Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 14 Januari 2019 (Isnin)


MASA 12.30 – 1.30 petang
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Mendengar dan Bertutur
TEMA KELUARGA BERWAWASAN
TAJUK Keluarga Kreatif
STANDARD 1.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan,
KANDUNGAN soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.
STANDARD 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan
PEMBELAJARAN berdasarkan ayat perintah mengikut intonasi yang betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) mendengar dan memahami dialog yang dibaca oleh murid.
b) memberikan respons terhadap arahan berdasarkan 5 ayat perintah dengan
betul.
AKTIVITI 1. Murid mendengar dan memahami dialog yang dibaca dalam buku teks.
2. Murid secara kumpulan mengecam ayat perintah yang digunakan dalam
teks dengan melengkapkan peta bulatan.
3. Murid memberikan respons terhadap arahan berdasarkan ayat perintah
dengan betul.
4. Murid melakonkan dialog dalam teks
5. Murid membina ayat perintah secara individu dalam buku latihan.
SISTEM BAHASA Ayat perintah

KRITERIA Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap arahan berdasarkan ayat
KEJAYAAN perintah mengikut intonasi yang betul
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM Patriotisme
Power Point Gambar (EMK)
Nilai Murni
Internet Carta
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi pair,share
Pemikir Penyayang KE-21
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Permainan Peta i-think
Berpasukan
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 stay sajak
tahu / nyanyian

PENILAIAN / Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI
Ayat Perintah
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 15 Januari 2019 (Selasa)


MASA 10.30 – 11.30 pagi
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Membaca
TEMA KELUARGA BERWAWASAN
TAJUK Kelaurga Kreatif (Si Cilik Yang Kreatif)
STANDARD 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar , sebutan yang jelas
KANDUNGAN dan intonasi yang betul.
STANDARD 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam ayat secara
PEMBELAJARAN mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) membaca teks dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
b) mengenalpasti sekurang-kurangnya 5 ragam ayat dalam teks yang dibaca.
AKTIVITI 1. Murid membaca teks secara kelas dan rawak.
2. Murid mengenal pasti ragam ayat dalam teks
3. Murid menyebut dan memahami pelbagai ragam ayat
4. Murid menyalin ragam ayat dalam buku latihan.
SISTEM BAHASA Ragam ayat
KRITERIA Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam ayat secara mekanis dengan
KEJAYAAN lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi


BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM Patriotisme
Power Point Gambar (EMK)
Nilai Murni
Internet Carta
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi pair,share
Pemikir Penyayang KE-21
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Permainan Peta i-think
Berpasukan
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 stay sajak
tahu / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 16 Januari 2019 (Rabu)


MASA 9.00 – 10.00 pagi
KELAS Tahun 5
ASPEK Kemahiran Menulis
TEMA KELUARGA BERWAWASAN
TAJUK Keluarga Kreatif (Selamat Datang Kek Cawan Bonda)
STANDARD 3.2 Menulis huruf, suku kata , perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan
KANDUNGAN betul dan kemas.
STANDARD 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan
PEMBELAJARAN berangkai dengan betul dan kemas.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) menulis ayat yang berwarna biru dalam perenggan secara mekanis dalam
bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.
AKTIVITI 1. Murid meneliti contoh bentuk tulisan berangkai dalam teks.
2. Murid menulis ayat yang berwarna biru dalam perenggan dalam bentuk
tulisan berangkai secara kumpulan.
3. Murid membaca teks dengan lancar , sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul
4. Murid menulis ayat dalam bentuk tulisan berangkai secara individu dalam
buku tulis.

SISTEM BAHASA Pola Ayat

KRITERIA Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan
KEJAYAAN betul dan kemas

BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi


BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM Patriotisme
Power Point Gambar (EMK)
Nilai Murni
Internet Carta
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi pair,share
Pemikir Penyayang KE-21
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Permainan Peta i-think
Berpasukan
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 stay sajak
tahu / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 17 Januari 2019 (Khamis)


