Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN LA ROYBA

SMP IT LA ROYBA
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU LA ROYBA
Jl.Raya Jakarta Km.6,5 Kel.Kalodran Kecamatan Walantaka Kota Serang
42183

KEPUTUSAN KEPALA SMPIT LA ROYBA


Nomor : 188.40/022-030/VI/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
STRUKTUR ORGANISASI SMPIT LA ROYBA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program di


SMPIT La Royba, maka dipandang perlu dibentuk Struktur
Organisasi pada SMPIT La Royba
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Struktur Organisasi SMPIT La
Royba Tahun Pelajaran 2018/2019 seperti pada Lampiran 1.
Kedua : Tugas setiap personil diuraikan pada Rincian Tugas
sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada anggaran yang sesuai
Keempat : Apabila timbul kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya
Kelima : Keputusan ini mulai beralaku sejak ditetapkan

Ditetapka di Serang
Pada tanggal 16 Juli 2018
Kepala Sekolah

Altaf Syauqy Iqbal Saifani, S.Pd

Lampiran Surat Keputusan Kepala SMPIT LA ROYBA Kecamatan Walantaka


Nomor : 188.40/022-030/VI/2018
Tanggal : 16 Juli 2018
: Tentang : PENETAPAN DAN PENGESAHAN STRUKTUR ORGANISASI
SMPIT LA ROYBA TAHUN PELAJARAN 2018/2019

STRUKTUR ORGANISASI SMPIT LA ROYBA


TAHUN PELAJARAN 2018/2019

A. KEPALA SEKOLAH : SMPIT LA ROYBA


B. BENDAHARA SEKOLAH : Nurma Irnawati
C. OPERATOR SEKOLAH : Fina Fahriah, S.Pd
D. PEMBANTU KEPALA SEKOLAH :
a. BIDANG KURIKULUM : Musdalifah, S.Pd
b. BIDANG KESISWAAN : Anna Mellya Sarrahwati, S.Pd
c. BIDANG PERPUSTAKAAN : Ade Irma Amaliah, S.Pd
f. BIDANG UKS : Evia Yunita
E. GURU KELAS
1) GURU KELAS 7 : Anna Melya Sarrahwati, S.Pd
2) GURU KELAS 8 : Heri Irawan
3) GURU KELAS 9 : Ayu Sartika, S.Pd
F. PENJAGA SEKOLAH : Wawan Setiawan

Serang, 16 Juli 2016


Kepala Sekolah

Altaf Syauqy Iqbal Saifani, S.Pd

Anda mungkin juga menyukai