Anda di halaman 1dari 29

JADUAL WAKTU

Masa
8.00-
Hari
8.20

Isnin R

Selasa E
Masa

Hari

Rabu H
Masa

Hari

Khamis A

Jumaat T

ANALISA PERUNTUKAN WAKTU

Bahasa Instructional Jumlah


Bil Bidang Pembelajaran
BM BI (minit)
1 Pebualan Awal

2 Rehat

3 Penutup

4 Bahasa Melayu

5 Bahasa Inggeris

6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral

7 Matematik

8 Fizikal

9 Bebas

10 Aktiviti Pembelajaran

Jumlah Seminggu
Lampiran 2
Rancangan Pelajaran di Pusat Bahasa

Tarikh :

Jumlah murid :

Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Aktiviti Alatan / Bahan


Lampiran 2
Rancangan Pelajaran di Pusat Manipulatif

Tarikh :

Jumlah murid :

Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Aktiviti Alatan / Bahan


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Minggu : Tarikh :

Strategi : Hari :
Disiplin Ilmu
Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Aktiviti ABM/Catatan
Utama
Rutin Pagi
Nyanyian lagu negaraku,lagu negeri,lagu TABIKA Kita dan doa.
(10 minit)

(10 minit)

Rehat

Refleksi
PETA MINDA
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BULAN TUNJANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PELAJARAN CATATAN


Lampiran 1
Pusat Pembelajaran

Bahasa Seni & Kraf Pembinaan Sains & Teknologi Manipulatif


Lampiran 2
Rancangan Pelajaran di Pusat Seni & Kraf

Tarikh :

Jumlah murid :

Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Aktiviti Alatan / Bahan


JADUAL WAKTU
Masa

Hari

Isnin R

Selasa E
Masa

Hari

Rabu H
Masa

Hari

Khamis A

Jumaat T

ANALISA PERUNTUKAN WAKTU

Bahasa Instructional Jumlah


Bil Bidang Pembelajaran
BM BI (minit)
1 Pebualan Awal

2 Rehat

3 Penutup

4 Bahasa Melayu

5 Bahasa Inggeris

6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral

7 Matematik

8 Fizikal

9 Bebas

10 Aktiviti Pembelajaran

Jumlah Seminggu 600 600 1200


BAHAGIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

UJIAN KEFAHAMAN
DOKUMEN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Masa : 1 Jam 30 minit

1. Kertas ini mengandungi 61 soalan berbentuk objektif dan subjektif


2.Sila jawab semua soalan

Nama :

No. Kad Pengenalan :

Nama Tabika :

Zon :
1. Pilih Fokus yang baharu dalam Tunjang Kemanusiaan KSPK Semakan
2017?

A. Saya dan komuniti C. Saya dan dunia

B. Saya dan alam sekitar D. Saya dan warisan budaya

2. Pilih stratgi yang sesuai digunakan dalam Pengajaran dan Pembelajaran


Tunjang Ketrampilan Diri

A. 30 minit sekali seminggu

B. Pad Perbualan Awal

C. Pada Penutup sesi pembelajaran

D. Dalam waktu Aktiviti Pemblajaran (AP) secara bersepadu.

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+
KD 3.2 Menggunakan Murid boleh :
kemahiran sosial dalam KD 3.2.1 Menghormati hak
hubungan orang milik orang lain
lain

3. Merujuk kepada Standard Pembelajaran 4+ KD 3.2.1 di atas,


Apakah pelakuan murid yang boleh dikaitkan dengan Standard Pembelajaran
tersebut?

A. Kanak-kanak kenal diri sendiri.

B. Memulangkan barang selepas meminjam.

C. Sabar dengan situasi yang kurang menyenangkan.

D. Mengadu kepada guru apabila barang diambil rakan.

4. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika terbahagi kepada dua komponen


iaitu :

A. Aktiviti Luar dan main bebas

B. Perkembangan Fizikal dan Kreativiti dan Estetika

C. Perkembangan Fizikal dan Pemakanan

D. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan, Kreativiti dan Estetika.


Kemahiran pergerakan yang melibatkan badan kekal ditempat yang sama
tetapi memusing di sekitar paksi mendatar atau menegak

5. Pilih istilah yang sesuai bagi penyataan diatas.

A. Kemahiran manipulasi.

B. Kemahiran motor kasar

C. Bukan lokomotor

D. Lokomotor

6. Berdasarkan penyataan berikut,manakah penyataan yang benar mengenai


pelaksanaan aktiviti main bebas?

i. PM menetapkan aktiviti bermain bebas.

ii. Kanak-Kanak bermain dengan bahan di persekitaran.

iii. Bermain di taman yang berdekatan dengan Tabika.

iv. Bebas bermain tanpa alatan yang khusus.

