Anda di halaman 1dari 24
( SEMINAR KEBANGSAAN \ HIKAYAT HANG TUAH “TAKKAN MELAYU HILANG DI DUNIA” Tarikh 26-27 September 2003 Tempat Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia Anyuran Persatuan Pengajian Melayu USM (BAHTERA) Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM HANG TUAH BERCAKAP OGHANG PUTEH: Terjemahan dan Penjelmaan Hang Tuah dalam Bahasa Eropah Muhammad Haji Salleh Mukadimah Karya agung dan persoalan sesebuah bangsa senng menyeberang ke dalam bahasa dan kesedaran bangsa lainnya. Ramayana, melalu: Rama dan Sita, ditejemahkan dan dyelamakan dalam tak kurang sepuluh bohasa besar, termasuk Jawa, Thai, Vietnam, Singalese, Kampuchea, Melayu dan Ball. Begitu pula karya Hamlet dan King Lear diteremahkan dalam berpuluh bahasa, termasuk dalam bahasa Melayu-Indonesia Di suatu pihak tejemahan itu dilaksanakan untuk menangkap genius sesuctu bahgsa dan pindahkannya ke dalam bahasa lain, dan untuk membawakan bakat-bakat besar itu kepada sasaran lainnya. Di suatu pihak lainnya karya besar int menawarkan makna sejagat yang tenalin dalam certannya. Rama dan Sita dilinat sebagat mangsa kejchatan atau ketidakadilan, dan akhirnya dibenarkan untuk membela din sehingga mereka mengibangkan kemball susunan kuasa dan kesaksamaan Oleh yang demikian mereka muncul sebagai wira kebaikan dan keadilan. Kemumiaan dan kesetiaan seorang isten_diuy dan diperiihatkan kemuliaannya. Dalam Hamlet manusia berfikir dan pembela diangkat menjadi contoh unggul tapi tersiksa jwnya, manakala King Lear pula melukis perasaan orang tua yang dipaksa usianya uniuk selalu memantau perbuatan dan kata anak-anoknya, dan menuntut keseliaan yang sempuma walau mengikat Maka makna di hujung kehidupan disimpulkan dalam adegan akhir yang tragik. Dan Vietnam Kisah Kieu mencerta pendenatan seorang anak yang puth hatnya dan tidak bersalah, yang dimangsakan oleh berbagarbagai golongan, dan dyadikan lambang manusia dan negara (Vietnam) yang mendenta masalah dan penjgjchan sepanjang sejarahnya. Hikayat Hang Tuah muncul_ dan imaginasi Melayu di Nusantara dan dewasa ini dianggap sebaga! karya agung Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunel, don manusia berbchasa Melayu. Dialah wra budaya, tanpa tandingnya - sekiranya Kieu dan Lear serta Homlet hanya wujud di halaman imaginas sastera, Hang Tuah diuperakui wujud oleh Sulalat akSalahn [Sejarah Melayu), walau dilakar dalam bentuk dan pencapaian yang lebih sedethana. Kata beberapa orang sarjana Hikayat Hang Tuah menjadi lebih besar di waktu Melaka dikalahkan oleh Portugis berterus-terusan di Johor dan Kampar, dan lukisan gemilang int dyadikan sebagai penebus pskolog! bangsa yang pernah besar tapi sedang kalah dewasa itu. Dalam Hikayat Hang Tuch wiranya dilukiskan sebagai manusia sempuma (dalam konteks feudal kurun ke-14 atau 15), yang setia. kepada setiap kata dan prinsip yang tidek bertulis di zaman itu. Koda begini, sekranya dillhat dan perspektif bandingan, juga wujud di antara Pahlawan Meja Bulat [Knights of the Round Table) dan juga di antara samurai Jepun di zaman pra- moden, yang dikenali sebagai Bushido. Namun Sulalat al-Salatin lebih dekat kepada sejarah danpada Hikayat Hang Tuah dan melukiskan kejayaan dalam rvang yang lebih kecil dan kekuatan dan pencapaian yang lebih dapat dipercayai Dalam kedua buah karya ini Hang Tuah dilukis sebaga: manusia agak kosmopoliian, malah uniuk zamannya, manusia antarabangsa yang mengenali bahasa dan budaya banyak negara besar, ferutama sewaklu dia menjadi rajaduta Melaka. Sewaktu dia membesar pengarang mempersiapkannya dengan dua belas bahasa semuanya, tatu semua bahasa besar dalam dunia yong dikenali Melaka pada waktu itu ~ Jawa, Cina, Keling, Siam, Arab dan lain-lain Yang dilukiskan manusia Ivar biasa — pada kemampuan Iinguishknya, bakat_~diplomatiknya, —_kekuatan jasmaniahnya, keberaniannya, keperwiraannya Pengarang Hikayat Hang Tuah tidak mau wra bangsanya hanya benaya di perkarangan istana Melaka, telap! dibawa ke neger-negen lainnya - ke Siam, Keling, China, Arab dan malah ke Rom — iaitu di kota pinggir empayar tertimurnya, Konstantinople Cuba lihat bagaimana dia dipersiapkan oleh pengarang dan jwa besarnya (Kassim Ahmad, ed . 