Anda di halaman 1dari 26
Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

Μοραλιδαδε

 • Νεχεσσιδαδε δε ατυαο τιχα δοσ αγεντεσ πβλιχοσ (mοραλ αδmινιστρατιϖα).

 • Χονχειτο ινδετερmιναδο, mασ πασσϖελ δε σερ εξτραδο δο ορδεναmεντο ϕυρδιχο.

 • Ασπεχτο ϖινχυλαδο; περmιτε α ανυλαο δοσ ατοσ αδmινιστρατιϖοσ.

 • Νεποτισmο: νο νεχεσσιτα δε λει φορmαλ; νο σε απλιχα α αγεντεσ πολτιχοσ.

Πυβλιχιδαδε

 • Α Αδmινιστραο δεϖε δαρ τρανσπαρνχια α σευσ ατοσ.

 • Περmιτε ο χοντρολε δα λεγαλιδαδε ε δα mοραλιδαδε δοσ ατοσ αδmινιστρατιϖοσ.

 • Ρεστρι⌡εσ ◊ πυβλιχιδαδε: σεγυρανα δα σοχιεδαδε ε δο Εσταδο; προτεο ◊ ιντιmιδαδε ου αο ιντερεσσε σοχιαλ.

 • Πυβλιχιδαδε ふSキ┗Wヴゲラゲ マWキラゲぶ Ю Πυβλιχαο (διϖυλγαο εm ⌠ργοσ οφιχιαισ).

 • Πυβλιχιδαδε νο  χονσιδεραδα ελεmεντο δε φορmαο δο ατο αδmινιστρατιϖο, ε σιm ρεθυισιτο δε εφιχ〈χια.

 • Ο ατο νο πυβλιχαδο περmανεχε ϖ〈λιδο, mασ σεm προδυζιρ εφειτοσ περαντε τερχειροσ.

 • ΣΤΦ περmιτε α διϖυλγαο δο νοmε, δο χαργο ε δα ρεmυνεραο δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ, mασ νο δο ΧΠΦ, δα ιδεντιδαδε ε δο ενδερεο, χοmο mεδιδα δε σεγυρανα.

Εφιχινχια

Ατιϖιδαδε

αδmινιστρατιϖα

δεϖε

σερ

εξερχιδα

χοm

πρεστεζα,

περφειο

ε

ρενδιmεντο

φυνχιοναλ, βυσχανδο−σε mαιορ προδυτιϖιδαδε ε ρεδυο δοσ δεσπερδχιοσ δε ρεχυρσοσ.

 • Πρινχπιο λιγαδο ◊ Ρεφορmα δο Εσταδο (αδmινιστραο γερενχιαλ).

 • Ποσσυι δοισ φοχοσ: χονδυτα δο αγεντε πβλιχο ε οργανιζαο ιντερνα δα Αδmινιστραο.

 • Εξ: αϖαλιαο δε δεσεmπενηο; χοντρατοσ δε γεστο χοm φιξαο δε mετασ; χελεριδαδε να τραmιταο δοσ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ ε ϕυδιχιαισ.

 • Νο ποδε σε σοβρεπορ αο πρινχπιο δα λεγαλιδαδε (δεϖε σερ βυσχαδα χοm οβσερϖνχια αοσ παρmετροσ ε προχεδιmεντοσ πρεϖιστοσ να λει).

 • Πρινχπιοσ ΙΜΠΛ⊆ΧΙΤΟΣ ου ΡΕΧΟΝΗΕΧΙDΟΣ: ποσσυεm α mεσmα ρελεϖνχια θυε οσ πρινχπιοσ εξπλχιτοσ.

Ραζοαβιλιδαδε

ε

Ραζοαβιλιδαδε: χοmπατιβιλιδαδε εντρε mειοσ ε φινσ (αφεριδα πελοσ παδρ⌡εσ δο ηοmεm mδιο) Προπορχιοναλιδαδε: χοντερ ο αβυσο δε ποδερ (εξ: σαν⌡εσ προπορχιοναισ ◊σ φαλτασ).

προπορχιοναλιδαδε

Dουτρινα: προπορχιοναλιδαδε χονστιτυι υm δοσ ασπεχτοσ δα ραζοαβιλιδαδε. Τρσ φυνδαmεντοσ: αδεθυαο, εξιγιβιλιδαδε ε προπορχιοναλιδαδε.

Χοντραδιτ⌠ριο ε

Dεϖε ηαϖερ εm τοδοσ οσ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ, πυνιτιϖοσ (αχυσαδοσ) ε νο πυνιτιϖοσ

αmπλα δεφεσα

(λιτιγαντεσ).

Αυτοτυτελα

Ανυλαρ ατοσ ιλεγαισ ε ρεϖογαρ ατοσ ινοπορτυνοσ ε ινχονϖενιεντεσ. Ποδε σερ mεδιαντε προϖοχαο ου δε οφχιο. Νο αφαστα α απρεχιαο δο ϑυδιχι〈ριο (ατοσ ιλεγαισ). Οσ ατοσ νο ποδεm σερ ρεϖιστοσ απ⌠σ ο πραζο δεχαδενχιαλ, σαλϖο χοmπροϖαδα m〈−φ.

Σεγυρανα ϕυρδιχα

Σεγυρανα ϕυρδιχα (ασπεχτο οβϕετιϖο, εσταβιλιδαδε δασ ρελα⌡εσ) Ξ Προτεο ◊ χονφιανα (ασπεχτο συβϕετιϖο, χρενα δε θυε οσ ατοσ δα Αδmινιστραο σο λεγαισ). ςεδα α απλιχαο ρετροατιϖα δε νοϖα ιντερπρεταο. Λιmιτα α αυτοτυτελα ε α λεγαλιδαδε. Εξ: δεχαδνχια ε πρεσχριο.

ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に

ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩℘Ο DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ

Εντιδαδε: ποσσυι περσοναλιδαδε ϕυρδιχα,

 • Εντιδαδε πολτιχα: ποσσυι αυτονοmια πολτιχα (χαπαχιδαδε δε λεγισλαρ). Σοmεντε Υ, Ε, DΦ ε Μ.

 • Εντιδαδε αδmινιστρατιϖα: νο ποδε λεγισλαρ; ποσσυι απενασ αυτονοmια αδmινιστρατιϖα.

ργο: νο ποσσυι περσοναλιδαδε ϕυρδιχα. Χεντρο δε χοmπετνχια ινστιτυδο να εστρυτυρα ιντερνα δα εντιδαδε.

 • Χεντραλιζαο: ο Εσταδο εξεχυτα ασ ταρεφασ διρεταmεντε, πορ ιντερmδιο δα Αδmινιστραο Dιρετα.

 • Dεσχεντραλιζαο: διστριβυι φυν⌡εσ παρα ουτρα πεσσοα, φσιχα ου ϕυρδιχα. Νο η〈 ηιεραρθυια.

  • Πορ σερϖιοσ, φυνχιοναλ, τχνιχα ου πορ ουτοργα: τρανσφερε α τιτυλαριδαδε ε α εξεχυο. Dεπενδε δε λει. Πραζο ινδετερmιναδο. Χοντρολε φιναλστιχο (εξ: χριαο δε εντιδαδεσ δα Αδm. Ινδιρετα).

  • Πορ χολαβοραο ου δελεγαο: τρανσφερε απενασ α εξεχυο. Ποδε σερ πορ χοντρατο ου ατο υνιλατεραλ. Πραζο: δετερm. (χοντρατο); ινδετερm. (ατο). Χοντρολε αmπλο ε ργιδο (εξ: χονχεσσο ου αυτοριζαο).

  • Τερριτοριαλ ου γεογρ〈φιχα: τρανσφερε χοmπετνχιασ αδmινιστρατιϖασ γενριχασ παρα εντιδαδε γεογραφιχαmεντε δελιmιταδα (εξ: Τερριτ⌠ριοσ Φεδεραισ).

 • Dεσχονχεντραο: α εντιδαδε σε δεσmεmβρα εm ⌠ργοσ, οργανιζαδοσ εm ηιεραρθυια. ⊃ τχνιχα αδmινιστρατιϖα παρα mεληοραρ ο δεσεmπενηο. Σ⌠ υmα πεσσοα ϕυρδιχα. Οχορρε να Αδm. Dιρετα ε να Ινδιρετα.

 • ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο DΙΡΕΤΑ: χονϕυντο δε ⌠ργοσ θυε ιντεγραm ασ πεσσοασ πολτιχασ δο Εσταδο (Υ, Ε, DΦ, Μ), αοσ θυαισ φοι ατριβυδα α χοmπετνχια παρα ο εξερχχιο δε ατιϖιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ, δε φορmα χεντραλιζαδα.

  ργοσ Πβλιχοσ: νο ποσσυεm χαπαχιδαδε προχεσσυαλ, εξχετο ⌠ργοσ αυτνοmοσ ε ινδεπενδεντεσ παρα mανδαδο δε σεγυρανα να δεφεσα δε συασ πρερρογατιϖασ ε χοmπετνχιασ.

  Θυαντο ◊ εστρυτυρα

  Θυαντο ◊ ατυαο φυνχιοναλ

  Θυαντο ◊ ποσιο εσταταλ

  • ργοσ σιmπλεσ ου υνιτ〈ριοσ: νο ποσσυεm συβδιϖισ⌡εσ

  ργοσ χοmποστοσ: ποσσυεm συβδιϖισ⌡εσ.

  • ργοσ χολεγιαδοσ ου πλυριπεσσοαισ: δεχισ⌡εσ χονϕυντασ.

  ργοσ σινγυλαρεσ ου υνιπεσσοαισ: δεχισ⌡εσ τοmαδασ πορ υmα σ⌠ πεσσοα.


  ργοσ ινδεπενδεντεσ: πρεϖιστοσ να ΧΦ, σεm συβορδιναο α ουτρο ⌠ργο.

  ργοσ αυτνοmοσ: συβορδιναδοσ απενασ αοσ ινδεπενδεντεσ.

  ργοσ συπεριορεσ: ποσσυεm ατριβυι⌡εσ δε διρεο, mασ σεm αυτονοmια.

  ργοσ συβαλτερνοσ: απενασ εξεχυο ε ρεδυζιδο ποδερ δεχισ⌠ριο.

  ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΙΝDΙΡΕΤΑ: εντιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ ϖινχυλαδασ ◊ Αδm. Dιρετα παρα ο εξερχχιο δε ατιϖιδαδεσ δε φορmα δεσχεντραλιζαδα.

  Συπερϖισο Μινιστεριαλ ου Τυτελα: ϖεριφιχα οσ ρεσυλταδοσ δασ εντιδαδεσ δεσχεντραλιζαδασ, α ηαρmονιζαο δε συασ ατιϖιδαδεσ χοm α πολτιχα δο Γοϖερνο, α εφιχινχια δε συα γεστο ε α mανυτενο δε συα αυτονοmια. Dεπενδε δε πρεϖισο εm λει (τυτελα ορδιν〈ρια), ποδενδο εξτραπολαρ α λει εm χασο δε προβλεmασ γραϖεσ.

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  ΑΥΤΑΡΘΥΙΑΣ:

  • Χριαο ε εξτινο: διρεταmεντε πορ λει.

  • Οβϕετο: ατιϖιδαδεσ τπιχασ δε Εσταδο, σεm φινσ λυχρατιϖοσ. さ“Wヴ┗キNラゲ ヮ┎HノキIラゲ ヮWヴゲラミ;ノキ┣;Sラゲくざ

  • Ρεγιmε ϕυρδιχο: διρειτο πβλιχο.

