Anda di halaman 1dari 41

SEJARAH PENGUMPULAN

AL-QUR’AN DAN
PENGENALAN RASM
UTHMANI

Penulisan Al-Qur’an bermula Sejak Al-Qur’an

diturunkan. Usaha tersebut diteruskan oleh Saidina

Abu Bakar. Setelah khalifah Abu Bakar wafat pada

tahun 13 hijrah beliau diganti oleh califa Umar bin al-

Khattab dan tugas menyimpan suhuf diambil oleh

beliau. Selepas kewafatan khalifah Umar, suhuf

tersebut disimpan pula oleh anak perempuannya

Hafsah binti Umar sehingga beliau meninggal dunia.

Kemudian suhuf tersebut diambil oleh Marwan al-

Hakim yang menjadi gabenor Madinah dan terus

membakarnya.
Pembakaran ini dilakukan selepas suhuf

tersebut dijadikan rujukan untuk menulis mashaf

imam pada zaman saidina Usman. Pada permulaan

zaman Saidina Usman berlaku penaklukan islam ke

beberapa buah negara di sekitarnya dan ramai

penduduk negara-negara yang ditawan memeluk

islam. Berikutan itu banyak berlaku perbezaan pada

pembacaan al-quran kerana penduduk di setiap

kota islam mempelajari al-quran dengan wajah

qiraat tertentu daripada sahabat yang berbeza.

Pada tahun ke-25 hijrah satu jawatankuasa al-

quran telah dibentuk di bawah pengawasan Saidina

Usman untuk menyusun dan menyalin semula

supaya bacaan dan penulisan al-quran

diseragamkan. Penulisan al-quran yang di satu dan


diseragamkan melalui beberapa kaedah ini dikenali

rasm Uthmani.

Penulisan dan pengumpulan Al-Quran pada zaman

Rasulullah s.a.w

Menurut ahli sejarah, penulisan Al-Quran

bermula dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. Apabila

Rasulullah s.a.w menerima wahyu baginda terus

menyampaikan kepada para sahabat dan

menerangkan tentang pengertian serta rahsia

wahyu tersebut.Bentuk pengajaran ini berbentuk

Talaqqi atau Munahadah.Melalui penjelasan

Rasulullah s.a.w para sahabat dapat memahami

ilmu-ilmu Al-Quran dengan sempurna.


Sikap para sahabat yang penuh keyakinan dan

kecintaan terhadap Al-Quran telah bersungguh-

sungguh mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah

s.a.w dengan penuh minat.

Antara penulis wahyu yang terkenal ialah:

o Abu Bakar as-Siddiq

o Umar bin al-Khattab

o Uthman bin Affan

o Ali bin Abi Talib

o Zaid bin Thabit


o Ubai bin Ka'ab

o Thabit bin Qais

Oleh kerana pada zaman itu tiada kertas, maka

penulis wahyu telah mencatatkan ayat-ayat Al-

Quran tersebut pada pelepah-pelepah tamar,

kepingan batu, tulang dan lain-lain.Kemudian

catatan itu disalin semula oleh sebahagian sahabat

walaupun kebanyakan mereka lebih mengutamakan

hafazan.

Penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar

as-Siddiq

Selepas kewafatan Rasulullah,para sahabat

melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam

yang pertama.Pada zaman berkenaan wujudnya


peperangan Yamamah pada tahun 11 Hijrah iaitu

memerangi golongan riddah.Golongan riddah ini

ialah orang yang murtad, mengaku sebagai nabi

dan golongan yang tidak membayar zakat.Dalam

peperangan tersebut seramai 700 orang hafiz Al-

Quran telah syahid.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam shahihnya

sebab-sebab

yangberlatarbelakangkan pengumpulan naskah-

naskah Al-Qur’an yang terjadi pada masa Abu Bakar

iaitu Atsar yang diriwatkan dari Zaid bin Tsabit r.a.

yang berbunyi:

"Suatu ketika Abu bakar menemuiku untuk

menceritakan perihal korban pada perang

Yamamah , ternyata Umar juga bersamanya. Abu


Bakar berkata :" Umar menghadap kapadaku dan

mengatakan bahawa korban yang gugur pada

perang Yamamah sangat banyak khususnya dari

kalangan para penghafal Al-Qur’an, aku khawatir

kejadian serupa akan menimpa para penghafal Al-

Qur’an di beberapa tempat sehingga suatu saat

tidak akan ada lagi sahabat yang hafal Al-Qur’an,

menurutku sudah saatnya engkau wahai khalifah

memerintahkan untuk mengumpul-kan Al-Qur’an,

lalu aku berkata kepada Umar : " Bagaimana

mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah

dilakukan oleh Rasulullah S. A. W. ?" Umar

menjawab: "Demi Allah, ini adalah sebuah

kebaikan".

