Anda di halaman 1dari 12

PERANCANGAN STRATEGIK

SK. TEMENGGONG ABDUL RAHMAN 1


JOHOR BAHRU

PANITIA PENDIDIKAN MORAL


ANALISIS SWOC PANITIA PENDIDIKAN MORAL

KEKUATAN KELEMAHAN

1. Tenaga pengajar 88.9% adalah guru siswazah. 1 Guru-guru sering berkursus dan terlibat dengan program di
2. 44.4% guru mempunyai pengalaman melebihi 10 tahun. peringkat PPD/JPN/KPM
3. Barisan guru yang cekap, berdedikasi dan berpotensi. 2. 70% pelajar yang masih kurang peka dengan disiplin belajar
4. Bilangan guru mencukupi dan mengajar mengikut opsyen yang cemerlang dan pengurusan masa.
mata pelajaran. 3. 50% murid kurang bermotivasi.
5. Mempunyai kemudahan prasarana ICT yang mencukupi 4. 20% masih tidak menguasai 3M.
6. Kemudahan prasarana yang mencukupi 5. Sebahagian guru kurang menggunakan BBM dan ICT
7. Program Panitia Bahasa Inggeris yang berkesan semasa PdPc.
dalam membina dan memulih potensi murid.

PELUANG CABARAN
1. Mendapat latihan dan pengetahuan melalui Latihan Dalam 1. Ekspektasi ibu bapa/penjaga terhadap sekolah tinggi
Perkhidmatan. dengan menyerahkan anak mereka 100% kepada sekolah.
2.Ibu bapa mengambil berat pencapaian anak-anak. 2. Penglibatan murid dengan sekolah Agama Negeri.
3. Rangkaian internet di sekolah sering terganggu.
4. Ibu bapa atau penjaga yang tidak ambil berat tentang
kehadiran murid ke sekolah.
5. 80% pelajar mengambil matapelajaran Pendidikan Moral
kurang penting.
ISU STRATEGIK 1
AMALAN PEDAGOGI ABAD 21 GURU DALAM MATA PELAJARAN YANG DIAJAR MASIH RENDAH

MATLAMAT STRATEGIK 1 :
MEMANTAPKAN SUMBER MANUSIA YANG KOMPETEN DARI SEGI KEILMUAN, KEMAHIRAN DAN SAHSIAH

SASARAN
MATLAMAT
OBJEKTIF KPI INISIATIF /STRATEGI
STRATEGIK
TOV 2018 2019 2020

MATLAMAT Mempunyai barisan Peratusan guru 80% 90% 100% 100% Perbincangan professional dan
STRATEGIK 1 guru yang kompeten yang kompeten perkongsian pedagogi PdPc
pedagogi PdPc abad 21 amalan pedagogi abad 21 waktu KIK/LET.
MEMANTAPKAN PdPc abad 21.
SUMBER MANUSIA
YANG KOMPETEN
DARI SEGI KEILMUAN,
KEMAHIRAN DAN
SAHSIAH
PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1 : Mempunyai barisan guru yang kompeten pedagogi pembelajaran abad 21


STRATEGI 1 : Perbincangan professional dan perkongsian pedagogi PdPc abad 21 waktu KIK/LET.

TEMPOH MASA
TANGGUNG PELAN
BIL AKTIVITI TARIKH TARIKH KPI OUTPUT
JAWAB KONTIGENSI
JANGKAAN PELAKSANAAN

1 Perbincangan Ketua Panitia Januari Peratusan Kemahiran ‘In house training’


professional guru yang pedagogi guru
dan Guru Mata hingga kompeten dapat
perkongsian Pelajaran amalan dipertingkatkan,
pedagogi PdPc Pendidikan November pedagogi dan melahirkan
abad 21 waktu Moral PdPc abad 21. guru yang kreatif
KIK/LET. 2018 dan inovatif dalam
PdPc abad 21.
PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 2 : Mengupaya barisan guru yang aktif dalam komuniti pembelajaran professional (PLC)
STRATEGI 2 : Aktiviti PLC dan perkongsiaan pengalaman dan maklumat.

