Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 15 Oktober 2018

Tahun : 5 Takwa

Bil. Murid : /25 orang

Masa : 12.15 tengah hari -1.15 petang

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tema : Jelajah Alam Sains dan Ciptaan

Tajuk : Kreativiti dalam Ciptaan

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif
pelbagai genre dengan betul berbentuk imaginatif dan deskriptif
menggunakan ayat yang gramatis dengan
betul.

Hasil Pembelajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

1. Memahami konsep Kreativiti dalam Ciptaan dengan jelas berdasarkan uji kaji
yang dilaksanakan secara berkumpulan.
2. Menyenaraikan 6 kepentingan/kebaikan ciptaan sains dan teknologi dalam kehidupan
manusia menggunakan peta buih.
3. Menulis perenggan bagi isi utama karangan yang bertajuk “Kepentingan Ciptaan
Sains dan Teknologi dalam Kehidupan Manusia” berdasarkan penggunaan peta buih.

Sistem Bahasa : Kosa kata

Tanda baca

Struktur ayat

Pengisian Kurikulum/EMK : Ilmu- Sains, Pendidikan Alam Sekitar, Kreativiti dan Inovasi
Nilai Murni- Kerjasama, Kesyukuran, Kerajinan, Kreativiti,,
Rasional, Keadilan

Strategi : KP- Verbal Linguistik, visual, muzik

KKt- Pembelajaran koperatif

KB- Menghubungkaitkan

Konstruktivisme- Mengaplikasikan

BBM :

Bil Jenis Bilangan


1. Video 1
2. LCD 1
3. Komputer riba 1
4. Belon 6
5. Botol plastik 6
6. Soda Bikarbonat 1 botol
7. Cuka 1 botol
8. Kertas A4 6
9. Bekas plastik 6
10. Gelas polistrin 6
11. Peta buih 25

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat udara diisi ke dalam belon
menggunakan gas helium.

Langkah Pengajaran :

LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI CATATAN


MASA
Set Induksi Simulasi murid 1. Seorang murid dipilih oleh guru BBM: Belon
(5 minit) untuk tampil ke hadapan.
BCB:
Aksi: Meniup belon 2. Murid tersebut menunjukkan
Kemahiran
aksi meniup belon.
mendengar dan
3. Guru menanyakan kepada
bertutur
semua murid masalah yang
dihadapi oleh murid tersebut
semasa meniup belon.
4. Murid memberi respons
terhadap pertanyaan guru.
5. Guru mengaitkan tajuk
pembelajaran pada hari ini.
6. Guru menerangkan definisi
kreativiti dalam ciptaan.
Perkembangan Uji kaji : 1. Guru menerangkan kepada BBM: Belon,
Langkah 1 Mengisi udara ke murid bagaimanaa ingin botol plastik,
(20 minit) dalam belon menyelesaikan masalah soda
menggunakan mengisi udara ke dalam bikarbonat, cuka
bahan-bahan kimia. belon dengan mudah dan dan kertas A4
cepat menggunakan
kreativiti.
KB:
2. Kemudian, guru
Interpersonal
menunjukkan satu tunjuk
Intrapersonal
cara/demonstrasi uji kaji
Verbal Linguistik
bagi menyelesaikan
Kinestatik
masalah tersebut dengan
menggunakan bahan yang
BCB:
disediakan.
Kemahiran
3. Seterusnya, murid
mendengar dan
dibahagikan kepada 6
bertutur
kumpulan.
4. Secara kumpulan, murid
EMK:
dikehendaki melaksanakan
Sains dan
uji kaji tersebut
Teknologi
berdasarkan tunjuk cara
Kreativiti dan
guru.
Inovasi
Keusahawanan
Pendidikan
Alam Sekitar

Nilai:
Hormat-
menghormati
Kerjasama
Kerajinan

Perkembangan Melengkapkan Peta 1. Guru mengedarkan sebuah BBM: Peta Buih


Langkah 2 I-Think: Peta Buih kepada setiap
(10 minit) murid.
Peta Buih: 2. Berdasarkan uji kaji yang KB:
Kepentingan dilaksanakan, murid dan Interpersonal
Ciptaan Sains dan guru mengadakan satu sesi Intrapersonal
Teknologi dalam perbincangan mengenai Verbal Linguistik
Kehidupan Manusia. kepentingan ciptaan sains Kinestatik
dan teknologi dalam
kehidupan manusia. Nilai:
3. Kemudian, murid Kerajinan
dikehendaki menyenaraikan Kerjasama
kepentingan-kepentingan
ciptaan sains dan teknologi
dalam kehidupan manusia
menggunakan peta buih
tersebut.
Perkembangan Membina isi utama 1. Dalam kumpulan yang BBM: Kertas A4
Langkah 3 karangan bertajuk sama, murid-murid
(20 minit) “Kepentingan dikehendaki membina satu KB:
Ciptaan Sains dan perenggan bagi setiap Interpersonal
Teknologi dalam kumpulan berkaitan Intrapersonal
Kehidupan Manusia” “Kepentingan Ciptaan Verbal Linguistik
Sains dan Teknologi Kinestatik
dalam Kehidupan
Manusia” menggunakan Nilai:
jawapan yang ditulis Mendengar
berdasarkan peta buih yang arahan guru
yang dibincangkan sebagai Bekerjasama
isi utama karangan.
2. Murid dalam kumpulan
berbincang satu isi sahaja
yang terdapat dalam peta
buih dan menghasilkan satu
perenggan lengkap.
3. Kemudian, wakil kumpulan
dikehendaki membaca
perenggan yang dihasilkan.
Penutup Guru membuat Teknik sumbangsaran KB- Merumus
(5 minit) rumusan isi pelajaran 1. Guru bertanyakan kepada KP- Verbal
murid berkaitan pengajaran linguistik
Penutup kognitif: pada hari ini.
Rumusan mengenai 2. Murid merumus semula
tajuk pembelajaran pengajaran pada hari ini.
dan menerapkan nilai. 3. Guru membantu merumus
semula hasil pembelajaran
Nilai: pada murid.
Kerjasama 4. Guru menerapkan nilai
Kesyukuran murni berdasarkan tajuk
Kerajinan pelajaran hari ini.
Kreativiti
Rasional
Keadilan