197521), Telah sudah tamat pengayannya maka 1a berkata kepada bapanya “ayo bapaku pada bicara hamba, hendak mengayi kepada lebar Keling pula supaya hamba tahu pula bahasanya * Maka kala Hang Mahmud, “Benariah seperti bicara anakku itu’ Maka Hang Tuch pun mengajlah pula pada seorang lebai Keling ' Hatta, beberapa lamanya, maka tamatich dengan bahasa Keling itu, habislah diketahuinya. Maka Hang Tuah pun berkata kepada bapanya hendak mengay kepada lebai Siam pula supaya diketahullah akan bahosanya Setelah sudah diketahui akan bahasa Siam ity maka Hang Tuah pun mengayi pula pada seorang lebai Cina, Dengan tlada berapa lamanya maka ia pun tamatiah mengay bahasa Cina itu, maka habislah diketahuinya bahasa Cina itu. maka Hang Tuah pun mengay! pula pada lebai Jawa hendak diketahuinya akan bahasa Jawa itu. Kalakian, setelah habis diketahiunya dua belas bahasa itu, maka Hang Tuch pun pulanglah ke rumahnya bersama-sama dengan ibubapanya mencan makan sehar-han." Setelah itu dipersiapkan dia dan teman-temannya pula dengan iimu perayunt, dan seterusnya dilath di istana untuk menjadi hamba sultan yang baik - yang berbakii terhadap rajanya, tanpa ragu atau tanpa persoalan Beliau pula adalah manusia setiawan, peka, tidak mementingkan din, sedia berkorban, sopan dan suka berkongs) kejayaan Tiada bandingannya di zaman itu, dan tidak banyak sastera lain yang menyimpan manusia sebakknya. Inlah bayangan manusia besar dalam dunia besar kurun ke 14 atau 15. Bersamanya pengarang menginngkan hasrat besar bangsa Melayu bahawa Hang Tuch menghuni dan menyeriah dalam dunia yang lebih besar, dan orang Melayu memakai bukan saja wajah terhormat fetapi piniar, berkebolehan, menguasa persoalan di mana pun dia berada, benimu - mengenali budaya danbangsa yang dikunjunginya secara yang akrab Kita tidak dapat menerka gerak fikran pengarang Hikayat Hang Tuah, dan apakah beliau faham bahawa yang dilukisnya tty mungkin juga dikongsi bersama sebagat isu di dunia yang lebih besor dan Melaka, masalah yang lebih universal dan akan menank perhatian pembaca di lar dunia Melayu. Dalam penalanan jauh dan rumit penjajchan beberapa orang pengkay atau pentadbr pernah tequmpa permata budaya dan sastera bangsa yang dygjah mereka. Di Malaysia British menenui penbahosa, pantun, Sulalat at Salatin dan Hiakyat Hang Tuah Ke mana pun mereka perai centa Hang Tuah didengomya, dan centa-centanya seperti tak dapat ditamatkan oleh peredaran zaman atau penjgjahan. Banyak sebab yang boleh dican untuk kelangsungan centa in! - mungkin Hang Tuah dianggap sebagai penembus malu bangsa yang kalah, seperti disebut sebelum ini, sebagai lambang kejayaan Ivar biasa di masa sudah, alau menjadi semacam tangkal untuk masa depan yong amet ditckul itu, kerana masa sudah senng menewaskannyo. Banyck kata dan gagasan yang dianugerahkan kepadanya, termasuk yang tidak dibenkan oleh pengarang aslinya - mssalnya, Hang Tuah fidek pemah mengatakan “Takkan Melayu hilang di dunia’. Terjemahan dan Jelmaan Eropah Jelasiah bahawa dunia Hang Tuch dan Melaka bersempadankan cakrawala timur yang dikenali pada masa itu, termasuk Rom, yang didengar namenya dan jauh dan mungkin tidak dikenalt bahasanya, dan sekranya diketahui tidak dapat dipelajan bahasanya kerana tidak pula ada “lebar’ yang dapat mengajarnya, kerana orang Rom atau Eropch belum sampat ke Melaka pada pertetnagah kurun ke-14. Cukup menank setelah lebih kurang 500 tahun setelah menjadi mifos di Melaka, walau pun beliau tidak digjar bercakap dalam bahasa Eropah, pada kurun ke-20 dia sudah bercokap dalam empat buah bahasa benva jauh init Beliau telah diteyemahkan oleh sarjana, peminat, alau dibentangkan kembali centanya dalam bahasa-bahasc ini. Beliau menjelma ke halaman buku, feater dan komik Eropah. Belanda, Inggens dan Perancis banyak menteremah karyo-karya Melayu Belanda sendin mentenemahbeberapa buah hikayat Melayu sementera_manckala Perancis menterjemah Hikayot- Royo-raja Pasa, Mahkota Raja-raja dan Sejarah Melayu, dan Inggens pula menterjemah Sejarah Melayu (2 kal, Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Abdullah, pantun dan penbahasa. Namun Hikayat Hang Tuah masih belum muncul dalam bentuk yang penuh dalam bahasa-bahasa ini. Sehingga ini dapat dikesan tejemahan dan penjelaman Hikayat Hang Tuch seperti benkut. 1 Dalam bahasa Jerman, yang mengandungi tejemahan Sejarch Melayu dan Hikayat Hang Tuah dalam buku Malausche Chronik, Hang Tuah Aus dem Malauschen ubersetz von Hans Overbeck, pertama kalt terbit pada tohun 1922, tetap! diterbitkan kembali pada tahun 1976, dalam bahasa Inggens, The Adventures of Hang Tuah oleh MC ff Sheppard, pertama kali terbit pada tahun 1949, tetap1 diterbitkan lima kali setelah itu dalam bahasa Belanda, pertama sebagai sebuah drama pendek oleh Carel Voorhoeve, Toeah en Djebat, pada tahun 1951, dan pada tahun 2003 sebagai komik yang diteyjemahkan oleh Fred Dys, danpada karya asal oleh Nasjah, dalam bahase Rusia, oleh Bons Pamnickel yang benudul ... , 198%. Malaiusche Chronik, Hang Tuah Aus dem Malanschen ubersetz von Hans Overbeck. Mula diterbitkan oleh Georg Mueller, Munich, pada jahun. 