Anda di halaman 1dari 81

SUNGKEM

AMITAN MIANG GARAPAN

Puji sareng syukur


ngahaturkeun sembah sujud
tandaning sumembah diri abdi kaula waruga.
Kasanggakeun ka dampal Gusti Dzat Nu Mahasajati,
Mahaguru sakumna mahaguru, Maharatu sadayana para ratu,
Maharaja pikeun sakumna maharaja, Mahabatara sadayana mahabatara,
Mahacahaya di luhureun sakumna para mahacahaya, Maha Papayung Agung
para pangagung papayung agung, nu logor di liang jarum, nu sereg di buana,
nu tos ngalungsurkeun rokhmat kaagungan, kaluhuran sinareng kamuliaana-Na,
“ Gusti Alloh Ta’ala Dzat Nu Mahatunggal –
Mahawening kalangkang hérang - nu murbeng kasadayana alam “

Jisim kurung abdi kaula waruga “Ki Angon - Ki Umbaran”


salaku pangiring, panyaksi, tutunggangan tur kurungan adab lampah darma raga.
Ngahaturkeun sembah sungkem tandaning bakti, hormat sareng sumujud :
Kasanggakeun ka “Sim Kuring” dampal sampéan abdi kaula sukma
( Sirung tunggul gunung halimun dayeuh lebak cawéné )
Sri Baduga Maharaja - Sang Waruga Jagat Raya
Perbu Batara Deugdeug Jaya - Satria Batuwangi ( Galuh Pakuwon ) – Satria Pajajaran
( Batara Manunggal Rasa - Batara Manunggal Cahaya - Batara Payung Buana -
Batara Langlang Jiwa - Batara Langlang Buana - Batara Payung Darma - Batara Payung Nagara –
Mahabatara Jaya - Mahabatara Jiwa - Mahabatara Cahaya - Mahabatara Raja -Mahabatara Buana) -
Nabi Muhammad Rosululloh - Imam Mahdi
Nyanggakeun bobo sapanon carang sapakan, batan sakieu darma jisim nu kadada kaduga,
dina lakuRahyang darma Rabuyut. lampahna Kujang réngkah Pancanaga polah Guntur Geni
laku ngarancamaya buana di jaman bumi weuteuh - alif ngadeg disatengahing jagat,
nu jadi ladang pangangonan tempat pangguyangan ngusumah kadua.
Pikeun nangtungkeun tihang “ Dwi Pantara ”, ngélebétkeun bandéra “ Dwi Warna ”,
ngamparkeun “Beureum Bodas”, nangkarakkeun deui “Galuh Sunda”, ngiangkeun parahu
“Nusantara”, mangkatkeun darma Sang Saka Mustika Cahaya Manunggal Lima, dina tapak akma
Silihwangi,lampah akma ngadarma cahaya ngamanca buana, ku tapak Gerakan Muda Pajajaran,
wasta “ Gempar - Garuda “

”
Ngahaturkeun rébu nuhun laksa keti kabingahan
Disarengan ku sembah sungkem tandaning bakti hormat sumujudna abdi kaula waruga
Kasanggakeun
ka Kanjeng Indung biang nu ngandung tunggul rahayu, Kanjeng Rama bapa anu ngayuga tangkal
darajat, nu janten sisimbulan Gusti – cukang sareng lawang panto pangbuka ngadegna
tangtungan jatidiri wangunan jiwa sareng raraga
“Haji Moch Dadun ( bin) Udju Somantri“ - “ Tati Ruhyati ( binti) Udju“

i
Kasanggakeun :
Ka sakumna para tutunggul gunung halimun pancuran kokocoran, nu diwakilkeun ka Kanjeng
Kasepuhan nu linggih di Hulu Cidangiang - Batuwangi - Singajaya Garut Pakidulan Lebak :
“Sang Lenyep Gumilang - Sang Lenyep Larang - Sang Lenyep Jati - Sang Lenyep Ning – Sang
Lenyep Rasa - Sang Banyu Wisésa - Sang Banyu Sakti - Sang Banyu Putih Perbu Kertawangsa
Sang Buyuttikur Perbu Ditawangsa - Batara Tulus Bawa - Sang Kuta Karang - Ratu Dimayak
- Santoan Larang Tandebanjati - Guntur Geni - Wijaya Wijayaningkusumah ”
salaku tutunggul Dwi Pantara - kasajatian Sunda Nusantara
Ka para tutunggul gunung halimun sajagat, nu diwakilkeun ka Kanjeng Kasepuhan nu janten
ramana Kanjeng Nabi Khidir a.s. nu linggih di Jungjungan Langit “ Kanjeng Gusti Mulkan a.s.”
Ka para tutunggul gunung halimun pancuran pusaka mustika permata cahaya, nu diwakilkeun
ka Kasepuhan ti Pajajaran, wujud misil siloka waruga leuweung karomah Sancang Garut
pakidulan laut kidul, “Sri Baduga Maharaja Perbu Siliwangi Sang Waruga Jagat“ sareng nu
linggih di Galuh katelahna sarébu tempat sarébu jenengan, wasta “Ratu Galuh Raja Pusaka,”
”
Ngahaturkeun rébu nuhun laksa keti kabingahan, disarengan ku sembah sungkem tandaning
bakti, hormat, sumujudna abdi kaula warugana Sirung tutunggul gunung halimun
Kasanggakeun ka para mustika cahaya - tutunggul gunung halimun dayeuh lebak cawéné :
Guru Pancanaga / Curug Lima - Sumur Tujuh – Manunggal Pancuran Kokocoran Kasajatian
Para Sumur Mustika Cahaya Curug Pancuran Kokocoran Kasajatian, para guru nu ngatik
ngadidik élmu kasajatian, ngaping ngabimbing lalampahan kasajatian diri, nu ngasuh ngabina
nangtungan tangtungan jatidiri, ngadegna wangunan kasajatian sareng nu ngararangkénanana,
laju lampah salaku batur pangiring/ panyaksi lampah geger laku hanjuang Sang Saka Pusaka
Manunggal Lima.:

Nuturkeun sakumaha runtuyan lampah kasajatianana :


(1)
Kanjeng Guru Munggaran
Guru tunggal utami amparan kasajatian karomah nu linggih di lembur Singajaya wewengkon
Batuwangi Garut pakidulan lebak, nu tos ngamparkeun kasajatian syaré’at, ngatik ngadidik,
ngasuh, ngabimbing sareng ngabina lalampahan kasajatian diri salaku mualaf sajati, Santri Sajati,
Musafir Lalana Jiwa sareng Budak Angon, kalayan nu ngawaris élmu, gelar kasajatian Batara
Deugdeug Jaya sareng pusaka Pancanaga, dina wasta Ki Arab
“ Kanjeng Syéikh Haji Maulana Muhammad Sharif ”

(2)
Kanjeng Guru Kadua
Guru amparan tangtungan jatidiri “Satria Wangi” ( Batuwangi – Silihwangi )
Karuhun terah diri, nu linggih di Batuwangi - Singajaya Garut pakidulan lebak, nu ngawaris
Rahayu Kinasihan, élmu hakékat ma’rifat Batuwangi dina 7 ( tujuh) kabataraan, Isim Rosul,
gelar Satria Batuwangi sareng pusaka Wastanipun Guntur Geni :
“ Kanjeng Susuhunan Batuwangi - Prabu Pramungu Sang Adipati Marjahiyang Banyu
( bin ) Guru Gantangan Rahayu Kinasihan waliyulloh ”

ii
(3)
Kanjeng Guru Katilu
Guru Utami Amparan Kanabian sareng karosulan, guruna para wali - saksina para nabi,
“ Sri Baduga Nabi Khidir Ibnu Balyan ( bin ) Mulkan a.s. - Hasan Ihsan Burhanudin ”
(4)
Kanjeng Guru Kaopat,
Guru amparan tangtungan jatidiri Waruga Jagat Raya,
Karuhun nu linggih di leuweung karomah Sancang - Garut pakidulan laut kidul,
nu ngawaris élmu hakékat ma’rifat Siliwangi - Pajajaran, 5 ( lima) élmu sareng gelar kasajatian
kamahabataraan, kasajatian Keris Pusaka Kujang Pajajaran, kasajatian Waruga Jagat,
gelar kasajatian Sri Baduga Maharaja sareng gelar Satria Pajajaran
“Sri Baduga Maharaja Perbu Siliwangi Sang Waragad Jagat ”
(5)
Kanjeng Guru Kasepuhan Barisan Roh Suci ( para sajati )
Kasepuhan nu ngawaris ( mulangkeun) “ Kasajatian katatanagaraan sareng Tongkat Komando ”
“ Kanjeng Saéhuna Brawijaya - Radén Bondoroso Wijayakusumah ” sareng kamuridna
“Soékarno ”
(6)
Dulur Sajati
“ Ratu Qodam - Syéikh Abi Yusuf ”
Kasepuhan para dulur sajati papada kaula makhluk Gusti, nu nyérénkeun karatuqodaman
”
Guru Kamanunggalan
Para sajati satria cahaya nu ngamanunggalkeun cahaya kasajatianana, nyaéta :
Para guru genep, para Khulafaurrasyidin ( Kanjeng Gusti Sayidina Abu Bakar Siddiq,
Sayidina Umar bin Khotob, Sayidina Utsman bin Affan, Sayidina Ali bin Abi Tholib r.a.),
para wali tepung ka generasi salapan ( Walisanga ) nu diwakilan ku para wali nu salapan,
Kanjeng Sulton Aulia Syéikh Abdul Qodir Jaélani r.a. sareng para kasepuhan nu ngawakilan
( Ki Santang Sang Pangéran Gagak Lumayung Sunan Rohmat Suci Godog, Syeikh Haji Muhyi
Pamijahan, Batara Idar Buana sareng Éyang Pager Jaya Sakti )
(7)
Kanjeng Guru Kalima
Guru Tunggal Utami Wangunan Kasajatian Syaré’at Mahasajati, nu ngawaris
“ Kasajatian Kitabulloh “ sareng gelar kasajatian Alloh “Muhammad Rosululloh,”
nu linggih di Jungjungan Langit katujuh - siloka waruga di tanah Mekah karomatulloh
“ Kanjeng Gusti Pangéran Ahmadbi / Ahmadi - Nabi Ahmad ( bin ) Abdullah –
Sri Baduga Nabi Muhammad Rosululloh s.a.w.”
”
Mahaguru sadayana para mahaguru, Maharatu sadayana para ratu, Maharaja sadayana para
maharaja, Mahabatara ti sadayana para mahabatara, Mahacahaya di luhureun sadayana cahaya,
Maha Papayung Agung sadayana para pangagung papayung agung, anu logor di liang jarum nu
sereg di alam buana, Sang Hyang Kalangkang Hérang Nu Mahawening Ngagenclang Méncrang
Sumur Tunggal Puseur Curug Pancuran Kokocoran Kasajatian, nu ngalungsurkeun kaluhuran,
kamuliaan sareng rohmat kaagungana-Na, mangrupi gelar kasajatian “ Imam Mahdi ”
“ GUSTI ALLOH TA’ALA DZAT NU MAHASAJATI ”

iii
”
Ngahaturkeun rébu nuhun laksa keti kabingahan
Disarengan sungkem tandaning cinta, asih, nyaah, deudeuh, suka bungah bagja abdi kaula,
Kasanggakeun kanu janten ahli waris lungsuran diri ( sapala putra ) sareng nu janten beubeulahan
nyawa - garwa satia nu jadi batur pangiring, panyaksi sajati, batur panganteur lampah hirup
dina milampah kasajatian, nu geus kaciwit kulit kabawa daging katalangsara waruga
kababawa tunggara dina kurungan bagja mulia,
Salam sareng du’a réstu nu sajati tina dadasar ati sanubari abdi kaula diri.
Disapa sing jadi jalma sampurna salaku abdi kaula sajati Gusti Alloh Mahasajati

”
Ka para babalad cahaya Sang Waruga Jagat Raya
Para mustika cahaya papayung agung sareng para calonna
Para mualaf sajati, santri sajati, musafir langlang jiwa lalana cahaya
lalanang jagat raya, budak angon, satria amparan kawalian tangtungan batara
sareng mahabatara ( satria cahaya, satria bumi, satria jagat - satria jagat raya )
Ka para sajati papayung cahaya, papayung agama, papayung darma, papayung warga,
papayung bangsa sareng nagara, papayung mahkluk papada kaula pangeusi alam buana
Ka para nyawa nu ngangon jiwa sareng raga - ngangon kamonésan dunya sareng akhérat
Para nyawa papada kaula hamba, papada kaula anak bangsa, papada kaula jalma tur
papada kaula mahkluk pangeusi buana sinareng alam semésta jagat raya
Para makhluk tutunggangan jiwa, sukma, nyawa Sang Waruga Jagat Raya.
Ka para tatapakan lalampahan warugana Deugdeug Jaya weuteuh
Mangsa di panitisan, di panyukmaan sareng di pangusumahan

Kum :

Ka para nyawa dulur salembur - baraya sauyunan


Di Panitisan, Panyukmaan sareng di Pangusumahan
( Ladang Pangangonan Kahuripan - Tempat Pangguyangan Kahirupan )
Salam sareng du’a réstu na, sing meunang babalesna ti Gusti Alloh Nu Mahasajati
Sing aya dina ginanjar kawilujengan, dibeungkeut ku tali pangiket cahaya kaagungana-Na,
aya dina pangraksa tur kurungan cahaya-Na, dipageur ku cahaya-Na, diamparan ku cahaya-Na,
ditiungan ku cahaya-Na, dilampahkeun dina cahaya-Na, digolontoran rohmat sinareng karidloan
Gusti Alloh Ta’ala. Amin, ya Robbal ‘alamin …..….. !

* * * * *

iv
PATURAY
MIANG GARAPAN
MULANG PANGANGONAN
Haréwos Qolbu Sowara Panggupay Sukma
( Mapag Mangsa Jaman Bumi Weuteuh - Alif Ngadeg di Satengahing Jagat )

*
**
**
PATURAY
MIANG GARAPAN
MULANG PANGANGONAN
Paturay Banjar Karang Pamindangan
Paturay Cikaéngan Leuwi Pangéndongan
Paturay Lembur Kuring Dayeuh Lebak Cawéné
Para Tutunggul Gunung Halimun Alas Banawasa
Para Sumur Tujuh Talaga Warna Sagara Cikahuripan
Para Pancuran Kokocoran Kasajatian Walungan Ciikaéngan
Para Mustika Cahaya Pakaya Pusaka Kamonésan Jagat Raya
Para Béntang Ngagenclang Purnama Perhiasan Alam Semésta
Para Papayung Batara Agung Tatapakan Mahabatara Agung
Pileuleuyan mangsa …….…, pileuleuyan jaman …….., pileuleuyan kahirupan
Pileuleuyan para pancuran, pileuleuyan para tutunggul, pileuleuyan para mustika
Pileuleuyan dayeuh lebak cawéné, pileuleuyan alas banawasa - leuweung geledegan.
Sapunyéré pegat simpay ………………….… paturay patepang deui ……….….!
Anjeun nu geus jadi cukang lalampahan …..…... jeung jalan nu jadi cukang lantaran
Anjeun nu geus jadi cukang panyindangan .... jeung jalan nu jadi cukang paneuleuman
Anjeun nu geus jadi cukang panetepan ….. jeung jalan nu jadi cukang pangéndongan

Anjeun nu geus jadi cukang lantaran ……….!


Deuheusna kuring jeung diri kuring …………., wanohna kuring jeung dulur kuring
Dalitna kuring jeung tatangga kuring ……..…, nyahona kuring jeung baraya kuring
Wawuhna kuring jeung batur kuring ……..., nyahona kuring jeung musuh kuring

Anjeun nu geus jadi panganteur lalampahan …. !


Tepungna kuring jeung nu ka tukang ………….. jeung nu sok jadi harepan
Tepungna kuring jeung nu tacan kasorang .…. jeung nu jarang karandapan
Tepungna kuring jeung nu jadi kapanasaranan jeung nu sok jadi omongan

v
Anjeun nu geus jadi tempat panyindangan !
Nyukang waktu, nyindang mangsa, nyorang jaman
Nu jadi karusiahan kamonésan kaagungan ..., inceran kamonésan ajian
Nu jadi udagan kamonésan paneuleuman ...., panyindangan kamonésan lalampahan
Nu jadi pangéndongan kamonésan kamulyaan….., panetepan kamonésan kayakinan
Pileuleuyan jaman …. pileuleuyan kahirupan ….. sapunyéré pegat simpay ..!
Anjeun leuweung geledegan nu teu kasaba kajalajah papada kaula
Anjeun dayeuh lebak cawéné nu teu kagiridig bangsa nyawa
Anjeun nu jadi panetepan para tutunggul gunung halimun
Anjeun nu jadi tempat lalampahan para papayung agung
Anjeun nu jadi dayeuh kahuripan kasajatian
Anjeun pikaseurieun ………..., tapi bebeneran
Anjeun pikakeuheuleun .., tapi pikameumeuteun
Anjeun pikasebeleun ……., tapi pikanineungeun
Anjeun léléwéaneun ………, tapi éstu kasajatian
Anjeun pikahoréameun ……, tapi pipanasaraneun
Anjeun pikaseunggaheun ….., tapi éstu pikabitaeun
Anjeun nu sok jadi tudingan jalma nu sok nyanyahoanan
Anjeun nu sok jadi paneumleuhan dulur nu pinter kabalinger
Anjeun nu sok jadi inceran jalma nu loba angkeuhan ginding kahayang.
Pileuleuyan kahirupan …….. sapunyéré pegat simpay…. !
Kuring miang ninggalkeun mangsa
Mangsa nu pinuh ku kasuka jeung duka
Suka ku anjeun nu geus ngarasa sajiwa
Duka ku lalampahan nu sawates sawatara
Anjeun nu geus jadi tempat panyinggahan ……..
Ngampihan raga ngabagéakeun jiwa ngamumulé sukma
Anjeun nu geus jadi tempat lalampahan ..…………
Ngatik raga, ngadidik jiwa, miroséa sukma ku sagala rasa
Anjeun nu geus jadi ladang kahirupan .……..……….
Ngabimbing raga, ngahirupkeun jiwa, ngahuripkeun sukma
Anjeun nu geus jadi tempat wakcabalaka ……………
Ngabudalkeun rasa, ngabéjakeun rusiah milampah misil siloka
Anjeun nu geus jadi tempat tangtungan ………………...
Tangtungan Budak Angon – Batara Deugdeug Jaya – Ki Satria,
Anjeun nu geus jadi tempat pangwangunan ………………...
Ngamparkeun amparan Batuwangi, nangtungkeun tihang Silihwangi,
Anjeun nu geus jadi tempat panataan - pangjajaran ….…
Ngajajar - jajar adab kasajatian tatali paranti kasajatian
Anjeun nu geus jadi tempat adegan …….…………
Adegan jatidiri Sang Mustika Cahaya Pusaka Manunggal Lima
Anjeun nu sok jadi tempat paneumleuhan ……………………..
Kanyeri para diri, kapeurih para jiwa, katunggara para lelembutan, kasangsara para waruga.
Anjeun nu geus jadi tempat panganténan rébo babawaan ……… ……………………
Ginding ku tutunggangan kasajatian, gaya ku pakéan lalampahan, dandan perhiasan kasajatian
Anjeun nu geus jadi tempat sésérahan rébo panyérénan ………………………………
Amanat Mahasajati , wasiat para sajati, tugas - tugas lalampahan kasajatian

vi
Kalayan nya ti diri anjeun …..
Ngadeg amparan diri …sareng tangtungan diri
Wangunan diri ……… sareng adab kasajatian diri
Kalayan nya ti diri anjeun kuring ngadeg salaku jatidiri
Kuring minggat lain ku kasulayaan ...…………..….,
Tapi amanat nu jadi kapercayaan, wasiat nu jadi harepan
Kuring miang lain geus teu suka .………………...……,
tapi kusabab mangsa nu jadi tutulisan, jaman nu jadi katangtuan
Kuring miang ninggalkeun suka …, suka ku anjeun nu geus miroséa ku sagala rasa
Kuring miang ninggalkeun suka ….., suka ku anjeun nu geus wakcabalaka loba cumarita
Kuring miang ninggalkeun suka …, suka ku anjeun nu geus sajiwa sanyawa
Pileuleuyan jaman ... pileuleuyan kahirupan ... sapunyéré pegat simpay ..!
Pikeun sawatara kuring rék ngarénghap jero ngaragap dada
Seunggah ku rasa nu kudu mulang deui ka mangsa baheula
Ngumbara nyindang sawatara dina kahirupan nyata ngawaruga
Nu mayakpak pinuh ku perdaya, angkara nu ngajiwa .…….,
nafsu nu nganyawa …..…, rongkahna nafsu kamonésan dunya
Ngangon nu pagedrug, ngawuluku nu pasalia, ngolah nu pasalia,
menerkeun nu pajeujeut, ngajajarkeun nu pakusut, nata nu pasoléngkrah
Dina kaayaan diri nu teu mibanda diri ………, diri teu miboga diri,
Dina kaayaan diri sawates ajian, saukur paneuleuman sareng paneumleuhan diri.
Pileuleuyan jaman … pileuleuyan kahirupan ... sapunyéré pegat simpay … !
Pikeun sawatara kuring rék ngeclakkeun cimata medalkeun rasa
Cimata raga saripati rasa acining jiwa hirup diri
Teu bisa dipungkir ku rasa …
Kuring ngarasa tunggara kaleungitan nu jadi kasuka
Kasuka nu geus jadi buah carita udagan balaréa harepan saréréa
Kasuka nu geus nyata jadi kahirupan nu sajiwa - ngawaruga
Ka nu jadi buah carita tapi dipungkir balaréa, dianggap fatamorga
Kuring ngarasa suka geus kaleungitan nu sok jadi lahan tunggara
Tunggara dina panyirikan nu sok jadi angkeuhan balaréa
Tunggara dina kaputus - asaan nu jadi harepan saréréa
Ka nu sok dipiharep tapi ditampik balaréa – dianggap musuh kamonésan dunya
Pileuleuyan jaman …… pileuleuyan kahirupan …. sapunyéré pegat simpay…. !
Pikeun sawatara kuring rék wakcabalaka, mudalkeun rasa nu ngabagel dina jiwa
Yén kuring ngarasa leuwih tunggara ku pasalia… dina panyangka balaréa
Yén kuring ngarasa leuwih bagja ku pasalia ….. dina tudingan balaréa
Yén kuring leuwih ngarasa kasiksa ku pasalia …..dina angkeuhan balaréa
Yén kuring leuwih ngarasa tunggara ku pasalia … dina harepan balaréa
Yén kuring leuwih ngarasa suka ku pasalia .. dina anggapan balaréa
Kasiksa …………. ku ninggalkeun pindah rasa
Tunggara ………….... papisah jeung mangsa
Bagja ….……… ku jaman nu geus sajiwa
Suka .. ku boga carita nu geus nganyawa

vii
Pileuleuyan jaman .. pileuleuyan kahirupan … sapunyéré pegat simpay…!
Isuk jaganing géto
Mun geus réngsé dina lakuna ……….., tepung jeung katangtuanana
Mun geus réngsé dina lampahna …., tepung jeung tutulisanana-Na
Mun geus réngsé dina lakuna ………….., tepung jeung janji-Na
Mun geus réngsé dina lakuna, tepung jeung buah harepannana
Pusaka diri baris hurip dina kahirupan diri jeung balaréa
Amanat - wasiat baris ngadeg dina kasajatianana
Sagalana geus teu bisa dipungkir deui ku balaréa