  • Πρερρογατιϖασ: πραζοσ προχεσσυαισ εσπεχιαισ; πρεσχριο θυινθυεναλ; πρεχατ⌠ριοσ; ινσχριο δε σευσ χρδιτοσ εm δϖιδα ατιϖα; ιmυνιδαδε τριβυτ〈ρια; νο συϕειο ◊ φαλνχια

  • Χλασσιφιχαο: γεογρ〈φιχα ου τερριτοριαλ; δε σερϖιο ου ινστιτυχιοναλ; φυνδαχιοναισ; χορπορατιϖασ ου ασσοχιατιϖασ ε ουτρασ.

  • Αυταρθυιασ δε ρεγιmε εσπεχιαλ: mαιορ αυτονοmια θυε ασ δεmαισ. Εσταβιλιδαδε δοσ διριγεντεσ (εξ: αγνχιασ ρεγυλαδορασ)

  • Πατριmνιο: βενσ πβλιχοσ (ιmπενηοραβιλιδαδε, ιmπρεσχριτιβιλιδαδε ε ρεστρι⌡εσ ◊ αλιεναο).

  • Πεσσοαλ: ρεγιmε ϕυρδιχο νιχο (ιγυαλ αο δα Αδm. Dιρετα).

  • Φορο ϕυδιχιαλ: ϑυστια Φεδεραλ (φεδεραισ) ε ϑυστια Εσταδυαλ (εσταδυαισ ε mυνιχιπαισ)

  ΦΥΝDΑ∩∏ΕΣ:

  • Χριαο ε εξτινο: διρεταmεντε πορ λει (σε δε διρ. πβλιχο); αυτοριζαδα πορ λει, mαισ ρεγιστρο (σε δε διρ. πριϖαδο)

  • Οβϕετο: ατιϖιδαδεσ θυε βενεφιχιαm α χολετιϖιδαδε, σεm φινσ λυχρατιϖοσく さP;デヴキマレミキラ ヮWヴゲラミ;ノキ┣;Sラざく

  • Ρεγιmε ϕυρδιχο: διρειτο πβλιχο ου πριϖαδο.

  • Πρερρογατιϖασ: mεσmασ θυε ασ αυταρθυιασ (σε δε διρ. πβλιχο); ιmυνιδαδε τριβυτ〈ρια (διρ. πβλιχο ου πριϖαδο).

  • Πατριmνιο: βενσ πβλιχοσ (σε δε διρ. πβλιχο); βενσ πριϖαδοσ, σενδο θυε οσ βενσ εmπρεγαδοσ να πρεσταο δε σερϖιοσ πβλιχοσ ποσσυεm πρερρογατιϖασ δε βενσ πβλιχοσ (σε δε διρ. πριϖαδο).

  • Πεσσοαλ: ρεγιmε ϕυρδιχο νιχο (σε δε διρ. πβλιχο); ρεγιmε ϕυρδιχο νιχο ου χελετιστα διϖεργνχια δουτριν〈ρια (σε δε διρ. πριϖαδο).

  • Χοντρολε δο Μινιστριο Πβλιχο: ΜΠ Φεδεραλ, ινδεπενδεντεmεντε δε σεδε (φυνδα⌡εσ πβλιχασ φεδεραισ); ΜΠ δοσ Εσταδοσ ου ΜΠDΦΤ, δε αχορδο χοm α σεδε (φυνδα⌡εσ πβλιχασ ε πριϖαδασ).

  • Φορο ϕυδιχιαλ: ιγυαλ ◊σ αυταρθυιασ (σε δε διρ. πβλιχο); π/ δουτρινα, ϑυστια Εσταδυαλ (σε δε διρ. πριϖαδο); π/ ϕυρισπρυδνχια, ϑυστια Φεδεραλ (σε δε διρ. πριϖαδο φεδεραλ).

  • Ουτρασ: χοντρατοσ δασ φυνδα⌡εσ δε διρ. πριϖαδο σο ρεγιδοσ πελα Λει δε Λιχιτα⌡εσ.

  ΕΜΠΡΕΣΑΣ Π∨ΒΛΙΧΑΣ Ε ΣΟΧΙΕDΑDΕΣ DΕ ΕΧΟΝΟΜΙΑ ΜΙΣΤΑ:

  • Χριαο ε εξτινο: αυτοριζαδα πορ λει, mαισ ρεγιστρο.

  • Συβσιδι〈ριασ: δεπενδε δε αυτοριζαο λεγισλατιϖα; ποδε σερ γενριχα, να λει θυε αυτοριζου α χριαο δα mατριζ.

  • Οβϕετο: ατιϖιδαδεσ εχονmιχασ, χοm ιντυιτο δε λυχρο. Ποδε σερ: (ι) ιντερϖενο διρετα νο δοmνιο εχονmιχο (σ⌠ νοσ χασοσ δε σεγυρανα ναχιοναλ ου ρελεϖαντε ιντερεσσε χολετιϖο; ου mονοπ⌠λιο) ου (ιι) πρεσταο δε σερϖιοσ πβλιχοσ.

  • Περσοναλιδαδε ϕυρδιχα: διρειτο πριϖαδο

  • Ρεγιmε ϕυρδιχο: + διρειτο πριϖαδο (εξπλοραδορεσ δε ατιϖιδαδε εmπρεσαριαλ); + διρειτο πβλιχο (πρεσταδορασ δε σερϖιο πβλιχο).

  • Συϕει⌡εσ αο διρειτο πβλιχο: χοντρολε πελο Τριβυναλ δε Χοντασ; χονχυρσο πβλιχο; λιχιταο να ατιϖιδαδε−mειο.

  • Εστατυτο: Πρεϖ συϕειο αο ρεγιmε πρ⌠πριο δασ εmπρεσασ πριϖαδασ ε εστατυτο πρ⌠πριο δε λιχιτα⌡εσ ε χοντρατοσ (εδιταδο: Λει 13.303/2016).

  • Πατριmνιο: βενσ πριϖαδοσ. Νασ πρεσταδορασ δε σερϖιο πβλιχο, οσ βενσ εmπρεγαδοσ να πρεσταο δοσ σερϖιοσ ποσσυεm πρερρογατιϖασ δε βενσ πβλιχοσ.

  • Πεσσοαλ: χελετιστα. Σεm εσταβιλιδαδε. Dεmισσο εξιγε mοτιϖαο. Νο χαβε αο Λεγισλατιϖο απροϖαρ ο νοmε δε διριγεντεσ. ⊃ ποσσϖελ mανδαδο δε σεγυρανα χοντρα ατοσ δοσ διριγεντεσ εm λιχιτα⌡εσ.

  ▪ Φαλνχια ε εξεχυο: νο σε συϕειταm Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε
  • Φαλνχια ε εξεχυο: νο σε συϕειταm

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  • Φορmα ϕυρδιχα: ΣΕΜ = σοχιεδαδεσ αννιmασ; ΕΠ = θυαλθυερ φορmα αδmιτιδα εm διρειτο.

  • Χοmποσιο δο χαπιταλ: ΣΕΜ = πβλιχο (mαϕοριτ〈ριο) ε πριϖαδο; ΕΠ = εξχλυσιϖο πβλιχο, ποδενδο παρτιχιπαρ mαισ δε υmα εντιδαδε πβλιχα.

  Φορο

  ϕυδιχιαλ: ΣΕΜ φεδεραλ = ϑυστια

  Εσταδυαλ,

  ρεγρα; ου,

  σε

  α

  Υνιο

  ατυαρ χοmο ασσιστεντε ου οπονεντε =

  ϑυστια Φεδεραλ. ΕΠ φεδεραλ = ϑυστια Φεδεραλ, σεmπρε. ΕΠ ου ΣΕΜ εσταδυαλ ου mυνιχιπαλ = ϑυστια Εσταδυαλ.

  Α⌡εσ τραβαληιστασ = ϑυστια δο Τραβαληο.

  ΧΟΝΣΡΧΙΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ:

  • Πεσσοα ϕυρδιχα φορmαδα εξχλυσιϖαmεντε πορ εντεσ φεδεραδοσ (Υ, Ε, DΦ ε Μ), χοm α φιναλιδαδε δε χοοπεραο φεδερατιϖα (ρεαλιζαο δε οβϕετιϖοσ δε ιντερεσσε χοmυm).

  • Dιφερεm−σε δοσ χονϖνιοσ, ποισ εστεσ σο δεσπερσονιφιχαδοσ.

  • Νο ποδε ηαϖερ χονσ⌠ρχιο χονστιτυδο υνιχαmεντε πελα Υνιο ε Μυνιχπιοσ. Dεϖε ηαϖερ παρτιχιπαο δο Εσταδο.

  • Ταmβm νο ποδε ηαϖερ χονσ⌠ρχιο πβλιχο χελεβραδο εντρε υm Εσταδο ε Μυνιχπιο δε ουτρο Εσταδο.

  • Ρεθυισιτοσ φορmαισ: (ι) συβσχριο πρϖια δο προτοχολο δε ιντεν⌡εσ; (ιι) ρατιφιχαο δο προτοχολο πορ λει.

  • Περσοναλιδαδε ϕυρδιχα:

   • δε διρειτο πβλιχο: ασσοχιαο πβλιχα − > ιντεγρα α Αδm. Ινδιρετα δοσ εντεσ χονσορχιαδοσ.

   • δε διρειτο πριϖαδο: ασσοχιαο χιϖιλ (πεσσοαλ ρεγιδο πελα ΧΛΤ, mασ δεϖε ρεαλιζαρ χονχυρσο πβλιχο)

 • Παρα ο χυmπριmεντο δε σευσ οβϕετιϖοσ, ο χονσ⌠ρχιο πβλιχο ποδερ〈:

  • φιρmαρ χονϖνιοσ, χοντρατοσ, αχορδοσ δε θυαλθυερ νατυρεζα;

  • ρεχεβερ αυξλιοσ, χοντριβυι⌡εσ ε συβϖεν⌡εσ;

  • προmοϖερ δεσαπροπρια⌡εσ ε ινστιτυιρ σερϖιδ⌡εσ αδmινιστρατιϖασ.

  • αρρεχαδαρ ταριφασ.

  • σερ χοντραταδο mεδιαντε δισπενσα δε λιχιταο πελα Αδm. διρετα ου ινδιρετα δοσ εντεσ χονσορχιαδοσ.

 • Χοντρατο δε ρατειο: ινστρυmεντο πελο θυαλ οσ εντεσ σε χοmπροmετεm α φορνεχερ ρεχυρσοσ φινανχειροσ αο χονσ⌠ρχιο.

 • Χοντρατο δε προγραmα: φιρmαδο χοm υm δοσ χονσορχιαδοσ, παρα θυε εστε ασσυmα α οβριγαο δε πρεσταρ σερϖιοσ πορ mειο δε σευσ πρ⌠πριοσ ⌠ργοσ.

 • Ρεπρεσενταντε λεγαλ: ελειτο δεντρε οσ Χηεφεσ δο Ποδερ Εξεχυτιϖο δοσ εντεσ χονσορχιαδοσ.

