Anda di halaman 1dari 57

PEMBELAJARAN PROGRAM

TRANSFORMASI
DAERAH

DAN
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)
OLEH :
SALMIAH BINTI KASSIM
SISC+ MATEMATIK
PPD KOTA TINGGI
“Think Positive, Accept the Changes and Explore it.
Through exploration only we gain the experience…”.
- Proses PdP
Guru – Pemudahcara
- Keseluruhan
Murid – Pembelajar Aktif

- Peranan guru sebagai


pemudahcara
PERBEZAAN ASPEK
ASPEK SKPM 2010 ASPEK SKPMg2
4.1 Penglibatan Murid 4.1 Guru Sebagai Perancang
4.2 Penguasaan pembelajaran Murid 4.2 Guru Sebagai Pengawal
4.3 Hasil Kerja Murid 4.3 Guru Sebagai Pembimbing
4.4 Perancangan dan Persediaan Guru 4.4 Guru Sebagai Pendorong
4.5 Kaedah Penyampaian 4.5 Guru Sebagai Penilai
4.6 Kemahiran Komunikasi 4.6 Murid Sebagai Pembelajar Aktif
4.7 Penggunaan Sumber Pendidikan
4.8 Pentaksiran
4.9 Teknik Penyoalan
4.10 Penguasaan Isi Kandungan
4.11 Pengurusan Kelas
4.12 Amalan Profesionalisme Keguruan
PERNYATAAN STANDARD
Guru berperanan sebagai pemudah
cara dalam pembelajaran dan
pengajaran (PdP) yang berkesan
untuk memperkembangkan potensi
murid secara menyeluruh dan
meningkatkan pencapaian murid
pada tahap optimum secara
berterusan.
GURU BERKESAN
 Boleh memaksimumkan  Mempelbagaikan kaedah
masa PdP dan teknik pengajaran
 Memastikan kualiti PdP  Memberi penerangan jelas,
 Bijak menyesuaikan PdP tepat dan relevan
dengan kepelbagaian tahap  Mewujudkan interaksi
keupayaan murid pelbagai hala
 Berinisiatif  Dapat membawa perubahan
 Ada kepakaran dan mahir tingkah laku murid sehingga
dalam bidangnya mencapai kemenjadian murid
4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG
• Menulis RPH yang mempunyai objektif yang boleh diukur

 SPI Bil 3 / 1999 (Penyediaan Buku Rekod Pengajaran dan


Pembelajaran)
 Penulisan objektif pembelajaran (LO) yang jelas dan boleh diukur
 Kriteria kejayaan (SC) ditulis agar guru jelas cara murid menguasai
objektif pembelajaran dan membantu guru merancang aktiviti yang
sesuai dan penyediaan BBM atau BBB dalam PdPc yang ingin
dijalankan di bilik darjah.
Objektif dan kriteria kejayaan ini bukan sahaja ditulis tetapi juga
perlu diterangkan oleh guru kepada murid. Setiap kali mencapai
objektif, cikgu perlu bertanya apa yang telah berjaya dicapai oleh
murid dan murid membaca kriteria kejayaan yang dicatat oleh guru.
CONTOH LO & SC

Bahasa Melayu :

Di akhir sesi pembelajaran anda akan dapat :


(i) Menulis satu perenggan isi dengan ayat yang gramatis

Anda akan berjaya sekiranya :


1. Membentangkan 4 isi berserta 1 huraian dalam kumpulan.
2. Menulis 1 perenggan isi dengan 5 ayat yang lengkap.
CONTOH LO & SC
Bahasa Inggeris :

By the end of the lesson, students will be able to :


(i) create products using plastic bottles
(ii) write down the process to make the products

You will be successful if you can :


1. Create at least one product from plastic bottles
2. Write down the steps to produce a product from plastic bottles
CONTOH LO & SC
Sains :

Di akhir sesi pembelajaran anda akan dapat :


(i) Mengenal pasti warna primer dan warna sekunder
(ii) Menjelaskan penambahan warna primer menghasilkan warna sekunder
(iii) Menghuraikan penolakan warna oleh penapis warna

Anda akan berjaya sekiranya :


