Anda di halaman 1dari 11

PANITIA PEMBANGUNAN

MASJID BAITAL MAKMUR


Sekretariat Jl. Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
e-mail : baital_makmur@gmail.com
REK. No. 0118.01-014774-50-1 BANK BRI CABANG WATANSOPPENG

Watansoppeng, 12 Maret 2017

Kepada Yth
Bpk Pimpinan PT. Semen Tonasa

di-
tempat

Dengan Hormat,

Teriring rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas


limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam pada suri tauladan
kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat sejati.
Bersama ini kami sampaikan proposal singkat ke hadapan Bapak
dan Ibu, dengan maksud sebagai media untuk menjelaskan rencana Rehab
Atap Masjid Baital Makmur (Masjid Raya Lama), Kelurahan Bila
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, dikarenakan Masjid Baital
Makmur sebagai salah satu ikon Masjid tertua di Kab. Soppeng dianggap
perlu untuk dilakukan peremajaan.
Sehubungan dengan hal itu maka Panitia Pembangunan Masjid
Baital Makmur mengajukan permohonan bantuan dana kepada
Bapak/Ibu/Sdr(i) demi terselenggaranya niat kami untuk mengembangkan
Masjid Baital Makmur sehingga lebih berdaya guna bagi kegiatan islami di
masyarakat.
Untuk keperluan Rehab Atap Masjid Baital Makmur, panitia
membutuhkan dana Sebesar Rp 142,135,000,-, (Seratus Empat
Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima ribu Rupiah) Untuk
mencukupi kebutuhan dana Rehab Atap Masjid tersebut kami mengajak
kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk menginfaqkan sebagian hartanya untuk
menutupi kekurangan biaya guna penyelesaian rehab dinding dan plafon
Masjid Baital Makmur. Kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) yang berpartisipasi, bisa
menyetor langsung dana dengan cara langsung ke sekretariat
pembangunan masjid atau ditransfer ke rekening
Tentunya kami berharap, partisipasi nyata berupa dukungan moril
dan materil, sebagai salah satu waqaf, infaq dan sodaqah jariyah bagi
Bapak dan Ibu. Kami berdo'a, semoga keikhlasan Bapak dan Ibu menjadi
jalan menuju ketaqwaan dan Insya Allah Bapak dan Ibu termasuk golongan
orang-orang yang sesuai dengan hadits Nabi yaitu:
orang-orang yang akan dibangunkan sebuah istana
di surganya Allah, karena telah membangun rumah Allah
dimuka bumi ini. Amin Yaa Rabbal Alaamin

Demikianlah permohonan bantuan dana ini kami buat dan


sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.
Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR


PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID BAITAL MAKMUR
Sekretariat Jl. Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
e-mail : baital_makmur@gmail.com
REK. No. 0118.01-014774-50-1 BANK BRI CABANG WATANSOPPENG

Billahittaufiq wal hidayah


Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR

Ketua Sekretaris

SYAMSUL BAHRI, S.Pd., M.Pd M. TAQWIM, M. S.Kom

Mengetahui

Pengurus Masjid Baital Makmur


Ketua

Drs. H. A. KASTAHAR

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR


PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID BAITAL MAKMUR
Sekretariat Jl. Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
e-mail : baital_makmur@gmail.com
REK. No. 0118.01-014774-50-1 BANK BRI CABANG WATANSOPPENG

Mukadimah
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah SWT. Kita memohon


pertolongan-Nya dan ampunan serta perlindungan-Nya dari segala
keburukan dan kelemahan. Barang siapa yang diberi hidayah-NYA,
tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi, dan barangsiapa
yang tidak mendapat hidayah, tidak ada sesuatu pula yang mampu
menolongnya. Subhanallahi walhamdulillahi walaa ilaha illallah
wallahu akbar.

Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad


SAW, yang telah menyampaikan risalah-Nya, memberi nasehat dan
membawa umat menuju kesempurnaan hidup lahir batin, dunia
akhirat. Kita berharap termasuk umatnya yang mendapat syafa'at
Beliau, nanti di Yaumil Akhir. Amin

Bersama ini kami sampaikan proposal singkat ke hadapan Bapak dan


Ibu, dengan maksud sebagai media untuk menjelaskan rencana
Rehab Atap Masjid Baital Makmur, Kelurahan Bila Kecamatan
Lalabata Kabupaten Soppeng yang juga akan berfungsi sebagai
pusat sarana Ibadah dan pembinaan ke-Islaman di lingkungan
masyarakat sekitar.