Isuk jaganing géto


Kuring baris mulang deui ka tempat padumukan
Kuring baris miang ninggalkeun deui sakabéh nu aya
Riung mungpulung bongkok ngaronyok deui, ngamanunggal ngahiji deui
Ngahiji sajiwa, ngalanggeng dina cahaya, ngadayeuh lebak cawéné alas banawasa
Dina kurungan ridlo, widi, kersa, pangersa tur kawasanuing Gusti Pangéran Dzat nu Mahasajati
Gusti Alloh Sang Hiyang Widi nu murbeng sadayana alam,Gusti Alloh Dzat nu Maha Sagala -galana.

Pileuleuyan jaman ………. pileuleuyan kahirupan ….….. sapunyéré pegat simpay…. !


Kiwari kuring paham ……………., kusabab ngarasa geus di lampahkeun dina seuri
Kiwari kuring ngarti ……….., kusabab geus ngarasa diteuleumkeun dina cisoca
Kiwari kuring surti …, kusabab ngarasa geus dikunclungkeun dina kasuka
Kiwari kuring taliti …., kusabab ngarasa geus dilelepkeun dina kanyeri
Kana kasajatian, adab – adaban jeung tatali paranti kasajatian
Diri sajati, para sajati sareng Gusti Alloh Nu Mahasajati
Pileuleuyan lampah…, nu pinuh ku kadeuheusan jeung katuhuan
Pileuleuyan mangsa …, nu pinuh ku kamonésan jeung adab - adaban
Pileuleuyan jaman ….., nu pinuh ku kaahéngan jeung karusiahan
Pileuleuyan hirup …., nu pinuh ku kahusuan jeung kajuhudan
Bagéa diri ... nu pinuh ku kaisinan jeung karumasaan.
Bagéa lampah ….. nu pinuh karisi karingrang
Bagéa mangsa …. nu pinuh ku hariwang honcéwang
Bagéa jaman … nu pinuh ku tangtangan dina kurungan karusiahan
Bagéa hirup ...... nu pinuh ku karongkahan dina beungkeutan adab kasajatian
Bagéa diri ………… !
nu rongkah ku cobaan, godaan, ujian sareng ajian dina iketan tatali paranti kasajatian
Singhampuntenna nu kasuhun :
Ka indung tunggul rahayu nu ngandung sinareng ka bapa tangkal darajat nu ngayuga
Ka para guru nu ngatik, ngadidik, ngasuh, ngabimbing, ngabina ..... nu kaamanatan ku kaagungan
Ka garwa, anak turunan, nu kaciwit kulit kabawa daging kaseundeuhan tunggara rasa nu ngaraga
Ka para kasepuhan ( karuhun ) kokocoran diri …....………. nu katunggangan ku kamulyaan
Ka para sajati tutunggul gunung halimun …….…………, nu kagupay ku kahormatan
Ka para pangiring/panyaksi, para sirung tutunggul gunung halimun nu kagupay kabuyutan
Ka para batur ………. nu kagupay ku kajéngkélan, kahéséan sareng kariweuhan
Ka para nyawa / para kodam ……… nu kagupay ku adab tatali kasajatian

viii
Hampura :
Ka jaman, nu jadi tempat panyindangan,
Ka mangsa, nu jadi tempat pangumbaraan,
Ka beurang jeung peuting nu jadi sisimpangan
Ka bumi jeung langit nu jadi amparan tempat lalampahan
Ka alam tempat - tempat kasajatian, ka angin, ka cai, ka seuneu, ka batu, ka taneuh,
ka sakur tatangkalan, ka sakur sasatoan ….nu sok jadi tutunggangan lalampahan kasajatian
Hampura ka Ki Sunda ...,
Sing jembar miang ka Gusti mulang ka Sang Hyang Maha Agung dipundut katangtuan nu jadi tutulisan
ikeun ngalaku Ra-Hyang, ngaréngkak Ra-Buyut, ngarancamaya buana, dina ngahuripkeun “Dwipantara”
ngélebétkeun kasajatian “Beureum sareng Bodas,” nangkarakkeun deui “Galuh - Sunda” darma “ Pajajaran,”
ngiangkeun parahu nangtungkeun tihang lima “Nusantara,” mangkatkeun lampah “Sang Saka Mustika
Cahaya Manunggal Lima,” ngalampahkeun “Pancanaga”, ngahiberkeukeun “Garuda”, ngalaku “Kujang”
ngaréngkak “Guntu Geni”, ngadarma guyang wangi, ngawurkeun wawangi sajati di buana alam, dina
kasajatian “Batuwangi – Silihwangi” kasajatian asah, asih asuh.
Pikeun nitis di para diri, nyukma di para jiwa, ngusumah di para waruga, ngahiyang ngabatara
ngamparkeun amparan, nangtungkeun tihang, ngadegkeun kasajatian, ngawangun kahirupan,
ngahuripkeun kaayaan, ngawuluku nafsu, miara kamonésan dunya nu jadi pakaya balaréa
dandanan kamonésan sakabéhna, papada kaula hamba, papada kaula anak bangsa
papada kaula jalma sareng papada kaula makhluk pangeusi alam semésta jagat raya
Kudu suka miindung Galuh mibapa Sunda, jembar dipigarwa arab dipidulur buana
Kudu suka milaku garuda milampah Nusantara,pikeun papada kaula anak bangsa
Kudu bungah urang ngalampah buana, pikeun papada kaula jalma
Kudu syukur ngalaku ngajagat raya, pikeun papada kaula makhluk
Kuring moal bisa dihalangan, tapi moal poho kana purwadaksi
Kuring tetep rék miang, tapi moal rék mungkir kana jujutan
Sim Kuring mung sawates tiasa ninggalkeun tapak
Tapak laku lampah nyawa darmana ki sukma,
Tapak raga sisimbulan darmana ki sukma
Kuring ngan sawates amanat wasiat
Batuwangi – Silihwangi – Pajajaran
Dwipantara – Nusantara – Galuh Sunda
Tapak tuturkeuneun, laku lampahkeuneun, darma garapeun
Diri petakeuneun, dulur jeujeuhkeuneun, baraya jajarkeuneun
Wawangi sajati “Rahayu kinasihan” lampah awurkeuneun
Garuda, Pancasila,
Beureum Bodas
Tongkat Komando
Bhinéka Tunggal Ika
Laku garapeun lampah eusianeun
Amparan wangunan kasajatiana-Na - piaraeun
Wangunan kasajatian syaré’at-Na – pageuhaneun
Wangunan kasajatian hakékat-Na – lampahkeuneun
Wangunan kasajatian ma’rifat-Na – lampah dagoaneun
Ku darma guyub rempug jukung, lampah sabilulungan sapapait samamanis, sabobot sapihanéan
Hampura …. hampura …. hampura ..... Hampura …. hampura …. , ka sakumna !
KI UMBARAN / KI ANGON
( Waruga Batara Deugdeug Jaya weuteuh )

ix
SANG
KURING
Galuh
Sunda
Mataram
Majapahit
Pajajaran
Hulu Cisinga
Hulu Cidangiang
Walungan Cikaéngan
Leuwi Pangéndongan
Singajaya Batuwangi Sancang
Sirung tunggul Gunung Halimun Lebak Cawéné
Katelah terah Ki Santang, terah Wangi, terah Pajajaran
Lawang pusaka, lebak cawéné simbul warugana lembur Singajaya,
Simbul nu jadi lawang sareng tempat padumukan pusaka kabuyutanana
Singajaya Batuwangi,Garut pakidulan lebak - Sancang Pajajaran Garut pakidulan laut kidul
Pancuran kokocoran puseur lalampahan kasajatianana : Ratu Galuh Raja Pusaka
Amparan kasajatianana :
Amparan Kasajatian “ Bumi sareng langit “,
Keclak cimata raga saripati hirup sareng gebur cahaya sukma saripati hurip
Kalimasada “Syahadat ” sareng Langlayang Salaka Domas “Isim Rosul”
Tangtungan “Batara Deugdeug Jaya”, wangunan “Pusaka Pancanaga”
Pancuranana kokocoran puseur amparan kasajatianana :
(Kasajatian Sayidina Hasan putra Ali – lalampahan di Mataram)
Tangtungan jatidirina katelah ku wasta “ Batara Deugdeug Jaya ”
Jatidirina nyandang wasta Ki Arab “Syéikh Haji Maulana Muhammad Syarif ”
“ Syéikh Haji Maulana Muhammad Ibrahim - Syéikh Haji Maulana Muhammad Yusuf ”
(Tutunggul Dwipantara - Galuh Nusantara - Kasajatan Beureum - Darma Tauhid – Nga-agama)
Pancuran kokocoran puseur tangtungan jatidirina :
( Kasajatianana Sayidina Huséin putra Ali - lalampahan di Majapahit )
“ Sang Lenyep Gumilang - Sang Lenyep Larang - Sang Lenyep Jati - Sang Lenyep Ning - Sang
Lenyep Rasa – Sang Banyu Wisésa - Sang Banyu Sakti - Sang Banyu Putih Perbu Kertawangsa
Sang Buyuttikur Perbu Ditawangsa - Batara Tulus Bawa - Sang Kuta Karang - Ratu Dimayak
- Santoan Larang - Tandeban Jati – Sang Guntur Geni - Wijaya Wijayaningkusumah”
( Tutunggul Dwipantara - Sunda Nusantara - Kasajatian Bodas - Darma Juhud - Nganagara)
Pancuran kokocoran puseur wangunan kasajatianana :
Susuhunan Batuwangi “ Prabu Sang Adipati Marjahyang Banyu bin Guru Gantangan Rahayu
Kinasihan Waliyulloh ” sareng “ Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Sang waragad Jagat ”
Nu saéstuna :
Jadi lawang pusaka sirung tunggul Gunung Halimun “ Batara Deugdeug Jaya weuteuh ”
( Kamanunggalan Deugdeug Jaya – Batuwangi Galuh Pakuwon – Silihwangi Pajajaran )
Jadi lawang pusaka, dina tangtungan jatidiri Satria Piningit - Sang Waruga Jagat Raya
Nu nyandang wasta kancana “Sang Saka Mustika Cahaya Pusaka Manunggal Lima”
Jadi lalampahan pusaka, dina wujud :
“ Nu tapané sajatining hurip, enggon gumilang sang lénggang larang ”
“ Rancamaya Payung Buana sinareng Batara Payung Cahaya ”
( Batara Deugdeug Jaya – Pusaka Pancanaga )

1
Sim Kuring
Abdi kaula diri
Diri teu mibanda diri
Diri teu ngawasa diri
Diri sawates ajian diri
Diri sakadar paneuleuman diri
Diri saukur ajian paneuleuman balaréa
Diri lain milik diri
Diri geus lain bobogaan diri
Diri saukur akuan angkeuhan diri
Diri sawates ajian diri paneuleuman balaréa
Diri saukur pikiraneun diri sareng tafakuraneun balaréa
Kuring datang sok jadi léléwéan
Kuring nyindang jadi geuhgeuyan
Kuring milampah sok jadi kaanéhan
Kuring miang mulang diceungceurikan
Kuring sawates lalampahan karusiahan
Kuring saukur ajian paneuleuman kasajatian
Kuring saukur cukang kaahéngan nu ngagaduhan
Kuring sawates lawang kamonésan nu ngagaduhan kasajatian
Abdi kaula diri nu saéstuna
Sawates wujud tatapakan
Raga sawates tatapakan jiwa
Jiwa sawates tatapakan sukma
Sukma sawates tatapakan akma
Akma sawates tatapakan nyawa
Nyawa sawates tatapakan Muhammad
Muhammad sawates tatapakan Alloh
Manunggal sajatining sato, adam, cahaya
Manunggal sajatining syaré’at, hakékat, ma’rifat
Manunggal sajatining abdi kaula mustika permata cahaya
Manunggal sajatining abdi kaula manusa sampurnaning hamba
Manunggal sajatining abdi kaula hamba Gusti - pagersaning Sang Hyang Mahawidi
Kuring lain sasaha
Tapi ngan sawates katitipan amanat Mahasajati wasiat para sajati
( Para curug pancuran kokocoran kasajatian gunung halimun dayeuh lebak cawéné alas banawasa ),
nu dijeujeuhkeun ku para tutunggul gunung halimun lebak cawéné sisimbulan Dwipantara Nusantara
Kasajatian Galuh Ratu Sunda (Garuda) - juhud darma tauhid (agama-nagara) - Beureum sareng Bodas
nu disebut ku babasaan sim kuring salaku “ sumur/ curug tujuh, pancuran lima kokocoran kasajatian“
Nindak mo ngalieuk ka tukang sumujud mo sila béngkok, rék miang ngulampreng sumolono ka tiap
tempat tatapakan kasajatian Mahasajati di bumi, cukang lantaran ka tempat nu geus digarap
ku para satria cahaya - satria bumi nu jadi para sajati-Na tepung ka mangsa di jaman kiwari

2
Kuring lain sasaha ……
Tapi saukur wawatesan ………...., sawates kamanunggalan lima,
Sawates lampah, milampah, dilampahkeun, gupay lampah sareng ngalampahkeun,
Sawates raraga, sawates jiwa, sawates sukma, sawates akma sareng sawates nyawa,
Sawates ajian, sawates paneuleuman, sawates lalampahan, sawates kahirupan sareng kahuripan,
Sawates harti sajati, sawates ma’na saéstu, sawates mimisilan, sawates sisimbulan sareng karusiahan,
Sawates Deugdeug Jaya, sawates Batuwangi - Silihwangi, sawates Pajajaran - Galuh Pakuwon, sawates
Muhammad Rosululloh (kadua), sawates Imam Mahdi, numutkeun adab sareng tatali paranti kasajatian.
Lain sawates kaahlian, ilmuwan, rohaniawan, kamonésan atanapi karongkahan dina ririweuhan,
Lain sawates keur kaum, kasukuan, golongan, aliran atanapi paham,
Lain sawates nafsu, akuan, angkeuhan atanapi kahayang,
Tapi, …. sawates kamanunggalan lima :
Sawates Ki Sunda – Ki Umbaran – Ki Angon – Ki Piningit,
Sawates nu tapané sajatining hurip, sawates enggon gumilang,
Sawates sang lénggang larang, sawates bul putih tur sawates ngalangkang hérang,
Sawates Dzat lalo cat lalo los lalo, sawates leumpang ti heula ceurik nuturkeun pandeuri,
Sawates antosaneun di bumi weuteuh, sawates rancamaya payung buana tur batara payung cahaya,
Sawates réréboan, sawates tanggungan, sawates pipikulan, sawates aisan sareng sawates timbangan,
Sawates amanat, sawates wasiat, sawates tugas, sawates kawajiban sareng sawates lalampahan,
Sawates ajianeun, sawates teuleumaneun, sawates du’a, sawates pangharepan sareng sawates kayakinan,
Sawates sora tutunggulan sareng sirung tutunggulan, sawates tampian pancuran kokocoran kasajatian
sawates walungan cikaahéngan leuwi pangéndongan, sawates pancuran kasajatian curug kajayaan
talaga kahyangan sagara kahuripan rahayu kinasihan. sawates gunung halimun, gunung gedé tujuh gunung
Sawates pusaka pancanaga, garuda, beureum bodas, tongkat komando sareng sawates Kamanunggalan
Jisim … jatidiri nu saukur wawatesan
Sawates panetepan, sawates ditetepkeun, sawates netepkeun, lain tihilir lain tigirang teu kahilir teu kagirang
Sawawes museur ditengah sisimbulan, milaku tutunggulan, milampah diantara dua, mipolah dina dua nyawa
Padumukan : Punta ratu kinasihan dayeuh lebak cawéné - Galuh Ratu Titisan - wewengkon Mandala wangi –
antara Cimanuk Citarum ( Cimatarum/ Mataram heubeul ) - tanah pusaka Mandala Semar ( samar/ rusiah )
wujud sisimbulan : Hulu Cidangiang - lembur Singajaya - wewengkon Batuwangi Garut pakidulan lebak,
tanah pusaka pasundan parahyangan - nagri garuda sang mérah putih nusa khatulistiwa
Nusa antara.dua nyawa, tengah beubeulahan alam buana, nu teu ka hilir teu ka girang.
Tempat panetepan kasajatian : Di birit leuwi pangéndongan walungan Cikaéngan,
Tempat pangulinan kasajatian : Jero tegal pangangonan, sagara kahyangan.
Tempat pangojayan kasajatian: Walungan Cikaahéngan talaga Kahuripan
Tempat pangangonan : Kahirupan nu jadi tegal baladaheun
Nu jadi angonanana : Kalakay sareng tutunggul
Nu diangonna : Para jatidiri nu aya dina diri
Amparan Jatidiri $ Kasajatian Diri :
Bumi sinareng Langit, nyaéta :
Nu jadi dadasar lautan sareng jungjungan langit
Gurilap cimata marakbak rasa Ki Waruga nu jadi saripati kahirupan diri, salaku amparan bumi dasar lautan
Gurilap cahaya marakbak wasta Ki Sukma nu jadi saripati dzikir sareng du’a, salaku amparan langitna,
nu ngamanunggal dina wujud sisimbulan kalimasada “syahadat “, rarangkénna tasbih, tahmid, takbir
sareng tahlil. Kalayan ngawujud jadi tangtungan jatidiri “ Deugdeug Jaya“ wangunan kasajatian
“Pancanaga“ kamanunggalan “ Budak Angon - Deugdeug Jaya – Batuwangi Galuh Pakuwon –
Silihwangi Pajajaran “ salaku amparan kasajatian Satria Piningit.