1922 Mengikut Ulnch Kratz, beberapa puluh tahun setelah Perang Dunia Kedua, ditemukan kembali lebihan kain pembalut edist 1922, maka diterbitkannya kembali sebanyak 2000 naskah oleh Eugen Diedenchs Verlag, Dusseldorf-Koln, 1976, dengan menggunakan kain batik tulis lebihan itu. Ulnch Kratz telah diminta untuk menuiskan bibliografi kerya dan nwayat hidup singkat Overbeck. Versi yang digunakan oleh Overbeck untuk Sejarah Melayu talah juga yang digunakan oleh Shellabear, yang diterbitkan oleh Methodist Publishing House, Singapura pada tahun 1896, dalam cetakan Jaw! Namun untuk Hikayat Hang Tuah, kita tidak dapat pastikan. Versi ini lebih pendek danpada vers) Dewan Bahasa dan Pustaka yang digunakan oleh Kassim Ahmad, dan bermula terus dengan ceria keluarga Hang Mahmud berpindah ke Bentan, dan anak mereka yang sedang dikandung oleh istennya. Tenemahan Overbeck menggunakan bahasa biasa, maksudnya, bukan bahasa sastera, atau yang dipenndahken. Mengikut Jan Stark, bahasa ini adalah bahasa yang digunakan pada awal abad ke-20. Demikianiah certtanya dimulakan dengan (Overbeck, 1976:147) Die Emchlung kommt nun zu Hang Tuah, dem Sohne des Hang Mahmud, der am Duyong-Flusse wohnte Als die Leute vom Duyong- Flusse die Nachncht von der Ankunft des ursten vernahmen, zogen zie alle nach Bentan fort, und auch Hang Mahmud sprach zu seiner Gattin, welche Dang Mercu Wat heiss “Es ist besser, dass wir nach Benton ziehen, dort konnen wir leichter unsem Lebensunterhalt erwerben, denn gross Stadt Setelah itu mereka berpindahiah ke Bentan Isten Hang Mahmud. bermimpikan bulan turun dan langit dan menerangkan cahayanya ke atas kepala anck yang sedang dkandung Cerila melalui pensiwa-pensiwa penting dan menutup dengan (Overbeck, 1976 343), Von Hang Tuah hort man hierzulande nichts mehr, aber Tun Tuah ist nicht gestorben, denn er war ein machtiger Kneger, und dazu st er ein Stellverreter Gotles geworden Es heisst jetzt, dass Tun Tuah an der Quelle der Perak Flusses wohnt, und dass er der Furst aller Balaks und Waldbewohner geworden ist Jetzt tnfft ihn von Zeit zu Zeit wohl noch jemand, und wenn er ihn fragt. Wollt thr Euch nicht vermahlen, Herr? “so antwortete er ‘Ich wil mich nicht mehr verhalen.’ Das ist die Geschicte con Hang Tuah Kata Hans Overbeck dalam pengenalan tenemahan hikayat ini, kalya int iaiah ‘das schonste Buch der malaischen Literatur’, buku tenndah dalam sastera Melayu. Walau pun teyjemahannya tidak semdah buku asalnya, namun terbitannya pada tahun 1976 membenkan pernghormatan kepada Hikayat Hang Tuah. Overbeck sendin mula masuk ke Hindia Belanda pada bulan Julai, 1908, dan bekena di bahagian peroleh Behn, Meyer di Surabaya Namun sebagai warganegara Jerman belaiu telah ditahan sewaktu Perang Dunia |. Belaiu banyak menuls tentang Malay Literature — hikayat-hikayatnya, pantun, dan juga wayang Jawa Belay meninggal pada Janvan, 1942, sewaktu dalam pelayaran. 2.Belanda Karya Carel Voohoeve, Toeah en Djebat, seperti kata pengarangnya, 1alch suatu episod dramatik danpada karya pusat sastera Melayu lama, dan hanya satu episode saa yang dicentakan kembali di atas pentas. Pilihannya ialah episod terpenting, bermula pada tilik Tuah difinah Patih Kerma Wyaya kepada Sultan, dan sebagai tindakan Laksamana disuruh bunuh kepada Bendahara. Centa beriangsung dengan pangkat/kuasa baru yang diterma oleh Jebat dan Jebal menggunakannya kerana, seperti katanya, dunia tonpa undang-undang, maka dia yuga mau berlaku demikian Onrecht beheerst de wereld; dan wil tk ook omrecht doen en machtig zn in het kwade. Dengan berlaku demikian namanya akan berkekalan untuk selamanya “voor alle tyden." Inilah dasar yang membuat Jebat bermaharajalela Seperti kita sendin teka, akhimya Raja/Vorsi memerlukan seseorang untuk menebus malunya - dan Tuch pun kembali untuk membunuh Jebat - teman yang juga membelanya. Centa memanjat kepada wont pusat di mana yang menuntut bela terhadap kesalahan Tuah telah dibunuh Tuah sendin, kerana Tuah ingin kembali membuktikan baktinya terhadap raja - yang sebelum int menzaliminya ‘Adegon centa berakhir apabila Jebat mati setelah memekan siih pembenan Tuah (Voorhoeve, 1951: 54), Toeah Alik de stnjd verlies ‘en yy in de leven blift, het land zou verloren zn, Je misdaad 1s onvergeetiik, ware het anders, ik zou je redden, aan de dood je ontrukken. Djebat Omdat ik dacht dat de vorst, zonder redden of recht, Je fer dood had gebracht, verd ik ontervreden. Ik ze wat hem overkomt, Toeah, den held zonder blaam, dat ken elk andere gebeuren " Dit waren myn gedachten: Onrecht beheers! de wereld; dan tk wil ook onrecht doen en machtig zyn in het kwade.” Myn naam als euveldader zal groot voor alle tyden Seterusnya karya Belanda kedua tolah sebuch komik yang dilukis dan dibenkan kala-katanya oleh Nasjah pada tahun 1951. Komik ini diteyemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Fred Dys Cukup menank ’echawa sudut pandangannya adalah danpada seorang pelukis/pengarang Indonesia, feta) init patinya ditejerahkan untuk khalayak Belanda. Delam bentuk komik centa dan maknanya lebih padat, pendek dan dosar Pada dasornya karya asli dan tejemahannya lebih mensasorkan anak-anak atau remaja Fred Dys, warganegara Belanda, dilahirkan di Plaju, Indonesia, pada tahun 1951, tankh kornik int pertama kali diterbitkan. Beliau mengajar, menulis sera. membuat filem. Dewasa int beliau