particular points, which we can call “points of time”. Time can also
have a much longer duration or stretch. In this connection, it exists in
a frame.”1

Masa dinamik pula menunjukkan pergerakan dalam menerangkan tentang

sesuatu konsep masa. Masa yang menerangkan pergerakan waktu ini dikira sebagai

masa dinamik. Menurut Asmah Haji Omar:

“Dynamic time is seend as an entity that moves from one point or


frame to the next. This movement is evidenced by the use of lexical
items and grammatical constructions.”2

1
Asmah Haji Omar. (2000). Malay Perception of Time. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian
Melayu.
2
Ibid, hlm 19.
4
Pergerakan masa misalnya dalam penggunaan perkataan ‘dahulu’, ‘sekarang’

dan ‘kelak’ menunjukkan peredaran masa dari satu titik masa ke titik masa yang lain.

Kepentingan Masa Dalam Budaya Orang Melayu:

Masyarakat Melayu amat mementingkan sikap kekeluargaan dalam kehidupan

mereka. Dengan itu, detik-detik penting sejarah yang berlaku dalam kehidupan

mereka amat dipentingkan demi merakamkan kisah-kisah yang berlaku sebagai

kenang-kenangan. Orang Melayu lebih mementingkan keluarga dan masyarakat

mereka berbanding dengan kerjaya ataupun untuk mengejar keuntungan misalnya.

Hal ini kerana masyarakat Melayu menilai sebuah institusi kekeluargaan ini dan juga

masyarakat disekelilingnya. Menurut Asmah Haji Omar:

“In Malay culture points and frames of time are important


considerations for certain actions or happenings to take place. At the
same, time-gain holds a special value in social relationship among
family and community members.”3

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu menentukan peredaran masa

dengan melihat cahaya matahari. Apabila matahari menerangi bersinar maka

dikatakan sebagai ‘hari’ dan apabila matahari terbenam maka dikatakan sebagai

‘malam’. Orang Melayu tidak menghitung ‘hari’ itu sebagai 24 jam. Menurut Asmah

Haji Omar:

“Konsep “hari” sebagai satuan yang tidak digabungkan dengan


“malam” diwujudkan dalam ungkapan-ungkapan seperti “satu hari
satu malam”, “40 hari 40 malam”, 3 hari 2 malam” ,dan “2 hari 3
malam”. Ini berbeza dengan konsep day dalam bahasa Inggeris,

3
Asmah Haji Omar, (2000). Malay Perception of Time. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian
Melayu, Universiti Malaya.
5
yang boleh bermakna hari siang sahaja, atau juga gabungan siang
dan malam.”4

Masyarakat Melayu dahulu juga melihat peredaran masa dengan mengikut

masa penanaman padi oleh kerana masyarakat Melayu dahulu lebih bergantung

dengan aktiviti pertanian. Masyarakat Melayu dahulu akan menentukan masa

dengan melihat menanam padi dan masa menuai padi. Pergantungan kepada cara

mengukur masa ketika itu sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat Melayu pada

zaman itu. Kini, cara pengukuran masa seperti ini sudah tidak diamalkan oleh

majoriti masyarakat Melayu yang sudah jauh daripada penghidupan pertanian.

Hanya segolongan kecil masyarakat petani yang mungkin masih lagi mengikut cara

pengukuran masa sebegini di tempat-tempat pedalaman misalnya.

Kedatangan Islam ke dalam masyarakat Melayu telah banyak mempengaruhi

cara bagaimana orang Melayu melihat masa. Sebagai penganut Islam, setiap orang

Islam diwajibkan untuk menyempurnakan solat lima waktu iaitu solat Subuh, Zohor

dan Asar sebagai solat pada waktu siang dan, solat Maghrib dan Isyak untuk solat

pada waktu malam. Dalam Islam, hari hijrah bermula selepas masuknya waktu

Maghrib berbeza dengan konsep masa yang diguna pakai dalam masyarakat barat

misalnya yang menghitung masuknya hari pada jam 12 tengah malam. Menurut

Abukhudairi (1992),

“The Arabs view sunsets as the beginning of the day because of their
notion about stillness, which they relate to night, and motion which
they relate to day time. And since stillness for them precedes
motions, therfore, they consider night to be prior to daytime.”