 • Ο χονσ⌠ρχιο πβλιχο εστ〈 συϕειτο ◊ φισχαλιζαο δο Τριβυναλ δε Χοντασ χοmπετεντε παρα απρεχιαρ ασ χοντασ δο Χηεφε δο Ποδερ Εξεχυτιϖο ρεπρεσενταντε λεγαλ δο χονσ⌠ρχιο.

 • ΕΝΤΙDΑDΕΣ ΠΑΡΑΕΣΤΑΤΑΙΣ Ε ΤΕΡΧΕΙΡΟ ΣΕΤΟΡ

  • Τερχειρο Σετορ: εντιδαδεσ πριϖαδασ, σεm φινσ λυχρατιϖοσ. − Πριmειρο σετορ: Εσταδο − Σεγυνδο σετορ: mερχαδο, ου σεϕα, σετορ πριϖαδο εmπρεσαριαλ, χοm φινσ λυχρατιϖοσ.

  Εντιδαδεσ

  παραεσταταισ

  • Εντιδαδεσ πριϖαδασ, ου σεϕα, σο ινστιτυδασ πορ παρτιχυλαρεσ;

  • Dεσεmπενηαm σερϖιοσ νο εξχλυσιϖοσ δο Εσταδο, πορm εm χολαβοραο χοm ελε;

  • Ρεχεβεm αλγυm τιπο δε ινχεντιϖο δο Ποδερ Πβλιχο (φοmεντο);

  • Συϕειταm−σε αο χοντρολε δα Αδmινιστραο Πβλιχα ε δο Τριβυναλ δε Χοντασ.

  • Ρεγιmε ϕυρδιχο δε διρειτο πριϖαδο, παρχιαλmεντε δερρογαδο πελο διρειτο πβλιχο;

  • Νο φαζεm παρτε δα Αδmινιστραο Ινδιρετα;

  • Ιντεγραm δο τερχειρο σετορ.

  • Εξ: σερϖιοσ σοχιαισ αυτνοmοσ, ΟΣ ε ΟΣΧΙΠ

  ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΣΟΧΙΑΙΣ ΑΥΤΝΟΜΟΣ: Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα

  ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΣΟΧΙΑΙΣ ΑΥΤΝΟΜΟΣ:

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  • Χριαο αυτοριζαδα πορ λει, εφετυαδα πορ εντιδαδεσ ρεπρεσεντατιϖασ δε χατεγοριασ εχονmιχασ.

  • Οβϕετο: απρενδιζαδο προφισσιοναλιζαντε ε πρεσταο δε σερϖιοσ ασσιστενχιαισ, θυε βενεφιχιαm δετερmιναδοσ γρυπαmεντοσ σοχιαισ ου προφισσιοναισ.

  • Αρρεχαδαm χοντριβυι⌡εσ παραφισχαισ (χονσιδεραδασ ρεχυρσοσ πβλιχοσ), θυε ινδεπενδεm δε χοντραπρεσταο διρετα εm φαϖορ δο χοντριβυιντε.

  • Συϕειταm−σε ◊ συπερϖισο Μινιστεριαλ ε αο χοντρολε δο Τριβυναλ δε Χοντασ.

  • Λιχιτα⌡εσ: νο σε συβmετεm ◊ Λει δε Λιχιτα⌡εσ, mασ απενασ αοσ πρινχπιοσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα; ποδεm εδιταρ ρεγυλαmεντοσ πρ⌠πριοσ (παρα προχεδιmεντοσ), δεσδε θυε νο ινοϖεm να ορδεm ϕυρδιχα (εξ: πρεϖενδο νοϖασ ηιπ⌠τεσεσ δε δισπενσα ε ινεξιγιβιλιδαδε).

  ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩∏ΕΣ ΣΟΧΙΑΙΣ:

  • Πεσσοα πριϖαδα, νο ιντεγραντε δα Αδmινιστραο Πβλιχα, θυε ρεχεβε υmα θυαλιφιχαο δο Ποδερ Πβλιχο.

  • Ατυα νασ 〈ρεασ δε ενσινο, πεσθυισα χιεντφιχα, δεσενϖολϖιmεντο τεχνολ⌠γιχο, προτεο ε πρεσερϖαο δο mειο αmβιεντε, χυλτυρα ε σαδε.

  • Φοραm ιδεαλιζαδασ παρα συβστιτυιρ ⌠ργοσ ε εντιδαδεσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα, θυε σεριαm εξτιντοσ ε τεριαm συασ ατιϖιδαδεゲ さ;Hゲラヴ┗キS;ゲざ ヮWノ; O“ ふπυβλιχιζαο).

  • Φορmαλιζαm παρχερια χοm ο Ποδερ Πβλιχο mεδιαντε ΧΟΝΤΡΑΤΟ DΕ ΓΕΣΤ℘Ο ふЮ Sラ ;ヴデく ンΑが よΒ┨ S; CFぶく

  • Θυαλιφιχαο  ατο δισχριχιον〈ριο, δεπενδενδο δε απροϖαο δο Μινιστριο συπερϖισορ.

  • Α λει εξιγε θυε α ΟΣ ποσσυα υm Χονσεληο δε Αδmινιστραο, δο θυαλ παρτιχιπεm ρεπρεσενταντεσ δο Ποδερ Πβλιχο; νο εξιγε θυε α ΟΣ τενηα Χονσεληο Φισχαλ.

  • Ποδεm ρεχεβερ δο Εσταδο (φοmεντο): ρεχυρσοσ οραmεντ〈ριοσ; βενσ πβλιχοσ; χεσσο δε σερϖιδορ.

   • ⊃ ηιπ⌠τεσε δε λιχιταο δισπενσ〈ϖελ α χοντραταο δε ΟΣ πελο Ποδερ Πβλιχο, παρα ο δεσεmπενηο δε ατιϖιδαδεσ χοντεmπλαδασ νο χοντρατο δε γεστο.

  • Α δεσθυαλιφιχαο χοmο ΟΣ ποδε σερ φειτα πελο Ποδερ Εξεχυτιϖο, εm προχεσσο αδmινιστρατιϖο, ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα.

  ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩∏ΕΣ DΑ ΣΟΧΙΕDΑDΕ ΧΙςΙΛ DΕ ΙΝΤΕΡΕΣΣΕ Π∨ΒΛΙΧΟ:

  • Πεσσοα πριϖαδα, νο ιντεγραντε δα Αδmινιστραο Πβλιχα, θυε ρεχεβε υmα θυαλιφιχαο δο Ποδερ Πβλιχο.

  • Αλγυmασ εντιδαδεσ νο ποδεm σερ θυαλιφιχαδασ χοmο ΟΣΧΙΠ, δεντρε ελασ: σοχιεδαδεσ χοmερχιαισ, οργανιζα⌡εσ σοχιαισ, χοοπερατιϖασ, φυνδα⌡εσ πβλιχασ, ηοσπιταισ ε εσχολασ πριϖαδασ νο γρατυιτοσ ετχ.

  • Νο φοραm ιδεαλιζαδασ παρα συβστιτυιρ ⌠ργοσ ε εντιδαδεσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα.

  • Φορmαλιζαm παρχερια χοm ο Ποδερ Πβλιχο mεδιαντε ΤΕΡΜΟ DΕ ΠΑΡΧΕΡΙΑ.

  • ⊃ ποσσϖελ α ϖιγνχια σιmυλτνεα δε δοισ ου mαισ τερmοσ δε παρχερια, αινδα θυε χοm ο mεσmο ⌠ργο εσταταλ, δεσδε θυε α Οσχιπ τενηα χαπαχιδαδε οπεραχιοναλ παρα εξεχυταρ σευσ οβϕετοσ.

  • Θυαλιφιχαο  ατο ϖινχυλαδο, χονχεδιδα πελο Μινιστριο δα ϑυστια.

  • Α λει εξιγε θυε α Οσχιπ τενηα υm Χονσεληο Φισχαλ; νο εξιγε θυε α Οσχιπ τενηα υm Χονσεληο δε Αδmινιστραο. Νο η〈 εξιγνχια δε θυε εξισταm ρεπρεσενταντεσ δο Ποδερ Πβλιχο εm αλγυm ⌠ργο δα εντιδαδε.

   • Νο εξιστε ηιπ⌠τεσε δε λιχιταο δισπενσ〈ϖελ παρα α χοντραταο δε Οσχιπ πελο Ποδερ Πβλιχο.

  • Α δεσθυαλιφιχαο χοmο Οσχιπ ποδε σερ φειτα α πεδιδο δα πρ⌠πρια εντιδαδε, πορ ινιχιατιϖα δε θυαλθυερ χιδαδο ου δο Μινιστριο Πβλιχο, εm προχεσσο αδmινιστρατιϖο ου ϕυδιχιαλ, ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα.

  ΑΓ⊇ΝΧΙΑΣ ΡΕΓΥΛΑDΟΡΑΣ: Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04

  ΑΓ⊇ΝΧΙΑΣ ΡΕΓΥΛΑDΟΡΑΣ:

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  • Νο  υmα θυαλιφιχαο. Σο αυταρθυιασ σοβ ρεγιmε εσπεχιαλ (νο η〈 οβριγατοριεδαδε).

  • Σο εντιδαδεσ δα Αδmινιστραο Ινδιρετα.

  • Dοισ τιποσ: (ι) ασ θυε εξερχεm ποδερ δε πολχια (εξ: Ανϖισα); (ιι) ασ θυε ρεγυλαm ατιϖιδαδεσ δελεγαδασ ◊ ινιχιατιϖα πριϖαδα, mεδιαντε χονχεσσο, περmισσο ου αυτοριζαο (εξ: ΑΝΑΤΕΛ, ΑΝΕΛΛ).

  • Εξερχεm φυνο τπιχα δε Εσταδο φυνο ρεγυλατ⌠ρια

  • Ποδεm εδιταρ νορmασ, εξερχερ φισχαλιζαο σοβρε ασ εmπρεσασ χονχεσσιον〈ριασ, ρεϖισαρ ε φιξαρ ταριφασ, απλιχαρ σαν⌡εσ, σολυχιοναρ χονφλιτοσ εντρε ασ εmπρεσασ ε οσ χλιεντεσ ε σολυχιοναρ ρεχλαmα⌡εσ δοσ χονσυmιδορεσ.

  • Ποσσυεm ποδερ νορmατιϖο αmπλο, εm ασσυντοσ δε νατυρεζα τχνιχα, mασ νο ποδεm ινοϖαρ να ορδεm ϕυρδιχα χοm α εδιο δε ατοσ νορmατιϖοσ πριm〈ριοσ ε ρεγυλαmεντοσ αυτνοmοσ.

  • Σερϖιδορεσ σε συβmετεm αο ρεγιmε εστατυτ〈ριο.

  • Dιριγεντεσ εσχοληιδοσ πελο Πρεσιδεντε δα Ρεπβλιχα ε απροϖαδοσ πελο Σεναδο Φεδεραλ.

  • Η〈 πρεϖισο δε θυαρεντενα δοσ εξ−διριγεντεσ (4 mεσεσ), περοδο νο θυαλ νο ποδεm ασσυmιρ χαργοσ νασ εmπρεσασ δο σετορ ρεγυλαδο.

  • Οσ διριγεντεσ ποσσυεm mανδατο φιξο, σ⌠ ποδενδο περδερ ο χαργο εm χασο δε ρεννχια, χονδεναο ϕυδιχιαλ τρανσιταδα εm ϕυλγαδο ου προχεσσο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ (α λει δε χαδα αγνχια ποδε πρεϖερ ουτρασ φορmασ).

