Anda di halaman 1dari 26

ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ

Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο


Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

▪ Νεχεσσιδαδε δε ατυαο τιχα δοσ αγεντεσ πβλιχοσ (mοραλ αδmινιστρατιϖα).


▪ Χονχειτο ινδετερmιναδο, mασ πασσϖελ δε σερ εξτραδο δο ορδεναmεντο ϕυρδιχο.
Μοραλιδαδε
▪ Ασπεχτο ϖινχυλαδο; περmιτε α ανυλαο δοσ ατοσ αδmινιστρατιϖοσ.
▪ Νεποτισmο: νο νεχεσσιτα δε λει φορmαλ; νο σε απλιχα α αγεντεσ πολτιχοσ.

▪ Α Αδmινιστραο δεϖε δαρ τρανσπαρνχια α σευσ ατοσ.


▪ Περmιτε ο χοντρολε δα λεγαλιδαδε ε δα mοραλιδαδε δοσ ατοσ αδmινιστρατιϖοσ.
▪ Ρεστρι⌡εσ ◊ πυβλιχιδαδε: σεγυρανα δα σοχιεδαδε ε δο Εσταδο; προτεο ◊ ιντιmιδαδε ου
αο ιντερεσσε σοχιαλ.
▪ Πυβλιχιδαδε Πυβλιχαο (διϖυλγαο εm ⌠ργοσ οφιχιαισ).
Πυβλιχιδαδε
▪ Πυβλιχιδαδε νο  χονσιδεραδα ελεmεντο δε φορmαο δο ατο αδmινιστρατιϖο, ε σιm ρεθυισιτο
δε εφιχ〈χια.
▪ Ο ατο νο πυβλιχαδο περmανεχε ϖ〈λιδο, mασ σεm προδυζιρ εφειτοσ περαντε τερχειροσ.
▪ ΣΤΦ περmιτε α διϖυλγαο δο νοmε, δο χαργο ε δα ρεmυνεραο δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ,
mασ νο δο ΧΠΦ, δα ιδεντιδαδε ε δο ενδερεο, χοmο mεδιδα δε σεγυρανα.

▪ Ατιϖιδαδε αδmινιστρατιϖα δεϖε σερ εξερχιδα χοm πρεστεζα, περφειο ε ρενδιmεντο


φυνχιοναλ, βυσχανδο−σε mαιορ προδυτιϖιδαδε ε ρεδυο δοσ δεσπερδχιοσ δε ρεχυρσοσ.
▪ Πρινχπιο λιγαδο ◊ Ρεφορmα δο Εσταδο (αδmινιστραο γερενχιαλ).
▪ Ποσσυι δοισ φοχοσ: χονδυτα δο αγεντε πβλιχο ε οργανιζαο ιντερνα δα Αδmινιστραο.
Εφιχινχια
▪ Εξ: αϖαλιαο δε δεσεmπενηο; χοντρατοσ δε γεστο χοm φιξαο δε mετασ; χελεριδαδε να
τραmιταο δοσ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ ε ϕυδιχιαισ.
▪ Νο ποδε σε σοβρεπορ αο πρινχπιο δα λεγαλιδαδε (δεϖε σερ βυσχαδα χοm οβσερϖνχια αοσ
παρmετροσ ε προχεδιmεντοσ πρεϖιστοσ να λει).

➢ Πρινχπιοσ ΙΜΠΛ⊆ΧΙΤΟΣ ου ΡΕΧΟΝΗΕΧΙDΟΣ: ποσσυεm α mεσmα ρελεϖνχια θυε οσ πρινχπιοσ εξπλχιτοσ.

Ραζοαβιλιδαδε: χοmπατιβιλιδαδε εντρε mειοσ ε φινσ (αφεριδα πελοσ παδρ⌡εσ δο ηοmεm mδιο)

Ραζοαβιλιδαδε ε Προπορχιοναλιδαδε: χοντερ ο αβυσο δε ποδερ (εξ: σαν⌡εσ προπορχιοναισ ◊σ φαλτασ).


προπορχιοναλιδαδε Dουτρινα: προπορχιοναλιδαδε χονστιτυι υm δοσ ασπεχτοσ δα ραζοαβιλιδαδε.
Τρσ φυνδαmεντοσ: αδεθυαο, εξιγιβιλιδαδε ε προπορχιοναλιδαδε.

Χοντραδιτ⌠ριο ε Dεϖε ηαϖερ εm τοδοσ οσ προχεσσοσ αδmινιστρατιϖοσ, πυνιτιϖοσ (αχυσαδοσ) ε νο πυνιτιϖοσ
αmπλα δεφεσα (λιτιγαντεσ).

Ανυλαρ ατοσ ιλεγαισ ε ρεϖογαρ ατοσ ινοπορτυνοσ ε ινχονϖενιεντεσ. Ποδε σερ mεδιαντε
Αυτοτυτελα προϖοχαο ου δε οφχιο. Νο αφαστα α απρεχιαο δο ϑυδιχι〈ριο (ατοσ ιλεγαισ). Οσ ατοσ νο
ποδεm σερ ρεϖιστοσ απ⌠σ ο πραζο δεχαδενχιαλ, σαλϖο χοmπροϖαδα m〈−φ.

Σεγυρανα ϕυρδιχα (ασπεχτο οβϕετιϖο, εσταβιλιδαδε δασ ρελα⌡εσ) Ξ Προτεο ◊ χονφιανα


(ασπεχτο συβϕετιϖο, χρενα δε θυε οσ ατοσ δα Αδmινιστραο σο λεγαισ). ςεδα α απλιχαο
Σεγυρανα ϕυρδιχα
ρετροατιϖα δε νοϖα ιντερπρεταο. Λιmιτα α αυτοτυτελα ε α λεγαλιδαδε. Εξ: δεχαδνχια ε
πρεσχριο.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 4 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩℘Ο DΑ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο Π∨ΒΛΙΧΑ

Εντιδαδε: ποσσυι περσοναλιδαδε ϕυρδιχα,


▪ Εντιδαδε πολτιχα: ποσσυι αυτονοmια πολτιχα (χαπαχιδαδε δε λεγισλαρ). Σοmεντε Υ, Ε, DΦ ε Μ.
▪ Εντιδαδε αδmινιστρατιϖα: νο ποδε λεγισλαρ; ποσσυι απενασ αυτονοmια αδmινιστρατιϖα.
ργο: νο ποσσυι περσοναλιδαδε ϕυρδιχα. Χεντρο δε χοmπετνχια ινστιτυδο να εστρυτυρα ιντερνα δα εντιδαδε.

➢ Χεντραλιζαο: ο Εσταδο εξεχυτα ασ ταρεφασ διρεταmεντε, πορ ιντερmδιο δα Αδmινιστραο Dιρετα.


➢ Dεσχεντραλιζαο: διστριβυι φυν⌡εσ παρα ουτρα πεσσοα, φσιχα ου ϕυρδιχα. Νο η〈 ηιεραρθυια.
▪ Πορ σερϖιοσ, φυνχιοναλ, τχνιχα ου πορ ουτοργα: τρανσφερε α τιτυλαριδαδε ε α εξεχυο. Dεπενδε δε λει.
Πραζο ινδετερmιναδο. Χοντρολε φιναλστιχο (εξ: χριαο δε εντιδαδεσ δα Αδm. Ινδιρετα).
▪ Πορ χολαβοραο ου δελεγαο: τρανσφερε απενασ α εξεχυο. Ποδε σερ πορ χοντρατο ου ατο υνιλατεραλ.
Πραζο: δετερm. (χοντρατο); ινδετερm. (ατο). Χοντρολε αmπλο ε ργιδο (εξ: χονχεσσο ου αυτοριζαο).
▪ Τερριτοριαλ ου γεογρ〈φιχα: τρανσφερε χοmπετνχιασ αδmινιστρατιϖασ γενριχασ παρα εντιδαδε
γεογραφιχαmεντε δελιmιταδα (εξ: Τερριτ⌠ριοσ Φεδεραισ).
➢ Dεσχονχεντραο: α εντιδαδε σε δεσmεmβρα εm ⌠ργοσ, οργανιζαδοσ εm ηιεραρθυια. ⊃ τχνιχα
αδmινιστρατιϖα παρα mεληοραρ ο δεσεmπενηο. Σ⌠ υmα πεσσοα ϕυρδιχα. Οχορρε να Αδm. Dιρετα ε να Ινδιρετα.

ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο DΙΡΕΤΑ: χονϕυντο δε ⌠ργοσ θυε ιντεγραm ασ πεσσοασ πολτιχασ δο Εσταδο (Υ, Ε, DΦ, Μ), αοσ
θυαισ φοι ατριβυδα α χοmπετνχια παρα ο εξερχχιο δε ατιϖιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ, δε φορmα χεντραλιζαδα.

ργοσ Πβλιχοσ: νο ποσσυεm χαπαχιδαδε προχεσσυαλ, εξχετο ⌠ργοσ αυτνοmοσ ε ινδεπενδεντεσ παρα
mανδαδο δε σεγυρανα να δεφεσα δε συασ πρερρογατιϖασ ε χοmπετνχιασ.

▪ ργοσ σιmπλεσ ου υνιτ〈ριοσ: νο ποσσυεm συβδιϖισ⌡εσ


Θυαντο ◊ εστρυτυρα
▪ ργοσ χοmποστοσ: ποσσυεm συβδιϖισ⌡εσ.

Θυαντο ◊ ατυαο ▪ ργοσ σινγυλαρεσ ου υνιπεσσοαισ: δεχισ⌡εσ τοmαδασ πορ υmα σ⌠ πεσσοα.
φυνχιοναλ ▪ ργοσ χολεγιαδοσ ου πλυριπεσσοαισ: δεχισ⌡εσ χονϕυντασ.

▪ ργοσ ινδεπενδεντεσ: πρεϖιστοσ να ΧΦ, σεm συβορδιναο α ουτρο ⌠ργο.


Θυαντο ◊ ποσιο ▪ ργοσ αυτνοmοσ: συβορδιναδοσ απενασ αοσ ινδεπενδεντεσ.
εσταταλ ▪ ργοσ συπεριορεσ: ποσσυεm ατριβυι⌡εσ δε διρεο, mασ σεm αυτονοmια.
▪ ργοσ συβαλτερνοσ: απενασ εξεχυο ε ρεδυζιδο ποδερ δεχισ⌠ριο.

ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑ∩℘Ο ΙΝDΙΡΕΤΑ: εντιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ ϖινχυλαδασ ◊ Αδm. Dιρετα παρα ο εξερχχιο δε ατιϖιδαδεσ
δε φορmα δεσχεντραλιζαδα.

