Anda di halaman 1dari 6

School: File Submitted by DepEd Club Member - depedclub.

com Grade Level: II


GRADES 1 to 12 Teacher: Credits to our DepEd Club Contributor Learning Area: MTB
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: FEBRUARY 11 – 15, 2019 (WEEK 5) Quarter: 4TH QUARTER

OBJECTIVES
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES

A. Content Standard Demonstrates understanding and Possesses developing language Demonstrates knowledge of and Demonstrates the ability to
knowledge of language grammar skills and cultural awareness skills in word analysis to read, formulate ideas into sentences or
and usage when speaking and/or necessary to participate write in cursive and spell grade longer texts using conventional
writing successfully in oral communication level words. spelling.
in different contexts. Demonstrates the ability to read
grade level words with sufficient
accuracy speed, and expression
to support comprehension.
B. Performance Speaks and writes correctly and Uses developing oral language to Applies word analysis skills in Uses developing knowledge and skills
Standard effectively for different purposes name and describe people, places, reading, writing in cursive and to write clear and coherent
using the basic grammar of the and concrete objects and spelling words independently. sentences, simple paragraphs, and
language. communicate personal experiences, Reads with sufficient speed, friendly letters from a variety of
ideas, thoughts, actions, and accuracy, and proper expression stimulus materials.
feelings in different contexts. in reading grade level text.
C. Learning Nakagagamit ng magagalang na Nakikinig at nakikilahok sa Nakababasa ng talata, kuwento, Nakasusulat ng maikling kuwento na
Competency/ salita na angkop sa sariling talakayan ng pangkat o klase alamat, atbp. nang may pag- may tagpuan, tauhan at
Objectives kultura tulad ng pakikipag-usap tungkolsa napakinggang teksto unawa na binubuo ng mga mga pangyayari.
Write the LC code for each. sa telepono Nakapag-uusap at salitang pinag-aralan na Nakapagbubuo ng isang kuwento,
nakapagtatalakay tungkol sa mga Nakababasa ng tekstong angkop advertisement atbp gamit ang
sikat na tao, mga lugar, mga sa ikalawang baitang angkop na mga salita at nauugnay sa
pangyayari, atbp. gamit ng mga nangmalakas at may bahagdang teksto
salitang naglalarawan na angkop sa 95-100% Natutukoy kung alin ang simula,
sariling kultura Nakapaghihinuha kung ano gitna at wakas ng binasang teksto
Nakapaghihinuha kung ano angmaaring maganap sa Naipakikita ang pag-unawa sa mga
angmaaring maganap sa susunodna susunodna mga pangyayari sa tekstong inpormasyunal,
mga pangyayari sa kuwento, kuwento, alamat, atbp. nakapagbibigay ng maaaring maging
alamat, atbp. Natutukoy kung alin ang simula, wakas
MT2OL-IVe-f-1.2 gitna at wakas ng binasang teksto MT2C-IVa-i-3.1
Naipakikita ang pag-unawa sa
mga tekstong inpormasyunal,
nakapagbibigay ng maaaring
maging wakas
MT2PW-IVa-i-6.3
MT2F-IIIa-i-1.4
II. CONTENT Modyul 32 Modyul 32 Modyul 32 Modyul 32 Lingguhang Pagsusulit
IKATATLUMPU’T DALAWANG IKATATLUMPU’T DALAWA NA IKATATLUMPU’T DALAWA NA IKATATLUMPU’T DALAWA NA
LINGGO LINGGO LINGGO LINGGO
Pinagkukunan ng yaman Pinagkukunang Yaman Pinagkukunang Yaman Pinagkukunang Yaman
LEARNING RESOURCES
A. References K-12 CGp. K-12 CGp. K-12 CGp. K-12 CGp.
1. Teacher’s Guide 270-272 273-275 275-276 276-277
pages
2. Learner’s Materials pages 234-237 237-238 239-242 239-242
3. Textbook pages
4. Additional Materials from
Learning Resource (LR) portal
B. Other Learning Resource Tarpapel, larawan, cellphone O kay Ganda ng Bukid! Singkamas at Talong Singkamas at Talong Summative test files
Akda ni Nida C. Santos Akda nii Nida C. Santos Akda nii Nida C. Santos
PROCEDURE
A. Reviewing previous lesson or Magpakita o magparinig ng 1. Drill - Magpabasa ng mga Ano ang pamagat ng kwentong Balik-aral
presenting the new lesson aktuwal na pagtawag sa gamiting salita na nasa Batayang binasa ninyo kahapon? Muling balikan ang isinagawang
telepono, cellphone o Talasalitaan II (high frequency gawain ng ikatlong pangkat.
improvised na telepono. words
a. pagtawag sa nakatatanda 2.Paghahawan ng Balakid
b. pagtawag sa kaibigan Pag-aralan ang kahulugan ng mga
c. pagtawag sa guro o sa isang salita at ang ngalan ng mga
taong kagalang – galang 1. paurong – Paurong o paatras ang
pagtatanim ng punla ng palay.
2. paglusong – Sa paglusong sa
mababang lugar ay nadulas ako
pababa.