4
Asmah Haji Omar, (2001) Konsep Masa Dalam Bahasa Dan Pemikiran Melayu. Dlm
Kosmologi Melayu.Yaacob Harun (ed). Hlm 188-208. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian
Melayu, Universiti Malaya.
6
Oleh kerana masyarakat Melayu secara amnya menganut agama Islam sudah

berabad lamanya dan sudah sebati dalam masyarakat orang Melayu maka

masyarakat Melayu telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang dibawa oleh Islam.

Sebelum datangnya pengaruh barat yang membawa masuk jam ke alam

Melayu, orang Melayu dahulu bergantung kepada keadaan alam sekitar untuk

menentukan masa mereka. Pergantungan ini sudah memadai untuk mereka

melaksanakan kerja-kerja harian mereka mengikut ukuran masa yang dipersetujui

dan diterima pakai dalam masyarakat Melayu ketika itu. Misalnya, waktu

‘sembahyang lima waktu’ itu ditentukan dengan melihat peredaran matahari serta

refleksi cahaya yang terpancar ke muka bumi ini dengan terlukisnya bayangan-

bayangan oleh alam sekitar. Pancaran cahaya matahari yang terpancar ke arah

sebuah pokok akan menghasilkan bayang di atas tanah. Kebijaksanaan orang

Melayu ketika itu dapat menentukan masa masuknya waktu solat dengan melihat

bayangan itu. Jika matahari betul-betul atas bumbung atap dan tidak menunjukkan

bayang-bayang maka telah masuklah waktu zohor dan jika bayang-bayang itu

memanjang maka habislah waktu zohor dan masuk pula waktu asar. Apabila

ternampak megah-megah kemerah-merahan di langit maka telah masuk pula waktu

maghrib dan setelah selesai waktu itu masuk pula waktu isyak. Waktu subuh pula

ditentukan dengan terpancarnya cahaya menembusi awan gelap ,dan habisnya

waktu subuh itu apabila fajar menyinsing. Pengaruh Islam terhadap masyarakat

Melayu dalam hal menentukan masa dan cara pengukur masa amat ketara. Sama

halnya dengan melihat anak bulan untuk menandakan telah masuknya bulan hijrah

yang baharu.

Ungkapan-ungkapan Melayu tentang masa:

7
Sikap orang Melayu yang mementingkan waktu atau masa dapat dillihat dalam

ungkapan-ungkapan lama serta pantun-pantun Melayu lama. Ini merupakan satu

manifestasi masyarakat Melayu terhadap masa atau waktu. Sikap orang Melayu

yang mamandang waktu itu penting dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin

dapat disemak dari ungkapan-ungkapan berikut menurut Tenas Effendy dalam

bukunya Tunjuk Ajar Melayu:

Dalam ungkapan Melayu:

apa tanda Melayu jati,


terhadap waktu berhati-hati

apa tanda Melayu terbilang,


terhadap waktu ianya sayang

apa tanda Melayu terpandang,


pantang baginya waktu terbuang

apa tanda Melayu berilmu,


memanfaatkan waktu ianya tahu

apa tanda Melayu beradat,


terhadap waktu ianya ingat

apa tanda Melayu beradat,


menghabiskan waktu pada yang bermanfaat

apa tanda Melayu beradat,


menggunakan waktu secara tepat

apa tanda Melayu beriman,


menghabiskan waktu dengan perhtungan

apa tanda Melayu berakala,


memanfaatkan waktu mencari berakal

apa tanda Melayu berbangsa,

8
hidupnya pantang membuang masa

apa tanda Melayu bijak,


membuang masa ia tak hendak

apa tanda Melayu budiman,


memanfaatkan waktu untuk amalan

apa tanda Melayu budiman,


membuang waktu ia berpantangkan
Misalnya dalam ungkapan syair pula:

Wahai ananda kekasih ibu,


Janganlah engkau membuang waktu
Memanfaatkan masa hendaklah tahu
Supaya kelak selamat hidupmu

Contoh dalam pantun pula:

Petang jumaat duduk mengaji


Sesudah azan tegak sembahyang
Orang beradat tahukan diri
Usia mudanya tidak terbuang5

Sikap masyarakat Melayu terhadap masa dapat dilihat daripada ungkapan-ungkapan

di atas yang menjelaskan kepentingan waktu itu terhadap orang Melayu. Sikap

mementingkan masa dan waktu telah diajarkan ke dalam budaya Melayu sejak

dahulu lagi.