Selanjutnya Umar selalu saja mendesakku

untuk melakukannya sehingga Allah melapangkan


hatiku, maka aku setuju dengan usul umar untuk

mengumpulkan Al-Qur’an.

Zaid berkata: Abu bakar berkata kepadaku :

"engkau adalah seorang pemuda yang cerdas dan

pintar, kami tidak meragukan hal itu, dulu engkau

menulis wahyu (Al-Qur’an) untuk Rasulullah s. a. w.,

maka sekarang periksa dan telitilah Al-Qur’an lalu

kumpulkanlah menjadi sebuah mushaf".

Zaid berkata : "Demi Allah, andaikata mereka

memerintahkan aku untuk memindah salah satu

gunung tidak akan lebih berat dariku dan pada

memerintahkan aku untuk mengumpulkan Al-

Qur’an. Kemudian aku teliti Al-Qur’an dan

mengumpulkannya dari pelepah kurma, lempengan

batu, dan hafalan para sahabat yang lain).


Berdasarkan peristiwa itu, Saidina Umar telah

mencadangkan beberapa kali agar diadakan usaha

pengumpulan Al-Quran kerana dikhuatiri Al-Quran

akan terhapus kerana ramai Qurra' yang gugur

syahid

Saidina Abu Bakar berasa ragu-ragu dengan

cadangan Saidina Umar pada permulaannya kerana

perkara ini tidak pernah dibuat oleh Rasulullah s.a.w

sendiri. Tetapi akhirnya Khalifah Abu Bakar

bersetuju dengan cadangan tersebut dan

mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula Al-

Quran yang telah ditulis dan dihafaz pada zaman

Rasulullah s.a.w dengan dibantu beberapa sahabat

yang lain.Melalui usaha itu, maka terkumpullah Al-

Quran dalm bentuk suhuf.


Selepas Khalifah Abu Bakar wafat suhuf

tersebut disimpan di rumah Saidina Umar.Selepas

kewafatan Saidina Umar lembaran suhuf itu tadi

telah disimpan pula oleh Ummul Mukminin Hafsah

binti Umar al-Khattab.

Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Saidina

Uthman bin Affan r.a

Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthman

bin Affan empayar Islam telah berkembang luas

meliputi Semenanjung Tanah Arab dan tempat-

tempat lain termasuk Armenia, Arzebaijan dan

Khurasan.Umat Islam Islam di wilayah-wilayah

tersebut telah mempelajari dan membaca Al-Quran

menurut kaedah-kaedah bacaan Rasulullah s.a.w


melalui riwayat bacaan para sahabat yang masyhur

antaranya:

o Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah

bacaan dari Ubai bin Ka'ab dan Saidina Umar al-

Khattab.
o Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan

daripada Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda'


o Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari

Saidina Umar al Khattab,Ubai bin Ka'ab,Zaid bin

Thabit,Saidina Uthman bin Affan,Saidina Ali bin Abi

Talib dan Abu Musa al-Asha'ari.


o Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan

daripada Abdullah bin Mas'ud,Saidina Ali bin Abi

Talib,Saidina Uthman bin Affan,Ubai bin Ka'ab dan

Zaid bin Thabit.


Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r.a.

bahawa suatu saat Hudzaifah yang pada waktu itu

memimpin pasukan muslim bagi wilayah Syam

untuk menakluki Armenia, Azerbaijan dan

Iraq, menghadap Uthman dan menyampaikan

kepadanya atas realiti yang terjadi di mana terdapat

perbezaan bacaan Al-Qur’an

yang mewujudkan perselisihan.