B. Establishing a purpose for the Itanong kung naranasan na nila 2. Pagganyak 2. Pagganyak 2. Pagganyak Awit
lesson ang makipag-usap sa Itanong kung nakarating na sila sa Ipaawit ang awiting “Bahay Magtanong na muli tungkol sa
kaibigan, kakilala o kagalang – bukid at kung ano ang nakatawag Kubo” pinangyarihan ng kuwento, tauhan,at
galang na tao gamit ang 272 pansin sa kanila lugar.(kung hindi mga naganap na pangyayari.
telepono o cellphone. Dahil hindi pa nakakarating ay magpakita ng Original File Submitted and
nakarating si Fiela, sinikap ni larawan ng bukid) Formatted by DepEd Club Member -
Resmin na ibalita kaagad kay (Magpakita ng larawan ng mga visit depedclub.com for more
Fiela ang nakita niya sa bukid magsasaka sa bukid.)
nina Raquel. Pag-usapan ito.
Pagganyak na Tanong
Ngayon, magbabasa tayo ng
kuwento ni Resmin tungkol sa
kanyang nakita sa bukid.Ano ang
nais ninyong malaman sa
ikukuwento ni Resmin?
Ano –ano ang nakatawag pansin
kay Resmin sa pagpunta niya sa
bukid?
C. Presenting examples/ Ipabasa ang usapan sa telepono 1. Basahin ang kuwento nang tuloy- Ipabasa ang kuwento sa LM sa Ipabasa ang buod ng kuwento na Pagbibigay ng pamantayan
instances of the new lesson ng magkaibigang Resmin at Fiela tuloy. pahina 239 pinagsunod-sunod ng ikatlong
sa LM. 2. Basahin muli nang may paghinto Singkamas at Talong pangkat.
at interaksyon ang kuwento sa Akda nii Nida C. Santos Abala sa kaharian ang lahat ng mga
pahina 238 sa LM gulay sa pagdating ng kanilan
O kay Ganda ng Bukid! kapistahan.
Akda ni Nida C. Santos Ipinatawag ni Reyna Kalabasa kay
Ampalaya sina Singkamas at
Talong.Sinundo ni Ampalaya si
Singkamas at Talong. Umisip ng
paraan sina Singkamas at Talong
kung papaano mapapakain ng gulay
si Amy. Dumating sa tahanan nina
Amy ang magkaibigan.
D. Discussing new Sino ang tumawag sa telepono? Pagsagot sa pangganyak na tanong Saan naganap ang kuwento? Ano ang simulang pangyayari sa Pagsasabi ng panuto
concepts and practicing new Sino ang tinawagan niya sa Ano - ano ang nakatawag pansin Ano ang pagdiriwang na kuwento?
skills #1 telepono? kay Resmin? pinaghahandaan sa kaharian? Ano-ano ang sunod na nangyari sa
Bakit siya tumwag sa telepono? Pagsagot sa mga tanong : Sino-sino ang mga nag-uusap sa kuwento?
Paano tumawag sa telepono si Anong tanawin ang inilalarawan? kuwentong inyong binasa?
Resmin? Sino- sino ang tinutukoy na maaga Bakit napahinto ang pag-uusap
Tama ba ang ginawang pagtawag pa ay nasa bukid na? nina Singkamas at Talong?
ni Resmin sa telepono? Paano inilarawan ni Resmin ang Ano ang misyon na ibinigay ng
Ano ang mga mga salitang kasuotan ng mga magsasaka? Reyna sa dalawang gulay?
ginamit ni Resmin sa pagtawag? Saan nakatanim ang punla?
Kung ikaw si Resmin, ganito rin Bakit nawili si Resmin sa panonood
ba ang ggagawin mong paraan ng sa pagtatanim?
pagtawag? Bakit? Sa iyong palagay, ano ang
nararamdaman ng mga magsasaka
sa kanilang pagtatanim? Bakit?
Sa iyong palagay ito rin ba ang
dahilan kung bakit nasiyahan si
Resmin sa pagpunta sa bukid?
E. Discussing new concepts and Ipagawa ang pangkatang gawain. Ano sa inyong palagay ang dapat Ano naman ang huling nangyari sa Pagsagot sa pagsusulit
practicing new skills #2 Pangkat I : BAHAGI KO, TUKUYIN baguhin kay Amy? kuwento?
MO! Kung kayo ang dalawang gulay Paano isinulat ang kuwento?
Pangkat II:ISULAT MO! paano mo isasakatuparan ang
Pangkat III: ISAAYOS MO! inyong misyon?
Pangkat IV : ISIPIN MO!
.