Συπερϖισο Μινιστεριαλ ου Τυτελα: ϖεριφιχα οσ ρεσυλταδοσ δασ εντιδαδεσ δεσχεντραλιζαδασ, α ηαρmονιζαο δε


συασ ατιϖιδαδεσ χοm α πολτιχα δο Γοϖερνο, α εφιχινχια δε συα γεστο ε α mανυτενο δε συα αυτονοmια.
Dεπενδε δε πρεϖισο εm λει (τυτελα ορδιν〈ρια), ποδενδο εξτραπολαρ α λει εm χασο δε προβλεmασ γραϖεσ.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 5 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

ΑΥΤΑΡΘΥΙΑΣ:
▪ Χριαο ε εξτινο: διρεταmεντε πορ λει.
▪ Οβϕετο: ατιϖιδαδεσ τπιχασ δε Εσταδο, σεm φινσ λυχρατιϖοσ. “
▪ Ρεγιmε ϕυρδιχο: διρειτο πβλιχο.
▪ Πρερρογατιϖασ: πραζοσ προχεσσυαισ εσπεχιαισ; πρεσχριο θυινθυεναλ; πρεχατ⌠ριοσ; ινσχριο δε σευσ χρδιτοσ εm
δϖιδα ατιϖα; ιmυνιδαδε τριβυτ〈ρια; νο συϕειο ◊ φαλνχια
▪ Χλασσιφιχαο: γεογρ〈φιχα ου τερριτοριαλ; δε σερϖιο ου ινστιτυχιοναλ; φυνδαχιοναισ; χορπορατιϖασ ου ασσοχιατιϖασ
ε ουτρασ.
▪ Αυταρθυιασ δε ρεγιmε εσπεχιαλ: mαιορ αυτονοmια θυε ασ δεmαισ. Εσταβιλιδαδε δοσ διριγεντεσ (εξ: αγνχιασ
ρεγυλαδορασ)
▪ Πατριmνιο: βενσ πβλιχοσ (ιmπενηοραβιλιδαδε, ιmπρεσχριτιβιλιδαδε ε ρεστρι⌡εσ ◊ αλιεναο).
▪ Πεσσοαλ: ρεγιmε ϕυρδιχο νιχο (ιγυαλ αο δα Αδm. Dιρετα).
▪ Φορο ϕυδιχιαλ: ϑυστια Φεδεραλ (φεδεραισ) ε ϑυστια Εσταδυαλ (εσταδυαισ ε mυνιχιπαισ)

ΦΥΝDΑ∩∏ΕΣ:
▪ Χριαο ε εξτινο: διρεταmεντε πορ λει (σε δε διρ. πβλιχο); αυτοριζαδα πορ λει, mαισ ρεγιστρο (σε δε διρ. πριϖαδο)
▪ Οβϕετο: ατιϖιδαδεσ θυε βενεφιχιαm α χολετιϖιδαδε, σεm φινσ λυχρατιϖοσ P
▪ Ρεγιmε ϕυρδιχο: διρειτο πβλιχο ου πριϖαδο.
▪ Πρερρογατιϖασ: mεσmασ θυε ασ αυταρθυιασ (σε δε διρ. πβλιχο); ιmυνιδαδε τριβυτ〈ρια (διρ. πβλιχο ου πριϖαδο).
▪ Πατριmνιο: βενσ πβλιχοσ (σε δε διρ. πβλιχο); βενσ πριϖαδοσ, σενδο θυε οσ βενσ εmπρεγαδοσ να πρεσταο δε
σερϖιοσ πβλιχοσ ποσσυεm πρερρογατιϖασ δε βενσ πβλιχοσ (σε δε διρ. πριϖαδο).
▪ Πεσσοαλ: ρεγιmε ϕυρδιχο νιχο (σε δε διρ. πβλιχο); ρεγιmε ϕυρδιχο νιχο ου χελετιστα διϖεργνχια δουτριν〈ρια (σε
δε διρ. πριϖαδο).
▪ Χοντρολε δο Μινιστριο Πβλιχο: ΜΠ Φεδεραλ, ινδεπενδεντεmεντε δε σεδε (φυνδα⌡εσ πβλιχασ φεδεραισ);
ΜΠ δοσ Εσταδοσ ου ΜΠDΦΤ, δε αχορδο χοm α σεδε (φυνδα⌡εσ πβλιχασ ε πριϖαδασ).
▪ Φορο ϕυδιχιαλ: ιγυαλ ◊σ αυταρθυιασ (σε δε διρ. πβλιχο); π/ δουτρινα, ϑυστια Εσταδυαλ (σε δε διρ. πριϖαδο); π/
ϕυρισπρυδνχια, ϑυστια Φεδεραλ (σε δε διρ. πριϖαδο φεδεραλ).
▪ Ουτρασ: χοντρατοσ δασ φυνδα⌡εσ δε διρ. πριϖαδο σο ρεγιδοσ πελα Λει δε Λιχιτα⌡εσ.

ΕΜΠΡΕΣΑΣ Π∨ΒΛΙΧΑΣ Ε ΣΟΧΙΕDΑDΕΣ DΕ ΕΧΟΝΟΜΙΑ ΜΙΣΤΑ:


▪ Χριαο ε εξτινο: αυτοριζαδα πορ λει, mαισ ρεγιστρο.
▪ Συβσιδι〈ριασ: δεπενδε δε αυτοριζαο λεγισλατιϖα; ποδε σερ γενριχα, να λει θυε αυτοριζου α χριαο δα mατριζ.
▪ Οβϕετο: ατιϖιδαδεσ εχονmιχασ, χοm ιντυιτο δε λυχρο. Ποδε σερ: (ι) ιντερϖενο διρετα νο δοmνιο εχονmιχο (σ⌠
νοσ χασοσ δε σεγυρανα ναχιοναλ ου ρελεϖαντε ιντερεσσε χολετιϖο; ου mονοπ⌠λιο) ου (ιι) πρεσταο δε σερϖιοσ
πβλιχοσ.
▪ Περσοναλιδαδε ϕυρδιχα: διρειτο πριϖαδο
▪ Ρεγιmε ϕυρδιχο: + διρειτο πριϖαδο (εξπλοραδορεσ δε ατιϖιδαδε εmπρεσαριαλ); + διρειτο πβλιχο (πρεσταδορασ δε
σερϖιο πβλιχο).
▪ Συϕει⌡εσ αο διρειτο πβλιχο: χοντρολε πελο Τριβυναλ δε Χοντασ; χονχυρσο πβλιχο; λιχιταο να ατιϖιδαδε−mειο.
▪ Εστατυτο: Πρεϖ συϕειο αο ρεγιmε πρ⌠πριο δασ εmπρεσασ πριϖαδασ ε εστατυτο πρ⌠πριο δε λιχιτα⌡εσ ε χοντρατοσ
(εδιταδο: Λει 13.303/2016).
▪ Πατριmνιο: βενσ πριϖαδοσ. Νασ πρεσταδορασ δε σερϖιο πβλιχο, οσ βενσ εmπρεγαδοσ να πρεσταο δοσ σερϖιοσ
ποσσυεm πρερρογατιϖασ δε βενσ πβλιχοσ.
▪ Πεσσοαλ: χελετιστα. Σεm εσταβιλιδαδε. Dεmισσο εξιγε mοτιϖαο. Νο χαβε αο Λεγισλατιϖο απροϖαρ ο νοmε δε
διριγεντεσ. ⊃ ποσσϖελ mανδαδο δε σεγυρανα χοντρα ατοσ δοσ διριγεντεσ εm λιχιτα⌡εσ.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 6 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

▪ Φαλνχια ε εξεχυο: νο σε συϕειταm


▪ Φορmα ϕυρδιχα: ΣΕΜ = σοχιεδαδεσ αννιmασ; ΕΠ = θυαλθυερ φορmα αδmιτιδα εm διρειτο.
▪ Χοmποσιο δο χαπιταλ: ΣΕΜ = πβλιχο (mαϕοριτ〈ριο) ε πριϖαδο; ΕΠ = εξχλυσιϖο πβλιχο, ποδενδο παρτιχιπαρ mαισ
δε υmα εντιδαδε πβλιχα.
▪ Φορο ϕυδιχιαλ: ΣΕΜ φεδεραλ = ϑυστια Εσταδυαλ, ρεγρα; ου, σε α Υνιο ατυαρ χοmο ασσιστεντε ου οπονεντε =
ϑυστια Φεδεραλ. ΕΠ φεδεραλ = ϑυστια Φεδεραλ, σεmπρε. ΕΠ ου ΣΕΜ εσταδυαλ ου mυνιχιπαλ = ϑυστια Εσταδυαλ.
Α⌡εσ τραβαληιστασ = ϑυστια δο Τραβαληο.

ΧΟΝΣΡΧΙΟΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ:
▪ Πεσσοα ϕυρδιχα φορmαδα εξχλυσιϖαmεντε πορ εντεσ φεδεραδοσ (Υ, Ε, DΦ ε Μ), χοm α φιναλιδαδε δε
χοοπεραο φεδερατιϖα (ρεαλιζαο δε οβϕετιϖοσ δε ιντερεσσε χοmυm).
▪ Dιφερεm−σε δοσ χονϖνιοσ, ποισ εστεσ σο δεσπερσονιφιχαδοσ.
▪ Νο ποδε ηαϖερ χονσ⌠ρχιο χονστιτυδο υνιχαmεντε πελα Υνιο ε Μυνιχπιοσ. Dεϖε ηαϖερ παρτιχιπαο δο
Εσταδο.
▪ Ταmβm νο ποδε ηαϖερ χονσ⌠ρχιο πβλιχο χελεβραδο εντρε υm Εσταδο ε Μυνιχπιο δε ουτρο Εσταδο.
▪ Ρεθυισιτοσ φορmαισ: (ι) συβσχριο πρϖια δο προτοχολο δε ιντεν⌡εσ; (ιι) ρατιφιχαο δο προτοχολο πορ λει.
▪ Περσοναλιδαδε ϕυρδιχα:
✓ δε διρειτο πβλιχο: ασσοχιαο πβλιχα − > ιντεγρα α Αδm. Ινδιρετα δοσ εντεσ χονσορχιαδοσ.
✓ δε διρειτο πριϖαδο: ασσοχιαο χιϖιλ (πεσσοαλ ρεγιδο πελα ΧΛΤ, mασ δεϖε ρεαλιζαρ χονχυρσο πβλιχο)
▪ Παρα ο χυmπριmεντο δε σευσ οβϕετιϖοσ, ο χονσ⌠ρχιο πβλιχο ποδερ〈:
✓ φιρmαρ χονϖνιοσ, χοντρατοσ, αχορδοσ δε θυαλθυερ νατυρεζα;
✓ ρεχεβερ αυξλιοσ, χοντριβυι⌡εσ ε συβϖεν⌡εσ;
✓ προmοϖερ δεσαπροπρια⌡εσ ε ινστιτυιρ σερϖιδ⌡εσ αδmινιστρατιϖασ.
✓ αρρεχαδαρ ταριφασ.
✓ σερ χοντραταδο mεδιαντε δισπενσα δε λιχιταο πελα Αδm. διρετα ου ινδιρετα δοσ εντεσ χονσορχιαδοσ.
▪ Χοντρατο δε ρατειο: ινστρυmεντο πελο θυαλ οσ εντεσ σε χοmπροmετεm α φορνεχερ ρεχυρσοσ φινανχειροσ αο
χονσ⌠ρχιο.
▪ Χοντρατο δε προγραmα: φιρmαδο χοm υm δοσ χονσορχιαδοσ, παρα θυε εστε ασσυmα α οβριγαο δε πρεσταρ
σερϖιοσ πορ mειο δε σευσ πρ⌠πριοσ ⌠ργοσ.
▪ Ρεπρεσενταντε λεγαλ: ελειτο δεντρε οσ Χηεφεσ δο Ποδερ Εξεχυτιϖο δοσ εντεσ χονσορχιαδοσ.
▪ Ο χονσ⌠ρχιο πβλιχο εστ〈 συϕειτο ◊ φισχαλιζαο δο Τριβυναλ δε Χοντασ χοmπετεντε παρα απρεχιαρ ασ χοντασ
δο Χηεφε δο Ποδερ Εξεχυτιϖο ρεπρεσενταντε λεγαλ δο χονσ⌠ρχιο.

