Anda di halaman 1dari 34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

SAINS
TAHUN 6
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK : 2.0 PERATURAN BILIK SAINS

MINGGU STANDARD TAHAP PENGUASAAN / STANDARD


STANDARD PEMBELAJARAN
/ WAKTU KANDUNGAN PRESTASI

MINGGU 1 2.1 Peraturan Murid boleh: 1 Menyatakan salah satu Cadangan Aktiviti:
1-4 Bilik Sains 2.1.1 Mematuhi peraturan peraturan bilik sains. 1. Murid membuat se
bilik sains 2 Menyatakan lebih daripada muka surat hadapa
JANUARI
satu peraturan bilik sains. 2. Bersoal jawab tent
2019 3 Mengaplikasi salah satu untuk memahami p
peraturan bilik sains. Contoh :
4 Mengaplikasi lebih daripada a. Membuka sem
satu peraturan bilik sains. bersih.
5 Memberi sebab peraturan b. Kendalikan sa
bilik sains perlu dipatuhi. dan betul.
6 Menjadi contoh kepada c. Kendalikan se
rakan dalam mematuhi cermat.
peraturan bilik sains. 3. Menyatakan peratu
dalam Bilik Sains be
Contoh :
a. Masuk ke BS
b. Ikut arahan
c. Laporkan se
atau kerosa
d. Buang samp
dalam sinki.
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS


TAJUK : 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

1.1 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyatakan semua deria yang Cadangan Aktiviti :
MINGGU 2 Proses 1.1.1 Memerhati terlibat untuk membuat 1. Soal jawab dan per
7-11 Sains pemerhatian tentang fenomena mengaitkan bebera
yang berlaku. proses sains (KPS) y
JANUARI
2 Memerihalkan penggunaan aktiviti mudah atau
2019 semua deria terlibat untuk 9-10) :
membuat pemerhatian tentang ● memerhati
fenomena atau perubahan yang ● mengelas
berlaku. ● mengukur d
3 Menggunakan semua deria ● meramal
yang terlibat untuk membuat ● membuat in
pemerhatian tentang ● berkomunik
fenomena atau perubahan yang ● menggunak
berlaku. ● mentafsir da
4 ● Menggunakan semua deria ● mendefinisi
yang terlibat untuk membuat ● mengawal p
pemerhatian secara kualitatif ● membuat hi
bagi menerangkan fenomena ● mengeksper
atau perubahan yang 2. Menjalankan aktivi
berlaku. ms 2 - 6) dan meng
● Menggunakan alat yang berkaitan.
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

atau perubahan yang


berlaku.
● Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.
6 ● Menggunakan semua deria
yang terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif
dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang berlaku
secara sistematik.
● Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantupemerhatian.

Murid boleh: 1 Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan


1.1.2 Mengelas 2 Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persa
3 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
4 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
yang digunakan
5 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
yang digunakan serta boleh menggunakan ciri lain
6 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri
dan menyatakan ciri yang digunakan.
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

5 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piaw


jadual secara sistematik dan lengkap.
6 Menunjuk cara untuk mengukur dengan mengguna
serta merekod dalam jadual secara sistematik dan

MINGGU 3
Murid boleh: 1 Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi s
14-18
1.1.4 Membuat inferens 2 Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munas
JANUARI
2019 3 Membuat kesimpulan awal yang munasabah berd
pemerhatian
4 Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi
menggunakan maklumat yang diperolehi
5 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang m
dengan menggunakan maklumat yang diperolehi
6 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang m
denganmenggunakan maklumat yang diperolehi d
dibuat

Murid boleh: 1 Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiw


1.1.5 Meramal 2 Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa
3 Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdas
4 Mewajarkan pemilihan jangkaan yang munasabah
5 Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasab
pemerhatian, pengalaman lalu atau data
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

Murid boleh: 1 Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentu


1.1.6 Berkomunikasi 2 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
3 Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dar
4 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
idea tersebut secara sistematik
5 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
idea tersebut secara sistematik dan bersikap posit
MINGGU 4
21-25 6 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
JANUARI idea tersebut secara sistematik dalam pelbagai be
memberi maklum balas.
2019

Murid boleh: 1 Menyatakan satu parameter yang berubah mengi


1.1.7 Menggunakan
perhubungan ruang dan 2 Memerihalkan satu parameter yang berubah men
masa 3 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiw
4 Menaakul perubahan parameter yang berlaku bag
kronologi berdasarkan masa
5 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiw
dalam bentuk penyusun grafik yg sesuai
6 Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi
atau peristiwa yang berubah mengikut masa.
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

4 Membuat satu hubung kait antara parameter pad


atau konsep sains
MINGGU 5 5 Memberi penerangan secara rasional dengan mem
pola daripada data yang dikumpulkan
6 Memberi penerangan secara rasional dengan mem
28
yang dikumpulkan.
JANUARI -
1
FEBRUARI
2019 Murid boleh: 1 Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan
1.1.9 Mendefinisi secara
operasi 2 Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatik
3 Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakuka
aspek yang ditentukan
4 Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yan
mengikut aspek yang ditentukan
5 Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang s
dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi
6 Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai ten
dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi.

