Anda di halaman 1dari 32

Tanmenetjavaslat – Matematika 3.

évfolyam – Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-


óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz

Szept. Év eleji Szervezési feladatok - ismerkedés a Kommunikációs készség: ábraértelmezés, Tankönyv


ismétlés taneszközökkel, füzetvezetéssel és szövegértés, az anyanyelv és a Munkafüzet
1. értékelési rendszerrel. matematikai nyelvhasználat fejlesztése. Felmérőfüzet
Tájékozódás a tanulók képességeiről, Tanári kézikönyv
ismereteiről. Szociális kompetencia: alá-,
fölérendeltségi viszony elfogadása páros Egyéb felszerelés:
és csoportmunka során. négyzetrácsos füzet,
a tolltartóban grafit
Helyes tanulási szokások formálása. és 6 színű színes
Figyelem fejlesztése. ceruza, vonalzó,
radír.
Számlálás, számolás: meg- és
leszámlálások növekvő és Tk. 3. old. és 4-5.
csökkenősorrendben, oldal képe, 4./1.2.
számnevek képzésének analógiája, számok Mf. 3. old.
tulajdonságainak megfigyelése,
2. Számok A 100-as számkör, darabszám, számok helye a számegyenesen. Tk. 4./3.4. és 5.old.;
100-as mérőszám, sorszám, becslés, mérés. és 7. o/14.
számkörben Sorozatok – számlálás és számolás Mennyiségi összehasonlítás, becslés, Mf.4./1.3. és 5./4.
kettesével, ötösével, tízesével stb. mérés: mennyiségek meg- és kimérése.
Számolási rutin fejlesztése az év eleji III. és V-VI.
ismétlés alatt folyamatosan: Problémamegoldás: egyszerű szöveges melléklet;
villámszámolások, számolási táblázatok feladatok megoldása és alkotása
stb. tevékenységről, képről.
3. A 100-as számkör, darabszám, Tk. 6. old. és I. Projektfeladat -
mérőszám, sorszám, becslés, mérés. Rendszerezés, kombinativitás: számok 7./11-13. javaslat
Projektfeladat választása. sorba rendezése, szétválogatása, Mf.4./2.
Számolási rutin fejlesztése az év eleji összehasonlítása. 1. Gyűjtőmunka
ismétlés alatt folyamatosan: Gyűjts csomagoló-
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
villámszámolások, számolási táblázatok anyagokat, amelyeken
stb. Induktív és deduktív lépések: látható az áru
4. 1. Felmérés: Tájékozódó felmérés év tulajdonságok megnevezése, besorolás. Felmérőfüzet: mennyisége! Írd le azt is,
elején Tájékozódó felmérés melyik termék, mennyibe
A felmérés során felmerült hiányosságok Vállalkozói kompetencia alapozása a év elején (A-B) kerül!
folyamatos pótlása az év eleji felmérésig. projekt feladat segítségével. vagy
Mf.111.old./ 2. Feladat
Számok sokféle tulajdonsága: 100-as Önértékelés igényének formálása. Mit tudok már? I. Mit, mivel mérnél?
tábla megfigyelésével: Csoportosítsátok a
nagyságviszonyaik; páros és páratlan Tk. 8.oldal és 9./16. termékeket a
számok; Mf. 5./5 mérőeszközök szerint!
5. Számok sokféle tulajdonsága: 100-as Tk. 9./17-20. és 10. Gyűjtött mennyiségek
+1 óra tábla megfigyelésével: old. rendezése pl. nagyság-
nagyságviszonyaik; páros és páratlan Mf. 6. oldal; rend szerint.
számok; számok bontása; helyük a 7./ 11.12. és
számegyenesen; számszomszédok; 8./13-14. 3. Feladat
számjegyek összege és különbsége; Vásárlós játék a gyűjtött
felbontások tízesek, egyesek összegére. termékek csomagoló-
anyagával és áraival.
Élő számegyenes alkotás. Ajánlott feladat:
Játék: Keresd a szomszédodat! Tk.6.o./8-9.

+1 óra Rutinszámolás fejlesztése. Számok írása, Válogassunk a


olvasása nagyságviszonyaik megítélése, megmaradt
számképzések. feladatokból.

6-7. Összeadás A szóbeli összeadás és kivonás Kommunikációs készség: ábraértelmezés, Tk. 11 –15. old.
kivonás értelmezése és gyakorlása analógiák szövegértés, az anyanyelv és a Mf. 9 – 10. old.
segítségével 100-as számkörben. matematikai nyelvhasználat fejlesztése. színesrúd-készlet
Csoportmunka: műveletalkotások. Önértékelés igényének formálása.
Feladattartás fejlesztése.
8. Az összeadás és kivonás kapcsolatának Számolás, számlálás: számsorozatok, Tk. 16-17. old. és
felelevenítése – különbség számolása összeadás, kivonás értelmezése, 18. oldal.
pótlással és elvétellel, ellenőrzés kapcsolatok megfigyelése, szabályjátékok, Mf. 11-12.old.
fordított művelettel.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
Egyszerű szöveges feladatok megoldása. nyitott mondatok megoldása.
Csoportmunka: dominójáték.
Problémamegoldás: egyszerű összeadásra
és kivonásra vezető szöveges feladatok
9. Szöveges feladatok megoldása. A megoldása. Tk.19-20.oldal Projektfeladat:
+1 óra megoldási algoritmus felelevenítése, gyűjtőmunka ellenőrzése,
Számolási rutin fejlesztése: Rendszerezés, kombinativitás: kétjegyű feladatok elkészítése,
szabályjátékok, nyitott mondatok, számokból műveletek alkotása, több értékelése.
számolási táblázatok, ismerkedés a lehetőség keresése.
dominójátékkal és az önellenőrzéses Induktív, deduktív lépések: műveleti
feladatokkal. tulajdonságok felismerése. Analógiás
gondolkodás fejlesztése. Következtetés
Differenciálás: hiányok pótlása, ill. egy művelet eredményéről a következő
összetett feladatok. eredményre a műveletek monoton
+1 óra Szöveges feladatok, szabályjátékok, tulajdonságának felhasználásával. Válogassunk a
nyitott mondatok megoldása, bűvös megmaradt
négyzetek. feladatokból.

Differenciálás: hiányok pótlása, ill.


összetett feladatok.

10. Szorzás, A szorzás értelmezése: kapcsolata az Kommunikációs készség: ábraértelmezés, Tk. 21.old.
osztás összeadással. szövegértés, az anyanyelv és a 26./5.
matematikai nyelvhasználat fejlesztése. Mf. 13.old.;
Műveletek leolvasása kirakásokról, Önértékelés igényének formálása. 14./ 37. 38.
képekről. Szociális kompetencia: alá-,
fölérendeltségi viszony elfogadása pár és színesrúd-készlet,
A szorzótényezők felcserélhetőségének csoportmunkában. játék pénz, piros-kék
megfigyelése, szorzótényezős Számolás, számlálás: egyszerű korongok,
felbontások kirakásokkal. többszörözések, a szorzás és osztás legójáték
értelmezése, kapcsolatok megfigyelése,
Páros munka: szorzásharmonika szabályjátékok, nyitott mondatok
készítése. megoldása. Tk. 25./1.
írólap
Szöveges feladatok megoldása Mennyiségi összehasonlítás, becslés,
adatlejegyzéssel. Tk. 27./1–5.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
mérés: valahányszoros becslése, mérése.
11. A bennfoglalás és részekre osztás Rendszerezés, kombinativitás: műveleti Tk. 22. old. és
értelmezése és megkülönböztetése tulajdonságok tapasztalása számok 26./6.
kirakásokkal, képekkel. sorrendjének változtatásával, adott
Csoportmunka: Keresem a párom játék. számokhoz többféle szorzatalak Mf. 14./39.
előállítása.
12. A szorzás és osztás kapcsolata: Tk.23.old. és
számfeladatok kirakásokról, képekről, és Induktív, deduktív lépések: 25./3.
kirakások műveletekről. Szabályjátékok, tevékenységről, képről számfeladat Mf. 15.old.
nyitott mondatok. alkotása.
Problémamegoldás, szorzásra és osztásra
13. A maradékos osztás ismétlése. vezető szöveges feladatok megoldása. Tk. 24. oldal
Számok bontása kettő és több tagú Mf. 16. old.
műveletekre, láncszámolások,
szabályjátékok, nyitott mondatok.

+1 óra Számolási rutin fejlesztése: Tk. 25–26.old.


szám- és szöveges feladatok a négy Válogassunk a
alapművelet alkalmazásával. megmaradt
Szabályjátékok, nyitott mondatok, feladatokból!
szöveges feladatok.