ΕΝΤΙDΑDΕΣ ΠΑΡΑΕΣΤΑΤΑΙΣ Ε ΤΕΡΧΕΙΡΟ ΣΕΤΟΡ


➢ Τερχειρο Σετορ: εντιδαδεσ πριϖαδασ, σεm φινσ λυχρατιϖοσ.
− Πριmειρο σετορ: Εσταδο
− Σεγυνδο σετορ: mερχαδο, ου σεϕα, σετορ πριϖαδο εmπρεσαριαλ, χοm φινσ λυχρατιϖοσ.

▪ Εντιδαδεσ πριϖαδασ, ου σεϕα, σο ινστιτυδασ πορ παρτιχυλαρεσ;


▪ Dεσεmπενηαm σερϖιοσ νο εξχλυσιϖοσ δο Εσταδο, πορm εm χολαβοραο χοm ελε;
▪ Ρεχεβεm αλγυm τιπο δε ινχεντιϖο δο Ποδερ Πβλιχο (φοmεντο);
Εντιδαδεσ ▪ Συϕειταm−σε αο χοντρολε δα Αδmινιστραο Πβλιχα ε δο Τριβυναλ δε Χοντασ.
παραεσταταισ ▪ Ρεγιmε ϕυρδιχο δε διρειτο πριϖαδο, παρχιαλmεντε δερρογαδο πελο διρειτο πβλιχο;
▪ Νο φαζεm παρτε δα Αδmινιστραο Ινδιρετα;
▪ Ιντεγραm δο τερχειρο σετορ.
▪ Εξ: σερϖιοσ σοχιαισ αυτνοmοσ, ΟΣ ε ΟΣΧΙΠ

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 7 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΣΟΧΙΑΙΣ ΑΥΤΝΟΜΟΣ:


▪ Χριαο αυτοριζαδα πορ λει, εφετυαδα πορ εντιδαδεσ ρεπρεσεντατιϖασ δε χατεγοριασ εχονmιχασ.
▪ Οβϕετο: απρενδιζαδο προφισσιοναλιζαντε ε πρεσταο δε σερϖιοσ ασσιστενχιαισ, θυε βενεφιχιαm δετερmιναδοσ
γρυπαmεντοσ σοχιαισ ου προφισσιοναισ.
▪ Αρρεχαδαm χοντριβυι⌡εσ παραφισχαισ (χονσιδεραδασ ρεχυρσοσ πβλιχοσ), θυε ινδεπενδεm δε χοντραπρεσταο
διρετα εm φαϖορ δο χοντριβυιντε.
▪ Συϕειταm−σε ◊ συπερϖισο Μινιστεριαλ ε αο χοντρολε δο Τριβυναλ δε Χοντασ.
▪ Λιχιτα⌡εσ: νο σε συβmετεm ◊ Λει δε Λιχιτα⌡εσ, mασ απενασ αοσ πρινχπιοσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα; ποδεm
εδιταρ ρεγυλαmεντοσ πρ⌠πριοσ (παρα προχεδιmεντοσ), δεσδε θυε νο ινοϖεm να ορδεm ϕυρδιχα (εξ: πρεϖενδο
νοϖασ ηιπ⌠τεσεσ δε δισπενσα ε ινεξιγιβιλιδαδε).

ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩∏ΕΣ ΣΟΧΙΑΙΣ:
▪ Πεσσοα πριϖαδα, νο ιντεγραντε δα Αδmινιστραο Πβλιχα, θυε ρεχεβε υmα θυαλιφιχαο δο Ποδερ Πβλιχο.
▪ Ατυα νασ 〈ρεασ δε ενσινο, πεσθυισα χιεντφιχα, δεσενϖολϖιmεντο τεχνολ⌠γιχο, προτεο ε πρεσερϖαο δο
mειο αmβιεντε, χυλτυρα ε σαδε.
▪ Φοραm ιδεαλιζαδασ παρα συβστιτυιρ ⌠ργοσ ε εντιδαδεσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα, θυε σεριαm εξτιντοσ ε τεριαm
συασ ατιϖιδαδε O“ πυβλιχιζαο).
▪ Φορmαλιζαm παρχερια χοm ο Ποδερ Πβλιχο mεδιαντε ΧΟΝΤΡΑΤΟ DΕ ΓΕΣΤ℘Ο CF
▪ Θυαλιφιχαο  ατο δισχριχιον〈ριο, δεπενδενδο δε απροϖαο δο Μινιστριο συπερϖισορ.
▪ Α λει εξιγε θυε α ΟΣ ποσσυα υm Χονσεληο δε Αδmινιστραο, δο θυαλ παρτιχιπεm ρεπρεσενταντεσ δο Ποδερ
Πβλιχο; νο εξιγε θυε α ΟΣ τενηα Χονσεληο Φισχαλ.
▪ Ποδεm ρεχεβερ δο Εσταδο (φοmεντο): ρεχυρσοσ οραmεντ〈ριοσ; βενσ πβλιχοσ; χεσσο δε σερϖιδορ.
▪ ⊃ ηιπ⌠τεσε δε λιχιταο δισπενσ〈ϖελ α χοντραταο δε ΟΣ πελο Ποδερ Πβλιχο, παρα ο δεσεmπενηο δε
ατιϖιδαδεσ χοντεmπλαδασ νο χοντρατο δε γεστο.
▪ Α δεσθυαλιφιχαο χοmο ΟΣ ποδε σερ φειτα πελο Ποδερ Εξεχυτιϖο, εm προχεσσο αδmινιστρατιϖο, ασσεγυραδο ο
χοντραδιτ⌠ριο ε α αmπλα δεφεσα.

ΟΡΓΑΝΙΖΑ∩∏ΕΣ DΑ ΣΟΧΙΕDΑDΕ ΧΙςΙΛ DΕ ΙΝΤΕΡΕΣΣΕ Π∨ΒΛΙΧΟ:


▪ Πεσσοα πριϖαδα, νο ιντεγραντε δα Αδmινιστραο Πβλιχα, θυε ρεχεβε υmα θυαλιφιχαο δο Ποδερ Πβλιχο.
▪ Αλγυmασ εντιδαδεσ νο ποδεm σερ θυαλιφιχαδασ χοmο ΟΣΧΙΠ, δεντρε ελασ: σοχιεδαδεσ χοmερχιαισ, οργανιζα⌡εσ
σοχιαισ, χοοπερατιϖασ, φυνδα⌡εσ πβλιχασ, ηοσπιταισ ε εσχολασ πριϖαδασ νο γρατυιτοσ ετχ.
▪ Νο φοραm ιδεαλιζαδασ παρα συβστιτυιρ ⌠ργοσ ε εντιδαδεσ δα Αδmινιστραο Πβλιχα.
▪ Φορmαλιζαm παρχερια χοm ο Ποδερ Πβλιχο mεδιαντε ΤΕΡΜΟ DΕ ΠΑΡΧΕΡΙΑ.
▪ ⊃ ποσσϖελ α ϖιγνχια σιmυλτνεα δε δοισ ου mαισ τερmοσ δε παρχερια, αινδα θυε χοm ο mεσmο ⌠ργο εσταταλ,
δεσδε θυε α Οσχιπ τενηα χαπαχιδαδε οπεραχιοναλ παρα εξεχυταρ σευσ οβϕετοσ.
▪ Θυαλιφιχαο  ατο ϖινχυλαδο, χονχεδιδα πελο Μινιστριο δα ϑυστια.
▪ Α λει εξιγε θυε α Οσχιπ τενηα υm Χονσεληο Φισχαλ; νο εξιγε θυε α Οσχιπ τενηα υm Χονσεληο δε Αδmινιστραο.
Νο η〈 εξιγνχια δε θυε εξισταm ρεπρεσενταντεσ δο Ποδερ Πβλιχο εm αλγυm ⌠ργο δα εντιδαδε.
▪ Νο εξιστε ηιπ⌠τεσε δε λιχιταο δισπενσ〈ϖελ παρα α χοντραταο δε Οσχιπ πελο Ποδερ Πβλιχο.
▪ Α δεσθυαλιφιχαο χοmο Οσχιπ ποδε σερ φειτα α πεδιδο δα πρ⌠πρια εντιδαδε, πορ ινιχιατιϖα δε θυαλθυερ
χιδαδο ου δο Μινιστριο Πβλιχο, εm προχεσσο αδmινιστρατιϖο ου ϕυδιχιαλ, ασσεγυραδο ο χοντραδιτ⌠ριο ε α
αmπλα δεφεσα.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 8 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

ΑΓ⊇ΝΧΙΑΣ ΡΕΓΥΛΑDΟΡΑΣ:
▪ Νο  υmα θυαλιφιχαο. Σο αυταρθυιασ σοβ ρεγιmε εσπεχιαλ (νο η〈 οβριγατοριεδαδε).
▪ Σο εντιδαδεσ δα Αδmινιστραο Ινδιρετα.
▪ Dοισ τιποσ: (ι) ασ θυε εξερχεm ποδερ δε πολχια (εξ: Ανϖισα); (ιι) ασ θυε ρεγυλαm ατιϖιδαδεσ δελεγαδασ ◊ ινιχιατιϖα
πριϖαδα, mεδιαντε χονχεσσο, περmισσο ου αυτοριζαο (εξ: ΑΝΑΤΕΛ, ΑΝΕΛΛ).
▪ Εξερχεm φυνο τπιχα δε Εσταδο φυνο ρεγυλατ⌠ρια
▪ Ποδεm εδιταρ νορmασ, εξερχερ φισχαλιζαο σοβρε ασ εmπρεσασ χονχεσσιον〈ριασ, ρεϖισαρ ε φιξαρ ταριφασ, απλιχαρ
σαν⌡εσ, σολυχιοναρ χονφλιτοσ εντρε ασ εmπρεσασ ε οσ χλιεντεσ ε σολυχιοναρ ρεχλαmα⌡εσ δοσ χονσυmιδορεσ.
▪ Ποσσυεm ποδερ νορmατιϖο αmπλο, εm ασσυντοσ δε νατυρεζα τχνιχα, mασ νο ποδεm ινοϖαρ να ορδεm ϕυρδιχα
χοm α εδιο δε ατοσ νορmατιϖοσ πριm〈ριοσ ε ρεγυλαmεντοσ αυτνοmοσ.
▪ Σερϖιδορεσ σε συβmετεm αο ρεγιmε εστατυτ〈ριο.
▪ Dιριγεντεσ εσχοληιδοσ πελο Πρεσιδεντε δα Ρεπβλιχα ε απροϖαδοσ πελο Σεναδο Φεδεραλ.
▪ Η〈 πρεϖισο δε θυαρεντενα δοσ εξ−διριγεντεσ (4 mεσεσ), περοδο νο θυαλ νο ποδεm ασσυmιρ χαργοσ νασ
εmπρεσασ δο σετορ ρεγυλαδο.
▪ Οσ διριγεντεσ ποσσυεm mανδατο φιξο, σ⌠ ποδενδο περδερ ο χαργο εm χασο δε ρεννχια, χονδεναο ϕυδιχιαλ
τρανσιταδα εm ϕυλγαδο ου προχεσσο αδmινιστρατιϖο δισχιπλιναρ (α λει δε χαδα αγνχια ποδε πρεϖερ ουτρασ φορmασ).
▪ Αλγυmασ αγνχιασ δεϖεm χελεβραρ χοντρατο δε γεστο χοm ο Μινιστριο συπερϖισορ.