TEMPOH MASA
TANGGUNG PELAN
BIL AKTIVITI TARIKH TARIKH KPI OUTPUT
JAWAB KONTIGENSI
JANGKAAN PELAKSANAAN

1 Aktiviti PLC Ketua Panitia Januari Peratus guru 100% guru terlibat Laporan program
dan yang terlibat dalam aktiviti PLC
perkongsiaan Guru Mata hingga dalam
pengalaman Pelajaran perjumpaan
dan maklumat. Pendidikan November PLC
Moral
2018
PENCAPAIAN PRESTASI PENDIDIKAN MORAL PKSR MASIH RENDAH

MATLAMAT STRATEGIK 1 :
MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK PENDIDIKAN MORAL OLEH SEMUA MURID

SASARAN
MATLAMAT
OBJEKTIF KPI INISIATIF /STRATEGI
STRATEGIK
TOV 2018 2019 2020

MATLAMAT Meningkatkan peratus SU Penilaian dan 1. Pemantapan


BI(K) BI(K) BI(K) BI(K)
STRATEGIK 1 menguasai bagi mata Peperiksaan pengetahuan
70.2% 78% 86% 94%
pelajaran Pendidikan dan kemahiran murid
BI(P) BI(P) BI(P) BI(P)
MENINGKATKAN Moral Ketua Panitia dalam mata pelajaran
69.1% 77% 85% 93%
PRESTASI AKADEMIK Pendidikan Moral Pendidikan Moral
BAHASA INGGERIS Guru Pendidikan 2. Pemantapan pedagogi
OLEH SEMUA MURID Moral guru Pendidikan Moral .

Meningkatkan gred SU Penilaian dan Pemantapan


purata sekolah (GPS) Peperiksaan BI(K) BI(K) BI(K) BI(K) pengetahuan dan
bagi mata pelajaran 3.46 3.1 2.9% 2.6% kemahiran murid dalam
Pendidikan Moral Ketua Panitia BI(P) BI(P) BI(P) BI(P) mata pelajaran
Pendidikan Moral 3.79 3.5 3.2 2.9 Pendidikan Moral
2. Pemantapan pedagogi
Guru Pendidikan guru Pendidikan Moral
Moral
PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1 : Meningkatkan peratus menguasai bagi mata pelajaran Pendidikan Moral.


OBJEKTIF 2 : Meningkatkan GPS bagi mata pelajaran Pendidikan Moral.
STRATEGI 1 : Pemantapan pengetahuan dan kemahiran murid dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.

TEMPOH MASA
TANGGUNG PELAN
BIL AKTIVITI TARIKH TARIKH KPI OUTPUT
JAWAB KONTIGENSI
JANGKAAN PELAKSANAAN
1 Teka silang Ketua Panitia April Bilangan Semua murid Program
kata nilai Pendidikan murid yang BOLUS dapat Pembangunan
Moral Moral hadir meningkatkan Akademik
prestasi mata
Guru Pendidikan pelajaran
Moral Pendidikan Moral
2 Program buku Ketua Panitia Jan hingga Bilangan Semua murid Program
skrap Pendidikan Oktober murid yang BOLUS dapat Pembangunan
Moral hadir meningkatkan Akademik
Guru Pendidikan prestasi mata
Moral pelajaran BI.

3 English Month Guru Mata Julai Peningkatan Murid mengambil Pertandingan Bahasa
(Program Pelajaran penyertaan bahagian dan Inggeris.
Bersama PSS) murid dari membina
Guru Pusat semua kelas. keyakinan diri.
Sumber
PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1 : Meningkatkan peratus menguasai bagi mata pelajaran Pendidikan Moral.


OBJEKTIF 2 : Meningkatkan GPS bagi mata pelajaran Pendidikan Moral.

STRATEGI 2 : Pemantapan pedagogi guru Bahasa Inggeris.