14-15. Szöveges Szorzásra és osztásra vezető szöveges Kommunikációs készség: ábraértelmezés, Tk.27 – 28.old.
feladatok feladatok megoldása, gyakorlása szövegértés, az anyanyelv és a
egyszerű és összetett feladatokon. matematikai nyelvhasználat fejlesztése.
Fordított szövegezésűek is. Összefüggések, egyszerű következtetések
Adatlejegyzési technikák megfigyelése. megfogalmazása.
Szövegösszefüggésekről nyitott Önértékelés igényének formálása.
mondatok lejegyzése. Vizuális kommunikáció fejlesztése:
ábrázolás.
Emlékezet fejlesztése.
Problémamegoldás: lényegkiemelés
fejlesztése, adatokhoz szöveg alkotása.
Logikai gondolkodás fejlesztése az igaz és
hamis állítások megítélésével.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
16. Ismerkedés az oszlopdiagrammal, adatok Kommunikációs készség: ábraértelmezés, Tk.29-30.old.
leolvasása és számfeladatok alkotása. szövegértés, az anyanyelv és a
Táblázattal megoldható, függvényre matematikai nyelvhasználat fejlesztése.
vezető szöveges feladatok megoldása. Összefüggések, egyszerű következtetések
megfogalmazása.
Differenciálás: hiányok pótlása ill. Önértékelés igényének formálása.
összetett feladatok. Vizuális kommunikáció fejlesztése:
ábrázolás.
Emlékezet fejlesztése.
Problémamegoldás: lényegkiemelés
fejlesztése.
+1 óra Számolási rutin fejlesztése: a Játékosan Számolási készség fejlesztése. Tk. 31. és
gyakorolunk c. oldal társas játéka; Problémamegoldás: lényegkiemelés 196. old.
érdekességek az összeadásban és a fejlesztése. Válogassunk a
szorzásban az Okos(k)odunk c. oldalon. megmaradt
Csoportmunka: társasjáték a szorzás feladatokból!
gyakorlására
Differenciálás: hiányok pótlása ill.
összetett feladatok.

Okt. 2. Felmérés: Év eleji felmérés Melléklet ill.


17. Felmérőfüzet (A-B)
18. A felmérés javítása. Önértékelés igényének formálása.
Összegzés, rendszerezés – különös
tekintettel a felmérésben felmerült
hibákra.

19. Gondol- Válogatás, rendezés: osztályozások adott Számlálás, számolás: számok válogatása Tk. 32 – 34. old.
kodási és választott szempontok szerint; igaz – adott és felismert tulajdonságok alapján. Mf. 17. old.
+1 óra módszerek: hamis állítások tárgy- és Adott tulajdonságú számok gyűjtése,
Halmazok számhalmazokról. alkotása.
Állítások Elemek válogatása címkéknek
A Venn-diagram, a címke értelmezése. megfelelően.
Tagadások megfogalmazása.
Rendszerezés: a halmazszemlélet
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
A közös rész megfigyelése: egy elem formálása.
csak egy helyre kerülhet.
Tárgyak tulajdonságainak kiemelése
A logikai “és”, “ vagy” (analizálás): összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetése válogatásokhoz és megkülönböztetés, osztályokba sorolás,
állításokhoz kapcsolódva. sorba rendezés különféle tulajdonságok
szerint. Közös tulajdonságok felismerése,
tulajdonság tagadása, mint szintén közös
jellemző. Halmaz-részhalmaz viszony
megfigyelése tevékenységgel. Halmaz
tulajdonságának megfogalmazása.

A figyelem terjedelmének és tartósságának


növelése. Osztott figyelem és az érzékelés
pontosságának fejlesztése.

20. Kombina- Kombinatorikai feladatok: rend a Számlálás, számolás: számképzések Tk. 35. old.
torika lehetőségek gyűjtésében. különböző feltételekkel. Mf. 18. old.
+1 óra Elemek sorba rendezései: 3-4 elem esetén
összes lehetőség keresése. Ábrázolási Rendszerezés, kombinativitás: elemek
lehetőségek megismerése. sorba rendezése, többféle lehetőség
Feltételeknek megfelelő elemek, előállítása, fadiagram, táblázat használata.
elempárok kiválasztása.
Induktív és deduktív lépések: megkezdett
Páros munka: babaöltöztető játék. rendezések kiegészítése, rendezési elv
felismerése, megfogalmazásának kezdete.

Számolási rutin fejlesztése: Számlálás, számolás: a tanult számolási


láncszámolások, számolási táblázatok, eljárások alkalmazása.
szabályjátékok, villámszámolások.

Összehasonlítá Összehasonlítások és nyitott mondatok: Kommunikációs készség: matematikai Tk. 36- 39. old.
21-22. sok, állítások kölcsönös és nem kölcsönös kapcsolatok szövegértő és szóbeli kifejezőképesség Mf. 19. old.
nyitott értelmezése és gyakorlása. fejlesztése. Relációs szókincs fejlesztése.
mondatok, “Mindegyik”, “van olyan”, “nem mind”, Lényegkiemelő képesség fejlesztése.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
táblázatok “egyik sem” kifejezések használata Egyszerű következtetések
konkrét tevékenységekhez, megfogalmazása.
válogatásokhoz kapcsolva. Induktív, deduktív lépések: nyitott mondat
értelmezése és alkotása képről, szövegről,
Nyitott mondatok megoldása, nyitott mondathoz a modellnek megfelelő
igazsághalmaz jelölése számegyenesen. szöveges feladat alkotása.
Igaz - hamis állítások. Megoldási algoritmusok megismerése,
alkotása, alkalmazása.
Differenciálás: összetett feladatok. A kreativitás fejlesztése többféle megoldás
keresésével.
Logikai gondolkodás fejlesztése az igaz és
hamis állítások megítélésével.
Összefüggések és egyszerű
következtetések megfogalmazása.

+1 óra Helyi értékek számrendszeres alapozása: Rendszerezés: csomagolások, Tk. 40-41. old.
csoportosítások négyesével és ötösével csoportosítások, értéktáblázatok Dienes-készlet vagy
leltár készítése, az értéktáblázatok kiegészítése. gyűjtött dolgok: bab,
megfigyelése. gesztenye, makk,
gomb, matematikai
Differenciálás: hiányok pótlása ill. modellező készlet
összetett feladatok. kockái stb.
Tk. 194-195. old.
23. Számkör- Számkör bővítése 1000-es nagyságrendű Vizuális kommunikáció: tevékenységek, Tk. 44- 45. old.
bővítés számokig. A 10 es számrendszer helyi kirakások ábrázolása. Mf. 20. old.
1000-ig érték-rendszerének megfigyelése 10-es
csoportosítással és értéktáblázat Tanulási képességek: rész-egész észlelés Dienes-készlet,
készítésével. Az egy-, két- és háromjegyű fejlesztése. játék pénz,
számok írásának analógiái. legójáték
A nulla szerepének kiemelése. Számlálás, számolás: számnevek
képzésének analógiája.
Kirakás játék pénzzel.
Legótorony építése. Rendszerezés, kombinativitás:
csomagolás, csoportosítás, értéktáblázat
kiegészítése.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz

Becslés, mérés: mennyiségi


összehasonlítások.

Induktív és deduktív lépések: számokhoz


képalkotás, számtulajdonságokhoz konkrét
számok válogatása,
elvontabb modellek használata-
számegyenes, számtáblázat.
24.-25. Számok Becslés és számlálás; Tanulási képességek: tájékozódás. Tk. 42 - 43. old.
tulajdonságai Csoportmunka: 43./3,4. Számlálás, számolás: meg- és
leszámlálások növekvő és
Háromjegyű számok írása és olvasása. csökkenősorrendben. Tk. 46. old.
A nulla szerepének kiemelése. Mf. 20-21. old.
Csoportmunka: Mennyi az 1000? – Rendszerezés, kombinativitás: számok
viszonyítás a valósághoz. összehasonlítása, sorba rendezése, adott III. IV. és V.
tulajdonságú számok válogatása, melléklet elkészítése
Számok tulajdonsága: csoportosítások táblázatba rendezése.
tízesével, a helyiérték-táblázat bővítése
és jelölése, háromjegyű számok Becslés, mérés: a szám mint értékmérő.
kiolvasása, a számok analógiáinak
megfigyelése. Növekvő számsorozatok Problémamegoldás: olyan szöveges
analógia alapján. feladatok, amelyekben számok
összehasonlítása, számtulajdonságok
Számolási rutin fejlesztése: felismerése a cél.
láncszámolások, számolási táblázatok,
szabályjátékok, villámszámolások. Induktív és deduktív lépések: számokhoz
képalkotás, számtulajdonságokhoz konkrét
26. Helyi, alaki és valódi érték értelmezése. számok válogatása, Tk. 47-49.old.
+1 óra Helyi értékes felbontások. elvontabb modellek használata – Mf. 22-23.old.
számegyenes, számtáblázat. IV-V. melléklet:
Csoportmunka: számalkotás helyiérték-kerék
számkártyákkal. Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség
alakítása, világos, rövid fogalmazás.
27-28. Számszomszédok és kerekített értékek Absztrakciós képesség alapozása. Tk. 51-54. old.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
Számok helye a számegyenesen, Mf. 24-25. old
számszomszédok, kerekítések tízesekre,
százasokra. III. IV. és V.
Csoportmunka: számalkotás melléklet,
számkártyákkal és
dobókockás játékkal 49./11. 12. Tk. 197.old.
Számolási rutin fejlesztése:
villámszámolások, láncszámolások,
számolási táblázatok, szabályjátékok és a
Játékosan gyakorolunk c. oldal
malomkereke.