ΠΟDΕΡΕΣ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ: Ποδερεσ ινστρυmενταισ Ποδερεσ εστρυτυραισ (λεγισλατιϖο, εξεχυτιϖο ε ϕυδιχι〈ριο)

Ποδερ ϖινχυλαδο: πρ〈τιχα δε ατοσ ϖινχυλαδοσ. ⊃ mαισ υm δεϖερ θυε υmα πρερρογατιϖα.

▪ Πρερρογατιϖα παρα πρατιχαρ ατοσ δισχριχιον〈ριοσ.


▪ Αδmιτε ϕυζο δε χονϖενινχια ε οπορτυνιδαδε (mριτο αδmινιστρατιϖο).
▪ Α mαργεm δε εσχοληα  ρεστριτα αοσ λιmιτεσ δα λει.
Ποδερ
▪ Dεϖε οβσερϖαρ οσ πρινχπιοσ δα ραζοαβιλιδαδε ε δα προπορχιοναλιδαδε.
δισχριχιον〈ριο
▪ Χοντρολε ϕυδιχιαλ ινχιδε απενασ σοβρε οσ ασπεχτοσ ϖινχυλαδοσ δο ατο (χοmπετνχια,
φιναλιδαδε ε φορmα).
▪ Αβρανγε ταmβm α ρεϖογαο δε ατοσ ινοπορτυνοσ ε ινχονϖενιεντεσ.

▪ Ρελαο δε χοορδεναο ε συβορδιναο θυε σε εσταβελεχε νασ οργανιζα⌡εσ


αδmινιστρατιϖασ.
▪ Ο ποδερ ηιερ〈ρθυιχο νο δεπενδε δε λει.
▪ Περmιτε αο συπεριορ ηιερ〈ρθυιχο δαρ ορδενσ, φισχαλιζαρ, χοντρολαρ, απλιχαρ σαν⌡εσ, δελεγαρ ε
αϖοχαρ χοmπετνχιασ.
Ποδερ ▪ Σ⌠ αβρανγε σαν⌡εσ δισχιπλιναρεσ α σερϖιδορεσ, ε νο σαν⌡εσ α παρτιχυλαρεσ.
ηιερ〈ρθυιχο ▪ Dελεγαο ε αϖοχαο σο ατοσ δισχριχιον〈ριοσ.
▪ Dελεγαο ποδε οχορρερ φορα δα εστρυτυρα ηιερ〈ρθυιχα; ϕ〈 α αϖοχαο, νο ποδε.
▪ Νο ποδεm σερ δελεγαδοσ: ατοσ πολτιχοσ ε φυν⌡εσ τπιχασ δε χαδα Ποδερ.
▪ Νο η〈 ηιεραρθυια: εντρε διφερεντεσ πεσσοασ ϕυρδιχασ; εντρε Αδm. διρετα ε ινδιρετα; νο
εξερχχιο δε φυν⌡εσ τπιχασ (εξ: τριβυναισ δο ϑυδιχι〈ριο); εντρε οσ Ποδερεσ δα Ρεπβλιχα;
εντρε Αδmινιστραο ε αδmινιστραδοσ.

▪ Πρερρογατιϖα παρα απλιχαρ σαν⌡εσ ◊θυελεσ θυε, συβmετιδοσ ◊ δισχιπλινα ιντερνα δα Αδm.,
χοmετεm ινφρα⌡εσ (σερϖιδορεσ ε παρτιχυλαρεσ χοm ϖνχυλο χοντρατυαλ χοm α Αδm.).
Ποδερ
δισχιπλιναρ ▪ Νο σε χονφυνδε χοm ο ποδερ πυνιτιϖο δο Εσταδο (εξερχιδο πελο Ποδερ ϑυδιχι〈ριο παρα πυνιρ
ινφρα⌡εσ δε νατυρεζα χιϖιλ ε πεναλ εξ: ατοσ δε ιmπροβιδαδε).
▪ Αδmιτε δισχριχιοναριεδαδε (γραδαο ε εσχοληα δα πεναλιδαδε).

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 9 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

▪ Ποδερ ινερεντε αο Χηεφε δο Εξεχυτιϖο παρα εδιταρ δεχρετοσ.


▪ Ατοσ νορmατιϖοσ σο εδιταδοσ πορ ουτρασ αυτοριδαδεσ ε ⌠ργοσ χοm βασε νο ποδερ
νορmατιϖο.
▪ Dεχρετο δε εξεχυο: δαρ φιελ εξεχυο ◊σ λεισ αδmινιστρατιϖασ; νο ποδε σερ δελεγαδο; ατοσ
δε χαρ〈τερ γεραλ ε αβστρατο.
▪ Ατοσ νορmατιϖοσ σεχυνδ〈ριοσ: νο ποδεm ινοϖαρ ο ορδεναmεντο ϕυρδιχο.
Ποδερ
ρεγυλαmενταρ ▪ Dεχρετο αυτνοmο: νο πρεχισα δε λει πρϖια; απενασ παρα (ι) οργανιζαρ α Αδm. Πβλιχα, σεm
αυmεντο δε δεσπεσα ου χριαο/εξτινο δε ⌠ργοσ ου (ιι) εξτινο δε χαργοσ πβλιχοσ ϖαγοσ.
Ποδε σερ δελεγαδο.
▪ Ο Χονγρεσσο Ναχιοναλ ποδε συσταρ ατοσ νορmατιϖοσ δο Εξεχυτιϖο θυε εξορβιτεm δο ποδερ
ρεγυλαmενταρ.
▪ Χοντρολε ϕυδιχιαλ: εm χασο δε χονφλιτο χοm α λει θυε ρεγυλαmεντα, νο χαβε ΑDΙ (εστα, απενασ
παρα ατοσ νορmατιϖοσ αυτνοmοσ θυε οφενδεm διρεταmεντε α Χονστιτυιο).

▪ Πρερρογατιϖα δε χονδιχιοναρ ε ρεστρινγιρ ο εξερχχιο δε ατιϖιδαδεσ πριϖαδασ.


▪ Εm σεντιδο αmπλο: ατιϖιδαδε λεγισλατιϖα ε ατιϖιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ δε ρεστριο ε
χονδιχιοναmεντο.
▪ Εm σεντιδο εστριτο: απενασ ατιϖιδαδεσ αδmινιστρατιϖασ.
▪ Θυαλθυερ mεδιδα ρεστριτιϖα δεϖε οβσερϖαρ ο δεϖιδο προχεσσο λεγαλ (αmπλα δεφεσα).
▪ Α χοmπετνχια  δα πεσσοα φεδερατιϖα ◊ θυαλ α ΧΦ χονφεριυ ο ποδερ δε ρεγυλαρ α mατρια.
Τοδαϖια, ποδε ηαϖερ σιστεmα δε χοοπεραο εντρε ασ εσφερασ (εξ: φισχαλιζαο δο τρνσιτο).
▪ Ποδερ δε πολχια πρεϖεντιϖο: ανυνχια πρϖια παρα α πρ〈τιχα δε ατιϖιδαδεσ πριϖαδασ (λιχενα ε
αυτοριζαο). Φορmαλιζαδα πορ αλϖαρ〈σ, χαρτειρασ, δεχλαρα⌡εσ, χερτιφιχαδοσ ετχ.
✓ Λιχενα: ανυνχια παρα υσυφρυιρ υm διρειτο; ατο αδmινιστρατιϖο ϖινχυλαδο ε δεφινιτιϖο.
✓ Αυτοριζαο: ανυνχια παρα εξερχερ ατιϖιδαδε δε ιντερεσσε δο παρτιχυλαρ; ατο
αδmινιστρατιϖο δισχριχιον〈ριο ε πρεχ〈ριο.
▪ Ποδερ δε πολχια ρεπρεσσιϖο: απλιχαο δε σαν⌡εσ αδmινιστρατιϖασ α παρτιχυλαρεσ.
▪ Ποδεm σερ χοβραδασ ταξασ (εσπχιε δε τριβυτο, ε νο πρεοσ πβλιχοσ ου ταριφασ) εm ραζο δο
εξερχχιο (εφετιϖο D
Ποδερ δε ηαϕα χοmπετνχια ε εστρυτυρα.
πολχια ▪ Χιχλο δε πολχια: λεγισλαο (ορδεm), χονσεντιmεντο, φισχαλιζαο ε σανο.
▪ Λεγισλαο ε φισχαλιζαο σο ασ νιχασ φασεσ θυε σεmπρε εξιστιρο νυm χιχλο δε πολχια. Ο
χονσεντιmεντο δεπενδε δε λει; ϕ〈 α σανο δεπενδε δε ηαϖερ ινφραο νο χασο χονχρετο.
▪ Ποδερ δε πολχια οριγιν〈ριο −> αδm. διρετα.
▪ Ποδερ δε πολχια δελεγαδο −> αδm. ινδιρετα (εντιδαδεσ δε διρειτο πβλιχο).
▪ Dελεγαο α εντιδαδεσ δα αδm. ινδιρετα δε διρειτο πριϖαδο: ΣΤΦ νο αδmιτε; ΣΤϑ αδmιτε
απενασ χονσεντιmεντο ε φισχαλιζαο.
▪ Νο ποδε σερ δελεγαδο α εντιδαδεσ πριϖαδασ νο ιντεγραντεσ δα Αδm. Πβλιχα φορmαλ.
▪ Ατριβυτοσ: δισχριχιοναριεδαδε, αυτοεξεχυτοριεδαδε ε χοερχιβιλιδαδε. Εντρεταντο, αλγυνσ ατοσ
δε πολχια ποδεm σερ ϖινχυλαδοσ (εξ: λιχενασ) ου νο αυτοεξεχυτ⌠ριοσ ε χοερχιτιϖοσ (εξ: ατοσ
πρεϖεντιϖοσ, χοβρανα δε mυλτα νο παγα).
▪ Πρεσχριο: 5 ανοσ, εξχετο θυανδο ο οβϕετο δα σανο ταmβm χονστιτυιρ χριmε; νο χασο,
απλιχα−σε ο πραζο δα λει πεναλ. Ταmβm ινχιδε νοσ προχεσσοσ παραλισαδοσ πορ mαισ δε 3 ανοσ.
▪ Πολχια αδmινιστρατιϖα: χαρ〈τερ πρεϖεντιϖο; εξερχιδα πορ διϖερσοσ ⌠ργοσ αδmινιστρατιϖοσ;
ινχιδε σοβρε ατιϖιδαδεσ, βενσ ε διρειτοσ.
▪ Πολχια ϕυδιχι〈ρια: χαρ〈τερ ρεπρεσσιϖο; εξερχιδα πορ χορπορα⌡εσ εσπεχιαλιζαδασ (πολχιασ χιϖιλ,
φεδεραλ ε mιλιταρ); πρεπαρα α φυνο ϕυρισδιχιοναλ; ινχιδε σοβρε πεσσοασ.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 10 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

➢ Ρεθυισιτοσ παρα εσταβιλιδαδε (σερϖιδορεσ εστατυτ〈ριοσ εφετιϖοσ; νο σε απλιχα αοσ εmπρεγαδοσ πβλιχοσ):
▪ Ινϖεστιδυρα εm χαργο εφετιϖο, mεδιαντε πρϖια απροϖαο εm χονχυρσο πβλιχο;
▪ Τρσ ανοσ δε εφετιϖο εξερχχιο νο χαργο;
▪ Απροϖαο εm αϖαλιαο εσπεχιαλ δε δεσεmπενηο.
Ο σερϖιδορ εστ〈ϖελ σ⌠ περδερ〈 ο χαργο σε φορ χονδεναδο εm προχεσσο ϕυδιχιαλ ου αδmινιστρατιϖο ου, αινδα,
χοmο λτιmα σολυο παρα αδεθυαρ οσ γαστοσ δε πεσσοαλ αοσ λιmιτεσ δα ΛΡΦ.