Tentunya kami berharap, partisipasi nyata berupa dukungan moril


dan materil, sebagai salah satu waqaf, infaq dan sodaqah jariyah bagi
Bapak dan Ibu. Kami berdo'a, semoga keikhlasan Bapak dan Ibu
menjadi jalan menuju ketaqwaan dan Insya Allah Bapak dan Ibu
termasuk golongan orang-orang yang sesuai dengan hadits Nabi
yaitu:
orang-orang yang akan dibangunkan sebuah istana di
surganya Allah, karena telah membangun rumah Allah dimuka
bumi ini.

Amin Yaa Rabbal Alaamin

Billahittaufiq wal hidayah


Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

A. LATAR BELAKANG

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur’an :


َُ ‫الز َكا ُة َ َولَ ُْم يَ ْخ‬
َ َ‫ش إِال للا ََُ فَع‬
‫سى‬ َّ ‫صال ُة َ َوآت َى‬
َّ ‫ام ال‬ ِ ‫للِ َو ْاليَ ْو ُِم‬
َُ َ‫اآلخ ُِر َوأ َُق‬ ُْ ‫للاِ َم‬
ُ ‫ن آ َمنَُ بِا‬ ُ َ‫اج ُد‬
ِ ‫س‬َ ‫إِنَّ َما يَ ْع ُم ُُر َم‬
. َُ‫ن يَ ُكونُوا ِمنَُ ْال ُم ْهتَدِين‬ُْ َ ‫أُولَئِكَُ أ‬
Artinya :
“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-
orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap
mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR


PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID BAITAL MAKMUR
Sekretariat Jl. Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
e-mail : baital_makmur@gmail.com
REK. No. 0118.01-014774-50-1 BANK BRI CABANG WATANSOPPENG

siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang


mendapat petunjuk” (Q.S. At-Taubah : 18)

Memakmurkan masjid mempunyai pengaruh positif bagi


pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup
masyarakat dan negara. Oleh karena itu setiap muslim harus ikut
berperan dalam kemakmuran masjid sebagaimana firman Allah
diatas.

Dalam rangka meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat


ibadah dan pembinaan umat khususnya di Kelurahan Bila, dimana
kehidupan masyarakat yang sudah begitu majemuk dan ramai, dan
melaksanakan sebaik-baiknya syi’ar keagamaan agar semakin
menggema maka dibutuhkan beberapa peremajaan/perbaikan
beberapa kondisi fisik bangunan, yang merupakan program Pengurus
Masjid Baital Makmur.

Seperti kita pahami bahwa sejak zaman Rasulullah Muhammad


SAW, masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi merupakan pusat
kegiatan berdimensi luas. Ketika Rasulullah Saw dan para sahabatnya
Hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau singgah di suatu tempat yang
dikenal dengan Quba. Disinilah Rasulullah membangun sebuah Masjid
yang diberi nama Masjid Quba. Begitu juga ketika sampai di Madinah
Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Ini semua menunjukan bahwa
Masjid memiki kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin.

Di zaman Rasulullah Saw, Masjid menjadi sarana untuk


memperkokoh iman para sahabatnya. Disamping itu, Masjid juga
digunakan sebagai sarana peribadatan dan tempat mengkaji ajaran
Islam. Allah berfirman : Hanyalah yang memakmurkan Masjid-Masjid
Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Hari
Kemudian, serta tetap mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, dan
tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah maka merekalah
orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang
mendapat petunjuk (QS: At-Taubah: 8).

Rasulullah saw menjadikan Masjid sebagai sentral ilmu


pengetahuan. Dari Masjidlah Rasulullah membina masyarakat baru
Madinah. Ahlu Suffah adalah mereka yang banyak mengambil
manfaat dari ajaran Rasulullah. Disamping mereka tinggal dibagian
belakang masjid mereka juga sangat tekun menghafal hadist-hadist
Rasullah Saw. Abu Hurairah adalah salah seorang dari ratusan Ahli
Shuffah yang banyak meriwayat hadis dibandingkan sahabat lainya.
Tradisi menjadikan Masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan ini
diteruskan oleh para Ulama Muslimin dalam mengembangkan Risalah
Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Memperhatikan dasar-dasar pemikiran tersebut, Pengurus


