Anda di halaman 1dari 71

Pandaigdigang

Araw ng Liwanag
Ika-16 ng Mayo

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)
PAnL.Pilipinas P. Almoro (Ed.)
SAMAHANG PISIKA NG PILIPINAS
(PHYSICS SOCIETY OF THE PHILIPPINES)
and
UP National Institute of Physics
present

Pandaigdigang Araw ng Liwanag:

LIGHT FESTIVAL 2018


Launch Event and Exhibit
May 16, 2018, UP Diliman, Quezon City

ORGANIZING COMMITTEE:
Percival F. Almoro (Chair), UP Diliman Romeric F. Pobre, DLSU
Rommel G. Bacabac, USC Caesar A. Saloma, UP Diliman
Jae Lord Dexter C. Filipinas, MSU Maricor N. Soriano, UP Diliman
Wilson O. Garcia, UP Diliman Giovanni A. Tapang, UP Diliman
Raphael A. Guerrero, ADMU Edgar A. Vallar, DLSU
Nathaniel P. Hermosa, UP Diliman
The Samahang Pisika ng Pilipinas (SPP) is a professional organization of physicists and physics educators in the
Philippines. SPP was established in 1979 with the aim of promoting research and setting a collegial venue where researchers
in various fields of physics can find opportunities for creative scientific work and a productive exchange of ideas.

ACKNOWLEDGEMENTS:
UP SENTRO NG WIKANG FILIPINO
UP COLLEGE OF FINE ARTS
UP INST. OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND METEOROLOGY
UP NATIONAL INSTITUTE OF GEOLOGICAL SCIENCES
UP ASTRONOMICAL SOCIETY
UP-NIP PHOTONICS GROUP
GOLDQUEST BIOTECHNOLOGIES, INC .
VMVSKIN RESEARCHCENTER+CLINICS
CYTEK SOLUTIONS, INC.
Larawan sa Pabalat
Ang larawan ay nagpapakita ng isang babaeng mag-aaral ng pisika na nakuhanan ng retrato noong Mayo
8, 2018 sa Pre-Launch Event para sa 2018 Pandaigdigang Araw ng Liwanag na ginanap sa Mindanao State
University, Marawi City, Lanao Del Sur, Philippines. Mula sa aninong may mga kulay, maaaring pag-nilay-
nilayan ang iba’t ibang persepsiyon ng tao sa liwanag, sa ilalim ng iba’t ibang mga kulay ng pag-iilaw.
Cover Image
The image shows a female physics student photographed last May 8, 2018 during the Pre-Launch Event
for the 2018 International Day of Light held in Mindanao State University, Marawi City, Lanao Del Sur,
Philippines. From the colored shadows we can reflect on the different human perceptions of light under
different colored illuminations.
PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

TALAAN NG NILALAMAN (TNN)


Pambungad/ Introduction . . . . . . . . . . . . . . 2

Mga Mensahe/ Messages. . . . . . . . . . . . . . . 4

Bago ang Paglulunsad/ Pre-Launch Event . . . . 14

Paglulunsad/ Main Launch Event . . . . . . . . . 16

Buod ng mga Eksibit. . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Palihan/ Workshop. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Proklamasyon ng PAnL. . . . . . . . . . . . . . . . 56

Panukala para sa Proklamasyon ng PAnL. . . . . 59

Mga Tagapagtaguyod/ Sponsors. . . . . . . . . . 64

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 1


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Pambungad/ Introduction PAnL


PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)
Tungo sa pagpapaunlad ng proklamasyon ng UNESCO ng International Day of Light
(IDL) na nagpahayag na ang petsang Mayo 16 ang taunang pagdiriwang ng Araw
ng Liwanag (www.lightday.org), ang Samahang Pisika ng Pilipinas ay naglunsad
ng mga aktibidad sa loob ng taong 2018 sa iba’t ibang lugar sa bansa. Ang IDL ay
isinalin sa Filipino bilang Pandaigdigang Araw ng Liwanag o PAnL.

Bilang pagsuporta sa IDL, ang PAnL ay naglalayong mailapit sa lahat ang mga
pananaliksik, malikhaing gawain at teknolohiya na nakabatay sa liwanag na may
mga diin sa lokal na mga konteksto at aplikasyon. Sa pamamagitan ng paksang
“Liwanag Para sa Lahat”, ang PAnL’18 ay inorganisa upang tipunin ang mga
mananaliksik, artist, industry practitioner, mag-aaral at mga enthusiasts upang
sila ay magbahagi ng impormasyon at magsimula ng diskurso tungkol sa liwanag.
Inaasahan na ang mga nakakatuwang ideya at pananaw na nalikha sa bulwagan
ng eksibit at sa palihan ay magpapatuloy at lalong lalago pagkatapos ng mga
kaganapan, at hahantong sa mga posibleng inter-disciplinary collaboration.

Ang Proceedings na ito ay dokumentasyon ng mga sumusunod: 1) Pre-launch


event na ginanap sa MSU sa Marawi City noong Mayo 8, 2018; 2) Main launch event
at eksibit na ginanap noong Mayo 16, 2018 sa UP Diliman; at, 3) Spectroscopy
workshop na isinagawa noong Hunyo 8, 2018 sa Puerto Princesa City, Palawan.
Hindi sasapat ang selebrasyon lamang upang palaganapin ang interes tungkol sa
liwanag sa mahabang panahon. Mahalaga ang mga materyales sa pagtuturo, lalo
pa kung ang mga ito ay nakasalin sa wikang Filipino, upang ipaunawa ang iba’t
ibang mga konsepto tungkol sa liwanag na magagamit ng mga guro at mag-aaral.
Tungo dito, layunin din ng Proceedings na ito ang mailimbag sa wikang Filipino
ang mga saligan at aplikasyon ng iba’t-ibang mga optics eksibit. Katulad ng
selebrasyon ng Pandaigdigang Taon ng Liwanag noong 2015 kung saan bumuo
ng inisyal na salin ng mga konseptong may kinalaman sa liwanag sa mga wika
sa Pilipinas (IlumiNASYON Proceedings), ang PAnL’18 ay muling sinusuportahan
ng Sentro ng Wikang Filipino, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Para sa PAnL’18,
ang mga buod ng mga optics eksibit ay inilahad sa Filipno at English. Kasama rin
sa Proceedings na ito ang mga salaysay ng mga larawan bilang pagtatangka na
mahuli hindi lamang ang mga makukulay na imahe, kundi pati ang mga reaksiyon
ng mga kalahok sa sandali nang natutunan nila ang mga bagong optical effect sa
unang pagkakataon.
2 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)
TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)
To foster the UNESCO Proclamation of an International Day of Light (IDL) which
proclaimed May 16 as the date for the annual celebration of the Day of Light (www.
lightday.org), the Physics Society of the Philippines hosted various light-based
activities in 2018 held at different venues in the country. IDL is translated in
Filipino as Pandaigdigang Araw ng Liwanag or PAnL.

In support of the IDL, PAnL aims to make accessible to everybody all light-based
researches, creative work and technologies with emphases on local contexts and
applications. With the theme: “Liwanag Para sa Lahat”, PAnL’18 was organized
to bring together researchers, artists, industry practitioners, students and
enthusiasts so they can share information and start discourses about light. It
was hoped that the fun ideas and insights generated in the exhibit hall and
workshop will continue and be further developed long after the events, leading
to possible inter-disciplinary collaborations.

This Proceedings is a documentation of the PAnL 2018 activities: 1) Pre-launch


event held in MSU-Main Campus in Marawi City on May 8, 2018; 2) Main launch
event with optics exhibit was held on May 16, 2018 in UP Diliman; and, 3)
Spectroscopy workshop was conducted on June 8, 2018 in Puerto Princesa City,
Palawan. The celebration alone would not be sufficient to spread the interest
about light in the long term. Essential are the teaching materials, especially if
written in Filipino to explain the various concepts about light, which the teachers
and students can use. Towards this, this Proceedings is aimed also at translating
in Filipino the concepts and applications of the different optics exhibits. Like
in the celebration of the International Year of Light in 2015 where an initial list
of optical concepts was translated in the different languages in the Philippines
(IlumiNASYON Proceedings), PAnL’18 is again supported by the Sentro ng Wikang
Filipino, University of the Philippines Diliman. For PAnL’18, the summaries of the
optics exhibits are presented in Filipino and English. This Proceedings includes
also photo narratives of the activities in an attempt to capture not only the
multicolor images from the events but also the participants’ reactions during
moments when they learned new optical effects for the first time.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 3


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Mga Mensahe/ Messages PAnL


PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)
“Caesar A. Saloma, “Through the years research investigations on light and its uses
Ph.D.” on page 5
have significantly fueled the training of Filipino scientists and...”

“Percival F. Almoro, “As the International Day of Light will be an annual event, Light
Ph.D.” on page 6
Festival 2018 is just a starting point for more explorations in the ...”

“Armando Somintac, “Creative ideas are often hatched when enthusiasts, from seemingly
Ph.D.” on page 7
unrelated fields, observe together and get amazed on an optical...”

“Roland V. Sarmago, “Through sharing of ideas about light, the International Day of
Ph.D.” on page 8
Light serves as a clarion call that rallies the community together...”

“Jae Lord C. Filipinas, “Nowadays, the applications of light have been so diverse,
MSc” on page 9
ubiquitous and familiar, yet its nature remains intriguing, ...”

“Raphael A. Guerrero, “As a teacher, I have tapped the magic of light through such
Ph.D.” on page 10
captivating stories of blackholes, holograms and lasers in an ...”

“Romeric F. Pobre, “This celebration should also highlight the vast light technologies
Ph.D.” on page 11
and innovations that were spawned ever since the inventions ...”

“Maricor N. Soriano, “Understanding how images are formed from a trinity of factors
Ph.D.” on page 12
- the light source, the behaviour of objects under light, and ...”

“Rommel G. Bacabac, “Our fascination with the nature of light accompanies our ever
Ph.D.” on page 13
continuing journey in understanding what our minds aim ...”

4 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Through the years research investigations on light


and its uses have significantly fueled the training of
Filipino scientists and researchers as well as enabled
a number of Filipino scientists to achieve international
recognition for work done in the country under
unfavorable socio-economic conditions. Caesar A. Saloma, Ph.D.
UP Diliman
Convenor, PAnL’18
MESSAGE

The International Day of Light is a worldwide initiative of the United Nations


that is aimed at raising our awareness of how optical technologies promote
sustainable socio-economic development by providing sensible solutions to
worldwide challenges in energy, climate, education, agriculture, communications
and health. The 39th Session of the UNESCO General Conference has officially
proclaimed the date of May 16th as the IDL. Incidentally, Theodore Maiman
conducted the first successful operation of the laser on May 16, 1960.

PAnL 2018 – Pandaidigang Araw ng Liwanag 2018, is a joint contribution of the


UP National Institute of Physics and the Samahang Pisika ng Pilipinas to the
celebration of the IDL for this year. Through the years research investigations
on light and its uses have significantly fueled the training of Filipino scientists
and researchers as well as enabled a number of Filipino scientists to achieve
international recognition for work done in the country under unfavorable
socio-economic conditions.

We wish to thank Dr. Percival Almoro whose infectious enthusiasm and


single-minded determination are the main reasons that made PAnL 2018 into
a reality. We also thank our sponsors, exhibitors, and participants especially
our friends from outside UP Diliman for taking the time to celebrate with us
the International Day of Light.

Mabuhay ang Pilipinas!

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 5TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

As the International Day of Light will be an annual


event and with great potential for education, research,
and creative work, Light Festival 2018 is just a starting
point for more explorations in the areas of energy,
communications, sciences and the arts and aims to
connect them for the advancement of the field and Percival F. Almoro, Ph.D.
ultimately for the benefit of society. UP Diliman
Chair, PAnL’18
MESSAGE

On behalf of the Organizing Committee composed of members of the optics and


photonics group of the Samahang Pisika ng Pilipinas, our warmest welcome
to all the participants of the Pandaigdigang Araw ng Liwanag (PAnL): Light
Festival 2018. This Launch Event and Exhibit would not be possible without
the support of the UP National Institute of Physics (NIP), UP Sentro ng Wikang
Filipino, NIP Photonics Group and the generosity of our sponsors.