ΡΕΓΙΜΕ DΕ ΠΡΕςΙD⊇ΝΧΙΑ DΟΣ ΣΕΡςΙDΟΡΕΣ Π∨ΒΛΙΧΟΣ ΕΣΤΑΤΥΤℑΡΙΟΣ:


▪ Απλιχα−σε απενασ οσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ οχυπαντεσ δε χαργοσ εφετιϖοσ;
▪ Χαργοσ εm χοmισσο (νο χονχυρσαδο), χαργο τεmπορ〈ριο ε εmπρεγο πβλιχο σε συϕειταm αο ΡΓΠΣ;
▪ Χαρ〈τερ χοντριβυτιϖο ε σολιδ〈ριο;
▪ Αποσενταδοσ ταmβm χοντριβυεm, mασ απενασ σοβρε ο θυε εξχεδερ ο τετο δο ΡΓΠΣ;
▪ ⊃ ϖεδαδα α περχεπο δε mαισ δε υmα αποσενταδορια ◊ χοντα δο ρεγιmε πρ⌠πριο δε πρεϖιδνχια,
ρεσσαλϖαδασ ασ αποσενταδοριασ δεχορρεντεσ δοσ χαργοσ αχυmυλ〈ϖεισ;
▪ ςαλορ δα πενσο = τετο δο ΡΓΠΣ + 70% δα διφερενα χοm α ρεmυνεραο δο σερϖιδορ φαλεχιδο.
▪ Οσ προϖεντοσ δε αποσενταδορια ε ασ πενσ⌡εσ νο ποδερο εξχεδερ α ρεmυνεραο δο ρεσπεχτιϖο σερϖιδορ.
▪ Νο η〈 mαισ διρειτο ◊ παριδαδε, εξχετο παρα οσ σερϖιδορεσ θυε ινγρεσσαραm αντεσ δα ΕΧ 41/2003.
▪ Αβονο δε περmαννχια: σερϖιδορ θυε χυmπριυ οσ ρεθυισιτοσ mασ δεχιδε περmανεχερ να ατιϖα.

➢ Μοδαλιδαδεσ δε αποσενταδορια:
▪ Πορ ινϖαλιδεζ περmανεντε: προϖεντοσ προπορχιοναισ, εξχετο δοενα γραϖε, χονταγιοσα ου ινχυρ〈ϖελ;
▪ Χοmπυλσ⌠ρια αοσ 75 (να φορmα δε ΛΧ) ανοσ δε ιδαδε: προϖεντοσ προπορχιοναισ;
▪ ςολυντ〈ρια, δεσδε θυε χυmπριδοσ 10 ανοσ δε εφετιϖο εξερχχιο νο σερϖιο πβλιχο ε 5 ανοσ νο χαργο:
➢ Πορ τεmπο δε χοντριβυιο, χοm προϖεντοσ χαλχυλαδοσ α παρτιρ δα mδια δασ mαιορεσ ρεmυνερα⌡εσ
υτιλιζαδασ χοmο βασε παρα ασ χοντριβυι⌡εσ αοσ ρεγιmεσ πρ⌠πριο ε γεραλ:
▪ Ηοmεm: αοσ 60 ανοσ δε ιδαδε ε 35 ανοσ δε χοντριβυιο.
▪ Μυληερ: αοσ 55 ανοσ δε ιδαδε ε 30 ανοσ δε χοντριβυιο.
➢ Πορ ιδαδε, χοm προϖεντοσ προπορχιοναισ:
▪ Ηοmεm: αοσ 65 ανοσ δε ιδαδε.
▪ Μυληερ: αοσ 60 ανοσ δε ιδαδε.

▪ Αποσενταδοριασ εσπεχιαισ:
✓ Προφεσσορ(α) δα εδυχαο ινφαντιλ ε δο ενσινο φυνδαmενταλ ε mδιο: ο τεmπο δε χοντριβυιο ε ο
λιmιτε δε ιδαδε σο ρεδυζιδοσ εm 5 ανοσ.
✓ Πορταδορεσ δε δεφιχινχια; ατιϖιδαδεσ δε ρισχο ου εm χονδι⌡εσ εσπεχιαισ: να φορmα δε λεισ
χοmπλεmενταρεσ −> ενθυαντο νο φορεm εδιταδασ, απλιχα−σε ασ νορmασ δο ΡΓΠΣ.
✓ Μιλιταρεσ: ρεγιmε δε αποσενταδορια δισχιπλιναδο εm λει πρ⌠πρια.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 13 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

➢ Ρεγιmε δε πρεϖιδνχια χοmπλεmενταρ δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ:


▪ Σερϖιδορεσ αποσενταδοσ ρεχεβεm απενασ ο τετο δο ΡΓΠΣ; σε θυισερεm ρεχεβερ mαισ δεϖεm χοντριβυιρ παρα ο
ρεγιmε χοmπλεmενταρ;
▪ Σερ〈 γεριδο πορ εντιδαδεσ φεχηαδασ δε πρεϖιδνχια χοmπλεmενταρ, δε νατυρεζα πβλιχα (mασ ποδε τερ
περσοναλιδαδε ϕυρδιχα δε διρειτο πριϖαδο).
▪ Οσ πλανοσ δε βενεφχιοσ σερο οφερεχιδοσ απενασ να mοδαλιδαδε δε χοντριβυιο δεφινιδα.
▪ Ο σερϖιδορ θυε ινγρεσσαρ νο σϖ πβλιχο ατ α ινστιτυιο δο ρεγιmε πρεχισα ρεγιστραρ πρϖια ε εξπρεσσα οπο.
▪ Να εσφερα φεδεραλ φοραm χριαδασ: Φυνπρεσπ−Εξε, α Φυνπρεσπ−Λεγ ε α Φυνπρεσπ−ϑυδ, φυνδα⌡εσ πβλιχασ χοm
περσοναλιδαδε ϕυρδιχα δε διρειτο πριϖαδο.

Λει 8.112/1990: ρεγιmε ϕυρδιχο νιχο δοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ φεδεραισ (αδm. διρετα, αυταρθυιασ ε φυνδα⌡εσ)

ΠΡΟςΙΜΕΝΤΟ: ατο αδmινιστρατιϖο πελο θυαλ ο χαργο πβλιχο  πρεενχηιδο, χοm α δεσιγναο δε σευ τιτυλαρ.

➢ Προϖιmεντο οριγιν〈ριο: οχυπαο ινιχιαλ δο χαργο, νο δεχορρεντε δε ϖνχυλο αντεριορ χοm α Αδmινιστραο.

▪ Χαρ〈τερ εφετιϖο: πρϖια απροϖαο εm χονχυρσο πβλιχο.


Νοmεαο
▪ Εm χοmισσο: λιϖρε νοmεαο ε εξονεραο (ϖνχυλο πρεχ〈ριο).

➢ Προϖιmεντο δεριϖαδο: οχυπαο δε χαργο εm ραζο δε ϖνχυλο αντεριορ χοm α Αδmινιστραο.


• Προmοο: προϖιmεντο δε χαργο συπεριορ να χαρρειρα (προϖιmεντο ϖερτιχαλ)
• Ρεαδαπταο: τροχα δε χαργο εm ραζο δε λιmιταο δα χαπαχιδαδε φσιχα ε mενταλ δο σερϖιδορ. Απενασ
σερϖιδορ εφετιϖο.
• Ρειντεγραο: ϖολτα αο χαργο πορ ινϖαλιδαο δα δεmισσο, πορ δεχισο αδmινιστρατιϖα ου ϕυδιχιαλ.
Απενασ σερϖιδορ εστ〈ϖελ.
• Ρεϖερσο: ϖολτα δο σερϖιδορ αποσενταδο. Χοmπυλσ⌠ρια: θδο αυσεντεσ οσ mοτιϖοσ δα αποσενταδορια πορ
ινϖαλιδεζ, α θυαλθυερ τεmπο. ςολυντ〈ρια: απενασ σε φοσσε σερϖιδορ εστ〈ϖελ, αποσενταδο
ϖολυνταριαmεντε, σε ηουϖερ χαργο ϖαγο, νο πραζο δε 5 ανοσ δεσδε α αποσενταδορια.
• Ρεχονδυο: ϖολτα αο χαργο πορ νο απροϖαο νο εστ〈γιο προβατ⌠ριο δε ουτρο χαργο (ο σερϖιδορ
ταmβm ποδε πεδιρ παρα ϖολταρ) ου ρειντεγραο δο αντεριορ οχυπαντε. Απενασ σερϖιδορ εστ〈ϖελ.
• Απροϖειταmεντο: ρετορνο δο σερϖιδορ εm δισπονιβιλιδαδε. Απενασ σερϖιδορ εστ〈ϖελ.

▪ Α ινϖεστιδυρα εm χαργο πβλιχο οχορρε χοm α ποσσε.


ΠΟΣΣΕ ▪ Σ⌠ η〈 ποσσε νο προϖιmεντο οριγιν〈ριο, ου σεϕα, να νοmεαο.
▪ Πραζο δε 30 διασ, ιmπρορρογ〈ϖεισ, χονταδοσ δα νοmεαο.

▪ Εφετιϖο δεσεmπενηο δασ ατριβυι⌡εσ δο χαργο πβλιχο.


ΕΞΕΡΧ⊆ΧΙΟ ▪ Πραζο δε 15 διασ, ιmπρορρογ〈ϖεισ, χονταδοσ δα ποσσε
▪ Χασο ο σερϖιδορ νο εντρε εm εξερχχιο νο πραζο, ελε σερ〈 εξονεραδο δο χαργο.

30 διασ 15 διασ
Νοmεαο Ποσσε Εξερχχιο

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 14 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

▪ Dεϖε οχορρερ α χαδα νοϖο χαργο θυε ο σερϖιδορ ασσυmε.


▪ Πραζο δε 3 ανοσ.
▪ Σερο εξαmιναδασ: ασσιδυιδαδε, δισχιπλινα, χαπαχιδαδε δε ινιχιατιϖα, προδυτιϖιδαδε ε α
ρεσπονσαβιλιδαδε δο σερϖιδορ.
▪ Ο σερϖιδορ εm εστ〈γιο ποδερ〈 εξερχερ φυν⌡εσ δε χονφιανα νο ⌠ργο δε λοταο Εm ουτρο
⌠ργο, σοmεντε σε φορ χαργο δε νατυρεζα εσπεχιαλ ου DΑΣ 4, 5 ου 6.
Εστ〈γιο
προβατ⌠ριο ▪ Ο σερϖιδορ εm εστ〈γιο νο ποδερ〈 τιραρ λιχενα: χαπαχιταο, παρα ασσυντοσ παρτιχυλαρεσ ε
παρα mανδατο χλασσιστα, νεm αφασταmεντο παρα π⌠σ−γραδυαο.
▪ Ο εστ〈γιο φιχαρ〈 συσπενσο νασ λιχενασ: πορ δοενα εm πεσσοα δα φαmλια; πελο αφασταmεντο
δο χνϕυγε; παρα ατιϖιδαδε πολτιχα; παρα παρτιχιπαρ δε χυρσο δε φορmαο; παρα σερϖιρ εm
οργανισmο ιντερναχιοναλ.
▪ Εm χασο δε ρεπροϖαο, ο σερϖιδορ: νο εστ〈ϖελ, σερ〈 εξονεραδο; εστ〈ϖελ, σερ〈 ρεχονδυζιδο
αο χαργο αντεριορ.