Ia berkata : "wahai Uthman, cubalah lihat

rakyatmu, mereka berselisih gara-gara bacaan Al-

Qur’an, jangan sampai mereka terus menerus

berselisih sehingga menyerupai kaum Yahudi

dan Nasrani ".

Pada tahun 25 Hijrah, telah berlaku

pertelingkahan antara umat Islam mengenai


perbezaan tulisan dan bacaan Al-Quran sehingga

hampir tercetusnya peperangan. Hasil daripada

cadangan Huzayfah Al-Yamani seorang panglima

tentera Iraq, Saidina Uthman telah mengarahkan

Zaid bin Thabit mengetuai Jawatankuasa Penulisan

Al-Quran untuk menyusun satu mashaf agar tidak

berlaku lagi perbalahan.Antara sahabat lain yang

turut terlibat ialah:


o Abdullah bin Zubair

o Said bin Al-'as

o Abdul Rahman bin Harith bin Hisham

Saidina Uthman telah mengingatkan kepada

Jawatankuasa Penulisan Al-Quran bahawa asal

rujukan mereka ialah bacaan daripada para Qurra'.

Jika terdapat perbezaan bacaan, maka hendaklah


ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana

Al-Quran diturunkan dalam bahasa itu.

Menurut pendapat muktamad, Jawatankuasa

tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6

mashaf. Sebuah mashaf dinamakan "Mushaf al-

Imam" untuk kegunaan Saidina Uthman sendiri dan

mushaf lain dikirimkan ke Mekah, Syam, Basrah,

Kufah dan Madinah beserta imam (qari) yang adil

dan mutqin untuk mengajar penduduk berkenaan.

a) Abdullah bin Saaib (Mekah)

b) Al-Mughirah bin Abi Syahab (Syam)

c) Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami

(Kufah)

d) Amru bin Qais (Basrah)

e) Zaid bin Thabit (Madinah)


Selepas itu, Saidina Uthman memerintahkan

supaya semua lembaran Al-Quran yang ditulis

sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau

dilupuskan. Walau bagaimanapun, perbezaan

bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah

berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam

mushaf yang telah ditulis pada zaman Khalifah

Uthman bin Affan r.a bacaan itu telah diterima dari

baginda Rasulullah S.A.W secara mutawatir.

Usaha-usaha pengumpulan al-Quran dilakukan

pada zaman Khalifah Uthman bin Affan telah

mendatangkan faedah yang besar kepada umat

Islam terutamanya dari segi:

Dapat menyelamatkan umat Islam dari

perpecahan.
Dapat menyelesaikan perselisihan kaum

muslimin tentang penulisan al-Quran.


Dapat menyatukan bentuk mushaf yang

seragam melalui ejaan dan tulisan.


Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui

satu mushaf.
Dapat menyelaraskan susunan surah-surah

menurut tertib seperti yang ada sekarang.

Sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Bani

Umayyah.

Pada zaman Bani Umayyah, mereka

menggunakan naskhah yang telah dihantar olek

Khalifah Uthman. Naskhah ini telah disalin dan

diperbanyakkan dalam keadaan yang asal iaitu

tanpa mempunyai baris dan titik. Pertambahan umat


islam daripada kalangan bukan arab telah merubah

keadaan. Isimilasi bahasa berlaku antara orang arab

dengan orang bukan arab. Ini telah memberi kesan

kepada bahasa arab yang asli.

Kebanyakan orang bukan arab sukar untuk

membezakan kalimah al-quran dan huruf-

hurufnya.Ini kerana ianya tidak mempunyai

sebarang baris dan titik. Jika perkara ini berlaku

berterusan ia akan menjejaskan sebutan al-quran

dan mengubah kalimah al-quran yang asal.

Keadaan ini disedari oleh pemerintah islam pada

masa itu. Mereka telah membuat beberapa ikhtiar

untuk menjamin keaslian al-quran agar terus

berkekalan.

Antara usaha tersebut ialah:


 memperkenalkan dhobt al-quran iaitu meletakkan

tanda baris seperti sukun (baris mati), sabdu, mad

dan sebagainya. Ia telah dilaksanakan oleh Abu

Aswad al-Duali semasa pemerintahan Khalifah

Muawiyah bin Abu Sufian. Usaha ini telah diteruskan

oleh ulama’ terkemudian dengan membuat

penambahan terhadap tanda-tanda tersebut.

