Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran

: Matematik

Tahun

: 5 Al-Farabi

Bilangan

: 26 orang

Tarikh / Hari

: 30 Julai 2018 / Isnin

Masa / Minit

: 7.45 8.45 pagi (60 minit)

Bidang Pembelajaran

: Nombor Dan Operasi

Tajuk

: Peratus

Pengetahuan Sedia Ada

: Pelajar telah mengenali konsep peratus dan telah mahir menukar pecahan perseratus kepada peratus.

Standard Kandungan

: 9.1 Nilai Peratus

Standard Pembelajaran

: 9.1.1

Menukar peratus kepada pecahan dan sebaliknya.

9.1.2 Menukar nombor bercampur kepada peratus dan sebaliknya.

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajran, murid berupaya untuk :

i. menukarkan sebarang nombor pecahan kepada peratus dan sebaliknya secara lisan dan bertulis dalam masa 10 minit.

ii. menukarkan sebarang nombor bercampur kepada peratus dan sebaliknya secara lisan dan bertulis dalam masa 10 minit.

Pentaksiran

: (a) Pemerhatian berterusan terhadap respon murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.

(b) Semasa murid menjalankan aktiviti, guru akan memantau kaedah mengira murid-murid dan memastikan jawapan yang diberikan oleh murid adalah betul.

Elemen Merentas Kurikulum

: Nilai murni, Bahasa

Nilai dan Sikap

: Kerjasama, Berani

Kemahiran Berfikir

: Banding dan beza, membuat perkaitan

Elemen Abad ke 21

Kemahiran Proses Matematik

Sumber/Bahan Bantu Mengajar

: Kolaborasi , Komunikasi

: Komunikasi : Dipupuk secara aktif semasa interaksi antara guru dan murid serta semasa aktiviti berlangsung.

: Buku teks, petak seratus dan lembaran Kerja

LANGKAH / MASA

 

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set Induksi

Menguji pengetahuan sedia ada murid tentang pecahan

1. Guru menunjukkan petak 100 kepada murid.

Nilai dan Sikap Berani

(5 minit)

2. Murid diminta menyatakan pecahan bagi petak seratus yang berlorek.

 

3. Guru mengaitkan pengetahuan sedia ada murid tentang topik hari ini

Kemahiran Berfikir

Membuat perkaitan

Perkembangan :

Penerangan konsep penukaran pecahan kepada peratus dan sebaliknya 50/100 = 50% 10/50 = 20% 5/25 = 20% 1/10 = 10%

1. Murid diminta menyatakan peratus bagi mewakili pecahan perseratus yang dilorekkan.

Bahan Bantu Mengajar Petak Seratus

Langkah 1

(15 minit)

2. Guru menerangkan pada murid cara menukarkan pecahan kepada peratus dan sebaliknya dengan menggunakan petak perseratus

 

Kemahiran Berfikir

Banding beza

Perkembangan :

Pengukuhan konsep penukaran pecahan kepada peratus dan sebaliknya

1. Guru mengajar cara penukaran pecahan kepada peratus dengan menggunakan kaedah mengira

 

Langkah 2

Nilai dan Sikap Berani

(20 minit)

-

Menerangkan kaedah penukaran pecahan kepada peratus dengan menggunakan kaedah pengiraan

2. Beberapa orang murid dikehendaki mencuba menyelesaikan soalan dihadapan

3. Murid dikehendaki memberikan beberapa contoh penggunaa peratus dalam kehidupan seharian

 

Perkembangan :

Aktiviti pengukuhan : Lembaran Kerja

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan

Bahan Bantu Mengajar Lembaran kerja

Langkah 3

2. Setiap kumpulan diminta untuk menjawab lembaran kerja yang diberikan oleh guru.

(15 minit)

 

3. Seterusnya, murid membincangkan hasil penyelesaian Lembaran Kerja mereka dengan bimbingan daripada guru.

Nilai dan Sikap Kerjasama

Penutup

Membuat rumusan

Guru membimbing murid membuat rumusan berdasarkan apa yang telah diajar pada hari ini.

Kemahiran Berfikir

(5 minit)

Membuat perkaitan

Murid menunjukkan isyarat “thumbs up” sekiranya faham tentang apa yang dipelajari.

Refleksi

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….