Anda di halaman 1dari 1

HUKUM 5 INTERAKTIF KERANGKA ENAM LALUAN

Projek inovasi dalaman bertajuk Hukum 5 Interaktif merupakan media


pembelajaran secara digital yang boleh diaplikasikan melalui Laluan 1 : Tinjauan Melangkaui Industri Lain
penggunaan internet, komputer, telefon mudah alih dan lain-lain. Nun TAWARAN MENGAPAKAH KUMPULAN INI APAKAH ASPEK NEGATIF KEPADA PILIHAN INI?
mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah ALTERNATIF MEMILIH ALTERNATIF INI? BAGAIMANAKAH ANDA DAPAT MENGURANGKANNYA?
melahirkan 5 hukum; Ikhfa’, Izhar, Iqlab, Idgham Bila Ghunnah dan Hukum 5 • Menguasai hukum tajwid Aspek Negatif
Interaktif Pengguna perlu mencari kelas untuk belajar tajwid
Idgham Maal Ghunnah. Kaedah pembinaan projek inovasi ini • Membaca al Quran dengan

menggunakan aplikasi multimedia interaktif. Penggunaan multimedia sempurna tajwidnya Bagaimana dapat dikurangkan?
pembelajaran secara digital boleh dimanfaatkan di pelbagai tempat dan • Belajar sendiri menggunakan buku tajwid yang ada di
pasaran
masa menggunakan telefon pintar dan komputer.

Laluan 2 : Tinjauan Melangkaui Strategik


OBJEKTIF HUKUM 5 INTERAKTIF TAWARAN MENGAPAKAH PELAJAR MENUKAR MENGAPAKAH PELAJAR MENUKAR BELI KE ATAS
ALTERNATIF BELI KE ATAS (TRADE UP)? (TRADE UP)?
 Membantu pengguna mempelajari hukum nun mati atau tanwin Hukum 5 Mudah di akses di mana-mana
dengan baik. Interaktif Pembelajaran kendiri
 Membantu mengingati pembahagian hukum nun mati dan tanwin. Buku / Kelas Pendekatan tradisional dan tidak bersemuka
 Membantu mengingati pembahagian huruf-huruf dalam hukum nun tajwid

mati dan tanwin menggunakan akronim.


 Membantu pengguna mendapatkan bacaan contoh bagi hukum-
hukum nun mati dan tanwin melalui bacaan qari. Laluan 3: Tinjauan Melangkaui Kumpulan Beli
 Mencipta bahan bahan bantu belajar yang menarik dan bersifat TAWARAN MENGAPAKAH PELAJAR MENUKAR MENGAPAKAH PELAJAR MENUKAR BELI KE ATAS
interaktif serta sesuai untuk semua golongan. ALTERNATIF BELI KE ATAS (TRADE UP)? (TRADE UP)?
Pensyrah dan Pelajar IPG KPI
Pelajar IPGKPI
Pemilik pusat-pusat pengajian al-Quran
Peranti yang Masyarakat
LATAR BELAKANG PROJEK mudah dicapai Pentadbir sekolah

Software mesra
Pada awal tahun 2017 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral telah pengguna
menganjurkan bengkel tahsin al-Quran untuk pensyarah selain
daripada pengkhususan Pendidikan Islam, Quran Sunnah dan Bahasa
Arab. Bengkel ini juga melibatkan staf pengurusan Institut Pendidikan Laluan 4: Tinjauan Melangkaui Tawaran Produk Perkhidmatan
Guru Kampus Pendidikan Islam (IPG KPI). Melalui pemerhatian semasa
bengkel berlangsung, didapati ramai dalam kalangan peserta masih (Perkhidmatan sampingan)
belum menguasai bacaan al-Quran dengan bertajwid. Ekoran daripada PERKHIDMATAN SEBELUM SEMASA SELEPAS MENGGUNAKAN
itu, temu bual telah dijalankan kepada beberapa orang peserta SOKONGAN MENGGUNAKAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN INI
PERKHIDMATAN INI PERKHIDMATAN INI
bengkel. Membaca al-Quran Banyak melakukan Mengurangkan Mutu dan minat bacaan kepada al-
secara bertajwid kesalahan ketika membaca kesalahan dalam Quran meningkat
Dapatan temubual mendapati di antara faktor yang mendorong al-Quran membaca al-Quran
kepada masalah untuk mempelajari ilmu tajwid ialah; tidak mempunyai
waktu, guru al-Quran terlalu garang, tidak suka membaca buku, tidak
dapat mengulang-ulang, rasa rendah diri untuk menghadiri kelas Laluan 5: Tinjauan Melangkaui tarikan emosi atau fungsi kepada
bimbingan al-Quran dan lain-lain. pengguna
Masalah ini juga dikesan berlaku dalam kalangan pelajar IPG KPI ASPEK YANG SEKIRANYA IA BERASASKAN SEKIRANYA IA BERASASKAN TARIKAN
DIPERTIMBANGKAN TARIKAN EMOSI, TANYA – APAKAH FUNGSI, TANYA APAKAH FUNGSI YANG
yang berlatar belakang sekolah aliran agama semasa program UNSUR YANG BOLEH DIBUANG BOLEH DITAMBAH SUPAYA MENJADI LEBIH
mulazamah al-Quran yang dilaksanakan pada setiap hari Jumaat. SUPAYA MENJADI LEBIH BERFUNGSI BEREMOSI?
Justeru temubual juga dilakukan bersama mereka. Hasil temu bual Elemen Psikologi Pembelajaran kendiri Mempelbagaikan kaedah pembelajaran
Kaedah yang kreatif
mendapati ada dalam kalangan mereka juga kurang mahir dalam ilmu
Elemen bimbingan Latih tubi Proses bimbingan terarah
tajwid kerana sumber pembelajaran yang sedia ada kurang membantu
dan kurang menarik dalam menguasai ilmu tajwid.
Laluan 6: Tinjauan Melangkaui Kumpulan Masa
STRATEGI PELAKSANAAN PROJEK APAKAH TREND YANG MEMENUHI KRITERIA BERIKUT : BAGAIMANAKAH TREND INI MENGIMPAK
INDUSTRI ANDA? JIKA BERTERUSAN BEGINI,
A. MEMPUNYAI IMPAK YANG BESAR TERHADAP BAGAIMANA ANDA BOLEH MEMBENTUK TREND
Inovasi Nilai Projek INDUSTRI INI SUPAYA MEMBUKA PELUANG BESAR KEPADA
B. TIDAK BERPATAH BALIK UTILITI PENGGUNA / PEMBELI?
C. TERUS BERKEMBANG DENGAN JELAS
Kurang
Kos  Impak besar kepada pelajar dan masyarakat dalam  Signifikan dengan PPPM (2013-2025)
meningkat kualiti bacaan al-Quran  Memanfaatkan teknologi untuk kemahiran mem-
Singkir  Latihan berterusan kepada pelajar IPG KPI dan baca al-Quran
Inovasi Nilai masyarakat  Memacu kecemerlangan pendidikan, kerohanian
dan jati diri.