 Meletakkan titik untuk membezakan antara huruf

seperti titik pada huruf ba, ta, sa dan lain-lain. Ia

dilaksanakan oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin

Ya’mur. Ia dilakukan pada masa pemerintahan

Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan bantuan

Hajjaj bin Yusuf Saqafi.


Proses penambah baikan tanda-tanda al-quran

telah diteruskan pada zaman Abasiyah. Ia

dilaksanakan oleh Khalil bin Ahmad al-Basari. Ia

telah membuat sedikit pengubahsuaian terhadap

tanda-tanda yang telah dibuat oleh Abu Aswad al-

Duali dan tanda-tanda inilah yang kita gunakan

sekarang.
enulisan Al Quran Pada Zaman Saidina
Abu Bakar Al-Siddiq R.A.

Selepas Rasulullah s.a.w wafat, para sahabat telah


melantik Saidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. menjadi
khalifah yang pertama. Pada zamannya telah berlaku
beberapa peperangan antaranya ialah peperangan al-
Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam
peperangan tersebut ramai tentera Islam yang
menghafaz al-quran telah gugur syahid. Sejarah
mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al
quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut.

Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-


Khattab r.a. beberapa kali mencadangkan kepada
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a. supaya diadakan
usaha pengumpulan al-quran kerana dibimbangi al-
quran akan terhapus kerana ramaiQurra' yang gugur
syahid.

Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a yang pada mulanya


tidak bersetuju, akhir bersetuju dengan cadangan
tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Thabit r.a.
menyalin al quran yang telah ditulis dan dihafaz di
zaman Rasulullah s.a.w dengan dibantu oleh beberapa
orang sahabat yang lain. Maka terkumpullah al quran
yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf.

Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a. wafat, suhuf


tersebut telah disimpan di rumah Saidina Umar bin al-
Khattab r.a. dan apabila beliau wafat, lembaran suhuf
itu disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saidatina
Hafsah bin Umar al-Khattab r.a. iaitu isteri Rasulullah
s.a.w.

Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina


Uthman Bin Affan R.A.

Pada masa pemerintahan Khalifah Saidina Uthman bin


Affan r.a. Islam telah berkembang luas meliputi
Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah
termasuk Armenia, Arzabeijan dan Khurasan. Umat
Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari
dan membaca alquran menurut kaedah-kaedah bacaan
para sahabat yang masyhur antaranya:

Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah


bacaan Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Thabit r.a. dan
Saidina Umar bin Al-Khattab r.a.

Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan Saidina


Uthman bin Affan dan Abu Darda' r.a.

Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan


Saidina Umar bin Al-Khattab r.a., Ubai bin Ka'ab,
Zaid bin Thabit r.a, Saidina Uthman bin Affan,
Saidina Ali bin Abi Talib r.a dan Abu Musa al-
Asha'ari, r.a.

Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan


Abdullah bin Mas'ud, Saidina Ali bin Abi Talib, r.a.
Saidina Uthman bin Affan r.a, Ubai bin Ka'ab dan
Zaid bin Thabit r.a.

Pada tahun 25 hijrah satu perbalahan yang hebat telah


berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan
kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi
riwayat pembacaan al-quran.

Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan


oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin al-
Yaman kepada Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.a..
Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saidina
Uthman bin Affan mencari jalan untuk menyatukan
kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf
agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan
tersebut.

Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah membentuk


satu Jawatankuasa Penulisan Al quran yang diketuai
oleh Zaid bin Thabit r.a. dan dibantu oleh beberapa
orang anggota yang lain yang terdiri dari:

Abdullah bin Zubair

Said bin Al-'As

Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.a.


Lembaran-lembaran suhuf al-quran yang diambil dari

simpanan Saidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab r.a.

dijadikan mushaf. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini

menjalankan tugas, Saidina Uthman bin Affan memberi

nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan

di dalam penulisan al quran ini hendaklah berdasarkan

bacaan Qurra''. Jika terdapat perbezaan pada bacaan

mereka, maka hendaklah ditulis mengikut bahasa

orang-orang Quraisy kerana al quran itu diturunkan

menurut bahasa Quraisy.