A. I,ii,iii

B. i dan iii

C. i, ii dan iv

D. ii, iii dan iv

7. Berapakah peruntukan masa jadual waktu KSPK Semakan 2017 dalam


seminggu?

A. 1200

B. 900

C. 1400

D. 1300
8. Apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran?

A. Melihat tahap pencapaian kanak-kanak.

B. Mengesan kelemahan murid dan membuat tindakan susulan

C. Satu prose yang dlaksanakan bagi mengenal pasti kecerdasan dan


kekurangan murid.

D. Satu proses yang sistematik untuk mendapatkan maklumat tentang


perkembangan dan pembelajaran murid.

Mrekod kekerapan sesuatu tingkah laku berlaku dalam jangka masa yang
ditetapkan.

9. Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan __________________________________

A. Rekod Anekdot

B. Persampelan Masa

C. Rekod Skala Radar

D. Rekod Senarai Semak

10. Portfolio merupakan satu himpunan evidens yang mengandungi maklumat


perkembangan, kemahiran dan kemajuan dalam jangka masa yang
ditetapkan.Diantara berikut yang manakah maklumat yang tidak perlu
dimasukkan ke dalam portfolio?

A. Sampel kerja sebenar.

B. Foto Murid semasa aktiviti.

C. Rekod Kesihatan Kanak-Kanak

D. Tekod Pelaporan Perkembangan Murid.


11. Pentaksiran adalah satu proses yang meliputi pelbagai kaedah dan
sistematik.Plih susunan pelaksanaan pentaksiran yang betul.

A. Merancang,membina instrumen,melaksanakan,menganalisis data,merekod

B. Merancang,membina instrumen,melaksanakan,merekod,menganalis
data

C. Melaksanakan,merekod,merancang,membina instrument,menganalisa
data
D. Membina instrumen,merancang,merekod,melaksanakan dan
menganalisis data

12. Penyimpanan maklumat yang mengandungi maklumat perkembangan


kemahiran dan kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan boleh
disimpan dalam satu ail.Apakah fail tersebut?

A. Portfolio

B. Fail Murid

C. Album Murid

D. Rekod Perkembangan Murid

13. Bilakah KSPK digunakan?

A. 1986

B. 1993

C. 2010

D. 2017

14. Apakah yang terkandung dalam DSKP?


i. Dokumen yang integrasi Kurikulum dan Pentaksiran
ii. Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian murid
iii. Standard Kandungan (SK),Standard Pembelajaran (SP) dan Standard
prestasi

iv. Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam


proses pembelajaran

A. I dan ii C. Iii dan iv


B. I dan iii D. Semua di atas

15. Standard Prestasi yang menjadi sumber rujukan untuk guru mentaksir
perkembangan dan pencapaian murid.Di antara berikut yang manakah
objektif KSPK?

A. Membina kecerdasan badan

B. Mempunyai tubuh badan yang sihat

C. Menggalakkan kanak-kanak berdikari

D. Mengaplikasi pemikiran kritis,kreatif dan inovatif serta kmahiran


menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan.

16. Di antara yang berikut yang manakah tidak terkandung dalam KBAT?

A. Berokus

B. Menaakul

C. Befikiran Kritis

D. Berfikiran Kreati

17. Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran konteksual?

A. Teori penting yang mempunyai hubungkait yang rapat dengan bidang


pendidikan

B. Satu pendekatan untuk memastikan semua murid menguasai objektif


dalam pembelajaran

C. Satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang


kepada semua murid untuk belajar.

D. Kaedah pembelajaran yang menggabungkan hubungan murid dengan


individu di sekeliling,masyarakat dan alam pekerjaan dan persekitaran.

18. Dalam KSPK Semakan 2017,manakah antara berikut merupakan standard


kandungan yang baharu?

A. BM 3.1 Menguasai kemahiran pratulis


B. BM 1.5 Bertutur untuk menyampaikan idea

C. BM 2.2 Membaca dan memahami frasa dan ayat

D. BM 1.1 Mendengar dan memberi respon terhadap pelbagai bunyi di


persekitaran

19. Kemahiran bahasa menjadi fokus kepada Tunjang Komunikasi.Terdapat 4


kemahiran bahasa yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak.Keempat-empat
kemahiran ini adalah penting bagi memperkembangkan komunikasi lisan dan
asas literasi murid untuk pembelajaran mereka seterusnya.Berikut adalah
kemahiran bahasa kecuali:

A. Kemahiran berfikir
B. Kemahiran menulis

C. Kemahiran bertutur

D. Kemahiran membaca

20. Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid memahami,


mengungkap dan menghargai bahasa yang indah melalui pembelajaran yang
menyeronokkan secara didik hibur.Manakah antara berikut merupakan
aktiviti didik hibur?

