Anda di halaman 1dari 6

PENGENALAN

Remaja merupakan aset yang sangat berharga kepada negara. Sumber manusia
yang berkualiti untuk menjamin kelestarian dan pembangunan negara. Kualiti
sumber manusia bergantung kepada kesejahteraan mental dan psikologi mereka.
Konsep kendiri adalah sangat penting dalam perkembangan manusia.
Kesejahteraan mental dan psikologi dalam kalangan remaja dapat dilihat daripada
keupayaan mereka menangani pelbagai cabaran dalam kehidupan, membina
hubungan baik dengan orang lain dan mempunyai sikap yang positif terhadap diri
sendiri. Artikel yang bertajuk Kesan Pendekatan Kognitif Tingkah Laku Dalam
Kaunseling Kelompok (PKTKK) Terhadap Kebimbangan Sosial Dan Perhatian
Fokus Kendiri Remaja telah membincangkan tentang kesan interaksi antara PKTKK
dengan jantina terhadap kebimbangan sosial dan perhatian fokus kendiri. Selain itu,
kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti situasi sosial yang menyebabkan
kebimbangan sosial remaja serta simptom kebimbangan sosial.

1
IMPLIKASI APLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF DALAM
PENCEGAHAN KEBIMBANGAN SOSIAL REMAJA.

Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat kesan Pendekatan Kognitif Tingkah laku
dalam Kaunseling Kelompok terhadap kebimbangan sosial remaja. Oleh itu modul
disediakna dengan bertujuan untuk memberikan rawatan kepada pelajar-pelajar
yang telah dikenal pasti mengalami kebimbangan sosial. Kajian ini dapat
memberikan sumbangan dalam bidang kaunseling malah sebagai langkah proaktif
dengan memberikan tumpuan kepada pencegahan sebelum masalah yang lebih
serius muncul. Kebanyakan pengkaji kaunseling lebih cenderung mengkaji
intervensi pemulihan setelah wujudnya sesuatu masalah tetapi kurang meneroka
langkah pencegahan. Pencegahan awal terhadap remaja yang dikenal pasti
mempunyai simptom kebimbangan sosial dapat membantu membendung
kemunculan masalah lain pada masa hadapan (Kearney, 2010). Kajian ini
mempunyai kelebihan dan kelemahan dalam mencegah kebimbangan sosial remaja
dan perhatian fokus kendiri remaja.

Dari segi kelebihan, teori pembelajaran kognitif dapat memberikan


pendedahan kepada semua pihak tentang kesan kebimbangan sosial sekiranya
tidak ditangani. Sesungguhnya pengetahuan tentang kebimbangan sosial amat
penting kepada semua pihak seperti ibu bapa, kaunselor sekolah, dan pihak
pentadbir supaya masalah kebimbangan sosial ini dapat diatasi pada peringkat awal
lagi dan masalah yang lebih serius dapat dibendung. Melalui teori ini, dapat
membantu ibu bapa khususnya dan kaunselor amnya memahami cara
kebimbangan sosial bermula. Oleh itu, kajian tentang kebimbangan sosial dan cara
menanganinya dengan menggunakan modul yang telah diuji kesahihannya dapat
membantu pelajar yang mempunyai kebimbangan diberi rawatan awal. Rawatan
awal kebimbangan sosial sudah tentu dapat membantu pelajar meningkatkan
kesejahteraan psikologi mereka dan sekali gus dapat membendung masalah salah
laku lebih serius.

Dalam kajian ini, Modul Kaunseling Kelompok menggunakan Pendekatan


Kognitif Tingkah laku berasaskan kepada prosedur Terapi Kumpulan Kognitif
Tingkah laku bagi sosial .Dalam Modul Terapi Kumpulan Kognitif Tingkah laku tiga
komponen utama bagi rawatan kebimbangan sosial diberikan penekanan iaitu
latihan penstrukturan semula kognitif, latihan pendedahan dan kerja rumah sebagai
tugasan untuk memantapkan pendedahan dan pensturukturan semula kognitif. Di
dalam modul ini pengkaji juga memasukkan latihan relaksasi sebagai satu daripada

2
teknik bagi menangani kebimbangan sosial berdasarkan kajian yang menunjukkan
latihan relaksasi juga dapat membantu dalam merawat kebimbangan
(Rodebaugh,2004). Sesi kaunseling yang akan dijalankan ialah sebanyak 8 sesi.