MASA 12.00 – 1.00 petang
KELAS Tahun 5
ASPEK Seni Bahasa
TEMA KELUARGA BERWAWASAN
TAJUK Keluarga Kreatif
STANDARD 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secar didik
KANDUNGAN hibur.
STANDARD 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan
PEMBELAJARAN mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) menyanyi lagu “Hobi Keluarga” dengan bimbingan guru.
b) mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya
melalui nyanyian secara didik hibur
AKTIVITI 1. Murid menyanyikan lagu dengan bimbingan guru.
2. Murid secara kumpulan mengubah suai seni kata lagu berdasarkan
perkataan dan frasa yang terdapat dalam teks.
3. Murid duduk di atas kerusi yang disediakan sambil bercerita tentang hobi
keluarga secara rawak
4. Murid menyalin lagu yang siap diubah suai dalam kumpulan ke dalam
latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Pola Ayat

KRITERIA Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya
KEJAYAAN melalui nyanyian secara didik hibur

BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi


BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM
Patriotisme
Power Point Gambar (EMK)
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi pair,share
Pemikir Penyayang KE-21
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Permainan Peta i-think
Berpasukan
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 stay sajak
tahu / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH 17 Januari 2019 (Jumaat)


MASA 9.00 – 10.00 pagi
KELAS Tahun 5
ASPEK Tatabahasa
TEMA KELUARGA BERWAWASAN
TAJUK Keluarga Kreatif
STANDARD 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
KANDUNGAN
STANDARD 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan nama
PEMBELAJARAN panggilan atau gelaran yang betul mengikut konteks.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menyatakan kata nama khas hidup dengan kata pangggilan atau gelaran
yang betul mengikut konteks.

AKTIVITI 1. Murid menyatakan kata nama khas hidup dengan kata pangilan atau
gelaran dalam teks.
2. Murid secara kumpulan menulis kata nama khas hidup dalam peta buih
yang disediakan.
3. Setiap kumpulan menghantar wakil untuk membentangkan hasil
perbincangan.
4. Murid membina ayat dengan kata nama khas hidup berdasarkan gambar
dan frasa.
5. Murid bercerita tentang kedai kraf tangan datuk berpandukan teks
6. Murid membuat latihan berkaitan kata nama khas hidup dalam lembaran
kerja.
SISTEM BAHASA Kata nama khas
KRITERIA Menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan nama pangggilan atau gelaran yang
KEJAYAAN betul mengikut konteks
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULUM Patriotisme
Power Point Gambar (EMK)
Nilai Murni
Internet Carta
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table / Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi pair,share
Pemikir Penyayang KE-21
/ Hot seat / Gallery walk
Kerja Patriotik Permainan Peta i-think
Berpasukan
3 stray 1 stay sajak
Bersifat ingin Lain-lain
/ nyanyian
tahu
PENILAIAN / Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan
PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 5

TARIKH
MASA
KELAS
ASPEK Tatabahasa
TEMA KELUARGA BERWAWASAN
TAJUK Keluarga Kreatif
STANDARD 5.1
KANDUNGAN
STANDARD 5.1.3
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri tanya mengikut konteks
dengan betul
AKTIVITI 1. Murid mengenal pasti kata ganti nama diri tanya
2. Murid menulis perbualan menggunakan kata ganti nama diri Tanya murid
membaca dan memahmi perbualan
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
SISTEM BAHASA Kata nama diri tanya
KRITERIA Menggunakan kata ganti nama diri tanya mengikut konteks dengan betul
KEJAYAAN
BAHAN BANTU ELEMEN Sains dan Teknologi
BELAJAR / Buku Teks Radas MERENTAS / Pendidikan Alam Sekitar
(BBB) Modul Spesimen KURIKULU
M (EMK)
Patriotisme
Power Point Gambar
Internet Carta Nilai Murni
Model / Lain-lain TMK
Keusahawanan

KEMAHIRAN ABAD Berdaya tahan Berprinsip STRATEGI Round table Pembentangan


KE-21 / Mahir Bermaklumat PDPC ABAD Think, Main Peranan
berkomunikasi
KE-21 pair,share
Pemikir Penyayang
/ Hot seat Gallery walk
Kerja Patriotik
Berpasukan Permainan Peta i-think
Bersifat ingin Lain-lain 3 stray 1 sajak
tahu stay / nyanyian

PENILAIAN Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan


PENGAJARAN & Tugasan Hasil Kerja Kuiz
PEMBELAJARAN Drama Projek Lain-lain

REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.


____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.