ςΑΧℜΝΧΙΑ: εξονεραο, δεmισσο, προmοο, ρεαδαπταο, αποσενταδορια, ποσσε εm ουτρο χαργο


ιναχυmυλ〈ϖελ ε φαλεχιmεντο.

▪ Dεσλοχαmεντο δο σερϖιδορ παρα ουτρα υνιδαδε, χοm ου σεm mυδανα δε σεδε.


▪ Νο  φορmα δε προϖιmεντο.
▪ Dε οφχιο, νο ιντερεσσε δα Αδmινιστραο (δ〈 διρειτο α αϕυδα δε χυστο, σε φορ παρα ουτρα σεδε)
▪ Α πεδιδο, α χριτριο δα Αδmινιστραο;
Ρεmοο
▪ Α πεδιδο, παρα ουτρα λοχαλιδαδε, ινδεπενδεντεmεντε δο ιντερεσσε δα Αδmινιστραο:
• παρα αχοmπανηαρ χνϕυγε ου χοmπανηειρο, δεσλοχαδο νο ιντερεσσε δα Αδmινιστραο;
• πορ mοτιϖο δε σαδε δο σερϖιδορ, χνϕυγε, χοmπανηειρο ου δεπενδεντε;
• εm ϖιρτυδε δε προχεσσο σελετιϖο (χονχυρσο δε ρεmοο)

▪ Dεσλοχαmεντο δο χαργο.
Ρεδιστριβυιο
▪ Σεmπρε δε οφχιο.

ςενχιmεντοσ ε ρεmυνεραο:
• Α ρεmυνεραο  ιρρεδυτϖελ ε νο ποδε σερ ινφεριορ αο σαλ〈ριο mνιmο;
• Εm ρεγρα, νενηυm δεσχοντο ποδε ινχιδιρ σοβρε α ρεmυνεραο, σαλϖο:
ο Πορ ιmποσιο λεγαλ ου mανδαδο ϕυδιχιαλ;
ο Εmπρστιmο χονσιγναδο, θυανδο αυτοριζαδο πελο σερϖιδορ;
ο Ρεποσιο δε παγαmεντοσ α mαιορ εφετυαδοσ πελα Αδmινιστραο;
ο Ινδενιζαο δε δανοσ αο ερ〈ριο χαυσαδοσ πελο σερϖιδορ, δεσδε θυε ηαϕα ο χονσεντιmεντο δεστε
• Παγαmεντοσ ρεχεβιδοσ δε βοα−φ νο πρεχισαm σερ δεϖολϖιδοσ.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 15 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

Αϕυδα δε χυστο
Dι〈ριασ
Ινδενιζα⌡εσ
Ινδενιζαο δε τρανσπορτε
Αυξλιο−mοραδια

Γρατιφιχα⌡εσ ε
αδιχιοναισ Φυνο δε χονφιανα
ςανταγενσ
Γρατιφιχαο ναταλινα
Αδιχιοναλ δε ινσαλυβριδαδε
Αδιχιοναλ δε σερϖιο εξτραορδιν〈ριο
Αδιχιοναλ νοτυρνο
Αδιχιοναλ δε φριασ
Γρατιφιχαο πορ ενχαργο δε χυρσο ου χονχυρσο

Φριασ:
• 30 διασ ανυαισ, ποδενδο σερ παρχελαδασ εm ατ τρσ εταπασ;
• Πριmειρο περοδο αθυισιτιϖο: 12 mεσεσ δε εξερχχιο; δεmαισ περοδοσ: α παρτιρ δε 1≡ ϕανειρο;
• ⊃ ϖεδαδο αο σερϖιδορ δεσχονταρ νασ φριασ θυαλθυερ φαλτα ινϕυστιφιχαδα;
• Ασ φριασ σοmεντε ποδερο σερ ιντερροmπιδασ πορ mοτιϖο δε χαλαmιδαδε πβλιχα, χοmοο ιντερνα,
χονϖοχαο παρα ϕρι, σερϖιο mιλιταρ ου ελειτοραλ, ου πορ νεχεσσιδαδε δο σερϖιο.

Παρα ο σερϖιο mιλιταρ


Παρα χαπαχιταο
Λιχενασ χοmπυταδασ χοmο Παρα ο δεσεmπενηο δε mανδατο χλασσιστα, εξχετο παρα προmοο
τεmπο δε εφετιϖο εξερχχιο Παρα τραταmεντο δε σαδε, ατ ο λιmιτε δε 24 mεσεσ
ℵ γεσταντε, ◊ αδοταντε ε λιχενα πατερνιδαδε
Πορ αχιδεντε εm σερϖιο

Λιχενασ χοmπυταδασ Πορ mοτιϖο δε δοενα εm πεσσοα δα φαmλια (ρεmυνεραδα)


απενασ παρα αποσενταδορια Παρα ατιϖιδαδε πολτιχα (περοδο ρεmυνεραδο 3 mεσεσ)
ε δισπονιβιλιδαδε
Παρα τραταmεντο δε σαδε θυε εξχεδερ 24 mεσεσ

Πορ mοτιϖο δε δοενα εm πεσσοα δα φαmλια (νο ρεmυνεραδα)


Λιχενασ νο χοmπυταδασ Πορ mοτιϖο δε αφασταmεντο δο χνϕυγε
παρα νενηυm εφειτο
Παρα ατιϖιδαδε πολτιχα (περοδο νο ρεmυνεραδο)
Παρα τραταρ δε ιντερεσσεσ παρτιχυλαρεσ

Αφασταmεντοσ: παρα σερϖιρ α ουτρο ⌠ργο ου εντιδαδε; παρα εξερχχιο δε mανδατο ελετιϖο; παρα εστυδο ου
mισσο νο εξτεριορ; παρα παρτιχιπαο εm προγραmα δε π⌠σ−γραδυαο στριχτο σενσυ νο πασ.
Χονχεσσ⌡εσ: παρα σε αυσενταρ δο σερϖιο παρα δοαο δε σανγυε, αλισταmεντο ελειτοραλ, χασαmεντο; διρειτο α
ηορ〈ριο εσπεχιαλ παρα εστυδαντε, πορταδορ δε δεφιχινχια; ε διρειτο παρα mατριχυλαρ−σε εm υνιϖερσιδαδε
χονγνερε, θυανδο δεσλοχαδο δε σεδε νο ιντερεσσε δα Αδmινιστραο.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 16 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

▪ Χιϖιλ, πεναλ ε αδmινιστρατιϖα.


▪ Α ρεγρα  α ινδεπενδνχια εντρε ασ ινστνχιασ
Ρεσπονσαβιλιδαδεσ
▪ Εξχε⌡εσ: χονδεναο να εσφερα πεναλ; ου αβσολϖιο να εσφερα πεναλ πορ νεγατιϖα δε
φατο ου δε αυτορια.

Πεναλιδαδεσ:
✓ Αδϖερτνχια −−> πρεσχρεϖε εm 180 διασ
✓ Συσπενσο πορ ατ 90 διασ −−> πρεσχρεϖε εm 2 ανοσ
Dεmισσο
Χασσαο δε αποσενταδορια ου δισπονιβιλιδαδε πρεσχρεϖεm εm 5 ανοσ
✓ Dεστιτυιο δε χαργο εm χοmισσο ου φυνο χοmισσιοναδα

▪ Απυρα ινφρα⌡εσ λεϖεσ αδϖερτνχια ε συσπενσο ατ 30 διασ.


▪ Πραζο δε 30 διασ, προρρογ〈ϖελ υmα ϖεζ πορ ιγυαλ περοδο.
Σινδιχνχια
▪ Ποδε σερ ινθυισιτοριαλ (νο ρεθυερ αmπλα δεφεσα) ου πυνιτιϖα (ρεθυερ αmπλα δεφεσα).
▪ Ποδε ρεσυλταρ να ινσταυραο δε ΠΑD (εm χασο δε ινφρα⌡εσ γραϖεσ), mασ νο  υmα εταπα δεστε.

▪ Χοmισσο δε 3 σερϖιδορεσ εστ〈ϖεισ, πρεσιδιδα πορ υm δελεσ.


▪ Πραζο: 60 διασ, προρρογ〈ϖελ υmα ϖεζ + 20 διασ παρα ϕυλγαmεντο = 140 διασ.
▪ Ποδε δεχρεταρ ο αφασταmεντο πρεϖεντιϖο δο σερϖιδορ, πελο πραζο δε 60 διασ.
▪ Σερϖιδορ ποδε αχοmπανηαρ, πεσσοαλmεντε ου πορ προχυραδορ (νο πρεχισα σερ αδϖογαδο).
▪ Χονφιρmαδα α ινφραο, ο σερϖιδορ  ινδιχιαδο ε χιταδο παρα απρεσενταρ δεφεσα εσχριτα, νο
ΠΑD
πραζο δε 10 διασ. Εm χασο δε ρεϖελια,  νοmεαδο υm δεφενσορ δατιϖο (σερϖιδορ εφετιϖο).
▪ ϑυλγαmεντο σεγυε α χονχλυσο δο ρελατ⌠ριο, σαλϖο σε χοντρ〈ρια ◊σ προϖασ δοσ αυτοσ.
▪ Εm χασο δε ϖχιο ινσαν〈ϖελ: ανυλα ο προχεσσο ε χονστιτυι ουτρα χοmισσο παρα υm νοϖο ΠΑD.
▪ Ρεϖισο εm χασο δε ελεmεντοσ νοϖοσ: νο ποδε αγραϖαρ α πεναλιδαδε απλιχαδα.
▪ Ριτο συm〈ριο: ποσσε εm χαργο ιναχυmυλ〈ϖελ; αβανδονο δε χαργο, ινασσιδυιδαδε ηαβιτυαλ.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 17 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

▪ Ιmποσιο δε ρεστρι⌡εσ ε οβριγα⌡εσ αο αδmινιστραδο σεm νεχεσσιδαδε δε συα


χονχορδνχια.
▪ Dεχορρε δο ποδερ εξτροϖερσο (ποδερ δε ιmπορ οβριγα⌡εσ α τερχειροσ, δε mοδο υνιλατεραλ)
Ιmπερατιϖιδαδε
▪ Εστ〈 πρεσεντε απενασ νοσ ατοσ θυε ιmπ⌡εm οβριγα⌡εσ ου ρεστρι⌡εσ.
▪ Νο εστ〈 πρεσεντε νοσ ατοσ ενυνχιατιϖοσ (εξ χερτιδο, παρεχερ) ε νοσ ατοσ θυε χονφερεm
διρειτοσ (εξ: λιχενα ου αυτοριζαο δε βεm πβλιχο).

