Anda di halaman 1dari 1

LITURHIYA SA HULING LINGGO NG ADBIYENTO

Commentator: Ngayon po ay gaganapin natin ang pagsisindi ng kandila para


sa huling Linggo ng Adbiyento.

Ama ng tahanan: Mapagmahal naming Ama. Sa Pang-apat at panghuling


Linggong ito ng aming paghahanda sa Pasko, nagpapasalamat
kami sa iyo sa pagpapadala mo sa amin ng iyong natatanging
anak na si Hesus. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga sarili
at patuloy na magsusumikap na ibigay ang aming mga sarili sa
aming kapwa dahil itinuro mo sa amin na higit na mabuti ang
nagbibigay kaysa tumatanggap. Lubos naming nadarama ang
malaking pagmamahal mo sa amin at ito ang
pinakamahalagang regalo sa lahat ng maaari naming
matanggap, dahil ang pagmamahal mo, Ama, ay hindi nasisira
o naluluma at mananatili magpasawalang hanggan, Amen.