The optics exhibit is envisioned to initiate a cross-disciplinary discourse


about light and its applications. The line-up of exhibits is diverse and covers
the many aspects of light: wave propagation and light-matter interaction,
applications in the engineering, medicine and the arts, understanding of
time and space, and others. The exhibits will showcase local researches and
indigenous knowledge about light highlighting our novel contributions in
advancing the field. In this Proceedings, included are summaries of the optics
exhibits discussing the principles and applications of the optical effects, in
both Filipino and English, for proper appreciation of the exhibits. The various
light-based demonstration setups, art displays and products will provide
a unique, authentic and illuminating optics experience for all those in the
venue, especially the young. Coming together to know more about light, the
participants will be taking home with them new insights and with a brighter
outlook which could make a difference in their respective disciplines.

As the International Day of Light will be an annual event and with great
potential for education, research, and creative work, Light Festival 2018 is just
a starting point for more explorations in the areas of energy, communications,
sciences and the arts and aims to connect them for the advancement of the
field and ultimately for the benefit of society.

Magkita-kita po tayo sa Pista ng Liwanag 2018!

6 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Creative ideas are often hatched when enthusiasts, from


seemingly unrelated fields, observe together and get
amazed on an optical effect, had some small reflections
and then ponder on “Wouldn’t it be interesting if...?”,
all in a relaxed environment over cup of coffee.
Armando Somintac, Ph.D.
2018 SPP President

MESSAGE

On behalf of the Samahang Pisika ng Pilipinas (SPP), we welcome all the


participants of the Light Festival 2018. In recognition of the importance of
promoting scientific and educational programs within the theme of light and
light-based technologies, SPP supports the UNESCO Proclamation declaring
May 16 of every year as the International Day of Light. It is an integral advocacy
of the Samahan to promote activities that further advance our understanding
of nature and help develop novel techniques for the benefit of society.

The Samahan is in partnership and in coordination with different schools


in the country in the hosting of exhibits and workshops about optics and
photonics throughout this inaugural year 2018. An open to the public Launch
Event and Exhibit with a theme “Liwanag Para sa Lahat” is graciously hosted
by the National Institute of Physics, University of the Philippines Diliman on
May 16, 2018. There will be exhibitors coming from different disciplines in the
arts, sciences and medical professions and industries who will demonstrate
different optical effects and gadgets where students and visitors can enjoy
and learn the many aspects of light.

The participants can experience the various optical effects all with the
guidance from the experts. Creative ideas are often hatched when enthusiasts,
from seemingly unrelated fields, observe together and get amazed on an
optical effect, had some small reflections and then ponder on “Wouldn’t it be
interesting if...?”, all in a relaxed environment over cup of coffee.

Once again, I enjoin everyone to celebrate this initiative and to explore this
ubiquitous yet very intriguing science of light.

Maraming salamat po.


Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 7

TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Through sharing of ideas about light, the International


Day of Light serves as a clarion call that rallies the
community together to harness the benefits of optical
phenomena and utilize them to communicate, measure,
cure ailments and even towards the the enrichment of
our culture. Roland V. Sarmago, Ph.D.
NIP Director
UP Diliman
Quezzon City
MESSAGE

Allow me to take this opportunity to welcome all the participants of the Light
Festival 2018 in celebration of the inaugural year of the International Day of Light
(IDL). The National Institute of Physics (NIP), University of the Philippines supports
the goals of IDL and enjoins everyone to learn more and marvel on this form of
electromagnetic energy. For this Launch Event on May 16, 2018 at NIP, the line-up
of exhibitors coming from different disciplines and professions is a testament that
light cuts across all lines of human endeavour in boundless and profound ways.

Building on the success of IlumiNASYON: International Year of Light 2015, also


co-hosted and held here at NIP, we firmly believe the IDL will again help create
an environment where researchers and optics enthusiasts from all disciplines
can freely share their ideas about light in an informal setting leading to further
collaborations.

With the theme “Light Festival 2018: Liwanag Para sa Lahat”, the event will start
a discourse and synergy among its stake holders toward a deeper understanding
of light and its benefits to the public. Through sharing of ideas about light, the
International Day of Light serves as a clarion call that rallies the community together
to harness the benefits of optical phenomena and utilize them to communicate,
measure, cure ailments and even towards the the enrichment of our culture.

I congratulate the Samahang Pisika ng Pilipinas specifically the optics and


photonics group, for spearheading Light Festival 2018 and all the exhibitors for
coming together to promote the goals of IDL. We share your aspirations to make
optics, physics and science accessible to all.

Let your light shine!

8 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Nowadays, the applications of light have been so


diverse, ubiquitous and familiar, yet its nature
remains intriguing, captivating, and inspiring. Our
understanding of light needs to be increased, more
than ever.
Jae Lord C. Filipinas, MSc
Physics Department
Mindanao State University
MESSAGE Marawi City

And God said, “Let there be light,” and there was light.”
Genesis 1:3

Perhaps the oldest concept in science, light transcends thousands years of


our time. Nowadays, the applications of light have been so diverse, ubiquitous
and familiar, yet its nature remains intriguing, captivating, and inspiring. Our
understanding of light needs to be increased, more than ever.

This first year celebration of the International Day of Light (IDL) would certainly
reach out to many light enthusiasts and students to help them become more
aware and knowledgeable on the principles related to or leading to light.

Here in the Philippines, the Samahang Pisika ng Pilipinas is spearheading the


promotion of the goals of IDL through a series of optics exhibits and workshops
within 2018. This innaugural year celebration has been pre-launched in MSU
Marawi Campus on May 8. Demonstrations on diffraction and film showing on
holography were conducted at the amazement and enlightenment of student
participants.

May 16 would be even brighter as various institutions in the country and around
the globe would be celebrating this event. Congratulations to the organizers,
exhibitors, and the National Institute of Physics, University of the Philippines
Diliman for the success of this historical event!

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 9TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

As a teacher, I have tapped the magic of light through


such captivating stories of blackholes, holograms and
lasers in an attempt to instill wonder in my students
amid the resultant vectors and conservation laws.

Raphael A. Guerrero, Ph.D.


Department of Physics
Ateneo de Manila University
MESSAGE Quezon City

There are so many stories about light, and some of the best ones were crafted
by Albert Einstein. In one of these stories, time and distance suddenly become
fluid and uncertain simply because the speed of light is invariant. One epic
adventure has light blazing through the universe, only to become trapped in
a black hole, a bottomless well in the fabric of reality.

Of personal importance to my own story as a physicist is the tale of light


slamming into energetic atoms, causing a cascade of photons in a beam of
pure monochromatic radiation. Devices that make use of this phenomenon
are known as LASERs and how they work is nothing short of magical.

As a teacher, I have tapped the magic of light through such captivating stories
of blackholes, holograms and lasers in an attempt to instill wonder in my
students amid the resultant vectors and conservation laws. I always hope
that they are amazed at the basic fact that our universe is so large that light,
the fastest object ever, will take more than 90 billion years to travel across the
cosmos. With their gift of the LASER, Einstein and Ted Maiman have allowed me
to record holograms through moving electrons in a crystal and to manipulate
the shape and direction of beams via flexible optics.

Indeed, light gives us the power to create tools for a better life and to
comprehend the innumerable mysteries of nature. With its fantastic but true
stories, light is fundamentally inspiring and literally brightens and colors our
world. I am happy that all of us continue to bask in the glow.

10 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

This celebration should also highlight the vast light


technologies and innovations that were spawned ever
since the inventions of laser and materials critical in
many industries such as semiconductor, telecommu-
nication, medicine, pharmaceutical, environmental
monitoring, transportation, food, infrastructure Romeric F. Pobre, Ph.D.
development and many others. Physics Department
De La Salle University
Manila
MESSAGE

The celebration of International Day of Light on May 16 has spawned several


unique and interesting planned activities related to light. These might stem
from the mundane to the most sophisticated applications of light as far as the
academe can share. It will bring awareness to the populace on how light plays
an active role in the sustainability and viability of life on the face of the planet
Earth.

We can often connect light as tangible growth and diversity indicators in several
strata of scientific fronts but not limited to physical science. Perhaps this
celebration would commemorate the vast discoveries that were unfolded so far,
concerning the nature and applications of light. This celebration should also
highlight the vast light technologies and innovations that were spawned ever
since the inventions of laser and materials critical in many industries such as
semiconductor, telecommunication, medicine, pharmaceutical, environmental
monitoring, transportation, food, infrastructure development and many others.

We barely scratched the whole spectrum of reality as if light was swallowed up


by the dark and unknown energy that remained unaccounted for. If there was a
probe that could be sent out to unfold the remaining 94% of the universe, the best
bet we could muster might be related to the nature of light itself. Sometimes we
relegate the unknown to the dark and cold reality of nature but we often left out
the simplest and the closest thing that can spell out darkness in the unknown –
the light.

We celebrate and join you in every possible way to make this day a joyful and
successful endeavor of what light can bring in this momentous International
Day of Light.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 11TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Understanding how images are formed from a trinity


of factors - the light source, the behaviour of objects
under light, and the behaviour of natural and
artificial sensors to light - is central to my research
field which is image processing.
Maricor N. Soriano, Ph.D.
National Institute of Physics
UP Diliman
MESSAGE Quezon City

It can be argued that light enabled human vision which in turn led to the
flourishing of human knowledge. The most dominant among our senses, sight
and its interpretation, vision, uses up 30% of our cerebral cortex. Understanding
how images are formed from a trinity of factors- the light source, the behaviour
of objects under light, and the behaviour of natural and artificial sensors to
light- is central to my research field which is image processing.

Since many agencies require the capture and interpretation of images,


my research group, the Video and Image Processing (VIP) group is highly
multidisciplinary, having had collaborations with museum experts for cultural
heritage conservation, with marine scientists for underwater imaging, with
public health experts for remote microscopy and diagnosis, and with sports
experts for analyzing performance of athletes and teams in training and
competition.

Our group welcomes the International Day of Light as an opportunity to share


our work with the public. To date, VIP has worked with the National Museum and
National Archives of the Philippines in digitally archiving important artworks
and documents, with with the Department of Health, for enhancing microscopy
services in the countryside by developing smartphone adaptors, and mobile
and web apps for disease diagnosis and surveillance, with the Department of
Science and Technology and Department of Environment and Natural Resources
for marine resource mapping, and with the UP College of Human Kinetics for
tracking athlete movement during training and competition.

12 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Our fascination with the nature of light accompanies


our ever continuing journey in understanding what our
minds aim to “see” and, human as we are, the seeds
of our imagination though stimulated by what we can
observe, does not shy from wonders unseen.

Rommel G. Bacabac, Ph.D.


Department of Physics
University of San Carlos
Cebu City
MESSAGE

A warm welcome to all the participants of the Pandaigdigang Araw ng Liwanag


(PAnL): Light Festival 2018. The theme “Liwanag Para sa Lahat” is an invitation
to the community to come and enjoy our common interests about that thing
we call light.

Our fascination with the nature of light accompanies our ever continuing
journey in understanding what our minds aim to “see” and, human as we are,
the seeds of our imagination though stimulated by what we can observe, does
not shy from wonders unseen. The International Day of Light (IDL) is truly a
celebration of the ever curious human spirit, our longing to pursue the promise
beyond our thought’s horizon.

As researchers we cannot do away with techniques that will involve, in one


way or another, a tool that uses light. And we anticipate further developments
in technologies contributing to most common to the most advanced tools for
measurement and observation in our unending quest to find new knowledge.