Masjid Baital Makmur bersama masyarakat sekitar dan para tokoh
agama dan masyarakat, pemerintah desa bila, dan Alim Ulama serta
Remaja atau Pemuda desa Bila telah mufakat akan merealisasikan

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR


PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID BAITAL MAKMUR
Sekretariat Jl. Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
e-mail : baital_makmur@gmail.com
REK. No. 0118.01-014774-50-1 BANK BRI CABANG WATANSOPPENG

program tersebut dengan membentuk kepanitiaan rehab Masjid Baital


Makmur. Untuk merealisasikan program tersebut tentunya
memerlukan dana atau materiil. Untuk itu pada kesempatan ini Kami
membuka dan mengetuk hati kaum muslimin dan muslimat untuk
berpartisipasi dalam mewujudkan Rehab dinding dan plafon Masjid
Baital Makmur Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten
Soppeng.

B. LANDASAN HUKUM

1. Firman Allah SWT


“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda
yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki)
dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. AI Baqarah : 245)

2. Sabda Rasulullah Muhammad SAW


“Barang siapa yang telah membangunkan sebuah masjid, yang
sengaja mencari keridhaan Allah, nanti Allah buatkan pula
untuknya sebuah rumah di dalam syurga”. (HR. Bukhari dan
Muslim).

C. NAMA DAN TEMPAT KEGIATAN

" Rehabilitasi Atap Masjid Baital Makmur "


Jalan Merdeka, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata
Kabupaten SoppengSulawesi-Selatan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN


 Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat
(Centre of Activity)
 Menjadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan ibadah
terutama sholat berjamaah secara rutin agar kualitas sholat
dapat terjaga dan meningkat.
 Menjadikan masjid sebagai sarana untuk pencerahan dan
pendidikan Agama Islam secara nonformal
 Menjadikan masjid sebagai sarana efektif untuk mempererat
tali silaturahmi khususnya antar warga muslim dan warga
lainnya.
 Meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab
umat Islam terhadap kepentingan kemajuan syi’ar agama,
sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

E. PANITIA PELAKSANA REHAB MASJID

Terlampir

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR


PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID BAITAL MAKMUR
Sekretariat Jl. Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
e-mail : baital_makmur@gmail.com
REK. No. 0118.01-014774-50-1 BANK BRI CABANG WATANSOPPENG

F. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pengadaan Rehab Dinding dan Plafon Masjid Baital
Makmur ini direncanakan membutuhkan waktu selama 60 hari.
Terhitung pada bulan Oktober hingga Nopember tahun 2015.

G. ANGGARAN BIAYA
Kekurangan Biaya yang kami butuhkan dalam mensukseskan
Rehab Dinding dan Plafon Masjid Baital Makmur ini sebesar Rp Rp
142,135,000,-, (Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga
Puluh Lima ribu Rupiah). Dengan rincian sebagaimana terlampir.

H. SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari :


1. Kas Masjid Baital Makmur
2. Infaq dan Shadaqah Umat Islam
3. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Untuk mencukupi kebutuhan dana Rehab Atap Masjid Baital


Makmur (Masjid Raya Lama) Kabupaten Soppeng kami
mengajak para muhsinin untuk beramai-ramai menginfaqkan
sebagian hartanya untuk menutupi kekurangan biaya guna
penyelesaian Rehab Atap Masjid Baital Makmur. Untuk Para
Muhsinin yang yang ingin berpartisipasi, bisa mengirimkan
dana dengan cara di transfer ke rekening:

BANK BRI

a.n. NAMA PEMILIK


MASJID BAITAL MAKMUR
Jl. Merdeka Kel. Bila/Kec. Lalabata Watansoppeng
BANK BRI CABANG WATANSOPPENG
REK No. Rek 0118.01-014774-50-1

I. PENUTUP
Demikian proposal Rehab Dinding dan Plafon Masjid
Baital Makmur ini disampaikan dengan harapan semoga
terwujudnya Masjid Baital Makmur ini dapat menjadi sarana untuk
meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT bagi umat
Islam, khususnya masyarakat Kelurahan Bila. Peran dan
partisipasi dari semua pihak sangat diharapkan agar rencana dan
pelaksanaan pekerjaan ini dapat berjalan lancar. Akhirnya,
semoga amal ibadah kita dapat diterima Allah SWT.