  • Αλγυmασ αγνχιασ δεϖεm χελεβραρ χοντρατο δε γεστο χοm ο Μινιστριο συπερϖισορ.

  ΠΟDΕΡΕΣ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ: Ποδερεσ ινστρυmενταισ Ю Ποδερεσ εστρυτυραισ (λεγισλατιϖο, εξεχυτιϖο ε ϕυδιχι〈ριο)

  Ποδερ ϖινχυλαδο: πρ〈τιχα δε ατοσ ϖινχυλαδοσ. ⊃ mαισ υm δεϖερ θυε υmα πρερρογατιϖα.

  • Πρερρογατιϖα παρα πρατιχαρ ατοσ δισχριχιον〈ριοσ.

  • Αδmιτε ϕυζο δε χονϖενινχια ε οπορτυνιδαδε (mριτο αδmινιστρατιϖο).

  • Α mαργεm δε εσχοληα  ρεστριτα αοσ λιmιτεσ δα λει.

  • Dεϖε οβσερϖαρ οσ πρινχπιοσ δα ραζοαβιλιδαδε ε δα προπορχιοναλιδαδε.

  • Χοντρολε ϕυδιχιαλ ινχιδε απενασ σοβρε οσ ασπεχτοσ ϖινχυλαδοσ δο ατο (χοmπετνχια, φιναλιδαδε ε φορmα).

  • Αβρανγε ταmβm α ρεϖογαο δε ατοσ ινοπορτυνοσ ε ινχονϖενιεντεσ.

  Ρελαο

  • δε

  χοορδεναο

  ε

  συβορδιναο

  θυε

  σε

  εσταβελεχε

  νασ

  οργανιζα⌡εσ

  αδmινιστρατιϖασ.

  • Ο ποδερ ηιερ〈ρθυιχο νο δεπενδε δε λει.

  • Περmιτε αο συπεριορ ηιερ〈ρθυιχο δαρ ορδενσ, φισχαλιζαρ, χοντρολαρ, απλιχαρ σαν⌡εσ, δελεγαρ ε αϖοχαρ χοmπετνχιασ.

  • Σ⌠ αβρανγε σαν⌡εσ δισχιπλιναρεσ α σερϖιδορεσ, ε νο σαν⌡εσ α παρτιχυλαρεσ.

  • Dελεγαο ε αϖοχαο σο ατοσ δισχριχιον〈ριοσ.

  • Dελεγαο ποδε οχορρερ φορα δα εστρυτυρα ηιερ〈ρθυιχα; ϕ〈 α αϖοχαο, νο ποδε.

  • Νο ποδεm σερ δελεγαδοσ: ατοσ πολτιχοσ ε φυν⌡εσ τπιχασ δε χαδα Ποδερ.

  • Νο η〈 ηιεραρθυια: εντρε διφερεντεσ πεσσοασ ϕυρδιχασ; εντρε Αδm. διρετα ε ινδιρετα; νο εξερχχιο δε φυν⌡εσ τπιχασ (εξ: τριβυναισ δο ϑυδιχι〈ριο); εντρε οσ Ποδερεσ δα Ρεπβλιχα; εντρε Αδmινιστραο ε αδmινιστραδοσ.

  • Πρερρογατιϖα παρα απλιχαρ σαν⌡εσ ◊θυελεσ θυε, συβmετιδοσ ◊ δισχιπλινα ιντερνα δα Αδm., χοmετεm ινφρα⌡εσ (σερϖιδορεσ ε παρτιχυλαρεσ χοm ϖνχυλο χοντρατυαλ χοm α Αδm.).

  • Νο σε χονφυνδε χοm ο ποδερ πυνιτιϖο δο Εσταδο (εξερχιδο πελο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο παρα πυνιρ ινφρα⌡εσ δε νατυρεζα χιϖιλ ε πεναλ εξ: ατοσ δε ιmπροβιδαδε).

  • Αδmιτε δισχριχιοναριεδαδε (γραδαο ε εσχοληα δα πεναλιδαδε).

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  Ποδερ

  ρεγυλαmενταρ

  • Ποδερ ινερεντε αο Χηεφε δο Εξεχυτιϖο παρα εδιταρ δεχρετοσ.

  Ατοσ

  νορmατιϖοσ

  σο

  νορmατιϖο.

  εδιταδοσ

  πορ

  ουτρασ

  αυτοριδαδεσ

  ε

  ⌠ργοσ

  χοm

  βασε

  νο

  ποδερ

  • Dεχρετο δε εξεχυο: δαρ φιελ εξεχυο ◊σ λεισ αδmινιστρατιϖασ; νο ποδε σερ δελεγαδο; ατοσ δε χαρ〈τερ γεραλ ε αβστρατο.

  • Ατοσ νορmατιϖοσ σεχυνδ〈ριοσ: νο ποδεm ινοϖαρ ο ορδεναmεντο ϕυρδιχο.

  • Dεχρετο αυτνοmο: νο πρεχισα δε λει πρϖια; απενασ παρα (ι) οργανιζαρ α Αδm. Πβλιχα, σεm αυmεντο δε δεσπεσα ου χριαο/εξτινο δε ⌠ργοσ ου (ιι) εξτινο δε χαργοσ πβλιχοσ ϖαγοσ. Ποδε σερ δελεγαδο.

  • Ο Χονγρεσσο Ναχιοναλ ποδε συσταρ ατοσ νορmατιϖοσ δο Εξεχυτιϖο θυε εξορβιτεm δο ποδερ ρεγυλαmενταρ.

  • Χοντρολε ϕυδιχιαλ: εm χασο δε χονφλιτο χοm α λει θυε ρεγυλαmεντα, νο χαβε ΑDΙ (εστα, απενασ παρα ατοσ νορmατιϖοσ αυτνοmοσ θυε οφενδεm διρεταmεντε α Χονστιτυιο).

  Ποδερ δε

  πολχια

  • Πρερρογατιϖα δε χονδιχιοναρ ε ρεστρινγιρ ο εξερχχιο δε ατιϖιδαδεσ πριϖαδασ.

  Εm

  σεντιδο

  αmπλο:

  χονδιχιοναmεντο.

  ατιϖιδαδε

  λεγισλατιϖα

  ε

  ατιϖιδαδεσ

  αδmινιστρατιϖασ

  δε

  ρεστριο

  ε

  • Εm σεντιδο εστριτο: απενασ ατιϖιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ.

  • Θυαλθυερ mεδιδα ρεστριτιϖα δεϖε οβσερϖαρ ο δεϖιδο προχεσσο λεγαλ (αmπλα δεφεσα).

  • Α χοmπετνχια  δα πεσσοα φεδερατιϖα ◊ θυαλ α ΧΦ χονφεριυ ο ποδερ δε ρεγυλαρ α mατρια. Τοδαϖια, ποδε ηαϖερ σιστεmα δε χοοπεραο εντρε ασ εσφερασ (εξ: φισχαλιζαο δο τρνσιτο).

  • Ποδερ δε πολχια πρεϖεντιϖο: ανυνχια πρϖια παρα α πρ〈τιχα δε ατιϖιδαδεσ πριϖαδασ (λιχενα ε αυτοριζαο). Φορmαλιζαδα πορ αλϖαρ〈σ, χαρτειρασ, δεχλαρα⌡εσ, χερτιφιχαδοσ ετχ. Λιχενα: ανυνχια παρα υσυφρυιρ υm διρειτο; ατο αδmινιστρατιϖο ϖινχυλαδο ε δεφινιτιϖο. Αυτοριζαο:

  ανυνχια

  παρα

  εξερχερ

  ατιϖιδαδε

  δε

  αδmινιστρατιϖο δισχριχιον〈ριο ε πρεχ〈ριο.

  ιντερεσσε δο παρτιχυλαρ; ατο

  • Ποδερ δε πολχια ρεπρεσσιϖο: απλιχαο δε σαν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ α παρτιχυλαρεσ.

  • Ποδεm σερ χοβραδασ ταξασ (εσπχιε δε τριβυτο, ε νο πρεοσ πβλιχοσ ου ταριφασ) εm ραζο δο εξερχχιο (εφετιϖοぶ Sラ ヮラSWヴ SW ヮラノケIキ;く DキゲヮWミゲ; ; aキゲI;ノキ┣;N?ラ さヮラヴデ; ; ヮラヴデ;ざが SWゲSW ケ┌W ηαϕα χοmπετνχια ε εστρυτυρα.

  • Χιχλο δε πολχια: λεγισλαο (ορδεm), χονσεντιmεντο, φισχαλιζαο ε σανο.

  • Λεγισλαο ε φισχαλιζαο σο ασ νιχασ φασεσ θυε σεmπρε εξιστιρο νυm χιχλο δε πολχια. Ο χονσεντιmεντο δεπενδε δε λει; ϕ〈 α σανο δεπενδε δε ηαϖερ ινφραο νο χασο χονχρετο.

  • Ποδερ δε πολχια οριγιν〈ριο −> αδm. διρετα.

  • Ποδερ δε πολχια δελεγαδο −> αδm. ινδιρετα (εντιδαδεσ δε διρειτο πβλιχο).

  • Dελεγαο α εντιδαδεσ δα αδm. ινδιρετα δε διρειτο πριϖαδο: ΣΤΦ νο αδmιτε; ΣΤϑ αδmιτε απενασ χονσεντιmεντο ε φισχαλιζαο.

  • Νο ποδε σερ δελεγαδο α εντιδαδεσ πριϖαδασ νο ιντεγραντεσ δα Αδm. Πβλιχα φορmαλ.

  • Ατριβυτοσ: δισχριχιοναριεδαδε, αυτοεξεχυτοριεδαδε ε χοερχιβιλιδαδε. Εντρεταντο, αλγυνσ ατοσ δε πολχια ποδεm σερ ϖινχυλαδοσ (εξ: λιχενασ) ου νο αυτοεξεχυτ⌠ριοσ ε χοερχιτιϖοσ (εξ: ατοσ πρεϖεντιϖοσ, χοβρανα δε mυλτα νο παγα).

  • Πρεσχριο: 5 ανοσ, εξχετο θυανδο ο οβϕετο δα σανο ταmβm χονστιτυιρ χριmε; νο χασο, απλιχα−σε ο πραζο δα λει πεναλ. Ταmβm ινχιδε νοσ προχεσσοσ παραλισαδοσ πορ mαισ δε 3 ανοσ.

  • Πολχια αδmινιστρατιϖα: χαρ〈τερ πρεϖεντιϖο; εξερχιδα πορ διϖερσοσ ⌠ργοσ αδmινιστρατιϖοσ; ινχιδε σοβρε ατιϖιδαδεσ, βενσ ε διρειτοσ.

  • Πολχια ϕυδιχι〈ρια: χαρ〈τερ ρεπρεσσιϖο; εξερχιδα πορ χορπορα⌡εσ εσπεχιαλιζαδασ (πολχιασ χιϖιλ, φεδεραλ ε mιλιταρ); πρεπαρα α φυνο ϕυρισδιχιοναλ; ινχιδε σοβρε πεσσοασ.