Menurut pendapat yang muktamad, Jawatankuasa

tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6

mushaf al quran. Sebuah mushaf untuk Saidina

Uthman bin Affan dinamakan "Mushaf-al Imam" dan

mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah, Syam, Basrah,

Kufah dan Madinah.


Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan

tunggal bagi penduduk wilayah-wilayah berkenaan,

bahkan dihantar bersama-samanya seorang

imam(qari) yang adil dan mutqin di dalam bacaan al

quran untuk mengajar penduduk berkenaan. Mereka

dari daripada:

1. Abdullah bin Saaib r.a. ke Mekah

2. Al-Mughirah bin Abi Syibab r.a. ke Syam

3. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r.a. ke

Kufah

4. Amru bin Qais r.a. ke Basrah

5. Zaid bin Thabit ke Madinah

Selepas itu, Saidina Uthman bin Affan r.a.

memerintahkan supaya semua lembaran alquran yang


ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau

dilupuskan.

Walau bagaimanapun, perbezaan bacaan yang ada

hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa

yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada

zaman Saidina Uthman bin Affan r.a. kerana bacaan

telah diterima dari Baginda Rasululah s.a.w.

secarmutawatir.

Usaha-usaha pengumpulan al quran yang dilakukan

pada zaman Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah

mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam

terutamanya dari segi:

Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan.


Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin

tentang penulisan al quran

Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam

melalui ejaan dan tulisan

Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu

mushaf

Dapat menyelaraskan susunan surah-surah

menurut tertib seperti yang ada sekarang.


SEJARAH AL-QURAN
Monday, November 03, 2008 ProBloG

1. Tulisan Arab

Nabi Muhammad s.a.w. telah diutuskan kepada satu


umat yang kebanyakannya buta
huruf (tidak boleh membaca dan menulis), tidak boleh
mengira bahkan hampir tidak boleh
mengenal sesuatu bentuk tulisan. Antara yang boleh
menulis sebelum kebangkitan Nabi
Muhammad s.a.w. sebagai Rasul ialah Abu Bakar al-
Siddiq, Umar bin al-Khattab, Uthman bin
Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Abu
Sufyan bin Harb, Mu'awiyah bin Abi
Sufian, Abban bin Said dan al-'Ala' bin al-Hadrami.
Semuanya dari kalangan penduduk Mekah
al-Mukarramah manakala dari kalangan penduduk
Madinah pula ialah Amru bin Said, Ubai bin
Ka' ab, Zaid bin Thabit dan al-Munzir bin Amru.
Setelah Rasululah s.a.w. berhijrah ke Madinah,
Baginda telah menggalakkan penulisan
dan mendorong agar umat Islam belajar menulis
sehingga mensyaratkan setiap orang tawanan
Perang Badar dari kalangan orang Quraisy Mekah
yang ingin dibebaskan hendaklah terlebih
dahulu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam di
Madinah. Melalui usaha ini, Baginda
mengharapkan berlakunya pertambahan jumlah penulis
di kalangan masyarakat Islam. Akhimya
Rasulullah s.a.w. mempunyai lebih daripada 40 orang
penulis (kebanyakannya penulis wahyu)
sebelum al-Quran sempurna diturunkan kepada
Baginda.

2. Tulisan dan Penulisan AI-Quran


Menurut Bahasa Arab, perkataan khat ( ‫ ) خخخط‬bererti
garis memanjang pada sesuatu perkara
dan juga cara yang paling mudah untuk menulis,
dengan menggunakan peralatan seperti pen,
qalam dan sebagainya.
Terdapat perbezaan di antara khat atau tulisan dan
rasm. Khat adalah berhubung dengan
pembentukan huruf manakala ras m adalah mengenai
pembentukan perkataan menerusi hurufhuruf Hijaiyyah.