Contoh dalam perbualan:


Dalam perbualan seharian, masyarakat Melayu seringkali merujuk kepada sesuatu

kejadian untuk mengukur masa. Jarak masa itu diukur mengikut panjang atau pun

singkatnya sesuatu perkara itu dilakukan. Perbandingan ini seringkali diguna pakai

5
Tenas Effendy (2006). Tunjuk Ajar Melayu. Hlm 394-406. Yogjakarta:Adicita Karya Nusa.
9
dalam perbualan harian masyarakat Melayu dahulu. Sebagai contoh ungkapan:

“sepenanak nasi” merujuk kepada panjangnya masa yang diambil untuk menanak

nasi. Perumpamaan itu boleh dilihat dalam contoh ayat di bawah ini. “Kalau nak ke

rumah Sudin, sepenanak nasi saja engkau akan sampai.”

Janji Melayu
Janji Melayu merupakan satu istilah yang amat masyhur diungkap oleh bangsa

Melayu. Sikap ‘lambat dalam temu janji’ memang sering dikaitkan dengan

masyarakat Melayu sehinggakan orang Melayu yang lambat sering disindir

mengamalkan ‘Janji Melayu’. Janji Melayu didefinisikan sebagai janji yang ditunaikan

lewat iaitu orang Melayu yang suka berjanji, tetapi mengingkari masa. Contoh :-

sebuah program dirancang untuk bermula pada pukul 8 malam namun acara

tersebut terpaksa ditunda gara-gara tetamu jemputan lambat tiba. Malahan,

perbuatan melewatkan itu diterima dengan mudah malah menjadi bahan gurauan

Di bawah ini menunjukkan kajian ringkas oleh penulis tentang bagaimana

orang Melayu mengukur masa dan mengambil berat untuk menepati masa mereka.

Data kajian ini menunjukkan perbandingan masyarakat Melayu di Singapura dan di

Malaysia.

Sebanyak 10 soalan diajukan oleh pengkaji kepada setiap responden.

10
Terdapat 70 peratus responden dari Malaysia dan 80 peratus responden dari

Singapura yang menggunakan jam tangan. Hanya terdapat 20-30 peratus sahaja

daripada respondan yang tidak menggunakan jam tangan. Soalan ini diajukan

kepada responden untuk melihat bagaimana pentingnya masa itu untuk mereka. Jam

tangan merupakan alat untuk mereka mengukur masa. Namun disebabkan oleh

teknologi terkini, ada sebilangan kecil daripada responden yang melihat masa

dengan menggunakan telefon bimbit atau alat elektronik yang lain.

11
Soalan ini diajukan kepada responden untuk tujuan melihat bagaimana masyarakat

Melayu ‘mencuri’ masa yang ada. Sekiranya masa yang ditetapkan pada jam tangan

mereka itu tidak tepat maka boleh dianggap sebagai ‘mencuri’ masa dan mereka

tidak tahu untuk membahagi masa mereka. Terdapat 80 peratus responden daripada

Malaysia yang mengaku menetapkan masa yang tepat pada jam mereka. Manakala

hanya 50 peratus sahaja daripada masyarakat Melayu Singapura yang menetapkan

masa mereka.

12
Soalan ini diajukan kepada responden untuk menunjukkan responden pernah lewat

untuk temu janji atau sebagainya. Terdapat 100 peratus responden yang mengaku

pernah lewat untuk sebarang temu janji atau sebagainya. Perkara ini dianggap

sebagai tidak boleh dielakkan dan diterima sebagai perkara biasa yang berlaku

dalam masyarakat Melayu.