As educators we will always remain to be students of science. We extend the


joy of discovery from the confinement of our classrooms to the community
to bring to light the journey towards scientific understanding. Our efforts to
demonstrate the unseen power of photonics in day-to-day life and advanced
research comes with the hope of nurturing the prying temperament of the
young and of encouraging the continued enthusiasm of our colleagues.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 13


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

Bago ang Paglulunsad/ Pre-Launch Event

MSU Marawi holds Int’l Day of Light 2018

14 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
MSU Marawi holds International Day of Light 2018

The Department of Physics of the Mindanao State were displayed and made accessible to the
University (MSU) Main Campus in Marawi City viewing public. Dr. Caironesa Dulpina whose field
under the auspices of the Samahang Pisika ng of expertise is in diffraction optics gave a lecture
Pilipinas (SPP) held on May 8, 2018 a pre-launch and demonstrations on the properties and
event for the inaugural year of the International applications of optical gratings. Mr. Mark Siege, a
Day of Light (IDL). The pre-launch event date was junior student, presented their work on low-cost
fitting since the actual IDL (May 16) marked the microscopy. A video lecture on holography also
First Day of Ramahdan and the whole University added amazement to the audience with Maranaos
always make way for the Muslims to celebrate as majority of the attendees.
the start of Ramahdan.
With the encouraging success of the event and
Faculty and students participated through support from SPP, the MSU Physics Department
exhibits and discussions about light and plans to celebrate future IDL events that are
light-based technologies. Students presented accessible to a much wider audience and with
magnified photos of various test samples using more exciting optics and photonics exhibits.
inexpensive lenses and the compiled photos

0.5 mm
Fig.1. Experimental demonstrations of various Fig.2. Sample magnified image revealing the
optical diffraction effects. microscopic details on the test object surface.

Fig.3. Students and Faculty of MSU Marawi celebrate the pre-launch of the very first International
Day of Light.
Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 15
TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

Paglulunsad/ Main Launch Event

“SPP celebrates 1st Int’l Day of Light” on page 17

“Buod ng mga Eksibit” on page 18

“Exhibit Photos 1” on page 48

“Exhibit Photos 2” on page 49

“Exhibit Photos 3” on page 50

“Exhibit Photos 4” on page 51

Group photo: “1” on page 47

Group photo: “2” on page 17

“Ebalwasyon (Eksibit)” on page 52

16 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
SPP celebrates first International Day of Light

The Samahang Pisika ng Pilipinas (SPP) joined the to applied optics, biomedicine, astronomy,
world optics community in celebrating the first environment, satellite technology and the
International Day of Light (IDL, 16th of May) with arts. SPP gratefully acknowledges the valuable
an optics and photonics exhibit held last May 16, support of NIP, Goldquest Biotechnologies, Cytek
2018 at the National Institute of Physics (NIP), Solutions, VSRC Skin Research Center and the UP
University of the Philippines, Diliman, Quezon Sentro ng Wikang Filipino.
City. The objectives of the exhibit are to make
optics education and light-based researches The exhibit was open to the public and the general
accessible to everyone and to serve as venue for
response from visitors was encouraging. Based
networking across the different disciplines.on visitors’ exit survey for future IDL events,
suggestions include more interactive booths
With exhibitors coming from the academe and and real-life applications, emphasize local
industry, there were more than 30 hands-on researches and innovations, bigger exhibition
demonstration setups ranging from basic hall and brighter more colourful lights.

Fig. 1. Hands-on demonstrations. Fig. 2. State-of-the-art optical equipment.

Fig. 3. Light Festival 2018 Group photo 2.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 17


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Buod ng mga Eksibit
“Bulan: Nawa’y magliwanag ang buwan sa panahon ng kadiliman” on page 19
“Ebalwasyon ng temperatura batay sa kulay ng liquid crystal” on page 20
“Murang mikroskopyo gamit ang lente ng laser pointer ...” on page 21
“Paglalantad ng anyo ng init gamit ang Epektong Schlieren” on page 22
“Pagtulong sa ating mga mag-aaral na makita ang liwanag!” on page 23

PAnL
PROCEEDINGS
“Mikroskopyong petrographic gamit ang polarization at fluores- ...” on page 24
“Pamamaraang pang-astronomiya: Pagkuha ng larawan ... ” on page 25
“Pagtingin sa mga microspheres at Brownian motion sa ilalim ng ...” on page 26
VOLUME 1 (2018) “Pinagsama sa iisang Imaging Solution: Obserbasyon, ...” on page 27
P. Almoro (Ed.)
“Itinatampok ang teknolohiyang on board sa Diwata-1, ...” on page 28
“Virtual snorkelling sa Tubbataha” on page 29
“Mga kakaibang pamamaraan ng ating paningin sa ... kulay” on page 30
“Pagbabalanse ng kulay ng mga imahe ... ilalim ng tubig” on page 31
“Asul na kalangitan, pulang paglubog ng araw” on page 32
“Capture platform na hila ng banka para sa pagkuha ...” on page 33
“Smartphone-microscope adaptor” on page 34
“... DIY webcam-based Bahaghari Spektrometer” on page 35
Samahang “Confocal microscopy” on page 36
Pisika ng “Pagtatanghal ng anamorphic art gamit ang cylindrical ...” on page 37
Pilipinas
“Circular Polarization: Sino ang bampira?” on page 38
“FAilaw sa DILIMan” on page 39
“Interferometry gamit ang ordinaryong laser pointer” on page 40
“Fluorescence at phosphorescence: Pagkinang at ...” on page 41
“Pagtatago sa mga lente” on page 42
“Birefringence: Mga pangkat ng kulay at mga ...” on page 43
Sentro ng
“Obserbasyon sa araw: Pagsasala para sa kaligtasan ...” on page 44
Wikang
“Alternatibong Lazer Maze Extreme” on page 45
Filipino
UP Diliman “Distributed Bragg Reflectors: Mga sinalang kulay ...” on page 46

18 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Bulan: Nawa’y magliwanag ang buwan sa panahon ng kadiliman
Michael Nilles
UP Astronomical Society
michaelnilles28@gmail.com

Inukit sa kamay ang mga lamparang ito sa plexigass o acrylic sheet, at nagliwanag mula sa
base habang kumakalat ang liwanag kapag tinamaan ang mababaw na ukit. Nagsisilbi itong
ilaw na dekorasyon sa gabi sa banayad at malalamlam nitong liwanag. Binigyang-inspirasyon
ang pagpapangalan sa mga parirala mula sa sinaunang tagalog at Bisaya, kasama ang balatik
ni Dr. Dante Ambrosio bilang aking sanggunian.

Tinutulungan tayo ng agham na maunawaan kung ano ang ating nakikita, samantala ang
sining naman ang nagpaparamdam sa atin para maranasan ito. Naniniwala ako na hindi
naglalayon ang parehong larang na maging salungat sa isa’t isa bagkus para mapunan ang
isa’t isa. Pareho silang may iba’t ibang pananaw kung paano natin titingnan ang mga bagay
o kababalaghan na nangyayari sa ating paligid.

Sa pagmamasid sa buwan, o sa pagkakaalam


na nasa itaas lamang ito, napaparamdam
nito sa akin na mayroong liwanag na
gumagabay sa atin panahon ng kadiliman/
pagsubok. Habang binubuo ang konsepto
ng proyekto, nagustuhan ko rin ang buwan
para sa lahat na may mga sariling pagsubok
na pinagdaraanan. Tulad ng buwan, tayo
rin ay kukupas, ngunit naniniwala pa rin
ako na muli tayong sisibol. 10 cm

Moon: May the moon light your darkest hours


These moon lamps are hand-etched on plexiglass or acrylic sheet, and are illuminated from the base as the light
scatters when it hits the etched surfaces. It serves as a decorative night light with its soft and comfortable glow. The
naming of the phases are inspired from local terminologies used by the early Tagalog and Visaya, with Dr. Dante
Ambrosio’s Balatik as my reference.

Science helps us understand what we see, while art makes us feel the experience of it. I believe that both fields are
not meant to contradict one another but rather to complement each other. They both serve as different points of view
on how we can perceive things or phenomena that happens around us.

Observing the moon, or just knowing that its up there makes me feel that there’s a light out there that guides us
through our darkest hours. Somewhere along the conception of the project, I also likened the moon to those who
have their own silent struggles. Like the moon we fade, but I still believe that we will grow again.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 19


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Ebalwasyon ng temperatura batay sa kulay ng liquid crystal film

Pisika 166 (Propesor: Percival F. Almoro)


UP Pambansang Surian ng Pisika
pfalmoro@up.edu.ph

Ang mga tipikal na liquid crystal (LC) film ay binubuo ng pahaba o cigar-shaped na mga
dipole molecules na nakakalat sa buong pangkalahatang direksiyon. Sa ganitong mga
pangkaraniwang LC film, ang applied voltage ay nagpapa-ikot sa mga electric dipoles upang
umayon sa larang. Ang pag-ayon ng mga molekulo sa larang ang nagdudulot ng minimithing
film contrast.
Sa eksibit, ipapakita namin ang espesyal na uri
ng LC film, isang uri na tumutugon sa iba’t ibang
temperatura. Ang mga molekulo sa thermochromic
LC film ay helical ang hugis at nagbabago ang
haba ng mga helix batay sa temperatura sa paligid
nito. Ang katangiang ito ng LC film ay nagdulot
ng partikular na kulay o aluninghaba ng liwanag
batay sa temperatura ng LC film.

Maaaring gamitin ang thermochromic LC film sa


ebalwasyon ng pagpapainit at pagpapalamig ng
bagay na sinusuri. Ilan sa mga bentahe nito ang:
walang kakailanganing baterya o salamin, muling
magagamit, mabilis ang pagtugon, at hindi
nakalalason.

Temperature evaluation based on the color of liquid crystal film


Liquid crystal (LC) films are prepared using typical long cigar-shaped dipole molecules spread
along a general direction. Conventional operation of LC films uses applied voltage which causes
electric dipoles to experience torques and cause them to align with the field, thereby achieving
the desired film contrast.

In the exhibit, we demonstrate a special type of LC film, one that responds to variation in
temperature. The molecules in the thermochromic LC film used are helical in shape and the
lengths of the helices change with temperature. This property manifests in the ability of the LC
film to reflect a particular color or wavelength of incident light depending on the temperature of
the LC film.

The thermochromic LC film can be applied in the investigations of heating and cooling. Its
advantages include: no battery or glass required, reusable, fast response, and non-toxic.

20 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Murang mikroskopyo gamit ang lente ng laser pointer at smartphone
Jae Lord Dexter C. Filipinas
Mindanao State University
filipinas.jc@msumain.edu.ph

Ang lente ay isang piraso ng malinaw na bagay (tulad ng salamin) na may kurba sa isa o
parehong pang-ibabaw at ginagamit ito ng mag-isa o pinagsama sa optikal na instrumento
para sa pagbuo at pagpapalaki ng imahe ng isang bagay pa pamamagitan ng pagpokus sa
sinag ng liwanag.

Ang mga ordinaryong laser pointer ay may lente na tumutulong sa amplification ng liwanag.
Karaniwang mabibili sa murang halaga ang mga laser pointer ngunit madali rin itong masira.
Maaaring kunin ang lente sa loob at idikit sa kamera ng Smartphone para sa mabilisan at
madaliang mikroskopyo. Maaaring palakihin ang mga imahe ng sampung beses o higit pa
depende sa kurbada ng lente.

Ang silica pellets na kalimitang dumarating kasama ng mga bagong


kahon ng sapatos ay maaaring gamitin bilang alternatibong lente.
Mas malaking imahe ang maibibigay nito dahil sa sukat at mataas 1 mm
na lukong. Gayon man, maaaring maging isang hamon sa pagbuo ng
imahe ang mataas ng magnification dahil sa kaakibat ng mababaw
ng depth of focus.