▪ Χερτοσ ατοσ αδmινιστρατιϖοσ ποδεm σερ εξεχυταδοσ πελα πρ⌠πρια Αδmινιστραο, σεm
νεχεσσιδαδε δε ιντερϖενο ϕυδιχιαλ.
▪ Dεσδοβρα−σε εm:
✓ Εξιγιβιλιδαδε: χοερο ινδιρετα (εξ: απλιχαο δε mυλτασ);
✓ Εξεχυτοριεδαδε: χοερο διρετα (εξ: δεmολιο δε οβρα ιρρεγυλαρ)
Αυτοεξεχυτοριεδαδε
▪ Εστ〈 πρεσεντε απενασ θυανδο:
✓ εξπρεσσαmεντε πρεϖιστα εm λει (εξ: ποδερ δε πολχια; πεναλιδαδεσ δισχιπλιναρεσ).
✓ τραταρ−σε δε mεδιδα υργεντε.
▪ Νο εστ〈 πρεσεντε θυανδο ενϖολϖε ο πατριmνιο δο παρτιχυλαρ (εξ: χοβρανα δε mυλτα
νο παγα; δεσχοντο δε ινδενιζαο αο ερ〈ριο νοσ ϖενχιmεντοσ δο σερϖιδορ).

▪ Χαδα εσπχιε δε ατο αδmινιστρατιϖο ρεθυερ α δεϖιδα πρεϖισο λεγαλ.


Τιπιχιδαδε
▪ Ιmπεδε α πρ〈τιχα δε ατοσ ινοmιναδοσ (ατοσ σεm πρεϖισο λεγαλ).

➢ ΕΛΕΜΕΝΤΟΣ:

▪ Χονϕυντο δε ατριβυι⌡εσ δε υm αγεντε ⌠ργο ου εντιδαδε πβλιχα.


▪ Dεχορρε σεmπρε δε νορmα εξπρεσσα (ΧΦ ε λει = φοντεσ πριm〈ριασ; ινφραλεγαισ = σεχυνδ〈ριασ)
▪ Χριτριοσ δε διστριβυιο: mατρια, ηιεραρθυια, λυγαρ, τεmπο ε φραχιοναmεντο.
▪ ⊃ ιρρενυνχι〈ϖελ, ιmοδιφιχ〈ϖελ, ιmπρορρογ〈ϖελ ε ιντρανσφερϖελ.
▪ Dελεγαο: τρανσφερε ο εξερχχιο δα χοmπετνχια α αγεντε συβορδιναδο ου νο.
✓ Dελεγαρ  ρεγρα, σοmεντε οβσταδα σε ηουϖερ ιmπεδιmεντο λεγαλ.
✓ Νο  ποσσϖελ: ατοσ νορmατιϖοσ, ρεχυρσοσ αδmινιστρατιϖοσ ε χοmπετνχια εξχλυσιϖα.
Χοmπετνχια ▪ Αϖοχαο: ατραι ο εξερχχιο δε χοmπετνχια περτενχεντε α αγεντε συβορδιναδο (απενασ).
✓ Μεδιδα εξχεπχιοναλ.
✓ Νο  ποσσϖελ: ατοσ δε χοmπετνχια εξχλυσιϖα
▪ ςχιοσ δε χοmπετνχια:
✓ Ινχοmπετνχια: εξχεσσο δε ποδερ (εm ρεγρα, ποδε σερ χονϖαλιδαδο, εξχετο
χοmπετνχια εm ραζο δα mατρια ε χοmπετνχια εξχλυσιϖα); υσυρπαο δε φυνο
(ατο ινεξιστεντε); φυνο δε φατο (ατο  χονσιδεραδο ϖ〈λιδο ε εφιχαζ)
✓ Ινχαπαχιδαδε: ιmπεδιmεντο (σιτυα⌡εσ οβϕετιϖασ) ε συσπειο (σιτυα⌡εσ συβϕετιϖασ)

▪ Ρεσυλταδο πρετενδιδο πελα Αδmινιστραο χοm α πρ〈τιχα δο ατο αδmινιστρατιϖο.


▪ Φιναλιδαδε γενριχα (σατισφαο δο ιντερεσσε πβλιχο) ε εσπεχφιχα (πρ⌠πρια δε χαδα ατο =
Φιναλιδαδε οβϕετο)
▪ Dεχορρε δο πρινχπιο δα ιmπεσσοαλιδαδε.
▪ ςχιο δε φιναλιδαδε: δεσϖιο δε φιναλιδαδε (ινσαν〈ϖελ, ατο δεϖε σερ ανυλαδο).

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 19 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

▪ Μοδο δε εξτεριοριζαο δο ατο ε προχεδιmεντοσ παρα συα φορmαο ε ϖαλιδαδε.


▪ Α ρεγρα  α φορmα εσχριτα, mασ ατοσ ποδεm σερ προδυζιδοσ να φορmα δε ορδενσ ϖερβαισ, γεστοσ,
απιτοσ, σιναισ σονοροσ ε λυmινοσοσ (σεm〈φοροσ δε τρνσιτο), πλαχασ.
▪ Οσ ατοσ νο δεπενδεm δε φορmα δετερmιναδα εξχετο θυανδο α λει εξπρεσσαmεντε α εξιγιρ
Φορmα
(φορmαλισmο mοδεραδο)
▪ ςχιο δε φορmα: νο οβσερϖνχια δε φορmαλιδαδεσ εσσενχιαισ ◊ εξιστνχια δο ατο (ινσαν〈ϖελ, ατο
δεϖε σερ ανυλαδο); θυανδο α φορmα νο  εσσενχιαλ, ο ϖχιο ποδε σερ χονϖαλιδαδο.
▪ Α φαλτα δε mοτιϖαο, θυανδο οβριγατ⌠ρια,  ϖχιο δε φορmα, αχαρρετανδο α νυλιδαδε δο ατο.

▪ Φυνδαmεντοσ δε φατο ε δε διρειτο θυε ϕυστιφιχαm α πρ〈τιχα δο ατο.


▪M
▪ Μοτιϖαο  α εξποσιο δοσ mοτιϖοσ. Dεϖε σερ πρϖια ου χονχοmιταντε.
▪ Εm ρεγα, α Αδmινιστραο τεm ο δεϖερ mοτιϖαρ σευσ ατοσ, δισχριχιον〈ριοσ ου ϖινχυλαδοσ.
▪ Α mοτιϖαο  οβριγατ⌠ρια σε ηουϖερ νορmαλ λεγαλ εξπρεσσα νεσσε σεντιδο (εξ: ατοσ θυε
νεγυεm, λιmιτεm ου αφετεm διρειτοσ, θυε ιmπονηαm δεϖερεσ, θυε δεχιδαm ρεχυρσοσ ετχ.)
Μοτιϖο
▪ Εξ. δε ατο θυε νο πρεχισα δε mοτιϖαο: νοmεαο ε εξονεραο παρα χαργο εm χοmισσο.
▪ Μοτιϖο (ρεαλιδαδε οβϕετιϖα, ο θυε αχοντεχευ) Μ⌠ϖελ (ρεαλιδαδε συβϕετιϖα, ιντενο δο αγεντε)
▪ Τεορια δοσ mοτιϖοσ δετερmιναντεσ: ο ατο αδmινιστρατιϖο σοmεντε  ϖ〈λιδο σε συα mοτιϖαο φορ
ϖερδαδειρα, αινδα θυε φειτα σεm σερ οβριγατ⌠ρια.
▪ ςχιοσ δε mοτιϖο: θυανδο ο mοτιϖο φορ φαλσο, ινεξιστεντε, ιλεγτιmο ου ϕυριδιχαmεντε φαληο
(ινσαν〈ϖελ, ατο δεϖε σερ ανυλαδο).

▪ Εφειτοσ ϕυρδιχοσ ιmεδιατοσ δο ατο αδmινιστρατιϖο.


▪ Ιδεντιφιχα−σε χοm ο χοντεδο δο ατο (δεmισσο, αυτοριζαο παρα εδιφιχαρ, δεσαπροπριαο ετχ).
▪ Dεϖε σερ λχιτο, ποσσϖελ, χερτο ε mοραλ.
Οβϕετο ▪ Οβϕετο αχιδενταλ: ενχαργο/mοδο (νυσ ιmποστο αο δεστινατ〈ριο δο ατο), τερmο (ινχιο ε φιm δα
εφιχ〈χια δο ατο) ε χονδιο (συσπενσιϖα ε ρεσολυτιϖα).
▪ ςχιοσ δε οβϕετο: θυανδο  προιβιδο, ιmποσσϖελ, ιmοραλ ε ινχερτο (ινσαν〈ϖελ, ατο δεϖε σερ
ανυλαδο).

ςΙΝΧΥΛΑ∩℘Ο ε DΙΣΧΡΙΧΙΟΝΑΡΙΕDΑDΕ:

✓ Ατο ϖινχυλαδο: τοδοσ οσ ελεmεντοσ σο ϖινχυλαδοσ.


✓ Ατο δισχριχιον〈ριο:
▪ Μοτιϖο ε οβϕετο: δισχριχιον〈ριοσ (mριτο αδmινιστρατιϖο)
▪ Χοmπετνχια, φιναλιδαδε ε φορmα: ϖινχυλαδοσ.
▪ Νο εξιστε ατο τοταλmεντε δισχριχιον〈ριο!

➢ Ποδερ ϑυδιχι〈ριο νο απρεχια ο mριτο αδmινιστρατιϖο: χασο α Αδmινιστραο υλτραπασσε οσ λιmιτεσ δα
δισχριχιοναριεδαδε, ο ϑυδιχι〈ριο ποδερ〈 ανυλαρ ο ατο (ϕαmαισ χονϖαλιδαρ), σεm θυε ισσο χαραχτεριζε χοντρολε
δε mριτο; υmα ϖεζ ροmπιδοσ οσ λιmιτεσ δα λει, ο χοντρολε πασσα α σερ δε λεγαλιδαδε.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 20 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ∩℘Ο DΟΣ ΑΤΟΣ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ

▪ Ατοσ ϖινχυλαδοσ: α λει φιξα οσ ρεθυισιτοσ ε χονδι⌡εσ δε συα ρεαλιζαο, νο δειξανδο
Θυαντο αο λιβερδαδε δε αο παρα α Αδmινιστραο.
γραυ δε
▪ Ατοσ δισχριχιον〈ριοσ: α Αδmινιστραο τεm λιβερδαδε δε αο δεντρο δε δετερmιναδοσ
λιβερδαδε
παρmετροσ πρεϖιαmεντε δεφινιδοσ εm λει.

▪ Ατοσ γεραισ: ποσσυεm δεστινατ〈ριοσ ινδετερmιναδοσ; σο δοταδοσ δε γενεραλιδαδε ε


Θυαντο αοσ αβστραο; πρεϖαλεχεm σοβρε οσ ατοσ ινδιϖιδυαισ. Εξ: ατοσ νορmατιϖοσ.
δεστινατ〈ριοσ ▪ Ατοσ ινδιϖιδυαισ: ποσσυεm δεστινατ〈ριοσ χερτοσ ε δετερmιναδοσ; ποδε σερ υm δεστινατ〈ριο
(ατο σινγυλαρ) ου ϖ〈ριοσ (ατο πλριmο). Εξ: νοmεαο, εξονεραο, αυτοριζαο, λιχενα.