Murid boleh: 1 Mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengar


1.1.10 Mengawal
pembolehubah 2 Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaru
3 Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi d
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

Murid boleh: 1 Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam


1.1.11 Membuat hipotesis
2 Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam
3 Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah d
4 Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diu
dalam suatu penyiasatan
5 Membuat suatu perhubungan antara pemboleh u
balas bagi membuat hipotesis untuk diuji
6 Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarka

Murid boleh: 1 Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang


1.1.12 Mengeksperimen 2 Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masa
3 Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai se
4 Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hip
5 Menjalankan eksperimen, mengumpul data, menta
membuktikan hipotesis dan membuat laporan
6 Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu
daripada persoalan yang dicetuskan
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

MINGGU 7 1.2 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan, bahan sains *Diajar serenta
11-15 Manipulatif 1.2.1 dan spesimen yang diperlukan bagi 1. Menjalan
FEBRUARI Mengguna dan suatu aktiviti. rotiuntuk
mengendalikan 2 Memerihalkan penggunaan peralatan, manipula
2019 bahan sains dan spesimen yang 7 - 8):
peralatan dan bahan
diperlukan bagi suatu aktiviti dengan i. mengg
sains dengan betul kaedah yang betul. sains d
1.2.2 3 Mengendalikan penggunaan ii. menge
Mengendalikan peralatan, bahan sains dan spesimen iii. melaka
spesimen dengan betul yang diperlukan bagi suatu aktiviti betul.
dan cermat dengan kaedah yang betul. iv. memb
1.2.3 4 Mengguna, mengendali, melakar, dan
membersih dan menyimpan v. menyi
Melakar spesimen,
penggunaan peralatan, bahan sains selama
peralatan dan bahan dan spesimen yang digunakan dalam 2. Menjalan
sains dengan tepat suatu aktiviti dengan kaedah yang Hawa Ma
1.2.4 betul. 3. Melengka
Membersihkan 5 Mengguna, mengendali, konsep KM
peralatan sains dengan melakar,membersih dan menyimpan pelajaran
cara yang betul penggunaan peralatan, bahan sains 4. Menjalan
dan spesimen yang digunakan dalam aktiviti pe
suatu aktiviti dengan kaedah yang
1.2.5 betul,bersistematik dan berhemah.
Menyimpan peralatan 6 Mengguna, mengendali, melakar,
dan bahan sains membersih dan menyimpan
dengan betul dan penggunaan peralatan, bahan sains dan
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

TEMA : SAINS HAYAT


TAJUK : 3.0 MIKROORGANISMA

3.1 Murid boleh: Cadangan Aktiviti


MINGGU 7 Mikroorgani 3.1.1 TAJUK : MIKROORG
11 - 15 sma ialah Mengenal pasti jenis 1. Bersoal jawab b
FEBRUARI mikroorganisma melalui media untuk me
benda
2019 pemerhatian menerusi pelbagai mikroorganisma
hidup media. ● Fungi – kula
● Protozoa – P
1 Menyatakan jenis dan contoh ● Alga – fitopl
mikroorganisma ● Bakteria – B
2 Memerihalkan mikrooganisma ● Virus – HIV,
menjalani proses hidup 2. Menjalankan ak
berdasarkan aktiviti yang dan Hidup Mikr
dijalankan hidup mikroorg
3 Mengitlak mikroorganisma ialah - bertumbuh (
3.1.2 benda hidup dan kebanyakannya - bergerak
Menyatakan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata - bernafas
menjalani proses hidup dengan kasar 3. Membuat Katal
menjalankan penyiasatan 4 Meramal faktor yang maklumat dan i
menggunakan peralatan yang mempengaruhi pertumbuhan 4. Membincangka
sesuai ke atas beberapa contoh mikroorganisma ialah benda hid
MINGGU 8 mikroorganisma seperti yis, 5 Menguji faktor yang mata kasar.
kulapok dan Paramesium. mempengaruhi pertumbuhan 5. Mengeksperime
18-22 mikroorganisma pertumbuhan m
FEBRUARI 3.1.3 6 Berkomunikasi dalam membuat keasidan (Buku
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

mempengaruhi pertumbuhan ● Namakan mikro


mikroorganisma iaitu air, udara, fotosintesis.
suhu, nutrien dan keasidan.
Peta I-THINK
3.1.5 ● Peta Bulatan (Je
Menjelaskan pemerhatian mikroorganisma
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan. KPS K
● Memerhati ●
● Mengelas ●
● Meramal ●
● Berkomunikasi