Ipapakita sa eksibit na ito ang paggawa at aplikasyon ng murang


halaga ng mikroskopyo. Susubukan namin na maipakita ang DIY na
mikroskopyo gamit ang mga pangkaraniwang bagay sa ating paligid.

Inexpensive microscope using a laser pointer lens and a smartphone

A lens is piece of transparent material (such as glass) that has two opposite regular surfaces
either both curved or one curved that is used either singly or combined in an optical instrument
for forming and magnifying an image by focusing rays of light.

An ordinary laser pointer has one lens that assists during light amplification. Laser pointers
are usually cheap but can easily be damaged. The lens inside it can be extracted and coupled
with a Smartphone camera for quick and easy microscope. Images can be magnified 10x or more
depending on the curvature of the lens. Silica pellets that come with your new shoe boxes can be
used as an alternative lens. This can give you a much larger magnifying power because of its size
and high concavity.

Focusing however can be a challenge because high magnification implies shallow depth of focus.
In this exhibit, the making and application of this cheap microscope will be demonstrated. We’ll
try to see common objects around us using this microscope.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 21


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Paglalantad ng anyo ng init gamit ang Epektong Schlieren
Gilbert Moises Oca* at Percival F. Almoro
UP Pambansang Surian ng Pisika
*ocagilbert@gmail.com

Ang Epektong Schlieren ay bunga ng optikal inhomogenieties sa daluyan ng liwanag na nagiging


sanhi para lumihis o umiba ito ng daraanan. Ang mga rehiyon sa daluyan na may iba’t ibang
optical density ay mayroong pagkakaiba ng mga index ng repraksiyon. Nagbubunga ito ng mga
nakikitang streaks o bahid ng dilim at liwanag sa dapat ay isang malinaw na imahe. Nagmula
sa salitang German ang termino na “Schliere”, na nagangahulugang “bahid”.

Ang eksibit ay ang pagpapakita 2 cm


ng mga pamamaraang Schlieren
na maglalantad sa anyo ng mga
hindi madaling maaninag na mga
bagay gaya ng init at iba pang mga
dinamikong bagay. Ipinapakita sa
imaheng Schlieren ang disenyo ng init
mula sa Putobumbong Steamer.

May mga aplikasyon ang Epektong


Schlieren sa pagsusuri ng fluid flow,
galaw ng supersonic, aeronautics,
temperature profiling, at iba pa.

Heat visualization using Schlieren Effect

Schlieren Effect is due to optical inhomogenieties in a transparent medium causing light to


refract or deviate in its path. Regions with different densities have varying indices of refraction.
This results in the observed dark and bright steaks on the otherwise clear image. The term comes
from the German word, “Schliere”, meaning “streak”.

The exhibit is a demonstration of the Schlieren technique using different dynamic refractive
samples. Photo shows Schlieren image revealing the varying heat patterns from a Putobumbong
Steamer.

Schlieren effect has applications in fluid flow analysis, supersonic motion, aeronautics,
temperature profiling, and others.

22 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Pagtulong sa ating mga mag-aaral na makita ang liwanag!
Raphael A. Guerrero
Ateneo de Manila University
rguerrero@ateneo.edu

Itinatag ang Departamento ng Pisika ng Pamantasan ng Ateneo noong 1965 nang tumugon
ang mga Heswito ng Ateneo sa isang pangangailangan para sa pagpapaunlad ng mahuhusay
na siyentista sa Pilipinas. Pagkaraan ng mahigit sa 50 taon, nagpatuloy ang departamento
na maitaguyod ang kahusayan sa pamamagitan ng pagsisikap sa pisikang likha ng
atmospera, heopisika, mga kagamitang pang-agham, mga photonic, bakyum at plasmang
pisika, at edukasyong pisikal. Sa pagsisikap ng departamento na makapagbigay ng kalidad
na pagsasanay at personal na paghawak sa mga karanasan sa eksperimento para sa mga
mag-aaral sa pisika at pangkalahatang mag-aaral sa agham, napatunayan na epektibo
ang partikular na pag-aaral sa liwanag.

Sa eksibit, Iba’t ibang optikal setup mula sa


Departamento para sa demonstrasyon sa silid-aralan
at pampublikong gawain ang ipapakita, mula
sa simpleng pasadyang kagamitan, pinaayos o
pinagandang mga lumang instrumento at mga
pangkomersiyal na mga gamit pang-edukasyon.

Helping our students see the light!

The Department of Physics of the Ateneo de Manila University was established in 1965 when the
Jesuits of the Ateneo responded to a need for developing competent scientists in the Philippines.
More than 50 years later, the department continues to pursue excellence through endeavors
in atmospheric physics, geophysics, materials science, photonics, vacuum and plasma physics,
and physics education. The study of light has proven particularly effective in the department’s
efforts to provide quality training and hands-on experimental experience for physics majors and
general science students.

In the exhibit, a diverse selection of optical set-ups from the Department for classroom
demonstrations and public engagements will be displayed ranging from simple custom-built
equipment to refurbished optical instruments and commercially available educational kits.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 23


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Mikroskopyong petrographic gamit ang polarization at fluorescence

Jeremy James Jimenez* at Carlos A . Arcilla


Pambansang Surian ng mga Agham ng Heolohiya
*jcjimenez2045@gmail.com

Ang mikroskopyong batay sa polarized light ay isa sa mga pangunahing pamamaraan sa


paglalarawan at pagkakakilanlan ng mga sampol ng bato para sa heolohiya. Kapag ang polarized
light ay dumadaan o na-reflect sa mga sampol na may tamang nipis, maaaring mapagmasdan
ang ilang katangian ng sampol. Ang mga katangiang ito ay magagamit para matukoy ang mga
mineral at maaari ring gamitin para matukoy kung paano nabuo ang bato.

Ang mikroskopyong batay sa flourescent light ay gumagamit ng mga filter para makapagbigay
ng ultraviolet light. Ang UV light ay mag-uudyok sa ibang mga sampol tulad ng ibinabad na
kongkretong flourescent dye. Kung gayon, maaaring gamitin ang flouresence para matiyak ang
mga katangian tulad ng antas ng hydration na may kakayahang maisalin sa lakas at gayundin
mapatingkad ang bahagi na nagbibitak.

Ang eksibit ay tungkol sa iba’t ibang kaayusan ng mikroskopyong petrographic, kasama ang
mga uri na batay sa transmission at fluorescence. Ipinapakita sa retrato (simula sa kaliwa)
ang sampol ng kongkreto na may iba’t ibang katangian gamit ang mikroskopyong white light,
polarized light at fluorescent light.

200 m m 200 m m 200 m m

Petrographic microscopy using polarization and fluorescence


Polarized light microscopy has been a staple method for the characterization and identification
of rock samples for geology. When polarized light passes through or is reflected on samples of
sufficient thinness or smoothened surfaces, certain properties may be observed. These properties
are then used in order to identify minerals and can also be used to infer how the rock formed.

Fluorescent light microscopy employs the use of filters in order to produce ultraviolet light. UV
light may then excite certain samples such as fluorescent dye impregnated concrete. Fluorescence
can then be used to determine properties such as the degree of hydration which potentially
translates to strength as well as better highlight cracking.

The exhibit demonstrates the various setups of petrographic microscopy including transmitted
and fluorescent light. Photo shows (starting from left) concrete samples with different features
under white light, polarized light and fluorescent light microscopy, respectively.

24 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Pamamaraang pang-astronomiya: Pagkuha ng larawan ng mga gatuldok na
tala, spectral analysis at ligtas na panonood sa araw

Percival F. Almoro
UP Pambansang Surian ng Pisika
pfalmoro@up.edu.ph

Dahil sa gatuldok na anyo ng mga bituin at sobrang liwanag ng mga ito kontra sa madilim na
kalangitan, may mga hamon sa pagkuha ng imahe na bukod-tangi sa astrophotography at
nagiging hadlang sa mga aplikasyon nito. Mahirap makapagpokus ng liwanag upang makakuha
ng magandang larawan ng mga bituin. Sa eksibit, ipapakita ang mga huwarang diffraction
pattern mula sa nilikhang Do-It-Yourself multiple grating mask (Bahtinov mask) na nagpapadali
sa pagpokus sa mga bagay na gatuldok at may mataas na image contrast.

Sa pang-agham na astronomiya, kailangang maisama ang spectral analyser sa kalipunan ng


optical tube at ng kompyuter. Sa eksibit, ang grating analyzer (100 linya/mm) na kalakip sa
lente ay nagbibigay ng spectrum na magagamit sa pagsusuri batay sa liwanag na nagmumula
sa malalayong bagay.

Sa pagmamasid ng sunspots, mapanganib ang


direktang tumingin sa araw dahil sa labis na liwanag
at maaari itong permanenteng makapinsala sa mga
mata. Sa eksibit, ipapakita ang ligtas at direktang
panonood sa araw gamit ang mga solar filters na
naaayon sa mg kahingian para sa ISO 12312-2:2015
(Proteksiyon sa mata at mukha).

Astronomy techniques: Imaging of pin point stars, spectral analysis and safe solar
observation

Stemming from stars’ pinpoint sizes and high contrast against the night sky, there are imaging
challenges unique to astronomy, hampering its applications. In astrophotography, image focusing
of stars which are small and bright against a dark background could be tedious and, at times,
frustrating. In the exhibit, a Do-It-Yourself multiple grating mask (Bahtinov mask) generates
symmetric diffraction patterns allowing convenient focusing of pinpoint objects.

In scientific astronomy, spectral analyser (e.g., grating) needs to be integrated with the optical
tube assembly and a computer. In the exhibit a grating analyzer (100 lines/mm) attached to the
eyepiece allows spectral analysis of a pinpoint object.

In solar observation to detect sunspots, direct viewing of sun is dangerous due to extreme
brightness and could permanently damage the eyes. In the exhibit, viewing films that meet the
requirement for ISO 12312-2:2015 (Eye and face protection) facilitates direct viewing of the Sun.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 25


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Pagtingin sa mga microspheres at Brownian motion sa ilalim ng mikroskopyong
fluorescence

Adrielle Theresa DL. Cusi*, Giovanni A. Tapang and Caesar A. Saloma


UP Pambansang Surian ng Pisika
*acusi@nip.upd.edu.ph

May iba’t ibang uri ng mikroskopyo – dalawang halimbawa nito ang mikroskopyong brightfield at
fluorescence. Ang karaniwang uri ng mikroskopyo ay ang mikroskopyong brightfield kung saan lumilipat
ang liwanag para makita ang ispesimen/sampol.

Sa mikroskopyong fluorescence, nagliliwanag ang ispesimen sa ilaw ng pagkapukaw ng ispesipikong


aluninghaba na hinigop ng mga fluorophore na kalakip sa ispesimen. Kung kaya, nagbibigay ng liwanag
ng iba’t ibang aluninghaba ang mga flurophore (tinawag na pagbubuga ng iba’t ibang aluninghaba)
para mapanood. Katulad sa mikroskopyong brightfield, hinahayaan ng mikroskopyong fluorescence
ang selektibong panonood ng iba’t ibang bahagi ng espesimen at ang mas madaling panonood sa mga
maliliit na butil.

Ang eksibit ay isang demonstrasyon ng mga sampol ng microspheres at ang mga bidyo ng Brownian
motion gamit ang mikroskopyong brightfield at mikroskopyong fluorescent (sa ilalim ng iba’t ibang
excitation wavelengths).

200 mm 200 mm 200 mm

Viewing microspheres and Brownian motion under a fluorescence microscope

There are different types of microscopy - two examples are the brightfield and fluorescence
microscopy. Brightfield microscopy is the most common form of microscopy where light is
transmitted through the specimen/sample for viewing.

In fluorescence microscopy, the specimen is illuminated with light of a specific excitation


wavelength which is absorbed by fluorophores that are attached to the specimen. The fluorophores
then emit light of a different wavelength (called the emission wavelength) for viewing. In contrast
to brightfield microscopy, fluorescence microscopy allows the selective viewing of different parts
of the specimen and the easier viewing of smaller particles.