sedang menteremahkan Hikayat Hang Tuah ke dalam bahasa Belanda, untuk pertama kalinya. Apakah yang menank dalam komik ini? Untuk pertama kali di Eropah Hang Tugh muncul dalam bentuk komk~ gabungan di antara sketsa dengan kato- kata, berlainan sekali danpada centa lisan dan tulsan. Pemenan tulisan dikonkentakn dengan gans dan kata-kata. Aksi juga dipadatkan dalam gerak dan perbuatan terpiih dan teras. Tiada banyak yang berbentuk lebihan atau hiasan dapat dimasukkan. Dalam 34 halaman dengan hitung panjang 8 bingkat setiap halaman centa besar ini harus dikisahkan. Seperli yang dapat dibayangkan hanya bahagian-bahagian pentingk kelahiran, kejayaan melawan_ lanun, mempertahankan Bendchare, belajar imu silat, menginng: Sultan ke Majaoahit, dihukum bunuh dan mencun Tun Teja, dan akhinya perhkamon dengan Hang Jebat, kematian Jebat serta akhimya penalanannya sebagai duta ke Negen China saja yang dapat dimasukkan. Lag! pun inilah inti centa hikayatnya, 3. The Adventures of Hang Tuah Cukup menank tap membingungkan ialah hakikat bahawa walau orang inggens agak gharah mentejemah Sulalat akSalatin, (ada versi John Leyden dan juge C.C.Brown), beberapa buch hikayat, penbahasa, pantun, dan lain lain, tetap: Hikayat Hang Tuah yang juga dianggap karya besor, tidak pernah secora penuh ditejemahkan ke dalam bahasa Inggens. Sepert Sulalat al-Salatin Hikayat Hang Tuah juga melukis bangsa dan jwa Melayu, konsep manusia unggulnya; serla isu kesetiaan dan pemberontakan - yang seharusnya amat berguna kepada kuasa impenalis seperti British, yang perlu membaca 1s! hal! dan jwa orang Melayu supaya penaklukan mereka lebih sempurna. Tap kita kurang faham mengape karya int tidak diteyemahkan Apakah karya ini terlalu besar dan berat, dan bahasanya terlalu klasik dengan kandungannya yang merujuk kepada susunan masyarakat, budaya 10 dan cara kehidupan feudal yang sult dicankan padanan Inggersnya? Mosaiah ini drumitkan lagi oleh istlah khusus untuk alatan, barang-barang, upacara, perayaan, pakaien serfa adat dan lain-lain sudut budaya yang ‘amat rumit lagi amat mencabar penterjemah, Ataukah karya ini tidak menraik aiau relevan kepada pembaca Bntish umumnya, sulit untuk dinubungkan dengan kehidupan pada kurun kelapan belas dan kesembilan belas di Bniain, Namun di sebelah pihak lainnya ramat yang melihat karya int sebagai hasil don suatu tradist besar dan ditunjangi oleh genius seorang pengarang yang luar biasa bakatnya, temasuk Winsted, yang tidak begitu banyak memu! penceparan sastera Melayu Di gurun pengabaian ini hanya MC ff Sheppard (nanti lebih dikenali sebaga! Mubin Sheppard) menjadi orang langka yang cuba memben semacam penjelmaan kepada wira budaya Melayu ini dalam bahasa Inggens Hasiinya talah sebuah buku kecil yang benudul The Adventures of Hang Tuah, dan dituyukan kepada pembaca yang lebih muda Walaupun demuikian orang dewasa pun, saya rasa, dapat menikmati bakat dan bahasa Sheppard. Beliau mencipta kembali centa Hang Tuah secara agak penuh, walau nngkas dan pendek Buku ini cukup popular kerana diterbitkan sekurang-kurangnya lima kali dan digunakan di sekolah, sebagai buku bacaan dalam kelas bahasa Inggens Sejarah cetakannya yang cukup panjang int mungkin menandakan bahawa buku ini juga mungkin menjadi bacaan umum. Seperi dalam centa pengenalan kemungkinan besar Sheppard bekenja di Kuala Kangsar sewaktu beliau memikirkan projek int, namun beliau dibenkan ruang yang luas, walau tidak selesa, di Penjara Chang! pada theun 1943, untuk merancangkan dan memulakannya Tetapi tidak mengharrankanloh sekiranya Sultan Perak membenkan pengantar kepada bukunya Baginda menyatakan bahowa hubungan Hikayot Hang Tuah dan vers rekreast Sheppard amat dekat kepada negen Perak kerana di sana tersimpan salah sebatang kens Hang Tuch ity This book 1s of special interest to Pertak Royalty in view of the fact that on of Laksamana Hang Tuah's krises 1s carefully preserved in the Perak Royal Regalia. Seterusnya Sheppard sendin mencentakan sedikit bagainama tercelusnya projeknya untuk menuls Kembali centa itu dalam bahasa Inggens. Beliau (yang dalam pengenalan ini dinamakan Martin, dan adalah watak gantian Mervyn Sheppard, atau nama ynag digunakan di Kuala Kangsar), meminta saleh seorang pegawai rendah pentadbran British, Raja Mustapha, mendapatkan temujanwi dengan Tengku Fatimah, yang menyimpan banyak mansuknp lama, termasuk Hikayat Hang Tuah Sheppard sudah pun tertank kepada karya ini kerana seperti katanya (Sheppard 1949), He already had shared T Mustapha's enthusisasm for the pnncipal character, Hang Tuah, whose story was a happy blend of history and romance. Katanya lagi, But it seems fo him Robert Lous Stevenson’ estimate of D'Arlagnan fitted the Malay lke a glove, "There ts nothing of the copy book about his virtues, nothing of the drawing room about his fine natural civility; he will sail near the wind; his conscience is void of all_refinenements whether of good or evil; but the whole man nngs true like a good sovereign.” Hang Tuah adalah manusia nyata, bukan pelakon di ruang tamu cereka, fetap1 belayar dengan angin selat atau laut Nusantara. Oleh kerana, seperti kata Martin, manusknp itu setebal 230 halaman maka “Marlin was obliged io choose only the main incidents. This he did, and thus for the first time four hundred years after the story was first recorded, the adventures of Hang Tuah were made available in English.’ Jadi yang menank Sheppard adalah “odventure’ Hang Tuah, dan oleh itu cenla berpusat kepada kejayaan “adventure’ dan kekuatan peribad! serta nilat watak yang tulen. 12 Demikianich dipilinnya episod-episod. benkut: 1.A Brush with the Pirates 2.The Gury of the Mountain 3.The “amok” 4,Guardsmen 5.A journey toJava 6.Enemies at Court 7.Duel with Hang Jebat 8 Admiral and Amabssador 9.Tun Tyah 10.Megat Trengganu 11 Under a New Ruler 12 The Princess of Gunong Ledang Tojuk-tayuk ini menegaskan sudut ‘adventure’ Hang Tuah Centa Sheppard berakhir apabila Hang Tuah dan penginngnya pulang dan Gunug Ledang setelah cuba meminang Puten Gunung itu, monakala vers! Overbeck dan Nasjah membenarkan jalan centanya sampai ke hujung, seperti dimaktubkan oleh hikayat vers! lebh panjang yang kita kenali - sehingga dia hilang dan Melaka telapi muncul sebagai batin di hulu Sungai Perak Sheppord juga menawarkan semacam noje di hyung buku in, dengan menyatakan bahawa beliay menggunakan sebanyak mungkin maklumat dalom Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah, dan apabila terdapat perbezaan di antara kedua itu, beliau memben keutamaan kepada sumber Hikayat Hang Tuah. But “many of the details are imaginary ' Lakaran dalam dua buku alsi ini ditambah dengan nncian yang dicipta imaginasi Sheppard sendin dan keperluen pengkisahan Inlah di antara sumbangan kreati penulis kembali cerita ini. Beliau tidak menternemah, tapi mengolah sumber- sumber ini dan mencentakan dedngna cara yang cukup berkesan. Kita kutip sebahagian donpada klimaks centanyo, 1aitu pertikaman di antara Hong Tuch dan Hang Jebat (Sheppard, 1949 61-62) 13 “I would say that we have been more like brothers ever since we were little boys together,’ he turned and looked longingly towards the door. It was the moment for which Hang Tuah was waiting. Ina flash he leaned forward and snatched the kris of Tameng San from Hang Jebai's waist. Both men sprang to therr feet, Hang Jebat startled and weaponless, Hang Tuah confident at last of victory." “For all your fine talk you are no better than a coward, Tuah. You can't kill me in a fair fight so you steal my weapon.’ Hang Tuah laughed and answered. “This kns is my kns which | won from Tameng San. If was given to me by the king of Majapahit. Here is another it ils place.’ Bahasanya berbuny! dan bersusunan kontemporer, dibiarkan mudah tapi baik, idiomalik dan dalam perbendaharaan yang terkawal untuk pembaca di sekolah. Malah pengkischannya cukup puts dan past dapat memikat pembaca muda. Tidak syak lagi karya ini berpusatkan kepada centa ‘adventure’ lima bersaudara itu dan manusia yang ingin dyadikan contoh, dan tidak bertyvan untuk mengayuk bahasa ash Hikayat Hang Tuah yang ditulis dada kurun ke-17. Seterusnya oleh kerana Hikayat itu tidak selalu yelas benang kronologinya maka Sheppard jelah berdaya utara menyusun babak-babaknya kemball seperh yang disarankan Suialat aSalatin dan Hikayat Hang Tuah. Karya Sheppard iniah juga yang menjadi ini kepada filem Hang Tuah yang bakal diterbitkan nant. b.Terjemahan Hikayat Hang Tuah ke dalam Bahasa Inageris Pada saya terasa sudah dingin Hikayat Hang Tuah di Malaysia dan seluruh Nusantara, kerana pelgjar tidak membacanya di sekolah, dan sudah dikesampingkan sama sekali arya besar ini dan kesedaran dan kebanggaan kita Kejayaan besar pengarang tempatan dibvang ke tong sampah sejarah 4 semeniara kia membencrkan dan menggalakkan Harry Porter menerbangkan anak-anak kita mengungs dan kenyatacn, melalu! maginasi Rawiey* dan landasan perdagangan buku serta iklan, Sementara itu saya mula mentejemah Hikayat Hang Tuch int lebih 10 tahun yang laly, dan saya memulakan kerja bersama Alton Becker, seorang profesor di Universti Michigan, pada waktu itu. Projek kami terhenti untuk sekian fama, kerana jarak yang jauh di antara kam! dan juga tuntutan kena di kampus sendin yang membawa kami ke ruang dan kepentingan lain. Namun pada awal tahun int (2003) saya “memeperkejutkan’ din saya “pada mengusahakannya' kemball, kerana orang yang lebih pintar donpada saya jidak mengerakannya. Tiada rotan akor pun berguna, nasihat pepatah Melayu ~ untuk sementara. Saya amat sedar bahawa bahasa Inggeris saya tidak seaktif dulu, dan tidak sekuat beberapa tahun yang lalu. Namun kata orang walau pun tenaga semakin kurang apabila kita semakin tua, yang menjodi kekecvaliannya iclah bahasa - bahasa