+1 óra Gondolkodtató feladatok a számfogalom Tk. 50. old.;


mélyítésére. Számok képzése. 55.old
Mf. 26.old.
29. Hosszúság- Hosszúságmérés - a mérés története. Mennyiségi összehasonlítás, becslés, Tk. 56. old. II. Projektfeladat-
mérés Régi egységek gyűjtése: arasz, hüvelyk, mérés: mennyiségek összehasonlítása, Mf. 27.old. javaslat
láb, stb. becslése, mérése az egység és mérőszám mérőszalag, vonalzó,
A mérés pontatlanságának megfigyelése kapcsolatai alapján. 1. Előzetes feladat
alkalmai egységek használatával. A Készíts tablót a régi
mérőszám és a mértékegység mértékegységekről!
viszonyának megfigyelése. Ismert Problémamegoldás: gyakorlati mérések
szabványegységek osztályozása felhasználása szövegesfeladat-megol- 2. Feladat
mértékrendszerek szerint. dásban. Utazások tervezése:
Mérések a már megismert kirándulások
szabványegységekkel (m, dm, cm), Magyarországon:
Távolugrások lemérése, lejegyzése Rendszerezés, kombinativitás: I. kötet 142./10
többféleképpen; tárgyak hosszúságának mennyiségek összehasonlítása, rendezése.
becslése, mérése. http://197.hu
(Magyarország térkép,
Induktív, deduktív lépések: kapcsolatok útvonalak tervezése)
30. km A kilométer fogalmának bevezetése. felismerése és átváltások gyakorlati Tk. 57.old.
kibővítésük, a km-rel és a mm-rel. mérésekhez kapcsolódva. Mf. 28.old.
Mennyi az 1 km? – viszonyítás a
valósághoz. Azonos hosszúságok
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
kifejezése különböző mértékegységekkel. Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség
A mértékegységek nagyságviszonyainak alakítása, világos, rövid fogalmazás.
megfigyelése: összehasonlítások, sorba Absztrakciós képesség alapozása.
rendezések, egyszerű átváltások.
Szociális kompetencia: alá-,
Utazások tervezése Mo. térképén. fölérendeltségi viszony elfogadása páros
és csoportmunkában.

31. mm A milliméter fogalmának bevezetése. Digitális kommunikáció alapozása a Tk. 58.old.


Mennyi az 1 mm? – viszonyítás a projektfeladat segítségével. Mf. 29.old.
valósághoz.
Azonos hosszúságok kifejezése
különböző mértékegységekkel. A
mértékegységek nagyságviszonyainak
megfigyelése: összehasonlítások, sorba
rendezések, egyszerű átváltások.

32. Gyakorlás: A megismert mértékegységek Tk. 59. old. Projektfeladat: előzetes


alkalmazása. Hosszúságméréshez Mf.30. old. feladat ellenőrzése, plakát
+1 óra kapcsolódó szöveges feladatok mérőszalag, vonalzó, készítése, utazások
megoldása. tervezése
csoportmunkában.
Az elkészült munkák
bemutatása, értékelése.
Nov. Szóbeli Összeadás analógiák megfigyelésével Számlálás, számolás: tanult algoritmusok Tk. 60-61. old. III. Projektfeladat-
összeadás és kerek százasokkal. A műveleti tagok felidézése, használata. javaslat
33.óra kivonás elnevezéseinek megismerése, kirakások játékpénz,
1000-ig játék pénzzel, lépegetések Műveleti tulajdonságok megismerése. 1. Gyűjtőmunka
számegyenesen, számfeladatok írása. Nézz utána és gyűjtsd
Összegek becslése, egyszerű szöveges Számolási eljárások megismerése. össze, mit tudsz vásárolni
feladatok megoldása. Összehasonlítások, 1000 Ft-ért a piacon, az
nyitott mondatok, szabályjátékok. Számsorozatok készítése adott és felismert élelmiszerboltban,
szabály alapján. írószerboltban és az
illatszerboltban!
Gyűjts csomagoló-
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
Szabályjátékok megoldása, táblázatok anyagokat!
kiegészítése.
1. Feladat
Nyitott mondatok megoldása tervszerű Készítsetek róla plakátot!
próbálgatással, a műveletek Ajánlott eszköz: Tk. II.
kapcsolatainak alkalmazásával. kötet 160. old.
34. Kivonás analógiák megfigyelésével kerek Tk. 62-63. old.
százasokkal: kirakások játék pénzzel, Mennyiségi következtetés, becslés: Mf. 34./15.
lépegetések számegyenesen, közelítő számolás a kerekítés szabályainak
számfeladatok írása. felidézésével.
A műveleti tagok elnevezéseinek
megismerése. A maradék és a különbség Problémamegoldás: valóságtartalmú
értelmezése, megkülönböztetése. szövegesfeladat-megoldás. Egyszerű és
összetett szövegezésű példák megoldása.
35. Szóbeli összeadás és kivonás analógiák Függvényre vezető szöveges feladatok Tk. 64-65. old.
megfigyelésével tízesekre végződő megoldása. Számfeladathoz szöveg Mf. 31./1. 3-5.
háromjegyű számokkal. alkotása. 32. /6. 8-10.
Összehasonlítások, sorozatok, nyitott
mondatok, szabályjátékok és szöveges Rendszerezés, kombinativitás:
feladatok megoldása. analógiák alapján való műveletvégzések.
Műveleti tulajdonságok alkalmazása
36. Szóbeli összeadás és kivonás: kiegészítés (tagok csoportosíthatósága) a könnyebb és Tk. 66. old.
a következő 100-asra, elvétel az előző gyorsabb számolás érdekében. Mf. 31./2. és 32./7.
100-asra. Kiegészítés 1000-re. Rutin Műveletalkotások adott számok 33. old. és 34./16.
számolás fejlesztése. felhasználásával. Egyszerű esetekben az
Projektfeladat: gyűjtőmunka ellenőrzése. összes megoldás keresése.

+1 óra Érdekes feladatok: számképzések Számok kapcsolatainak felismerése, Válogassunk a


gyakorlása, műveletek alkotása adott ábrázolása pl. táblázatban, diagramon. megmaradt
feltételekkel (kalapos feladatok). feladatokból!
Induktív és deduktív lépések: szöveges
37-38. Százas átlépése analógiák feladatok értelmezése, lényeges és Tk. 67-68. old.
megfigyelésével a tízesek, majd az fölösleges adatok megkülönböztetése, Mf. 34. és 36. old.
egyesek helyén. probléma, összefüggések értelmezése és III. melléklet
Összehasonlítások, sorozatok, nyitott megjelenítése matematikai jelekkel,
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
mondatok, szöveges feladatok szakaszokkal. Összefüggések felismerése,
megoldása. Műveletek alkotása adott egyszerű szabályok megfogalmazása,
feltételekhez számhalmazból. alkotása.

39. Szöveges feladatok megoldása: gyakorlás Nyitott mondathoz szöveges feladat Tk. 69-70.old.
egyszerű és összetett feladatokon, alkotása.
fordított szövegezésűek is.
Szövegösszefüggésekről adatok és nyitott Egyszerű következtetések problémák
mondatok lejegyzése. megoldásának nagyságviszonyaira.

+1 óra Számolási rutin fejlesztése: a Játékosan Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség Tk.71.old.


gyakorolunk c. oldal feladatai. alakítása. Absztrakciós képesség Mf. 35. old.
alapozása.
Projektfeladat: az elkészített plakátok
megfigyelése; számítások végzése. Vállalkozói kompetencia alapozása a
40. 3. Tájékozódó felmérés: 1000-es projektfeladat segítségével. Felmérőfüzet (A-B)
számkör, szóbeli műveletek és vagy
hosszúságmérés. Önellenőrzés, önértékelés igényének Mf. 112.old./
formálása. Mit tudok már? II.