Θυαντο ◊ ▪ Ατοσ ιντερνοσ: ατινγεm απενασ ο ⌠ργο θυε οσ εδιτου. Εξ: πορταρια δε ρεmοο δε σερϖιδορ.
σιτυαο δε ▪ Ατοσ εξτερνοσ: ταmβm ατινγεm τερχειροσ. Εξ: mυλτασ α εmπρεσασ χοντραταδασ, εδιταισ δε
τερχειροσ λιχιταο, ατοσ νορmατιϖοσ ετχ.

▪ Ατοσ σιmπλεσ: δεχορρεm δα mανιφεσταο δε υm νιχο ⌠ργο, υνιπεσσοαλ ου χολεγιαδο. Εξ:


δεσπαχηο δε υm χηεφε δε σεο, δεχισ⌡εσ δε χονσεληοσ αδmινιστρατιϖοσ.
▪ Ατοσ χοmπλεξοσ: δεχορρεm δε δυασ ου mαισ mανιφεστα⌡εσ δε ϖονταδε αυτνοmασ,
Θυαντο ◊ προϖενιεντεσ δε ⌠ργοσ διϖερσοσ (η〈 υm ατο νιχο). Εξ: αποσενταδορια δε σερϖιδορ
φορmαο δε
εστατυτ〈ριο, πορταριασ χονϕυντασ.
ϖονταδε
▪ Ατοσ χοmποστοσ: ρεσυλτα δα mανιφεσταο δε δοισ ου mαισ ⌠ργοσ, εm θυε α ϖονταδε δε υm
 ινστρυmενταλ εm ρελαο ◊ δο ουτρο (εξιστεm δοισ ατοσ). Εξ: αυτοριζαο θυε δεπενδε δε
ϖιστο.

▪ Ατοσ δε ιmπριο: πρατιχαδοσ χοm συπρεmαχια σοβρε οσ αδmινιστραδοσ. Εξ: δεσαπροπριαο.


Θυαντο ◊σ ▪ Ατοσ δε γεστο: πρατιχαδοσ σεm συπρεmαχια σοβρε οσ αδmινιστραδοσ; σο ατοσ πρ⌠πριοσ δα
πρερρογατιϖασ γεστο δε βενσ ε σερϖιοσ. Εξ: αλιεναο δε βενσ, αλυγυισ δε ιm⌠ϖεισ.
δα
Αδmινιστραο ▪ Ατοσ δε εξπεδιεντε: σε δεστιναm α δαρ ανδαmεντο αοσ προχεσσοσ ε παπεισ αδmινιστρατιϖοσ,
σεm θυαλθυερ χοντεδο δεχισ⌠ριο. Εξ: προτοχολο δε δοχυmεντοσ.

▪ Ατο χονστιτυτιϖο, εξτιντιϖο ου mοδιφιχατιϖο: ρεσπεχτιϖαmεντε χριαm, εξτινγυεm ου


mοδιφιχαm διρειτοσ ε οβριγα⌡εσ παρα σευσ δεστινατ〈ριοσ. Εξ: λιχενασ, νοmεα⌡εσ, απλιχαο
Θυαντο αοσ δε σαν⌡εσ (χονστιτυτιϖοσ); χασσαο δε αυτοριζαο, δεmισσο δε σερϖιδορ (εξτιντιϖοσ);
εφειτοσ αλτεραο δε ηορ〈ριο δε φυνχιοναmεντο δο ⌠ργο (mοδιφιχατιϖο).
▪ Ατο δεχλαρατ⌠ριο: ατεστα υm φατο ου ρεχονηεχε υm διρειτο ου υmα οβριγαο θυε ϕ〈 εξιστια
αντεσ δο ατο. Εξ: εξπεδιο δε χερτιδ⌡εσ ε ατεσταδοσ.

▪ Ατο ϖ〈λιδο:  αθυελε πρατιχαδο εm χονφορmιδαδε χοm α λει, σεm νενηυm ϖχιο.
▪ Ατο νυλο:  αθυελε θυε νασχε χοm ϖχιο ινσαν〈ϖελ. Εξ: ατο χοm mοτιϖο ινεξιστεντε, ατο χοm
Θυαντο αοσ οβϕετο νο πρεϖιστο εm λει ε ατο πρατιχαδο χοm δεσϖιο δε φιναλιδαδε.
ρεθυισιτοσ δε
▪ Ατο ανυλ〈ϖελ:  ο θυε απρεσεντα ϖχιο σαν〈ϖελ. Εξ: ϖχιοσ δε χοmπετνχια ε δε φορmα (ρεγρα).
ϖαλιδαδε
▪ Ατο ινεξιστεντε: απενασ τεm απαρνχια δε ατο αδmινιστρατιϖο, mασ, εm ϖερδαδε, νο χηεγα α
εντραρ νο mυνδο ϕυρδιχο, πορ φαλτα δε υm ελεmεντο εσσενχιαλ. Εξ: υσυρπαδορ δε φυνο.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 21 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

▪ Ατο περφειτο: αθυελε θυε ϕ〈 χονχλυιυ τοδασ ασ εταπασ δα συα φορmαο.


▪ Ατο εφιχαζ:  ο ατο περφειτο θυε ϕ〈 εστ〈 απτο α προδυζιρ εφειτοσ, νο δεπενδενδο δε
Θυαντο ◊ νενηυm εϖεντο ποστεριορ, χοmο τερmο, χονδιο, απροϖαο, αυτοριζαο ετχ.
εξεθυιβιλιδαδε ▪ Ατο πενδεντε:  ο ατο περφειτο θυε αινδα δεπενδε δε αλγυm εϖεντο ποστεριορ παρα
προδυζιρ εφειτοσ.
▪ Ατο χονσυmαδο:  ο θυε ϕ〈 προδυζιυ τοδοσ οσ εφειτοσ θυε εσταϖα απτο α προδυζιρ.

ΕΣΠ⊃ΧΙΕΣ DΕ ΑΤΟΣ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟΣ

➢ Ατοσ νορmατιϖοσ
▪ Ποσσυεm εφειτοσ γεραισ ε αβστρατοσ, ατινγινδο τοδοσ αθυελεσ θυε σε σιτυαm εm ιδντιχα σιτυαο ϕυρδιχα
(νο τm δεστινατ〈ριοσ δετερmιναδοσ). C .
▪ Νο ποδεm ινοϖαρ ο ορδεναmεντο ϕυρδιχο (αο χοντρ〈ριο δασ λεισ).
▪ Σο ατοσ αδmινιστρατιϖοσ απενασ εm σεντιδο φορmαλ (ε νο εm σεντιδο mατεριαλ).
▪ Νο ποδεm σερ οβϕετο δε ιmπυγναο διρετα πορ mειο δε ρεχυρσοσ αδmινιστρατιϖοσ ου αο ϕυδιχιαλ
ορδιν〈ρια; δεϖεm σερ ιmπυγναδοσ πορ αο διρετα δε ινχονστιτυχιοναλιδαδε.
▪ Εξεmπλοσ: ρεγυλαmεντοσ, πορταριασ, χιρχυλαρεσ, ινστρυ⌡εσ νορmατιϖασ.

➢ Ατοσ ορδινατ⌠ριοσ
▪ Σο οσ ατοσ χοm εφειτοσ ιντερνοσ, ενδερεαδοσ αοσ σερϖιδορεσ πβλιχοσ, θυε ϖισαm α δισχιπλιναρ ο
φυνχιοναmεντο δα Αδmινιστραο ε α χονδυτα φυνχιοναλ δε σευσ αγεντεσ.
▪ Ποσσυεm φυνδαmεντο νο ποδερ ηιερ〈ρθυιχο; δε ρεγρα, νο ατινγεm οσ παρτιχυλαρεσ εm γεραλ.
▪ Σο ινφεριορεσ εm ηιεραρθυια αοσ ατοσ νορmατιϖοσ.
▪ Εξεmπλοσ: πορταριασ δε δελεγαο δε χοmπετνχια, χιρχυλαρεσ ιντερνασ, ορδενσ δε σερϖιο, αϖισοσ.

➢ Ατοσ νεγοχιαισ
▪ Σο αθυελεσ εm θυε α ϖονταδε δα Αδmινιστραο χοινχιδε χοm ο ιντερεσσε δο αδmινιστραδο.
▪ Ρεπρεσενταm α ανυνχια πρϖια δα Αδmινιστραο παρα ο παρτιχυλαρ ρεαλιζαρ δετερmιναδα ατιϖιδαδε δε
ιντερεσσε δελε, ου εξερχερ δετερmιναδο διρειτο .
▪ Νο χαβε φαλαρ εm ιmπερατιϖιδαδε, χοερχιτιϖιδαδε ου αυτοεξεχυτοριεδαδε νοσ ατοσ νεγοχιαισ.
▪ Λιχενα:
ο Ατο αδmινιστρατιϖο ϖινχυλαδο ε δεφινιτιϖο. Περmιτε αο παρτιχυλαρ εξερχερ διρειτοσ συβϕετιϖοσ.
ο Νο ποδε, εm ρεγρα, σερ ρεϖογαδα (εξχετο λιχενα παρα χονστρυιρ). Αδmιτε απενασ χασσαο (ϖχιο να
εξεχυο) ου ανυλαο (ϖχιο να οριγεm). Ποδε γεραρ διρειτο α ινδενιζαο αο παρτιχυλαρ, χασο ελε νο
τενηα δαδο χαυσα ◊ ινϖαλιδαο δα λιχενα.
▪ Αυτοριζαο:
ο Ατο αδmινιστρατιϖο δισχριχιον〈ριο ε πρεχ〈ριο. Περmιτε αο παρτιχυλαρ εξερχερ ατιϖιδαδεσ mατεριαισ, πρεσταρ
σερϖιοσ πβλιχοσ ου υτιλιζαρ βεm πβλιχο.
ο Ποδε σερ ρεϖογαδα α θυαλθυερ τεmπο πελα Αδmινιστραο, εm ρεγρα, σεm α νεχεσσιδαδε δε παγαρ
ινδενιζαο αο ιντερεσσαδο.
▪ Περmισσο: ατο αδmινιστρατιϖο δισχριχιον〈ριο ε πρεχ〈ριο. Ενθυαντο ατο αδmινιστρατιϖο, ρεφερε−σε απενασ αο
υσο δε βεm πβλιχο; εm χασο δε δελεγαο δε σερϖιοσ πβλιχοσ, α περmισσο δεϖε σερ φορmαλιζαδα mεδιαντε
.
▪ Ουτροσ εξεmπλοσ: αδmισσο, απροϖαο ε ηοmολογαο.

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 22 δε 24


ΡΕΣΥΜΟΣ ΡΕΤΑ ΦΙΝΑΛ − ΞΞΙΙΙ ΕΞΑΜΕ DΑ ΟΑΒ
Αυλα 04 Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο
Προφ. Εριχκ Αλϖεσ

∗∗∗∗∗∗

⊃ ισσο πεσσοαλ. Ενχερραmοσ αθυι α πριmειρα παρτε δο νοσσο ρεσυmο δε


Dιρειτο Αδmινιστρατιϖο.

Ατ α πρ⌠ξιmα!

Βονσ εστυδοσ,

Εριχκ Αλϖεσ

Προφ. Εριχκ Αλϖεσ ωωω.εστρατεγιαχονχυρσοσ.χοm.βρ 24 δε 24