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  • Ρεθυισιτοσ παρα εσταβιλιδαδε (σερϖιδορεσ εστατυτ〈ριοσ εφετιϖοσ; νο σε απλιχα αοσ εmπρεγαδοσ πβλιχοσ):

   • Ινϖεστιδυρα εm χαργο εφετιϖο, mεδιαντε πρϖια απροϖαο εm χονχυρσο πβλιχο;

   • Τρσ ανοσ δε εφετιϖο εξερχχιο νο χαργο;

   • Απροϖαο εm αϖαλιαο εσπεχιαλ δε δεσεmπενηο.

  Ο σερϖιδορ εστ〈ϖελ σ⌠ περδερ〈 ο χαργο σε φορ χονδεναδο εm προχεσσο ϕυδιχιαλ ου αδmινιστρατιϖο ου, αινδα, χοmο λτιmα σολυο παρα αδεθυαρ οσ γαστοσ δε πεσσοαλ αοσ λιmιτεσ δα ΛΡΦ.

  ΡΕΓΙΜΕ DΕ ΠΡΕςΙD⊇ΝΧΙΑ DΟΣ ΣΕΡςΙDΟΡΕΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ ΕΣΤΑΤΥΤℑΡΙΟΣ:

  • Απλιχα−σε απενασ οσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ οχυπαντεσ δε χαργοσ εφετιϖοσ;

  • Χαργοσ εm χοmισσο (νο χονχυρσαδο), χαργο τεmπορ〈ριο ε εmπρεγο πβλιχο σε συϕειταm αο ΡΓΠΣ;

  • Χαρ〈τερ χοντριβυτιϖο ε σολιδ〈ριο;

  • Αποσενταδοσ ταmβm χοντριβυεm, mασ απενασ σοβρε ο θυε εξχεδερ ο τετο δο ΡΓΠΣ;

  • ϖεδαδα α περχεπο δε mαισ δε υmα αποσενταδορια ◊ χοντα δο ρεγιmε πρ⌠πριο δε πρεϖιδνχια, ρεσσαλϖαδασ ασ αποσενταδοριασ δεχορρεντεσ δοσ χαργοσ αχυmυλ〈ϖεισ;

  • ςαλορ δα πενσο = τετο δο ΡΓΠΣ + 70% δα διφερενα χοm α ρεmυνεραο δο σερϖιδορ φαλεχιδο.

  • Οσ προϖεντοσ δε αποσενταδορια ε ασ πενσ⌡εσ νο ποδερο εξχεδερ α ρεmυνεραο δο ρεσπεχτιϖο σερϖιδορ.

  • Νο η〈 mαισ διρειτο ◊ παριδαδε, εξχετο παρα οσ σερϖιδορεσ θυε ινγρεσσαραm αντεσ δα ΕΧ 41/2003.

  • Αβονο δε περmαννχια: σερϖιδορ θυε χυmπριυ οσ ρεθυισιτοσ mασ δεχιδε περmανεχερ να ατιϖα.

   • Μοδαλιδαδεσ δε αποσενταδορια:

    • Πορ ινϖαλιδεζ περmανεντε: προϖεντοσ προπορχιοναισ, εξχετο δοενα γραϖε, χονταγιοσα ου ινχυρ〈ϖελ;

    • Χοmπυλσ⌠ρια αοσ 75 (να φορmα δε ΛΧ) ανοσ δε ιδαδε: προϖεντοσ προπορχιοναισ;

    • ςολυντ〈ρια, δεσδε θυε χυmπριδοσ 10 ανοσ δε εφετιϖο εξερχχιο νο σερϖιο πβλιχο ε 5 ανοσ νο χαργο:

     • Πορ τεmπο δε χοντριβυιο, χοm προϖεντοσ χαλχυλαδοσ α παρτιρ δα mδια δασ mαιορεσ ρεmυνερα⌡εσ υτιλιζαδασ χοmο βασε παρα ασ χοντριβυι⌡εσ αοσ ρεγιmεσ πρ⌠πριο ε γεραλ:

      • Ηοmεm: αοσ 60 ανοσ δε ιδαδε ε 35 ανοσ δε χοντριβυιο.

      • Μυληερ: αοσ 55 ανοσ δε ιδαδε ε 30 ανοσ δε χοντριβυιο.

    • Πορ ιδαδε, χοm προϖεντοσ προπορχιοναισ:

     • Ηοmεm: αοσ 65 ανοσ δε ιδαδε.

  • Μυληερ: αοσ 60 ανοσ δε ιδαδε.

  • Αποσενταδοριασ εσπεχιαισ:

   • Προφεσσορ(α) δα εδυχαο ινφαντιλ ε δο ενσινο φυνδαmενταλ ε mδιο: ο τεmπο δε χοντριβυιο ε ο λιmιτε δε ιδαδε σο ρεδυζιδοσ εm 5 ανοσ.

   • Πορταδορεσ δε δεφιχινχια; ατιϖιδαδεσ δε ρισχο ου εm χονδι⌡εσ εσπεχιαισ: να φορmα δε λεισ χοmπλεmενταρεσ −> ενθυαντο νο φορεm εδιταδασ, απλιχα−σε ασ νορmασ δο ΡΓΠΣ.

   • Μιλιταρεσ: ρεγιmε δε αποσενταδορια δισχιπλιναδο εm λει πρ⌠πρια.

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  • Ρεγιmε δε πρεϖιδνχια χοmπλεmενταρ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ:

   • Σερϖιδορεσ αποσενταδοσ ρεχεβεm απενασ ο τετο δο ΡΓΠΣ; σε θυισερεm ρεχεβερ mαισ δεϖεm χοντριβυιρ παρα ο ρεγιmε χοmπλεmενταρ;

   • Σερ〈 γεριδο πορ εντιδαδεσ φεχηαδασ δε πρεϖιδνχια χοmπλεmενταρ, δε νατυρεζα πβλιχα (mασ ποδε τερ περσοναλιδαδε ϕυρδιχα δε διρειτο πριϖαδο).

   • Οσ πλανοσ δε βενεφχιοσ σερο οφερεχιδοσ απενασ να mοδαλιδαδε δε χοντριβυιο δεφινιδα.

  • Ο σερϖιδορ θυε ινγρεσσαρ νο σϖ πβλιχο ατ α ινστιτυιο δο ρεγιmε πρεχισα ρεγιστραρ πρϖια ε εξπρεσσα οπο.

  • Να εσφερα φεδεραλ φοραm χριαδασ: Φυνπρεσπ−Εξε, α Φυνπρεσπ−Λεγ ε α Φυνπρεσπ−ϑυδ, φυνδα⌡εσ πβλιχασ χοm περσοναλιδαδε ϕυρδιχα δε διρειτο πριϖαδο.

  Λει 8.112/1990: ρεγιmε ϕυρδιχο νιχο δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ φεδεραισ (αδm. διρετα, αυταρθυιασ ε φυνδα⌡εσ)

  ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ: ατο αδmινιστρατιϖο πελο θυαλ ο χαργο πβλιχο  πρεενχηιδο, χοm α δεσιγναο δε σευ τιτυλαρ.

  • Προϖιmεντο οριγιν〈ριο: οχυπαο ινιχιαλ δο χαργο, νο δεχορρεντε δε ϖνχυλο αντεριορ χοm α Αδmινιστραο.

   

  Χαρ〈τερ εφετιϖο: πρϖια απροϖαο εm χονχυρσο πβλιχο.

  Νοmεαο

  • Εm χοmισσο: λιϖρε νοmεαο ε εξονεραο (ϖνχυλο πρεχ〈ριο).

  • Προϖιmεντο δεριϖαδο: οχυπαο δε χαργο εm ραζο δε ϖνχυλο αντεριορ χοm α Αδmινιστραο. Προmοο: προϖιmεντο δε χαργο συπεριορ να χαρρειρα (προϖιmεντο ϖερτιχαλ)

  Ρεαδαπταο: τροχα δε χαργο εm ραζο δε λιmιταο δα χαπαχιδαδε φσιχα ε mενταλ δο σερϖιδορ. Απενασ σερϖιδορ εφετιϖο.

  Ρειντεγραο: ϖολτα αο χαργο πορ ινϖαλιδαο δα δεmισσο, πορ δεχισο αδmινιστρατιϖα ου ϕυδιχιαλ. Απενασ σερϖιδορ εστ〈ϖελ.

  Ρεϖερσο: ϖολτα δο σερϖιδορ αποσενταδο. Χοmπυλσ⌠ρια: θδο αυσεντεσ οσ mοτιϖοσ δα αποσενταδορια πορ ινϖαλιδεζ, α θυαλθυερ τεmπο. ςολυντ〈ρια: απενασ σε φοσσε σερϖιδορ εστ〈ϖελ, αποσενταδο ϖολυνταριαmεντε, σε ηουϖερ χαργο ϖαγο, νο πραζο δε 5 ανοσ δεσδε α αποσενταδορια.

  Ρεχονδυο: ϖολτα αο χαργο πορ νο απροϖαο νο εστ〈γιο προβατ⌠ριο δε ουτρο χαργο (ο σερϖιδορ ταmβm ποδε πεδιρ παρα ϖολταρ) ου ρειντεγραο δο αντεριορ οχυπαντε. Απενασ σερϖιδορ εστ〈ϖελ.

  Απροϖειταmεντο: ρετορνο δο σερϖιδορ εm δισπονιβιλιδαδε. Απενασ σερϖιδορ εστ〈ϖελ.

  ΠΟΣΣΕ

  • Α ινϖεστιδυρα εm χαργο πβλιχο οχορρε χοm α ποσσε.

  • Σ⌠ η〈 ποσσε νο προϖιmεντο οριγιν〈ριο, ου σεϕα, να νοmεαο.

  • Πραζο δε 30 διασ, ιmπρορρογ〈ϖεισ, χονταδοσ δα νοmεαο.

  ΕΞΕΡΧ⊆ΧΙΟ

  • Εφετιϖο δεσεmπενηο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο πβλιχο.

  • Πραζο δε 15 διασ, ιmπρορρογ〈ϖεισ, χονταδοσ δα ποσσε

  • Χασο ο σερϖιδορ νο εντρε εm εξερχχιο νο πραζο, ελε σερ〈 εξονεραδο δο χαργο.

  Νοmεαο

  30 διασ

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  Ποσσε

  15 διασ
  15 διασ

  Εξερχχιο

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  Εστ〈γιο

  προβατ⌠ριο

  • Dεϖε οχορρερ α χαδα νοϖο χαργο θυε ο σερϖιδορ ασσυmε.

  • Πραζο δε 3 ανοσ.

  • Σερο εξαmιναδασ: ασσιδυιδαδε, δισχιπλινα, χαπαχιδαδε δε ινιχιατιϖα, προδυτιϖιδαδε ε α ρεσπονσαβιλιδαδε δο σερϖιδορ.

  • Ο σερϖιδορ εm εστ〈γιο ποδερ〈 εξερχερ φυν⌡εσ δε χονφιανα νο ⌠ργο δε λοταο Εm ουτρο ⌠ργο, σοmεντε σε φορ χαργο δε νατυρεζα εσπεχιαλ ου DΑΣ 4, 5 ου 6.

  • Ο σερϖιδορ εm εστ〈γιο νο ποδερ〈 τιραρ λιχενα: χαπαχιταο, παρα ασσυντοσ παρτιχυλαρεσ ε παρα mανδατο χλασσιστα, νεm αφασταmεντο παρα π⌠σ−γραδυαο.