Khat yang dipelajari oleh Harb bin Umayyah dan


mengajarkannya kepada orang-orang
Quraisy ialah khat al-Anbari al-Hairi. Apabila khat ini
diperkenalkan ke Hijaz, ia dinamakan
dengan khat al-Hijazi.
Bentuk khat inilah yang telah digunakan oleh para
penulis surat, syair dan lain-lainnya.
Sehinggalah kedatangan Islam, bentuk khat tersebut
telah digunakan dalam penulisan wahyu
hinggalah ia digunakan pada Suhuf Abu Bakar al-
Siddiq dan digunakan juga pada penulisan
Mushaf Uthmaniah. Apabila Islam telah tersebar di
serata pelusuk dunia, maka terdapat
sekumpulan dari penulis-penulis Kufah yang telah
mengelak dan mencantikkan lagi khat al-
Hijazi. Setelah berlaku proses tersebut, khat al-Hijazi
itu dinamakan dengan khat al-Kufi.

3. Penulisan dan Pengumpulan AI-Quran pada


Zaman Rasulullah s.a.w,

Menurut Ahli Sejarah, penulisan al-Quran bermula dari


zaman Nabi Muhammad s.a.w. di
mana sebaik sahaja Rasulullah s.a.w. menerima
wahyu, Baginda mengarahkan penulis-penulis
wahyu mencatatkan ayat-ayat al-Quran yang
diterimanya.
Antara penulis wahyu Baginda Rasulullah s.a.w. ialah
Khulafa' al-Rasyidin yang empat
iaitu Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq, Saiyidina Umar bin
al-Khattab, Saiyidina Uthman bin Affan
dan Saiyidina Ali bin Abi Talib r.a. serta sahabat
Baginda yang lain seperti Saiyidina Zaid bin
Thabit, Ubai bin Ka'ab, Thabit bin Qais r.a. dan lain-
lain.
Oleh kerana pada masa itu ketiadaan kertas, maka
para penulis wahyu telah mencatatkan
ayat-ayat al-Quran tersebut pada pelepahpelepah
tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain
bahan tulisan. Catatan tersebut disalin semula oleh
sebahagian sahabat walaupun kebanyakan
mereka lebih mengutamakan hafazan.

4. Penulisan AI-Quran pada Zaman Saiyidina Abu


Bakar al-Siddiq r.a.
Selepas Rasulullah s.a.w. wafat, para sahabat telah
melantik Saiyidina Abu Bakar al-
Siddiq r.a. menjadi khalifah yang pertama. Pada
zamannya telah berlaku beberapa peperangan
antaranya ialah peperangan al-Yamamah yang berlaku
pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan
tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-Quran
telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan

sehingga 700 orang yang menghafaz al-Quran telah


gugur syahid dalam peperangan tersebut."
Peristiwa berkenaan telah mendorong Saiyidina Umar
bin al-Khattab r.a. beberapa kali
mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
r.a. supaya diadakan usaha pengumpulan
al-Quran kerana dibimbangi al-Quran akan terhapus
dengan sebab ramai Qurra' yang gugur
syahid.

Akhirnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq r.a. bersetuju


dengan cadangan tersebut dan
mengarahkan Saiyidina Zaid bin Thabit r.a. menyalin al-
Quran yang telah ditulis dan dihafaz
pada zaman Rasulullah s.a.w. dengan dibantu oleh
beberapa orang sahabat yang lain. Melalui
usaha tersebut maka terkumpullah al-Quran yang
pertama dalam bentuk lembaran suhuf.
Setelah Saiyidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. wafat, suhuf
tersebut telah disimpan di rumah
Saiyidina Umar bin al-Khattab r.a. dan apabila Saiyidina
Umar bin al-Khattab r.a. wafat,
lembaran suhuf itu telah disimpan pula oleh Ummul
Mukminin Saiyidatina Hafsah binti Umar
al-Khattab r.a.

5. Penulisan Al-Quran pada Zaman Saiyidina


Uthman bin Affan r.a,
Pada masa pemerintahan Khalifah Saiyidina Uthman
bin Affan r.a. Islam telah
berkembang dengan luas meliputi Semenanjung Tanah
Arab dan lain-lain wilayah termasuk
Armenia, Arzabeijan dan Khurasan. Umat Islam di
wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari
dan membaca al-Quran menurut kaedah-kaedah
bacaan Rasulullah s.a.w. melalui riwayat bacaan para
sahabat yang masyhur antaranya:
i. Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah
bacaan dari Ubai bin Ka'ab, Zaid
bin Thabit dan Saiyidina Umar bin al- Khattab r.a.

