Anda di halaman 1dari 2

Zakat fitrah

1. Mengeluarkan bahan makanan pokok dengan ukuran tertentu setelah terbenamnya matahari
pada akhir bulan Ramadhan (malam 1 Syawwal) dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan
adalah Pengertian dari ...
a. Zakat mal
b. Zakat harta
c. Zakat makanan pokok
d. Zakat fitrah
2. orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuk nafkahi dirinya, keluarganya seperti
makanan, pakaian dan tempat tingga disebut...
a. al fuqoro’
b. al masakin
c. mu’allaf
d. fi sabilillah
3. orang yang mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi
tidak mencukupi sepenuhnya disebut...
a. al fuqoro’
b. al masakin
c. mu’allaf
d. fi sabilillah
4. Pak toha adala seorang muslim yang taat beribadah serta mempunyai kekayaan yang cuku
untuk dirinnya dan keluargannya. Pada tanggal 28 romadhon pak Toha sakit yang
mengakibatkan meninggal dunia pada tanggal 29 romadhon, bagaimanakh hukum
mengeluarkan zakat untuk pak Toha...
a. Haram
b. Wajib
c. Fardhu ‘ain
d. Tidak wajib
5. 1. Islam 2. Merdeka, 3. Mempunyai kelebihan makanan, 4 Menemui waktu wajib
mengeluarkan zakat fitrah
Data tersebut diatas merupakan ...zakat fitrah
a. Rukun Wajib
b. Syarat Wajib
c. Sunnah Wajib
d. ketentuan
6. sebutan lain zakat fitrah adalah ...
a. zakat harta
b. zakat makanan pokok
c. zakat jiwa
d. zakatwajib
7. Asnaf atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat didalam ilmu fiqih dinamakan....
a. Shohibul zakat
b. Golongan zakat
c. Mustahiq zakat
d. Fi sabilillah
8. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat didalam ilmu fiqih sebanyak....
a. 10 golongan
b. 7 golongan
c. 9. Golongan
d. 8 golongan
9. Zakat harta benda atau harta kekayaan seseorang , dalam ilmu fiqih disebut juga dengan...
a. Zakat fitrah
b. Zakat jiwa
c. Zakat mal
d. Zakat perniagaan
10. Waktu yang paling afdal (lebih utama) pembayaran zakat fitrah adalah…..
a.setelah shalat Idul fitri sebelum terbenam matahari
b.akhir khotbah Idul fitri sebelum bubar shalat
c.akhir bulan Ramdan sesudah shalat subuh sebelum shalat Id
d.setelah berbuka puasa