i. Nyanyian

ii. Bercerita

iii. Berlakon

iv. Berpuisi

A. i,ii,iii

B. i,ii,iv

C. i,iii,iv

D. Semua di atas

21. Fokus utama dalam Tunjang Komunikasi ialah

A. Seni Visual dan Kemahiran Bahasa

B. Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris


C. Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa

D. Kemahiran Bahasa dan Kemahiran Hidup

22. Antara berikut,kemahiran mankaah ang telah digabungkan?

A. Kemahiran berttur dan menulis

B. Kemahiran bertutur dan membaca

C. Kemahiran mendengar dan bertutur

D. Kemahiran mendengar dan membaca

23. Apakah disiplin ilmu yang terdapat di dalam Tunjang Kerohanian Sikap Dan
Nilai?

A. Ibadah dan Sirah

B. Al-Quran dan Akidah

C. Pendidikan Islam dan Sirah

D. Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral

24. Bagi kelas yang mempunyai 5 atau lebih kanak-kanak yang bukan beragama
Islam,masa yang diperlukan untuk pengajaran Pendidikan Moral ialah

A. 30 minit

B. 60 minit

C. 100 minit

D. 120 minit

25. Di dalam Kandunga PI 1.0 Al-Quran DSKP KSPK Semakan 2017,


sebutkan surah dari juzuk Amma yang telah dikelurkan …………………………………..

A. Surah Al- Fatihah

B. Surah Al-Ikhlas

C. Surah An-Nas

D. Surah Al-Falaq

26. Sebutkan 2 Fokus yang telah di keluarkan dari Kandungan dalam Pendidikan
Moral

A. Disiplin Dan Berdikari

B. Kerajinan Dan kerjasama


C. Hemah Tinggi Dan Hormat

D. Toleransi Dan Kesederhanaan

27. Sebutkan bentuk bagi sebiji bola ( bentuk 3 dimensi)

A. Bulat

B. Sfera

C. Kubus

D. Bulatan

28. Merujuk kepada KSPK Semakan 2017 Fakta Asas Tambah dan Fakta AsasTolak
perlu diajar kepada kanak-kanak dalam lingkungan nombor

A. 18

B. 20

C. 22

D. 25

29. Diantara berikut yang manakah yany tidak boleh digunakan sebagai alat
untuk kanak-kanak mengukur objek menggunakan unit bukan piawai

A. Klip kertas

B. Pita ukuran

C. Straw

D. Batang mancis

30. Apakah disiplin ilmu yang terdapat dalam Tunjang Sains Dan Teknologi

A. Awal Sain Dan Awal Matematik

B. Sains Awal Dan Matematik Awal

C. Awal Saind Dan Matematik Awal

D. Sains Awal Dan Awal Matematik

31. Pilih 5 organ deria

A. Bau,hidung,rasa,lidah dan mata

B. Mata,telinga,lidah,kulit dan hidung


C. Penglihatan,pendengaran,rasa,sentuhan dan bau

D. Penglihatan,mata,pendengaran,telinga dan lidah

32. Terangkan maksud membuat Inferens.

A. Mengelas objek pelbagai bentuk

B. Mengukur saiz objek di dalam kelas

C. Pemerhatian tingkah laku rakan sebaya

D. Membuat andaian yang mudah dan munasabah

33. Antara berikut yang manakah bukan langkah pelaksanaan


bertema?

A. Menjana idea

B. Mencipta web tema

C. Tidak melibatkan ibubapa

D. Mengenalpasti tema yang sesuai

34. Diantara berikut yang manakah kenyataan yang tepat tentang fasa-fasa
pembelajaran berasaskan projek
A. Fasa 1 Permulaan
Fasa 2 Perkembangan
Fasa 3 Kesimpulan

B. Fasa 1 Pengumpulan maklumat


Fasa 2 Sumbangsaran
Fasa 3 Berkongsi pengalaman

C. Fasa 1 Penyiasatan
Fasa 2 Tugas Amali
Fasa 3 Sumbangsaran

D. Fasa 1 Menilai Projek


Fasa 2 Membuat rumusan
Fasa 3 Kesimpulan

35. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh dilaksanakn di


Tabika.Antara berikut yang manakah bukan merupakan strategi pengajaran
& pmbelajaran?
A. Pembelajaran berasaskan projek

B. Pembelajaran inkuiri penemuan

C. Pembelajaran Bberpusatkan murid

D. Pembelajaran berdasarkan teori pembelajaran

36. Pilih penyataan yang salah tentang pelaksanaan aktiviti di pusat


pembelajaran

A. Guru berperanan sebagai fasilitator

B. Murid diberi peluang untuk memilih pusat pembelajaran

C. Guru akan menentukan murid untuk melaksanakan aktiviti di pusat

D. Murid bebas meneroka di pusat-pusat pembelajaran yang telah


disediakan oleh guru.