ii. Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan


daripada Saiyidina Uthman bin Affan dan
Abu Darda' r.a.

iii. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan dari


Saiyidina Umar bin al-Khattab, Ubai
bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Saiyidina Uthman bin Affan,
Saiyidina Ali bin Abi Talib
dan Abu Musa al-Asha' ari r.a.

iv. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan


daripada Abdullah bin Mas'ud, Saiyidina
Ali bin Abi Talib, Saiyidina Uthman bin Affan, Ubai bin
Ka'ab dan Zaid bin Thabit r.a.
Pada tahun 25 Hijrah, satu perbalahan yang hebat
telah berlaku di kalangan muslimin
mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya
perselisihan dari segi riwayat pembacaan al- Quran.

Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan


oleh seorang sahabat yang
bemama Huzaifah bin al- Yaman kepada Khalifah
Saiyidina Uthman bin Affan. Huzaifah telah
mencadangkan supaya Khalifah Saiyidina Uthman r.a.
mencari jalan untuk menyatukan kaum
muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar
tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut.
Khalifah Uthman bin Affan r.a. telah membentuk satu
Jawatankuasa Penulisan Al- Quran yang diketuai oleh
Zaid bin Thabit r.a. dan dibantu oleh beberapa orang
anggota yang lain yang terdiri dari Abdullah bin Zubair,
Said bin al-' As dan Abdul Rahman bin Harith bin
Hisyam r.a. Lembaran-lembaran suhuf al-Quran yang
diambil dari simpanan Saiyidatina Hafsah binti Umar
r.a. untuk dijadikan mushaf. Ketika ahli-ahli
Jawatankuasa ini menjalankan tugas, Saiyidina
Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan
panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan al-
Quran ini hendaklah berdasarkan bacaan para Qurra'.
Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka, maka
hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang
Quraisy kerana al- Quran itu diturunkan menurut
bahasa Quraisy.

Menurut pendapat yang muktamad, Jawatankuasa


tersebut telah menyusun dan menyalin
sebanyak enam mushaf al-Quran. Sebuah mushaf
untuk kegunaan Saiyidina Uthman bin Affan
r.a. sendiri yang dinamakan "Mushaf al-Imam" dan
mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah,
Syam, Basrah, Kufah dan Madinah.

Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan


tunggal bagi penduduk di wilayahwilayah
berkenaan, bahkan dihantar bersama-samanya
seorang imam (qari) yang adil dan
mutqin" di dalam bacaan al-Quran untuk mengajar
penduduk berkenaan. Mereka terdiri
daripada:
i. Abdullah bin al-Saaib r.a. ke Mekah. ii. AI-Mughirah
bin Abi Syahab r.a. ke Syam.iii. Abdul Rahman Abdullah
bin Habib al-Sulami r.a. ke Kufah. iv. Amru bin Qais r.a.
ke Basrah. v. Zaid bin Thabit r.a. di Madinah.
Selepas itu, Saiyidina Uthman bin Affan r.a.
memerintahkan supaya semua lembaran al-Quran
yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar
atau dilupuskan. Walau bagaimanapun,
perbezaan bacaan ( ‫ ) وججخخه القخخراءات‬yang ada hingga
sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa
yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada
zaman Khalifah Uthman bin Affan r.a. kerana
bacaan itu telah diterima dari Baginda Rasulullah s.a.w.
secara mutawatir.

Usaha-usaha pengumpulan al-Quran yang dilakukan


pada zaman Khalifah Uthman bin
Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada
umat Islam terutamanya dari segi:
i. Dapat menyelamatkan umat Islam dari
perpecahan. ii. Dapat menyelesaikan perselisihan
kaum muslimin tentang penulisan al-Quran. iii. Dapat
menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui
ejaan dan tulisan. iv. Dapat menyatukan wajah-wajah
qiraat melalui satu mushaf. v. Dapat menyelaraskan
susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada
sekarang ini.
6. Kelebihan Rasm Uthmani
AI-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak
kelebihan, antaranya:
i. Mengikut sunnah Rasulullah s.a.w.
ii. Mengikut tulisan al-Quran yang asal.
iii. Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak
pula terkeluar daripada maksud yang
sebenar.
iv. Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenis-
jenis bacaan).
v. Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih.
yi. Dipersetujui oleh lebih 12,000 orang sahabat.
vii. Salah satu dari mukjizat al-Quran.
viii.Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir.
ix. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran al-Karim.
x. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujah-
hujah yang jelas.
xi. Ditulis mengikut bacaan Rawi (riwayat).
xii. Mengandungi rahsia dari segi mengekal dan
menggugurkan huruf.