F. Developing mastery (leads to Sumulat ng tatlong (3) a. Sino ang tinutukoy ng may-akda Paano ninyo binasa ang Ano naman ang huling nangyari sa Pagtsek ng Pagsusulit
Formative Assessment 3) magagalang na pananalita na ng kuwento na maaga pa ay nasa kuwento? kuwento?
ginagamit sa pakikipag-usap sa bukid na?Bakit maaga sila sa bukid? Paano mo ilalarawan ang binasa Paano isinulat ang kuwento?
telepono. Paano mo ilalarawan ang kasuotan mong kuwento?
ng mga magsasaka.Sa iyong Nagustuhan mo ba ang
palagay, bakit ganito ang kasuotan pagbabasa ng kuwento? Bakit?
ng mga magsasaka?Pagmasdan Naunawaan mo ba ang kuwento?
natin at pakinggan ang pag-uulat ng
Pangkat I.
b. Narinig natin at nakita sa iginuhit
ng pangkat I, ang hirap na tinitis ng
mga magsasaka sa kabila ng
matinding init ng araw. Ngayon ,
ipababasa sa atin ng pangkat II ang
isinulat nilang Liham Pasasalamat
sa mga para sa mga magsasaka.
G. Finding practical application Humanap ng kapareha para sa c. Batid natin ang hirap ng mga Ipabasang muli ang kuwento Sumulat ng isang maikling kuwento Magpakita ng katapatan sa
of concepts and skills in daily usapan sa telepono. Bumuo ng magsasaska ,alamin naman natin sa tungkol kay Singkamas at Talong tungkol sa sarili mong karanasan sa pagsusulit.
living diyalogo at iparinig sa klase. pangkat III kung paano nga ba sa klase na binubuong mga pagkain ng gulay. Isaalang - alang ang
Gumamit ng magagalang na salita itanim ang butil ng palay.Alin ang tauhan mga bahagi at elemento ng kuwento.
sa pakikipag-usap.Isulat ang una, gitna at huling paraan ng Gawin mo ito sa iyong kuwaderno.
usapang mabubuo sa isang buong pagtatanim ng palay ng mga
papel. magsasaka.
d. Ano ang pagpapahala-
ga na nais ipabatid sa atin ng may-
akda ng kuwento?Ano ang aral na
nalaman mo sa kuwento?
Pakinggan natin ang kasagutan ng
pangkat IV.
H.Making generalizations Ano-ano ang mga dapat tandaan Paano ninyo naunawaan ang Ano ang masasabi mo sa bawat Ang isang kuwento ay may simulang
and abstractions about the sa pagtawag at pagsagot sa kuwento? bahagi ng kuwento? Ipabasa ang bahagi, may gitna at
lesson telepono? Tandaan sa LM sa pahina 240 may huling bahagi o wakas.
Ano- ano ang magagalang na Sa pagsulat ng kuwento ito ay
salita na dapat gamitin sa may magandang simula, gitna ,at
pagtawag at pagsagot sa huling bahagi o wakas. Binubuo
telepono? ito ng mga element tulad ng
tagpuan, tauhan, at mga
pangyayari.
I. Evaluating learning Pagtatasa Sumulat ng maikling kuwento na may Itala ang mga puntos ng mag-
Narito ang isang kuwentong tagpuan, tauhan at aaral.
walang huling bahagi. Basahin ito mga pangyayari.
at lagyan ng angkop na wakas.
Sa Kaharian ng mga Gulay
Abala sa kaharian ang lahat ng
mga gulay sa pagdating ng
kanilang kapistahan. Ipinatawag
ni Reyna Kalabasa kay Ampalaya
sina Singkamas at Talong.
Sinundo ni Ampalaya si
Singkamas at Talong. Umisip ng
paraan sina Singkamas at Talong
kung papaano mapapakain
ng gulay si Amy. Dumating sa
tahanan nina Amy ang
magkaibigan.
J. Additional activities for Bigyan ng paghahamon ang mga
application or remediation mag-aaral para sa susunod na
pagtataya.
IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners who earned ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80%