3
i

*
*
*
* *
Abdi kaula diri waruga …. rumasa …..
Lain jujur teu pernah jalir jeung adil teu pernah dolim
Lain bener teu pernah salah jeung bager teu pernah dolim
Lain juhud teu pernah kufur jeung ngarasa tuhu teu pernah sulaya
Lain geus béla teu pernah ngantep jeung buméla teu pernah hianat
Lain ngarasa sakti dandan kakuatan jeung jaya teu inggis ku karingrang
Lain ngarasa kuat dandan wawanén jeung jaya teu melang kuhariwang honcéwang
Tapi …….. nu dipibanda
Ngan sawates hirup numutkeun galur tutulisan jeung kahirupan numutkeun katangtuan,
Ngan saukur mersihan niat, ngajaga patékadan, ngawuluku akal nafsu, ngangon lalampahan,
Ngan saukur ngupama numutkeun adab - adaban kasajatian tur milampah numutkeun kasanggupan,
Ngan sawates kabeungkeut adab - adaban, kaiket tatali paranti kasajatian dina kurungan karusiahan.
Karusiahan nu jadi kamonésan kahuripan :
Tunggara sangsara jeung katalangsarana dina panyirikan batur. Suka, bungah, bagja tur mulyana dina panudingan batur,
Apesna, dina kaahéngan angkeuhan dulur akuan batur. Jayana, dina panghinaan, kuat dina pangakaya panganiaya batur
Nyeri jeung peurihna matak pikatajieun batur. Suka, bungah, bagja jeung bahagiana, matak pikaseunggaheun batur.
Lara wirang jeung kahinaanana, matak pikaresepeun batur. Kaluhuran jeung kamuyaanana, matak pikaijideun batur.

* * * * *

4
Sang Kuriang
Kuring ngadarma, tapi lain kaahlian
Kuring ngaagama, tapi lain golongan
Kuring Ki Sunda, lain ahli kasukuan
Kuring lain faham, aliran, kamonésan
Kuring lain karongkahan ririweuhan
Kuring sawates tutunggangan kasajatian
Kuring sawates lawang, cukang jeung jalan
Kuring sawates lakon, darma wawayangan
Kuring sawates lampah, nyindang tur ngumbara
Kuring sawates carita, nyarita sareng nyaritakeun
Kuring sawates lampah, milampah tur dilampahkeun
Kuring Ki Sunda, kusabab tangtungan nu jadi katangtuan.
Kuring milaku ki Sunda kusabab dandanan pakéan kasajatian
Kuring ngagunakeun ki Sunda, kusabab tutunggangan kasajatian
Kuring nyarita ku basa sunda, kusabab adab nu jadi tatali kasajatian
Kuring nunggangan ki sunda, kusabab katalian ku panggupay kasajatian
Kuring maké ka ki sunda, kusabab hak numutkeun adab kasajatian.
Lain kasombongan nu diamparan ku kaheureutan haté jeung pikiran
Galuh Sunda, lain sawates ukuran kaum jeung golongan kasukuan
Pajajaran lain sawates ukuran nagari jeung dayeuh kasukuan
Silihwangi lain sawates tangtungan jatidiri kaum kasukuan
Galuh – Pakuwon, lain sawates ukuran tempat kasajatian
Naga, garuda, beureum sareng bodas lain sawates akuan
Ku ja hyang dina sagalaning tangtungan tur wangunan
kasajatian nu jadi kamonésan lampah karusiahanana,
lain saukur angkeuhan luhurna haté heureut fikiran
Tapi
Sawates basa, basta sareng babasaan kasajatian
Sawates ajian sareng paneuleuman kasajatian,
Sawates teuleumaneun sareng ancrubaneun
Sawates koréhaneun, galieun sareng petikeun
Sawates pesékkaneun sareng larapkeuneun
Tina sagalaning kamonésan tapak darmaNa
Tina sagalaning kaluhuran, kamulyaan
sareng kaagungan lampah kasajatian-Na
Di nagri Nusaantara dua nyawa kasajatian
Asyhadu allâ illâha ilallâh, Wa asyhadu anna Muhammadarrasûlullôh. Subhânallôh, walhamdulillâh, walâ Ilâha
Illallôh, Allôhu Akbar. Bismillahi tawakaltu álallôh, lâhaula walâquwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm
Ya Alloh..ya Rosululloh..ya Muhammad..ya Imam Mahdi..Ya Alloh..ya Rosululloh..ya Muhammad..ya Imam Mahdi
Ya Alloh ...Ya Muhammad Rosululloh Imam Mahdi …Ya Alloh .. ya Muhammad Rosululloh Imam Mahdi
Ya Alloh …. Ya Muhammad Rosululloh. …. . Ya Alloh …Ya Muhammad Rosululloh ….Ya Alloh
Ya Alloh . Ya Muhammad Imam Mahdi …Ya Alloh. Ya Muhammad Imam Mahdi ... Ya Alloh
Ya Alloh...Ya Roululloh….Ya Alloh.. Ya Rosululloh …Ya Alloh ..Ya Rosululloh..Ya Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh

5
Amparan Kasajatian :
(1)
“ Rahayu Kinasihan “
Nami Alloh, dzat lalo, cat lalo, los lalo
Leumpang tiheula, ceurik nuturkeun pandeuri,
Antosan di bumi weuteuh
Batara payung cahaya - Rancamaya payung buana
(2)
“ Isim Rosul “
Nu tapané sajatining hurip. Enggon gumilang sang lénggang larang
Bul putih cahaya rosul - nu ngalangkang hérang cahaya Alloh
Alloh …………….……… Alloh ……..….………….. Alloh
(3)
“ Amparan Wangunan Kasajatian Syaré’at Mahasajati “
“Syahadat, Tasbih,Tahmid,Tahlil,Takbir, Basmalah Hauqalalah”
Asyhadu allâ Illâha ilallâh, Wa asyhadu anna Muhammadar rasûlullôh
Subhânallôh, walhamdulillâh, walâ Ilâha Illallôh, Allôhu Akbar
Bismillahi tawakaltu álallôh, lâ haula walâ quwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm
Tapak Laku Lampah Darma
Nu ngagusti, nganyawa sareng musaka.
Tapak raga tilas jiwa, tapak jiwa tilas sukma,
tapak sukma tilas akma, tapak akma tilas nyawa,
Ngagusti kusabab hirup, nganyawa kusabab hurip,
musaka kusabab nitis, nyukma tur ngusumah
numutkeun adab lampah kasajatianana
MI LAMPAH KABUYUTAN
DARMA NGIANGKEUN PARAHU WEUTEUH
( Jaman bumi weuteuh - Alif ngadeg disatengahing jagat )
Wujud Sisimbulanana :
Padépokan Batuwangi, nyaéta tapak raga mangsa nitis ( dipindo sukma) lampah ngagunung halimun dayeuh lebak cawéné
laku nyawa lampah darma ngadegkeun tangtungan jatidiri - ku para pancuran lima sumur tujuh talaga kamanunggalan
Gagak ngelak na tutunggul, nyaéta tapak raga lampah darma ngagunung siluman alas banawasa ngadayeuh lebak cawéné
laku nyawa lampah darma ngawurkeun amparan wangi, ngawangun kasajatian, ngadegkeun para tangtungan jatidiri :
Padépokan Wangi, nyaéta tapak lampah ngagunung gedé, laku nyawa lampah darma ngawangun wangunan kasajatian
(1). Gempar Batuwangi, nyaéta tapak laku lampah nu nganyawa - darma ngadegkeun para tangtungan jatidiri
(2). Gempar Miang Wangi, nyaéta tapak laku lampah nu nganyawa - darma miangkeun para tangtungan jatidiri
(3). Gempar Pusaka wangi, nyaéta tapak laku lampah nganyawa – darma ngawangun pusaka – pusaka kasajatian
(4). Gempar Siliwangi, nyaéta tapak laku lampah nu nga akma - ngarancamaya payung cahaya ngajagat raya -
darma ngawurkeun wawangi sajati
(5). Gempar Garuda, nyaéta tapak laku nu nyukma, lampah ngarancamaya payung buana ngajagat alam buana,
darma nangkarakkeun deui tangkuban pa-ra-huhyang nu nganyawana Sunda, nga akma Dwipantara,
nyukma Nusantara, ngajiwa Galuh Nusantara, ngaraga Sunda Nusantara, sareng perang menggalan dajal
(6). Gempar Nusantara, tapak laku lampah nu ngajiwa – lampah ngarancamaya payung darma ngajagat
dwipantara, darma ngawurkeun cahaya kamulyaan tangtungan para sajati makom ( nagara) karomah
(7). Gempar Munding Wangi, nyaéta tapak laku nu ngaraga, lampah ngarancamaya payung nagara
ngajagat nusantara, laku tauhid lampah juhud darma guyang bumi – tapané sajatining hurip
kamanunggalan Padépokan sareng Gempar Batuwangi – Siliwangi – Garuda sareng Nusantara
Digali ku lampah kasajatian :
Sajatining cahaya, ngahirupkeun jiwa, Neuleuman rasa, mibanda rusiah Mahakawasa
Metikan karikil - karikil Mustika Permata Cahaya

6
Bébér

KEMBANG
WANGI ARUM
Mapag Jaman Bumi Weuteuh
Alif Ngadeg di Satengahing Jagat
Lampah Darma Kado Muhammad Kadua
Lalampahan Guyang wangi, dina wujud :
Nitih lari mapay lacak, nyusur galur purwadaksi
Nyukcruk galur tatapakan, néangan rusiah pusaka diri
Nyukcruk galur kabuyutan, néangan sarsilah kasajatian diri
Nyukcruk galur kabuyutan, néangan sarsilah kasajatian diri
Nyukcruk galur kasajatian, néangan karusiahan diri jeung Gusti
Cikaéngan leuwi pangéndongan - Ngaji diri neuleuman kasajatian
Tatapakan jalan kasajatian - Langlang pusaka lalana cahaya
Tatapakan jalan tincakan - Langlang sabda lalana carita
Tatapakan jalan tincakan - Langlang jiwa lalana raga
Tapak laku lampah darma dina wujud :
Padepokan sareng Gempar
Gerakan Muda Pajajaran
Batwangi - Siliwangi – Garuda
Nusantara - Munding Wangi
Sabda Rasa Surat Jiwa Catur Sukma
Sirung Tutunggul Tutunggulan
Gunung Halimun Lébak Cawéné
Sajatining cahaya, ngahirupkeun jiwa
Neuleuman rasa, mibada rusiah mahakawasa,
Metikan karikil - karikil Mustika Permata Cahaya
Nyukang mangsa, nyorang lampah, nyindang rusiah
Sirung Tunggul Tutunggulan Gunung Halimun Lebak Cawéné
TAPAK – PATILASAN – KAMUNGGALAN - KAHURIPAN – KASAMPURNAAN
Tapak aksara tilas basa, tapak basa tilas sabda, tapak sabda tilas carita, tapak carita tilas pusaka
Sajatining tampian sampurnaning kokocoran. Manunggalning pancuran kokocoran kasajatian
Tapak raga tilas jiwa, tapak jiwa tilas sukma, tapak sukma tilas ruh, tapak ruh tilas nyawa
Sajatining abdi kaula sampurnaning manusa. Manunggal sajatining abdi kaula lima
Tapak hirup tilas hurip, tapak hurip tilas pusaka, tapak pusaka tilas cahaya
Sajatining permata cahaya sampurnaning mustika. Manunggal pusaka lima
Tapak uteuk tilas pikir, tapak pikir tilas akal, tapak akal tilas cahaya,
Sajatining akal sampurnaning élmu. Manunggal abdi kaula cahaya
Asyhadu allâ ilâha illallâh, Wa asyhadu anna Muhammadar rasûlullôh. Subhânallôh, walhamdulillâh,
walâ ilâha illallôh, Allôhu Akbar. Bismillahi tawakkaltu álallôh, lâ haula walâ quwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm
Ya Alloh ... Ya Muhammad Rosululloh Imam Mahdi .... Ya Alloh … ya Muhammad Rosululloh Imam Mahdi …. Ya Alloh
Ya Alloh ... Ya Muhammad Rosululloh. …. Ya Alloh .. Ya Muhammad Rosululloh…..Ya Alloh . .. Ya Muhammad Rosululloh
Ya Alloh .. Ya Muhammad Imam Mahdi. .Ya Alloh .. Ya Muhammad Imam Mahdi... Ya Alloh ..Ya Muhammad Imam Mahdi
Ya Alloh ..Ya Roululloh.. Ya Alloh.. Ya Rosululloh ..Ya Alloh Ya Rosululloh..Ya Alloh .. Ya Rosululloh .. Ya Alloh.Ya.Rosululloh
Alloh ... Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh … Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh .…Alloh ... Alloh …Alloh .... Alloh. ... Alloh

7
Asyhadu allâ Illâha ilallâh, wa asyhadu anna Muhammadar râsululloh
Subhânallôh, walhamdulillâh, walâ Ilâha iIlallôh, Allôhu Akbar
Bismillâh tawakkaltu álallôh, lâhaula walâquwwata illâbillâhil áliyyil ádzîm
Sekar darma lingga Ra-Hyang - Buka lawang gapura pusaka Ra - Buyut
“ HANDEULEUM GEGER HANJUANG “
Tutunggul sirung tunggul tutunggulan gunung halimun dayeuh lebak cawéné
Saukur adab/ tatali paranti kasajatian pikeun laku nyawa lampah darma sisimbulan
lain angkeuhan, hayang diulu - ulukeun, dipeupeujeuhkeun sareng hayang dijenengkeun
Nyiwit waktu raraméan nyocéng lampah kamonésan, tina lampah darma raga nu nyaré’at
Wadah nyawa nu masih bersih tacan ancrub kana guyang cimata ceurik sareng seurina
Nambut lakuna para diri, sirung nu kakara lilir pikirna, hudang haténa, katoél rasana
Ku rasa rumasa sareng karumasaan dina wanci cahaya kabuyutan nu geus manjing pareum
Nambut lampah para sirung - jiwa anak bangsa nu keur ngamparkeun niat suci patékadan mulya
ngahudangkeun galuh sunda, ngagali wawangi, ngahuripkeun silihwangi pusaka Rahayu Kinasiahan,
Meungkeutkeun tali nangtungkeun tihang Nusantara - kasajatian lima nu jadi pusaka kaluhungan
Sang Saka : Garuda - Pancasila - Mérah Putih - Tongkat Komando - Bhinéka Tunggal Ika
Nunggangan sisimbulan nu teu jauh tina tangtungan sareng lambang nu teu jauh tina dandanan kasajatian
nunggangan basta “ Gerakan Muda Pajajaran ( Gempar ) Batuwangi – Gempar Siliwangi - Gempar Garuda -
Gempar Nusantara – Gempar Munding Wangi darma Guyang Wangi ” nu jadi akuan sareng angkeuhan diri,
Kabeungkeut ku adab-adaban kasajatian pikeun jadi tutunggangan sim kuring dina laku tapak nu ngadarma,
cukang nyawa lampah darma nu ngajiwa ku milaku sisimbulan, pikeun para jiwa anak bangsa nusantara.
Mugia janten tapak laku pangawuran tapak lampah panyawéran dina milampah lalampahan kasajatian jisim
“ Handeuleum Geger Hanjuang” ( amanat Mahasajati - wasiat para sajati-Na) nu jadi lampahna Deugdeug
Jaya dina darma Pancanaga, laku garuda ( Galuh Sunda ), lampah kujang, réngkak Guntur Geni, amparan Batu
wangi, wangunan kasajatian Silih wangi. darma waruga guyang wangi nu teu matak jadi angkeuhan, nu bisa
ngiruhan kaweningan sareng ngaruksak kasucian lampah kasajatian.
Mangka Kiwari Sim Abdi kaula waruga,
ngawiwitan bébér darma pusaka Rahyang
ngawiwitan muka deui lampah Rabuyut :
Budak Angon - K.H. Umbaran - Satria Piningit
Sang Mustika Cahaya Pusaka Manunggal Lima
Sirung tunggul - Gunung gedé - Amparan tujuh gunung
“ Sri Baduga Maharaja Perbu Batara Deugdeug Jaya Sang Waruga Jagat Raya ”
sawates bébér laku ku réngkah paripolah, nepikeun béja paréntah rasa, paménta para hamba jiwa mulia
sawates bébér laku guar polah, milaku sisimbulan, nepikeun lampah tuntutan rasa pangjurung Sang Mahakawasa
ngeunaan lampah sang sukma salaku hamba-Na, nu jadi pangeusi jiwa raga abdi kaula nu medal ka bumi,
Janji Mahasajati jadi pusaka pakaya alam buana, hiasan hirup dandanan hurip mahluk alam jagat raya,
Tutunggul ngadeg dina batu nunggal, amparan batu karikil wangi kurungan kasajatian lima,
Sang saka beureum sareng bodas, ngélébét dina tangtungan kasajatian tihang karusiahan,
Hirup kasajatian hurip kahirupan, nanjer kasaimbangan, ma’mur alam, jaya pangeusi alam,
Bumi weuteuh jaman kajayaan - mangsana sétan sial - dajal tepung kana kabinasaan,
Umat manusa mulang deui ka asal - jatidiri adam mulang deui kana kasajatian,
Para waruga (jiwa - raga) sareng lelembutan (akma - sukma), nangtung dina tangtungan batu satangtung,
Adegan khalifah bumi amparan cahaya, tihang batuwangi galuh pakuwon wangunan silihwangi pajajaran.

8
TAPAK RAGA
GEMPAR BATUWANGI – SILIWANGI – GARUDA-NUSANTARA -
MUNDING WANGI DARMA GUYANG WANGI
Dina Gupay Rahayu Kinasihan Susuhunan Batuwangi
“ Sabda Mustika Siliwangi - Sowara Rabuyut “
Sabda Rasa Surat Jiwa Catur Sukma – Amanat Diri Wasiat Kasajatian
Sirung Tunggul Gunung Halimun Dayeuh Lebak Cawéné
“ SANG MUSTIKA CAHAYA PUSAKA MANUNGGAL LIMA “
“ Sri Baduga Maharaja Perbu Batara Deugdeug Jaya Sang Waruga Jagat Raya “
Kasanggakeun ka para pangandika
Bobot sapanon carang sampakan sing hampuntenna anu kasuhun hampura nu kateda
Bilih kirang titi ku ati jeung pangarti, kirang tata ku adab warugana sukma
Sim kuring medal kaluar, kusabab pangeusi jaman
Kuring hudang, kusabab jaman
Kuring kaluar, kusabab pangupay
Kuring indit, kusabab tutulisan.
Kuring miang, kusabab katangtuan,
Kuring milampah, kusabab pangharepan
Kuring mulang, kusabab adab kasajatian
Kuring mingit, kusabab tatali kasajatian
Kuring minggat, kusabab kasulayaan
Kuring sawates amanat saukur wasiat
Nindak moal ngalieuk katukang
Sumujud mo sila béngkok
Nyanggakeun :
Kembang Asih Wangi Arum
Galunggung Gunung Lumbung
Amanat Garuda – Wasiat Nusantara
Galuh Hyang Agung - Sunda Nusantara
Harta pusaka Ki Sunda - harta karun pajajaran - harta dwipantara – pakaya nusantara
Warisan kasajatian Galuh Ratu Sunda ( Garuda ) nu ngalaku nyawa Silihwangi darma lampah Pajajaran
Nu medal ti puseur pangiangan para sajati - tanah pusaka Mandalawangi - wewengkon semar/ karusiahan
Nusa antara dua beubeulahan nyawa kasajatian – beureum-bodas – Satria Panengah – amparan akal-nafsu
Nu ngadarma nyawa Sunda – ngaakma Dwipantara, nyukma Nusaantara, ngajiwa Galuh Nusantara, ngadarma
raga Sunda Nusantara, Nusa Khatulistiwa tengah alam buana nu teu kahilir kagirang teu déngdék topi
Puseur tangtunganana : Hulu Ci-Singa - Gunung Agréng - Cibuni. Puseur wangunan kasajatianana
Hulu Ci-da-ngiang (tempat pangiangan pa-ra-hyang ). Panetepanana birit leuwi Pangéndongan
walungan Ci-kaahaéng-an - talaga kahuripan sagara kinasihan dayeuh lebak cawéné
Puseur Sisimbulan ragana
Batuwangi - Singajaya - Garut pakidulan lebak
Sancang Pajajaran - Garut pakidulan laut kidul
Dina lampah kabuyutan - Gupay Rahayu Kinasihan
Kasajatian Deugdeug Jaya - Batuwangi - Silihwangi,
panataan kasajatian Pajajaran - pamageuh paseuk Galuh Pakuwan
Ngusumah di Jaman Bumi Weuteuh - Alif Ngadeg di Satengahing Jagat
dina kurungan cahaya kasajatian asah, asih, asuh sareng papada kaula diri,
papada kaula hamba, papada kaula kaum, papada kaula anak bangsa, papada kaula jalma
( umat manusa ), papada kaula makhluk sareng papada kaula pangeusi alam buana jagat raya.

