Anda di halaman 1dari 1

LEMBARAN PENGESAHAN

JUDUL PTK

PENERAPAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DENGAN MENDESKRIPSI


SECARA TERTULIS PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
KELAS III.A SEMESTER SATU DI MIN 3 KOTA BANDA ACEH

Nama : Juleli, S. Pd
NIP : 197308121998032001
Pangkat/ Golongan : Penata / III. c
Unit Kerja : MIN 3

Disetujui, Banda Aceh, 1 Juli 2018


Kepala MIN 3 Peneliti

Zuriati, S. Ag. M. Pd Juleli, S. Pd. I


NIP.197801252005012002 NIP. 197308121998032001