orang tua lebih botk danapde orang muda. Ini menjadi semacam mencetus semangat baru Pada tahun 2003 saya memulakan kembali penteremahan itu dan sudah menyapkan 125 halaman sebagai derat kasar pertamanya. Kerja ini sedang dalam pelaksanaan. Seperti yang dapat dibayangkan menterjemah karya besar begin! menimbunkan berbagar-bagal isu dan persoalan. Walau tidak selolu jelas penyelesainnya namun masalah harus diselesaikan secepat mungkin, dan keputusan tentang konsep harus disimpul di awainya. Di antara yang peru dipastikan ialah: 1. Bahasa apakah yang harus digunckan? Apakoh periu bahasa yang menggema dengan dinamika budaya pengkisahan - didramakan — kerana bahasa tulsannya kurang dramatis, langkah dan istimewa? Apakah bahasa sasaran harus meniru bahasa yang digunakan oleh pencenta/penutur yang dengan sedap suara dan tekniknya memintal benang centa, dan bahasa untuk menawan pendengamya seperti yang dilukiskan oleh pengarang sewaktu memenkan Hang Jebat sedang berhikayat dalam istana (Kassim ed 1975313) 15, Maka Hang Jebat pun membawa hikayat, terlalu nyanng suaranya lagi merdu. Maka segala dayang-dayang dan perwara dan gunaik raja sekaliannya pun duduk mengintai di balk dinding, mengintakan Hang Jebat membaca kihayat itu. Maka segcla gundik raja pun berchilah akan Hang Jebat. Maka Raja pun terlalu sukacita mendengar Hang Jebat membace Hikayat itu, suaranya terlaly manis seperti buluh penndu, kerana Hang Jebat panda: mengadaken suarakan memben sekalian mendengar dia pilau dan rawan; barang siapa mendengar dia menjadi kasih hatinya. Bahasa tulisan Hikayat Hang Tuah, terutama pada seratus halaman pertamanya, banyak membawa perulangan sintaks, ayat, struktur dan malah amat formulatk, dipenuht cliché yang dikutip dan tradist pencentaan Melayu. Klise int menjadi hidup hanya dalam persembahan tisan, sekranya dibaca di atas kertas maka kita akan mendapatinya penuh berkerumunan, dan tidak menank, terutama pada abad ke-21 int. Namun banyak bahagian pula yang lebih menank dan imaginatif, sepert dalam kutipan di atas, terutama dalam bahagian-bahagian di mana pengarang harus mencentakan pejjalanan baru dan tindak-tanduk watak yang tidak terdapat dalam sastera lama. 2Svasana dan jenis bahasa bagaimana yang tersesuai? Dua pendapat penting yang selalu muncul pada masalah ini ~ pertama, gt nakan bahasa yang sezaman dengan bahasa aslinya, dan kedua, bahasa moden supaya dapat difahami khalayak yang akan membacanya. Oleh yang dernikian kita boleh memilh bahasa sekitar zaman Shakespeare atau pun zaman kita int Tetap! apakah bahasa yang sesua! - bahasa Inggens England, Amenka, Australia atau “Manglish'? 3. Tejemahan susunan hierarki dan budaya feudal - apakah mungkin ditemukan satu sistem kebangsawanan Inggens/Scot/Welsh yang agak 16 sama dengan system Melayu ini? ‘Raja’ don “Pemaisun' mudah diaihbahasakan sebagai King dan Queen, tapi bagaimana dengan Bendohora? Apakah Pime minister mencukupi (ada maksud bendahan dalam mokna Bendahara seperti difahami oleh orang Indonesia). Seterusnya saya menghadapi masalch dengan kata-kata Temenggung, dayang, perwara, bit-bitt, pelulut, malah perkataan setia, konsep “gentlemaniiness' “fair play’ yang tidak menjact perkiraan Hang Tuah - yang digjar tipu helah perang untuk menang. Konsep ini semakin bermasalah apabila ditejemehkan untuk zaman kint yang Jauh meninggalkan konsep lamanya, bukan soja di luar negen, malah di dalam negen juga. 4, Persoalan vers! daan teks mana juga cukup penting. Namun saya menggunakan fransknpsi Kassim Ahmad, walau pun mansuknpnya bukanlah yang ferlengkap, dan untuk keadgon sekerang memiih yong mudah didapatkan Sementara teks yang ferlebgkap/tertua difransknpsikan 5. Stapakah khalayaknya® Berlanan danpada Mubin Sheppard saya lebih suka membukanya kepada semua golongan - dan im mungkin mengelvarkan golongan yang agak muda - yang mungkin tiada berminat untuk membaca kerya yang lengkap ini dan dapat menikmat versi beliau yang lebih sesuai dengan selera anak-anak. Kita berharap khalayak kita ‘akan dapat rerasakan bahasa, suasana dan budaya Hikayat Hang Tuah ini sedalam dan sebnayak mungkin 6 Apakah sebuah glosan memebontu, seperti dibvat oleh Parnickel dan Overck dan juga Dys? 7. Bagaimanakah cara bekera yang terefisien dan berhasil sekalr® Cora bekena saya 1alah mentenemahkan secara agak dasar dan harfiah pada peningkat permulaannya, setelah tty barulah menciptanya kembali ambil mengingat beberopa beberapa tuyon, termasuk memben suasona karya agung dengan bahasa yang bak dan indah Sekiranya dibuat secara 7 harafiah maka kadang-kadang-kadang pada bahagian-bahagian terientu agak keanaxan-axan bunyinya Peru juga pentenemah membenkan suara dan zaman, dan tradisi - dengung buny! suara, hidangan lisan yang lebih penuh dengan svasana persembahan lisan yang dihadin oleh ramai Khalayaknya. Wujudnya upacara pada tradisi in, dan bukan centa sederhana