Allah SWT dalam Al-Qur’an berfirman :

َ ‫ُمائ َ ُةُ ُ َحبَّ ٍة‬


ُُُ‫ُوللا‬ ِ ‫س ْنبُلَ ٍة‬
ُ ُ ‫سنَاُِب َل ُفِيُ ُك ِِّل‬
َ ُ ‫س ْب َع‬ ُْ ‫س ِبي ِل ُللاُُِ َك َمث َ ِل ُ َحُبَّ ٍة ُُأ َُ ْنبَت‬
َ ُ ‫َت‬ َ ُ‫َُمث َ ُل ُالَّذِينَ ُيُ ْن ِفقُونَ ُأ َ ْم َوالَ ُه ْم ُفِي‬
.ُ‫ع ِلي ٌم‬
َ ُ‫ُُوا ِس ٌع‬
َ ُ‫ُوللا‬ َ ‫فُ ِل َم ْنُ َيشَا ُء‬ ُ ‫ضا ِع‬ َ ُ‫ي‬

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR


PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID BAITAL MAKMUR
Sekretariat Jl. Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
e-mail : baital_makmur@gmail.com
REK. No. 0118.01-014774-50-1 BANK BRI CABANG WATANSOPPENG

Artinya:

”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang


menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap
bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa
yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha
Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 261). Amien Ya Rabbal Alamin…

Watansoppeng 12 Maret 2017

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR

Ketua Sekretaris

SYAMSUL BAHRI, S.Sos., S.Pd M. TAQWIM, M. S.Kom

Mengetahui

Pengurus Masjid Baital Makmur


Ketua

Drs. H. A. KASTAHAR

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR


PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID BAITAL MAKMUR
Sekretariat Jl. Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
e-mail : baital_makmur@gmail.com
REK. No. 0118.01-014774-50-1 BANK BRI CABANG WATANSOPPENG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

· Susunan Panitia
· Rencana Anggaran Biaya

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR


PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID BAITAL MAKMUR
Sekretariat Jl. Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
e-mail : baital_makmur@gmail.com
REK. No. 0118.01-014774-50-1 BANK BRI CABANG WATANSOPPENG

LAMPIRAN I

SUSUNAN PANITIA
REHAB ATAP MASJID BAITAL MAKMUR
KELURAHAN BILA KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG

Penasehat :
- Drs. H. Sukardi Deppung
- H. Adama Sume
- Drs. H. M, Jafar
- H. M. Tamrin Atirah
- Drs. H.M. JOHAN

Ketua Pelaksana :
- Drs. H. A. Kastahar

Sekretaris :
- M. Taqwim Makkuradde

Bendahara :
- Syamsul Bahri, S. Sos, S.Pd

Koord. Pelaksana : - H. A. Budistihara


Anggota : - M. ThariQ
- Ir. Hariadi

Koord. Pendanaan : - M. Asri


Anggota : - H. Ampe
- Andi Aswan Mauri
Koord. Humas : - H. M. Kasman
Anggota : - Anwar

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR


PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID BAITAL MAKMUR
Sekretariat Jl. Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
e-mail : baital_makmur@gmail.com
REK. No. 0118.01-014774-50-1 BANK BRI CABANG WATANSOPPENG

LAMPIRAN II

RENCANA ANGGARAN BIAYA

HARGA JUMLAH
NO JENIS PEKERJAAN VOLUME SATUAN SATUAN HARGA
PEKERJAAN DINDING
Granit dinding dalam uk. 80x80 Ex
1 china 150,00 m2 130,000 19,500,000
2 Plesteran granit lantai 146,00 m2 55,000 8,030,000
3 Ongkos pasang granit lantai 146,00 m2 30,000 4,380,000
Total I 31.9100.000

PEKERJAAN PLAFON

Pasang rangka hollow + plafond


1 gypsum ex elephant 401,00 m2 95,000 38,095,000

2 Pek. List gypsum 360,00 m1 40,000 14,400,000

Total II 52,495,000

Grand Total (I & II) 84,405,000

Saldo Masjid Baital Makmur 20,000,000

Kekurangan 64,405,000

Terbilang : Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR


PANITIA PEMBANGUNAN
MASJID BAITAL MAKMUR
Sekretariat Jl. Merdeka Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng
e-mail : baital_makmur@gmail.com
REK. No. 0118.01-014774-50-1 BANK BRI CABANG WATANSOPPENG

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITAL MAKMUR