Anda di halaman 1dari 3

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2016 FİNAL SORULARI

HAZIRLAYAN: MUAMMER ŞİMŞEK

1/ 1) .........................., düşünce yeteneğine sahip olan insanın, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek için bilgiye
ulaşma çabasıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? VİZE
a) Planlama
b) Araştırma
c) Hipotez
d) Evren
e) Bilim ***

2/ 2) Araştırmanın planlaması aşamasında aşağıdaki başlıklardan hangisi bulunmaz? VİZE


a) Araştırma probleminin ve sorularının belirlenmesi
b) Araştırma konusunun belirlenmesi
c) Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi
d) Araştırmanın örnekleme yönteminin belirlenmesi ***
e) Araştırmanın amacının, içeriği ve kısıtlarının belirlenmesi

3/ 3) ................................ veri toplama ve araştırma projesinin aşamalarının analizine yol gösteren plandır.
Toplanacak bilginin tipini, veri kaynaklarını ve veri toplama sürecini belirleyen çatıdır. VİZE
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Araştırma tasarımı ***
b) Araştırmanın hipotezi
c) Araştırma problemi
d) Araştırmanın yöntemi
e) Araştırma modeli

4/ 4) .............., çeşitli kaynaklardan derlenebilen, üzerinde inceleme yapılabilecek her türlü "bilgi" olarak
tanımlanır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygun olur? VİZE
A) Literatür
B) Veri ***
C) Enformasyon
D) İkincil veri
E) Birincil veri

5/ 5) Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmalara.......................... denir.


Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir? VİZE
A) Kantitatif araştırma ***
B) Kalitatif araştırma
C) Nitel araştırma
D) Nedensel araştırma
E) Deneyimsel araştırma

6/ 6) Sayısal hâle dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya


konmasına dayanmaktadır. İstatistiksel sonuçlar çıkarılmasına, sayısal yorum ve genelleme yapılmasına imkân
veren araştırmalardır.
Yukarıda bahsedilen araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir? VİZE
a) Sonuçlandırıcı araştırma
b) Kantitatif araştırma ***
c) Nedensel araştırma
d) Keşfedici araştırma
e) Kalitatif araştırma

7/ 7) Neden-sonuç ilişkisi araştıran araştırmalarda en yaygın olarak başvurulan bilgi ve veri toplama yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir? VİZE
a) Gözlem
b) Odak grup
c) Anket
d) Mülakat
e) Deney ***

8/ 8) Araştırmada verilerin hangi birimlerden elde edileceğinin belirlenmesi aşaması aşağıdakilerden


hangisidir?
a) Örnekleme ***
b) Örneklem
c) Araştırmanın planlanması
d) Araştırma tasarımı
e) Araştırma modelinin oluşturulması

8/ 9) ..................., araştırma anakütlesi içerisinden amaca uygun herhangi bir yöntemle seçilen ve anakütleyi
temsil etme yeteneğine sahip birimler veya elemanlar kümesidir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
A) Örnekleme çerçevesi
B) Örnekleme birimi
C) Örnek
D) Tamsayım
E) Örneklem ***

9/ 10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda kullanılan temel ölçüm seviyesi
türlerinden biri değildir?
a) Sınıflandırma
b) Sıralama
c) Eşit aralıklı
c) Mukayeseli ***
e) Oransal

9/ 11) “………….herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunda önceden tespit edilen belirli kurallara göre
nesnelerin ve kişilerin özelliklerine sayılar ve semboller atamaktır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ölçme ****
b) Ölçüm
c) Değerlendirme
d) Ölçme ve değerlendirme
e) Ölçüt

10/ 12) Aşağıdakilerden hangisi anket tasarımı ve oluşumu aşamaları arasında yer almaz?
a) Soru içeriği
b) Soru düzeni
c) Soru yerleşimi
d) Anketin öntesti
e) Veri girişi ***

10/ 13) Anket ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


a) Cevaplayıcılardan bilgi almak için formüle edilmiş ve içeriğinde soru kümelerini barındıran formlardır.
b) Bir projenin hedeflerini tamamlama da gerekli olan verilerin toplanması için düzenlenen bir dizi senaryodan
oluşmaktadır ***
c) Anketin cevaplayıcıyı görüşmeye katılım için, iş birliği için ve görüşmenin tamamlanması için teşvik etmesi, motive
etmesi ve cesaretlendirmesi gerekir
d) Anket yanıtlama hatasını en aza indirmelidir
e) Bilgileri cevaplayıcıların yanıtlayabileceği belirli soru kümelerine çevirmesi gerekir.

11/ 14) Anakütle bireylerinin tasarımı yapılsa dahi verilerin tanımlanmasında, gözlenmesinde, toplanmasında
ortaya çıkan ve geri dönüşü mümkün olmayan hatalar............... Kapsamında ele alınır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabit hata
B) Sistematik hata ***
C) Tesadüfi hata
D) Kapsam hatası
E) Seçim hatası

11/ 15) Her bir ölçümde aynı yönde etki yapan ve miktarı değişmeyen hata aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sistematik Hata
b) Sabit hata ***
c) Tesadüfi Hata
d) Gözlem Hataları
e) Kapsam Dışı Hatalar

12/ 16) Cevapların tutarlılığının ve geçerliğinin doğrulanması, gerekli düzeltmelerin yapılması ve bazı anketlerin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi hangi bölümde yapılır??
a) Kodlama
b) Düzenleme ***
c) Veri Girişi
d) Aykırı Gözlemler
e) Veri Analizi

12/ 17) Veri hazırlama aşamaları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Düzenleme – kodlama - veri girişi - veri analizi ***
b) Veri girişi - düzenleme - kodlama - veri analizi
c) Veri girişi - kodlama – düzenleme - veri analizi
d) Düzenleme – kodlama - analiz - veri girişi
e) Analiz - düzenleme – kodlama - veri girişi

13/ 18) Araştırma süreçlerinden sonuçların yorumlanması aşaması için hangisi yanlıştır?
a) Bu aşamada elde edilen bilgiler genellenebilir olmak zorunda değildir ***

13/ 19) Aşağıdakilerden hangisi araştırma raporunun bölümlerinden değildir?


a) Analiz ***
b) Giriş
c) Yöntem
d) Özet
e) Başlık

14/ 20) İnsanların ahlaklı yaşamanın temelleri üzerine akıl yordukları ve bu temellerden yola çıkarak doğru ve
yanlışı ayırt etmeye, doğru davranış biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal ve toplumsal
araçları geliştirdikleri bir düşün alanıdır.
Yukarıda tanımlanan kavram, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ahlak
b) Etik ***
c) Araştırma
d) Sosyoloji
e) Psikoloji