The exhibit will be a presentation of microsphere samples (see photo below) and videos of
Brownian motion viewed using brightfield microscopy and fluorescent microscopy (under different
excitation wavelengths).

26 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Pinagsama sa iisang Imaging Solution: Obserbasyon, pagkuha ng imahe,
pagsusukat at pagbabahagi
Nympha Pajarillaga, Alex Agcaoili, Jillienne Bedia, and Mark Dizon*
Cytek Solutions Inc.
*mark.dizon@cytekgroup.com

Ipinakilala ng Olympus sa mundo ang isang bagong dimensiyon ng mikroskopyong industriyal


kasama ang sistemang dihital na mikroskopyong DSX510. Ngayon, kasama ng bukod-tanging
kombinasyon ng Olympus Optics na subok na ng panahon at ang pinakabagong teknolohiya ng
digital imaging, nagtatakda ang Olympus DSX510 ng bagong batayan sa mikroskopyong industriyal.
Kahit na ang mga unang beses pa lamang na gagamit ng mikroskopyong dihital na DSX510 ay
madaliang makakagawa nang napakahusay na imahe at lubos na mahusay na mga resulta, salamat
sa mas angat na mga katangian sa mas pinasimpleng panlabas na anyo nito. Gaano man kalaki ang
hamon, makakayang lutasin ito ng DSX510.

Napakadaling gamitin ng mikroskopyong dihital na DSX510, dinisenyo ang pinagsama sa iisang


sistemang imahen para makapagbigay ng detalyadong pagsusuri at mga ulat. Binatay sa intuwisyong
touch screen ang panlabas na anyo nito at hanggang 9,000x na labis na paglaki ang magagawa ng
gumagamit na may iba’t ibang antas ng karanasan para makamit ang mapagkakatiwalaang sukat at
mga resulta ng pagsisiyasat.

Itatangal sa eksibit ang Olympus DSX500 Digital Microscope, SZ61TR stereo zoom microscope, at
ang analitikal na instrumentong Vanta Handheld XRF Analyzer.

All in One Imaging Solution: Observation, Image Capture, Measurement and Sharing
Olympus introduced the world to a new dimension in industrial microscopy with the DSX510 digital microscope
system. Today, with the unique combination of time-tested Olympus Optics and today’s newest digital imaging
technology, the Olympus DSX510 sets a new standard in industrial microscopes. The Olympus DSX510 digital
microscope allow even first-time users to immediately produce superior images and highly reliable results,
thanks to even more advanced features and an even simpler interface. No matter how big the challenge,
DSX510 delivers the solution.

The DSX510 digital microscope is an easy-to-use, all-in-one imaging system designed to provide detailed
analysis and reports. An intuitive touch screen-based user interface and up to 9,000x magnification enable
users of various experience levels to obtain reliable measurement and inspection results.

The exhibit will showcase (as shown below, from L to R), Olympus’ DSX500 Digital Microscope, SZ61TR stereo
zoom microscope, and an analytical instrument which is the Vanta Handheld XRF Analyzer.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 27


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Itinatampok ang teknolohiyang on board sa Diwata-1, ang unang microsatellite
ng Pilipinas

Gay Jane Perez


UP IESM and PHL-Microsat Project 5
gpperez1@up.edu.ph

Gumagamit ng kontroladong elektronikong liquid crystal ang Liquid Crystal Tunable Filters
(LCTF) para makapaghatid ng ispesipikong mga aluninghaba habang nahaharangan ang iba
pa. Dahil sa kakayahan nitong maging matulin, karaniwang ginagamit ito sa pag-iimaheng
multi-spectral at hyperspectral. Batay sa spectral reflectance ng mga halaman, ito ay
maaaring magbigay ng kaalaman tungkol sa kalusugan ng halaman, yugto ng paglago nito
at kahit na ng espesye nito. Diwata-1, ang unang microsattelite ng Pilipinas, ay nagdadala
ng Space-borne Multispectral Imager (SMI) na gumagamit ng teknolohiya ng LCTF para
makunan ang mga imahe at iba’t ibang aluninghaba mula 400 nm-750 nm sa visible na
rehiyon at 730 nm-1050 nm sa rehiyong near-infrared.

Ang eksibit ay demonstrasyon ng teknolohiyang LCTF na nakaluklok sa isang ground-based


na kamera. Pinapakita sa mga larawan ang Diwata -1 na nagmumula sa Modyul ng Kibo
(Ang retrato ay sa kagandang-loob ng JAXA/Nasa); LCTF kamera at mga sangkap nito; mga
halimbawa ng imahe na hango sa spectral reflectance na nakuha gamit ang LCTF Imager.

Featuring the technology on board Diwata-1, the Philippines’ first microsatellite

Liquid Crystal Tunable Filters (LCTF) use electrically controlled liquid crystals to transmit specific
wavelengths of light while blocking others. Due to its rapid tuning-capability, it is often used in
multi-spectral and hyperspectral imaging. Obtaining spectral reflectance of vegetation can provide
information about the plant’s health, its growth stage and even its species. Diwata-1, the Philippines’
first microsatellite, carries the Space-borne Multispectral Imager (SMI) which employs the LCTF
technology to capture images at different wavelengths ranging from 400 - 750 nm in the visible
region and 730 nm - 1050 nm in the near-infrared region.

The exhibit is a demonstration of LCTF technology installed in a ground-based camera. Photos show
Diwata-1 being released from the Kibo module (Photo courtesy of JAXA/NASA); LCTF imager and its
components; and, sample images captured by the LCTF imager and derived spectral reflectance.

28 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Virtual snorkelling sa Tubbataha

Maricor Soriano
UP Pambansang Surian ng Pisika
msoriano@nip.upd.edu.ph

Hinahayaan ng ating mga mata na makita ang kalaliman sa pamamagitan ng stereovision.


Takpan ang isang mata habang nakatingin sa tanawin at gawin muli ito gamit ang kabilang
mata. Pansinin na nausod ang tanawin. Nagbibigay ang pag-usod ng tanawin ng hudyat
para sa lalim nito. Mas malaki ang pag-usod, mas malapit ang bagay sa iyo, mas maliit ang
pag-usod, mas malayo ang bagay mula sa iyo.

Karamihan sa mga pelikulang 3D ay kinuhaan sa tanawin gamit ang dalawang kamera nang
magkasabay para gayahin ang tanawin na makikita ng bawat mata. Aming pinapakita na
ang mga pelikulang 3D ay maaaring gawin gamit ang solong kamera sa pamamagitan ng
paggamit ng halinhinang mga kuwadro bilang tanawin para sa bawat mata. Kung gayon,
maaaring ipakita ang pelikulang 3D gamit ang mga monitor na may kakayahang 3D at mga
salaming 3D.

Ipinapakita sa imahe ang isang kuwadradong kuha mula sa bidyo ng Go Pro ng mga coral
reef sa Tubbataha Reef Natural Park, ang ating UNESCO World Heritage Site. Kasama rin sa
eksibit ang inayos na pelikulang 3D ng Tubbataha na ipalalabas gamit ang isang Smart TV
na may sukat na 55-pulgada na may kasamang mga salaming 3D.

Virtual snorkelling in Tubbataha

Our two eyes allow us to perceive depth through stereovision. Cover one eye as you look at a scene
and then do the same with the other eye. Notice that the scene appears to have a shift. The shift
provides a cue for depth. The larger the shift, the closer the object is to you, the smaller the shift, the
farther the object is from you.

Most 3D movies are made by shooting the scene using two cameras simultaneously to mimic the scene
seen by each eye. We show that 3D movies can be made using a single camera by using alternating
frames as the scene for each eye. The 3D movie can then be displayed using 3D capable monitors
and 3D glasses.

The image shows a frame shot from a GoPro video of coral reefs in Tubbataha Reef Natural Park, our
UNESCO World Heritage Site. The exhibit will include processed 3D movies of Tubbataha shown on a
55-inch Smart TV complete with 3D glasses.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 29


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Mga kakaibang pamamaraan ng ating paningin sa pagpapakahulugan sa kulay

Maricor Soriano
UP Pambansang Surian ng Pisika
msoriano@nip.upd.edu.ph

Ang kulay ay isang sensation at kung paano natin ito personal na tinitingnan, nakabatay
sa konteksto, mga kulay na nakapaligid, kundisyon ng pag-iilaw, at kahit na ng alaala. Para
sa halimbawa, ang imahe (sa kaliwa) na nagpapakita ng INDUCED BRIGHTNESS. Ipininta ang
parehong canvas na may parehong pangkat ng mga kuwadradong de-kolor gamit ang oil
paint. Ang isa ay mayroong nakapaligid na kulay abo at ang isa ay puti. Pansinin na mas
nagiging maliwanag ang kulay ng mga paleta sa may nakapaligid na kulay abo.

Ang isa pa ay ang CHROMATIC ADAPTATION. Maaaring iakma ang ating paningin para
mapanatili ang anyo ng mga kulay kahit na nagbago ang kondisyon ng liwanag. Kinokopya
ito sa mga dihital na kamera sa pag-aayos ng tamang kulay ng puti. Ipinapakita sa imahe
ang retrato kung saan maaaring maalis ang colorcast ng asul at dilaw pagkatapos ng
adaptasyong chromatic.

Kabilang din sa eksibit ang interactive display sa adaptasyong chromatic at pinintang mga
canvass na naglalarawan ng di-pangkaraniwang anyo kulay.

The strange ways our vision interprets color

Color is a sensation and how we perceive color is subjective and dependent on context, the background
colors, lighting condition, and even memory! For example, the image below (left) shows INDUCED
BRIGHTNESS. Both canvas are painted with the same set of colored squares using oil paint. One has a
gray background the other has white. Notice that the one with the gray background makes the colors
of the palettes look brighter.

Another is CHROMATIC ADAPTATION. Our vision can adjust to preserve the appearance of colors even
if the lighting condition has changed. In digital cameras this is mimicked in white balance settings.
The image below (right) shows a photo wherein the blue and yellow colorcast can disappear after
chromatic adaptation.

The exhibit will include interactive diplays on chromatic adaptation and painted canvasses depicting
color appearance phenomena.

30 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Pagbabalanse ng kulay ng mga imahe na kinunan sa ilalim ng tubig

Maricor Soriano
UP Pambansang Surian ng Pisika
msoriano@nip.upd.edu.ph

Sinisipsip ang pulang liwanag ng mga molekulong tubig. Sa pamamagitan nito, mas malalim
na tubig mas kaunting pulang liwanag ang dumadaan. Ito ang nagiging sanhi ng mga bagay
na maasul at maberde sa ilalim ng tubig kapag nakukunan ng dihital na kamera. Aming
ipinapakita ang mga algorithm para pambalanse ng kulay upang maibalik ang orihinal
na kulay ng mga bagay sa mga imaheng nasa ilalim ng tubig. Nagpapakita ang imahe ng
orihinal at inayos na mga imahe ng mga koral na itinama mula sa impormasyong istatistikal
ng mga imahe na may balanseng kulay.

Kabilang din sa eksibit ang orihinal at iwinastong kulay ng mga imaheng panoramic ng mga
coral reef.

Color balancing images taken underwater

Water molecules absorb red light. The deeper the water the less red light passes through. This causes
objects under water to appear bluish or greenish when captured by a digital camera. We demonstrate
color balancing algorithms to restore the original colors of objects in underwater images. The image
shows original and restored images of corals corrected from statistical infromation of color balanced
images.