13
Soalan 4 ini menunjukkan berapa lama masa kelewatan seseorang itu. Bagi

masyarakat Melayu di Singapura kelewatan sehingga 20 atau lebih daripada 30

minit. Bagi masyarakat Malaysia pula didapati lebih menepati masa dan masa

kelewatan mereka hanya dalam 10-20 minit sahaja.

14
Soalan ini menunjukkan berapa awal responden tiba pada sesebuah temu janji yang

telah ditetapkan. Bagi masyarakat Melayu di Malaysia terdapat 80 peratus yang tiba

5 hingga 10 minit lebih awal dari masa yang ditetapkan berbanding 60 peratus dalam

masyarakat Melayu Singapura. Terdapat 40 peratus responden Singapura yang

datang 10 hingga 20 minit lebih awal dari masa yang ditetapkan berbanding 20

peratus responden daripada Malaysia.

15
Soalan 6, ini menunjukkan tahap toleransi masyarakat Melayu terhadap orang lain

tiba lewat pada sesebuah temu janji yang ditetapkan. Tahap toleransi masyarakat

Melayu Singapura lebih rendah jika dibandingkan dengan sebanyak 20 peratus. Hal

ini mungkin disebabkan keadaan serta jarak satu tempat ke satu di Malaysia jauh

berbanding dengan di Singapura.

16
Soalan ini menunjukkan sikap perihatin terhadap mereka yang tiba lewat pada

waktunya. Dalam perangkaan ini terdapat 70 hingga 80 peratus yang akan

bertanyakan tentang kelewatan seseorang itu. Hanya 20 hingga 30 peratus yang

tidak bertanyakan tentang hal ini.

17
Soalan nombor 8 ini, menanyakan tentang kesanggupan seseorang itu menunggu

dan berapa lamakah dia sanggup menunggu. Bagi masyarakat Melayu di Singapura

terdapat 50 peratus daripada responden yang sanggup menunggu sehingga lebih 30

minit berbanding dengan hanya 30 peratus responden daripada Malaysia. Secara

purata seramai 40 peratus yang sanggup menunggu 20 hingga 30 minit sahaja.

18
Soalan nombor 9 ini menunjukkan julat masa yang diguna pakai oleh masyarakat

Melayu. Jika dijemput selepas waktu maghrib misalnya mereka akan tiba di waktu

yang berbeza-beza. Bagi responden Malaysia, seramai 80 peratus akan tiba selepas

pukul 8.30 malam. Hal ini disebabkan oleh jarak perjalanan ke satu tempat mungkin

lebih jauh dari jarak perjalanan di Singapura. Bagi responden di Singapura, seramai

30 peratus yang akan tiba di majlis itu pada jam 7.30 malam. Dan seramai 40

peratus pula akan tiba pada jam 8 malam.

19
Soalan ini menunjukkan bagaimana responden kedua-dua buah negara tiba di

sebuah majlis yang dijemput selepas waktu zuhur. Selepas waktu zuhur terdapat

ruang masa yang panjang jika dibandingkan selepas waktu maghrib. Terdapat

berbezaan yang ketara daripada responden melayu Malaysia dan Singapura.

Seramai 70 peratus responden Singapura akan tiba pada jam 2 hingga 3 petang

manakala terdapat peratusan besar reponden Malaysia yang akan tiba pada jam 3

hingga 3.30 petang. Hal ini dapat dilihat dalam kajian ringkas ini.

Kesimpulan kajian data:


20
Tidak terdapat perbezaan yang ketara di antara kedua-dua buah negara untuk

soalan 1, 3, 5, 6 dan 7. Manakala terdapat perbezaan dapatan kajian yang ketara

pada soalan 2, 4, 8, 9 dan 10. Kajian ini untuk melihat penilaian masyarakat Melayu

secara keseluruhan di kedua-dua buah negara tentang masa yang dibuat secara

rawak sahaja. Tidak ada sebarang niat untuk memperkecilkan mana-mana pihak

dalam kajian ini.