7. Tahap Penulisan AI-Quran


Penulisan al-Quran Rasm Uthmani seperti yang
terdapat sekarang ini melalui tahap-tahap
berikut:
i. Tahap Pertama: Belum diletakkan sebarang tanda.
ii. Tahap Kedua: Ditandakan titik ( ‫ ) نقطخخة العخخراب‬yang
dipelopori oleh/Abu al-Aswad al-Duali
(meninggal dunia pada tahun 69 Hijrah pada zaman
Khalifah Marwan bin al-Hakam).
iii.Tahap Ketiga: Mula ditandakan dengan titik ( ‫نقطة العجام‬
) yang dipelopori oleh Yahya bin
Ya'mar dan Nasyr bin 'Asim al-Laisy dengan perintah
Gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof
al-Thaqafi,
iv. Tahap Keempat: Mula diletakkan dengan tanda-
tanda baris (harakah) yang dipelopori oleh
al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada zaman
pemerintahan Abbasiyah iaitu Khalifah Abdul
Malik bin Marwan.
v. Tahap Kelima: Ditambah dengan tanda-tanda waqaf
dan lain-lain tanda lagi.
Tulisan al-Quran dengan menggunakan Khat Nasakh
mula dicetak buat pertama kalinya di
Hamburg, Jerman pada tahun 1694 Masihi (1113
Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-negara
Islam yang lain sehingga ke hari ini.

8. Cara Bacaan AI-Quran yang Diamalkan Masa Kini


Terdapat beberapa cara bacaan yang diamalkan pada
masa kini iaitu:
i. Bacaan mengikut riwayat Hafs dari Imam 'Asim
adalah paling banyak diamalkan di negaranegara
Islam.
ii. Bacaan mengikut riwayat Warsy dari Imam Nafi'
adalah banyak diamalkan di negara Afrika.
iii. Bacaan mengikut riwayat Qalun dari Imam Nafi'
adalah banyak diamalkan di negara Asia
Tengah.
iv. Bacaan mengikut riwayat al-Duri dari Imam Abu
Amru al-Basri adalah banyak diamalkan di
Sudan.

9. Penulisan AI-Quran (Ilmu Rasm)


Ilmu Rasm ialah satu ilmu yang membincangkan cara
menulis lafazlafaz atau ucapan
untuk memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi
lafaz, huruf-huruf asal dan ilmu yang
membahaskan kaedah menambah, mengurang,
menyambung, memisah dan menggantikan huruf.
Penulisan (rasm) al-Quran ini adalah satu sunnah
Rasulullah s.a.w. yang diikuti secara
ijma' (sepakat) oleh seluruh ulama mujtahidin kerana
tulisan ini adalah berbentuk tauqifiyyah
dan ia dibuat di bawah pengawasan Nabi Muhammad
s.a.w.

10. Pembahagian Rasm

Rasm al-Quran terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

i. Rasm Qiasi/Imla'i.
Iaitu penulisan menurut kelaziman pengucapan/
pertuturan.

ii. Rasm Istilahi/ Uthmani.


Iaitu penulisan menurut kaedah tertentu yang mana ia
tidak sama dengan penulisan biasa dari
segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa
kaedah seperti membuang, menambah,
mengganti, menyambung atau memisahkan huruf dan
penulisan Hamzah.
Kebanyakan mushaf ditulis mengikut kaedah-kaedah
ini. Oleh itu, penulisan mushaf Uthmani ini
diakui sebagai penulisan yang bersifat tauqifiyyah
(penetapan/penentuan Nabi), maka
penggunaan tulisan Imla'i atau Qiasi tidaklah
diharuskan.

Anda mungkin juga menyukai