9
Dina
Amparan Kasajatian :
(1)
“ Rahayu Kinasihan ”
Nama Allo, dzat lalo, cat lalo, los lalo
Leumpang tiheula, ceurik nuturkeun pandeuri,
Antosan di bumi weuteuh
Batara payung cahaya - Rancamaya payung buana
(2)
“Isim Rosul”
Nu tapané sajatining hurip. Enggon gumilang sang lénggang larang
Bul putih cahaya rosul - nu ngalangkang hérang cahaya Alloh
Alloh …………….……… Alloh ……..….………….. Alloh
(3)
“ Amparan Wangunan Kasajatian Syaré’at Mahasajati ”
“Syahadat, Tasbih,Tahmid,Tahlil,Takbir, Basmalah Hauqalalah”
Asyhadu allâ ilâha illallâh, wa asyhadu anna Muhammadar rasûlullôh
Subhânallôh, walhamdulillâh, walâ ilâha illallôh, Allôhu Akbar
Bismillâhi tawakkaltu álallôh, lâ haula walâ quwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm
MI LAMPAH KABUYUTAN
LAKU NANGKARAKKEUN TANGKUBAN PARAHU
LAMPAH DARMA NGIANGKEUN PA-RAHU-HYANG
( Jaman Bumi Weuteuh - Alif Ngadeg di Satengahing Jagat )
Digali ku lampah kasajatian :
Sajatining cahaya, ngahirupkeun jiwa,
Neuleuman rasa, mibanda rusiah Mahakawasa,
Metikan karikil - karikil Mustika Permata Cahaya
Nyukcruk galur tatapakan néangan rusiah diri sajati. Tatapakan jalan tincakan langlang jiwa lalana raga
Tapak raga tilas jiwa, tapak jiwa tilas sukma, tapak sukma tilas akma, tapak akma tilas nyawa
Sajatining abdi kaula sampurnaning manusa. Manunggal sajatining abdi kaula tangtungan lima
Tapak aksara tilas basa, tapak basa tilas sabda, tapak sabda tilas carita, tapak carita tilas pusaka
Sajatining tampian sampurnaning kokocoran. Manunggaln pancuran kokocoran kasajatian
Tapak hirup tilas hurip, tapak hurip tilas pusaka, tapak pusaka tilas nyawa cahaya
Sajatining permata cahaya sampurnaning mustika. Manunggal pusaka lima
Tapak uteuk tilas pikir, tapak pikir tilas akal, tapak akal tilas cahaya
Sajatining élmu sampurnaning akal. Manunggal sajatining abdi kaula cahaya
Ya Alloh …. ya Muhammad …… ya Rosululloh….. Ya Alloh .. ya Muhammad … ya Rosululloh.…. Ya Alloh …Ya Muhammad .. Ya Rosululloh ..… Ya Alloh
Ya Alloh .. ya Muhammad Rosululloh …Ya Alloh .. ya Muhammad Rosululloh …. Ya Alloh … ya Muhammad Rosululloh …. Ya Alloh … ya Muhammad Rosululloh
Alloh .. Rosululloh .. Alloh .. Rosululloh … Alloh .. Rosululloh .. Alloh.. Rosululloh .. Alloh.. Rosululloh … Alloh.. Rosululloh… Alloh. Rosululloh ... Alloh.. Rosululloh
Alloh .. Muhammad .. .Alloh .. Muhammad .. Alloh .. Muhammad … Alloh .. Muhammad … Alloh.. Muhammad …Alloh .. Muhammad.… Alloh ... Muhammad… Alloh
Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh ..Alloh .. Alloh... Alloh. . Alloh
Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh ..Alloh .. Alloh... Alloh. . Alloh
Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh ..Alloh .. Alloh... Alloh. . Alloh
Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh ..Alloh .. Alloh... Alloh. . Alloh
Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh ... Alloh .. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh.. Alloh ..Alloh .. Alloh... Alloh. . Alloh

10
11
AMANAT SILIWANGI WASIAT GARUDA
DARMA GUPAY RAHAYU KINASIHAN
Hiyap Kabuyutan Gupay Karahayuan - Satria Kinasihan Adab Pingitan
“ Sri Baduga Maharajá Perbu Batara Deugdeug Jaya Sang Waruga Jagat Raya ”
( Pikeun ngeusian Jaman Bumi Weuteuh - Alif Ngadeg di Satengahing Jagat )
Kasanggakeun :
Para babalad cahaya Sang Waruga Jagat Raya
Para mustika cahaya papayung agung sareng para calonna
Para mualaf sajati, santri sajati, musafir langlang jiwa lalana cahaya
lalanang jagat raya, budak angon, satria amparan kawalian tangtungan batara
sareng mahabatara ( satria cahaya, satria bumi, satria jagat - satria jagat raya )
Kasanggakeun :
Para sajati papayung cahaya, papayung agama, papayung darma, papayung warga,
papayung bangsa sareng nagara, papayung mahkluk papada kaula pangeusi alam buana
Kasanggakeun :
Para nyawa nu ngangon jiwa sareng raga - ngangon kamonésan dunya sareng akhérat
Para nyawa papada kaula hamba, papada kaula anak bangsa, papada kaula jalma tur
papada kaula mahkluk pangeusi buana sareng alam semésta jagat raya
Para makhluk tutunggangan jiwa, sukma, nyawa Sang Waruga Jagat Raya
Kasanggakeun :
Para tatapakan lampah sisimbulan warugana Deugdeug Jaya weuteuh
Mangsa nitis dipindo sukma wujud sisimbulan Padépokan sareng
Gagak Ngelak Na Tutunggul wujud Gerakan Muda Pajajaran
( Gempar )
Kum :
Ka para nyawa
Dulur salembur sareng baraya sauyunan
Di panitisan, panyukmaan sareng di pangusumahan
( Tegal baladaheun karahayuan,ladang pangangonan kahuripan, tempat pangguyangan kahirupan)
(1)
Hiyap ngabagéakeun gupay kasajatian - mapag Jaman Alif Ngadeg di Satengahing Jagat
(2)
Hiyap ngaweningkeun gupay kajuhudan - adus kahuripan, tobat lampah kahirupan
(3)
Hiyap ngadegkeun gupay mageuhan - wangunan kasajatian Alloh “Muhammad“
(4)
Hiyap rempug jukung gupay kamanunggalan - para tangtungan kasajatian
(5)
Hiyap nangtungkeun gupay nanjerkeun – harga diri kahormatan bangsa
(6)
Hiyap pajajaran gupay panataan - ngajajarkeun tangtungan nata kanagaraan
(7 )
Hiyap ngangon gupay wuluku - ngangon kasajatian beureum ngawuluku bodas
Hiyap ngangon tangtungan jatidiri - gupay ngawuluku wangunan kasajatian diri
Ngangon silihwangi, ngawuluku batuwangi, mageuhan pakuwan, ngolah cahaya Mahasajati
Ngangon parahyang ngawuluku kabuyutan, ngolah rahayu kinasihan ngalampahkeun Isim Rosul

12
Panggeuing Éling
Ngaji Diri Neuleuman Kasajatian :

Nafsu,
nyaéta cahaya beureum tangtungan seuneu kasajatian juhud, nu hirup rumingkang di sakur alam nu
jadi tangtungan jatidiri sareng wangunan kasajatian adam ( akma –sukma ). Jadi amparan lampah
ngupama nu ngabuahkeun tanaga ngalahirkeun kakuatan, numutkeun adab lampah kasajatian dina
kajuhudan.
Akal,
nyaéta cahaya bodas tangtungan cai kasajatian tuhu, nu hirup rumingkang di sakur alam nu jadi
tangtungan jatidiri sareng wangunan kasajatian adam ( akma, sukma, ). Jadi amparan lampah
ngupama nu ngabuahkeun kabersihan ngalahirkeun kasucian numutkeun adab lampah kasajatian
dina katuhuan.
Waruga,
nyaéta cahaya hideung tangtungan bumi kasajatian rusiah. nu hirup rumingkang dina jatidiri sareng
wangunan kasajatian adam ( salaku manusa / jalma), jadi tutunggangan lampah ngupama nu
ngabuahkeun darma ibadah ngalahirkeun amalan lampah karusiahan
Kinasihan,
nyaéta cahaya kalangkang hérang tangtungan wening kasajatian Alloh, nu hirup rumingkang dina
jatidiri sareng wangunan kasajatian diri adam ( kalbu). Jadi amparan lampah ngupama nu
ngabuahkeun kadeuheusan ngalahirkeun kacintaan, num adab lampah nyawa
dina kasanggupan élmu sajatina.
Karahayuan,
nyaéta cahaya ngeplak tangtungan bodas kasajatian Rosul, nu hirup rumingkang dina jatidiri sareng
wangunan kasajatian diri adam ( kalbu). Jadi amparan lampah ngupama nu ngabuahkeun darma
agung ngalahirkeun asah, asih asuh simbul wawangi sajati basta silihwangi , numutkeun adab
lampah mimpin ( ngakhalifah ).dina kasanggupan élmu kasajatianana.
Khalifah,
nyaéta enggon gumilang, tangtungan nabi kasajatian mimpin, lampah tapané sajatining hurip,
Jadi amparan lampah ngupama nu ngabuah lampah ngangon diri ngawuluku sakur kasajatian,
Jadi amparan lampah ngangon diri nu ngabuah laku ngatik ngadidik, ngasuh ngabimbing, ngabina.
Jadi amparan laku ngawuluku kasajatian diri, ngabuah lampah ngaji diri neuleuman kasajatian
ngolah diri ngalampahkeun kasajatian.
Ibadah,
Nyaéta darma nu hirup rumingkang dina hirup sareng kahirupan adam (salaku manusa / jalma),
jadi dandanan kasajatian khalifah nu ngabuahkeun darma ngalahirkeun amalan,
numutkeun adab lampah kasanggupan dina ngawurkeun wawangi sajatina.

13
Kautamaan adam kasampurnaan manusa
Kautamaan khalifah kasampurnaan ibadah
Adam khalifah bumi - jadi manusa pikeun ibadah ka Gusti
Adam turun ngaraga dibumi-ngajelma jadi makhluk nu sampurna “manusa/ jalma”,
Khalifah, nyaéta kasajatian mimpin, réngkah ngangon laku ngolah lampah ngawuluku
Khalifah, nyaéta kasajatian cahaya, tangtungan babu kasajatian puah ( Puah Rababu).
Khalifah, nyaéta kasajatian élmu sajati, tangtungan ngabdi, wangunan titah ( Prabu ).
Khalifah, nyaéta Kang / Jeng Rama, wangunan resi, tangtungan ratu, wasta Sang Prabu
Khalifah, nyaéta Sang Prabu, tangtungan Sri Baduga kasajatian Maharaja ( rahaja diraja
– raja saba raja ) sisimbulan raja leuweung, bastana pikeun Ki Sunda “Maung Lodaya.”

Kautamaan adam salaku khalifah bumi :


Lain sawates kajuhudan kasajatian nafsu tangtungan iblis, lain saukur katuhuan kasajatian akal
tangtungan malaikat, tapi aya dina kasanggupan mimpin, kasingeran ngangon sakur kasajatian nu
aya dina diri ( bumi ) sareng kasurtian, katalitian sareng ngarti kana wawangi sajati dina wujud
adab – adaban sareng panarat nu jadi tatali paranti kasajatian Gusti Mahasajati, para sajati,
diri sajati jeung makhluk sajati.
Kautamaan manusa dina lampah ibadah ka Gusti :
Lain dina kajuhudan kasajatian nafsu tangtungan iblis, lain dina katuhuan kasajatian akal
tangtungan malaikat, tapi aya dina kaweningan - kasajatian élmu sajati. Nu ngalahirkeun
kadeuheusan ka Gustina ( manunggal sajatining abdi kaula Gusti ) sareng kacintaan ka makhluk-Na
( manunggal sajatining abdi kaula makhluk ),
Nu ngabuah laku lampah cageur, bageur, bener, pinter sareng singer.
( jembar manah - asak hampura, handap haté - syukur nikmat, pasrah sumerah - luhur tarékah).

Kasampurnaan darma adam salaku khalifah bumi sareng adam salaku manusa ibadah ka Gusti
Nyaéta :
Di jero Mahasajatina ( Alloh) , di tengah kasajatiana-Na ( Muhammad ), di luar makhluk
Di jero Kitab Suci Mahasajati, di tengah Kitab Diri Mahasajati, di luar Kitab diri sajati.
Di jero nitis ngama’rifat, di tengah nyukma ngahakékat, di luar ngusumah nyaré’at
Di jero ruh / nyawa, di tengah akma sareng sukma, di luar jiwa sareng raraga
Di jero kalbu- akal - nafsu, di tengah hate- pikir, di luar indra - pangawakan
Di jero élmu sajati, di tengah élmu kasajatian, di luar pangarti sajati
Di tukang kalbu, di tengah akal, di hareup haté.
Di tukang akal, di tengah pikir, di hareup dama,
Di jero haté, di tengah pikir, di luar pangawakan - indra
Di jero ngaji diri, di tengah ngagali diri, di luar guyang diri
Di jero ngadorong, di tengah nyampur, di luar ngaluluguan
Di jero dzikir, di tengah mikir, di luar singkil
Di jero asah, di tengah asih, di luar asuh
Di jero kajuhudan, di tengah katuhuan, di luar kacintaan
Kajuhudan ka sajati-Na, katuhuan kana kasajatiana-Na, kacintaan ka makhluk ciptaan-Na.
Manunggal sajatining abdi kaula, sampurnaning adam numutkeun adab kasajatian salaku manusa

14
Dina Kasajatian Pajajaran ( Panataan ) Lampah Deugdeug Jaya na :

Kasajatian wawangi sajatina :


Di jero kasajatian Rama, di tengah Resi, di luar Ratu
Di jero batu-wangi, di tengah silih- wangi, di luar munding wangi
Di jero tangtungan wangi, di tengah wangunan wangi, di luar guyang wangi

Kasajatian bangsa nagarana :


Di jero Sunda – di tengah Dwipantara – di luar Garuda ( Galuh ratu Sunda ) Nusantara
Di jero darma tauhid - di tengah darma juhud – di luar meta agama sareng nagara
Di jero kaweningan - di tengah Hideung - di luar Beureum Bodas
Di jero ngama’rifat – di tengah ngahakékat – di luar nyaré’at
Di jero nyawa – di tengah akma sukma – di luar jiwa raga

Kasajatian tapak darmana :


Tapak raga tilas jiwa, tapak jiwa tilas sukma, tapak sukma tilas akma, tapak akma tilas nyawa
Manunggal sajatining abdi kaula, sampurnaning darma. Manunggal sajatining abdi kaula lima
Wujud sisimbulanana :
Padépokan sareng Gerakan Muda Pajajaran ( Gempar ) :
Padépokan Batuwangi , Padépokan Wangi,
Gempar Batuwangi, Gempar Siliwangi, Gempar Garuda,
Gempar Nusantara, Gempar Munding Wangi darma Guyang wangi.

Kasajatian tapak wangina :


Sajatining cahaya, ngahirupkeun jiwa,
Neuleuman rasa, mibanda rusiah Mahakawasa,
Metikan Karikil - karikil Mustika Permata Cahaya

15
Panggeuing Éling
Waspada Tingal Permana :

Iblis, nyaéta cahaya beureum kasajatian seuneu nu nganyawa nitis di alam ma’rifat tangtungan
jatidiri nyawa adam nu ngabuahkeun kakuatan nafsu, jadi amparan lampah upaya dina kabéngkokan
dina wangunan kahirupan nyawa adam.
Sétan, nyaéta kasajatian nafsu nu nyukma di alam hakékat lahir sareng hakékat batin tangtungan
jatidiri akma sareng sukma adam, ngabuah kadoliman, jadi amparan lampah upaya karuksakan dina
wangunan kahirupan akma – sukma adam.
Dajal, nyaéta kasajatian karuksakan nu ngusumah ( ngawaruga ) di alam syaré’at batin tangtungan
jatidiri jiwa adam salaku jalma/manusa makhluk bumi ( golongan sato/ homo sapiéns nu jadi
tutunggangan adam) khalifah bumi ( Ki Angon ) ngabuah karongkahan nu jadi amparan lampah
kanistaan dina wangunan kahirupan jiwana.
Kanistaan, nyaéta kasajatian dajal nu ngusumah ( ngawaruga ) di alam syaré’at lahir tangtungan
jatidiri raga adam salaku jalma ( manusa ) makhluk bumi ( golongan sato / homosapiéns )
tutunggangan adam khalifah bumi ( Ki Angon ). Ngabuah kacida nu jadi amparan lampah kiamah.
Kiamah, nyaéta ancur – ancuran ( karuksakan ) nu lahir tina lampah kacida wangunan karongkahan
amparan kadoliman, diadegkeun ku kabéngkokan wangunan nafsu angkara– tangtungan seuneu
kasajatian iblis nu hirup dina diri, hurip rumingkang dina nyawa urang, ngabuah naraka pikeun
hirup hurip urang. Hirup ngaraga jeung hurip ngajiwa rumingkang dina wujud kasajatian nanajis
jeung kakiruhan, babau jeung kakotoran, acak – acakan jeung paburantak, aing – aingan jeung pakia
– kia, nu ngalahirkeun keclakna cimata raga saripari hirup acining hurip lampah naraka, medalkeun
kanyeri, kapeurih, tunggara, sangsara jeung katalangsara ka diri jeung balaréa.
Nu jadi cukang lantaranna, ku ilangna amparan kasajatian, runtuhna tangtungan jatidiri, abrukna
wangunan kasajatian urang. Mangka sirna kahormatan ilang harga diri urang salaku diri jeung abdi
kaula adamna, salaku hamba jeung agamana, salaku kaum jeung kasukuanana, salaku anak bangsa
jeung nagarana, salaku umat manusa jeung bumi nu jadi ladang pangangonan tempat pangguyangan
lampahna anak incu adam.

16
Panggeuing Lilir
Caringcing Pageuh Kancing Saringset Pageuh Iket :

Caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket, pikeun ngajaga kasurtian, miara
katalitian sareng ngusumahkeun pangarti sajati urang, sangkan urang tiasa ngadegkeun kasajatian
Pajajaran, leutikna dina wangunan nagara tangtungan jatidiri pangawakan urang, gedéna di para
dulur salembur nagara urang, langkung ageungna di baraya papada kaula jalma umat manusa di
buana alam, kalayan nu langkung lega, luhur tur ahéngna, dipapada kaula makhluk alam jagat raya.
Saéstuna dina tangtungan jatidiri urang téh loba makhluk tur dina adegan wangunan kasajatian
urang téh ngaruntuy gereyekna nyawa, nu ngamanunggal ngajadikeun bangsa urang janten bangsa
nyawa, adegan jalma, tangtungan manusa nu sampurna.
Tiap - tiap tangtungan makhluk nu aya dina jatidiri sareng para nyawa nu aya dina wangunan diri
urang, nyandang wujud, sifat, laku jeung lampah séwang – séwanganana.
- Naon anu janten laku jeung lampahna waruga tangtungan raraga wujud panon, ceuli, irung,
létah, kulit, otak, ati, jantung, paru, ginjal, suku, leungeun jeung sakur nu aya dina tangtungan
raragana, béda laku lampah darmana, béda tugas, sifat jeung tabé’atna,
- Naon anu janten laku jeung lampahna waruga tangtungan jiwa wujud paningali, pangreungeu,
pangangseu, pangrasa, pamikir ( rasio ), haté sareng sakur nu aya dina tangtungan jiwa, béda laku
lampah darmana, béda tugas, sifat sareng tabé’atna
- Naon anu janten laku jeung lampahna lelembutan tangtungan akma sareng sukma wujud
pangrasa, akal, kalbu sareng sakur nu aya dina tangtungan sukma, tinangtu béda laku lampah
darmana tur béda tugas, sifat jeung tabé’atna. Nya kitu deui pikeun anu janten laku lampahna
lelembutan tangtungan ruh kasajatian nyawana.
- Naon anu tiasa ditangkep jeung dipilampah ku akal nu nyukma di alam hakékat, tacan tangtu
tiasa ditangkep tur dipilampah ku pikiran ( rasio ) nu ngajiwa ngusumah di alam syaré’at batin
sareng ku otak nu ngaraga dina syaré’at lahir.
Nya kitu deui pikeun makhluk anu sami pada ngajiwa ngusumah di alam syaré’at, naon anu
tiasa ditangkep tur dipilampah ku pikiran ( rasio ), tacan tangtu tiasa ditangkep jeung dipilampah
ku haté tur samulihna.
Di Jaman Uga Sunda Sawawa, jaman ngadegna deui Pajajaran, atanapi di Jaman
Bumi Weuteuh Alif Ngadeg di Satengahing Jagat, urang salaku anak bangsa Nusantara tos
samistina kudu tiasa ngajajar – jajar laku darma lampah nyawa, nu langkung sampurna ti para
tutunggul gunung halimun nu janten karuhun urang baheula.
Mana laku pikir mana karya akal, mana laku haté mana karya kalbu, mana darma nyawa mana
lampah cahaya. Mana pangarti sajati, mana élmu sajati, mana rasio, mana yakin, mana ainal yakin
jeung mana hakkul yakin jeung dimana nu janten tempat kasajatian séwang - séwanganana.
Sangkan lakuning hirup teu pajeujeut, adab-adaban teu pakusut, panarat teu pabeulit dina cacadan,
kalayan urang tiasa ngabédakeun mana lampah nu sajati, mana lampah kasajatian, mana nu pura –
pura jeung mana nu jijieunan, mana landak jeung mana nu sok lalandakan.