3.2 Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


MINGGU 9 Mikroorganisma 3.2.1 TAJUK : BURUK BAIK
berfaedah dan Memerihalkan 1. Bersoal jawab u
24 mikroorganisma kesan buruk mikroorganisma mikroorganisma
FEBRUARI - berbahaya melalui pemerhatian 1 Menyatakan kesan buruk 2. Memerihalkan k
1 MAC 2019 menerusi pelbagai media mikroorganisma. menerusi pelba
yang menyebabkan: (Buku Teks ms 3
● penyakit; 2 Memerihalkan kegunaan - menyebark
# SUKAN
● pereputan gigi; mikroorganisma. - pereputan
SEK
28.02.2019 ● keracunan makanan; - merosakka
● merosakkan makanan. 3 Mengitlak terdapat - punca kera
CUTI mikroorganisma berfaedah dan
PERISTIWA 3.2.2 3. Memerihalkan k
Memerihalkan ada yang berbahaya. menerusi pelba
01.03.2019 4 Menjana idea tentang langkah-
kegunaan mikroorganisma - pembuatan
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

● penguraian bahan organik 6 Berkomunikasi secara kreatif dan 6. Menjana idea te


termasuk inovatif tentang penyakit berjangkit term
● pembuatan baja dan berjangkit dan cara jangkitan 42).
rawatan sisa kumbahan. melalui sentuhan, udara, 7. Melengkapkan
3.2.3 makanan dan air. aktiviti pentaks
Mengitlakterdapat Soalan KBAT:
MINGGU 10 mikroorganisma yang ● Apakah penyak
4 - 8 MAC berfaedah dan ada yang ini sukar diubat
2019 berbahaya. ● Bagaimanakah
3.2.4 mikroorganisma
Menjelaskan pemerhatian ● Ramalkan apaka
melalui lakaran, TMK, tidak mereput?
penulisan atau lisan. ● Apakah peralat
orang lain?
3.3.1 ● Apakah penyak
Menjana idea tentang kita mengelakka
langkah-langkah mencegah oleh nyamuk in
3.3 penyakit berjangkit.
Hidup 3.3.2 Mempraktikkanamalan Peta I-THINK
sihat berdasar harian yang sihat untuk ● Peta Bulatan (K
kan pengetahuan kesihatan diri dan mencegah mikroorganisma
tentang penyakit berjangkit.
mikroorga nisma 3.3.3 KPS K
Menjelaskan pemerhatian ● Memerhati ●
● Membuat
melalui lakaran, TMK, ●
inferens
penulisan atau lisan. ● Membuat ●
hipotesis
● Mendefinisi
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

MINGGU 11 4.1 Murid boleh: 1 Memberi contoh haiwan hidup Cadangan aktiviti
Interaksi 4.1.1 berkumpulan dan hidup TAJUK : INTERAKSI A
11 - 15 MAC antara haiwan
Menyatakan maksud bersendirian. 1. Bersoal jawab un
2019 interaksi antara haiwan ialah 2 Memerihalkan maksud interaksi antara hidupan (
bentuk hubungan yang antara haiwan. 2. Memahami dan
berlaku dalam intraspesis dan ms 48-49) denga
interspesis bagi memperoleh 3 Memerihalkan faktor persaingan hidup bersendiri
keperluan asas. antara haiwan menerusi pelbag
4.1.2 3. Memerihalkan k
Menjelas dengan contoh 4 Memerihalkan kelebihan dan berkumpulan da
terdapat haiwan hidup dan kekurangan haiwan yang hidup ● Kelebihan :k
haiwan berkumpulan hidup berkumpulan dan hidup mencari ma
bersendirian melalui bersendirian. ● Kekurangan
pemerhatian menerusi 5 Menjelaskan melalui contoh jenis dan wilayah
pelbagai media. interaksi antara haiwan. 4. Memerihalkan fa
4.1.3 sumber air, pasa
Memerihalkan kelebihan dan 6 Berkomunikasi untuk atau kawasan.
kekurangan haiwan yang memerihalkan interaksi yang 5. Menjelaskan me
hidup berkumpulan dan berlaku antara satu contoh berlaku iaitu inte
hidup bersendirian. haiwan dengan haiwan yang - simbiosis
4.1.4 sama spesies dan haiwan yang - mutualisme
Memerihalkan faktor berlainan spesies. - komensalism
persaingan antara haiwan - parasitisme
intraspesies dan interspesies 6. Melengkapkan la
melalui pemerhatian pengukuhan.
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

Menjelaskan melalui ● Bagaimanakah


contoh jenis interaksi antara keseimbangan a
haiwan seperti simbiosis,
mutualisme, komensalisme Peta I-THINK
dan parasitisme. ● Peta pokok (Pen
4.1.6
Menjelaskan pemerhatian KPS K
melalui lakaran, TMK, ● Memerhati ●
penulisan atau lisan. ● Mengelas ●
● Membuat ●
inferens
● Meramal
● Berkomunik
asi

MINGGU 12
UJIAN 1
18.03.2019 HINGGA 21.03.2019

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


23.03.2019
HINGGA
31.03.2019

MINGGU 13 4.2 Murid boleh: Cadangan aktiviti


DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

● ruang 1 Menyatakan contoh tumbuhan 2. Menjalankan pen


4.2.2 dalam satu habitat yang dikenal yang menyebabk
MINGGU 14 Menjalankan penyiasatan untuk pasti. 3. Menjelaskan mel
08- 12 menentukan faktor yang 2 Memerihalkan faktor persaingan - simbiosis
APRIL 2019 menyebabkan persaingan antara antara tumbuhan - mutualisme
tumbuhan - komensalism
4.2.3 3 Menjalankan penyiasatan untuk - parasitisme
Menjelaskan melalui contoh jenis menentukan faktor persaingan 4. Menghubungkait
interaksi antara tumbuhan seperti antara tumbuhan. (Buku Teks ms 71
simbiosis, mutualisme, - Interaksi kom
4 Menjelaskan melalui contoh jenis
komensalisme dan parasitisme untuk dapatk
interaksi antara tumbuhan.
4.2.4 5. Berbincang dan b
Menjelaskan pemerhatian melalui tumbuhan denga
lakaran, TMK, penulisan atau 5 Menghubungkait interaksi antara
tumbuhan dengan proses 6. Melengkapkan la
lisan. dan pengukuhan.
fotosintesis
6 Menaakul kesan interaksi antara Soalan KBAT:
tumbuhan dengan hidupan lain ● Bagaimanakah in
dalam satu habitat. hidupan lain?
● Bagaimanakah in
kepada proses fo
KPS K
● Memerhati ●
● Mengelas ●
● Membuat ●
inferens
● Meramal
● Berkomunika
si
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

TEMA : SAINS HAYAT


TAJUK : 5.0 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

MINGGU 5.1 Murid boleh: 1 Menyatakan contoh haiwan yang Cadangan aktiviti
15 Ancaman 5.1.1 pupus. TAJUK : KEPUPUSAN
kepupusan Menjelas dengan contoh 1. Bersoal jawab un
21 - 26 2 Menyatakan contoh haiwan dan
haiwan dan haiwan yang pupus. pemuliharaan (B
APRIL 2019 tumbuhan 5.1.2 tumbuhan yang terancam.
2. Menjelaskan den
Menjelas dengan contoh 79) dari pelbagai
haiwan dan tumbuhan yang 3 Memerihalkan faktor ancaman
mengalami ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan. 3. Menjelas dengan
ancaman kepupu
kepupusan. 4. Menjelaskan me
4 Menjelaskan melalui contoh
5.1.3 kepupusan haiw
faktor ancaman terhadap haiwan
Menjelaskan melalui contoh ● aktiviti man
dan tumbuhan serta cara
faktor ancaman menyebabkan kawasan;
mengatasinya.
kepupusan haiwan dan ● bencana ala
5 Menjana idea cara-cara
tumbuhan seperti: contoh air, u
● aktiviti manusia contoh pemeliharaan dan pemuliharaan
haiwan dan tumbuhan. Peta I-Think:
pembalakan,pemburuan,
penerokaan kawasan; 6 Berkomunikasi tentang peranan ● Peta Dakap (Seb
● bencana alam contoh banjir, manusia dalam pemeliharaan dan Buku teks ms 82
gempa bumi, ribut; pemuliharaan haiwan dan Soalan KBAT:
pencemaran contoh air, tumbuhan. ● Kebanyakan ha
udara, tanah;
5.1.4 KPS K
● Memerhati ●
Menjelaskan pemerhatian ● Membuat
melalui lakaran, TMK, ●
inferens
penulisan atau lisan ● Berkomunikasi
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

5.2 5.2.1 Cadangan aktiviti


Kepentingan Menyatakan maksud 5. Memerihalkan ca
MINGGU menjaga pemeliharaan dan dan tumbuhan (B
keseimbangan pemuliharaan haiwan dan manusia dalam u
16
alam tumbuhan. 6. Melengkapkan n
22 APRIL - 5.2.2 betul berpanduk
26 APRIL Memerihalkan cara-cara 7. Melengkapkan se
2019 pemeliharaan dan pentaksiran dan
pemuliharaan haiwan dan
tumbuhan. Peta I-THINK
5.2.3 ● Peta Bulatan
Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TEMA : SAINS FIZIKAL


TAJUK : 6.0 DAYA

MINGGU 6.1 Murid boleh: Cadangan aktiviti


17 Daya dan 6.1.1 1 Menyatakan maksud daya. TAJUK : APAKAH DAY
29 APRIL – kesannya Menyatakan daya adalah 2 Memerihalkan kesan daya. 1. Menyatakan day
tarikan atau tolakan yang sesuatu objek de
03 MEI 3 Menjelas dengan contoh maksud
bertindak ke atas sesuatu seperti :
2019 objek dengan menjalankan geseran
- Tarikan : me
aktiviti. 4 Membuat kesimpulan faktor yang - Tolakan : me
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

● Menggerakkan objek menambah atau mengurangkan 3. Melengkapkan la


pegun; geseran dan menjelaskan. betul.
● memberhentikan objek 4. Membuat kesimp
yang bergerak; aktiviti dijalanka
MINGGU
5. Melengkapkan la
18 6.1.3
06- 10 Menjelaskan pemerhatian KPS K
MEI 2019 melalui lakaran, TMK, ● Memerhati ●
● Membuat
penulisan atau lisan. ●
hipotesis
● Mengeksperim ●
en
● Berkomunikasi

1. Menjelas dengan
MINGGU 6.2 Murid boleh: 2. Mengeksperimen
19 Daya Geseran 6.2.1 geseran (Buku Tek
13 MEI – 17 Menyatakan maksud daya 1 Menyatakan maksud daya. ● jisim objek;
MEI 2019 geseran. ● jenis permu
2 Memerihalkan kesan daya. 3. Membuat kesimp
6.2.2
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

6.2.4 6 Menyelesaikan masalah dalam ▪ menyukar


Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dari aspek ▪ tayar dan
kehidupan harian dengan menambah atau mengurangkan 5. Menjana idea kes
menambah atau geseran dan menjelaskan. serta cara menam
mengurangkan geseran. ms 107-110).
6.2.5 6. Melengkapkan lat
Menjelaskan pemerhatian pentaksiran dan p
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan Soalan KBAT:
● Sekiranya daya
kepada objek d
● Bagaimanakah
● Mengapakah ke
landasan?
● Mengapakah ge
apabila diletakk
● Bagaimanakah
supaya boleh be

MINGGU 20
20 MEI 2019 HINGGA 24 MEI 2019
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN / HARI RAYA PUASA


27 MEI 2019 HINGGA 09 JUN 2019
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

Menjelaskan maksud kelajuan 2 Menjelaskan maksud kelajuan 1. Memahami dan m


dengan menjalankan aktiviti melalui aktiviti yang dijalankan. aktiviti seperti per
seperti perlumbaan. 2. Menyatakan unit
6.1.2. 3 Membuat kesimpulan tentang per saat (m/s) dan
MINGGU
Menyatakan unit bagi kelajuan hubungan kelajuan dengan jarak yang dijalankan (B
22
ialah kilometer per jam (km/j), dan masa. 3. Merekacipta spee
17 - 21 JUN 4 Menyelesaikan masalah untuk
meter per saat (m/s), mengukur kelajua
2019 sentimeter per saat (cm/s). menentukan kelajuan, jarak atau unit kelajuan yang
6.1.3. masa menggunakan rumus. 4. Menjalankan pen
# HARI Menjalankan penyiasatan 5 Mentafsir data tentang per- masa (Buku Teks m
untuk menghubungkait hubungan ruang dan masa 5. Menyelesaikan m
KANTIN
kelajuan, jarak dan masa. dengan menganalisis graf menggunakan rum
20.06.2019
6.1.4. pergerakan satu objek.
Menyelesaikan masalah 6 Menaakul kepentingan Soalan KBAT:
CUTI berkaitan kelajuan pengetahuan tentang hubungan ● Mengapakah un
PERISTIWA menggunakan rumus: kelajuan, jarak dan masa demi mengukur kelaj
21.06.2019 ke-sejahteraan hidup ● Adakah objek y
EMBED PBrush

6.1.5.
Mentafsir data tentang KPS K
● Memerhati ●
perhubungan ruang dan masa ● Mengguna kan
bagi pergerakan suatu objek. ●
hubu ngan
6..1.6 ruang dan masa ●
Menjelaskan pemerhatian ● Membuat ●
hipotesis
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

TEMA : SAINS BAHAN


TAJUK : 8.0 PENGAWETAN MAKANAN

8.1 Murid boleh: Cadangan aktiviti


Kerosakan 8.1.1 TAJUK : KEROSAKAN
MINGGU makanan Menjelas dengan contoh ciri 1. Bersoal jawab ten
23 makanan yang telah rosak Teks ms 133).
24 – 28 Jun melalui pemerhatian pada 2. Menjelas dengan
2019 makanan sebenar atau pemerhatian pada
pelbagai media. ms 134-135).
3. Menyatakan baha
8.1.2 mikroorganisma (
Menyatakan bahawa 1 Mencirikan makanan yang telah 4. Mengitlak pengaw
kerosakan makanan rosak. melambatkan pro
disebabkan oleh tindakan 5. Menjelas dengan
mikroorganisma. 2 Menjelas dengan contoh kaedah
mengaitkan denga
8.1.3 pengawetan serta mengaitkan
mikroorganisma s
Mengitlak pengawetan dengan faktor pertumbuhan
● pengeringan;
makanan bertujuan untuk mikroorganisma.
● pendidihan,
menghalang atau 3 Mengitlak pengawetan makanan ● pendinginan
melambatkan proses hidup bertujuan untuk menghalang 6. Menjalankan proj
mikroorganisma. atau melambatkan proses hidup
kaedah.
8.1.4 mikroorganisma.
Menjelas dengan contoh 4 Merumuskan kepentingan 7. Menaakul kesesua
kaedah pengawetan makanan teknologi pengawetan makanan dalam mengekalk
serta mengaitkan dengan bagi memenuhi keperluan 8. Membuat Projek U
faktor yang mempengaruhi bekalan makanan. 9. Memerihalkan ke
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