1. Menyenaraikan 2 warna primer dan 2 warna sekunder
2. Menerangkan percampuran 2 warna primer menghasilkan 1 warna sekunder
3. Menerangkan 1 penolakan cahaya berwarna oleh oleh 1 penapis warna
Objektif
pembelajaran
dan kriteria
kejayaan
ditampal atau
ditulis pada
papan putih serta
dibincangkan
di dalam kelas.
4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG
• dan aktiviti pembelajaran yang sesuai
Merancang pembelajaran berasaskan aktiviti
- Pembelajaran bersifat kontekstual
- Situasi sebenar dalam kehidupan dan membuat aplikasi dan praktikal

Sekurang-kurangnya dua aktiviti yang mengandungi keempat-empat elemen berikut :


- komunikasi - Pemikiran kritis
- kolaboratif - Kreatif

Aktiviti serta strategi yang boleh dipilih oleh guru


- Pembelajaran koperatif
- Pembezaan
- Pengurusan grafik/i-Think/6 thinking hats/CoRT Thinking
- KBAT
- Flipped Classroom
STRATEGI PENGAJARAN

1. Strategi berpusatkan guru


2. Strategi berpusatkan murid
3. Strategi berpusatkan bahan
4. Strategi berpusatkan tugasan

Kebijaksanaan menggabungkan kesemua strategi itu yang disertai


dengan pilihan teknik PdP yang pelbagai dapat menjaminkan
berlakunya PdPc selari dengan pembelajaran abad ke-21.
SET INDUKSI

• Lontaran soalan KBAT – cungkil


idea, situasi berdasarkan tajuk
dalam kehidupan, rangsangan
visual berdasarkan tajuk, cuba
teka, nyanyian/didik hibur,
bercerita, lawatan, berkongsi
maklumat carian, celik IT

https://www.slideshare.net/mikegershon/the-starter-generator-mark-ii
PEMBEZAAN
Pembezaan ialah penyesuaian pengajaran untuk memenuhi
kepelbagaian kebolehan murid.
Pembezaan adalah cara bertindak balas kepada kesediaan
murid berdasarkan perkara di bawah:
• gaya pembelajaran murid
• tahap keupayaan murid
• tahap minat murid
• kepelbagaian kepintaran

https://www.slideshare.net/stgeorges
102/differentiation-deviser1
PENUTUP / KESIMPULAN

• Mencari maklum balas objektif


pengajaran
• Merumuskan isi pelajaran dan
pembelajaran
• Penambahbaikan
• Membincangkan pencapaian/impak
• Traffic light, smiley face, mimik muka,
maklum balas, exit ticket

https://pt.slideshare.net/matthewbebbington/the-plenary-producer-14623161
CONTOH PENULISAN AKTIVITI

i. Murid dipertontonkan video yang berkaitan dengan….. dan bersoal


jawab dengan guru.

ii. Murid diminta menganalisis watak perwatakan, watak utama dan


watak sampingan dalam teks yang ditetapkan oleh guru
dalam kumpulan. (KBAT - menganalisis)

iii. Hasil kerja murid dibentangkan secara gallery tour.

iv. Murid merumuskan pelajaran.


4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG
• Menentukan kaedah pentaksiran
 Pentaksiran untuk pembelajaran (Assessment for Learning) (AfL)
- Merangsang pengajaran
- Menambahbaik pembelajaran
- Menghasilkan sesuatu dari pengetahuan, kemahiran dan pemahaman murid
 Pentaksiran semasa pembelajaran (Assessment as Learning)
- Dilakukan secara terus semasa dalam bilik darjah
- Dalam pelbagai bentuk seperti pemerhatian, lisan, hasil kerja murid dsb
 Pentaksiran tentang pembelajaran (Assessment of Learning)
- Mengesan pencapaian murid secara keseluruhan setelah selesai sesuatu
unit pembelajaran dalam tempoh yang ditetapkan
- Contoh : pada akhir penggal persekolahan
- Tujuan : tentukan sama ada pembelajaran disempurnakan bagi mengalih ke
segmen pengajaran berikutnya.
CONTOH KAEDAH PENTAKSIRAN

• Pemerhatian • Tugasan
• Soal jawab • Penilaian rakan sebaya
• Ujian bertulis (objektif atau subjektif) • Latihan / kerja harian
• Persembahan • Buku skrap
• Projek – PBL • Demonstrasi
• Hasil kerja murid (Produk) • Skala ‘rating’ holistik
• Amali • portfolio
• Lembaran kerja • Tilawah
• Kuiz • Simulasi
• Senarai semak • dsb

https://www.slideshare.net/ash77/assessment-for-learning-activities1
4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG
• Menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK

 Kelengkapan/perkakasan bagi menyampaikan maklumat yang dapat membantu


seseorang guru dalam proses pengajaran.
 Contoh : OHP
 Aspek membina ABM
1. Kemahiran yang ingin diajar
2. Kandungan pelajaran
3. Tujuan utama ABM tersebut dibina
4. Kepelbagaian fungsi ABM
5. ABM kekal, tidak mudah rosak dan mesra murid
 https://khairulameera.wordpress.com/kemahiran-pemilihan-dan-aplikasi-alat-bantu-
mengajar-abm/
4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG

• Menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK

• Segala kelengkapan yang digunakan oleh guru dan murid untuk membantunya dalam
menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah (Brown J.W, 1983)
• Contoh : biji saga, biji getah, bahan yang ditulis atas transperensi, buku teks, papan
tulis, kapur, dan gambar-gambar, internet atau sebarang bahan sokongan yang
memberi kesan peneguhan.
• https://www.slideshare.net/HananieHalim/bahan-bantu-mengajar-15024683
4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG
• Menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK

 BBB disediakan sebagai sokongan untuk memastikan objektif pelajaran dicapai


secara optimum
 Ciri-ciri BBB
1. Sesuai dengan aras murid.
2. Memenuhi dan sesuai dengan objektif PdP.
3. Menarik minat murid untuk membuatnya seperti boleh diwarna atau
mempunyai gambar-gambar yang sesuai dengan PdP.
4. Senang dikendalikan oleh murid-murid.
 Cth : kad bergambar, kad perkataan penghasilan powerpoint
4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG
• Menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK
• http://popplet.com/ • geogebra • padlet
• quizizz.com • Haiku Deck • blendspace
• Formative • IFTTT • Flippity.net
• Edpuzzle • Explain Everything
• Socrative • Screencastify
• Digital Ink
• Kahoot • geddit
• Pdf annotator
• Cmap • schoology
• Edmodo • Heads Up
• Tarsia • PlickersCar • QR code
• Dan sebagainya
FLIPPEED CLASSROOM
• pembelajaran secara dalam talian di rumah
+ pembelajaran di dalam bilik darjah +
murid melaksanakan latihan di rumah
secara dalam talian.
• VLE-frog/ group Telegram @ Whatsapp @
Facebook

BLENDED LEARNING
• pembelajaran di dalam kelas + aktiviti
secara dalam talian di rumah
• VLE-frog/ group Telegram @ Whatsapp
@ Facebook
4.2 GURU SEBAGAI PENGAWAL
Kaedah mengawal proses PdPc (isi pelajaran, masa dan
penyertaan murid)
dan
mengawal suasana pembelajaran (komunikasi, perlakuan, susun
atur murid dan suasana pembelajaran).

- Mengawal kelas menggunakan peraturan kelas, the silent signal, give me five, traffic
light, thumb, talking chip, carta sikap, susun kumpulan - warna, nombor dan adanya
unsur kecindan dan sebagainya.
- “Seseorang guru perlu mempunyai ciri-ciri daya tarik seperti Cleopatra, berwibawa
seperti Machiaveli, sabar seperti Nabi Ayub, lemah lembut seperti Santo Francis,
bijaksana seperti Nabi Sulaiman dan memiliki daya khayal seperti Walt Disney”
BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN PENGGUNAAN RUANG BILIK DARJAH

1. SUSUNAN BILIK DARJAH:


• Susunan bilik darjah yang membenarkan guru memantau dengan mudah dan cepat.
• Susunan tidak menghalang pergerakan guru ke tempat duduk murid.
• Memberikan peluang kontak mata antara guru dan murid.

2. KEDUDUKAN GURU.
• Kedudukan guru berhampiran murid supaya dapat memberikan peluang kepada guru berinteraksi dengan muridnya.

3. PEMANDANGAN MURID.
• Pemandangan murid mesti jelas dan tidak terhalang untuk melihat persembahan guru tanpa mengalih kerusi ataupun
berdiri.

4. RUANG PERGERAKAN (TRAFIK) YANG SELESA.


• Susun atur di dalam bilik darjah mesti memberikan peluang kepada guru dan murid untuk bergerak dengan mudah tanpa
halangan.

5.RUANG PADA DINDING.


• Dilekatkan Jadual Tugas / Jadual Waktu Kelas / Peraturan Bilik Darjah / Hasil Kerja Murid dan segala maklumat lain.
• Situasi ini sekali gus dapat menimbulkan perasaan kesepunyaan kepada murid dalam kelas.
KAEDAH MENGAWAL
KAEDAH MENGAWAL
• Guru boleh menyediakan carta sikap murid. Murid yang berbuat bising,
namanya dilekatkan pada carta sikap negatif yang diwakili oleh gambar
awan mendung. Apabila murid tersebut telah berubah sikap, namanya
dilekatkan pada carta ceria yang diwakili oleh gambar matahari bersinar
bersama dengan nama rakan lain.
• Traffic light boleh digunakan untuk mengawal murid daripada bercakap
apabila ingin melontarkan pertanyaan. Murid yang ingin bertanya, boleh
diarahkan untuk mengangkat traffic light berwarna merah atau kuning
dan guru akan bergerak ke arah murid tersebut.
• Guru juga boleh menggunakan talking chips untuk mengawal murid
daripada berbuat bising. Murid yang ingin bercakap perlu meletakkan cip
di tengah meja terlebih dahulu. Penggunaan cip ini juga dapat mengawal
daripada murid yang sama menjawab atau menguasai sesi
perbincangan.
PENGURUSAN TINGKAH LAKU
• Antara perkara yang memerlukan
kawalan:

1. Tahap bising
2. Pelakuan murid
3. Pergerakan di dalam bilik darjah
4. Cara menarik perhatian guru
5. Masa yang diambil untuk
menjalankan aktiviti
REWARD SYSTEM

The tree of achievement


4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING
• Memudah cara murid menguasai ilmu dan kemahiran
1. Memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan kemahiran
dalam aktiviti pembelajaran
2. Memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
3. Menggunakan sumber pendidikan
4. Mengabung isi pelajaran dengan kemahiran / mata pelajaran lain

 mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan betul, tepat secara berhemah
dan bersungguh-sungguh
4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG
• Mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran
1. Merangsang murid berkomunikasi
2. Berkolaboratif
3. Mengemukakan soalan yang menjurus kepada pemikiran kritis dan
kreatif
4. Membuat keputusan atau menyelesaikan masalah
5. Mewujudkan peluang untuk murid memimpin
6. Mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran serta memperoleh
pengetahuan dan kemahiran secara kendiri

 berdasarkan objektif pelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara


berterusan
7 KUNCI PEMBELAJARAN KOPERATIF YANG BERJAYA

No. Kunci Kemahiran Guru


Bagaimana menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran koperatif yang telah
Prinsip-Prinsip Asas
1 terbukti
(PIES)
Bagaimana menggunakan strategi pengajaran pembelajaran koperatif
2 Struktur
Bagaimana dan bila untuk membentuk serta membentuk semula pelbagai
3 Kumpulan jenis pasukan
Bagaimana menguruskan bilik darjah koperatif
4 Pengurusan
Bagaimana membina kebolehan murid untuk bekerjasama
5 Kemahiran Sosial
Bagaimana mencipta komuniti murid yang penyayang dan bersikap kerjasama
6 Membina Kelas
Bagaimana membangunkan kumpulan untuk pembelajaran berkesan
7 Membina Pasukan
AKTIVITI KOLABORATIF
STRATEGI
• Gallery Walk,
• 3 stray, 1 stay
• Jigsaw,
• Think Pair Share
• Round Table
• Hot Seats
• Role Play
• Pembentangan
• Simulasi
• Sajak
• Syarahan
• Problem Based Learning
• Project Based Learning.
PEMBELAJARAN KOPERATIF

• https://www.slideshare.net/chambless.laura/co
operative-learning-overview-ppt-for-hour-
meeting
• https://www.pinterest.com/explore/cooperative
-learning/
• https://www.slideshare.net/KatAgustin/ppt-
cooperative-learning-semi
• http://slideplayer.com/slide/8280758/
• https://www.slideshare.net/sarynieman/cooper
ative-learning-22447135
PENYOALAN

https://www.slideshare.net/ubdmath2
010/questioning-techniques-40381638
TEKNIK PENYOALAN

Discuss, stretch and


Get all learners Give them thinking Nominate a learner
challenge the whole
thinking time to answer
group before
confirm the answer
BERFIKIRAN KREATIF & KRITIS

• Meneroka, menghasilkan idea Kebolehan berhujah, menilai dan


yang pelbagai, menghasilkan membuat keputusan
sesuatu yang maujud  Bersifat analitikal, logical,
penilaian dan tidak berat sebelah
• Mencipta analogi  Membuat keputusan dengan bijak
• Menyelesaikan masalah  Contoh : banding beza, membuat
kategori, inferens, menerang
sebab, menjelaskan turutan,
mengesahkan sumber maklumat
BERI PELUANG MURID MEMIMPIN
4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG
• Mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran

1. Memberi pujian, galakan,


2. penghargaan
3. keyakinan
4. prihatin terhadap keperluan murid

 secara berhemah, menyeluruh dan berterusan


PERSEKITARAN EMOSI
Peraturan & Rutin Traffic Light Card
Peraturan yang  boleh digunakan bagi
ditetapkan oleh guru mengetahui tahap
semasa sesi pemahaman murid dalam
pembelajaran dan pembelajaran mereka.
pengajaran
 Mengawal bilik darjah

Bahasa Positif
Ganjaran
JENIS Contoh
‘Parking Lot’ GANJARAN
digunakan jika Kebendaan Stiker, Alat tulis, Book
mark, Cenderahati, Gula-
murid ada
gula / coklat
sebarang
Penghargaan Sijil, Ucapan, Pujian,
pertanyaan Tepukan , Anugerah
bulanan, Carta ganjaran
Keistimewaan Diskaun di koperasi,
Reward point, Lawatan
4.5 GURU SEBAGAI PENILAI
1. Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran
2. Menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan
- PBS
3. Memberi latihan/tugasan - KPI yang telah
ditetapkan oleh
4. Membuat refleksi panitia (bil latihan &
jenis latihan)
5. Menyemak hasil kerja murid

 berdasarkan objektif pelajaran, mengikut ketetapan pelaksanaan pentaksiran


yang berkuat kuasa, secara menyeluruh dan berterusan
CONTOH PENTAKSIRAN
• Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran
PENGUKUHAN & PENGAYAAN
• Aktiviti-aktiviti asas pembelajaran
yang dijalankan sama ada dalam
atau luar waktu sekolah.
• Mengembangkan pengetahuan  Pembelajaran akses kendiri
yang dipelajari, menerapkan  Kerja projek
dalam situasi sebenar / kehidupan  Bacaan tambahan
seharian dan mencungkil idea  Permainan rekreasi
baru
 Pembelajaran berbentuk
- KBAT komputer
- i-Think  Memberi latihan yang lebih
mencabar
https://www.slideshare.net/NoorlydaAbdLatip/pengayaan-  Membuat kajian
12615466
PEMULIHAN
1. Mengenal pasti murid - profil dan rekod pencapaian murid untuk beri
tumpuan dalam mengatasi masalah pembelajaran
2. Mengenal pasti masalah pembelajaran – pemerhatia dari semasa ke
semasa terhadap perkembangan pembelajaran murid. Cth : Ujian
diagnostik
3. Merancang – strategi, bahan, hasil, nilai PdP hendaklah berdasarkan
kepada kebolehan, minat, pengalaman dan kemampuan murid yang
hendak dipulihkan
4. Mengajar – Cth : kumpulan kecil (smart circle, personal coaching)
5. Menilai – secara berterusan. Murid yang dapat menguasai kemahiran
perlu diberi maklum balas positif
6. Tindakan susulan – membahagikan murid kepada kumpulan yang
kebolehan dan kecerdasan supaya dapat diberi tumpuan
CONTOH REFLEKSI
• Membuat refleksi

 Jumlah murid yang mencapai objektif dan jumlah murid yang tidak mencapai
objektif berserta tindakan susulan serta langkah penambahbaikan yang akan
laksanakan.
 Contohnya: 23/26 orang mencapai objektif manakala 3/26 tidak mencapai
objektif yang kedua dan telah diberi latihan pemulihan dan akan dibimbing lagi
dalam pdpc penulisan karangan akan datang.
 Jika melaksanakan pentaksiran TP atau Band, perlu catatkan jumlah murid yang
mencapai TP atau Band yang ditaksir.

https://www.slideshare.net/gregfam/reflection-24794826
MAKLUM BALAS HASIL KERJA MURID