The exhibit will include original and color corrected panoramic images of coral reefs.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 31


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Asul na kalangitan, pulang paglubog ng araw

Maricor Soriano
UP Pambansang Surian ng Pisika
msoriano@nip.upd.edu.ph

Maaaring maikalat ang liwanag sa pamamagitan ng maliliit na mga butil. Nakabatay ang
antas ng pagkalat sa kulay at liwanag. Mas higit na kumakalat ang liwanag ng asul kaysa sa
liwanag ng pula. Sa katanghalian, makikita natin ang mga asul na kalangitan dahilan kapag
pumapasok ang liwanag ng araw sa ating atmosphere, kumakalat ang asul na liwanag sa
lahat ng direksiyon. Sa sikat ng araw o sa paglubog ng araw nagiging pula ang kalangitan
dahil hindi gaanong kumakalat ang pulang liwanag kung kaya mas marami ang natitirang
pulang liwanag na nakapaligid sa araw.

Itatampok ng eksibit ang akuwaryum na may kulay gatas na tubig at puting flashlight.
Ipinapakita ang pagkalat ng liwanag sa akuwaryum na puno ng tubig at gatas na siyang
tagapagkalat. Kung titingnan natin ang isang puting flashlight sa pamamagitan ng
kulay-gatas na tubig, makikita natin na nagkulay pula ang liwanag nito.

Blue skies, red sunsets

Light can be scattered by tiny particles. The degree of scattering is dependent on the color of
light. Blue light scatters more than red light. At high noon, we see blue skies because as sunlight
enters our atmosphere blue light scatters in all direction. At sunlight or sunset the sky and sun
appears red because red light scatters less and therefore we see more red light around the sun.

The exhibit will feature an aquarium with milky water and white flashlights Light scattering is
demonstrated in the aquarium tank filled with water with milk as scatterer. If we look at a white
flashlight through milky water we see its light appear red.

32 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Capture platform na hila ng banka para sa pagkuha ng bidyo sa ilalim ng tubig

Maricor Soriano
UP Pambansang Surian ng Pisika
msoriano@nip.upd.edu.ph

Kabilang ang Pilipinas sa umuupo sa apex ng Coral Triangle, ang lugar na sakop ng South
East Asia at ng Northern Australia. Ito ang rehiyon na may pinakamataas na bilang at
pagkakaiba’t iba ng mga coral reef at mga isda. Sa ikalimang pinakamahabang coastline sa
mundo, nakikipahtunggali tayo para magampanan ang ating tungkulin para masubaybayan
ang kalusugan at mapangalagaan ang yaman ng mga coral reef. Binuo ang mga kagamitan
ng proyektong Automated Rapid Reef Assessment System (ARRAS) para makatulong sa mga
munisipalidad sa baybayin na makalikha ng mga biswal na pagtatala ng kanilang mga coral
reef sa matipid na pamamaraan. Ang plataporma sa ilalim ng tubig na tangan ng banca na
may off-the-shelf na mga kamera ay binuo at itinalaga. Isinaprograma ang pananahi ng
mga imahe mula sa video footage ng mga kilometro ng coral reef gamit ang isang software .

Kabilang din sa eksibit ang display ng towed-platforms at ang presentasyon ng bidyo ng


pagtalaga ng mga platforms, video-stitching at ang pagpoproseso ng mga bidyo ng mga
coral sa ilalim sa tubig.

Banca-towed underwater video capture platforms

The Philippines sits at the apex of the Coral Triangle, an area bounded by South East Asia and
Northern Australia. It is the region with the highest number and diversity of coral reefs and
fishes. With the 5th longest coastline in the world, we struggle to fulfill our duty to monitor the
health and manage the wealth of coral reefs. The Automated Rapid Reef Assessment System
(ARRAS) project developed tools to enable coastal municipalities to create visual records of
their coral reefs in an economical way. Banca- towable underwater platforms with off-the-shelf
underwater cameras have been developed and deployed. Stitching software to convert video
footage of kilometers of coral reefs into panoramas have been programmed.

The exhibit will include a display of towed platforms and a video presentation of platform
deployment, video- stitching and processing of underwater coral videos.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 33


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Smartphone-microscope adaptor

Maricor Soriano
UP Pambansang Surian ng Pisika
msoriano@nip.upd.edu.ph

Nakabuo kami ng lalagyan para sa mga smartphone na maaaring idikit sa eyepiece sa


mikroskopyo sa laboratoryo. Kung kaya’t maaaring makunan ang mga retrato at bidyo ng
mga slide, mai-tag at maibahagi sa social media. Ang mga imahe at bidyong ito ay maaaring
mai-screen-tagged sa mga monitor para sa layuning pang-edukasyonal, o ipadala sa mga
eksperto para sa pagsusuri ng mga karamdaman.

Kabilang din sa eksibit ang nagliliwanag na mikroskopyo na may unibersal na smart-


phone-adaptor. Maaaring ilagay ng mga panauhin ang kanilang smartphone at kumuha ng
imahe ng iba’t ibang bagay

10 mm

10 mm

Smartphone-microscope adaptor

We developed holders for smartphones such that they can be attached to the eyepiece of
laboratory microscopes. Pictures and video of slides can then be taken, tagged and shared on
social media. These images and videos can then be screen-casted on monitors for educational
purpose, or sent to experts for disease diagnosis.

The exhibit will include a reflecting microscope with a universal smartphone-adaptor. Visitors
can place their smartphones and take image of different objects.

34 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Mga aplikasyon ng DIY webcam-based Bahaghari spektrometer

Percival F. Almoro
UP Pambansang Surian ng Pisika
pfalmoro@up.edu.ph

Ang spectroscopy ay isang pamamaraan para sa pagsisiyasat ng mga light-matter interaction


upang matukoy ang mga katangian at antas ng emission, absorption, fluorescence, at iba
pa.

Ipinapakita sa eksibit ang pagbubuo ng Do-It-Yourself laptop webcam spectrometer,


isang instrumento para sa mga pag-aaral ng liwanag. Ilan sa mga katangian ng disenyo
ng Bahaghari Spectrometer (tingnan ang retrato, kaliwa) ang easy-to-assemble cardboard
cut-outs, sharp edge narrow slits at mga hindi mamahaling grating films.

Ang kalibrasyon ng spectrometer ay gagamit ng tinuturing na sangguniang liwanag (hal.


Compact Fluorescent Lamp) (Tingnan ang spectrum sa retrato, kanan). Kabilang din sa
eksibit ang pagpapakita ng mga aplikasyon ng Bahaghari Spectrometer sa pagsusuri ng
emission, absorption, reflectance at fluoresence ng iba’t ibang mga pinagmulan ng liwanag
at mga test sampol.

Applications of DIY webcam-based Bahaghari spectrometer

Spectroscopy is a technique for the investigations of light-matter interactions and allows for
qualitative and quantitative analyses of emission, absorption, fluorescence, and others.

The exhibit will present the design and applications of Bahaghari Spectrometer, a Do-It-Yourself
laptop webcam-based spectrometer that is a useful tool for optics and photonics education.
The design features of the Bahaghari Spectrometer (see photo, left) include easy-to-assemble
cardboard cut-outs, sharp-edge narrow slits and inexpensive grating films.

The spectrometer will be calibrated using a light source of known spectrum (e.g., Compact
Fluorescent Lamp) (see photo, right) and a free online software. The exhibit will also include
demonstrations of the applications of the Bahaghari Spectrometer in the evaluations of emission,
absorption, reflectance and fluorescence of different light sources and samples.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 35


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Mikroskopyong confocal

Ms. Cheryl Umali


Goldquest Biotechnologies, Inc.
goldquestbiotechnologiesinc@gmail.com

Nagdadala ng ninanais na imahe ang Mikroskopyong Confocal. Ang Mikroskopyong Confocal


ay isang pamamaraang imaheng optikal kung saan ang pag-iilaw ay sa pamamagitan ng
pag-scan ng isa o mas higit na nakatuong sikat ng liwanag sa ispesimen, at ang liwanag ay
karaniwang mula sa isang laser o pinagmumulan ng arc-discharge. Ang gatuldok na pag-iilaw
ay nakatuon sa ispesimen, karaniwang nilalagyan ng isa o higit pang mga flourescent probe,
sa pamamagitan ng lente at patagilid na ini-scan sa ilalim ng pagkontrol ng kompyuter.
Ang pagkakasunud-sunod ng mga sentro ng liwanag mula sa ispesimen ay nakikita sa
isang photomultiplier tube (PMT) sa pamamagitan ng maliit na butas (o sa ibang mga
kaso, may hiwa), at ang nagawa mula sa PMT ay binubuo na maging imahe at ipinapakita
sa pamamagitan ng kompyuter. Ginagamit ng karamihan ang Mikroskopyong Confocal sa
iba’t ibang mga aplikasyon sa pananaliksik sa biomedical sa larang ng Bioengineering,
Biophysics, Pananaliksik sa Cardiovascular System, Neuroscience, Biyolohiyang Molekular
at marami pang iba.

Ang eksibit ay isang pagpapakita ng mga pamamaraan


ng Mikroskopyong Confocal. Ipinapakita sa retrato ang
imahe ng Mikroskopyong Confocal ng isang Cultured
Hippocampal Nerve Cell kung saan ang maliliit na mga
gulugod (Pula) at mga dendrite (Asul, panandang MAP2)
ay naghahatid ng impormasyon sa mCherry labeled
dendrites (Pula).

Confocal microscopy

Confocal Microscopy brings imaging aspiration to life Confocal Microscopy is an optical imaging
technique where illumination is achieved by scanning one or more focused beams of light, usually
from a laser or arc-discharge source, across the specimen. This illumination point is brought to
focus in the specimen, usually is labelled with one or more fluorescent probes, by the objective
lens, and laterally scanned using some form of scanning device under computer control. The
sequences of points of light from the specimen are detected by a photomultiplier tube (PMT)
through a pinhole (or in some cases, a slit), and the output from the PMT is built into an image and
displayed by the computer. Confocal Microscopy is widely used in different biomedical research
applications in the field of Bioengineering, Biophysics, Cardiovascular Research, Neuroscience,
Pharmaceutical Sciences, Molecular Biology and many others.

The exhibit is a demonstration of the Confocal Microscopy technique. Photo shows Confocal
Microscopy Image of a Cultured Hippocampal Nerve Cell where small spines(Red) and dendrites
(Blue, MAP2 marker) conveying information on the mCherry labeled dendrites (Red).

36 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Pagtatanghal ng anamorphic art gamit ang cylindrical reflector

Martin Francis Bartolome


UP Pambansang Surian ng Pisika
mbartolome@nip.upd.edu.ph

Ang anamorphosis ay hinggil sa isang binaluktot o nabagong imahe, kung saan natural
o maayos na imahe ay lumilitaw kapag pinanood sa pamamagitan ng isang kurbadong
reflector.

Sa eksibit, isang reflective na bagay na hugis-cylindrical ay inilalagay sa gitna ng binaluktot


na imahe na ginawa gamit ang isang software, sa gayon nagpapakita ang reflector ng
maayos na imahe.

Ang mga aplikasyon ng anamorphosis ay maaaring matagpuan sa pagbabagong anyo ng


optika, pagtataya ng pinalaking imahe sa potograpiya at sinematograpiya, at pagmamapa
ng mga espasyong kurbado.

5 cm

Demonstration of anamorphic art using cylindrical reflector

Anamorphosis pertains to a distorted or deformed image, which appears natural or undistorted


when viewed through a curved reflector.

In the exhibit, a cylindrical-shaped reflective object is placed at the middle of a distorted image
developed using a software thereby revealing a corrected image.

Applications of anamorphosis can be found in transformation optics, human perception,


projection of wider images in photography and cinematography, and mapping in curved spaces.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 37


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Circular Polarization: Sino ang bampira?