17
Mana nu sajati, mana kasajatianana. Mana harti sajati, mana ma’na saéstu, mana sisimbulanana
dina lampah adab darma karusiahana-Na. Mana nu hak mana nu batil, mana wajib, mana sunah,
mana bid’ah, mana tahayul, mana kufur, mana musyrik, mana migusti jeung mana mumusti.
Langkung tebihna, urang tiasa uninga sareng ngabéntenkeun :
o Mana sajatina tur mana kasajatianana Sang Hyang Maha Tunggal nu murbeng sadayana alam;
o Naon simbul ‫ ﺍﷲ‬basta “Alloh“ sareng simbul ‫ ﳏﻤﺪ‬basta “Muhammad;”.

o Di saha kasajatiana-Na ( “Muhammad“ ) ngaraga di alam syaré’atna, nyukma di alam hakékatna


sareng nitis di alam ma’rifatna di bumi alam;
o Saha satria agung papayung agung tangtungan batu satangtung “Akmadi/ Ahmad bin Abdullah”,
“Imam Mahdi / Sang Waruga Jagat Raya” sareng “Insan Sang Agung;”
o Kalayan urang tiasa ngabédakeun mana amparan wangunan kasajatiana-Na, wangunan
kasajatian syare’at-Na, wangunan kasajatian hakékat-Na sareng mana wangunan kasajatian
ma’rifat-Na di bumi.
Sangkan uninga ka diri, nu mawa hikmah urang bisa bungah kana kasajatian diri jeung bisa
nyukuran diri, ngadeg jatidiri nangtung wangunan kasajatian diri. Lain ngabanggakeun jeung ngulu
ngulukeun batur tur kufur kana kasajatian diri, nu ngajadikeun jatidiri jeung kasajatian diri
tangtungan jeung wangunan kasajatian batur, nu lain tempatna.
Dongéngna Imam Mahdi jeung Dajal lir ibarat carita nu ngalagénda ngeunaan
tangkuban parahu di lembur urang. Nu teu jauh ti laku ajianeun lampah teuleumaneun, laku
koréhaneun lampah pesékaneun tur teu jauh ti laku galianeun lampah larapkeuneun jeung piceuneun.
Dajal téh makhluk sato nu kaluar ti jero bumi, nu sok ngahakanan bangsa urang, motongan beuheung
urang, meulahan sirah urang, ngarojokan haté urang, manggang pangawakan urang, nguyup getih
ngisep nyawa raga urang, pikeun nu teu nurut ka dirina. Datangna dina mangsa tengah peuting
manjing mangsa jaman kiamah.
Teu asup pikir ( irasional ) ceuk pikiran, tahayul ceuk haté, mun seug diteureuy buleud, sabab tos
kaluar tina adab – adaban kasajatian syaré’at-Na. Tapi teu tiasa dipungkir ku urang mémang kitu
ayana tur kabuktian nyatana.
Dina kaayaan urang keur nyaritakeun kiamah sareng sieun ku datangna kiamah, pikiran jeung haté
ngalangit tapi akal jeung kalbu ngadasar bumi. Pangarti ngawang – ngawang tapi élmu sajati
melempem, budi pekerti mipir gawir nu ngalungkawing. Tangtungan waruga (sang kurung)
ngajungkiring tapi lelembutan (sang kuring/ adam/ sukma) méotan. Sakur kamonésan keur caang
ngagemray méncrang, tapi kahirupan medem, kahuripan pareum, poék mongkléng buta radin.
Dina kaayaan urang keur nyaritakeun bakal kaluarna dajal jeung sieun kadatangan dajal, sakur
kahirupan geus dirajah dajal sareng kahuripan tos dikawasa dajal. Kalayan teu sadar dina kaayaan
urang keur dirundung kasieun ku datangna jaman kaluarna dajl, kadang urang keur ngadajal sareng
milaku polahna dajal.
Dina kaayaan ngarep – ngarep datangna Satria Piningit, Imam Mahdi, Sunda Nusantara, sareng
Nabi Rosululloh. Wangunan pangarti jeung pamahaman tacan ngadeg, tangtungan élmu sajati
kosong molongpong. Kakosongan dieusian akuan tangtungan kabohongan, kalayan geus
dimanfa’atkeun angkeuhan nu jadi tihang wangunan kabodoan. Mangka ngadeg sagalaning akuan
nu diwangun ku karaguan lampah nu dipaksakeun.

18
Panggeuing Nyawa
Sangkan Uninga sareng Dikanyahokeun

Nuturkeun jaman nu ditoongan ngudag mangsa nu diintipan, maca tapak nu


dikoréhan ngaji kasajatian nu digalian. Nyukcruk galur panétéan lacak tapak panincakan lampah di
tiap panyindangan. Milaku sareng milampah nu teu ngahiding ku panglarang dina kurungan adab
pingitan iketan tatali paranti kasajatian. Pikeun ngahontalan pangalaman metikan élmu rusiah nu
dikoréhan, ngarawuan hikmah nu jadi dandanan kamonésan.
Talaga bedah geus kaliwatan, jaman sato geus karandapan, jaman édan ngawasaan, jaman édan muru
arédan keur ngamangsa jeung ngajamanan dina puncakna kajayaan, nu ngabuah kajayaan dina
karuksakan, nu ngadeg diunggal patempatan lampah kasajatian hirup hurip urang.
Babau tingpelenghir disakuriling bungking kahuripan. Nutuh pikir ngaruntuhkeun pangarti nu jadi
harepan kaluhuran, ngawangun kaputus-asaan nu jadi aib ka diri urang.
Rurujit jeung nanajis nalemrak disakuriling bungking kahirupan urang. Ngarompag haté
ngaruntuhkeun pamahaman nu jadi amparan kayakinan harepan kamulyaan, ngawangun
kamurtadan nyuburkeun kakufuran, nangtungkeun berhala ngamakmurkeun kamusyrikan diri urang.
Ngiruhan kaweningan cahaya nyawa urang nu jadi wadah cahaya sajati-Na, ngageuleuhan kasucian
haté nu jadi tempat lalampahan kajatiana-Na, ngotoran kabersihan darma urang nu jadi tatapakan
kaluhuran, kamulyaan, kaagungan lampah kasajatiana-Na, .
Babangké pasoléngkrah saincak – incak lampah kahirupan, ngarompag adab – adaban nutuh panarat
nu jadi tutunggangan lampah harepan kaagungan. Kahirupan geus dijarah nafsu nu teu kawuluku,
mareuman kahuripan wangunan kasajatian urang. Kajayaan dijarah angkara nu teu kabadanan,
meruhkeun nyawa ngaruntuhkeun tangtungan jatidiri urang.
Wangunan hirup nu hurip ngan kari tapakna, tangtungan jatidiri nu jaya jeung digjaya ngan kari
basana, nu aya ngan sakadar jadi buah carita kabuyutan tatapakan kasajatian bangsa urang. Nu kari
ngan kalakay nu jadi runtah kasajatian, pasoléngkrah diunggal kahirupan, geus diporag ku
karongkahan dina kanistaan pangeusi jaman nu ngalaju di tiap mangsa jeung jaman nu dirandapan.
Cimata seuri gogolontoran teu kawadahan mingkin teu kaangon, cimata ceurik uprat aprét mingkin
teu kawuluku, nu garélo tambah ngajadi, nu arédan tambah rosa, nu rosa tambah rongkah, mingkin
teu kabadanan ku kaimanan nu diamparan ku pangarti jeung pamahaman dina haté jeung pikiran nu
jadi wadahna kasajatian waruga urang.
Panarat nu jadi tatali paranti kasajatian geus pabeulit dina cacadan, darma nu jadi adab – adaban
kasajatian geus pajeujeut dina karuksakan, kahirupan geus pakusut dina panataan kahuripan.
Syaré’at nu ngaraga jeung ngajiwa geus loba ngajarah hakékat nu nga akma jeung nyukma sareng
kaayaan nu samulihna. Adab sareng tatali paranti kasajatian syaréat geus acak – acakan dijarahan
nafsu kamonésan pikiran nu jadi angkeuhan mareuman kahuripan. Hakékat nu tacan tepung sareng
hakna pada ngajarahan, matak ngabingungkeun para musafir lampah kasajatian. Bangsa nyawa
pangeusi alam jagat raya umumna geus teu nempat dina adab kasajatiana-Na.

19
Dajal keur ngamangsa ngawasaan jaman dina puncak kajayaan. Para hyang jadi harepan kahuripan
pikeun tutunggangan lampah kasajatiana-Na, dina milampah lalampahan kasajatian weuteuh di
jaman bumi weuteuh disagalaning kahirupan, nu digupay ku kanyataan nu geus teu bisa dipungkir ku
balaréa papada kaula jalma bangsa nyawa.
Cunduk waktu nu mustari ninggang mangsa nu sampurna, titis tulis bagja diri. Takdir teu bisa
dipungkir kadar teu bisa dipungpang, tiap alam sareng makhluk pangeusina geus kaiket ku tutulisan
kabeungkeut katangtuan, sakumaha nu geus jadi janji Mahasajati tur kasanggupan para diri nu
sajati, nu teu bisa dipungkir ku waruga nu jadi tutunggangan para akma jeung sukma diri urang
salaku bangsa nyawa nu nyandang babastaan manusa
Halimun geus teu ngahimengan, handeuleum geus teu ngarimbunan, hanjuang geus ngagupayan,
kaayaan pangeusi jaman nu jadi tutulisan jeung katangtuana-Na nu geus ngagiring Ki Satria adab
pingitan pikeun turun ka alam ramé, milampah lalampahan kasajatian di Jaman Bumi Weuteuh - Alif
Ngadeg di Satengahing Jagat, ngawangun wangunan kasajatian hakékat-Na (“Hakékat
Muhammad”) di bumi, dina amparan tujuh gunung halimun nu kiwari keur dibitukeun ku lampah
kasajatian adab karusiahan.
Ki Satria ngadunungan ngan sawates ka Sang Hyang Maha Agung Gusti nu Mahasajati, ngajuragan
ngan saukur ka waruga nu jadi kurungan kasajatianana. Midulur ka para cahaya ngabaraya ka para
nyawa. Ngomando ka para lelembutan tangtungan jatidiri akma sareng sukma. Ngatik para mualaf,
ngadidik para santri, ngasuh para musafir lalana jiwa, ngabimbing para budak angon, ngabina para
batara cahaya. Ngalampahkeun para satria cahaya, satria bumi, satria jagat raya nu baris jadi
tutunggangan lampah kasajatianana. Pikeun ngajeujeuhkeun niat jeung patékadan dina amparan
kaweningan, kasucian sareng kahandapanana, dina icikibungna laku ngaheuyeuk nyawa ulubiungna
lampah ngolah cahaya ngadegkeun tangtungan ngawangun adegan kasajatian hakékat-Na di bumi.
Mangka :
Deugdeug Jaya nu geus ampir ilang tapakna, ilang wastana, leungit caritana dina kahirupan anak
incu urang lembur ( Singajaya ) - Batuwangi Garut pakidulan Lebak, panungtungan ku sora
tutunggulan gunung halimun mangsa kawin di lebak cawéné ( ngamurid ) nu dibagéakeun ku sowara
Guru Nu Agung Galuh Hyang Agung ( Gunung Galunggung bitu ) – Ratu Galuh Raja Pusaka,
kiwari geus kaluar mucunghul hudang deui, digeuing kinasihan digupay karahayuan, dihudangkeun
ku obahna jaman.
Nyaéta jaman nu geus ampir tumpur tangtungan jatidiri sirna wangunan kasajatian pangeusina, ku
dicarabutan akarna ( iman) ditutuhan puhuna ( budi perkerti ), diporag dahanna ( jatidiri ),
dipuruculkeun daunna ( wangunan kasajatian diri), dipurudulkeun kembangna ( kamonésan hirup/
kahirupan ), dileungitkeun wawangi sajatina ( kahuripan/amalan ), diancurkeun buahna ( kaluhuran,
kamulyaan sareng kaagungan ), ditumpurkeun tutunggulna ( purwadaksi ) dicarabutan sirungna (
generasi kasajatianana ) ku dajal nu ngawaruga dina pangawakan bangsa urang papada kaula jalma
pangeusi buana, nu teu adab pikeun nuding ka saha-sahana.
Ngadeg dina tangtungan jatidiri sareng wangunan kasajatian nu weuteuh, kamanunggalan
kasajatian Deugdeug Jaya - Batuwangi/ Galuh Pakuwon - Silihwangi Pajajaran. Dangdan rahayu
kinasihan - isim rosul, amparan tujuh tangtungan nu diwangun ku 7 ( tujuh ) gunung halimun
kasajatian parahyangan ( tujuh guru sisimbulan para hyang ) sareng kamanunggalan para mustika
cahaya tutunggul gunung halimun ( kamanunggalan para sajati/ parahyang ) dina tangtungan
Gunung Gedé.

20
Disérénan kasajatiana-Na ( “Muhammad”), diistrénan kasajatian “Imam Mahdi“ ku Sang Hyang
Maha Agung Puseur Curug Kasajatian ( Gusti Alloh ) salaku Sang Saka Mustika Cahaya Manunggal
Lima - Waragad Jagat Raya. Pikeun nyingraykeun handeuleum nu ngarimbunan, milampah geger
hanjuang nu ngarindangan, dina lampah kasajatian pancanaga ( tugas kasajatian lima ), ngawurkeun
amanah Mahasajati nyawérkeun wasiat para sajati-Na sakum kaum kasajatian, ngagémbol aisan nu
jadi pangharepan, pamundut jeung pangawegah tungtutan kasajatian. Milampah pikeun ngadegkeun
tangtungan jatidiri, nangtungkeun wangunan kasajatiana-Na, nutuh tatapakan angkara murka
meruhkeun kasajatian dajal, nganteur kana kajayaan kasajatian adam khalifah bumi salaku manusa
dina 2 ( dua ) wangunan kasajatiana-Na, nyaéta “ wangunan kasajatian hakékat-Na sareng
wangunan kasajatian syaré’at-Na salaku amparanna. ”
Deugdeug Jaya baris milampah darma ngawurkeun rahayu kinasihan, dina lampah kasajatian nu
ngagusti, nganyawa sareng musaka ka sakumna papada kaula anak bangsa sareng papada kaula
jalma pangeusi alam buana
Dina 5 ( lima ) tugas nu jadi amanat wasiat kasajatianana, nyaéta :
• Tugas pikeun adegan wangunan kasajatian hakékat-Na di bumi
• Tugas pikeun tangtungan jatidiri papada kaula jalma di bumi
• Tugas pikeun tangtungan jatidiri papada kaula anak bangsa
• Tugas pikeun adegan wangunan kasajatian nagara
• Tugas pikeun tangtungan jatidiri salaku budak angon kadua.
Dina 3 ( tilu) lalampahan numutkeun adab kasajatianana, nyaéta :
• Adab ma’rifat, pikeun para tangtungan nyawa / ruh, dina lampah mangsa nitis élmu sajatina
• Adab hakékat, pikeun para tangtungan akma - sukma, dina lampah mangsa nyukma élmu sajatina
• Adab syaré’at, pikeun para tangtungan jiwa – raga, dina lampah mangsa ngusumah élmu sajatina

Dina 5 ( lima ) laku 33 ( tilu puluh tilu ) lampah numutkeun tangtungan jatidiri sareng wangunan
kasajatianana, nyaéta :
• Tangtungan Deugdeug Jaya salaku satria amparan, dina 5 ( lima ) lampah amparan wangunan
kasajatian
• Tangtungan Satria Batuwangi ( Galuh Pakuwon ) salaku Perbu Batara Deugdeug Jaya - Batara
Manunggal Cahaya / Batara Payung Cahaya - Batara Payung Buana- Batara Langlang Jiwa
- Batara Langlang Buana - Batara Payung Darma - Batara Payung Nagara, dina 12 ( dua
welas ) lampah kasajatian
• Tangtungan Satria Pajajaran salaku Sri Baduga Maharaja Perbu Batara Deugdeug Jaya Sang
Waruga Jagat, ( Mahabatara Jaya - Mahabatara Jiwa - Mahabatara Cahaya - Mahabatara Raja -
Mahabatara Buana ) ” dina 12 ( dua welas ) lampah kasajatian
• Tangtungan Nabi Muhammad Rosululloh, salaku Sri Baduga Nabi Perbu Batara Deugdeug Jaya
Muhammad Rosululloh, dina 3 ( tilu ) lampah kasajatian
• Tangtungan Imam Mahdi salaku Sri Baduga Maharaja Perbu Batara Deugdeug Jaya Sang
Waruga Jagat Raya, dina salalampahan kasajatian.

