Anda di halaman 1dari 9

1.

Minggu/Hari/Tarikh: 4 / Ahad /20 januari 2019

2. Kelas/Masa/Mata Pelajaran: Tahun 1 / 10.00-11.00 pagi / Pendidikan Moral

3.Tema/Tajuk Standard Pembelajaran Agama atau kepercayaan saya / 1.1. , 1.2

4.Objektif Pembelajaran - menyatakan agama atau kepercayaan diri

- menghuraikan kepentingan memounyai agama atau


kepercayaan

5. Aktiviti PDP 1. Guru menjalankan sesi suai kenal dengan murid- murid

- murid boleh menyatakan agama / 2. Murid kemudian harus berkongsi dengan kelas apakah
kepercayaan masing-masing agama dan kepercayaan mereka

3. Murid kemudian secara berpasangan harus mencatat


maklumat dari kawan ke dalam peta bulatan

4. Guru kemudian merangsang pemikirian mereka kenapa


setiap manusia perlu mempunyai agama atau kepercayaan

5. Murid menghantar hasil kerja mereka kepada guru .

Pengisian Kurikulum:

6.1 Ilmu/Nilai Kepercayaan murid / kepercayaan kepada tuhan

6.2: EMK/KB/BCB Kreativiti murid / menganalisis

7. Bahan Bantu Mengajar: Buku teks , lembaran kerja

8. Penilaian/Pentaksiran PDP Lembaran kerja

9. Refleksi/Impak dan kerja rumah:


1. Minggu/Hari/Tarikh: 4 / Ahad /27 januari 2019

2. Kelas/Masa/Mata Pelajaran: Tahun 1 / 10.00-11.00 pagi / Pendidikan Moral

3.Tema/Tajuk Standard Pembelajaran Agama atau kepercayaan saya / 1.3 , 1.4

4.Objektif Pembelajaran 1.3 Mengenal pasti ciptaan Tuhan.

1.4 Melahirkan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan.

6. Aktiviti PDP 1. Murid dibawa berjalan ke persekitaran sekolah

- murid boleh menyatakan ciptaan 2. Murid harus mengenal pasti objek ciptaan Tuhan
Tuhan yang dapat diperhatikan
3. Murid mencatatkan dapatan dalam peta bulatan yang
disediakan.

4. Perbincangan dalam kumpulan diadakan

5. Murid menghantar hasil kerja mereka kepada guru .


Pengisian Kurikulum:

6.1 Ilmu/Nilai Kepercayaan murid / kepercayaan kepada tuhan

6.2: EMK/KB/BCB Kreativiti murid / menganalisis

7. Bahan Bantu Mengajar: Buku teks , lembaran kerja

8. Penilaian/Pentaksiran PDP Lembaran kerja

9. Refleksi/Impak dan kerja rumah:


1. Minggu/Hari/Tarikh: 6 / AHAD / 10 februari 2019

2. Kelas/Masa/Mata Pelajaran: Tahun 1 / 10.00-11.00 pagi / Pendidikan Moral

3.Tema/Tajuk Standard Pembelajaran Baik hati/ baik hati amalan saya / 2.2 , 2.4

4.Objektif Pembelajaran 2.2 memberi cadangan cara membantu orang lain

2.4 menunjukkan perasaan apabila dapat memberi bantuan

7. Aktiviti PDP 1. Murid merujuk pada buku teks muka surat 8

- saya boleh membuat latihan yang 2. Murid harus kenal pasti situasi yang digambarkan
diberikan dengan baik.
3. Secara berkumpulan murid harus melengkapkan latihan
pada muka surat tersebut

4. Secara individu murid harus menyatakan perasaan apabila


membantu orang lain

5. Murid kemudian menyiapkan lembaran kerja yang diberikan

6. Kesimpulan pengajaran

Pengisian Kurikulum:

6.1 Ilmu/Nilai Bantuan secara ikhlas / baik hati

6.2: EMK/KB/BCB Kreativiti murid / menganalisis

7. Bahan Bantu Mengajar: Buku teks , lembaran kerja

8. Penilaian/Pentaksiran PDP Lembaran kerja

9. Refleksi/Impak dan kerja rumah:


1. Minggu/Hari/Tarikh: 7 / AHAD / 17 februari 2019

2. Kelas/Masa/Mata Pelajaran: Tahun 1 / 12.00-1.00 PTG / Pendidikan Moral

3.Tema/Tajuk Standard Pembelajaran Bertanggungjawab / Tanggungjawab Suresh / 3.1,

4.Objektif Pembelajaran -menyenaraikan tanggungjawab terhadap diri sendiri


8. Aktiviti PDP 1. Guru menunjukkan video murid yang bertanggungjawab

- saya boleh mengenal pasti 2. Murid harus nyatakan perbuatan yang biasa dilakukan di
tanggungjawab di rumah. rumah

3. Murid kemudian harus memadankan gambar dengan


tugasan yang ditunjukkan

4. Guru menyemak jawapan murid.

5. Kesimpulan pengajaran

Pengisian Kurikulum:

6.1 Ilmu/Nilai Tanggungjawab suresh / bertanggungjawab

6.2: EMK/KB/BCB Kreativiti dan inovasi / mengaplikasi

7. Bahan Bantu Mengajar: Buku teks / lembaran kerja

8. Penilaian/Pentaksiran PDP Latihan

9. Refleksi/Impak dan kerja rumah:


1. Minggu/Hari/Tarikh: 7 / RABU / 20 februari 2019

2. Kelas/Masa/Mata Pelajaran: Tahun 1 / 11.30- 12.30 TGH HARI / Pendidikan Moral

3.Tema/Tajuk Standard Pembelajaran Bertanggungjawab / Tanggungjawab Suresh / 3.2

4.Objektif Pembelajaran Membincangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab


kepada diri sendiri.

9. Aktiviti PDP

- saya boleh menyatakan kepentingan 1. Murid harus menyatakan kembali tanggungjawab seorang
melakukan tanggungjawab . anak di rumah

2. Murid kemudian harus membincangkan kepentingan


melakukan semua tanggungjawab itu

3. Murid menyiapkan lembaran kerja yang telah disediakan


oleh guru .

4. Guru menyemak jawapan murid.

5. Kesimpulan pengajaran

Pengisian Kurikulum:

6.1 Ilmu/Nilai Tanggungjawab suresh / bertanggungjawab

6.2: EMK/KB/BCB Kreativiti dan inovasi / mengaplikasi

7. Bahan Bantu Mengajar: Buku teks / lembaran kerja

8. Penilaian/Pentaksiran PDP Latihan

9. Refleksi/Impak dan kerja rumah:


1. Minggu/Hari/Tarikh: 8 / AHAD / 24 februari 2019
2. Kelas/Masa/Mata Pelajaran: Tahun 1 / 12.00-1.00 PTG / Pendidikan Moral

3.Tema/Tajuk Standard Pembelajaran Bertanggungjawab / Tanggungjawab Suresh / 3.3, 3.4

4.Objektif Pembelajaran - Mencadangkan cara bertanggungjawab terhadap diri sendiri

-berasa bangga apabila dapat melaksanakan tanggungjawab


terhadap diri sendiri.

10. Aktiviti PDP 1. Guru memberikan situasi kepada murid.

- saya boleh menyatakan tindakan 2. Murid harus menyatakan apakah tindakan yang perlu
yang perlu dilakukan berdasarkan dilakukan.
situasi yang diberikan.
3. Murid kemudian diberikan kad situasi kepada setiap
kumpulan.

4. Dalam kumpulan murid harus menyatakan tindakan yang


harus dibuat dan melakonkan tindakan itu .

5. Kesimpulan pengajaran dibuat oleh murid.

Pengisian Kurikulum:

6.1 Ilmu/Nilai Tanggungjawab suresh / bertanggungjawab

6.2: EMK/KB/BCB Kreativiti dan inovasi / mengaplikasi

7. Bahan Bantu Mengajar: Buku teks / kad situasi

8. Penilaian/Pentaksiran PDP Lakonan

9. Refleksi/Impak dan kerja rumah: