Anda di halaman 1dari 2

International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman) 5(2), 2017: 87

(https://doi.org/10.17576/IMAN-2017-0502-07)

Ulasan Buku/Book Review

SEJARAH DAN BUDAYA SYIAH DI ASIA TENGGARA oleh Dicky Sofjan (ed.). Jogjakarta:
Universitas Gadjah Mada. Hlm. Xxvii-340. ISBN: 978-979-25-0118-6

Buku berjudul ‘Sejarah dan dalam bahasa Melayu. Begitu juga makalah Roque
Budaya Syiah di Asia Tenggara’ Santos Morales dari Filipina yang menyuguhkan
(2013) suntingan Dicky hipotesis signifikan penganut Syiah di Filipinan
Sofjan ini merupakan sebuah sejak era pra Hispanik. Selain itu terdapat banyak
himpunan esei yang sangat artikel-artikel mengenai budaya masyarakat Syiah
bernilai dalam memahami cara meliputi hasil kesusasteraan mereka seperti karangan
hidup dan budaya penganut berjudul ‘Kesalehan nan Terlampaui: Desakralisasi
atau masyarakat Syiah di Asia Ritus Hoyak Hosen di Sumatera Barat’ oleh Yudhi
Tenggara. Terdapat enam Andoni dan bagaimana amalan menyembunyikan
belas buah artikel ilmiah yang akidah mereka, iaitu ‘Praktis Taqiyah: Strategi Syiah
diperagakan dan membincangkan kedudukan mazhab Indonesia Untuk Pengakuan’ oleh pakar mengenai
Syiah di Asia Tenggara meliputi Malaysia, Indonesia, sejarah Syiah di Indonesia, Zulkifli. Kiblat buku ini
Thailand dan Filipina. Suatu yang inti mengenai nyata menghindar diri untuk mempertembungkan
artikel-artikel yang dikemukakan dalam buku ini mazhab Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali
ialah kajian jelas menampilkan penemuan Syiah di makalah  Rima Sari Idra Putri berjudul ‘Mata Rantai
alam Melayu sejak kemasukan Islam di rantau ini. Sebab-Sebab Konflik di Antara Syiah dan Sunni di
Istilah ‘penemuan’ Syiah ini tentu sangat mustahak Madura’. Buku ini berhasil menemukan apa yang
diacukan kerana ia bukan sekadar ‘keberadaan’ hilang di alam Melayu, dan menyorot bagaimana
Syiah. Ini menjadikan buku ini kebalikan dari buku Syiah yang asalnya di Timur Tengah tetap dapat
‘Shi‘ism in South East Asia: ‘Alid Piety and Sectarian menyumbang secara kaya budaya Melayu di rantau
Constructions’ yang disunting oleh Chiara Formichi ini. Kajian-kajian dalam buku ini juga menampilkan
dan Michael Feener. Penerbit buku tersebut, Hurst satu gagasan terarah mengapa berlaku de-syiahisasi
Publishers membanggakan di lamannya bahawa buku di alam Melayu iaitu faktor kehadiran Salafisme,
tersebut adalah himpunan kajian pertama mengenai amalan bertaqiyah dan neutralisasi ajaran Sunni yang
Syiah di Asia Tenggara. Sungguhpun demikian ia masih mengagungkan ahlul bait atau ahli keluarga
terbit pada tahun 2014, setahun lewat daripada buku Rasulullah SAW. Tidaklah menghairankan Mark R.
‘Sejarah dan Budaya Syiah di Asia Tenggara’. Asas Woodward, pengkaji Islam di Asia Tenggara dari
kajian di dalam buku susunan Chiara Formichi Arizona State University sebagai contoh dalam
dan Michael Feener ialah sekadar memerihalkan rangsang sari buku ini menyatakan betapa relevan
‘kewujudan Syiah’ sedangkan di dalam buku kajian di dalam buku ini kerana ia menggambarkan
‘Sejarah dan Budaya Syiah di Asia Tenggara’, sejauh mana Syiah telah lama mempengaruhi budaya,
para penyelidik yang semuanya dari alam Melayu sastera, dan tradisi umat Islam di alam Melayu.
telah menyarankan bahawa Syiah bukan sekadar Secara keseluruhannya buku ini merupakan satu
ada tetapi telah berakar umbi dan mereka tertarik mercu tanda yang tidak dapat diabaikan, datang
dengannya kerana ini merupakan satu ‘perjumpaan’ daripada masyarakat ilmuwan peribumi dalam
atau encounter yang bernilai. Buku ini adalah sebuah membincangkan sebuah gerakan besar di Timur
permata untuk pengkaji mazhab Syiah kerana Tengah – Syiah – yang telah meresap ke dalam
terdapat artikel langka mengenai gerakan Syiah di masyarakat secara positif. Sebagai kajian terawal
Thailand oleh Julispong Chularatana yang sebelum darihal Syiah di alam Melayu, ia adalah khazanah
ini banyak ditulis dalam bahasa Thai. Kini ia tersedia literatur yang penting.

Mohd Faizal Musa


Institut Aam & Tamadun Melayu 

Diserahkan: 28 April 2017


Diterima: 28 April 2017