21
Sang Saka
Mustika Cahaya
Pusaka Manunggal Lima
Milampah darma ngawurkeun rahayu kinasihan, dina lampah kasajatian nu ngagusti, nganyawa
sareng musaka ka sakumna papada kaula anak bangsa tur papada kaula jalma pangeusi alam buana

”
Kasajatian Deugdeug Jaya weuteuh
( Deugdeug Jaya Batuwangi Galuh Pakuwon Silihwangi Pajajaran )
Pikeun nangtungkeun amparan tangtungan jatidiri sareng ngamparkeun amparan wangunan
kasajatianana, sangkan ngadeg para calon satria nagri / satria buana sareng satria cahaya dina
adegan nu sajati wangunan nu jaya.
”
Kasajatian Batuwangi
Pikeun nangtungkeun tangtungan jatidiri nu geus pada runtuh ngabangké kahuripan, dina
tangtungan batu satangtung kasajatian wawangi sajati wangi arum ( Satria wangi ),
sangkan tepung jeung kasajatian cager, bageur, bener, pinter jeung singer.
”
Kasajatian Silihwangi
Pikeun ngadegkeun wangunan kasajatian asah, asih sareng asuh jeung papada kaula diri,
papada kaula hamba, papada kaula kaum, papada kaula jalma umat manusa, papada kaula makhluk
alam jagat raya, pikeun nutuh jaman sato ngarompag jaman édan muru arédan, nu geus ngamparkeun
bangké kahirupan nyebarkeun babau kahuripan.
”
Kasajatian Khidir
Pikeun ngahirupkeun hurip ngahuripkeun hirup. Ngahirupkeun cahaya ngahuripkeun nyawa,
ngahirupkeun tangtungan ngahuripkeun wangunan kasajatian, neumrag popoék ngarompag jahiliah.
”
Kasajatian Pajajaran
Pikeun ngajajarkeun nyawa nata cahaya, ngajéjérkeun kahirupan nata kahuripan, ngajéjérkeun
tangtungan nata wangunan kasajatian, nempatkeun urusan numutkeun adab sareng tatali paranti
kasajatianana. Ngajéjérkeun nu paburantak nata nu acak acakan, sangkan tata tentrem répéh rapih
kerta raharja, murah sandang seubeuh hakan, hirup teu loba malarat paéh teu sakarat.
”
Kasajatian Ratu Kodam
Pikeun ngaratuan bangsa nyawa, ngomando para lelembutan, para kodam, para akma sareng sukma
nu ngawasaan jiwa sareng waruga bangsa nyawa. Sangkan ngadeg kajuhudan numutkeun adab

22
sareng tatali paranti kasajatiana-Na, morag syirik ngaruntuhkeun kamusyrikan, ngadeg tangtungan
kasajatian alif tur jayana tauhid.
”
Kasajatian Muhammad
Pikeun mageuhan wangunan ngahuripkeun kasajatian syaré’at-Na nu geus hirup ngadeg sampurna,
ngagarap adegan wangunan kasajatian hakékat-Na, muka jalan nyieun cukang pikeun mapag jaman
alif ngadeg di panungtungan jagat - ngadegna wangunan kasajatian ma’rifat-Na di bumi.
Ngahuripkeun adab - tatali kasajatian syaré’at ngahirupkeun kasajatian hakékat, mager adab
sareng tatali paranti kasajatian ma’rifat, pikeun lampah kasampurnaan tangtungan jatidiri
salaku manusa dina kurungan wangunan kasajatiana-Na.
”
Kasajatian Imam Mahdi
Pikeun ngabeungkeut para tangtungan nyawa wangunan cahaya salaku ahli waris para cahaya
tatapakan Mahacahaya. Ngiket para tangtungan jatidiri wangunan kasajatian salaku ahli waris
para sajati nabi tatapakan Mahasajati, sangkan sabeungkeutan dina tangtungan, sakurungan dina
wangunan, salampah dina adab – adaban sareng sabeungkeutan dina tatali kasajatian Gusti Alloh
nu Mahasajati, dina ngawangun ngeusian jaman bumi weuteuh – alif ngadeg di satengahing jagat,
ngibarkeun beureum sareng bodas kasajatian manusa - adam khalifah bumi, sangkan salawasna
aya dina kurungan kajayaan nu sajati.
Kasajatian Parahyang dina kamanunggalan para mustika papayung agung tihang cahaya,
Pikeun ngamanunggalkeun para cahaya, dina tangtungan lelembutan jatidiri akma sareng sukma
wangunan kasajatian mualaf, santri, musafir lalana jiwa, budak angon, satria cahaya, satria bumi
wangunan kabataraan, Para Ratu Satria Jagat Raya wangunan kamahabataraan,. Sangkan ngadeg
kamanunggalan salaku diri, hamba, kaum, anak bangsa sareng umat manusa, ngarompag sifat nu
pakia – kia meruhkeun nu aing-aingan nu geus ngaruntuhkeun tihang wangunan kajayaan manusa/
Adam khalifah bumi.
”
Kasajatian Budak Angon ( kadua )
Tapané sajatining hurip, lampah Ki Angon laku Ki Umbaran di tempat pangguyangan kadua dina
wujud lampah ngangon kasajatian beureun sareng kasajatian bodas, sangkan ngadeg siger tengah
nangtung di tengah-tengah, sakumaha nu jadi ciri dina gereyekna sisimbulanana.
Pikeun nuntun diri sareng para tangtungan jatidiri, ngajeujeuhkeun lakuning hirup ngajajarkeun
lampah dina milampah ditempat pangguyangan hirup sareng kahirupan jaman bumi weuteuh.
Ngangon kaweningan ngawuluku kasucian, ngangon haté ngawuluku nafsu,
Ngangon karahayuan ngawuluku kinasihan, ngangon kajuhudan ngawuluku kayakinan,
Ngangon kasajatian ngawuluku kabuyutan, ngangon karusiahan ngawuluku kasajatian,
ngangon tatapakan kasajatiana-Na ngawuluku patilasan kasajatian para sajati-Na,
ngangon tangtungan ngawuluku wangunan, ngangon syaré’at ngawuluku hakékat,
ngangon jiwa raga ngawuluku akma sukma, ngangon akal ngawuluku pikiran,
ngangon élmu pangarti ngawuluku lampah amalan,
ngangon adab – adaban ngawuluku tatali paranti kasajatian,
ngangon niat patékadan ngawuluku tarékah sareng upaya lampah kahirupan,
ngangon diri ngawuluku balaréa, ngangon papada kaula ngawuluku tempat pangguyangan,

23
ngangon cimata seuri ngawuluku cimata ceurik, ngangon dua jojodoan kasajatian nu pasalia
patukang tonggong sareng ngawuluku nu sarampak reureujeungan.

Gupay Karahayuan
Sangkan Hudang dina Lampah Pikeun Ngupama
Pikeun muka lawang nitisna cahaya kasajatian nu baris diawurkeun, nuturkeun lampah nu baris
dilampahkeun, muka lawang lampah akma sareng sukma salaku jatidiri adam nu baris ngeusian
wangunan weuteuh kasajatian hakékat-Na, disagédéngeun pikeun nyampurnakeun lampah
kasajatian salaku tangtungan jatidiri manusa dina kamanunggalan lima ( jiwa, raga, akma, sukma
sareng nyawa ) kurungan dua wangunan kasajatian ( syaré’at - hakékat ). Sim kuring umajak ka diri
sareng ka sakumna, dina lampah sadiri – dirina atanapi reureujeungan, dina sagalaning tingkatan
sareng kamonésan raga kahirupan syaré’at, pikeun ngupama sawates nu kadada kaduga ku lampah
haté dina kayakinan lampahna niat sareng patékadan, ku lampah pikiran dina lampahna pangarti
sareng pamahaman sareng ku lampah waruga ku kahusuan dina lampah numutkeun kaahlian nu jadi
tutunggangan lampah hirup sareng kahirupan séwang-séwangan :

(1)
Gupay amparan pikeun panganteur lampah kasajatian.
Ngupama pikeun netepkeun diri aya dina amparan kasajatian ( nu geus jadi pusaka amparan lampah
kasajatian satria panengah ) dina sagalaning urusan lampah darma waruga kahirupan syaré’at,
pangpangna pikeun nu geus netepkeun diri dina wangunan kasajatian syaré’at-Na.
Dina simbul pusaka raga kalimah nu ngagusti kasajatian nu nganyawa :
Asyhadu allâ ilâha ilallâh, Wa asyhadu anna Muhammadarrasûlullôh
Subhânallôh, walhamdulillâh, walâ Ilâha illallôh, Allôhu Akbar
Bismillahi tawakaltu álallôh, lâhaula walâquwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm

(2)
Gupay kajuhudan sareng kaweningan, pikeun muka lawang lampah cahaya kasajatian :
Ngupama pikeun netepkeun diri dina kajuhudan sareng kayakinan ka Nu Mahakawasa.
Ngaleupaskeun diri tina sagalaning laku haté lampah pikiran dina urusan nu sifatna nyéndérkeun
diri salian ti ka Gusti Alloh Dzat Nu Mahatunggal. Ngahérangkeun haté ngaweningkeun pikiran,
ngosongkeun diri ku kaweningan tina sagalaning sifat nu bisa jadi lawang sareng cukang karuksakan
ka diri sareng balaréa, sangkan diri aya dina katetepan salaku tutunggangan cahaya kasajatiana-Na.
(3)
Gupay tobat, pikeun lampah mersihan enggon - makom tempat nitisna cahaya kasajatian:
Tobat ka Gusti Dzat Nu Maha Lautan Hampura nu baris mersihkeun nyawa tempat panitisan
sareng nyukmana élmu sajati dina diri, jembar manah pikeun ngalapangkeun wadah kasajatian,
ngarumasakeun diri pikeun ngalirna cahaya kasajatian, handap haté pikeun jalan ngagolontorna
cahaya kasajatian. Ngaji diri neuleuman kasajatian ( dzikir ) sareng munajat kanu Mahakawasa,
pikeun panganteur jalan ngalirna cahaya kasajatian Gusti Dzat Nu Mahacahaya dina diri.
(4)
Gupay tapané sajatining hurip, pikeun lampah nyukmana cahaya kasajatian :
Ngurus diri ngajaga kasajatian, miara rasa ngolah kayakinan, ngajaga budi pekerti, élmu pangarti
jeung amalan tina sagalaning karongkahan nafsu nu mawa karuksakan ka diri jeung balaréa.
Ngajaga kasaimbangan antara kasajatian beureum sareng bodas dina diri, miara adab – adaban

24
sareng panarat nu jadi tatali paranti kasajatian hirup hurip diri dina sagalaning tingkatan nu jadi
kamonésan kahirupan syaré’at, salaku diri, hamba, kaum, anak bangsa sareng umat manusa, pikeun
ngadegna tangtungan jatidiri salaku batu satangtung, ngadegna wangunan wawangi kasajatian.
(5)
Gupay pangangonan,
Pikeun lampah ngusumahna cahaya kasajatian :
Ngangon lampah hirup sareng kahirupan raga ( pangawakan ) nu rumingkang di alam syaré’at lahir
sareng lampah hirup sareng kahirupan jiwa ( haté, pikiran, nafsu sareng nu sanésna ) nu rumingkang
di alam syaré’at batin urang. Pangpangna dina niat sareng patékadan nu jadi lampahna haté,
pangarti sareng pamahaman nu jadi lampahna pikiran, laku lampah pangawakan nu teu kaluar tina
adab – adaban sareng tatali paranti kasajatian syaré’at urang.
Ngajuhkeun diri tina sifat sirik pidik jail kaniyaya, bantangul adigung adiguna gedé hulu, syirik,
musyrik, pasék, munafék, siksik melik sareng sajabina sifat nu bisa ngiruhan pikiran, ngotoran haté,
ngaruksak budi pekerti sareng amalan.
Meungkeutkeun diri dina kamanunggalan numutkeun adab kasajatian, rempug jukung sauyunan, teu
pakia- kia jeung aing-aingan, teu silih tuding silih teumleuhkeun, asak hampura sareng jembar manah.
(6)
Gupay karahayuan
Pikeun guyang lampah tugas kasajatian.
Ngupama pikeun netepkeun diri sangkan diri aya dina kurungan tobat tali kajuhudan iketan
katuhuan, kalayan waruga aya dina adab - wangunan kasajatian syaré’at-Na salaku tutunggangan
lampah darma Ki Raga, nu baris jadi amparan lampah darma Ki Sukma dina wangunan kasajatian
hakékat-Na di bumi.
Sabeungkeutan pikeun ngaheuyeuk nyawa ngolah cahaya, ngaheuyeuk sukma ngolah waruga,
ngaheuyeuk darma ngolah alam buana, ngaheuyeuk diri ngolah kasajatian, ngaheuyeuk kasajatian
beureum tangtungan nafsu ngolah kasajatian bodas tangtungan akal, ngaheuyeuk akal ngolah élmu
sajati, ngaheuyeuk pikiran ngolah pangarti sajati, pikeun kajayaan diri kasampurnaan manusa salaku
adam khalifah bumi.
Sairing sairama dina lampah ngaheuyeuk diri ngolah kulawarga, ngaheuyeuk kaum ngolah umat,
ngaheuyeuk warga ngolah anak bangsa, ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara, ngawuluku lemah cai
ngolah alam buana, pikeun kamakmuran bangsa kajayaan nagara sareng kahadéan balaréa papada
kaula jalma – papada kaula makhluk pangeusi alam buana.
Ngamanunggalkeun rasa, haté jeung pikiran, sabeungkeutan niat jeung patékadan, dina kamonésan
tangtungan sareng wangunan kasajatian diri tur laku lampah darma, pikeun ngabéla lemah cai,
ngajungjung harkat darajat sareng martabat bangsa sareng nagara, ngabéla alam buana nganjungjung
harkat darajat sareng martabat papada kaula jalma – umat manusa.
Jembar manah nempatkeun laku dina tangtungan jatidirina nempatkeun lampah dina wangunan
kasajatianana, nempatkeun urusan dina tempatna, ngajajarkeun hirup dina mernahna, nata
kahirupan dina mistina, gajéjékeun hak sareng kawajibanana, numutkeun adab – adaban sareng
tatali paranti kasajatianana pikeun kalanggeungan hirup nu hurip dina kurungan kamanunggalan
bangsa sareng nagara, kamanunggalan umat manusa sareng alam buana.

25
Sabilulungan guyub sauyunan dina lampah darma kahirupan, teu pakia- kia jeung aing aingan, silih
bélaan silih jeujeuhkeun, silih atik silih didik, silih bimbing silih bina. Silih asah, silih asih, silih asuh
jeung papada hamba, papada kaum kasajatian, papada warga sareng papada kaula anak bangsa,
papada kaula jalma, papada kaula makhluk pangeusi alam buana.
Anak bangsa jadi satria cahaya papayung agung tunggangan Hyang Maha Agung, nagara jadi
makom karomah-Na, nusa jadi lampah guyang darmana, salaku tutunggangan kaluhuran kamulyaan
sareng kaagungan lampah darma satria panengah “ Sang Mustika Cahaya Pusaka Manunggal Lima ”
dina milampah tugas kasajatian Pancanaga nu jadi amanat Mahasajati wasiat para sajati-Na di
Jaman Bumi Weuteuh – Alif Ngadeg di Satengahing Jagat.
Ngajaga, miara sareng mulasara sakur lampah darma kasajatiana-Na, wujud syaré’at tatapakan para
sajati-Na salaku satria amparan tutungangana-Na nu ngabuah pusaka amparan wangunan
kasajatiana-Na di buana alam, tina sagalaning perkara nu bisa ngaruksak kana kasucian sareng
kamurnianana. Teu mungguh wujud kumaha nu jadi tatapakan nu nganyawa, musaka sareng
ngagustina, asal muasal medalna, saha wujud tangtungan jatidiri satriana, timana asal muasal kaum
nu jadi purwadaksina sareng iraha mangsa sareng jamanna.
(7)
Gupay panyaksian
Pikeun ngajidiri neuleuman kasajatian, sangkan surti, ngarti tur taliti
o Bukti sajati baris nemrak jeung narémbongan nuturkeun laku marengan lampah nyawa urang.
Baris kabuka sawates ku kajuhudan, kabaca sawates ku kaweningan, kaaji sawates ku kasurtian,
kagali sawates ku katalitian, kaharti sawates ku kajembaran, kasaksi sawates ku lalampahan,
pahamna sawates ku ngarandapan, kaujina sawates ku karumasaan, kapimilikna sawates ku
kahandapan, kapibandana sawates ku ka karumasaan sareng baris kapilampah sawates ku
kapancegan pikiran katetegan haté kana kayakinan ka Gusti nu Maha Kagungan.
o Jauhna laku lamparna lampah geyekna panyindangan, jerona ajian jeung paneuleuman, luhurna
élmu nu bisa dihontalan jeung gereyekna hikmah nu bisa dirawuan, gumantung kumaha ceuk
katetegan sareng kahusuan lampah dina ngupamana.
o Lawangna, aya dina niat jeung patékadan. Cukangna aya dina sagalaning kaayaan nu jadi
urusan lampah hirup sareng kahirupan urang. Jalanna aya dina titincakan lampah tarékah dina
ngupamana. Lampahna aya dina haté, pikiran sareng pangawakan urang, nu wujudna aya dina
pangarti, pamahaman sareng kaahlianana. Lalampahanana, aya dina kaweningan sareng
kajuhudan, kalayan tutungganganana aya dina katulusan, kajembaran sareng karumasaan diri ka
Gusti Alloh – Pangéran Dzat Nu Mahasajati.
o Léngkahna teu ngariweuhkeun jeung lampahna moal ngagaruwahkeun tur pamolahna moal
ngahésékeun, Sabab lampah kasajatianana sifatna ngangagusti ( hirup hurip ), nganyawa sareng
musaka, nyahaya sareng ngarusiah. Nitis dina akma ma’rifat urang, nyukma dina sukma
hakékat urang sareng ngusumah dina waruga syaré’at ( jiwa raga ) urang, nganyawa dina hirup
sareng kahirupan urang. Nu nitis sareng nyukma dina lelembutan ( adam ) urangna ngan sawates
kaluhuran, kamulyaan sareng kaagungan kasajatiana-Na. Nu ngusumah dina waruga ( jiwa
raga ) syaré’at urangna, sawates lampah ngupama dina ukuran nu kadada kaduga ku lampahna
haté dina kayakinan, niat sareng patékadan, ku lampah pikiran dina pangarti sareng pamahaman

26
dina kahusuan lampah séwang-séwangan, numutkeun kaahlian sareng kajuhudan, kaweningan,
katulusan, kajembaran sareng kahandapan hate urang.
o Lampahna baris jadi ajian tur paneuleuman, nu milampahna jadi amalan, nu nuturkeunana jadi
lampah kasajatian, nu netepkeun diri baris jadi babaladna. Nu jadi babaladna baris jadi
tutungangan kasajatian-tatapakan bukti patilasan lampah kasajatian satria nu jadi utusan.
o Para mualaf sajati, santri sajati, musafir lalana jiwa, budak angon, para satria, para ratu didikan
kasajatian, lain paham jeung aliran, kolompok jeung golongan kakuatan kapentingan
karongkahan kamonésan raga. Tapi sawates tangtungan batu satangtung, tutunggangan sareng
tatapakan lampah kasajatian satria nu jadi utusan. Nu lampahna sawates numutkeun ukuran
tangtungan jatidiri sareng wangunan kasajatianana dina kurungan adab pingitan pangiket tatali
kasajatianna-Na. Teu nyonyorén kaahéngan nu ngohondang kakaufuran/ murtadan sareng
kamusyrikan, tapi sawates dandan kasajatian, kamonésan karusiahan sareng wawangian sajati.
o Moal ngalampahkeun kanu teu jembar maksa nu teu ridlo, ngajurungan kanu borangan nitah nu
teu kadada kaduga, mercaya kanu gedé angkeuhan nitipkeun kanu gedé kahayang, nu luhur
harepan loba tuntutan. Tapi ngan sawates kanu bersih handap haténa, wening pikirna, surti
atina, rancagé haténa, taliti lampahna, apik milampahna, ngarti kana wawangi sajati tur nu
hirupna weruh disemu saéstu. Teu mungguh saha jalmana kumaha runtuyan silsilahna sareng
timana asal muasal nu jadi purwadaksina.

i
*
**
**
Padépokan Jaya :
Tapak Raga Gempar Batuwangi :
Singajaya Batuwangi Garut Pakidulan Lebak
5 Januari 2006/ 5 Dzul Hijjah 1426 H
Tapak Raga Gempar Siliwangi :
Gunung Halimun - Gunung Bunder - Pamijahan - Bogor,
5 Méi 2008 ( 28 Rabiul Akhir 1429 H )
Tapak Raga Gempar Garuda :
Gunung Tangkuban Parahu – Bandung Wétan,
11 Maret 2008 ( 3 Rab.Awal 1929 )

Waruga Deugdeug Jaya ( weuteuh )


KI UMBARAN / KI ANGON
( Musafir Nyawa – Langlang Jiwa - Lalana Darma )
Asyhadu allâ ilâha illallâh, wa asyhadu anna Muhammadarrasûlullôh
Subhânallôh, walhamdulillâh, walâ ilâha illallôh, Allôhu Akbar
Bismillahi tawakaltu álallôh, lâ haula walâquwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm
Ya Alloh..ya Rosululloh..ya Muhammad..ya Imam Mahdi…Ya Alloh..ya Rosululloh..ya Muhammad..ya Imam Mahdi
Ya Alloh ...Ya Muhammad Rosululloh Imam Mahdi …Ya Alloh .. ya Muhammad Rosululloh Imam Mahdi
Ya Alloh …. Ya Muhammad Rosululloh. …. . Ya Alloh …Ya Muhammad Rosululloh ….Ya Alloh

27
Ya Alloh . Ya Muhammad Imam Mahdi …Ya Alloh. Ya Muhammad Imam Mahdi ... Ya Alloh
Ya Alloh...Ya Roululloh….Ya Alloh.. Ya Rosululloh …Ya Alloh ..Ya Rosululloh..Ya Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh

28
28
AMANAT NUSANTARA WASIAT MUNDING WANGI
DARMA GUYANG WEWANGI SEJATI
Panggilan Batuwangi Siliwangi - Satria Kinasihan Adab Pingitan
“Sri Baduga Maharajá Perbu Batara Deugdeug Jaya Sang Waruga Jagat Raya”
( Untuk mengisi Jaman Bumi Baru - Alif Berdiri di Satengahing Jagat )