41. Írásbeli Írásbeli összeadás értelmezése Számlálás, számolás: számolási eljárás


összeadás tevékenységgel helyiérték- táblázatban. megismerése, összeg számítása, eredmény Tk. 72-73.old.
Számolás tízes átlépés nélkül. Összegek ellenőrzése. Mf. 37./1.2.
becslése tízesekre kerekített értékekkel.
Műveleti tagok elnevezéseinek Mennyiségi következtetés, becslés: az
használata, ellenőrzés a tagok összeg becslése a kerekítés szabályainak
felcserélhetőségével. Műveletek alkotása alkalmazásával.
számhalmazból. Műveleti tulajdonságok
előkészítése az összeg változásainak Problémamegoldás: a tanult számolási
megfigyelésével. eljárás alkalmazása szövegesfeladat-
megoldás közben, sorozatok,
42. Tízesátlépés az egyes helyi értéken: a szabályjátékok kiegészítésében. Tk. 74-75.old.
számok összege 10 vagy nagyobb 10-nél. Mf. 37./2. 3.
A hiányos összeadás értelmezése. Rendszerezés, kombinativitás: a műveleti
Többtagú összeadások megoldása. Tagok
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
csoportosíthatóságának megfigyelése az tulajdonságok megtapasztalása (összeg
összeadás megkönnyítésére. Egyszerű változása, változatlansága).
szöveges feladatok megoldása.
Induktív és deduktív lépések:
43. Tízesátlépés a tízes helyi értéken: a analógiák alkalmazása, tudatosítása. Az Tk. 76-77.old.
számok összege 10 vagy nagyobb 10-nél. általánosítás kezdete. Mf. 38./4.5.
Összehasonlítások, bűvös négyzet A problémák megoldásához matematikai
megoldása. modellek keresése (szakaszos ábra,
táblázat, nyitott mondat, rajz készítése).
44. Tízes átlépés egyszerre több helyi Tk. 78.
értéken, nulla van az összegben. Egyszerű következtetések műveletek Mf. 38./6.7.
eredményére a műveleti tulajdonságok
45. Többtagú és hiányos összeadások alkalmazásával. Tk. 79.old.
+1 óra megoldása. Mf. 39. /9. 10.
Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség 40./12.
alakítása, világos, rövid fogalmazás. Tk. 80. old.
Szöveges feladatok megoldása: gyakorlás Absztrakciós képesség alapozása. Tk. 81. 82. 83. old.
46. egyszerű és összetett feladatokon, Mf. 39. old
fordított szövegezésűek is. Az önellenőrzés különböző módjainak
Szövegösszefüggésekről adatok és nyitott alkalmazása, az eredményért való
mondatok lejegyzése. felelősségvállalás.

47. Szöveges feladatok megoldása: A pontos feladatvégzés igényének Tk. 84-85. old.
szakaszos ábrázolás értelmezése, fejlesztése. A figyelem terjedelmének és Mf. 40. old.
adatok gyűjtése táblázatolvasás során. tartósságának növelése.
Többféle megoldás keresése.
Műveleti tulajdonságok megfigyelése: az Közös munka vállalása, együttműködés,
összeg változásai, tagok egymásra figyelés, egyéni felelősség és
felcserélhetősége, csoportosíthatósága. közös felelősség vállalása.

48. Számolási rutin fejlesztése: a Játékosan Tk. 199.old.


gyakorolunk c. oldal feladatai. Mf. 41. old.
Differenciálás: hiányok pótlása, összetett
feladatok.
Dec. Írásbeli Írásbeli kivonás értelmezése: Számlálás, számolás: számolási eljárás Tk. 84. vagy 85.old.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
kivonás számolás tízesátlépés nélkül. megismerése, maradék és különbség és 86. old.
49. óra Értelmezése tevékenységgel helyiérték- számítása, eredmény ellenőrzése.
táblázatban pótlással vagy elvételként. Mf. 42./1.
Különbség becslése tízesekre kerekített Mennyiségi következtetés, becslés: az
értékekkel. Műveleti tagok összeg becslése a kerekítés szabályainak
elnevezéseinek használata, ellenőrzés alkalmazásával.
összeadással és kivonással is. Hiányos
kivonás értelmezése. Problémamegoldás: a tanult számolási
eljárás alkalmazása szövegesfeladat-
50. Tízesátlépés az egyes helyi értéken. megoldás közben, sorozatok, Tk. 87-88. old.
Hiányos kivonások megoldása. szabályjátékok kiegészítésében.

Tízesátlépés a tízes helyi értéken. Rendszerezés, kombinativitás: a műveleti Tk. 89. old.
51. Különbség becslése tízesekre kerekített tulajdonságok megtapasztalása (különbség Mf. 42./4.
értékekkel. változása, változatlansága).

Induktív és deduktív lépések:


52. Váltás több helyi értéken. Hiányos analógiák alkalmazása, tudatosítása. Az Tk. 90 -91. old.
kivonások megoldása. általánosítás kezdete. Mf. 43. old. és
Oszlopdiagramról adatok leolvasása, A problémák megoldásához matematikai
42./3.
számfeladat írása, számolások. modellek keresése (szakaszos ábra,
53. Nulla van a kivonásban. táblázat, nyitott mondat, rajz készítése). Tk. 92.old.
Műveleti tulajdonságok megfigyelése: a Mf. 42./2. és 43./6.
különbség változásai. Egyszerű következtetések műveletek
Hiányos kivonások megoldása. eredményére a műveleti tulajdonságok
alkalmazásával.
54. Írásbeli összeadás és kivonás gyakorlása Tk. 94.old.
Nyitott mondatok, egyszerű szöveges Az önellenőrzés különböző módjainak Mf. 44.old.
feladatok, önellenőrzéses számfeladatok alkalmazása, az eredményért való
megoldása. felelősségvállalás.
A pontos feladatvégzés igényének
55-56. Szöveges feladatok megoldása: fejlesztése. A figyelem terjedelmének és Tk. 95-98.old
adatok gyűjtése, összefüggések elemzése, tartósságának növelése.
táblázatolvasás, oszlopdiagram
megfigyelése során. Közös munka vállalása, együttműködés,
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
Többféle megoldás keresése. egymásra figyelés, egyéni felelősség és
Differenciálás: hiányok pótlása, összetett közös felelősség vállalása.
feladatok.
Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség
+1 óra Rutin számolás fejlesztése. alakítása, világos, rövid fogalmazás. Tk. 99. és 200.old.
Összetett szöveges feladatok, érdekes Absztrakciós képesség alapozása.
műveletalkotások.
Differenciálás: hiányok pótlása,
összetett feladatok.

57. Űrtartalom Mérések nem szabványegységekkel, a Mennyiségi összehasonlítás, becslés, Tk. 100-101. old. IV. Projektfeladat-
mérése mérőszámok és mértékegységek mérés: mennyiségek összehasonlítása, Mf.45-46. old. javaslat
összehasonlítása. becslése, mérése az egység és mérőszám szabvány
Mérések a már megismert kapcsolatai alapján. mérőedények, Üdítőital készítése az
szabványegységekkel (l, dl). különböző nagyságú osztálynak; mennyiség- és
Problémamegoldás: gyakorlati mérések
poharak, üvegek, költségszámítással.
felhasználása szövegesfeladat-
A centiliter fogalmának bevezetése. gyógyszeres adagoló Tk. I.kötet 100./4.;
megoldásban.
kanalak
Edények űrtartalmának becslése, mérése. Rendszerezés, kombinativitás:
mennyiségek összehasonlítása, rendezése.
Induktív, deduktív lépések: kapcsolatok
felismerése és átváltások gyakorlati V. Projektfeladat-
mérésekhez kapcsolódva. javaslat
Az önellenőrzés különböző módjainak
alkalmazása, az eredményért való A/ Napi vízfogyasztás
felelősségvállalás. Tk. 101./5

A pontos feladatvégzés igényének B/ Üdítőital készítése.


fejlesztése. A figyelem terjedelmének és Tk.100./4
58. A milliliter fogalmának bevezetése. tartósságának növelése. Tk. 102. old.
milliliter Mennyi az 1 ml? – Viszonyítás a Fgy. 46-47. old.
valósághoz. Azonos űrtartalmak Érzékelés, észlelés fejlesztése.
kifejezése különböző mértékegységekkel.
A mértékegységek nagyságviszonyainak
megfigyelése: kiegészítések,
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
összehasonlítások, sorba rendezések, Közös munka vállalása, együttműködés,
egyszerű átváltások. egymásra figyelés, egyéni felelősség és
hektoliter A hektoliter fogalmának bevezetése. közös felelősség vállalása. Tk. 103.old.
59. Mennyi az 1 hl? – Viszonyítás a
valósághoz. A víz felhasználása: ivóvíz Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség
fogyasztása, üdítő készítése, tisztálkodás, alakítása, világos, rövid fogalmazás.
az állatok vízfogyasztása. Azonos Absztrakciós képesség alapozása.
űrtartalmak kifejezése különböző
mértékegységekkel. Szociális kompetencia: alá-,
A mértékegységek nagyságviszonyainak fölérendeltségi viszony elfogadása pár és
megfigyelése: kiegészítések, csoportmunkában.
összehasonlítások, sorba rendezések,
egyszerű átváltások.

60. Gyakorlás: a megismert új Válogassunk a A projektfeladat


mértékegységek alkalmazásával. Az feladatokból! bemutatása.
űrtartalomméréshez kapcsolódó szöveges
feladatok megoldása.