danpada nenek kepada cucu, tapi katanya ahrus ding jwa fradisi lama Oleh yang demikian Hikayat Hang Tuah boleh diolah kembalt supaya terendgar suara bagus dan profesional pengarang/pencenta dan tradisinya. Sekiranya diterjemahkannya dalam bentuk setia dan harafiah maka tradist int menipis dan hasiinya juga agak tipis dan tidak agung seperti yang aslinya. Sila that tejemahan awall kami, Halaman pertama Hikayat Hang Tuah berbunyi sepert benkut: Bismilahirahmanirahim, wabihi nasta iny billahi-ala Ins hikayat Hang Tuah yang amat setiawan pada fuannya dan ferlalu sangat berbuat kebaktian kepada tuannya Sekali persetua ada seorang raja keinderaan. Raja itu terlalu besar kerajaannya; pada segala raja-raja indera seorang pun tiada menyamar dia, sekalian menurut titahnya. Syahadan apabila baginda itu keluar dihadap oleh segala raja dan menten dan santen, maka berapa pedang yang sudah tethunus kepada kn kanan baginda rtu dan berapa pula bentara memikul pedang benkatkan permata beriatahkan ratna mutu moknikam. Maka apabila baginda itu beriiah pada segala raja-raja dan menien, maka baginda itu memandang ke kanan, maka segala raja-raja dan segala menten yang dan kanan semuanya menyembah, maka bentara kananlah menyampaikan titsh raja itu, maka apabila baginda ity memandang ke kin, akan segala rajaraja dan segala menten yang di km semuanya menyembah, maka bentara knlah menyampaikan titah raja itu. Adapun nama baginde itu Sang Perla Dewa. Adapun Sang Perla Dewa itu tahu akan dinnya akan beroleh anak; maka anaknya itu akan menjadi raja kepada Bukit Seguntang; maka danpada anak cucu baginda ity akan menjadi raja besar pada akhir zaman. Teremahan kami, Bismiliahrrrahmanirahim, wabihi nasta iny billahil-ala This is the legend of Hang Tuah, a wamior who served his king with a great ideal of a loyalty that s beyond alll bounds. The story begins iis words in a world of the kings of the heavens. Great was his kingdom; among the pnnces of heaven none was his compare. When the great god-king held court, from afar, enrobed in royal attire, with fluttenng banners and the sparkle of jewels, sacred weapons were cared before him by his heralds, and long rows of nobles, officers and attendants bowing before him. When he spoke fo the pnnces and ministers the heralds convey words fo his night and to leff, and everyone bows in obeisance His name 1s Sang Perladewa. Sang Pertadewa knew, as a god knew, that he would begat a son, would be born a king into the human world at Seguniang Hill, in the Islands of Sumatra, and found there a dynasty fo rule the Malays to the end of human time. 4, Bahasa Rusia Pada tahun 198an, seorang profesor, yang dani zaman mudanya telah menjadikan Hikayat Hang Tuah sebagai sebahgian donpada kayan dan hidup okaliahnya telah _menterjemah dan menerbitkan terjemahan Hikaya! Hang Tuah yang berdesarkan versi Balai Pustaka Parnickel menjadi pemikr awal untuk interpretasi watak Hang Jebat sebagat pemberontak yang melawan ketidakadiian Teremahan int dibuct dalam bahasa Rusia moden den berdasarkan pengetahvan bahasa dan sastera Melayu yang cukup mendalam. Kita juga kenal Pamickel sebagai penkaji sastera Melayu dan senng menulis tentang watak Hang Tuah dan Hang Jebat Namun hubungan Malaysia dan indonesia dengen Rusia tidak seerat Malaysia dan Briain dan Indonesia dengan Belanda, yang berlandasakan penjachan. Rusia mempelgian dunia, dan juga dunia Melayu melalut Insitutt Koyion Timumya di Universi Negara Moscow Sebagai negara sosialis Rusia juga berminat untuk melihat ke dalam ywa dan kebanggaan bangsa lain, terviama negara beriahaman sosialis Dan Indonesia pernah dekat dengan Rusia semasa Sukarno, yang menyadikan sosialisme salah satu danpada tiga unsur falsafah negaranya Kedua-dua unsur ini menggolakkan kayaan fentsng sastera Melayu don Indonesia 19 Benkut adalah jiga jenis teyemehan/jelmaan Hikayal Hang Tuah dalam bahasa Rusia. @. Cuplikan pertama danpada Hikayat Hang Tuah, mengikut Viktor Progadey, diferbitkan dalam bahasa Rusia pada tahun 1825, dalam jurnal Azatskly Vestnik (Jumal Pembentaan Asia). Secara agak salah anggopan cuplikan itu diben tajuk "Cuplikan dan Sastera Jawa", kerana yang dicentakan ialah Hang Tuah sedang menan - didepan Batara Majapahit. b. Pada tahun 1952, 127 tahun setelah itu seorang pensyarah, Lyudmila Mervard, menyusun sebuah buku teks dan memasukkan sebuah kutipan danpada Hikayat Hang Tuah. c. Seterusnya tejemahan terlengkap ke dalam bahasa itu, 1alah Povest’ o Hang Tvahe, hasil usaha Bons Pamickel, yang diterbitkan di Moscow oleh Penerbit "Nauka" pada 1984. Jumiah halamannya ialch 394. Seterusnya dimasukkan pula sebuah Catatan (h. 375-390) dan Glosan (h. 390-393) yang membawa penjelasan pangkat-pangkat seperti Laksamana, Beniara, Patih dan lain-lain. yang dalam teks Rusia dikekalkan Tenemahan dibuat berdasarkan kepada teks yang diterbitkan oleh Bala: Pustaka. Parnickel menggunakan bahasa Rusia moden dengan tujuan supaya karya klasik Melayu ini akan dapat dihayati oleh pembaca Rusia semasa. Seperti dilakukan oleh Overbeck sebelumnya Pamickel juga merasaakan ‘adalah lebih byaksana untuk mengekalkan nama hieraki feudal Melayu, yang sulit dicankan persamaan dengan hieraki Rusia. 