TEMPOH MASA
TANGGUNG PELAN
BIL AKTIVITI TARIKH TARIKH KPI OUTPUT
JAWAB KONTIGENSI
JANGKAAN PELAKSANAAN
1 Program (PLC)
dalam Ketua Panitia Mac hingga Bilangan guru Guru mendapat Pementoran
kalangan guru Pendidikan September yang terlibat. pengetahuan dari
Bahasa Moral. perkongsiaan oleh
Inggeris. guru-guru yang
Guru Pendidikan berpengalaman.
Moral.
ISU STRATEGIK 2
PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN BILIK DARJAH (PBD) KURANG CEMERLANG

MATLAMAT STRATEGIK 1 :
MENINGKATKAN PENCAPAIAN PBD DENGAN KERJA SAMA ANTARA GURU.
MATLAMAT STRATEGIK 2 :
MENINGKATKAN PENCAPAIAN PRESTASI BAND 6 DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL

SASARAN
MATLAMAT
OBJEKTIF KPI INISIATIF /STRATEGI
STRATEGIK
TOV 2018 2019 2020
Meningkatkan % Murid mencapai Pembudayaan PBD
MATLAMAT minat pelajar dalam band 6 meningkat
STRATEGIK 1 mempelajari
Pendidikan Moral
MENINGKATKAN
PENCAPAIAN PBD Memantapkan Pelaksanaan PBS Penataran dan
DENGAN KERJA SAMA kemahiran guru lebih efisien Pentaksiran Bilik
ANTARA GURU. membuat Darjah.
pentaksiran dan
penilaian.
Meningkatkan % Murid Pemantapan
MATLAMAT peratus pencapaian mencapai band 6 pedagogi guru dan
STRATEGIK 2 band 6 dalam mata dalam mata kemahiran mentaksir
pelajaran pelajaran murid
MENINGKATKAN Pendidikan Moral Pendidikan Moral
PENCAPAIAN meningkat.
PRESTASI BAND 6
DALAM MATA
PELAJARAN
PENDIDIKAN
MORAL
PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1 : MENINGKATKAN MINAT PELAJAR DALAM MEMPELAJARI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL.
STRATEGI 1 : PEMBUDAYAAN PBS

TEMPOH MASA
TANGGUNG PELAN
BIL AKTIVITI TARIKH TARIKH KPI OUTPUT
JAWAB KONTIGENSI
JANGKAAN PELAKSANAAN
1 PROGRAM Penyelaras PSS Mulai % Murid Peningkatan band Rekod Bacaan NILAM
NILAM Februari mencapai murid
BAHASA Ketua Panitia band 6
INGGERIS meningkat
BERSAMA PSS Guru mata
pelajaran
Pendidikan
Moral
2 Word Power Ketua Panitia Februari % Murid Peningkatan band Teka silang kata nilai
mencapai murid murni
Guru mata hingga band 6
pelajaran meningkat
Pendidikan Oktober
Moral
PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 2 : MEMANTAPKAN KEMAHIRAN GURU MEMBUAT PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN.


STRATEGI 2 : PENATARAN DAN PENTAKSIRAN BERASASKAN BILIK DARJAH

TEMPOH MASA
TANGGUNG PELAN
BIL AKTIVITI TARIKH TARIKH KPI OUTPUT
JAWAB KONTIGENSI
JANGKAAN PELAKSANAAN
1 (PLC) – Ketua Panitia Mulai Pelaksanaan Peratus murid Laporan PLC
Perkongsian Februari PBD lebih menjalani PBD
guru setiap efisien yang berkesan
minggu
PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 3 : MENINGKATKAN PERATUS PENCAPAIAN BAND 6 DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL.
STRATEGI 3 : PEMANTAPAN PEDAGOGI GURU DAN KEMAHIRAN MENTAKSIR MURID

TEMPOH MASA
TANGGUNG PELAN
BIL AKTIVITI TARIKH TARIKH KPI OUTPUT
JAWAB KONTIGENSI
JANGKAAN PELAKSANAAN
1 Kursus Ketua Panitia March % Murid Peningkatan band ‘In house training’
pedagogi hingga capai band 6 murid
Pendidikan November dalam semua KIK/LET
Moral mata
pelajaran
meningkat
2 Pemuafakatan Ketua Panitia % Murid Peningkatan band Laporan PLC
PBD April dan capai band 6 murid
Penyelaras PBD Julai dalam semua
mata
pelajaran
meningkat

Anda mungkin juga menyukai