Sabda Rasa Surat Jiwa Catur Sukma


Sang Pengembala Darma Sang Pengembara
( Ki Umbaran / Ki Angon Musafir Lalana Jiwa )
Kepada :
Paduka Kekasih Yang Mahamulia
“ Maharaja … Sang Penguasa Mustika Permata Cahaya ”
( Jatidiri Alloh – Kesejatian Muhammad – Darma Insani )
Paduka Kekasih Yang Mulia
“ Mustika Permata Cahaya .., Sang Penghulu Cahaya ”
( Sang Bangunan Mahacahaya “Nabi - Muhammad - Rosul Alloh” )
Paduka Kekasih Yang Mulia
“ Para Pemegang Tahta Kuasa Cahaya …, Pewaris Cahaya ”
( Sang Darma Mahacahaya “Para Guru Cahaya” )
Ahli Warisku
“ Silsilah dan Tatapakan Perjalanan Kesejatianku ”
( Tatapakan Raga, Jiwa, Sukma, Akma dan Nyawa )
Kepada :
Ibunda Pertiwi : “ Negriku - Tanah Airku ”
Saudaraku : “ Sesama Anak Bangsa ”
Kepada :
Saudara sejati :
Para Mualaf Santri Sejati, Musafir Petualang Ilmu Sejati, Bocah Angon Pengembala Cahaya Sejati
Kepada :
Saudara Sejati,
“ Para Wali … Sang Pemegang Amanah Wasiat ”
“ Para Wali Cahaya Pengembala Adab - Para Wali Agama Pengembala Umat ”
“ Para Wali Negara Pengembala Bangsa - “ Para Wali Dunia Pengembala Darma ”
Kepada :
Saudaraku : “ Sesama Hamba - Sesama Insan ”
Saudara Terkutuk
“ Iblis Pemegang Tahta Kuasa Bara - Sétan Pemegang Tahta Kuasa Durja ”
“ Fir’aun Pemegang Tahta Kuasa Angkara - Dajal Pemegang Tahta Kuasa Nista ”

29
Daulat ….Paduka Kekasih Yang Mahamulia
“ Maharaja … Sang Penguasa Mustika Permata Cahaya“
( Jatidiri Alloh – Kesejatian Muhammad – Darma Insani )

Wahai … Sang kebeningan, rahasia dari segala rahasia


Wahai … Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta dan mahluk tercipta
Wahai … Sang Pencipta dan Penguasa jiwa, raga, akma, sukma dan nyawa
Wahai … Sang Penguasa cahaya dan penabur sinar kehidupan jagat raya,
Wahai … Sang Hyang Mahatunggal Dzat Maha Segalanya.
Engkaulah ….. Dat lalo, cat lalo, los lalo
Engkaulah ….. Dzat, Sifat dan Af’al,
Engkaulah ….. Jatidiri, Wangunan dan perbuatan,
Engkaulah ….. Alloh, Muhammad dan Insan,
Engkaulah …. bayang kebeningan, bul putih dan keanekaragaman,
Engkaulah …. kosong padat berisi, hitam pekat kerahasiaan,
Engkaulah …. yang menciptakan dan merajai semua simbol sebagai bahasa penjangkauan,
Engkaulah …. yang menaungi darma kehidupan alam jagat raya dan makhluk dicipta,
Engkaulah …. yang merajai darma kehidupan syaré’at, hakekat dan ma’rifat,
Engkaulah .… yang Maha Sempurna dan yang Maha Menyempurnakan.
Kusujudkan jiwa ragaku sebagai penyembahan, dan kubuka lebar pintu hatiku sebagai penyerahan,
Kutengadahkan mukaku sebagai pengharapan, dan kuangkat tanganku sebagai permohonan,
Kulangkahkan kakiku sebagai pengabdian, dan kuserahkan semua urusanku sebagai pertobatan.
Engkaulah :
Yang telah mengambil sesuatu yang ada dan mengembalikan sesuatu yang hilang,
Yang telah mengadakan sesuatu yang belum tercipta, dan menciptakan sesuatu yang tidak ada,
Yang telah menggerakkan sesuatu yang diam dan memperjalankan sesuatu yang dikehendaki,
Yang telah menghadirkan sesuatu yang belum sampai, dan mendatangkan sesuatu yang belum lahir,
Yang telah menghilangkan sesuatu yang jaya dan mengembalikan kejayaan dalam kesempurnaan jaya.
Terimakasih ….ya …Tuhanku … aku haturkan,
Engkau telah buka lebar pintu mata hati, dan teja lembayung tabir yang menutupi rahasia kalbuku,
Engkau telah buka lebar mata akal dan pikir, dan angkat batu lingga rahasia pembatas sukma ragaku,
Engkau telah buka lebar pintu gerbang kerajaan jiwaku, dan pintu gapura kerajaan-Mu,
Engkau telah pancarkan mentari cahaya sejati, menerangi lorong berliku alam rahasia dan nyata,
menerangi lorong hati celah nurani, menerangi bahtera kehidupan sejati, menerangi lapisan kegelapan
yang kalbu
Dan kau percikan ... cahaya-Mu …………
Menusuk sendi-sendi dan tulang belulang tiang kehidupan alam semestaku,

30
Memasuki celah akal dan pikiran, menara ilmu dan pengetahuanku,
Menembus detak jantung kehidupanku, merasuki getaran jiwa keabadianku,
Membelah gelombang putih bahtera kejuhudanku, membangkitkan lautan mérah tauhidku,
Mengokohkan hati dan fikiran benteng kekuatan dan bendera yakinku, menguatkan akal benteng,
dan bendera ainal yakinku, dan memperteguh kalbu benteng kekuatan dan bendera hakkul yakinku.

Engkau berikan aku kitab-Mu, kitab kebenaran sejati dan hakiki,


Engkau ajarkan aku kalam-Mu, kalam yang tak mampu hamba-Mu meragukannya,
Engkau bisikan aku sabda-Mu, sabda yang tak mampu hamba-Mu menampiknya,
Engkau berikan aku ayat-Mu, ayat yang tak mampu hamba-Mu mengingkarinya,
Engkau berikan aku surat-Mu, surat yang tak mampu hamba menolaknya,
Engkau jadikan aku kitab-Mu, kitab berhias cahaya-Mu, berisi mutiara-Mu yang ditulis
dengan intan permata kebesaran-Mu, yang melahirkan mustika permata cahaya-Mu
Ayat-Mu
Sabda -Mu
Kalam - Mu
Dan surat surat -Mu
Merupakan kebenaran yang sejati,
Merupakan… keabadian yang hakiki,
Merupakan……. keelokan yang meliputi,
Merupakan …. kesempurnaan yang melengkapi,
Merupakan kenyataan dari kerahasiaan yang meliputi
Lembut .……, lebih lembut daripada benang sutera jiwa,
Keras …………., lebih keras dari besi baja mahluk dicipta,
Tajam …………….., lebih tajam dari senjata pedang pusaka,
Benar di antara yang benar ….. dan nyata di antara yang nyata,
Merupakan …..kesempurnaan ..…dari yang menyempurnakan.
Wahai …… Paduka Mahamulia … Sang Penguasa jagat raya . !
Berilah aku kekuatan-Mu …..……, agar dapat memantulkan,
Berilah aku kemampuan-Mu .. …, agar dapat menyampaikan,
Berilah aku kehendak-Mu ……...., agar dapat memberikan,
Berilah aku izin-Mu …..……., agar dapat menitipkan,
Berilah aku kemauan-Mu ...., agar dapat mewasiatkan,
Berilah aku kemurahan-Mu, agar dapat mewariskan.
Kepada …….., diri yang sejati,
Kepada …….., ahli warisku yang sejati,
Kepada …….., saudara – saudaraku yang sejati,
Kepada …….., rekan dan handai taulanku yang sejati,
Kepada …….., para wali dan ahli pengembalaku yang sejati,
Agar dapat duduk bersimpuh -sebagai jiwa mulia kekasih dicinta-Mu,
Bersama saudara para jiwa mulia dalam singgasana dan tahta cahaya mulia.

31
Wahai Cahaya ….. sumber dari segala cahaya ……….!
Wahai Cahaya …. di atas segala cahaya, pencipta segala cahaya dan penabur cahaya…!
Wahai Cahaya …. penguasa segala cahaya, penguasa mustika permata cahaya … !
Wahai Guru dari segala mahaguru, Ratu dari segala maharatu, Raja dari segala maharaja ….!

Engkau yang hidup dan yang menghidupkan,


Engkau yang berkehendak dan yang menunjukkan,
Engkau yang berkuasa dan yang menggerakkan,
Engkau yang berkuasa dan yang memperjalankan,
Engkau yang berkehendak dan yang menceritakan.

Kutundukan hatiku dan kusujudkan jiwa ragaku,


Kuantarkan jiwa dan ragaku keharibaan-Mu,
Dan aku bersujud memohon ampun atas kelancanganku,
Dan aku tetapkan untuk senantiasa memohon petunjuk kepada-Mu.
Sungguh aku tak kuasa, tak mampu bercerita dan tak sanggup menyampaikan,
Sungguh aku tak patut dan tak berkehendak, jikalau tidak atas kehendak-Mu.

Aku tuliskan perjalananku dan aku ceritakan petualanganku,


Aku lakukan perbuatanku dan aku sampaikan kehendakku,
Aku panggilkan para saudaraku dan taburkan pemahamanku,
Bukannya karena kesombongan dan bukan pula karena kecongkakkan,
Bukannya untuk cari muka dan bukan pula karena mengherani diri,
Sungguh ... aku mohon ampun dan bertobat untuk itu,
Sungguh.... aku berlindung untuk itu dan memohon atas ridha-Mu.

Aku sampaikan :
Hanya karena-Mu semata, bukan nafsuku. Dan hanya untuk-Mu semata, bukan ambisiku,
Hanya dari-Mu semata, bukan milikku. Dan hanya karena-Mu semata, bukan hakku.
Hanya dari-Mu aku datang ……. dan karena-Mu aku hidup,
Hanya kepada-Mu aku kembali… dan kepada-Mulah aku mengembalikan,
Semoga Engkau tetap meridhai…. dan menuntun perjalanku.

Hamba-Mu,

*****

32
Daulat ……Paduka Kekasih yang Mulia
“ Mustika Permata Cahaya .., Sang Penghulu Cahaya ”
( Sang Bangunan Mahacahaya “Nabi - Muhammad - Rosul Alloh” )

Wahai …. Sang cahaya berhias cahaya, penghias cahaya dan pembuka cahaya………. !
Wahai …. Sang cahaya penutup cahaya, penyempurna cahaya dan penghulu cahaya……. . .!
Engkaulah hak atas kuasa kerajaan cahaya, dan engkaulah bangunan Sang Mahacahaya,
Engkaulah kuasa atas tahta kebesaran kerajaan cahaya, dan kau miliki keagungan cahaya,
Engkaulah penggenggam kuasa tahta kemuliaan cahaya, dan kau pimpin balatentara cahaya, penabur
cahaya dan petualang perjalanan cahaya,
Engkaulah khalifah alam dan kehidupan jagat raya, dan imam dalam darma kehidupan alam semesta
cahaya, pengembala cahaya dalam perjalanan pengembaraan cahaya.
Engkau perangi kebodohan yang menyelimuti alam semesta raga, jiwa, sukma, akma dan nyawa,
Engkau terangi kegelapan yang menutupi kalbu, akal, hati dan pikiran manusia,
Engkau naungi darma kehidupan alam semesta syaré’at, hakékat dan ma’rifat makhluk dicipta,
Engkau taburkan cahayamu kesegenap penjuru alam semesta, penjuru hidup dan kehidupan jagat raya,
Engkau percikan cahayamu, kesegenap penjuru bangunan syaré’at, hakékat dan ma’rifat-Nya,
Engkau tegakkan cahayamu, kesegenap penjuru raga, jiwa, sukma, akma dan nyawa insani,
Engkau sinarkan cahayamu, kesegenap penjuru alam semesta yang fana dan abadi.
Sungguh agung dan mulia cahayamu, seagung kebesaran mukjizatmu, semulia kehormatanmu,
Sungguh luas dan tinggi cahayamu, seluas cinta, kasih sayang dan syafa’atmu, setinggi harkat,
derajat dan martabatmu,
Sungguh perkasa cahayamu, sekuat keyakinanmu, sekokoh ainalyakinmu, setegar hakkulyakinmu,
Sungguh kokoh cahayamu, sekokoh benteng yakin, pelumpuh angkuh, congkak, angkara murka,
penjaga musuh kesombongan dan tipudaya, penakluk nafsu angkaradurja,
Sungguh jaya cahayamu, semegah bangunan kesejatian, sejauh perjalanan, seluas alam, sebanyak
persinggahan, sepanjang masa dan jaman, sepanjang silsilah pengisi jaman, menembus akhir jaman,
Sungguh rahasia cahayamu, sehalus sinar kebeningan, seterang sinar mentari, sesejuk embun pagi,
selembut angin sepoy, menembus rahasia alam jagat raya,
Sungguh indah cahayamu, seindah wujud dan sifatmu, seelok darma dan perbuatanmu,
Sungguh lembut cahayamu, selembut hati nuranimu, sesejuk kasih sayang dan kecintaanmu, selembut
kerahasiaanmu.
Sempurnalah cahayamu … :
Meliputi kesempurnaan jatidiri raga, jiwa, sukma, akma dan nyawa,
Meliputi kesempurnaan bangunan kehidupan syaré’at, hakékat dan ma’rifat,
Meliputi kesempurnaan kehidupan lahiriah dan batiniah, kehidupan dunia dan akhirat,
Meliputi kesempurnaan kehidupan semesta yang fana dan abadi, yang beraga, berjiwa dan bernyawa,
Sungguh ……. engkaulah kesempurnaan dan yang menyempurnakan cahaya semesta,
Sungguh ……. aku tak kuasa, menghimpunkan cahaya paduka kekasih yang mulia,

33
Aku berharap dan berbuat,
Atas kekuasaan paduka kekasih Dzat Yang Mahakuasa, dan atas kehendak Paduka Sang Penguasa
alam semesta jagat raya,
Atas ridha Paduka Kekasih Yang Mahamulia, dan atas izin Paduka Kekasih Yang Mahabijaksana,
Atas syafa’at dan mujizat paduka kekasihnya Sang Mahasegalanya,
Dapat bersatu, menyatu dan menyatukan dengan paduka kekasih Sang Penghulu Cahaya.
Percikan cahayamu :
Aku gunakan sebagai pakaian kebesaran penutup auratku, dan tongkat pusaka pegangan hidupku,
Aku hunus sebagai keris pusaka senjata yakinku, dan sebagai kendaraan perjalanan dzikirku,
Aku pelihara sebagai tempat tinggal dan hijrahku, dan aku simpan sebagai warisan pusaka harta
kekayaan hidupku,
Dan percikan cahayamu aku tampilkan, sebagai intan permata perhiasaan kekayaan harga diriku.

Wahai… Paduka… kekasih yang mulia …… !


Aku senantiasa berharap, atas kuasa, kehendak dan ridha-Nya,
Cahayaku, cahaya Paduka dan cahaya Paduka Kekasih Yang Mahamulia,
Berpadu menjadi satu, menyatu menjadi satu, manunggal menjadi satu, meskipun tidaklah harus
berarti satu.
Solawat dan salam …….aku sampaikan :
Sepanjang nafasku, sebanyak detak jantungku, sejauh perjalananku, sebanyak persinggahanku,
Sepenuh raga, jiwa, sukma, akma dan nyawaku, sepanjang waktu, umur dan usiaku,
Semoga tercurah kepadamu …...
Paduka kekasih yang mulia, para kekasihmu, para ahli warismu dan para nyawa pengikut sejatimu.

Umatmu,

*****

34
Daulat ………… Paduka Kekasih Yang Mulia
“ Para Pemegang Tahta Kuasa Cahaya …, Pewaris Cahaya “
( Sang Darma Mahacahaya, “ Para Guru Cahaya“ )

Wahai … para mustika cahaya,


Yang berjiwa juhud dan mursyid, beraroma wewangi sejati,
Yang berjiwa lembut, cinta kasih dan kasih sayang,
Yang berjiwa perkasa, arif dan bijaksana,
Yang berjiwa pengembala, pengembara dan petualang cahaya,
Yang berjiwa darma membangun dan mendirikan cahaya membangun dan menabur wewangi sejati.
Sembah sungkem aku sampaikan, sebagai tanda hormat dan baktiku,
Aku hadapkan diriku, mohon kemurahan, ampunan dan restumu,
Atas kelancangan, kesombongan dan kecongkakanku,
Mengakui engkau sebagai guruku ………. dan aku sebagai muridmu,
Mengakui engkau sebagai pembimbingku…. dan aku sebagai asuhamu,
Mengakui engkau sebagai pewarisku …….. dan aku sebagai ahli warismu.
Sungguh aku tahu diri dan tidaklah berani, aku tak rela dan tidaklah layak,
Sungguh jiwaku bergetar. ... dan malu tersipu,
Tatkala kukatakan dan tuliskan engkau guruku aku muridmu, dan kau pewarisku aku ahli warismu,
Tatkala ku sebutkan dan akui engkau waliku dan aku ahlimu, dan kau pembimbingku aku asuhanmu,
Karena aku tahu, siapakah diriku dan siapakah dirimu.
Sungguh tak ada maksud lain, hanya karena aku miskin dengan kata dan bahasa,
Tak ada yang layak dikata untuk para nyawa yang telah menerangi gelap gulitanya hati, rendah dan
bodohnya aku, kecuali itu,
Dengan sinar cahaya luhur, mulia dan keagunganmu,
Telah antarkan dan perjalankan aku kepada Aku, para Aku dan AKU,
Dan hanya karena jalanmulah, aku dapat mengenal diri, dan para diri, dan bangunan jati diri,
Mengetahui mutiara cahaya dan sajatining Mustika Permata Cahaya,
Memiliki nilai arti, makna, misil, siloka dan kerahasiaan-Nya.
Engkau yang senantiasa hadir mengantar perjalanan, mendampingi petualangan dan menyertai
pengembaraanku di setiap sudut pencarian dan tempat persinggahan adab kerahasiaan,
Kauterangi aku, dikala gelap gulita, dan kautunjuki aku dikala aku tidak tahu,
Kautuntun aku, dikala salah yang dituju, dan kausirami aku dikala haus dan dahaga,
Kautemani aku, dikala sepi menyendiri, kauhibur aku dikala hati pilu, sunyi dan sepi,
Kausuruh aku, dikala jiwaku diam kaku membeku, dan kauhardik aku dikala aku mati dan kaku,
Kautangisi aku, dikala tersandung malu, dan kau bimbing aku dikala bimbang dan ragu,
Kautolong aku, dikala terjerat tipudaya, kautawai aku dikala tersandung nafsu terhempas angkara,

35
Engkaulah yang telah menyiram kasih dan mencurahkan sayang,
Engkaulah yang telah mewariskan cahaya dan mewasiatkan wewangian,
Kauberikan segumpal kalbu setumpuk rasa, kausampaikan salam dan do’a restumu,
Kaucurahkan cinta dan kasih sayangmu, dan kautitipkan amanat wasiat bekal perjalananku,
Kauserahkan tongkat pusaka perjalanan tauhidmu, dan kauwariskan keris pusaka darma juhudmu,
Kauserahkan pakaian pusaka kebesaranmu, dan kauwariskan kendaraan pusaka petualanganku,
Kauserahkan pelita cahaya penerang hidupmu, dan kauwariskan ilmu perbekalan perjalananku
Mohon ampun …., atas kebodohan dan kelancanganku,
Sungguh …,
Ku tak sanggup merendahkan harkat, derajat dan martabatmu, dan tak kuasa merendahkan
keluhuran, kemualiaan dan keagunganmu,
Ku tak rela menodai kesucian, tak berani mengganggu kebesaran jatidiri dan bangunan kesejatianmu
Sungguh …, bukannya karena itu ….…, bukan karena itu,
Tapi hanya karena ragaku miskin dengan kata, bahasa dan pengetahuanku.
Aku hormat atas harkat, derajat dan martabatmu, bangga atas kebesaran nama dan jatidirimu,
Aku junjung darma kaluhuran, kemuliaan, keagunganmu, dan pelihara atas amanat dan wasiatmu,
Aku lanjutkan perjalanan dzikir dan langkah do’amu dan aku teruskan petualangan sholatmu.
Aku senantiasa berharap……
Semoga diberi-Nya kuasa untuk itu ………...., agar engkau tak kecewa karena aku,
Semoga diberi-Nya izin dan restu untuk itu ., agar engkau bangga karena aku,
Semoga diberi-Nya kehendak untuk itu ….…, agar engkau tenang tentram karena aku,
Semoga diberi-Nya ridha untuk itu …….…..., agar engkau senang dan bahagia karena aku.
Aku senantiasa berharap …, atas kebesaran dan keagungan-Nya,
Aku senantiasa berdo’a ….., atas kemurahan, kebesaran dan kemuliaan-Nya,
Aku senantiasa memohon ..., atas kemurahan dan kasih sayang-Nya.
Semoga kiranya engkau tetap abadi bertahta dalam singgasana agung dan mulia,
Singgasana kerajaan cahaya nyawa …di dalam kerajaan cahaya Kekasih Yang Mahamulia.