5. Penutup dan Penjelamaaan dalam Dunia Siber 20 Saya ingin mengakhin kayan kecil int dengan memperlhatkan wajah dan jelmaan Hang Tuah dalam dunia siber yang cepat_mengembang dan mengheret semua bidang imu dan kepentingan ke dalam medianya. Ada empat bahasa yang menyentuh atau membincang Hang Tuch, 1attu Bahasa Inggens, Jerman dan Jepun. Dalam bahasa Inggens ada disebut penenmaan Hikayat Hang Tuah, ke dalam Memory of the World Registry. Sementara itu beberapa esei dan buku dalam bahasa inggens, termasuk tess Ph.D Sherry Emngion, “A Study of Genre: Meaning and Form in the Malay Hikayat Hang Tuah’, buku Sulastin Suinsno, Hikayat Hang Tuah analisa struklur dan fungsr Ringkasan dan dali dalinya, ese! Henk Maier, Bons Parnickel serta juga karya Henn Chambert-Lorr Filem “Hang Tuah’ juga disebut dan dibenkan maklumat tentangnya, sementara_perbincangan yang lebih mendalam oleh Sobn Zain, yang selalu memperkenalkan persoalan yang bersifat intelekiual di dunia siber untuk dikongs! bersama, dapat di ryjuk dalam sabrzain@yahoo com. Dua sebuah eseinya berudul “The Tuah Legend’ dan “Hang Tuah and Hang Jebat: Who was Right?" Terdapat juga sebuah laman perbincangan di laman web effoo! com/agrbin/mi, dalam bahagian screen shots yang mengajak orang Malaysia berwacana, 21" century Hang Tuch Terdapat suatu warkah yang membuat hipotesis bahawa Hang Tuah itu sebenarya Hang Tu ah - berkelurunan Cina - sebuah pandangan yang menank, fetapi sayang, hanya membayangkan kecenderungan Malaysia, iailu memben pendapat fanpa membaca Hikayat Hang Tuah itu sendin, atau teks dasar lainnya yang peru. Dalam Bahasa Inggens juga buku/komik Fred Dys diklankan, disediakan dengan maklumat resens! lengkap dengan kulipannyadan juga dibenkan pengantar oleh beliau, serla ucapan pelancaran Duta Malaysia ke Belanda Wajah buku diferakan untuk calon pelanggan Dalam Behasa Belanda dan Jermon buku-buku disenarakar dalam perpustokaan, atau yang dapat dibeli dan kedai buku langka Nampaknya fidak banyak maklumat yang ditawarkan Dalam bahasa Jepun saya tidak dapat mengesan maksudnya Namun tiada laman web yang khusus memperkenalkannya secara lengkap, terhormat dan dapat dihayati penuh oleh semua. Mungkin ini dapat dycdikan projek bersama kita nant, terutama kerana maklumainya amat tipis, memberat lebih kepada tulsian dalam bahasa inggens, dan hampir tidak mempedulikan yang bertuls! dalam bahasa Melayu dan Indonesia, dan berupa cebisan hanya, dan kita harus menunggu pembaca dunia di sana. Akhir sekali saya mendapati bahawa ada beberapa unsur yang menank khelayak bukan Malaysia kepada karya int: 1 untuk orang muda -disediakan ‘adventure’, wira contoh, manusia baik, seperti ‘Three Musketeers’ (campur D’ Artagnan), Famous Five" dan lain-ain, adalah semacam kumpulan atau geng anak muda, 2 ada lukisan jwa suatu bangsa, keunikannya ~ falsafah feudal, koda nilat masyarakat dan keperwiraaan, 3. gambaran zaman kecemerlangan dan kemenangan 4, metafora untuk sejarah dan nasib bangsa 5. persoglan wira bangsa - wira budaya, berkhdimat untuk raja/negara tanpa bates, berkorban. Masalchnya ~ isunya tidak tertutup, wira dapat bergant dengan antgonis melalui peredaraan zaman. 6 persoalan universal ~ kebaikan dan kesetiaan melawan kejahatan/fitnah Demikian Hang Tuah bercakap bahasa “oghang putih’ secara cukup terhormat dan mula. Cukup menank bahawa tejemahan karya Melayu, terutama sekall, tidak ditentukan oleh keperiuan penjajah untuk memahami manusia yang dijgjah, (melainkan Sulalat atSolatin/Sejarah Melayu), dan tejemchan digerakkan oleh individu yang teribat dalam sastera alau sejarch Melayu atau negera int secara ghawrah, dan kemungkinan besar dan keghrahan peribadi don bukan pemenntah atau bangsanya, Demikieniah sanana seperti Overbeck, Parnickel dan pentadbr/sajana Sheppard mengenakan pentegémehan mereka. Namun bangsa mereka danbangsa Moloysia berhutang budi kepada mereka. Rujukan Hikayat Hang Tuah, Kassim Ahmad (ed) Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka , 1975. Malausche Chronik, Hang Tuah Aus dem Malanschen ubersetz von Hans Overbeck . Georg Mueller, Munich. 1922. XV. 334, terbit kembali 1976, Nagjah dan Fred Dys, 2003. Hang Tuah Het malaise Epos na Vier Eeuwen Vertald Bulacg & in Beeld, Tekst en Uitleg, Amsterdam, 2003, Parnickel, Bons, 1976."An Epic Hero and an “Epic Traitor" in the Hikayat Hang Tuah ' Bydragen, V 132, 403-417. Sheppard, MC ff 1949 The Adventures of Hang Tuch, Kuala Lumpur, diterbitkan sendin. Diterbitakan 4 kali setelah itu Voorhoeve, Carel, 1951 Toeah en Djebat, Den Haag, Leopolds Uitgeversmy 23