● pengetinan dan dalam pembangunan ekonomi Soalan KBAT:


pembotolan; negara. ● Bolehkah te
MINGGU ● pempasteuran; pemasinan d
24 ● pemasinan;
● penyalaian;
01-05
● pelilinan;
JULAI 2019 8.1.5
Menjalankan projek
# GP UPSR 1 mengawet sejenis makanan
02.07.2019 dengan pelbagai kaedah.
- 8.1.6
03.07.2019 Memerihalkan kepentingan
teknologi pengawetan KPS K
● Memerhati ●
makanan bagi memenuhi ● Mengelas
keperluan bekalan makanan. ●
● Meramal
8.1.7 ● Mengeksperim ●
Menjelaskan pemerhatian en ●
● Berkomunikasi ●
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

TEMA : SAINS BAHAN


DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

persekitaran dan pelbagai 2 Mengelaskan bahan buangan ● kaca;


media seperti: kepada bahan terbiodegradasi ● kertas;
# GP UPSR 2 ● kaca; dan tidak terbiodegradasi ● plastik;
15-18 JULAI ● kertas; 3 Menjelaskan melalui contoh ● logam;
2019 ● plastik; pengurusan bahan buangan ● sisa toksik
● logam; secara terancang ● sisa maka
● sisa toksik; 4 Menaakul penggunaan bahan ● bahan kum
● sisa makanan; buangan terbiodegradasi secara 2. Menyatakan maks
● bahan kumuh dan tinja; berhemah buangan tidak ter
5 Menjana idea kesan pembuangan 3. Mengelaskan bah
9.1.2 bahan buangan secara tidak terbiodegradasi. A
Menyatakan maksud bahan terancang 4. Menaakul penggu
buangan terbiodegradasi dan 6 Berkomunikasi secara kreatif dan 5. Memerihalkan pe
tidak terbiodegradasi. inovatif tentang peranan manusia kehidupan yang le
9.1.3 dalam mengurus bahan buangan 6. Menjana idea kes
Mengelaskan bahan buangan untuk kehidupan yang lestari terancang.
kepada bahan terbiodegradasi 7. Berkomunikasi se
dan tidak terbiodegradasi. dalam mengurus b
9.1.4 Teks ms 156-158)
Menaakul penggunaan bahan 8. Melengkapkan lat
tidak terbiodegradasi secara pentaksiran dan p
berhemah. 9. Menjalankan proj
9.1.5 sebagai aktiviti pe
Memerihalkan pengurusan
bahan buangan secara Peta I-THINK
terancang untuk kehidupan ● Peta Pokok
yang lestari. ● Peta Alir (Pe
9.1.6
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

KPS K
● Memerhati ●
● Mengelas

● Meramal
● Berkomunikasi ●

MINGGU 26
PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2019
15.07.2019 HINGGA 18.07.2019
TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA
TAJUK : 10.0 GERHANA

10.1 Murid boleh: 1 Menyatakan kedudukan Bulan, Cadangan aktiviti


MINGGU Fenomena 10.1.1 Bumi dan Matahari semasa TAJUK : GERHANA BU
Gerhana Bulan Memerihalkan fenomena fenomena gerhana Bulan 1. Memahami fenom
27
Gerhana Bulan dengan 2 Menyatakan kedudukan Bulan, 163.
22-26 dan Gerhana
bantuan lakaran berdasarkan: Bumi dan Matahari semasa 2. Memerihalkan fen
JULAI - 2 Matahari. ● kedudukan Bulan, Bumi fenomena gerhana matahari berdasarkan:
2019 dan Matahari; 3 Melakarkan gambarajah untuk ● kedudukan Bu
● sifat cahaya; menunjukkan fenomena Gerhana ● sifat cahaya
10.1.2 Bulan berlaku apabila kedudukan 3. Menyatakan kedu
Memerihalkan fenomena Bumi, Bulan dan Matahari serta gerhana Bulan (Bu
Gerhana Matahari dengan sifat cahaya bergerak lurus 4. Memerihalkan fen
bantuan lakaran berdasarkan: 4 Melakarkan gambarajah untuk berdasarkan:
● kedudukan Bulan, Bumi
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

