Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A:

Arahan : Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik
bagi setiap soalan. Hitamkan satu sahaja bagi setiap soalan bagi ruang yang telah disediakan.

1
2
3
BAHAGIAN B:

Jawab semua soalan.

1. Tandakan  bagi penyataan yang betul dan tandakan  bagi penyataan yang salah tentang
biodiversiti.

a) Biodiversiti ditakrifkan sebagai kepelbagaian benda


hidup di Bumi, yang merangkumi haiwan, tumbuhan
dan unsur-unsur lain
b) Biodiversiti adalah penting untuk mengekalkan
keseimbangan alam
c) Biodiversiti wujud kerana habitat dan cuaca yang
berbeza
d) Tahap biodiversiti di sebuah sawah padi adalah lebih
tinggi daripada sebuah hutan
e) Aktiviti manusia menyumbang kepada kewujudan
biodiversiti di sesebuah negara
f) Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang
berbeza untuk menyesuaikan diri bermandiri di habitat
masing-masing
[6 markah]

2. Haiwan dikelaskan berdasarkan ciri-ciri sepunya. Tuliskan Benar atau Palsu bagi haiwan yang
ciri-cirinya dinyatakan di bawah.

Haiwan Ciri-ciri Jawapan


a) Helang Berdarah panas Mempunyai bulu
pelepah
b) Katak Kulit lembap Bernafas menggunakan
peparu
c) Ikan paus Melahirkan anak Bernafas menggunakan
peparu
d) Buaya Badan licin Bertelur yang
bercengkerang
[4 markah]

4
3. Lengkapkan penyataan di bawah mengenai kepentingan biodiversiti.

Sumber makanan Bahan mentah Tempat rekreasi Ilmu pengetahuan


industri
teknologi Bahan kosmestik Keseimbangan Ubat-ubatan
ekosistem

a) Membekalkan pelbagai __________________________ kepada manusia seperti daging


dan sayur-sayuran.
b) Mengekalkan ____________________________ melalui interaksi antara organsima serta
alam.
c) Membekalkan pelbagai __________________________ seperti kayu balak dan rotan.
d) Mewujudkan pelbagai _________________________ yang kaya dengan biodiversiti.
e) Mengembangkan ____________________________ dan mencipta
______________________ terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap biodiversiti.
f) Membekalkan tumbuhan herba untuk pembuatan ______________________ dan
____________________________.
[8 markah]

4. Padankan istilah yang diberikan di bawah menggunakan dengan pernyataan yang betul

Habitat Ekosistem Populasi Komuniti Spesies

Sekumpulan organisma yang sama spesies yang hidup bersama di


habitat yang sama
Sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang sepunya dan
boleh menghasilkan anak
Beberapa populasi yang berbeza organisma yang tinggal bersama di
dalam habitat yang sama
Beberapa komuniti yang berbeza berinteraksi antara satu sama lain
dan dengan persekitaran fizikalnya
[4 markah]

5
5. Berikut merupakan organisma yang terdapat di dalam suatu hutan.

a) Berapakah jumlah rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan di atas?
_____________________________________________________________________
[1 markah]

b) Tuliskan dua rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan tersebut.

[2 markah]

6
6. Lengkapkan proses kitar karbon dan kitar oksigen menggunakan pilihan jawapan yang diberi.
Kemudian, jawab soalan-soalan di bawah.

Karbon dioksida Respirasi Karbon Oksigen Pengurai

[4 markah]
a) Nyatakan dua contoh pengurai.
_____________________________________________________________________
[2 markah]
b) Apakah proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau bagi mengekalkan kandungan karbon
dioksida dan oksigen di dalam udara?
_____________________________________________________________________
[1 markah]
c) Namakan gas yang akan dibebaskan apabila lebih banyak pokok dibakar bagi
membersihkan hutan.
_____________________________________________________________________
[1 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

7
8