61. 4. Tájékozódó felmérés: írásbeli Önértékelés igényének formálása. Felmérőfüzet (A-B)


műveletek, űrtartalom. vagy
Mf. 113.old./
Római számok – ismétlés. Mit tudok már? III.
Képzési szabályok felelevenítése.
Január Római számok A számolás története. Hol jelennek meg Problémaérzékenység fejlesztése. Tk. 104-105.old.
1000-ig. római számok? (óra, naptár, hónapok) Interdiszciplináris kapcsolatok. Mf. 48.old.
62. óra Új jelek: 500 – D, 1000 – M. számok
+1 óra olvasása, írása, tolmácsjáték
műveletekkel.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
63-64. Ismétlő, Ismétlő feladatok: Számlálás, számolás: tanult műveleti Válogassunk az első
rendszerező Számok tulajdonságai 1000-ig. algoritmusok alkalmazása. félévben megmaradt
órák – a félévi A tanult szóbeli és írásbeli számolási feladatokból!
+1 óra felmérés eljárások gyakorlása. Problémamegoldó gondolkodás:
előkészítése Szabályjáték az összeadás és kivonás adatok értelmezéséhez szükséges
kapcsolatára. Hiányos műveletek. fogalmak használata, megfelelő művelettel
Sorozatok, nyitott mondatok. történő kifejezése.
Egyszerű és összetett szöveges feladatok Önállóság növelése a feladatok
megoldása. szövegének értelmezésében.
Tanulási szokások: kerekített értékekkel
végzett becslés, az ellenőrzés többféle
módjának ismerete, megoldási terv
készítése feladatokhoz, írásbeli
válaszadás.
Az önellenőrzés különböző módjainak
alkalmazása, az eredményért való
felelősségvállalás.
Feladattartás, figyelem, emlékezet
fejlesztése.

65. 5. Félévi felmérés Melléklet ill.


Felmérőfüzet(A-B)
66. Gyakorlás a hiányosságok pótlására Önértékelés igényének formálása.
differenciált módon.

+1 óra A felmérés javítása: differenciált Önértékelés igényének formálása.


foglalkozás a felmérő eredménye
alapján.
67. Alakzatok Környezetünk tárgyai, az alakzatok Számlálás, számolás: testek építése adott Tk. 106-107.old.
tulajdonságai. elemszámú kis kockából, legóelemből; Mf. 49.
Tárgyak, testek osztályozása síkbeli alakzatok készítése adott számú XIV. melléklet,
tulajdonságaik alapján. pálcikából, szívószálból, lapból. Az vonalzó,
Testek építése építőkockákból és színes alakzatok csúcsainak, lapjainak, ill. építőkockák, legó,
rudakból, másolás oldalainak számlálása. színesrúd-készlet,
8-10 elemből, a három kiterjedés
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
megfigyelése. Nézetek.
Rendszerezés, kombinativitás: alakzatok
68. Alakzatok tulajdonságainak rendezése, osztályozása. Adott Tk. 108. old.
megfigyelése: Pont vonal síkidom feltételekhez minél több térbeli és síkbeli Mf. 50. old.
jellemző tulajdonságainak megfigyelése. alakzat előállítása.
nyírás, rajzolás és osztályozás.
Problémamegoldás: logikai gondolkodás
69. Testek Testek építése – Építés színesrudak és fejlesztése az igaz és hamis állítások Tk. 109-111. old
legóelemek felhasználásával. Kicsinyítés, megítélésével. Szöveggel adott Mf. 51./6.
+1 óra nagyítás, nézetek, alaprajz. feltételekhez modellek létrehozása. színesrúd,
pontrácsos lapok
Induktív és deduktív lépések: a megismert
70-71. Testek tulajdonságai – téglatest, kocka, térbeli és síkbeli alakzatok Tk.112-114.old.
lapok, élek, csúcsok számának összehasonlítása, a szerzett tapasztalatok Mf. 51./7.8. és 52./9.
meghatározása, "ugyanolyan", megfogalmazása (hasonlóságok, Babylon építőjáték,
"ugyanakkora" szavak használata. különbségek). gyurma, szívószál,
A téglatest és a kocka tulajdonságainak XII-XIII. melléklet
megfigyelése, összehasonlítása. Nyelvi és vizuális kommunikáció: az
anyanyelv és a szaknyelv elvárható
Geometriai játékok: kocka és téglatest használata. Térbeli és síkbeli alkotások
modell elkészítése, tulajdonságaik létrehozása, megfigyelése, tapasztalatok
megfigyelése. megfogalmazása szavakkal.

Síkidomok Síkidomok készítése és tulajdonságai. Becslés, mérés: geometriai Tk. 115-117. old.
72. Síkbeli alakzatok előállítása, színes mennyiségfogalom alakítása. Mf. 52./10.11.
pálcákból és lyukas táblán. Jellemző Gyakorlati mérések: térfogat, szög. 53./12.
tulajdonságok megfigyelése: oldalak, XIV. Melléklet
csúcsok száma. Szociális kompetencia: lyukas tábla,
közös munka vállalása, együttműködés, színes pálca,
egymásra figyelés, egyéni felelősség és vonalzó, szívószál,
közös felelősség vállalása az alkotások sík-és térmértani
létrehozásában páros munka ill. csoport- modellező készlet.
73-74. Szögek – A szög fogalmának értelmezése. A pont munka során. Tk. II. 16-17.old.
+1 óra négyszögek körüli elfordulás megfigyelése. Az Mf. 53./13-14.
elfordulás nagyságának mérése az óra Tanulási képességek: 54-55.old.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
nagymutatójával. A szög jelölése. A figyelem, kreativitás, rész-egész észlelés, pontrácsos lap,
derékszög értelmezése, téri tájékozódás fejlesztése. írólap, színes pálca,
megnevezése. Sokszögek szögeinek vonalzó.
vizsgálata. Derékszög hajtogatása. Annak sík-és térmértani
megállapítása, hogy derékszögnél modellező készlet.
kisebbek vagy nagyobbak a szögek.
Derékszögek jelölése.
Négyszögek – téglalap, négyzet.
Tulajdonságok megfigyelése,
összehasonlítása.
Négyszögek rajzolása pontrácsban.

75-76. Szóbeli A műveletfogalom továbbépítése. Számlálás, számolás: a tanult műveletek Tk. 120-121. old.
szorzás, osztás Háromtényezős szorzatok, két művelet újra értelmezése, kiterjesztése nagyobb Mf. 56-57. old. és
1000-ig összekapcsolása. számok körére. Számolási eljárások 58./9.10.
A műveleti tagok elnevezései. megismerése.
A tanult műveleti tulajdonságok újra
értelmezése, kiterjesztése nagyobb Becslés, mérés: közelítő számolás a
számok körére: felcserélhetőség, kerekítés szabályainak alkalmazásával.
csoportosíthatóság, széttagolhatóság. A
szorzat változásainak megfigyelése a kis Problémamegoldás: valóságtartalmú
egyszeregyen. Szöveges feladatok szövegesfeladat-megoldás. Egyszerű és
megoldása. összetett szövegezésű példák megoldása.
Függvényre vezető szöveges feladatok
Számolási rutin fejlesztése: a szorzó- és megoldása. Számfeladathoz szöveg
bennfoglaló táblák ismétlése. alkotása.
Febru- A műveletfogalom továbbépítése. Tk. 122-123. old.
ár Az osztás és tulajdonságai: a műveleti Rendszerezés, kombinativitás: műveletek Mf. 58./11-12.
tagok elnevezései, annak megfigyelése, analógiákra építve. Műveleti
77.óra hogy az osztás tagjai nem cserélhetők fel. tulajdonságok alkalmazása a könnyebb és
A hányados változásainak megfigyelése a gyorsabb számolás érdekében.
kis egyszeregyhez kapcsolódva. Nyitott mondatok megoldáskeresése véges
alaphalmazon, elemek behelyettesítése.
78. A szorzás és az osztás kapcsolata: nyitott Tk. 124-125. old.
mondatok megoldása és a maradékos Mf. 59./13.14.15. 17.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
osztás ellenőrzése fordított művelettel, Összefüggés-felismerés, kifejezésük
szöveges feladatok megoldása. táblázatok kiegészítésével, sorozatok
Differenciálás: hiányok pótlása, összetett folytatásával, szavakkal, jelekkel.
feladatok. Mf. 59./17. Műveletek alkotása adott feltételekkel.
Több megoldás keresése.
Szorzás és osztás 10-zel,100-zal. Tk. 126-128. old. és
79-80. Analógiák megfigyelése. Induktív és deduktív lépések: a műveleti Mf. 59./16. és
A szorzás és az osztás kapcsolatának tulajdonságok és kapcsolatok kiterjesztése 60. old.
erősítése „két nyíl helyett egy” típusú 1000-ig, az általánosítás alapozása.
feladatokkal, számolási táblázatok, Alkalmazásuk számolásban ellenőrzésben.
nyitott mondatok, mértékekhez
kapcsolódó egyszerű átváltások A problémák megoldásához matematikai
megoldásával. modellek keresése (szakaszos ábra,
táblázat, nyitott mondat, rajz készítése).
81-82. Szorzás, osztás tízesekkel, százasokkal Tk. 129-132. old.
Analógiás fejszámolási eljárások Nyitott mondathoz, ábrához szöveges Mf. 61-65.old.
megfigyelése, értelmezése. feladat készítése.
Sorozatok, nyitott mondatok megoldása.
Tanulási szokások: kerekített értékekkel
Differenciálás: hiányok pótlása, összetett végzett becslés, az ellenőrzés többféle
feladatok: Tk. 131./11.; Mf.65./45-47. módjának ismerete, megoldási terv
83-84. Szorzás, osztás Nagy egyszeregy: kétjegyű szám készítése feladatokhoz, írásbeli Tk. 133-134.old.
nagyobb szorzása egyjegyű számmal. válaszadás. Mf. 66-67.old.
számokkal Tízesre végződő háromjegyű szám
szorzása egyjegyű számmal. Az önellenőrzés különböző módjainak
Kétjegyű szám szorzása tízesre végződő alkalmazása, az eredményért való
kétjegyű számmal. felelősségvállalás.
Nyitott mondatok, egyszerű szöveges
feladatok megoldása. Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség
alakítása, világos, rövid fogalmazás.
Számolási rutin fejlesztése: sorozatok,
szabályjátékok, nyitott mondatok, Gondolkodási képességek: következtetés,
szöveges feladatok. érvelés, bizonyítás.