Teori Kognitif berhubung dengan masalah kebimbangan sosial memberikan


penekanan kepada kepercayaan yang tidak berfungsi (dysfunctional believing)
berkaitan dengan penampilan individu yang mempunyai kebimbangan dalam situasi
sosial. Oleh itu, Pendekatan Kognitif yang memberikan psikopendidikan,
menstruktur semula pemikiran, membiasakan seseorang itu kepada keadaan yang
mendatangkan kebimbangan (exsposure) dan latihan relaks dapat mengurangkan
rasa takut kepada penilaian negatif dan perhatian fokus kendiri. Hasil daripada
dapatan kajian ini membuktikan bahawa penggunaan psikopendidikan,
penstrukturan semula kognitif, exsposure dan latihan relaks dapat membantu
mengurangkan rasa takut kepada penilaian negatif dan sekali gus mengatasi
kebimbangan sosial remaja.

Di samping itu, dapatan ini juga mengukuhkan teori bahawa kebimbangan


sosial berlaku disebabkan oleh rasa takut yang dibina oleh seseorang itu dalam
pemikirannya sendiri sehingga memberikan kesan kepada emosi dan tingkah laku.
Inilah yang perlu difahami dan diajarkan oleh guru dan kaunselor kepada pelajar
supaya mereka dapat memahami bahawa rasa takut itu ialah ciptaan mereka
sendiri. Hal ini disokong oleh Herbert (2009). Menurut beliau individu adalah
berpunca daripada diri mereka sendiri, bermula dengan apa yang ada dalam
pemikiran seseorang Pemikiran merupakan proses yang berlaku dalam kognitif atau
minda seseorang. Hakikatnya pemikiran berhubung rapat dengan tingkah laku dan
emosi. Corey (2005) mengatakan ketiga-tiga elemen ini saling berinteraksis antara
satu sama lain. Namun begitu, menurut Melati (2014), fokus utama teori ini adalah
pemikiran klien dan tingkah lakunya berbanding dengan emosi klien. Penggunaan
teori ini menjadi asas kepada kaunselor bagi memberikan kefahaman yang lebih
jelas kepada pelajar tentang rasa takut dan bimbang dalam diri mereka. Perasaan
yang mereka wujudkan ini sebenarnya dapat diatasi dengan menstrukturkan semula
pemikiran mereka dalam keadaan relaks.

Aplikasi teori kognitif dan pendekatan pencegahan boleh dijadikan asas


dalam mengenal pasti dan membantu remaja yang mempunyai kebimbangan sosial.
Remaja yang mempunyai kebimbangan sosial perlu dibantu dari awal agar
perkembangan dan kesejahteraan psikologi mereka tidak terbantut. Dalam konteks
sekolah, kaunselor merupakan di antara individu penting bagi membantu pelajar

3
membuat penyesuaian dan mencegah masalah tingkah laku melalui aktiviti yang
disediakan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. Melalui penggunaan modul
PKTKK ini kaunselor dapat mengajar pelajar tentang sebab sesuatu masalah itu
berlaku. Melalui pendekatan ini pelajar dibantu membina kerangka konsep tentang
kes atau masalah yang dihadapi. Modul berdasarkan Teori Kognitif ini dilihat
mempunyai kekuatan dari segi kolaborasi antara klien dengan kaunselor. Ini dapat
meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengenal pasti kesilapan pemikiran, dan
mencabar pemikiran tersebut dengan menstruktur semula pemikiran mereka.

Selain itu, pendekatan ini juga mengajar pelajar tentang kemahiran melatih
diri untuk relaks apabila berdepan dengan sesuatu situasi yang mengancam melalui
latihan relaksasi. Penggunaan modul ini juga dapat membantu kaunselor atau pihak
tertentu menggunakan modul yang telah diuji. Oleh yang demikian, keadaan ini
amat bermakna bagi seseorang kaunselor dan pihak yang berminat untuk
menggunakan modul yang telah diuji kesahihannya agar pekhidmatan yang
diberikan lebih berkesan. Tambahan pula, pihak terbabit seperti sekolah dapat
melatih atau memberikan pendedahan kepada kaunselor supaya dapat
menggunakan modul yang telah diuji keberkesanannya dan kesahihannya agar
amalan kaunseling dapat ditingkatkan.

Pendekatan pencegahan dalam Teori Kognitif dalam Kaunseling Kelompok


dapat membantu remaja untuk belajar membina hubungan dengan rakan sebaya.
Selain itu remaja juga dapat memahami bahawa kebimbangan tidak sepatutnya ada
dalam dirinya kerana keadaan ini boleh menghalang seseorang daripada berdikari
dan melakukan sesuatu perkara yang baik. Remaja juga merasakan kebimbangan
menyebabkan seseorang itu tidak dapat menonjolkan bakat sebenar dirinya.
Keadaan ini juga mengikut subjek lama-kelamaan menyebabkan seseorang itu
menjadi pasif dan murung. Sejak menjalani sesi kaunseling remaja juga banyak
membuat perubahan dan mengharapkan keadaan ini akan berkekalan.

