Anda di halaman 1dari 6

English for Lawyer A

ลาดับที่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย


1 abandon ละทิ้ง
ยอมสละ
2 abated ทาให้สิ้นไป
3 abatement ระงับ
4 abbreviation คาย่อ
5 abduct ฉุดคร่า
6 able สามารถ
7 about to be threatened จะถูกขู่
8 above referred to ที่กล่าวมาข้างต้น
9 absence ไม่มี
ไร้
10 absent person ผู้ไม่อยู่
11 absent from service ละทิ้งการงาน
12 abuse ใช้อานาจโดยมิชอบ
13 accept รับ
ยอมรับ
14 acceptance คาสนอง
15 access เข้าดู
16 accessory อุปกรณ์
ค่าอุปกรณ์
17 accident อุบัติเหตุ
18 accomplish เป็นผลสาเร็จ
สาเร็จดั่งได้มุ่งหมาย
19 accordingly ตามกันไป
20 account book สมุดบัญชี

กลุ่มงานข้อมูลวิชาการกฎหมาย, ศูนย์วิชาการงานคดี
English for Lawyer A

ลาดับที่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย


21 accrue พึงได้รับ
เกิด
22 accustom to exercise เคยประพฤติ
23 accustomed course ทางที่เคยทากันมา
24 acknowledgement รับสภาพ
25 acquire ได้ไป
ได้มา
ได้แก่
26 acquisition ถือเอา
การได้มา
27 acquisitive prescription อายุความได้สิทธิ
28 Act พระราชบัญญัติ
29 act ประพฤติ
กระทา
30 act in good faith กระทาโดยสุจริต
ทาการโดยสุจริต
31 act in lieu of performance การกระทาแทนการชาระหนี้
32 action คดี
33 action for repudiation การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
34 action for legitimation การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร
35 activities รายงาน
36 actual แท้จริง
37 add ทบเข้า
บวกทบ
38 addition ข้อความเพิ่มเติม

กลุ่มงานข้อมูลวิชาการกฎหมาย, ศูนย์วิชาการงานคดี
English for Lawyer A

ลาดับที่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย


ต่อเติม
39 address สานัก
40 adopted บุตรบุญธรรม
41 adopted child บุตรบุญธรรม
42 adopter ผู้รับบุตรบุญธรรม
43 adjourn เลื่อน
44 adjudge สั่ง
พิพากษา
45 adjudication of disappearance คาสั่งแสดงความสาบสูญ
46 adjustment ปรับเข้าไว้
47 administrator ผู้จัดการมรดก
48 admission วิธีรับ
49 adopt อนุมัติ
50 advance ล่วงหน้า
ออกเงินทดรอง
51 advantage ประโยชน์
52 advertise โฆษณา
53 advice การแนะนา
54 affair การงาน
ทางอานวยกิจการ
กิจการ
55 affect กระทบกระทั่ง
56 affix one's signature ลงลายมือชื่อ
57 afresh ต่อไปอีกได้
58 after one year ล่วงไปหนึ่งปี

กลุ่มงานข้อมูลวิชาการกฎหมาย, ศูนย์วิชาการงานคดี
English for Lawyer A

ลาดับที่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย


59 after sight นับแต่ได้เห็น
60 afterwards ภายหลัง
61 against the will ขืนใจ
62 age อายุ
63 agent ตัวแทน
64 agency สัญญาตัวแทน
65 aggrieve ต้องเสียหายมิเป็นธรรม
66 agree ตรงกัน
ตกลง
67 agreement ข้อสัญญา
68 agriculture กสิกรรม
69 agricultural year ฤดูทานา
70 alive รอดอยู่
71 all บรรดา
72 all resonable steps การอันสมควรทุกอย่าง
73 allonge ใบประจาต่อ
74 allow ยอม
อนุญาต
75 allot ออกให้
76 alluvion ที่งอกริมตลิ่ง
77 annuity เงินปี
78 answers คาแก้ฟ้อง
79 ante-nuptial agreement สัญญาก่อนสมรส
80 antique object วัตถุโบราณ
81 appraiser ผู้ตีราคา

กลุ่มงานข้อมูลวิชาการกฎหมาย, ศูนย์วิชาการงานคดี
English for Lawyer A

ลาดับที่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย


82 apprehended น่าวิตก
83 arms and ammunition อาวุธยุทธภัณฑ์
84 ascendants บุพการี
85 assign ตราไว้
86 assist ช่วยเหลือ
87 association สมาคม
88 as soon as ขณะเมื่อ
89 assume รับภาระ
เข้ารับเอา
90 assured ผู้เอาประกันภัย
91 at any time เวลาใดๆ
92 at his option ตามแต่จะเลือก
93 at his pleasure ตามใจสมัคร
94 at least อย่างน้อย
95 at once ในทันที
96 at sight เมื่อได้เห็น
97 attach ใช้ประจาอยู่
ยึด
98 attendant บริวาร
99 at the risk เสี่ยงความเสียหาย
100 attributable จะโทษได้
101 auction ทอดตลาด
102 auctioneer ผู้ทอดตลาด
103 audit การสอบบัญชี
104 auditors พนักงานสอบบัญชี

กลุ่มงานข้อมูลวิชาการกฎหมาย, ศูนย์วิชาการงานคดี
English for Lawyer A

ลาดับที่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย


105 authenticated หลักฐาน
106 authority อานาจ
107 avail เอามาใช้เป็นประโยชน์
เอาประโยชน์
108 aval อาวัล
109 averaged ส่วนถัวเฉลี่ย
110 avert บาบัดปัดป้อง
111 avoid บอกล้าง
ปัดป้อง
112 await รอ
113 award กาหนดให้

กลุ่มงานข้อมูลวิชาการกฎหมาย, ศูนย์วิชาการงานคดี