Anda di halaman 1dari 4

SUBJEK : EDUP2013 FALSAFAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA

KELAS : 1.02

TUTORIAL 1-13 JAN 2019

NAMA AHLI KUMPULAN :

1. MUHAMMAD SYUKRI BIN BUANG

2. MOHD FAIQ IZZUDDIN BIN SAHAR

3. AHMAD BUKHARI BIN YUSOF

4. TUAN MUHAMMAD AZRIE BIN TUAN ISMAIL

SOALAN : APAKAH PERANAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU DALAM


MELAHIRKAN GURU YANG BERKUALITI ?

Falsafah Pendidikan Guru dihasilkan agar dapat dijadikan panduan kepada


Falsafah Pendidikan Kebangsaan agar ia menjadi kenyataan. Falsafah
Pendidikan Guru adalah berperanan dalam melahirkan guru yang berkualiti.
Berikut adalah Falsafah Pendidikan Guru:

“Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia


menunjukkan aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara,
menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang
bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin”.

Guru yang berpekerti mulia berperanan menjadikan seorang guru yang


mempunyai akhlak yang mulia, sifat yang baik, berbudi bahasa dan berdisiplin. Di
samping itu, guru juga mestilah mampu membezakan antara sifat-sifat baik dan
jahat serta memiliki nilai terpuji seperti bersifat jujur, amanah dan lain-lain. Tingkah
laku guru adalah contoh teladan kepada murid. Justeru itu, guru mestilah
mempunyai sifat-sifat terpuji yang boleh menjadi teladan kepada murid dan juga
masyarakat. Tugas seorang guru tidaklah terhad kepada proses mengajar atau
menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata. Namun, tanggungjawab guru
juga adalah untuk memastikan pembentukan sahsiah pelajar termasuk
pembentukan dan perkembangan dalam aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi
supaya para pelajar berupaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bermoral
tinggi, harmonis dan juga seimbang.

Seterusnya, berpandangan progresif dan saintifik berperanan menjadikan


seseorang guru perlu mengamalkan budaya ilmu seperti membaca, berfikir,
memerhati, bertukar fikiran serta mencari dan menambah pengalaman baru.
Dalam proses pengajaran contohnya, guru hendaklah mengajarkan ilmu yang baik
dan menerapkan adab-adab yang seharusnya ada pada murid sebagai seorang
pengamal ilmu. Ini kerana, budaya ilmu mestilah dibentuk semasa dalam proses
pembelajaran dan pengajaran serta ia hendaklah dipupuk dalam diri seorang guru.
Hal ini pastinya akan membawa kepada kelahiran generasi yang mencintai ilmu
pengetahuan dan seterusnya menjadi teras dan tunjang dalam amalan pendidikan
seumur hidup. Setiap guru perlu menguasai ilmu dalam mata pelajaran yang
diajar, mahir mengaplikasikan teori pertumbuhan dan perkembangan manusia dan
berupaya menjadi guru yang berkualiti. Hal ini akan menjadikan mereka berusaha
sebaik mungkin untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan, ilmu
pedagogi dan sebagainya. Perkara ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka
meningkatkan kemahiran yang ada pada diri demi meningkatkan prestasi masing-
masing untuk menjadi seorang guru yang berkualiti.

Seterusnya, beriltizam mendukung aspirasi Negara bermaksud setiap guru


hendaklah bersikap dengan cekap dalam apa jua keadaan atau masalah yang
timbul dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Sejurus dengan
falsafah tersebut setiap dikalangan guru haruslah bersikap dengan jujur dan
amanah dalam mendidik para murid dalam sesi pengajaran di dalam bilik darjah.
Sebagai contoh guru tidak boleh memberikan sebarang maklumat yang palsu
kepada para murid dan hendaklah sentiasa mematuhi peraturan dan undang-
undang negara dalam menyampaikan maklumat kepada pelajar. Sehubungan
dengan itu juga,setiap guru hendaklah berusaha untuk menyuburkan jati diri
malahan keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan juga negara kita dalam
membentuk sahsiah dan jati diri pelajar.

Di samping itu juga,berdasarkan prinsip falsafah yang berikutnya adalah


menghargai warisan kebudayaan kebangsaan ialah bermaksud setiap guru
perlulah mengamalkan dan menanamkan nilai-nilai murni dan penyayang dalam
diri individu setiap guru. Guru hendaklah mewujudkan rasa kasih dan sayang
dalam diri dalam mendidik para pelajar dan tidak boleh sama sekali berlaku tidak
adil serta memilih-milih dalam mencurahkan ilmu kepada pelajar bak kata pepatah
“tiba di perut dikempiskan, tiba di mata dipicingkan,tiba di dada
dibusungkan”.Bersikap kreatif dan inovatif haruslah ada dalam diri setiap guru
contohnya kemampuan berfikir dan kemampuan melakukan tindakan yang
bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi dan permasalahan secara
cerdas,berbeza serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat. Guru juga
haruslah bersikap inovatif iaitu berkemampuan dalam mendayagunakan fikiran
dan sumber yang ada disekeliling untuk menghasilkan sesuatu karya yang
bermanfaat kepada pelajar. Seterusnya setiap guru mestilah empati dan mematuhi
etika profesion perguruan sepertimana yang telah termaktub dalam falsafah
pendidikan guru

Akhirnya menepati falsafah pendidikan guru yang seterusnya ialah


menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu
padu,demokratik,progresif dan berdisiplin. Ini telah menjadi satu tanggungjawab
dan peranan setiap guru dari segi perkembangan diri individu guru dan
perkembangan murid secara menyeluruh dari segi pelbagai aspek iaitu
jasmani,emosi,rohani mahupun intelek. Tanggungjawab guru juga sebagai ahli
masyarakat yang akan menyumbang kepada pembangunan negara dan berusaha
agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi serta hasrat negara yang telah
ditetapkan.

Sebagai rumusan,maka ternyata peranan utama yang dimainkan oleh


setiap pendidik adalah amat penting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan
Guru.Justeru itu,amatlah penting bagi guru untuk berganding bahu dalam hal
tersebut demi kepentingan negara amnya dan generasi muda khasnya kerana
pada masa ini guru adalah salah satu daripada ejen pengubah masa depan anak-
anak,bangsa,agama dan negara.