Penutup:
Setiap masyarakat mempunyai budayanya tersendiri dan pengamalan budaya itu

tergantung kepada persetujuan yang ditetapkan oleh sesebuah masyarakat tersebut.

Dalam masyarakat Melayu, terdapat cara yang unik seseorang individu itu mengukur

dan meniai masa. Cara ini atau penilaian terhadap masa oleh masyarakat Melayu ini

tidak terdapat dalam masyarakat lainnya misalnya dalam masyarakat barat, Cina dan

Indian. Mereka mempunyai persepsi tersendiri tentang masa dan ianya berbeza

dengan persepsi orang Melayu. Hal ini membuktikan bahawa cara orang Melayu

menilai waktu atau masa itu merupakan semacam identiti yang hanya tertanam

dalam diri orang Melayu.

Cadangan:

21
Pada hemat penulis, orang Melayu sememangnya sudah mempunyai konsep masa

yang digunakan dalam penghidupan mereka sejak zaman dahulu lagi. Konsep masa

ini telah lama dititikberatkan oleh orang Melayu dahulu. Hal ini, dapat dilihat dalam

ungkapan-ungkapan Melayu lama yang menceritakan tentang kepentingan masa

dan waktu. Cadangan penulis ialah supaya orang Melayu menepati masa mereka di

mana-mana sahaja majlis yang mereka akan hadiri. Orang Melayu harus

mengadakan anjakan paradigma dalam hal melihat masa kerana di zaman global ini,

masa itu merupakan perkara yang penting dan sangat berharga.

Penilaian terhadap masa oleh orang Melayu masih lemah. Namun begitu,

terdapat ruang atau julat masa yang disepakati secara tidak langsung oleh orang

Melayu merupakan kelonggaran dalam sistem perjanjian orang Melayu. Hal ini,

memudahkan urusan dengan masyarakat Melayu yang memahami tentang konsep

masa yang sepunya.

Bibliografi:

22
__________(1998). Kamus Dewan Bahasa Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

___________(2005). Times Kamus Dwibahasa.Kuala Lumpur: Times

Educational Co Sdn Bhd.

Asmah Haji Omar. (1988). Bahasa Dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (2000). Malay Perception of Time. Kuala Lumpur: Akademi

Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Tenas Effendy. (2006). Tunjuk Ajar Melayu. Yogjakarta: Adicita Karya Nusa.

Yaacob Harun (ed). (2001). Kosmologi Melayu. Kuala Lumpur: Akademi

Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Lampiran – Borang soal jawab.

23
Nama: _________________________

Umur :

20-25 26-30 31-35 36-40


40 >

Jantina : Lelaki: Perempuan:

1) Anda menggunakan jam tangan?

Ya: Tidak:

2) Adakah masa yang ditetapkan pada jam ada tepat?

Ya: Tidak:

3) Pernahkah anda lewat untuk sebarang temu janji?

Ya: Tidak:

4) Jika ya, berapa lamakah kelewatan anda lazimnya?

5-10 Minit: 10-20Minit: 20-30 Minit: 30Minit >

5) Jika tidak, berapa awal anda sampai sebelum masa yang ditetapkan?

5-10 Minit: 10-20Minit: 20-30 Minit: 30Minit >

6) Adakah anda akan berasa marah jika seseorang lewat daripada masa
yang dijanjikan?

24
Ya: Tidak:

7) Adakah anda akan bertanyakan kepada orang itu sebab dia terlewat?

Ya: Tidak:

8) Berapa lamakah anda akan menunggu untuk seseorang yang tidak


menepati masa yang dijanjikan?

5-10 Minit: 10-20Minit: 20-30 Minit: 30Minit >

9) Pukul berapakah anda akan tiba sekiranya anda dijemput ke sebuah majlis
kenduri selepas waktu maghrib?

7.30mlm: 7.45mlm : 8mlm: 8.15mlm:

>8.30 mlm:

10) Pukul berapakah anda akan tiba sekiranya anda dijemput ke sebuah
majlis kenduri selepas waktu zuhur?

< 2ptg: 2-3ptg: 3-3.30ptg:

3.30-4ptg: 4-4.30ptg >4.30ptg:

...Selesai...

25