• Meraikan kejayaan:
 memberitahu murid apa yang telah dilakukan dengan baik

• Menyatakan apa yang perlu ditingkatkan :


 di mana hasil kerja boleh ditingkatkan lagi

• Mencadangkan cara untuk meningkatkan hasil kerja :


 memberi peringatan, memberi contoh, memberi
jangkamasa (time) untuk peningkatan tersebut
MEMBERI MAKLUM BALAS

MAKLUM BALAS MAKLUM BALAS KEPADA


DARIPADA MURID HASIL KERJA MURID

 TRAFFIC LIGHTS TWO MEDALS


 THUMB AND A MISSION
 PARKING LOT
TWO STARS AND
 STICKY NOTES
A WISH
4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF
• Murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan
dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif
1. Memberi respons
2. berkomunikasi
3. Melaksanakan aktiviti secara kolaboratif
4. Berpemikiran kritis dan kreatif
5. Mengemukakan soalan
6. Menyelesaikan masalah
7. Mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan

 berdasarkan objektif pelajaran, secara aktif, yakin dan berhemah


4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF
PELAJAR BEKERJA SECARA KOLABORATIF

• Murid telah mempunyai kemahiran sosial


• Murid menguruskan usaha sendiri
• Aktiviti kumpulan tidak perlu dipantau
guru. Persoalan diselesaikan dalam
kumpulan. Guru cuma membimbing ke
arah penyelesaian jika perlu
• Semua draf kerja disimpan oleh murid
• Murid menilai prestasi kerja ahli
kumpulan tanpa dibimbing oleh guru
PEMBELAJARAN KOPERATIF

Struktur Pembelajaran + Isi Kandungan =


Aktiviti
- Keep with the group (dalam pasukan)

- Include everyone (elak penumpang)

- Share idea and feelings (berkongsi)

- Stay on task (tumpuan pada tugasan)

- Encourage others (beri galakan pada rakan)

- Six inch voices (perbincangan mesra berdua/berempat)


PEMBELAJARAN KOPERATIF

Technology + Cooperative Learning = Dynamic Classroom


Environment

• https://www.slideshare.net/diben/using-technology-to-support-
cooperative-groups
• http://tsaponar.blogspot.my/2013/04/how-i-use-technology-to-
enhance.html
4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

• Bagaimanakah cara untuk menggalakkan


murid agar aktif di dalam kelas abad ke-21?
Untuk menggalakkan murid aktif di dalam
kelas abad ke-21, guru-guru boleh
menyediakan aktiviti berbentuk permainan
penyelesaian masalah, di samping
menyediakan ganjaran seperti lencana
peneguhan, gula-gula, pembaris atau
memberikan pujian kepada murid-murid.
4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF
• Benarkah Pembelajaran Abad ke-21 menyebabkan kelas menjadi
bising?
Kelas yang baik ialah kelas yang muridnya aktif ketika PdPc
berlangsung. Di dalam kelas abad ke-21, pelibatan murid sangat
penting. Murid akan berinteraksi sesama mereka dalam kumpulan
dan kadangkala melibatkan pergerakan untuk mereka berbincang dan
menyelesaikan masalah berdasarkan tugasan dalam tempoh masa
yang telah ditetapkan. Kadar kebisingan itu boleh dikawal oleh guru
yang bertindak sebagai fasilitator menggunakan tanda isyarat seperti
traffic light dan give me five atau menggunakan peralatan seperti
loceng dan wisel.
4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

• Benarkah Pembelajaran Abad ke-21 guru tidak perlu menerangkan?

Setiap PdP guru tetap kena ajar/ beri penerangan cuma durasinya
kurang daripada aktiviti murid.

- Kelas pandai 80% murid 20% guru.


- Kelas pertengahan mungkin 70% murid 30% guru
- Kelas lemah 60 atau 55% murid 40% atau 35% guru.

Selepas itu jika boleh guru kurangkan..


RUMUSAN
• 6 aspek di atas mencerminkan GURU dan MURID ABAD KE-21.
• Perlu diingat pemberat bagi TAHAP TINDAKAN ialah 25% manakala
TAHAP KUALITI ialah 75%

KESIMPULANNYA:
Standard 4 SKPMg2 SELARI dengan kehendak Pembelajaran Abad ke-21.
For Your Attention & Time