85-86. Osztás nagyobb számokkal. Tk. 135-136. old.


Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
Kétjegyű számok osztása egyjegyű A pontos feladatvégzés igényének Mf. 68.old.
számmal; fejlesztése. A figyelem terjedelmének és
Kiegészítő anyag: háromjegyű számok tartósságának növelése.
osztása egyjegyű számmal.
Sorozatok, nyitott mondatok egyszerű
szöveges feladatok megoldása.
Differenciálás: hiányok pótlása, összetett
feladatok, Tk. 136./6-11.; Mf. 68./58-60.

87-88. A művelet- Zárójelek használata. Számolás, számlálás: a tanult műveleti Tk.137-139.old


végzés Annak megfigyelése, hogy a zárójel tulajdonságok kiterjesztése 1000-ig, Mf.69.old.
sorrendje elhelyezése megváltoztathatja a alkalmazásuk 3 és többtagú műveletek
műveletsor eredményét. kiszámításában. A zárójelezés biztonságos Legójáték vagy
alkalmazása. színesrúd-készlet,
A műveletek helyes sorrendjének III. melléklet –
értelmezése; tudatos alkalmazása Problémamegoldás: összetett szöveges számkártyák
műveletek elvégzésében, szöveges feladatok értelmezése, zárójeles megoldási
feladatok megoldásában. terv készítése.

+1 óra Szóbeli szorzások osztások, Válogassunk a


műveletvégzés sorrendje. Többtagú, ill. megmaradt
zárójeles műveletre vezető szöveges feladatokból!
feladatok megoldása.

89-90. A kerület A kerület fogalma; sokszögek Számolás: sokszögek kerületének Tk. 140-141. old.
mérése kerületének mérése és számítása. Oldalak számítása. Mf.70.old.
jelölése betűkkel. Becslés, mérés: mennyiségfogalom I-II. melléklet,
alakítása gyakorlati mérésekkel vonalzó, mérőszalag
A téglalap és a négyzet kerületének (hosszúság, kerület). Kerület becslése
mérése és számítása. közelítő értékkel adott mértékegységgel.

Adott kerületű téglalap és négyzet Rendszerezés, kombinativitás: adott


rajzolása négyzetrácsba, pontrácsba, sima kerülethez többféle téglalap ill. négyzet
lapra. Vonalzó használatának gyakorlása. alkotása.
Szöveges feladatok kerületszámításra.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
Problémamegoldás: egyszerű és összetett
szöveges feladat megoldása
kerületméréshez és számításhoz. A
megoldás szemléletes ábrázolása rajzzal.

Induktív és deduktív lépések: különféle


sokszögek kerületének mérése és
számítása. A számítás algoritmusának
felismerése. Általánosítás alapozása.

Nyelvi és vizuális kommunikáció:


ábrázolás és kifejezőképesség alakítása,
világos, rövid fogalmazás.

Tanulási képességek: figyelem, emlékezet,


kreativitás, rész-egész észlelés.

91-92. Osztója, Tapasztalatok gyűjtése az osztható, Számlálás, számolás: a tanult számolási Tk. 142-143. old.
többszöröse osztója és többszöröse kifejezések eljárások alkalmazása ezres számkörben. Mf.71. old.
értelmezésére.
A 2, a 4 és a 8 többszöröseinek Rendszerezés, kombinativitás: számok
megfigyelése és összehasonlítása; a válogatása és rendezése oszthatósági
közös többszörös fogalmának megfigyelések szerint. Közös
előkészítése. többszörösök összehasonlítása,
Válogatások, rendezések oszthatósági hasonlóságok megfigyelése,
tulajdonságok szerint. megfogalmazása. Számok képzése
oszthatósági feltételekkel, több megoldás
Annak megfigyelése, hogy a 2, az 5 és a keresése.
10 többszöröseinek megállapításához
elég az egyes helyi értéket figyelni. Problémamegoldás: logikai gondolkodás
Válogatások, rendezések és fejlesztése az igaz és hamis állítások
számképzések oszthatósági feltételeknek megfogalmazásával, megítélésével.
megfelelően.
Gondolkodási képességek: következtetés,
+1 óra Számolási rutin fejlesztése: a Játékosan érvelés, bizonyítás. Válogassunk a
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
gyakorolunk c. oldalon. Érdekes, megmaradt
gondolkodtató feladatok megoldása az Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség feladatokból!
oszthatósági témakörben. alakítása, világos, rövid fogalmazás. Tk. 201. old.

Márci- Tömeget Mérések a már megismert Mennyiségi összehasonlítás, becslés, Tk. 144 -145. old. VI. Projektfeladat-
us mérünk szabványegységekkel (kg, dkg). mérés: mennyiségek összehasonlítása, Mf. 72-73. old. javaslat
becslése, mérése az egység és mérőszám kétkarú
93.óra Mennyi az 1 g? – Viszonyítás a kapcsolatai alapján. tömegmérleg Linzer készítése az
gramm valósághoz. Apró dolgok tömege: dió, Problémamegoldás: gyakorlati mérések osztálynak; mennyiség- és
mandula, mogyoró, tabletta, fűszerek. felhasználása szövegesfeladat- költségszámítással.
Hétköznapi tömegmérések: vásárlások, megoldásban. Tk. II. kötet 51/7.
sütés-főzés.
Rendszerezés, kombinativitás:
94. Mennyi az 1 t ? – Viszonyítás a mennyiségek összehasonlítása, rendezése. Tk. 147. old.
tonna valósághoz. Induktív, deduktív lépések: kapcsolatok Mf. 73./9. és
Nagy tömegek keresése: járművek, felismerése és átváltások gyakorlati 74. old.
állatok, növények. mérésekhez kapcsolódva.
Az önellenőrzés különböző módjainak
95-96. Azonos tömegek kifejezése különböző Mf. 74./13. és Projektfeladat
alkalmazása, az eredményért való
mértékegységekkel. A mértékegységek 75. old. bemutatása, értékelése
felelősségvállalás.
nagyságviszonyainak megfigyelése:
A pontos feladatvégzés igényének
összehasonlítások, sorba rendezések,
fejlesztése. A figyelem terjedelmének és
egyszerű átváltások.
tartósságának növelése.
Tömegméréshez kapcsolódó szöveges
Érzékelés, észlelés fejlesztése.
feladatok megoldása.
Közös munka vállalása, együttműködés,
egymásra figyelés, egyéni felelősség és
+1 óra Mérési feladatok gyakorlása valósághoz közös felelősség vállalása. Tk. 146.old.
kapcsolva.
Csoportmunka: “boltos játék”.
Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség
alakítása, világos, rövid fogalmazás.
97. 6. Tájékozódó felmérés: geometria, Önértékelés igényének formálása. Felmérőfüzet
szóbeli szorzás és osztás, oszthatóság, (A-B)
tömeg vagy
Mf. 114.old./
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
Mit tudok már? IV.
98. Írásbeli Értelmezés ismételt összeadásként, Számlálás,számolás: egyjegyűvel való Tk. 148-149. old.
szorzás elnevezések használata, szorzatok írásbeli szorzás eredményének számítása. Mf. 76./1. a) b)
egyjegyű becslése. Tk. 156./1.2.3.
szorzóval Szorzás tízesátlépés nélkül. Hiányos Becslés, mérés: a szorzat közelítő
szorzás értelmezése. értékének megállapítása a kerekítés
Egyszerű szöveges feladatok megoldása. alkalmazásával.

99. Tízesátlépés az egyes helyi értéken. Problémamegoldás: írásbeli szorzással Tk. 150.old.
Szöveges feladatok, hiányos műveletek, megoldható szöveges feladatok Mf. 76./1. c) d)
nyitott mondatok megoldása. megoldása. Tk. 156./4.5.6.7.8.