  • Ο εστ〈γιο φιχαρ〈 συσπενσο νασ λιχενασ: πορ δοενα εm πεσσοα δα φαmλια; πελο αφασταmεντο δο χνϕυγε; παρα ατιϖιδαδε πολτιχα; παρα παρτιχιπαρ δε χυρσο δε φορmαο; παρα σερϖιρ εm οργανισmο ιντερναχιοναλ.

  • Εm χασο δε ρεπροϖαο, ο σερϖιδορ: νο εστ〈ϖελ, σερ〈 εξονεραδο; εστ〈ϖελ, σερ〈 ρεχονδυζιδο αο χαργο αντεριορ.

  ςΑΧℜΝΧΙΑ: εξονεραο, δεmισσο, προmοο, ρεαδαπταο, αποσενταδορια, ποσσε εm ουτρο χαργο ιναχυmυλ〈ϖελ ε φαλεχιmεντο.

  Ρεmοο Ρεδιστριβυιο
  Ρεmοο
  Ρεδιστριβυιο
  • Dεσλοχαmεντο δο σερϖιδορ παρα ουτρα υνιδαδε, χοm ου σεm mυδανα δε σεδε.

  • Νο  φορmα δε προϖιmεντο.

  • Dε οφχιο, νο ιντερεσσε δα Αδmινιστραο (δ〈 διρειτο α αϕυδα δε χυστο, σε φορ παρα ουτρα σεδε)

  • Α πεδιδο, α χριτριο δα Αδmινιστραο;

  • Α πεδιδο, παρα ουτρα λοχαλιδαδε, ινδεπενδεντεmεντε δο ιντερεσσε δα Αδmινιστραο:

  παρα αχοmπανηαρ χνϕυγε ου χοmπανηειρο, δεσλοχαδο νο ιντερεσσε δα Αδmινιστραο;

  πορ mοτιϖο δε σαδε δο σερϖιδορ, χνϕυγε, χοmπανηειρο ου δεπενδεντε;

  εm ϖιρτυδε δε προχεσσο σελετιϖο (χονχυρσο δε ρεmοο)

  Dεσλοχαmεντο δο χαργο.

  • Σεmπρε δε οφχιο.

  ςενχιmεντοσ ε ρεmυνεραο:

  Α ρεmυνεραο  ιρρεδυτϖελ ε νο ποδε σερ ινφεριορ αο σαλ〈ριο mνιmο;

  Εm ρεγρα, νενηυm δεσχοντο ποδε ινχιδιρ σοβρε α ρεmυνεραο, σαλϖο:

  ο

  Πορ ιmποσιο λεγαλ ου mανδαδο ϕυδιχιαλ;

  ο

  Εmπρστιmο χονσιγναδο, θυανδο αυτοριζαδο πελο σερϖιδορ;

  ο

  Ρεποσιο δε παγαmεντοσ α mαιορ εφετυαδοσ πελα Αδmινιστραο;

  Ινδενιζαο δε δανοσ αο ερ〈ριο χαυσαδοσ πελο σερϖιδορ, δεσδε θυε ηαϕα ο χονσεντιmεντο δεστε Παγαmεντοσ ρεχεβιδοσ δε βοα−φ νο πρεχισαm σερ δεϖολϖιδοσ.

  ο

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  ςανταγενσ

  Φριασ:

  Ινδενιζα⌡εσ Γρατιφιχα⌡εσ ε αδιχιοναισ
  Ινδενιζα⌡εσ
  Γρατιφιχα⌡εσ ε
  αδιχιοναισ

  Αϕυδα δε χυστο Dι〈ριασ Ινδενιζαο δε τρανσπορτε Αυξλιο−mοραδια

  Φυνο δε χονφιανα Γρατιφιχαο ναταλινα Αδιχιοναλ δε ινσαλυβριδαδε Αδιχιοναλ δε σερϖιο εξτραορδιν〈ριο Αδιχιοναλ νοτυρνο Αδιχιοναλ δε φριασ Γρατιφιχαο πορ ενχαργο δε χυρσο ου χονχυρσο

  30 διασ ανυαισ, ποδενδο σερ παρχελαδασ εm ατ τρσ εταπασ;

  Πριmειρο περοδο αθυισιτιϖο: 12 mεσεσ δε εξερχχιο; δεmαισ περοδοσ: α παρτιρ δε 1≡ ϕανειρο;

  ϖεδαδο αο σερϖιδορ δεσχονταρ νασ φριασ θυαλθυερ φαλτα ινϕυστιφιχαδα;

  Ασ φριασ σοmεντε ποδερο σερ ιντερροmπιδασ πορ mοτιϖο δε χαλαmιδαδε πβλιχα, χοmοο ιντερνα, χονϖοχαο παρα ϕρι, σερϖιο mιλιταρ ου ελειτοραλ, ου πορ νεχεσσιδαδε δο σερϖιο.

  Λιχενασ χοmπυταδασ χοmο τεmπο δε εφετιϖο εξερχχιο

  Παρα ο σερϖιο mιλιταρ Παρα χαπαχιταο Παρα ο δεσεmπενηο δε mανδατο χλασσιστα, εξχετο παρα προmοο Παρα τραταmεντο δε σαδε, ατ ο λιmιτε δε 24 mεσεσ ℵ γεσταντε, ◊ αδοταντε ε λιχενα πατερνιδαδε Πορ αχιδεντε εm σερϖιο

  Λιχενασ χοmπυταδασ απενασ παρα αποσενταδορια ε δισπονιβιλιδαδε

  Πορ mοτιϖο δε δοενα εm πεσσοα δα φαmλια (ρεmυνεραδα)
  Παρα ατιϖιδαδε πολτιχα (περοδο ρεmυνεραδο 3 mεσεσ) Παρα τραταmεντο δε σαδε θυε εξχεδερ 24 mεσεσ

  Λιχενασ νο χοmπυταδασ παρα νενηυm εφειτο

  Πορ mοτιϖο δε δοενα εm πεσσοα δα φαmλια (νο ρεmυνεραδα)
  Πορ mοτιϖο δε αφασταmεντο δο χνϕυγε Παρα ατιϖιδαδε πολτιχα (περοδο νο ρεmυνεραδο) Παρα τραταρ δε ιντερεσσεσ παρτιχυλαρεσ

  Αφασταmεντοσ: παρα σερϖιρ α ουτρο ⌠ργο ου εντιδαδε; παρα εξερχχιο δε mανδατο ελετιϖο; παρα εστυδο ου mισσο νο εξτεριορ; παρα παρτιχιπαο εm προγραmα δε π⌠σ−γραδυαο στριχτο σενσυ νο πασ.

  Χονχεσσ⌡εσ: παρα σε αυσενταρ δο σερϖιο παρα δοαο δε σανγυε, αλισταmεντο ελειτοραλ, χασαmεντο; διρειτο α ηορ〈ριο εσπεχιαλ παρα εστυδαντε, πορταδορ δε δεφιχινχια; ε διρειτο παρα mατριχυλαρ−σε εm υνιϖερσιδαδε χονγνερε, θυανδο δεσλοχαδο δε σεδε νο ιντερεσσε δα Αδmινιστραο.

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  Ρεσπονσαβιλιδαδεσ

  • Χιϖιλ, πεναλ ε αδmινιστρατιϖα.

  • Α ρεγρα  α ινδεπενδνχια εντρε ασ ινστνχιασ

  • Εξχε⌡εσ: χονδεναο να εσφερα πεναλ; ου αβσολϖιο να εσφερα πεναλ πορ νεγατιϖα δε φατο ου δε αυτορια.

  Πεναλιδαδεσ:

  • Αδϖερτνχια −−> πρεσχρεϖε εm 180 διασ

  • Συσπενσο πορ ατ 90 διασ

   • Dεmισσο

  −−>

  πρεσχρεϖε εm 2 ανοσ

  • Χασσαο δε αποσενταδορια ου δισπονιβιλιδαδε

   • Dεστιτυιο δε χαργο εm χοmισσο ου φυνο χοmισσιοναδα

  πρεσχρεϖεm εm 5 ανοσ

  Σινδιχνχια

  • Απυρα ινφρα⌡εσ λεϖεσ αδϖερτνχια ε συσπενσο ατ 30 διασ.

  • Πραζο δε 30 διασ, προρρογ〈ϖελ υmα ϖεζ πορ ιγυαλ περοδο.

  • Ποδε σερ ινθυισιτοριαλ (νο ρεθυερ αmπλα δεφεσα) ου πυνιτιϖα (ρεθυερ αmπλα δεφεσα).

  • Ποδε ρεσυλταρ να ινσταυραο δε ΠΑD (εm χασο δε ινφρα⌡εσ γραϖεσ), mασ νο  υmα εταπα δεστε.

  ΠΑD

  • Χοmισσο δε 3 σερϖιδορεσ εστ〈ϖεισ, πρεσιδιδα πορ υm δελεσ.

  • Πραζο: 60 διασ, προρρογ〈ϖελ υmα ϖεζ + 20 διασ παρα ϕυλγαmεντο = 140 διασ.

  • Ποδε δεχρεταρ ο αφασταmεντο πρεϖεντιϖο δο σερϖιδορ, πελο πραζο δε 60 διασ.

  • Σερϖιδορ ποδε αχοmπανηαρ, πεσσοαλmεντε ου πορ προχυραδορ (νο πρεχισα σερ αδϖογαδο).

  • Χονφιρmαδα α ινφραο, ο σερϖιδορ  ινδιχιαδο ε χιταδο παρα απρεσενταρ δεφεσα εσχριτα, νο πραζο δε 10 διασ. Εm χασο δε ρεϖελια,  νοmεαδο υm δεφενσορ δατιϖο (σερϖιδορ εφετιϖο).

  • ϑυλγαmεντο σεγυε α χονχλυσο δο ρελατ⌠ριο, σαλϖο σε χοντρ〈ρια ◊σ προϖασ δοσ αυτοσ.

  • Εm χασο δε ϖχιο ινσαν〈ϖελ: ανυλα ο προχεσσο ε χονστιτυι ουτρα χοmισσο παρα υm νοϖο ΠΑD.

  • Ρεϖισο εm χασο δε ελεmεντοσ νοϖοσ: νο ποδε αγραϖαρ α πεναλιδαδε απλιχαδα.

  • Ριτο συm〈ριο: ποσσε εm χαργο ιναχυmυλ〈ϖελ; αβανδονο δε χαργο, ινασσιδυιδαδε ηαβιτυαλ.

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  Ιmπερατιϖιδαδε

  • δε

  Ιmποσιο

  ρεστρι⌡εσ

  ε

  οβριγα⌡εσ

  αο

  αδmινιστραδο

  σεm

  νεχεσσιδαδε

  δε

  συα

  χονχορδνχια.

  • Dεχορρε δο ποδερ εξτροϖερσο (ποδερ δε ιmπορ οβριγα⌡εσ α τερχειροσ, δε mοδο υνιλατεραλ)

  • Εστ〈 πρεσεντε απενασ νοσ ατοσ θυε ιmπ⌡εm οβριγα⌡εσ ου ρεστρι⌡εσ.

  • Νο εστ〈 πρεσεντε νοσ ατοσ ενυνχιατιϖοσ (εξ χερτιδο, παρεχερ) ε νοσ ατοσ θυε χονφερεm διρειτοσ (εξ: λιχενα ου αυτοριζαο δε βεm πβλιχο).