Pisika 166 (Propesor: Percival F. Almoro)


UP Pambansang Surian ng Pisika
pfalmoro@up.edu.ph

Sinasabi na hindi nakikita ng mga bampira ang kanilang mga sarili sa salamin. Mag-aya ng
isang kaibigan para samahan kang subukan ang Detektor ng Bampira para malaman kung
isa sa inyo o kayong dalawa ay parehong mga bampira.
Mga Hakbang:
1. Pareho kayong tumingin sa salamin sa pamamagitan ng kanya-kanyang tangan na mga
Detektor ng Bampira.
2. Tumingin sa iyong repleksiyon. Kung nakikita mo ang iyong mukha, hindi ka bampira.
3. Tumingin sa mukha ng iyong kaibigan. Siya ba ay bampira?
Isang ilustrasyon ang palaisipang ito ng pabilog na
polarisasyon ng liwanag at ng dalawang uri ng mga pabilog
na polarizing filter. Ang nakakalat na liwanag mula sa iyong
mukha na dumadaan sa pamamagitan ng pabilog na polarizing
filter (binubuo ng linear polarizer at quarter wave plate) ay
nagtataglay ng chirality, hal. ”right-handed”. Samakatwid,
binabago ng salamin ang chirality sa pagiging ”left-handed”.
5 cm
Ang liwanag na dumadaan sa pamamagitan ng isang filter at
pagkatapos ay umaaninag sa pamamagitan ng salamin kung
kaya ay liwanag hinaharangan ng isa pang filter.

Kabilang sa mga aplikasyon ng pabilog na polarizing filter


ang pre-Photoshop Photography at 3D theatre goggles.

Circular Polarization: Who is the vampire?

It has been said that vampires cannot see themselves in the mirror. Ask a friend to join you in
testing this Vampire Detector to know if any or both of you are vampires.
Steps:
1. Both of you should look into a mirror through own Vampire Detectors.
2. Look at your reflection. If you can see your face, you are not a Vampire.
3. Look at your friend’s face. Is your friend a Vampire?

This puzzle is an illustration of circular polarization and the 2 kinds of circular polarizing filters.
Light scattered from your face passes through the circular polarizing filter (comprised of linear
polarizer and a quarter wave plate) acquires a chirality, e.g., “right-handed”. The mirror then
changes the handedness to “left-handed”. The light that passed through one filter and then gets
reflected by the mirror is consequently blocked by the other filter.

Applications of circular polarization filters include pre-Photoshop photography and 3D theatre


goggles.

38 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
FAilaw sa DILIMan

Reinna Micaella Biaca, Nathaniel Cañeca, Gillian Cydney Dizon, Nina Patricia Morales,
Hjocyleen Pabillore, and Emmanuelle Pangilinan
UP College of Fine Arts

Ang mga mag-aaral ng Disensyong Industriyal ng UP College of Fine Arts ay naghanap ng


mga kagamitan, pamamaraan sa pagggawa at teknolohiya para makabuo ng iba’t ibang
disenyo ng paglalagay ng ilaw para sa tahanan.

Ang paghahanap ng ng mga natural na hibla at ang epekto nito sa nagkakalat na liwanag
(retrato, kaliwa)

Ang paghahanap ng pagpapa-unlad anyo gamit ang laser-cutting bilang pamamaraan sa


paggawa (retrato, gitna)

Solar-powered garden lamps na mayroong light sensor: Pagsasaliksik sa gamit ng mga


solar panel at ang paggamit ng mga itinapong plastic (retrato, kanan).

FAilaw sa DILIMan

Industrial Design students of the UP College of Fine Arts explore materials, fabrication methods
and technology to come up with a variety of lighting designs for the home.

An exploration of natural fibers and its effect in diffusing light (image, left).

An exploration of form development using laser-cutting as fabrication method (image, middle).

Solar-powered garden lamps with light sensor: Exploring the use of solar panels and the
utilization of discarded plastics (image, right).

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 39


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Interferometry gamit ang ordinaryong laser pointer

Ponciano Gamboa, Jr. at Percival F. Almoro*


UP Pambansang Surian ng Pisika
*pfalmoro@up.edu.ph

Ang interferometry ay pamamaraan ng pagsusukat na nakabatay sa kakayahan ng sinag ng


laser na bumuo ng padron ng interference fringes. Ang padron ng interference fringes ay
magagamit sa sensitibong pagsusuri ng pagkakaiba sa landas ng mga sinag ng liwanag o
pagbabago sa refractive index ng daluyan ng liwanag.

Maaaring maging mamahalin at malaki ang mga pang-komersiyong interferometric laser.


Sa kabilang banda, mas mura ang mga laser pointer at madaling makakakuha nito ngunit
kalimitan ay sa baterya lamang ito umaandar na nagbibigay ng mahinang suplay ng kuryente.
Ipinakikita sa aming eksibit ang pagbuo ng mga padron ng interference fringes batay sa
binagong laser pointer na may AC power adaptor, tipak ng salamin bilang beam splitter at
ordinaryong patag na salamin para mapagsanib muli ang mga sinag.

2 mm

Nakabatay sa setup na Michelson interferometer, ang pamamaraan ay maaaring maiangkop


sa larangan ng digital holography para sa pagsusuri ng aluninghaba at ng mga micro-
deformation. Gamit lamang ang mga ordinaryong sangkap, ang DIY interferometer ay
magagamit sa pag-aaral ng liwanag sa mga paaralan.

Interferometry using ordinary laser pointer

Interferometry is a measurement technique based on the ability of laser beams to form interference
fringe patterns. The fringe patterns, in turn, may be evaluated for high-sensitivity measurements
of the difference in the paths travelled by the beams or change in the refractive index of the
medium.

Commercial interferometric laser systems tend to be expensive and bulky. On the other hand,
laser pointers are cheap and readily available but operate only on batteries which offer unstable
power supply. In the exhibit, we demonstrate the formation of interference fringe patterns based
on a modified laser pointer with AC power adaptor, slab of glass as beam splitter and ordinary
plane mirrors to redirect and overlap the beams.

Using a basic Michelson interferometer setup in the demonstration, the technique can be adapted
and applied to digital holography for numerical wavefront analysis and micro-deformation
measurements. Using mundane components, the DIY interferometer can be easily replicated for
educational purposes.
40 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)
TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Fluorescence at phosphorescence: Pagkinang at pagkatapos ng pagkinang

Pisika 166 (Propesor: Percival F. Almoro)


UP Pambansang Surian ng Pisika
pfalmoro@up.edu.ph

Sa fluoresence, mas mababa ang enerhiya ng inilabas na photon kaysa sa nahigop na


photon.

Sa phosphorescence, ang nonradiative inter-system crossing ay nagreresulta sa pagkaantala


ng paglabas ng fluorescence .

Parehong may mga aplikasyon ang fluorescence at phosphorescence halimbawa sa


counterfeit detection, sa pagkakasunod-sunod ng DNA RNA, at iba pa.

Kabilang sa eksibit ang pagpapakita ng fluorescence at phosphorescence ng ibang


pangkaraniwang kagamitan sa bahay.

Fluorescence and phosphorescence: Glow and after-glow

In fluorescence, the emitted photon has lower energy than the absorbed photon. In
phosphorescence, the nonradiative inter-system crossing results in significant delay in the
release of fluorescence.

Both fluorescence and phosphorescence have applications in counterfeit detection, in DNA RNA
sequencing, and in many others.

The exhibit will include demonstrations of fluorescence and phosphorescence of some common
household materials.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 41


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Pagtatago sa mga lente

Miguel Revilla, Joshua Cesar Lorenzo and Nathaniel P. Hermosa II*


UP Pambansang Surian ng Pisika
*nhermosa@nip.upd.edu.ph

Ang hindi nakikitang balabal ay naging pangunahing sangkap sa mga mito at mga gawa-gawang
kuwento ng iba’t ibang kultura sa mundo. Ipinapalagay na kinikiliti ang imahinasyon ng mga
manunulat, mga salamangkero, at mga manonood sa pagtatago o pagpapakita ng isang bagay. Hindi
ligtas ang mga Siyentista dito na maaaring sila rin ay pinag-iisipan na posibleng may gawa ng mga
balabal na iyon. Marahil ang pinakamatitibay na dahilan bakit gusto ng mga tao na magkaroon ng
hindi nakikitang balabal dahil mas nagiging panatag ang kanilang loob: na maaaring maitago ang
pinakamahalaga nilang mga ari-arian. Ngunit higit pa sa dahilan ng kaligtasan, mas mapapahusay
ang umiiral na teknolohiya sa pagkaunawa kung paano ginagawa ang hindi nakikitang balabal. Sa
pisika, nagsisilbing gabay sa ilaw na nakapalibot sa isang bagay ang hindi nakikitang balabal. Sa
kung paano ginagabayan ang liwanag na tumagos sa isang balakid ng liwanag na hindi makakaabala
ay maaaring makatulong sa pag-unlad ng panteknolohiyang telekomunikasyon, imaheng medikal,
o kahit na anyong makina.

Sa aming unang pag-aayos, ipinakita namin ang optikal na balabal nina


Joseph S. Choi and John C. Howell [1]. Dito, ginamit nina Choi at Howard
ang optiking off-the-shelf para makagawa ng iba’t ibang anggulo at
balabal ng optikal na broadband. Ang balabal na kanilang ginawa ay ang
unang pagtatanghal na posible ang optikal na balabal na may mga lente.
Habang ipinapakita nina Choi at Howard ang pagbabalabal at nalutas ang
ilan sa mga problema sa optikal na pagbabalabal, limitado ang kanilang
mga paunang resulta sa hangganan ng ilang mga lente. Pangkalahatan ng
kanilang pormalidad para sa iba’t ibang kombinasyon ng mga lente ang
ipinapakita sa aming ikalawang pagtatanghal. Kung kaya dumarami ang
uri ng mga aplikasyon ng ganitong mga balabal. Pinapakita sa imahe ang
kwaderno na itinago ng hindi nakikitang balabal gamit ang mga lente.

Hiding with lenses


Invisibility cloaks have been a staple in myths and fictional works across different cultures around the world.
The notion of hiding an object or rendering it transparent tickles the imagination of writers, magicians
and spectators. Scientists are not immune to this either as they are also intrigued by the possibility of
making such cloaks. Perhaps the most compelling reason why people would like to have an invisibility
cloak is that it gives them a sense of security: that one can hide their most valuable possessions. Beyond
security reasons however, the understanding of how an invisibility cloak can be made, could improve
existing technology. In physics, invisibility cloaks act to guide light around an object. Knowing how to
guide light pass an obstacle with the light not being perturbed can help improve telecommunication
technology, medical imaging or even machine vision.

In our first setup, we demonstrate the optical cloak of Joseph S. Choi and John C. Howell [1]. Here, Choi
and Howard use off-the-shelf optics to make a multidirectional and broadband optical cloak. The cloak
that they made is the first demonstration that an optical cloak with lenses is possible. While Choi and
Howard have shown cloaking and have solved some problems in optical cloaking, their initial results are
limited to certain lens parameters. Our second demonstration generalizes their formalism for different
lens combinations. Thus increasing the range of applications of such cloaks. Image shows an orange
notebook being cloaked by the lens system.
42 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)
TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Birefringence: Mga pangkat ng kulay at mga dobleng imahe

Pisika 166 (Propesor: Percival F. Almoro)


UP Pambansang Surian ng Pisika
pfalmoro@up.edu.ph

Ang mga kagamitan na may birefringence tulad ng cellophane, malinaw na pandikit, Mica,
mga pira-pirasong yelo at iba pa, ay nagpapakita ng liwanag na may pangkat ng mga kulay
kapag inilagay sa gitna ng mga cross polarizer. Tignan ang imahe sa kaliwa.

Nangyayari ang dobleng refraction kapag nahati sa dalawa ang sinag ng unpolarized na
liwanag na pumasok sa isang anisotropic medium. Bawat isa sa 2 papalabas na sinag na
bumubuo ng dobleng imahe ay mayroong perpendicular polarizations. Tignan and imahe
sa kanan.

Isang aplikasyon ng birefringence ay sa pagsusuri ng photoelasticity ng mga bagay na


sumailalim sa mechanical stress.