100. Tízesátlépés a tízes helyi értéken. Rendszerezés: a szorzat változásának Tk. 151. old.
Szöveges feladatok, hiányos műveletek, megfigyelése a tényezők változtatásával. Mf. 76./2. a) b)
nyitott mondatok megoldása. Tk. 156./9.10. és
Induktív és deduktív lépések: egyszerű 157./11.
101. Váltás több helyi értéken. következtetések szorzatok Tk. 152. old.
Szöveges feladatok, hiányos műveletek, nagyságviszonyaira a műveleti Mf. 76./2. c) d)
nyitott mondatok megoldása. tulajdonságok alapján. Tk. 157./11.12.13.

+1 óra Számolási rutin fejlesztése: szabályjáték, Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség Mf. 77-80.old.
hiányos műveletek, egyszerű és összetett alakítása, világos, rövid fogalmazás a
szöveges feladatok. megismert matematikai kifejezések
alkalmazásával.
102. Írásbeli szorzás – nulla van a Tk. 153.old.
szorzandóban, szorzatban. Az önellenőrzés különböző módjainak Tk. 157./14.15.16.
Szöveges feladatok, hiányos műveletek, alkalmazása, az eredményért való
nyitott mondatok megoldása. felelősségvállalás.

103. A szorzat több 1000-nél. Tk. 154. old.


Szöveges feladatok, hiányos műveletek, Tk. 157-158./17-20.
nyitott mondatok megoldása.

104. Írásbeli szorzás gyakorlása. Tk. 158.old.


Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
Szöveges feladatok, hiányos műveletek, Válogassunk a
nyitott mondatok megoldása. megmaradt
feladatokból!
Mf. 77-80.old
+1 óra Számolási rutin fejlesztése: hiányos Tk. 159.old. és
műveletek, szabályjátékok, nyitott 202.old
mondatok, szöveges feladatok és a Válogassunk a
Játékos gyakorlás c. oldal feladatai. megmaradt
feladatokból!
Mf. 77-80.old
Időt mérünk Mérések a már megismert Mennyiségi összehasonlítás, becslés, Tk. 160. old.
105. szabványegységekkel (óra, perc, nap, mérés: mennyiségek összehasonlítása, Mf.81.old. és VII. Projektfeladat-
hónap, év). becslése, mérése az egység és mérőszám 82./5.9. javaslat
kapcsolatai alapján. VIII. melléklet
Problémamegoldás: gyakorlati mérések Utazáshoz, menetrendhez
106. Mennyi 1 másodperc? felhasználása szövegesfeladat- Tk. 161. old. kapcsolódó gyűjtőmunka
másodperc Időpontok leolvasása óramutatós és megoldásban. Mf. 82./6.8. Tk.192. oldal
számkijelzős órákról. Délelőtti és
délutáni időpontok összehasonlítása. Az Rendszerezés, kombinativitás:
időmérés egységeinek kétféle jelölése: mennyiségek összehasonlítása, rendezése.
óra – h; perc – min; másodperc – sec. Induktív, deduktív lépések: kapcsolatok
Rövid időtartamok érzékelése. felismerése és átváltások gyakorlati
mérésekhez kapcsolódva.
107. Év, hónap, hét, nap Tk. 162. old.
A naptár ismeretei: bütyökszabály; Az önellenőrzés különböző módjainak
naptár Mf. 82./7. 83. /12.
szökőév. alkalmazása, az eredményért való
felelősségvállalás.
108. Szabványmértékegységek át- és beváltása Tk. 163. old. Projektfeladat bemutatása,
szám- és szöveges feladatokon. A pontos feladatvégzés igényének értékelése
Mf. 82., 83. és
Összehasonlítások, sorba rendezések, fejlesztése. A figyelem terjedelmének és
84.old.
azonos időpontok kifejezése különböző tartósságának növelése.
mértékegységekkel.
Érzékelés, észlelés fejlesztése.
Közös munka vállalása, együttműködés,
+1 óra A tanult mértékegységek alkalmazása Válogassunk a
egymásra figyelés, egyéni felelősség és
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
játékos feladatok megoldása során. közös felelősség vállalása. megmaradt
feladatokból!
Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség
alakítása, világos, rövid fogalmazás.
109. 7. tájékozódó felmérés: írásbeli szorzás, Önértékelés igényének formálása. Felmérésfüzet
időmérés (A-B)
vagy
Mf. 115./
Mit tudok már? V.
110. Törtszámok Tapasztalatok gyűjtése a törtfogalom Számlálás, számolás: egységtörtek Tk. 164-165.old
előkészítésére: kirakás, nyírás, színezés. értelmezése részekre osztáshoz Mf. 85. old.
Egységtörtek értelmezése, kapcsolódva, többszöröseik előállítása. Színesrúd- készlet,
nagyságviszonyok megfigyelése. IX – X. melléklet
Becslés, mérés: mennyiségek törtrészeinek írólap, alma
Április Az egységtörtek kapcsolatainak előállítása, összemérése. Tk. 166- 167.old.
megfigyelése: fél – negyed – nyolcad;
111.óra harmad – hatod. Rendszerezés: rendezés az egység törtek
nagyságviszonyai szerint. Pótlás egy
112. Egység törtek többszöröseinek egészre. Azonos törtek többféle alakjának Tk. 168-169. old.
értelmezése. Nagyságviszonyok előállítása. Mf. 86. old. és
megfigyelése, rendezések. 87./11.
Problémamegoldás: törtrészek előállítását
113. Pont egy egész: az egy egész felbontása; tartalmazó szöveges feladatok megoldása. Tk. 170-171.old
egységtörtek kiegészítése. Az egész Megoldáshoz rajz, szakaszos ábra Mf. 87./12.13.
kirakása sokféleképpen törtrészekből. készítése. 88./14.
Törtdominó. XI. melléklet
Gondolkodási képességek: következtetés,
érvelés, bizonyítás.
+1 óra Az egyketted rész kirakása különböző Tk. 168/15.
egységtörtekkel. Egy egész kirakása Mf. 88./16-19.
különböző egységtörtekből. Induktív és deduktív lépések: egyszerű
következtetések mennyiségek törtrészére.
114- Következtetés törtrészről az egészre: Tk. 171-172. old
115. kirakás kis kockákkal, rajz Nyelvi kommunikáció: kifejezőképesség Mf. 89.old.
kiegészítésével. alakítása, világos, rövid fogalmazás a
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
Szöveges- és játékos feladatok törtekkel. megismert matematikai kifejezések
Differenciálás: gyakorlás, összetett alkalmazásával.
feladatok. Mf. 89./24.25.26.

+1 óra Több egész törtrészei. Tk. 173. old


Összetett feladatok a törtszámok
alkalmazásával: Okos(k)odunk

116- Negatív Értelmezés hőmérséklet méréséhez Számolás, számlálás: negatív számok Tk. 174-175. old.
117. számok kapcsolódva: pozitív és negatív számok előállítása. Mf. 90. old.
elhelyezkedése a hőmérőn. Műanyag tanuló-
Becslés, mérés: hőmérséklet-mérés és hőmérő
Hőmérsékletek sorba rendezése, hőmérséklet-változás leolvasása
hőmérséklet változások leolvasása. hőmérőről.
Lépegetés számegyenesen.
Egyszerű szöveges feladatok megoldása
hőmérséklet változáshoz kapcsolódva. Problémamegoldás: valósághoz
kapcsolódó szöveges feladatok ábrázolása
Negatív számok helye a számegyenesen. és megoldása.

Rendszerezés: egy szám előállítása


többféleképpen. Negatív számok
rendezése nagyságviszonyuk szerint.

Induktív és deduktív lépések: annak


megfigyelése, hogy a hozzátevés nem jár
mindig növekedéssel, az elvétel pedig
csökkenéssel.
118. 8.Tájékozódó felmérés: törtek és negatív Önértékelés igényének formálása. Felmérőfüzet (A-B)
számok.
119. Vonalak, A vonalzó és körző használata. Rendszerezés: térbeli és síkbeli Tk. 176-177.old.
eszközök A mérés és rajzolás pontosságának tapasztalatok összehasonlítása, Mf. 91.old
megfigyelése. hasonlóságok, különbségek gyűjtése. I-II. mellélet
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
120- Tükrözés Tükörképek készítése – az alakzatok Induktív és deduktív lépések: alakzatok Tk. 178-181.old.
122. szimmetriája. tükörképére vonatkozó tulajdonságok Mf. 92-95.old.
Tapasztalatok gyűjtése a tükröződés, kiemelése. I-II. melléklet
tükörkép, tükrös alakzatok fogalmának pontrácsok és
értelmezésére. Szövegértés: szóbeli utasítások megértése, négyzetrácsok, olló,
Tükörképek előállítása hajtogatással, követése. vonalzó, körző,
rajzolással. zsebtükör
Síkidomok megfigyelése, tükrös
alakzatok válogatása, tükörtengelyek
keresése és jelölése, különös tekintettel a
négyzetre, téglalapra és a körre.
Rutinszámolás fejlesztése
folyamatosan.
+1 óra A törtek és a negatív számok és a Válogassunk a
geometriai ismeretek témakörbe megmaradt
tanultak gyakorlása egész héten feladatokból!
keresztül párhuzamosan a tükrözés
mellett.
Az év végi Ismétlés beépítése az órákba (kb. 10-15 Rendszerezés, kombinativitás: számok Mf. 101-102. old.
ismétlés perc). összehasonlítása, sorba rendezése, adott
megkezdése Számfogalom 1000-es számkörben: tulajdonságú számok válogatása,
számok írása, olvasása, számok helye a táblázatba rendezése.
számegyenesen, számszomszédok,
kerekítések, helyi érték, alaki érték és Szövegértés: szóbeli utasítások megértése,
valódi érték, válogatások, rendezések és követése.
számképzések a számok tulajdonságai
alapján.