  Αυτοεξεχυτοριεδαδε Τιπιχιδαδε
  Αυτοεξεχυτοριεδαδε
  Τιπιχιδαδε
  • Χερτοσ ατοσ αδmινιστρατιϖοσ ποδεm σερ εξεχυταδοσ πελα πρ⌠πρια Αδmινιστραο, σεm νεχεσσιδαδε δε ιντερϖενο ϕυδιχιαλ.

  • Dεσδοβρα−σε εm:

   • Εξιγιβιλιδαδε: χοερο ινδιρετα (εξ: απλιχαο δε mυλτασ);

   • Εξεχυτοριεδαδε: χοερο διρετα (εξ: δεmολιο δε οβρα ιρρεγυλαρ)

 • Εστ〈 πρεσεντε απενασ θυανδο:

  • εξπρεσσαmεντε πρεϖιστα εm λει (εξ: ποδερ δε πολχια; πεναλιδαδεσ δισχιπλιναρεσ).

  • τραταρ−σε δε mεδιδα υργεντε.

 • Νο εστ〈 πρεσεντε θυανδο ενϖολϖε ο πατριmνιο δο παρτιχυλαρ (εξ: χοβρανα δε mυλτα νο παγα; δεσχοντο δε ινδενιζαο αο ερ〈ριο νοσ ϖενχιmεντοσ δο σερϖιδορ).

 • Χαδα εσπχιε δε ατο αδmινιστρατιϖο ρεθυερ α δεϖιδα πρεϖισο λεγαλ.

  • Ιmπεδε α πρ〈τιχα δε ατοσ ινοmιναδοσ (ατοσ σεm πρεϖισο λεγαλ).

  ➢ ΕΛΕΜΕΝΤΟΣ: Χοmπετνχια
  ΕΛΕΜΕΝΤΟΣ:
  Χοmπετνχια
  • Χονϕυντο δε ατριβυι⌡εσ δε υm αγεντε ⌠ργο ου εντιδαδε πβλιχα.

  • Dεχορρε σεmπρε δε νορmα εξπρεσσα (ΧΦ ε λει = φοντεσ πριm〈ριασ; ινφραλεγαισ = σεχυνδ〈ριασ)

  • Χριτριοσ δε διστριβυιο: mατρια, ηιεραρθυια, λυγαρ, τεmπο ε φραχιοναmεντο.

  • ⊃ ιρρενυνχι〈ϖελ, ιmοδιφιχ〈ϖελ, ιmπρορρογ〈ϖελ ε ιντρανσφερϖελ.

  • Dελεγαο: τρανσφερε ο εξερχχιο δα χοmπετνχια α αγεντε συβορδιναδο ου νο.

   • Dελεγαρ  ρεγρα, σοmεντε οβσταδα σε ηουϖερ ιmπεδιmεντο λεγαλ.

   • Νο  ποσσϖελ: ατοσ νορmατιϖοσ, ρεχυρσοσ αδmινιστρατιϖοσ ε χοmπετνχια εξχλυσιϖα.

 • Αϖοχαο: ατραι ο εξερχχιο δε χοmπετνχια περτενχεντε α αγεντε συβορδιναδο (απενασ).

  • Μεδιδα εξχεπχιοναλ.

  • Νο  ποσσϖελ: ατοσ δε χοmπετνχια εξχλυσιϖα

  • ςχιοσ δε χοmπετνχια:

   • Ινχοmπετνχια: εξχεσσο δε ποδερ (εm ρεγρα, ποδε σερ χονϖαλιδαδο, εξχετο χοmπετνχια εm ραζο δα mατρια ε χοmπετνχια εξχλυσιϖα); υσυρπαο δε φυνο (ατο ινεξιστεντε); φυνο δε φατο (ατο  χονσιδεραδο ϖ〈λιδο ε εφιχαζ)

   • Ινχαπαχιδαδε: ιmπεδιmεντο (σιτυα⌡εσ οβϕετιϖασ) ε συσπειο (σιτυα⌡εσ συβϕετιϖασ)

  Φιναλιδαδε

  • Ρεσυλταδο πρετενδιδο πελα Αδmινιστραο χοm α πρ〈τιχα δο ατο αδmινιστρατιϖο.

  • Φιναλιδαδε γενριχα (σατισφαο δο ιντερεσσε πβλιχο) ε εσπεχφιχα (πρ⌠πρια δε χαδα ατο = οβϕετο)

  • Dεχορρε δο πρινχπιο δα ιmπεσσοαλιδαδε.

  • ςχιο δε φιναλιδαδε: δεσϖιο δε φιναλιδαδε (ινσαν〈ϖελ, ατο δεϖε σερ ανυλαδο).

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  Φορmα

  Μοτιϖο

  Οβϕετο

  • Μοδο δε εξτεριοριζαο δο ατο ε προχεδιmεντοσ παρα συα φορmαο ε ϖαλιδαδε.

  • Α ρεγρα  α φορmα εσχριτα, mασ ατοσ ποδεm σερ προδυζιδοσ να φορmα δε ορδενσ ϖερβαισ, γεστοσ, απιτοσ, σιναισ σονοροσ ε λυmινοσοσ (σεm〈φοροσ δε τρνσιτο), πλαχασ.

  • Οσ ατοσ νο δεπενδεm δε φορmα δετερmιναδα εξχετο θυανδο α λει εξπρεσσαmεντε α εξιγιρ (φορmαλισmο mοδεραδο)

  • ςχιο δε φορmα: νο οβσερϖνχια δε φορmαλιδαδεσ εσσενχιαισ ◊ εξιστνχια δο ατο (ινσαν〈ϖελ, ατο δεϖε σερ ανυλαδο); θυανδο α φορmα νο  εσσενχιαλ, ο ϖχιο ποδε σερ χονϖαλιδαδο.

  • Α φαλτα δε mοτιϖαο, θυανδο οβριγατ⌠ρια,  ϖχιο δε φορmα, αχαρρετανδο α νυλιδαδε δο ατο.

  • Φυνδαmεντοσ δε φατο ε δε διρειτο θυε ϕυστιφιχαm α πρ〈τιχα δο ατο.

  • Mラデキ┗ラ Ю マラデキ┗;N?ラく

  • Μοτιϖαο  α εξποσιο δοσ mοτιϖοσ. Dεϖε σερ πρϖια ου χονχοmιταντε.

  • Εm ρεγα, α Αδmινιστραο τεm ο δεϖερ mοτιϖαρ σευσ ατοσ, δισχριχιον〈ριοσ ου ϖινχυλαδοσ.

  • Α mοτιϖαο  οβριγατ⌠ρια σε ηουϖερ νορmαλ λεγαλ εξπρεσσα νεσσε σεντιδο (εξ: ατοσ θυε νεγυεm, λιmιτεm ου αφετεm διρειτοσ, θυε ιmπονηαm δεϖερεσ, θυε δεχιδαm ρεχυρσοσ ετχ.)

  • Εξ. δε ατο θυε νο πρεχισα δε mοτιϖαο: νοmεαο ε εξονεραο παρα χαργο εm χοmισσο.

  • Μοτιϖο (ρεαλιδαδε οβϕετιϖα, ο θυε αχοντεχευ) Ю Μ⌠ϖελ (ρεαλιδαδε συβϕετιϖα, ιντενο δο αγεντε)

  • Τεορια δοσ mοτιϖοσ δετερmιναντεσ: ο ατο αδmινιστρατιϖο σοmεντε  ϖ〈λιδο σε συα mοτιϖαο φορ ϖερδαδειρα, αινδα θυε φειτα σεm σερ οβριγατ⌠ρια.

  • ςχιοσ δε mοτιϖο: θυανδο ο mοτιϖο φορ φαλσο, ινεξιστεντε, ιλεγτιmο ου ϕυριδιχαmεντε φαληο (ινσαν〈ϖελ, ατο δεϖε σερ ανυλαδο).

  • Εφειτοσ ϕυρδιχοσ ιmεδιατοσ δο ατο αδmινιστρατιϖο.

  • Ιδεντιφιχα−σε χοm ο χοντεδο δο ατο (δεmισσο, αυτοριζαο παρα εδιφιχαρ, δεσαπροπριαο ετχ).

  • Dεϖε σερ λχιτο, ποσσϖελ, χερτο ε mοραλ.

  • Οβϕετο αχιδενταλ: ενχαργο/mοδο (νυσ ιmποστο αο δεστινατ〈ριο δο ατο), τερmο (ινχιο ε φιm δα εφιχ〈χια δο ατο) ε χονδιο (συσπενσιϖα ε ρεσολυτιϖα).

  • ςχιοσ δε οβϕετο: θυανδο  προιβιδο, ιmποσσϖελ, ιmοραλ ε ινχερτο (ινσαν〈ϖελ, ατο δεϖε σερ ανυλαδο).

  ςΙΝΧΥΛΑ∩℘Ο ε DΙΣΧΡΙΧΙΟΝΑΡΙΕDΑDΕ:

  • Ατο ϖινχυλαδο: τοδοσ οσ ελεmεντοσ σο ϖινχυλαδοσ.

  • Ατο δισχριχιον〈ριο:

   • Μοτιϖο ε οβϕετο: δισχριχιον〈ριοσ (mριτο αδmινιστρατιϖο)

   • Χοmπετνχια, φιναλιδαδε ε φορmα: ϖινχυλαδοσ.

   • Νο εξιστε ατο τοταλmεντε δισχριχιον〈ριο!

  • Ποδερ ϑυδιχι〈ριο νο απρεχια ο mριτο αδmινιστρατιϖο: χασο α Αδmινιστραο υλτραπασσε οσ λιmιτεσ δα δισχριχιοναριεδαδε, ο ϑυδιχι〈ριο ποδερ〈 ανυλαρ ο ατο (ϕαmαισ χονϖαλιδαρ), σεm θυε ισσο χαραχτεριζε χοντρολε δε mριτο; υmα ϖεζ ροmπιδοσ οσ λιmιτεσ δα λει, ο χοντρολε πασσα α σερ δε λεγαλιδαδε.

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に

  ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΟΣ ΑΤΟΣ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ

  Θυαντο αο

  γραυ δε

  λιβερδαδε

  Θυαντο αοσ

  δεστινατ〈ριοσ

  Θυαντο ◊

  σιτυαο δε

  τερχειροσ

  • Ατοσ ϖινχυλαδοσ: α λει φιξα οσ ρεθυισιτοσ ε χονδι⌡εσ δε συα ρεαλιζαο, νο δειξανδο λιβερδαδε δε αο παρα α Αδmινιστραο.

  • Ατοσ δισχριχιον〈ριοσ: α Αδmινιστραο τεm λιβερδαδε δε αο δεντρο δε δετερmιναδοσ παρmετροσ πρεϖιαmεντε δεφινιδοσ εm λει.

  • Ατοσ γεραισ: ποσσυεm δεστινατ〈ριοσ ινδετερmιναδοσ; σο δοταδοσ δε γενεραλιδαδε ε αβστραο; πρεϖαλεχεm σοβρε οσ ατοσ ινδιϖιδυαισ. Εξ: ατοσ νορmατιϖοσ.

  • Ατοσ ινδιϖιδυαισ: ποσσυεm δεστινατ〈ριοσ χερτοσ ε δετερmιναδοσ; ποδε σερ υm δεστινατ〈ριο (ατο σινγυλαρ) ου ϖ〈ριοσ (ατο πλριmο). Εξ: νοmεαο, εξονεραο, αυτοριζαο, λιχενα.

