Anda di halaman 1dari 5

KOLEJ TEKNOLOGI BESTARI

PUTERA JAYA BANDAR PERMAISURI


22100 SETIU
TERENGGANU

PENILAIAN PRESTASI
( PERFORMANCE ASSESSMENT )

KOD UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY IT-030-3:2013 - C04
UNIT CODE
TAJUK UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY COMPUTER NETWORK SET-UP
UNIT TITLE
NO. KOD/CODE NO IT-030-3:2013-C04/PA(2/3)
NAMA CALON/CANDIDATE’S
NAME
NO KAD PENGENALAN/NRIC
NUMBER

MASA/TIME
TARIKH/DATE
TERAMPIL/BELUM TERAMPIL
MARKAH/SCORE : %
COMPETENT/ NOT COMPETENT

Arahan kepada calon/Instruction To Candidate:

Tuliskan Nama dan nombor Kad Pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.

1. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.


2. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk Pegawai Penilai (PP) sekiranya
terdapat kekeliruan.
3. Sebarang kerosakan peralatan/bahan perlu dimaklumkan kepada Pegawai
Penilai (PP).
4. Calon dilarang membawa keluar kertas soalan.
5. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh
yang ditetapkan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 5 MUKASURAT BERCETAK


SULIT IT-030-3:2013-C04/PA(2/3)

A. TAJUK/TITLE
PASANG SERVER

B. TUGASAN/ASSIGNMENT
1. Anda dikehendaki membuat satu system server dalam satu Komputer
menggunakan WINDOWS 2008 SERVER. Ia juga mestilah mengikut langkah
– langkah dan teknik yang betul sehingga komputer Networking boleh
beroperasi.

2. Patuhi prosedur dan ikut arahan yang betul

3. Sediakan Laporan anda

Sediakan Laporan anda


Anda perlu memastikan peralatan yang digunakan berada dalam keadaan baik dan
peralatan tersebut bersesuaian dengan tugas yang diberikan. Tunjukkan teknik
pemasangan yang betul semasa menjalankan tugas dan semasa pengujian
rangkaian dibuat. Pastikan kekemasan kabel berada pada tahap yang memuaskan.

C. LUKISAN, DATA DAN JADUAL


DRAWING, DATA AND TABLE
-Tiada-

D. PERALATAN, PERKAKASAN DAN BAHAN


TOOLS, EQUIPMENTS AND MATERIALS

KUANTITI
BIL BAHAN UKURAN
(Bahan:Calon)
1 SERVER - 1:1
2 SWITCH - 1:1
3 CABLE UTP - 1:1
4 MONITOR - 1:1

2 SULIT
SULIT IT-030-3:2013-C04/PA(2/3)

E. MASA/ TIME : 3 JAM / HOURS

F. KRITERIA PENILAIAN / ASSESSMENT CRITERIA

Prestasi anda akan dinilai berasaskan criteria berikut:

1. Perkara Kritikal : Sistem rangkaian berfungsi dengan baik

2. Proses Kerja
Proses kerja bermula dengan:
2.1 Perancangan Instalasi Networking Operating System(NOS)
2.2 Pengujian rangkaian

3. Hasil kerja
3.1 Pemasangan server mengikut prosedur yang betul
3.2 Status Operasi pelayan diperiksa
3.3 Rangkaian berfungsi dengan baik dan direkod

4. Sikap dan Keselamatan


4.1 Komponen/Peralatan
4.2 Diri sendiri dan Persekitaran

3 SULIT
SULIT IT-030-3:2013-C04/PA(2/3)

SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI


NAMA CALON: NO. K/P:

MASA MULA: MASA TAMAT: TARIKH:

Skala Pemarkahan:
0=Tidak dilakukan/ Salah; 1=Tidak memuaskan; 2=Memuaskan;3=Sangat memuaskan

BHG. KRITERIA PENILAIAN MARKAH


1. Tandakan (/) pada ruangan
Terima atau Tidak Terima
Perkara kritikal (60%) bagi perkara berikut :
Terima Tidak Terima
Sistem rangkaian berfungsi dengan baik
(*Kriteria Kritikal : Markah 60% diberi sekiranya semua perkara kritikal di atas diterima
dan markah 0 sekiranya terdapat 1 atau lebih perkara kritikal tidak diterima.)
Markah Diperolehi (%)
2. Proses kerja (25%)
2.1 Perancangan Instalasi Networking Operating System(NOS)
2.2 Pengujian rangkaian
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh
Jumlah Markah Bahagian 2 (25%)
Hasil kerja (10%)
3. 3.1 Pemasangan server mengikut prosedur yang betul

3.2 Status Operasi pelayan diperiksa

3.3 Rangkaian berfungsi dengan baik dan direkod

Jumlah markah diberi


Jumlah markah penuh
Jumlah Markah Bahagian 3 (10%)
Sikap/Keselamatan Kerja (5%)
4.
4.1 Komponen/Peralatan
4.2 Diri sendiri dan Persekitaran
4.3 Peralatan dikendalikan mengikuti teknik yang betul

Jumlah markah diberi


Jumlah markah penuh
Jumlah Markah Bahagian 4 (5%)
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN
(Bahagian 1 + Bahagian 2 + Bahagian 3 + Bahagian 4)

Keputusan: Terampil/ Tidak Terampil*


4 SULIT
SULIT IT-030-3:2013-C04/PA(2/3)

(*potong yang mana tidak berkenaan)

NAMA PEGAWAI PENILAI

TANDATANGAN PEGAWAI
PENILAI
TARIKH
ULASAN

(Jika Ada)

5 SULIT

Anda mungkin juga menyukai