Anda di halaman 1dari 7

Soalan Objektif /40

Bulatkan jawapan yang betul.

1) ‘tujuh ratus sebelas’ ditulis dalam angka ialah


A 701
B 710
C 711

2) 2 ratus + 1 sa =
A 21
B 201
C 210

3)

Apakah nombor yang diwakili oleh abakus di atas ?

A 341
B 731
C 735

4) 346 253

Hitung jumlah dua nombor diatas


A 598
B 599
C 590

1
5)

5 x 5 =

A 20
B 5
C 30

6) 2 keping dan 3

sama nilainya dengan

A RM 20
B RM 15
C RM 45

7) Nyatakan perpuluhan yang diwakili oleh bahagian


berlorek daripada rajah dibawah ?
1.

A 0.4
B 0.1
C 0.5

2
8) Apakah nilai hasil tolak dibawah ?
4 9 8
- 2 7

A 427
B 451
C 471

9)
0 2 4 6 8
Ayat matematik manakah yang mewakili garis nombor
diatas
A 2x2=4
B 4 X 4 = 16
C 4X2=8
10

Antara berikut manakah yang menunjukkan waktu pada


muka jam diatas ?
A 2:30
B 6:20
C 3.30

3
11 10 ÷ 2 =
A 8
B 4
C 5

12) Lin ada RM 17.20 dan Mona ada RM 10.10 . Berapakah


beza wang mereka ?

RM 1 7 . 2 0
- RM 1 0 . 1 0

A RM 7.10
B RM 27.30
C RM 5.30

13) Antara pecahan bahagian berlorek berikut, manakah


3
mewakili daripada rajah ?
6

A B C

4
14) 1𝑙

Berapakah isipadu pada susu di dalam kotak diatas ?


A 1 liter
B 1 milimeter
C 10 milimeter

15)

Berapakah berat durian diatas ?


A 7kg
B 6g
C 5kg

16) Berapakah panjang pensil dalam rajah dibawah ?

A 4 cm
B 6 cm
C 5 cm

5
17) Unit bagi isipadu cecair ialah

A millimeter
B kilogram
C meter

18) 29 kilogram =

A 29 g
B 290 kg
C 29 kg

19)

Apakah nama bentuk gambar diatas ?


A segi empat tepat
B segi empat sama
C segi tiga

20)

Rajah diatas menunjukkan bentangan bagi sebuah


A piramid
B kon
C silinder
6
7

Anda mungkin juga menyukai