  • Ατοσ ιντερνοσ: ατινγεm απενασ ο ⌠ργο θυε οσ εδιτου. Εξ: πορταρια δε ρεmοο δε σερϖιδορ.

  • Ατοσ εξτερνοσ: ταmβm ατινγεm τερχειροσ. Εξ: mυλτασ α εmπρεσασ χοντραταδασ, εδιταισ δε λιχιταο, ατοσ νορmατιϖοσ ετχ.

  Θυαντο ◊

  φορmαο δε

  ϖονταδε

  • Ατοσ σιmπλεσ: δεχορρεm δα mανιφεσταο δε υm νιχο ⌠ργο, υνιπεσσοαλ ου χολεγιαδο. Εξ: δεσπαχηο δε υm χηεφε δε σεο, δεχισ⌡εσ δε χονσεληοσ αδmινιστρατιϖοσ.

  • Ατοσ χοmπλεξοσ: δεχορρεm δε δυασ ου mαισ mανιφεστα⌡εσ δε ϖονταδε αυτνοmασ, προϖενιεντεσ δε ⌠ργοσ διϖερσοσ (η〈 υm ατο νιχο). Εξ: αποσενταδορια δε σερϖιδορ εστατυτ〈ριο, πορταριασ χονϕυντασ.

  • Ατοσ χοmποστοσ: ρεσυλτα δα mανιφεσταο δε δοισ ου mαισ ⌠ργοσ, εm θυε α ϖονταδε δε υm  ινστρυmενταλ εm ρελαο ◊ δο ουτρο (εξιστεm δοισ ατοσ). Εξ: αυτοριζαο θυε δεπενδε δε ϖιστο.

  Θυαντο ◊σ

  πρερρογατιϖασ

  δα

  Αδmινιστραο

  • Ατοσ δε ιmπριο: πρατιχαδοσ χοm συπρεmαχια σοβρε οσ αδmινιστραδοσ. Εξ: δεσαπροπριαο.

  • Ατοσ δε γεστο: πρατιχαδοσ σεm συπρεmαχια σοβρε οσ αδmινιστραδοσ; σο ατοσ πρ⌠πριοσ δα γεστο δε βενσ ε σερϖιοσ. Εξ: αλιεναο δε βενσ, αλυγυισ δε ιm⌠ϖεισ.

  • Ατοσ δε εξπεδιεντε: σε δεστιναm α δαρ ανδαmεντο αοσ προχεσσοσ ε παπεισ αδmινιστρατιϖοσ, σεm θυαλθυερ χοντεδο δεχισ⌠ριο. Εξ: προτοχολο δε δοχυmεντοσ.

  Θυαντο αοσ

  εφειτοσ

  • Ατο χονστιτυτιϖο, εξτιντιϖο ου mοδιφιχατιϖο: ρεσπεχτιϖαmεντε χριαm, εξτινγυεm ου mοδιφιχαm διρειτοσ ε οβριγα⌡εσ παρα σευσ δεστινατ〈ριοσ. Εξ: λιχενασ, νοmεα⌡εσ, απλιχαο δε σαν⌡εσ (χονστιτυτιϖοσ); χασσαο δε αυτοριζαο, δεmισσο δε σερϖιδορ (εξτιντιϖοσ); αλτεραο δε ηορ〈ριο δε φυνχιοναmεντο δο ⌠ργο (mοδιφιχατιϖο).

  • Ατο δεχλαρατ⌠ριο: ατεστα υm φατο ου ρεχονηεχε υm διρειτο ου υmα οβριγαο θυε ϕ〈 εξιστια αντεσ δο ατο. Εξ: εξπεδιο δε χερτιδ⌡εσ ε ατεσταδοσ.

  Θυαντο αοσ

  ρεθυισιτοσ δε

  ϖαλιδαδε

  • Ατο ϖ〈λιδο:  αθυελε πρατιχαδο εm χονφορmιδαδε χοm α λει, σεm νενηυm ϖχιο.

  • Ατο νυλο:  αθυελε θυε νασχε χοm ϖχιο ινσαν〈ϖελ. Εξ: ατο χοm mοτιϖο ινεξιστεντε, ατο χοm οβϕετο νο πρεϖιστο εm λει ε ατο πρατιχαδο χοm δεσϖιο δε φιναλιδαδε.

  • Ατο ανυλ〈ϖελ:  ο θυε απρεσεντα ϖχιο σαν〈ϖελ. Εξ: ϖχιοσ δε χοmπετνχια ε δε φορmα (ρεγρα).

  • Ατο ινεξιστεντε: απενασ τεm απαρνχια δε ατο αδmινιστρατιϖο, mασ, εm ϖερδαδε, νο χηεγα α εντραρ νο mυνδο ϕυρδιχο, πορ φαλτα δε υm ελεmεντο εσσενχιαλ. Εξ: υσυρπαδορ δε φυνο.

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  Θυαντο ◊

  εξεθυιβιλιδαδε

  • Ατο περφειτο: αθυελε θυε ϕ〈 χονχλυιυ τοδασ ασ εταπασ δα συα φορmαο.

  • Ατο εφιχαζ:  ο ατο περφειτο θυε ϕ〈 εστ〈 απτο α προδυζιρ εφειτοσ, νο δεπενδενδο δε νενηυm εϖεντο ποστεριορ, χοmο τερmο, χονδιο, απροϖαο, αυτοριζαο ετχ.

  Ατο

  πενδεντε:

  ο

  ατο

  προδυζιρ εφειτοσ.

  περφειτο

  θυε αινδα

  δεπενδε

  δε αλγυm

  εϖεντο ποστεριορ παρα

  • Ατο χονσυmαδο:  ο θυε ϕ〈 προδυζιυ τοδοσ οσ εφειτοσ θυε εσταϖα απτο α προδυζιρ.

  ΕΣΠ⊃ΧΙΕΣ DΕ ΑΤΟΣ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ

  • Ατοσ νορmατιϖοσ

   • Ποσσυεm εφειτοσ γεραισ ε αβστρατοσ, ατινγινδο τοδοσ αθυελεσ θυε σε σιτυαm εm ιδντιχα σιτυαο ϕυρδιχα (νο τm δεστινατ〈ριοσ δετερmιναδοσ). CラヴヴWゲヮラミSWマ ;ラゲ さ;デラゲ ェWヴ;キゲざ.

   • Νο ποδεm ινοϖαρ ο ορδεναmεντο ϕυρδιχο (αο χοντρ〈ριο δασ λεισ).

   • Σο ατοσ αδmινιστρατιϖοσ απενασ εm σεντιδο φορmαλ (ε νο εm σεντιδο mατεριαλ).

   • Νο ποδεm σερ οβϕετο δε ιmπυγναο διρετα πορ mειο δε ρεχυρσοσ αδmινιστρατιϖοσ ου αο ϕυδιχιαλ ορδιν〈ρια; δεϖεm σερ ιmπυγναδοσ πορ αο διρετα δε ινχονστιτυχιοναλιδαδε.

   • Εξεmπλοσ: ρεγυλαmεντοσ, πορταριασ, χιρχυλαρεσ, ινστρυ⌡εσ νορmατιϖασ.

 • Ατοσ ορδινατ⌠ριοσ

  • Σο οσ ατοσ χοm εφειτοσ ιντερνοσ, ενδερεαδοσ αοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ, θυε ϖισαm α δισχιπλιναρ ο φυνχιοναmεντο δα Αδmινιστραο ε α χονδυτα φυνχιοναλ δε σευσ αγεντεσ.

  • Ποσσυεm φυνδαmεντο νο ποδερ ηιερ〈ρθυιχο; δε ρεγρα, νο ατινγεm οσ παρτιχυλαρεσ εm γεραλ.

  • Σο ινφεριορεσ εm ηιεραρθυια αοσ ατοσ νορmατιϖοσ.

  • Εξεmπλοσ: πορταριασ δε δελεγαο δε χοmπετνχια, χιρχυλαρεσ ιντερνασ, ορδενσ δε σερϖιο, αϖισοσ.

 • Ατοσ νεγοχιαισ

  • Σο αθυελεσ εm θυε α ϖονταδε δα Αδmινιστραο χοινχιδε χοm ο ιντερεσσε δο αδmινιστραδο.

  • Ρεπρεσενταm α ανυνχια πρϖια δα Αδmινιστραο παρα ο παρτιχυλαρ ρεαλιζαρ δετερmιναδα ατιϖιδαδε δε ιντερεσσε δελε, ου εξερχερ δετερmιναδο διρειτο ふさ;デラゲ SW IラミゲWミデキマWミデラざぶ.

  • Νο χαβε φαλαρ εm ιmπερατιϖιδαδε, χοερχιτιϖιδαδε ου αυτοεξεχυτοριεδαδε νοσ ατοσ νεγοχιαισ.

  • Λιχενα:

 • ο Ατο αδmινιστρατιϖο ϖινχυλαδο ε δεφινιτιϖο. Περmιτε αο παρτιχυλαρ εξερχερ διρειτοσ συβϕετιϖοσ.

  ο Νο ποδε, εm ρεγρα, σερ ρεϖογαδα (εξχετο λιχενα παρα χονστρυιρ). Αδmιτε απενασ χασσαο (ϖχιο να εξεχυο) ου ανυλαο (ϖχιο να οριγεm). Ποδε γεραρ διρειτο α ινδενιζαο αο παρτιχυλαρ, χασο ελε νο τενηα δαδο χαυσα ◊ ινϖαλιδαο δα λιχενα.

  • Αυτοριζαο:

  ο

  Ατο αδmινιστρατιϖο δισχριχιον〈ριο ε πρεχ〈ριο. Περmιτε αο παρτιχυλαρ εξερχερ ατιϖιδαδεσ mατεριαισ, πρεσταρ σερϖιοσ πβλιχοσ ου υτιλιζαρ βεm πβλιχο.

  ο

  Ποδε σερ ρεϖογαδα α θυαλθυερ τεmπο πελα Αδmινιστραο, εm ρεγρα, σεm α νεχεσσιδαδε δε παγαρ ινδενιζαο αο ιντερεσσαδο.

  • Περmισσο: ατο αδmινιστρατιϖο δισχριχιον〈ριο ε πρεχ〈ριο. Ενθυαντο ατο αδmινιστρατιϖο, ρεφερε−σε απενασ αο υσο δε βεm πβλιχο; εm χασο δε δελεγαο δε σερϖιοσ πβλιχοσ, α περmισσο δεϖε σερ φορmαλιζαδα mεδιαντε ┌マ さIラミデヴ;デラ SW ;SWゲ?ラざが ヮヴWIWSキSラ SW ノキIキデ;N?ラ ふラ┌ ゲWテ;が ミ?ラ Iラミゲデキデ┌キ ┌マ ;デラ ;Sマキミキゲデヴ;デキ┗ラぶ.

  • Ουτροσ εξεmπλοσ: αδmισσο, απροϖαο ε ηοmολογαο.

  Ρ ΕΣΥΜΟΣ Ρ ΕΤΑ Φ ΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ Ε ΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ Αυλα 04 に Dιρειτο

  ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

  Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

  ∗∗∗∗∗∗

  ισσο πεσσοαλ. Ενχερραmοσ αθυι α Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο.

  πριmειρα παρτε δο

  νοσσο ρεσυmο δε

  Ατ α πρ⌠ξιmα! Βονσ εστυδοσ,

  Εριχκ Αλϖεσ