Selepas mengikut sesi PKTKK remaja dapat berani bercakap dan telah mula
menyedari bahawa dia dan rakan-rakan sama sahaja dan dia tidak sepatutnya
berasa malu. Setiap individu mempunyai keistimewaan masing-masing. Apa yang
penting bagi dirinya sekarang ialah remaja perlu mengubah pemikiran yang negatif
terutama tentang pandangan orang lain terhadap dirinya. Setiap orang mempunyai
kelemahan dan kelebihan masing-masing. Daripada sesi PKTKK, mengikut remaja
telah mula menyedari betapa banyak pemikiran negatif yang menyebabkan
kebimbangan dan memberi kesan kepada perasaan dan tingkah lakunya.

4
Bagaimanapun, setelah membuat latihan dalam sesi PKTKK, remaja mula
mendapat kesedaran dan keyakinan diri lebih-lebih lagi apabila mendapat sokongan
daripada rakan-rakan yang lain.

Dari segi kelemahan pula, kaedah ini bukan sesuai untuk semua individu.
Hal ini kerana setiap individu mempunyai tahap pemikiran dan kesedaran yang
berbeza. Penggunaan teori kognitif dan pendekatan pencegahan dalam kaunseling
kelompok ini kemungkinan besar mempunyai peluang untuk meningkatkan
kebimbangan sosial remaja. Selain itu, konsep kendiri yang rendah dalam kalangan
remaja juga menyebabkan mereka tidak boleh menerima apa yang bincang dalam
kaunseling kelompok. Mengikut Ollendick dan Hirshfeld-Baker (2002) ketakutan
kepada penilaian negatif ialah sebahagian daripada perkembangan yang normal.
Hakikatnya sebaik membesar daripada kanak-kanak hinggalah remaja, penilaian
orang lain terhadap seseorang itu dan cara mereka menampilkan diri semasa
interaksi sosial bersama-sama rakan sebaya, rakan-rakan, dan orang dewasa
dianggap penting. Peningkatan rasa takut untuk mewujudkan interaksi sosial, takut
kepada penilaian negatif, dan interpretasi yang salah tentang reaksi orang lain
menyebabkan mereka yang mengalami kebimbangan sosial tidak sanggup
melibatkan diri dalam pelbagai interaksi sosial.

Selain itu, dalam kaunseling kelompok ini, pengkaji tidak melibatkan ibu
bapa klien. Penglibatan ibu bapa dalam kaunseling kelompok ini dapat memberi
pendedahan kepada ibu bapa tentang jenis-jenis kebimbingan yang dihadapi oleh
remaja dan faktor kebimbangan tersebut. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui
tentang cara menangani kebimbangan sosial anak-anak mereka. Melalui ini, dapat
mencegah kebimbangan sosial remaja dan juga impak negative atas kebimbangan
tersebut. Oleh sebab itu, tidak penglibatan ibu bapa dalam kaunseling kelompok ini
kemungkinan akan memberi kesan terhadap perubahan pemikiran remaja.

Secara kesimpulannya, aplikasi teori kognitif dan pendekatan pencegaha


dalam kaunseling kelompok merupakan satu usaha alternatif bagi menangani
masalah tingkah laku remaja masa kini. Usaha untuk mengenal pasti masalah
remaja pada peringkat awal dan memberikan rawatan sudah tentu membantu
remaja itu sendiri, pihak sekolah, masyarakat, dan negara bagi membendung
masalah sosial.

5
RUMUSAN

Secara kesimpulannya, bimbingan kepada murid melalui unit kaunseling dengan


menggunakan PKTKK ialah satu keperluan yang perlu disedari oleh kaunselor dan
pihak sekolah agar dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi murid sekolah yang
sudah tentu memberikan impak selanjutnya kepada pencapaian akademik mereka
dan membanteras masalah kurang sihat yang sering Teknik yang terdapat dalam
modul ini seperti penstrukturan semula kognitif perlu diajarkan kepada murid agar
mereka dapat mengubah cara mereka melihat sesuatu dengan berasaskan tujuan
mereka dilahirkan di dunia. Sebagai mana yang dinyatakan oleh Corey (2004),
seseorang itu tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi selagi
tidak begitu pasti sebab mereka dilahirkan ke dunia.