123. Kicsinyítés Térbeli építések színesrudakból, síkbeli Nyelvi-és vizuális kommunikáció: Tk. 182-183.old.
nagyítás alkotások hajtogatással, rajzolással kifejezőképesség alakítása, világos, rövid Mf.96. old.
négyzetrácsban, pontrácsban. fogalmazás a megismert matematikai Színesrúd, írólap,
kifejezések alkalmazásával. I-II. melléklet
+1 óra Az egybevágóság és a hasonlóság Tanulási képességek: téri tájékozódás pontrácsok és
fogalmának szemléletes alapozása az fejlesztése. négyzetrácsok
alak és a nagyság összehasonlításával.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz

124.óra Tájékozódás Tájékozódás térben, síkban. Útvonalak, ábrák rajzolása diktálás után. Tk. 184-185. old.
Útvonalak meghatározása térképen, Problémamegoldás: útvonalak bejárása Mf. 97. old.
lépegetések a 100-as táblán. térképen, szöveg útmutatása alapján. I. melléklet
Bejárt útvonal elmondása.
Csoszogó játék. Rendszerezés: adott helyhez különféle
útvonalak keresése. Útvonalak tervezése
Tanulási képességek: téri tájékozódás
fejlesztése.

125- Parkettázás, Sokszögek területének befedése Számlálás, számolás: adott területek Tk186-187. old.
126. területmérés különböző egységekkel. Mérőszámok és lefedése egyforma síklapokkal. A síklapok Mf.98-99.
mértékegységek kapcsolatának összeszámlálása. négyzethálós lap,
megfigyelése. Sokszögek területének olló, vonalzó
befedése különböző egységekkel. Becslés, mérés: területlefedések különféle
Különböző parkettaminták készítése. egységekkel. Alkotások különböző
Terülőminták készítése. feltételekkel.

+1 óra Feladatok a területméréshez Rendszerezés, kombinativitás: adott


kapcsolódva. területhez többféle minta készítése.
Adott területtel többféle téglalap rajzolása
négyzetrácsban.

Problémamegoldás: mérőszám és
mértékegység viszonyának megfigyelése,
megfogalmazása.

Év végi Év végi ismétlés beépítve az órákba (kb. Számlálás, számolás: a tanult számolási Tk. 199-200.old.
ismétlés 10 -15 perc). eljárások alkalmazása különböző megmaradt feladatai.
folyamatosan Szóbeli és írásbeli számolások: feladathelyzetekben. Mf. 103-104. old.
összeadás, kivonás. Becslések, relációk,
nyitott mondatok megoldása. Összefüggés-felismerés: szabályok
Számpiramisok, keresztrejtvények és megfogalmazása, lejegyzése.
szöveges feladatok megoldása.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
+1 óra Feladatok a szóbeli szorzás és osztás Számlálás, számolás: a tanult számolási
ismétlésére. eljárások alkalmazása.

Május Adatokat Adatok ábrázolása táblázattal. Adatok Számlálás, számolás: kísérletek Tk.188. old. VIII. Projektfeladat-
gyűjtünk lejegyzésének lehetőségei: strigulázás, eredményeinek gyűjtése. Gyakoriság Mf. 100.old javaslat
127- táblázatkészítés, oszlopdiagram, összeszámlálása. 1. Gyűjtőmunka
128. grafikon. Valószínűségi következtetés: események Végezz gyűjtőmunkát! Ki
Oszlopdiagram készítése, grafikon előfordulási esélyének megsejtése. milyen állatot tart vagy
adatainak leolvasása, szélső érték szeretne tartani otthon!
megállapítása, leggyakoribb adat Problémamegoldás: sejtések Készülj fel az állat
megkeresése. megfogalmazása, diagramok elemzése. bemutatására, leírásodban
legyenek az állatra
Nyelvi-és vizuális kommunikáció: jellemző adatok, számok,
kifejezőképesség fejlesztése a sejtések mennyiségek. Ha ügyesen
megfogalmazásával. fogalmazol, kitaláljuk,
melyik állatról írtál!
Diagramok értelmezése, egyszerű
esetekben készítése. 2. Feladat
Készítsünk
A matematika és a valóság kapcsolatának oszlopdiagramot a
erősítése. bemutatott állatokról!
Ajánlott feladat Tk. II.
kötet 92./3.
129- Valószínűségi Valószínűségi kísérletekben az Tk. 189. old.
130. játékok események megfigyelése, véletlen esetek
megállapítása, a lehetőségek ábrázolása. színes golyók,
Sejtések megfogalmazása, egybevetés a dobókocka, legó-
kísérlettel. elemek, fém
A biztosan bekövetkező, a lehetséges, a váltópénz
lehetetlen események
megkülönböztetése.
Valószínűségi kísérletekben az
események gyakoriságának
megfigyelése. Adatok gyűjtése,
összegzése, lejegyzése.
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz

+1 óra Projektfeladatok bemutatása és Projektfeladat: az állatok


értékelése. bemutatása, kitalálása;
oszlopdiagram készítése.
Tk.188./3.
131- Év végi Számfogalom 1000-es számkörben. Számlálás, számolás: a tanult számolási Tk. 190. 198. és 203. IX. Projektfeladat-
134. ismétlés A 4 alapművelet gyakorlása: szóbeli és eljárások alkalmazása különböző old javaslat
írásbeli műveletek. feladathelyzetekben. Mf. 101-106.old.
Nyitott mondatok, szabályjátékok III.-IV. Melléklet 1. Előzetes feladat
megoldása. Összefüggés-felismerés: szabályok csoportmunkában
Keresztrejtvény és szöveges feladatok megfogalmazása, lejegyzése. Készítsetek társasjátékot a
megoldása. számolás gyakorlására!
(4-5 fős csoportok)
135- Összegzés, rendszerezés. Számlálás, számolás: tanult műveleti Tk. 191. és 204. old Alkalmazzátok a tanult
136. Mértékrendszerek ismétlése: algoritmusok alkalmazása. Mf. 107-108. old. műveleteket! (+; –; x; /;( )
mértékegységek osztályozása, VII-VIII. Melléklet 2. Feladat
kapcsolatok felelevenítése. Problémamegoldó gondolkodás. Mutassátok be egymásnak
adatok értelmezéséhez szükséges az elkészült játékokat!
137- Számolási rutin fejlesztése. Relációk, fogalmak használata, megfelelő művelettel Tk. 205.old. Ajánlott feladat pl.
138. logikai állítások, kombinatorika. történő kifejezése. 109. old. Tk.196. old.
Alakzatok, sokszögek. XIV. Melléklet
Önállóság növelése a feladatok
139. Szöveges feladatok. Nyitott mondatok, szövegének értelmezésében. Mf. 110. old.
relációk és szöveges feladatok XI. Melléklet
megoldása. Törtek. Tanulási szokások: kerekített értékekkel –
végzett becslés, az ellenőrzés többféle
módjának ismerete, megoldási terv
készítése feladatokhoz, írásbeli
válaszadás.

Az önellenőrzés különböző módjainak


alkalmazása, az eredményért való
felelősségvállalás.
140. 9. Tájékozódó felmérés év végén Felmérőfüzet
(minimum) (A-B)
Hónap Téma, Ajánlott tevékenységformák, Kompetenciák Javasolt Projektmunka-
óra tananyag módszertani javaslatok (készségek, képességek) taneszközök javaslatok a témakörhöz
141- Felkészülés az év végi felmérésre: vegyes Önértékelés igényének formálása. Válogassunk a
142. gyakorló feladatok megoldása különös megmaradt
tekintettel a felmerült hiányosságokra. feladatokból!

143. Év végi felmérés I. Felmérőfüzet


(A-B)
144. Év végi felmérés II. Felmérőfüzet
(A-B)
145- Hiányok pótlása. Javítások. Önértékelés igényének formálása.
148. Matematikai játékok, versenyfeladatok.
Okos(k)odó oldalak megmaradt feladatai. A valóság és a matematika kapcsolatának
erősítése.