Anda di halaman 1dari 3

UJIAN AKHIR SEMESTER I SMAIT AL USWAH TUBAN

TAHUN PELAJARAN 2018/2019


Jalan Al Falah Gang I Sumurgung – Tuban

Mata Pelajaran : B. JAWA Hari/Tanggal : November 2018


Kelas/Program : XI / IPA-IPS Waktu :

PETUNJUK UMUM
1. Bacalah doa sebelum mengerjakan soal
2. Tulis nomor dan nama Anda pada lembar jawaban yang disediakan
3. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum menjawab
4. Kerjakanlah soal Anda pada lembar jawaban
5. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas

A.Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e untuk jawaban yang paling tepat!

1
1. Jinise puisi jawa modhern (gagrag anyar) sing d. Nyadran
panulisane ora kaiket anane paugeran-paugeran kaya e. Tolak balak
ing tembang diarani... 9. jinise upacara adat ing ngisor iki sing ono gegayutane
a. Parikan karo kepercayaan yaiku...
b. Geguritan a. Ruwatan
c. Paribasan b. Tingkeban
d. Wangsalan c. Selapanan
e. Cangkriman d. Tolak balak
2. Kaendahan reriptan kang awujud geguritan kuwi e. Sedhekah bumi
dumunung ing.... 10. Jroning tata urutan tamu manten adat jawa, nalikane
a. Pilhane tembung sing angel dingerteni manten lanang ngidak endhog pitik nganti pecah
b. Nggunakake basa-basa jawa kuna diarani upacara...
c. Wewujudane kudu manut paugeran a. Papag toya
d. Pilihan tembung kudu mentes lan mantesi b. Balang gantal
e. Tata rakite ukara kudu nggunakake basa baku c. Wiji dadi
3. Sing diarani struktur teks geguritan yaiku... d. Bobot timbang
a. Pesen moral kang kinandhut ing sajroning e. Tanem jero
geguritan 11. Sing diarani pranatacara yaiku...
b. Unsur-unsur kang kudu ana ing sajroning teks a. Wong sing lagi nindakake mbabar sawijine perkara
gegurtitan b. Wong sing tugase ngatur lumakune sawijine adicara
c. Tembung-tembung sing kudu digunakake jroning c. Reroncening adicara ing sawijining adicara tartamtu
geguritan d. Rantaman adicara sing kudu ditindakake ing
d. Tatacarane negesi isine geguritan kanthi wutuh lan pahrgyan
bener e. Wong sing jejibahane tukang ngenakake
e. Unsur-unsur kang bisa nyengkuyung tumrap isine pawiwahan
geguritan 12. Jroning madeg dadi prantacara becike basa sing
4. Ing ngisor iki sing kalebu struktur fisike geguritan digunakake yaiku basa....
yaiku... a. Ngoko lugu
a. Tema b. Ngoko alus
b. Sikepe panggurit c. Krama lugu
c. Pesen lan amanat d. Krama alus
d. Gegambare pancadriya e. Dhalek
e. Panganggone wirama 13. Ing ngisor iki kang minangka dadi strukture teks
5. Ing ngisor iki sing kalebu struktur batine geguritan pranatacara yaiku...
yaiku... a. Tema, pambuka, isi, panutup
a. Panilihing tembung b. Pakurmatan, pambuka, panutup
b. Panganggone gaya bahasa c. Pambuka, isi, lan pangarep-arep
c. Perasaane panggurit d. Pambuka, rantaman baku, panutup
d. Penganggone wirama e. Pambuka, isi/karep, lan panutup
e. Tatacarane nulis geguritan 14. Ing ngisor iki kang minangka dadi strukture teks
6. Upacara adat tingkeban utawa mitoni iku dianakake tanggap wacana yaiku...
kanthi tujuwan kanggo... a. Tema, pambuka, isi, panutup
a. Ngirim arwahe para leluhur b. Pakurmatan, pambuka, panutup
b. Njaluk supaya diparingi udan c. Pambuka, isi, lan pangarep-arep
c. Ngrumati arwahe para leluhur d. Pambuka, rantaman baku, panutup
d. Keslametane calon jabang bayi e. Pambuka, isi/karep, lan panutup
e. Ritual khusus tumraping wanita 15. Penganggone basa ing ngisor iki sing paling trep
7. Jinise upacara adat ing ngisor iki sing ana gegayutan yaiku...
karo manungsa (wong) yaiku... a. Ingkang panjenengan aturaken wau kula dereng
a. Tedhak siten mangertos
b. Sedhekah bumi b. Panjenengan kalawau sejatosipun rak sampun kula
c. Ruwatan dhawuhi ta?
d. Suran c. Bilih anggen kula matur wonten kalepatan, kula
e. nyadran nyuwun duka
8. jinise upacara adat ing ngisor iki sing ono gegayutane d. Nyuwun pangapunten anggen kula rawuh kalawau
karo alam yaiku... radi kasep
a. Brokohan e. Kula wau nembe dhahar lan ngunjuk wonten
b. Sepasaran dalemipun eyang
c. Telonan

2
B.Jawalah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban uraian yang jelas dan tepat! (5 Soal)
1. Apa wae sing kudu ditindakake supaya bisa ngerteni isi lan maksud sawijine geguritan?
2. Geguritan iku ngutamakake kaendahan. Terangna dununge kaendahan sawijine geguritan!
3. Terangna tata urutan salah sijine upacara adat jawa sing wis kongerteni!
4. Sebutna jinis-jinise upacara adat sing gegayutan karo kepercayaan!
5. Syarat apa sing kudu dingerteni supaya bisa dadi pranatacara lan pamedharsabda kang becik?