1 cm

Birefringence: Color bands and double images

Materials that exhibit birefringence (2 refractive indices) such as cellophane, clear adhesive tape,
Mica, chips of ice and others, when placed under cross polarizers will show color bands. (See
image at the left)

Double refraction happens when a single ray of unpolarized light enters an anisotropic medium
is split into two rays. Each of the 2 outgoing rays that form the double images has perpendicular
polarizations. (See image at the right)

Application of birefringence is in the investigation of photoelasticity of samples under mechanical


stress.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 43


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Obserbasyon sa araw: Pagsasala para sa kaligtasan at katuwaan

Anthony Karl Alipit


UP Astro Soc
amalipit@up.edu.ph

Kadalasang iniisip ng mga tao na ang pagtingin sa araw ay isang gawain na tanging ang mga
eksperto lamang ang makagagawa. At maaaring minsan ang iba ay naniniwalang imposible
ito at labis na dellikado lalo na kapag sinabi sa kanila na gagamit ka ng teleskopyong
optikal. Sa katunayan isang uri lamang ng optikal element ang iyong kailangan at iyon ay
ang mga filter.

Nagawa naming magmasid ng araw gamit ang iba’t ibang uri ng filter at sa iba’t ibang mga
kulay. Sa pamamagitan ng polarization, malaki ang binawas sa tindi ng liwanag hanggang
sa ligtas na lebel kaya’t madali ng mapanood ang araw. Ang kulay ng liwanag ng araw ay
nagbabago at nakasalalay ito sa kung anong sangkap ng kemikal ang nangingibabaw sa
filter.

Solar observation: Filtering for safety and fun

Many people think that viewing the Sun is a task only experts can perform. To some extent, many
even believe that viewing the Sun is impossible and dangerous especially when you tell them
you’ll be using an optical telescope. In reality all you need to use is one type of optical element,
and those are the filters.

We are able to observe the Sun using different kinds of filters and in different colors. Utilizing an
optical property called polarization, polarizing filters significantly lessen the sunlight’s intensity
to a safe level making the Sun viewable and observable. The Sun’s image color also changes as
it depends on what chemical component is dominant in the filter used.

44 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Alternatibong Lazer Maze Extreme

Anthony Karl Alipit


UP Astro Soc
amalipit@up.edu.ph

Ang mga laser na may magkakaugnay na mga alon ng liwanag ay madali ng nakakamit sa
panahong ito. Mula ito sa hanay ng mga nakagigiliw na laruang laser tungo sa mga laser
na mataas ang kalibre. Tulad ng anumang pinagmumulan ng liwanag, maaaring magbago
ng direksiyon ang mga laser sa isa pang lokasyon gamit ang elementong optikal na kilala
bilang mga salamin. Binabalik ng salamin ang liwanag na dumating sa ibabaw nito.

Sa gawaing ito, maaaring baguhin ang direksiyon ng dinadaanan ng sinag ng laser sa


pamamagitan ng paggalaw sa magkakaibang mga salamin sa paraan na matatamaan ng
laser ang nais nitong target. Itong alternatibong Lazer Maze Extreme ay batay ng konsepto
ng repleksiyon ng liwanag na karaniwang ginagamit sa mga instrumentong optikal tulad ng
mga teleskopyo.

Alternative Laser Maze ExtremeLasers are coherent light sources which can be easily obtained nowadays. It ranges from friendly
toy lasers to harmful high-powered lasers. Just like any light source, lasers can be redirected to
another location using an optical element known as mirrors. Mirrors reflect the light incident to
its surface.

In this activity, one can redirect the path of the laser beam by moving several mirrors in such a
way that the laser will hit the desired target. This alternative Laser Maze Extreme is based on the
concept of reflection which is commonly used in optical instruments such as telescopes.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 45


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Distributed Bragg Reflectors: Mga sinalang kulay para sa pagsusuri ng kalidad
ng tubig

Arven Cafe and Armando Somintac*


UP Pambansang Surian ng Pisika
*asomintac@nip.upd.edu.ph

Inihaharap namin ang dalawang pamamaraan batay sa binuong Distributed Bragg Reflector
(DBR) para matuklasan ang karumihan sa tubig. Ang DBR ay isang kasangkapang optikal
na kadalasang ginagamit bilang optical filter, selective wavelength reflector, at waveguide.
Gawa ito mula sa pinagpatong-patong na mga sapin ng alternating media at iba’t ibang
makakapal at refractive indices. Isinama ang mga DBR sa optikal na sistema at ginamit
bilang optikal na template para sa pagtutukoy ng mga optikal na kasagutan (impormasyon
hinggil sa repleksiyon at transmisyon) ng iba’t ibang uri ng mga pantina at naaaninag na
karumihan sa tubig. Ang pamamaraang ito ay gumagamit ng simpleng konsepto ng color-
subtraction at thin-film interference. Nagbabago ang optical profile at kulay ng mga DBR
na may mga dumi.

Maaari naming suriin ang kalidad ng tubig gamit ang magkakaibang kulay ng DBR sa pagitan
ng malinis at maruming tubig. Makakatulong ang pamamaraang ito para masubaybayan
ang kapaligiran at pagtatasa sa kalidad ng tubig.

1 cm

Distributed Bragg Reflectors: Color filters for water quality testing

We present two techniques based on a developed Distributed Bragg Reflector (DBR) for detecting
impurities in water. DBR is an optical device often used as an optical filter, selective wavelength
reflector, and waveguide. It is made-up from stacking layers of alternating media with different
refractive indices and thicknesses. The DBR’s are integrated into an optical system and are used
as an optical template for classifying the optical responses (reflection and transmission profiles)
of different types of dyes and transparent impurities in water. This technique uses the simple
concept of color subtraction and thin-film interference. The optical profile and color of the DBR’s
changes in the presence of impurities.

We can assess the quality of the water by using the color difference of the DBR between the pure
water and contaminated one. This technique is useful for environmental monitoring and water
quality assessment.

46 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

Light Festival 2018 Group Photo 1

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 47


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Exhibit Photos 1

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

48 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Exhibit Photos 2

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 49


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Exhibit Photos 3

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

50 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Exhibit Photos 4

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 51


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Ebalwasyon (Eksibit)

The image below is a copy of the evaluation form that was used during
the PAnL’18 Main Launch and Exhibit held last May 16, 2018 at NIP, UP
Diliman, Quezon City.

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

For item 1, the pie chart below summarizes the event ratings from 106 attendees, where 1 = not
successful, while 10 = very successful. The blue color (largest portion) which represents a rating of
10 is around 42% of the 106 attendees. The yellow color (second largest portion) is approximately
29% and represents a rating of 9. The gray color representing a rating of 8 is about 19% of the
attendees. The orange color representing a rating of 7 is 7%. The lowest rating given is 6.

(9)
29%
(8)
19%

(7)
7%

(6)
2% (10)
42%

Event Ratings during the 2018 PAnL Main Launch and Exhibit.

52 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

The following pie charts correspond to the answers for item 2 (Setups), item 3 (Learnability), item 4
(Problems) and item 5 (Time-worthy). Color blue stands for an answer of “No”. Color maroon stands
for an answer of “Yes”. Color yellow represents blank answers.

Pie Chart of Setups, Learnability, Problems, Time-worthy


Setups Learnability Category
0
1

Item Item *

(2) (3)

Problems Time-worthy

Item Item
(4) (5)

Attendees who voted “No” for item No. 2 mentioned: “Just needs aircon.”
Attendees who voted “Yes” for item No. 4 wrote: “more time,” “since mabilis lang ako,” “it’s hot, but
it’s summer so it’s okay,” “some exhibits should always be guarded,” “do it in a less congested place,”
“more ushers; attentiveness and enthusiasm of setups,” and “ushers during the event please.”

For item 6, the following are the comments and suggestions about the things the attendees want
to see in the next Internatioinal Day of Light event:
“dark room, big displays,” “more interactive exhibits,” (3)
“a/c venue,” (2) “more experiments,”
“better publicity/marketing for the event,” “designs of students,”(2)
“more schools,” “modern inventions,”
“more interactive booths,” “stronger light powered inventions,”
“more freebies,” (2) “sound waves through light,”
“large hall that could accommodate the tons “polarization,”
of students,” “I want to know more about stars,”
“holograms/ 3D,” (5) “something new, definitely,”
“fireworks,” (4) “more of machines emitting light,”
“fiber optic displays,” “digital microscope & polarized light rocks,”
“rainbow formation,” (2) “examples of the actual applications of the
“lasers/ high energy” (3) concepts”
“more interactive, technological, “I loved everything”
advancements, applicable to daily life,”

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 53


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Palihan/ Workshop

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

“SPP holds Bahaghari Spektrometer Workshop” on page 55

“Paggawa ng Bahaghari Spektrometer” on page 56

“Workshop Photos” on page 57

54 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
SPP holds Bahaghari Spektrometer Workshop

The Samahang Pisika ng Pilipinas (SPP) held a participants for this free workshop was based
workshop based on the Bahaghari Spectrometer on geographic location of the schools across
last June 8, 2018 in Asturias Hotel, Puerto the country.
Princesa City, Palawan.
The workshop was facilitated by Dr. Percival
The Bahaghari Spektrometer is a do-it-yourself Almoro of UP Diliman and Mr. Jae Lord Dexter
grating-type spectrometer which is intended Filipinas of MSU Marawi. SPP gratefully
for educational purposes. The name Bahaghari acknowledges the valuable support from the
(rainbow) was adopted to describe the Goldquest Biotechnologies, Cytek Solutions,
diffraction grating-based spreading of light VSRC Skin Research Center, UP National Institute
revealing its signature color components. The of Physics, and the UP Sentro ng Wikang Filipino.
workshop included lecture about the basics
of spectroscopy and, as its main activities, Outlook for this continuing project includes
construction and calibration of the DIY further design innovations, software
spectrometer. development and various applications with local
contexts. Similar workshops to be conducted in
In support of the goal of the International Day of the regions are also envisaged for the Bahaghari
Light to make light and light-based technologies Spektrometer as part of the outreach program
accessible to everyone, the distribution of of the Samahan.

Participants of the first SPP Bahaghari Spectrometer Workshop.

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 55


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Paggawa ng Bahaghari Spektrometer

Hakbang 1: Gupitin ang


sumusunod na mga padron:
grating mount, slit holder, at
grating holder.

Hakbang 2: Itupi ang mga manggas


PAnL
PROCEEDINGS
gamit ang isang tuwid na gilid at bumuo VOLUME 1 (2018)
ng mga mountains and valleys.

Hakbang 3: Ikabit ang grating


sa mount at pagkatapos ay
idikit ang nabuo sa holder.

Hakbang 4: Ikabit ang mga blade upang


makabuo ng siwang at pakatapos ay
idikit ang nabuo sa holder.

Hakbang 5: Pagdikit-dikitin ang mga


sangkap gamit ang kola at isipit ang
nabuong spektrometer sa laptop webcam.

Hakbang 6: Gamit ang Theremino software


(Theremino Spectrometer), i-calibrate ang
Bahaghari Spektrometer batay sa mga
taluktok ng mga aluninghaba ng Asoge
(hal.: Hg:436 nm at Hg:546 nm).

56 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Workshop Photos

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 57


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Proklamasyon ng PAnL

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

58 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 59


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

60 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP
Panukala para sa Proklamasyon ng PAnL

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 61


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

62 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 63


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

64 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 65


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

PAnL
PROCEEDINGS
VOLUME 1 (2018)

Mga Tagapagtaguyod/ Sponsors

GOLDQUEST
VSRC
CYTEK

Maraming
salamat po . . .

66 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


TNN MESSAGES EKSIBIT WORKSHOP

CYTEK

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 67


VSRC

68 Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018)


GOLDQUEST

Samahang Pisika ng Pilipinas: PANDAIGDIGANG ARAW NG LIWANAG Proceedings, Volume 1 (2018) 69