5 Berkomunikasi tentang kesan 8. Melakarkan gamb


fenomena gerhana kepada Matahari berlaku
kehidupan di Bumi Matahari serta sif
6 Mentafsir gambar rajah 9. Berkomunikasi ten
peringkat-peringkat gerhana Bumi.
mengikut urutan yang betul 10. Mentafsir gamb
urutan yang bet
11. Membina Kame
12. Melengkapkan
pentaksiran dan

Peta I-THINK
● Peta Alir (Ge
MINGGU ● Peta Alir (Ca
28 Buku Teks m
29 JULAI -
02 OGOS Soalan KBAT:
2019 ● Mengapaka
purnama?
● Adakah plan
Mengapa?
● Mengapaka
daripada ge
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

TEMA : BUMI DAN SAINS ANGKASA


TAJUK : 11.0 BURUJ

MINGGU 11.1 Murid boleh: 1 Menyatakan maksud buruj TAJUK : BURUJ


29 Buruj 12.1.1 1. Menyatakan bur
05-09 Menyatakan buruj ialah sesuatu corak te
gugusan bintang yang 2 Mengenal pasti buruj. 2. Mencipta Buruj S
OGOS 2019
kelihatan membentuk sesuatu 3. Mengenal pasti b
corak tertentu. (Buku Teks ms 18
12.1.2 3 Melakar bentuk buruj yang Contoh :
Mengenal pasti bentuk buruj mudah dilihat.
Buruj Skorp
seperti Belantik, Biduk, Pari
dan Skorpio. 4 Menjelas dengan contoh
12.1.3 kegunaan buruj.
Menerangkan kegunaan buruj
iaitu: 5 Menjana idea kewujudan buruj
● petunjuk arah; lain dengan mencari maklumat
● petunjuk musim; daripada pelbagai media.
12.1.4 4. Melakar bentuk
Menjelaskan pemerhatian 6 Mereka bentuk projek dan pengukuhan
melalui lakaran, TMK, menunjukkan pelbagai bentuk 5. Membina Projek
buruj 6. Menerangkan ke
penulisan atau lisan.
● petunjuk a
● petunjuk m
7. Menjelas dengan
8. 8. Menjana idea kew
daripada pelbag
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

● Peta Bulatan

Soalan KBAT:
● Mengapaka
seperti Mata
● Bintang tida
lepas. Tetap
melihatnya
● Mengapaka
berbeza dar

KPS K
● Memerhati ●
● Mengelas

● Meramal
● Berkomunikasi ●

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 / HARI RAYA HAJI


12.08.2019 HINGGA 16.08.2019
TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

● satah condong; 2 Memerihalkan jenis dan ● tuas : pemb


● tuas; kegunaan mesin ringkas ● baji : mata
● baji ● gear : gear
● gear; 3 Mengitlak mesin kompleks terdiri ● skru : skru p
● skru; daripada gabungan lebih ● takal : tali t
● takal; daripada satu mesin ringkas ● roda dan g
● roda dan gandar; 4 Mencerakinkan mesin kompleks 2. Memerihalkan je
12.1.2 kepada mesin ringkas dengan 191).
Menjelaskan pemerhatian menggunakan contoh ● satah cond
melalui lakaran, TMK, 5 Berkomunikasi untuk ● tuas : daya
menunjukkan kepentingan ● baji : memi
penulisan atau lisan
penciptaan mesin yang lestari ● gear : meng
6 Mereka bentuk satu model mesin ● skru : meny
kompleks dan memerihalkan ● takal : men
konsep sains yang diaplikasikan ● roda dan g
serta kelestarian model ciptaan buah roda
3. Memerihalkan b
memberikan con
4. Menjalankan akt
pentaksiran dan
Soalan KBAT:
● Lengan kita
berfungsi se
● Bagaimanak
Peta I-THINK
● Peta Bulatan
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