Tambah

Cipta
NIlai KERANGKA KERJA EMPAT TINDAKAN
SINGKIR TAMBAH
 Kos bahan cetak  Sentiasa boleh mengulangkaji
Kitar Pengalaman Pengguna  Masa yang panjang untuk ke kelas
 Emosi yang kurang selesa
 Bacaan contoh disediakan
 Membetulkan bacaan
 Penggunaan buku tanpa contoh bacaan

Pergi Kelas Tiada Rasa Rendah KURANG CIPTA


Masa Kos Kehadiran
Bimbingan Diri  Kebergantungan kepada kertas  Mudah akses dan Interaktif
 Beban tugas guru  Keseronokan belajar
 Masa belajar yang terhad  Boleh digunakan oleh semua orang
 Menghadiri kelas pengajian al-Quran  Pembelajaran menggunakan teknologi dan mengikut
perkembangan semasa
 Memerlukan komitmen masa yang panjang untuk menghadiri kelas
 Melibatkan kos untuk membiayai pengajian al-Quran.
 Kos bahan api kenderaan yang digunakan untuk menghadiri kelas.
Perlu konsisten hadir ke kelas-kelas pengajian

 Sekiranya ada kekangan mengikuti kelas, akan ketinggalan dan bimb- HASIL PROJEK
ingan terhenti setakat itu saja.
 Meningkatkan penguasaan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran.
 Ada kalanya pelajar yang lebih dewasa akan rasa rendah diri kerana
 Menambah minat pelajar dan masyarakat untuk membaca Al-Quran.
dalam usia yang lewat perlu hadir ke kelas-kelas pengajian al-Quran
 Membantu orang ramai membaca Al-Quran dengan lebih tepat dan
sempurna dari segi tajwid.
 Memudahkan pembelajaran melalui telefon pintar yang boleh diakses di
Kanvas Strategi Semasa mana sahaja.
 Menepati kehendak Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2013 – 2025.

Buku IMPAK PROJEK


Impak yang terhasil dari projek yang dilaksanakan adalah amat besar.
Kelas Melalui projek yang dilaksanakan didapati semakin ramai warga IPGKPI
Tajwid mula meminati dan mempelajari ilmu tajwid. selain itu, sebahagian besar
telah menguasai ilmu tajwid. Melalui perlaksanaan ini, hubungan pihak
IPGKPI dengan warga luar, agensi Islam menjadi semakin erat. Melalui
projek yang dilaksanakan terhadap sekolah menengah, komuniti setempat.
Produk ini juga memberi impak yang sangat tinggi dari aspek penjimatan
masa dan fleksibel dalam pembelajaran kendiri. Produk ini tidak melibatkan
sebarang kos berbanding dengan pembelian buku dan menghadiri kelas-
kelas pengajian.

Tiga Peringkat Bukan Pengguna

Masyarakat Awam yang


hendak belajar tajwid
Guru Sekolah Awam &
Swasta
JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
Guru KDC & PPISMP INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM
yang akan datang BEG BERKUNCI NO 214, PUSAT MEL BANDAR BARU BANGI
43600 BANDAR BARU BANGI
SELANGOR DARUL EHSAN

PPISMP & PISMP