___ of Learners who earned 80%
80% in the evaluation above above above
above
B.No. of learners ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require
who require additional additional activities for additional activities for remediation additional activities for additional activities for remediation
activities for remediation who remediation remediation
scored below 80%
C. Did the remedial lessons ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No
work?
No. of learners who have ____ of Learners who caught up ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up ____ of Learners who caught up the
caught up with the lesson lesson the lesson lesson
the lesson
D. No. of learners who continue ___ of Learners who continue to ___ of Learners who continue to ___ of Learners who continue to ___ of Learners who continue to
to require remediation require remediation require remediation require remediation require remediation
E. Which of my teaching Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin:
strategies worked well? Why __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon
did these work? __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain
__ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL
__Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture
__Event Map __Event Map __Event Map __Event Map
__Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart
__Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart
__I –Search __I –Search __I –Search __I –Search
__Discussion __Discussion __Discussion __Discussion
F. What difficulties did I Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan:
encounter which my principal __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong
or supervisor can help me kagamitang panturo. kagamitang panturo. kagamitang panturo. kagamitang panturo.
solve? __Di-magandang pag-uugali ng __Di-magandang pag-uugali ng mga __Di-magandang pag-uugali ng __Di-magandang pag-uugali ng mga
mga bata. bata. mga bata. bata.
__Mapanupil/mapang-aping mga __Mapanupil/mapang-aping mga __Mapanupil/mapang-aping mga __Mapanupil/mapang-aping mga
bata bata bata bata
__Kakulangan sa Kahandaan ng __Kakulangan sa Kahandaan ng __Kakulangan sa Kahandaan ng __Kakulangan sa Kahandaan ng mga
mga bata lalo na sa pagbabasa. mga bata lalo na sa pagbabasa. mga bata lalo na sa pagbabasa. bata lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa __Kakulangan ng guro sa kaalaman __Kakulangan ng guro sa __Kakulangan ng guro sa kaalaman
kaalaman ng makabagong ng makabagong teknolohiya kaalaman ng makabagong ng makabagong teknolohiya
teknolohiya __Kamalayang makadayuhan teknolohiya __Kamalayang makadayuhan
__Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan

G. What innovation or localized __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video
materials did I use/discover presentation presentation presentation presentation
which I wish to share with other __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book
teachers? __Community Language Learning __Community Language Learning __Community Language Learning __Community Language Learning
__Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material

File Submitted by DepEd Club Member - depedclub.com


Credits to our DepEd Club Contributor