12.2 12.2.1 1 Menyatakan jenis mesin ringkas Cadangan aktiviti


Mesin Mengenal pasti mesin TAJUK : MESIN KOM
Kompleks ringkas yang terdapat dalam 1. Mengenal pasti m
mesin kompleks. 2 Memerihalkan jenis dan 2. Mengitlak mesin
12.2.2 kegunaan mesin ringkas satu mesin ringk
Mengitlak mesin 3. Mencerakinkan m
kompleks terdiri daripada 3 Mengitlak mesin kompleks terdiri menggunakan co
gabungan lebih daripada satu daripada gabungan lebih 4. Menjana idea ke
mesin ringkas. daripada satu mesin ringkas ● penggunaan
12.2.3 4 Mencerakinkan mesin kompleks ● jangka hayat
MINGGU Menjana idea kepada mesin ringkas dengan ● penyelenggar
31 kepentingan penciptaan mesin menggunakan contoh ● kos;
26-30 yang lestari dari aspek: 5 Berkomunikasi untuk ● mesra alam;
● penggunaan bahan; menunjukkan kepentingan ● keselamatan;
OGOS 2019
● jangka hayat; penciptaan mesin yang lestari 5. Mereka bentuk m
● penyelenggaraan; 6 Mereka bentuk satu model mesin beberapa konsep
● kos; kompleks dan memerihalkan ● elektrik
● mesra alam; konsep sains yang diaplikasikan ● magnet
● keselamatan; serta kelestarian model ciptaan ● kelajuan
12.2.4 ● sifat cahaya
Menjelaskan pemerhatian 6. Mencipta model
melalui lakaran, TMK, 7. Memerihalkan m
penulisan atau lisan. diaplikasikan ser
8. Melengkapkan la
12.3.1 Mereka bentuk aktiviti pentaksir
12.3 model
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

12.3.2 KPS K
Memerihalkan model dicipta. ● Memerhati ●
● Mengelas
12.3.3 ●
● Membuat
Menjelaskan pemerhatian inferens ●
melalui lakaran, TMK, ● Berkomunikasi

penulisan atau lisan.

PECUTAN UPSR 2019 Program Menjejak Kecemerlangan Aktiviti :


UPSR 2019
MINGGU TEMA : 1. Mengulangkaji t
33 - Klinik Latih Tubi terancang beras
09 – 13 1. SAINS HAYAT - Mentor mentee 2. Menjawab latiha
SEPT 2019 - “Buddy Support” kebolehan kump
2. SAINS FIZIKAL
- Pecutan Akhir UPSR 2019 Latih Tubi UPSR
3. SAINS BAHAN 3. Perbincangan ku
4. BUMI DAN SAINS ANGKASA ulangkaji yang te
5. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI yang betul dan t
4. Membuat pemb
dibincangkan seb

PECUTAN UPSR 2019 Program Menjejak Kecemerlangan Aktiviti :


UPSR 2019
MINGGU TEMA : 1. Mengulangkaji t
34 - Klinik Latih Tubi terancang beras
16 – 20 1. SAINS HAYAT - Mentor mentee 2. Menjawab latiha
SEPT 2019 - “Buddy Support” kebolehan kump
2. SAINS FIZIKAL
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

5. Melengkapkan la
soalan beraras ti
individu dengan

PECUTAN AKHIR UPSR 2019 Program Menjejak Kecemerlangan Aktiviti :


UPSR 2019
TEMA : 1. Mengulangkaji t
MINGGU
1. SAINS HAYAT - Klinik Latih Tubi modul pengurus
34
2. SAINS FIZIKAL - Mentor mentee think terpilih.
16 – 20
- “Buddy Support” 2. Menjawab latiha
SEPT 2019 3. SAINS BAHAN
- Pecutan Akhir UPSR 2019 kebolehan kump
4. BUMI DAN SAINS ANGKASA UPSR 2019.
5. TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 3. Perbincangan ku
ulangkaji yang te
yang betul dan t
4. Membuat pemb
dibincangkan seb
5. Melengkapkan la
soalan beraras ti
individu dengan
terakhir sebelum

MINGGU PROGRAM PASCA UPSR 2019 Aktiviti :


34
16 – 20 ● MINGGU SAINS sekolah 2019 1. Taklimat perjalanan program Pasca UPSR kepada m
SEPT 2019 ● PROJEK PENGAWETAN MAKANAN 2. Taklimat program dan pengisian program MINGGU
(PENYALAIAN & PENJERUKAN) - Perhimpunan rasmi – Isnin -Majlis Pelancaran.
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

● Mengecat pasu bunga


● Projek Tanaman Hidroponik
● Membina Rumah Info
5. Taklimat program dan pengisian program Peperiksa
6. Ikut jadual peperiksaan disediakan SU Peperiksaan s
7. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran d
8. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

UPSR 2019
23.09.2019 HINGGA 26.09.2019

PROGRAM PASCA UPSR 2019 Aktiviti :

1. Perbincangan kertas soalan dan skema jawapan ker


2. Membuat pembetulan dan anailisis item soalan ikut
3. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran d
4. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.Pelap

PROGRAM PASCA UPSR 2019 Aktiviti :

1. Pemulangan Buku Teks sesi 2019


2. Membuat pembetulan kertas peperiksaan dan anail
3. Pengurusan PBS modul offline ikut mata pelajaran d
1. Pelaporan siap dicetak, dihantar dan difailkan.

Aktiviti :
DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG

PROGRAM PASCA UPSR 2019 Aktiviti :

1. Persediaan dan persiapan program Hari Anugerah K


dilantik.
2. Pelaksanaan program dan laporan dilengkapkan.

CUTI AKHIR TAHUN


DISEDIAKAN OLEH PN. RAHAYU BINTI HJ. MANAN RANCANG