Penyiasatan secara mendalam Berokuskan tugasan amali secara


berkaitan dngan topik dunia sitematik,terancang dalam
sebenar jangkamasa yang tertentu

37. Penyataan diatas merujuk kepada

A. Pendekatan Projek

B. Pendekatan Bertema

C. PendekatanBersepadu

D. Belajar Melalui Bermain

38. Senaraikan tiga objektif Tunjang Kemanusiaan?

i.

ii.

iii.

39. Senaraikan dua aktiviti yang sesuai untuk mencapai Standard Prestasi
berikut?

SK : KM 2.3 : Memahami tangunggjawab hubungan diri dengan komuniti

SK : KM 2.3.7 : Menggunakan kemudahan awam secara

bertanggungjawab di kelas Tabika.


SK : KM 2.3 : Memahami tangunggjawab hubungan diri dengan komuniti

SK : KM 2.3.7 : Menggunakan kemudahan awam secara

bertanggungjawab di kelas Tabika.

i.

ii.

40. Senaraikan tiga strategi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran?

i.

ii.

iii.

41. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh Pemaju Masyarakat jika objektif
Tunjang Kemanusiaan tidak dapat dicapai dalam aktiviti yang telah
dilaksanakan?

42. Senaraikan 3 objektif Tunjang Ketrampilan Diri?

i.

ii.

iii.

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
4+ 5+
Murid boleh :
KD 2.2 Membina kebolehan KD 2.2.2 Menyatakan cara mengurus
mengawal diri. emosi secara positif dalam situasi
yang tidak menyenangkan.
43. Senaraikan tiga contoh situasi yang boleh dikaitan dengan Standard
Pmbelajaran KD 2.2.2 di atas?

i.

ii.

iii.

STANDARD PRESTASI
KOD KONSTRUK TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
Boleh menggunakan kemahiran
KD 7 Menggunakan 1 sosial dengan bimbingan
kemahiran sosial Boleh menyesuaikan diri dalam
dalam interaksi 2 situasi tertentu.
(KD 3.2) Mengamalkan etika sosial dalam
3 pelbagai situasi

44. Berdasarkan Standard Prestasi di atas,nyatakan bagaimanakah guru boleh


membuat tafsiran terhadap murid bagi Tahap Penguasaan 3?

45. Nyatakan fokus yang terdapat di dalam kandungan Perkembangan Fizikal


dan Penjagaan Kesihatan

i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

46. Nyatakan peranan guru semsa menjalankan aktiviti bebas

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

47. Nyatakan jumlah minit aktiviti luar dijalankan dalam masa seminggu?

48. Nyatakan jumlah minit main bebas dijalankan dalam masa seminggu?

49. Apakah Bahasa Instructional yang digunakan dalam pengajaran dan


pembelajaran Teras Matematik Awal?

50. Apakah yang guru perlu sediakan sebelum penulisan Rancangan Pelajaran
Harian (12 Markah )

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
51. Nyatakan Tunjang-Tunjang yang sesuai bagi pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran Aktiviti Pengajaran (AP)

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

52. Nyatakan dua tujuan pentaksiran dilaksanakan?

53. Nyatakan dua ciri pentaksiran

54. Senaraikan empat kepentingan pentaksiran kepada guru.

55. Senarai dua kepentingan pentaksiran kepada murid


56. Nyatakan langkah-langkah pelaksanaan pentaksiran

57. Nyatakan jenis-jenis rekod pentaksiran

58. Sebutkan 3 domain bagi pembentukan insan berakhlak mulia didalam


Pendidikan Moral.

1.

59. Nyatakan konsep ketekalan?

60. Sebutkan 2 perkara yang kanak-akank akan perolehi setelah mempelajari


Sains Awal

61. Sebutkan 2 kemahiran proses sains


53. Nyatakan dua ciri pentaksiran

54. Senaraikan empat kepentingan pentaksiran kepada guru.

55. Senarai dua kepentingan pentaksiran kepada murid

56. Nyatakan langkah-langkah pelaksanaan pentaksiran

57. Nyatakan jenis-jenis rekod pentaksiran

58. Sebutkan 3 domain bagi pembentukan insan berakhlak mulia didalam


Pendidikan Moral.

1.

2.

3.
SENARAI KEHADIRAN PESERTA BENGKEL KSPK SEMAKAN 2017

HARI :

TARIKH :

MASA 0800-1000 1030 - 0100 0200-0500


BIL Pagi Petang petang
NAMA
SENARAI PM TABIKA YANG TELAH MENGAMBIL BUKU RPH DAH KEHADIRAN 2017

BIL NAMA TABIKA TARIKH TANDATANGAN