Wahai mustika cahaya pemegang tahta pewaris cahaya …. Sang Penghulu Cahaya …… !
Kubuka ketulusanku .…..…, tuk jalan dan perjalanan cahayamu,
Kubuka kelapanganku …….., tuk dilalui cahayamu,
Ku bersimpuh tulus ………..., tuk meraih percikan cahayamu,
Kusujudkan khusyuk………, tuk menyerap percikanmu,
Kutegakkan niat dan tekad ..., tuk menyelami cahayamu,
Kulangkahkan kehendak …..., tuk menaburkan benih cahayamu.
Cahayamu kubuka lebar …, karena kebutuhan untuk jalan pembuka kegelapan,
Cahayamu kutaburkan ...…, karena kewajiban untuk penerang kegelapan,
Cahayamu kusampaikan …, karena keharusan untuk penebus kebodohan,
Cahayamu kuwasiatkan …, karena amanat untuk harta peninggalan,
Cahayamu kusampaikan …, karena wasiat untuk perbuatan,
Cahayamu kuberikan … …, karena keyakinan untuk pegangan.

36
Semua aku lakukan ;
Karena kemurahan, sebagaimana yang telah engkau buktikan,
Karena keharusan, sebagaimana yang engkau ajarkan dan pengakuan yang engkau yakinkan,
Karena kewajiban, sebagaimana yang engkau tugaskan, dan kasih sayang yang engkau contohkan,
Karena bagian, sebagaimana yang engkau lakukan, dan keinginan yang engkau wasiatkan.
Aku merupakan bagian yang meneruskan perjalanan, menerangi kegelapan, memerangi kebodohan,
Aku hanya merupakan warisan…., yang melanjutkan tahta kebesaran tauhid darma kejuhudan,
Aku hanya merupakan titipan.…., yang memelihara harta kekayaan dan kejayaan dari keyakinan.

Wahai para mustika cahaya pemegang tahta pewaris cahaya …. Sang Bangunan Cahaya …… !
Kumohon kelapangan tuk kusampaikan cahayamu .., sebagai kewajiban,
Kumohon ketulusan tuk kuberikaan cahayamu …..., sebagai amalan,
Kumohon pengertian, tuk ku titipkan cahayamu …, sebagai perbekalan,
Kumohon keridhaan, tuk ku wariskan cahayamu …, sebagai kekayaan,
Ku mohon kepahaman, tuk ku teruskan cahayamu ..., sebagai keharusan.
Semua aku lakukan, … :
Karena kasih sayang yang engkau contohkan,
Karena kemurahan yang engkau buktikan, dan keharusan yang engkau ajarkan,
Karena pengakuan yang engkau yakinkan, dan kewajiban yang engkau tugaskan,
Karena bagian yang engkau akukan, dan keinginan yang engkau ingatkan.
Aku merupakan bagian … yang meneruskan perjalanan,
Aku merupakan bagian … yang menerangi alam kegelapan, yang memerangi kebodohan,
Aku merupakan warisan … yang melanjutkan tahta kebesaran,
Aku merupakan titipan … yang memelihara harta kekayaan dan kejayaan.

Wahai para mustika cahaya pemegang tahta ahli waris cahaya …. Sang Penabur Cahaya….!
Kumohon ketulusan tuk dapat menyertaiku, sebagai kemanunggalan,
Kumohon kepahaman tuk dapat mendampingiku, sebagai perikatan,
Kumohon kebijakanmu tuk dapat melakukan, sebagai kebersamaan,
Kumohon kearifanmu tuk dapat mengingatkanku, sebagai persaudaraan.
Semua aku lakukan, … :
Karena kasih sayang yang juga engkau lakukan, dan kemauan yang engkau inginkan,
Karena kejuhudan yang juga engkau buktikan, dan keharusan yang juga engkau pahamkan,
Karena pengakuan yang engkau yakinkan, dan kewajiban yang juga engkau laksanakan,
Karena bagian ketaatan yang engkau akukan, dan keharusan yang juga engkau ingatkan,
Aku juga merupakan bagian … yang meneruskan perjalanan, melakukan petualangan,
Aku juga merupakan bagian … yang menerangi alam kegelapan, memerangi kebodohan,
Aku juga merupakan warisan … yang melanjutkan tahta kebesaran, memelihara kehormatan,
Aku juga merupakan titipan … yang memelihara harta kekayaan dan kejayaan.

Ahli Warismu,

37
Untukmu …… Ahli Warisku
“ Silsilah dan Tatapakan Perjalanan Kesejatianku
( Tatapakan Raga, Jiwa, Sukma, Akma dan Nyawa )

Wahai ………. ahli warisku,

Sungguh berat bebanmu dan berat pula tantanganmu, besar nilaimu dan besar pula perjuanganmu.
Engkau lahir dan terlahir :
Di alam buana yang tua renta, disaat redupnya cahaya menjelang sirnanya cahaya,
Di saat semarak tipu daya, di tengah gemerlapnya congkak dan aniyaya,
Di saat jayanya angkara, di tengah bara gemerlapnya angkara murka,
Di saat menjulangnya jaman kebébasan, di tengah kehidupan yang menyempitkan,
Di saat bertahtanya keanéka ragaman nafsu raga, di tengah menjelang runtuhnya tauhid dan
ambruknya juhud.

Wahai jiwa ….!.


Yang hidup dengan penuh tantangan dan rintangan ……,.
Yang hidup dengan penuh kesulitan, perjuangan dan pengorbanan .…,
Yang hidup dengan penuh ketelitian dan kewaspadaan …….

Angkatlah kepalamu sebagai harapan ............., bukannya kecongkakan,


Tundukkanlah jiwamu sebagai penantian…..., bukannya ketakutan,
Rendahkanlah hatimu sebagai penyerahan …, bukannya rendah diri,
Sujudkanlah jiwa ragamu sebagai pengabdian, bukannya kemunafikan.

Berdirilah dengan yakinmu, dan bersimpuhlah dengan kesungguhanmu


Terlentanglah dengan penyerahan diri, dan bersujudlah dengan kerendahanmu,
Berjalanlah dengan dzikir dan do’a, dan berlarilah dengan hati dan dan pikiranmu.
Berpakaianlah dengan mahkota kebesaran takwa, dan berkendaraanlah dengan agamamu,
Berpeganglah dengan tongkat syahadat, dan bersandanglah dengan keris pusaka keimananmu,
Bersabdalah dengan cahaya hikmah karomah, dan berlindunglah dengan cahaya ilmu sejatimu.
Tegaklah dengan tauhidmu, berbuatlah dengan juhudmu dan bertindaklah dengan adab kesejatianmu

Bangkitkanlah mayat dalam jiwamu, dengan dzikir dan do’amu,


Ramaikanlah rumahmu dengan tasbihmu, dan hiasilah makammu dengan budi pekertimu,
Terangilah kuburanmu dengan ilmu sejatimu, dan ketuklah nuranimu dengan fatwa dan wasiatmu,
Kejarlah percikan cahaya yang terbentang dihadapanmu,dan raihlah mustika permata dalam dirimu,
Lawanlah Fir’aun yang ada dalam dirimu, dan perangilah dajal yang menguasai kehidupanmu,
Lumpuhkanlah tipu daya dalam pikir dan hatimu, dan kembalilah dengan hijrah keharibaan Dzat
Yang Mahatahu.

38
Wahai ………. ahli warisku,
Sambungkanlah lidahku dengan sabdamu, dan selesaikanlah tanganku dengan perbuatanmu,
Lanjutkanlah petualanganku dengan langkah kaki kehidupanmu, dan raihlah keinginanku dengan
niat dan tekadmu,
Benahilah tapak ragaku, uruslah tapak jiwaku, peliharalah tapak sukmaku, jagalah tapak akmaku,
dan amankanlah tapak nyawaku,
Peliharalah adab tauhid darma juhud ragamu, jiwamu, sukmamu, akmamu dan nyawamu,
Peliharalah adab kesejatian syaré’at ( jiwa raga ) perjalanan tauhid darma juhud satria awal jagat –
Ahmad bin Abdullah, yaitu “ Syari’at Muhammad ,”
Jagalah adab kesejatian hakékat ( akma-sukma ) perjalanan tauhid darma juhud satria tengah jagat –
Imam Mahdi Sang Waruga Jagat Raya, yaitu “ Hakekat Muhammad “,
Janganlah kausentuh yang bukan adabmu, kecuali atas kuasa dan kehendak Yang Mahakuasa.
Yaitu adab kesejatian ma’rifat ( nyawa ) perjalanan tauhid darma juhud satria akhir jagat - Insan
Sang Agung, yaitu “ Ma’rifat Muhammad “,
Engkaulah ahli warisku yang menjadi silsilahku, dan rangkaian perjalanan tauhid darma juhudku,
Engkaulah cita dan harapanku dan dan engkaulah buah hati idamanku.
Hati selalu berharap, jiwa berdo’a, raga berusaha, kepada Sang Maharaja Penguasa Jagat Raya,
Agar kasih sayang dan kecintaanku, kelembutan dan kasarku, marah dan diamku, baik dan jelékku,
kebohongan dan kepura-puraanku, masabodoh dan perhatianku,
Senantiasa menjadikan engkau … :
Santri sejati, yang rendah hati dan tahu diri, haus dengan cahaya dahaga dengan permata,
Gembalaan setia, yang patuh terhadap tuannya, mengerti terhadap majikannya,
Pengembala mulia, yang tegar dan kukuh memegang tongkat pusaka bermakna cahaya,
Petualang sejati, yang rajin menelusuri diri, menyelami arti, mencari hakekat diri sejati,
Pengembara sejati, yang mampu melewati persinggahan adab bangunan kesejatian-Nya,
Sastrawan sejati, yang pandai menulis arti dalam diri membaca makna dalam jiwa,
Seniman sejati, yang mampu mengukir arti, memahat makna, melukis misil, menggambar siloka,
melantukan dzikir menyanyikan do’a, menyuarakan kepada diri sejati raga bernyawa,
Hartawan sejati, yang kaya akan harta Mutiara dan Permata Cahaya Jiwa,
Ahli sejati, yang ahli menguasai diri, mengerti arti, menguasai makna, mengerti kata mengenal sabda,
Ulama sejati yang memahami rahasia alam semesta, mahluk tercipta dan sang Pencipta dalam diri,
Wali sejati, yang memegang tahta Mustika Permata Cahaya,
Pemimpin/ khalifah sejati, yang mampu pemimpin diri.
Aku selalu menanti, di tempat penantian di alam penuh harapan,
Menunggu untuk bersatu, menyatu, dan manunggal menjadi satu,
Berkumpul bersama saudara para sejati di depan Mahasejati,
Untuk tegak berdiri sesama tinggi duduk bersimpuh sesama rendah, bersujud bersama di makom
Mahasejati.

Ahlimu,

*****

39
Kepada …… Ibunda Pertiwi
“ Negriku - Tanah Airku ”

Wahai …… Ibunda Pertiwi ….!


Sungguh mulia nilai kesejatianmu,
Engkau adalah darma kerasiahan dan simbol perbuatan Sang Penguasa alam semesta,
Engkau adalah kitab bacaan, dan ajian perbuatan Sang Jagat Raya bagi pengisi bumi kuasa buana,
Engkau adalah perjalanan masa, petualangan jaman, dan persinggahan pengembaraan pengisi jaman.

Wahai …… Ibunda Pertiwi ….!


Sungguh agung nilai jatidirimu,
Engkaulah jatidiri Ki Sunda, bangunan Dwipantara, dan darma Nusantara,
Sebagai wujud cahaya bayang kebeningan, bul putih dan keanekaragaman Sang Mahacahaya,
Sebagai wujud rahasia Dat lalo, Cat lalo, Los lalo Sang Penguasa alam semesésta,
Sebagai wujud misil siloka Dzat, Sifat dan Af’al Sang Mahakuasa,
Sebagai wujud simbol jatidiri, bangunan dan perbuatan Sang Penguasa Jagat Raya,
Sebagai wujud misil siloka Alloh, Muhammad dan Insan Sang Mahatunggal,
Dan engkaulah …. pusaka kebesaran jatidiri Sang Waruga Jagat Raya.
Wahai …… Ibunda Pertiwi ….!
Sungguh luhur makna hidupmu,
Engkaulah Sang Saka Pusaka Manunggal Lima - Mustika Permata Cahaya,
Yang benyawa Su-nda, berakma Dwi-pa-nta-ra, bersukma Nu-sa-nta-ra, berjiwa Ga-luh Nusantara,
dan beraga Sunda Nusantara,
Dengan darma nyawa Sundamu, di pundakmu kau pikul beban amanah Mahasejati wasiat para sejati
Dengan darma akma Dwipantaramu, di pinggangmu kaupikul aisan keseimbangan langit dan bumi
Dengan darma sukma Nusantaramu, di tanganmu kaupegang tongkat keseimbangan merah putih
Galuh Ratu Sunda (Garuda ) mu.
Dengan darma jiwa Galuh Nusantaramu, di kakimu kaulangkahkan tauhid perjalanan kebesaran
a-ga-ma luhurmu
Dengan darma raga Sunda Nusantaramu, kau pegang kebesaran na-ga-ra darma juhudmu
Dan engkaulah … pusaka kebesaran bangunan alif di satengahing jagat , kesejatian tauhid darma
juhud Sang Ratu Adil.

Wahai …… Ibunda Pertiwi ….!


Sungguh luhur darma nyawa perbuatan hidupmu
Engkaulah Sang Saka Pusaka Manunggal Lima - Mustika Permata Cahaya
Jatidiri Deugdeug Jaya Pancanaga, tiang Batuwangi Guntur Geni, bangunan Silihwangi Pajajaran,
darma Kitab Mahacahaya Nabi Muhammad Rosul penengah, dan perjalanan Imam Mahdi,
Bangunan darma nyawa Batuwangi, akma Siliwangi, sukma Munding Wangi, jiwa Prabu Wangi,
dan darma raga Wewangi Sejati,

40
Ber-ulah Pancanaga, berkendaraan Garuda, berpakaian Mérah Putih, bertahta khalifah tongkat
komando Garuda, dan berdarma Kemanunggalan Lima,
Dan engkaulah ….. pusaka darma Satria ( Piningit ) adab pingitan, perjalanan satria penengah
Nabi Muhammad Rosul kedua, petualangan Sang Waruga Jagat Raya - Ratu Adil – Imam Mahdi di
jaman panengah bangunan kedua kesejatian hakékat-Nya di bumi.
Wahai …… Ibunda Pertiwi ….!
Sungguh luhur tauhid darma kejuhudanmu,
Engkaulah Sang Saka Pusaka Manunggal Lima - Mustika Permata Cahaya,
Yang telah menjalani perjalanan rahasia dengan keluh kesah dan petualangan kerahasiaan,
Yang telah menyimpan jaya mengubur kejayaan, dan menghentikan petualangan kejayaan,
Yang telah menanggalkan seluruh pakaian, dandanan, kendaraan dan pusaka kebesaran kejayaan
tauhid darma juhud amparan jaman,
Yang telah mengantarkan Satria Agung darma utusan petualangan Satria Jagat Raya awal jaman,
Yang telah memberi jalan berlayarnya perahu nuh bangunan Ki Arab yang menjadi kendaraan,
Demi hadirnya cahaya keagungan awal jaman, dan tegaknya bangunan kesejatian syare’at-Nya,
Dengan keluhuran tauhid darma kerahasiaan pa-ra-hyang kujuhudan ra-buyut penguasa kejayaan,
Engkaulah Ibunda Pertiwi yang telah berpulang, tanah air yang pergi, dan negri yang hilang,
Engkaulah Atlantis yang hilang, Sulaeman yang tekubur, dan Perahu Nuh yang karma,
Engkaulah perahu yang ditangkubkeun, gunung lumbung yang terkubur dan harta karun terpendam,
Wahai …… Negriku ….!
Sungguh malang nasibmu, besar deritaanmu, dan tinggi pengorbananmu selama pergi ditinggal jaya,
Ragamu yang tua rénta, telah tercabik pelampiasan sang angkara murka penguasa durja buana,
Hidupmu yang ditinggal, telah dirampas angkara dirampas murka yang berjiwa anjing srigala,
Nyawamu yang ditinggal, harus berkeluh kesah dengan panas bara nafsu angkara para buta raksasa,
Perjalananmu yang ditinggal, harus bercengkrama dengan derita, genangan darah dan derai air mata.
Harga dirimu dirampas, jatidirimu dipangkas, kehormatanmu diperkosa,
Kekayaanmu dirampas, darahmu dihisap, tenagamu diperas dan keringat sisamu dikuras,
Diikat nyawa, dicengkram kekuasaan, dirampas ladang, ditutup mata,
Dipangkas sejarah tali ikatan silsilah kesejatian, ditabur kebodohan, dicipta keanéka ragaman
kesukuan, dihidupkan perselisihan sesama keturunan,
Dibuka persekongkolan adab perbudakan, dihisap darah nyawa kehidupan, dihirup air mata jiwa, dan
dicampakan air mata raga,
Engkau dipaksa mengakui sebagai bangsa perbudakan kaum pribumi hinaan yang harus melepas
hidup menyerahkan nyawa kepada Sang Buta Raksasa penguasa raga Batara Kala penguasa durja,
Engkau dipaksa berdiri tegak, di atas derita, berjalan di atas puing reruntuhan sisa penggalan nyawa,
sebagai bangsa yang tidak beradab, tidak memiliki jatidiri, harga diri dan kehormatan diri.
Terbahaklah ….. Sang Penguasa Durja buana titisan dajal, nyawa batara kala, berwajah fir’aunnya
dunia yang menunggangi raga manusia, berkendaraan nafsu angkara durja berdarma kala, yang
bertepuk dada, memandang sebelah mata dan ilang rasa sebagai insan manusia,
Oléh ketidaktahuan akan jatidiri, ilangnya pusaka tapak diri, dan samarnya silsilah kesejatian diri,
dengan akuan sirnanya Sunda, runtuhnya Dwipantara, dan ilangnya Nusantaramu.

41
Tertawa rianglah …., para pemulung bongkahan yang mendapat bagian titipan peroléhan rampasan
karya penggalan, peninggalan jaman kejayaan kezaliman darma penjajahan,
Tertawa senanglah ……, para pengintip cipratan, yang merasa punya harapan dan kesempatan
meraih warisan peroléhan karya penggalan, peninggalan jaman terbelakang untuk memisahkan,
Tersenyumlah …, para pemegang mahkota rampasan pusaka curian, dengan akuan akan menjadi tuan
dan rujukan bagi ahli waris tatapakan penjarahan di kemudian,
Tersipulah ….., para ahli waris keturunan yang menikmati hasil penjarahan, bertepuk dada
memejamkan mata dengan akuan berjaya bagi para panutan kezaliman.
Wahai …… Negriku ….!
Mereka terbelenggu oléh kebodohannya dan tertipu daya oléh keserakahannya,
Engkau bukanlah kejayaan sisa, tetapi terkubur sementara terpendam ketentuan-Nya,
Nyawa Sundamu dan akma Dwipantaramu tidaklah sirna, tetapi pergi sementara kepangkuan-Nya,
Sukma Nusantaramu dan Galuh Nusantaramu tidaklah ilang tanpa karana, tetapi berpulang untuk
sementara keharibaan-Nya,
Kebesaran jatidiri dan kejayaan bangunan kesejatianmu takkan sirna, sekalipun semua nilai sudah
disempitkan sepanjang perjalanan masa dan jaman, dirusak sepanjang petualangan darma cengkraman
kejayaan firáun kuasa dajal.
Karena telah engkau lukiskan dalam kehidupan alam, dan kau ukirkan dalam darma makhluk semesta,
Karena telah kautitipkan dalam perjalanan kehidupan alam dan kau sisipkan dalam petualangan
darma para nyawa makhluk jagat raya,
Karena telah kautitiskan kepada para nyawa, kauhembuskan kepada para akma, dan engkau taburkan
kepada para sukma ahli warismu di dalam perjalanan kerahasiaan,
Hanya sebatas jiwa darma Galuh Nusantara dan raga darma Sunda Nusantaramu, kaubiarkan
disentuh nafsu, dijamah angkara, dicabik anjing srigala, dan ditelan ular berbisa makhluk bumi beraga
manusia, berwajah fir’aun dunia.
Wahai …… Negriku ….!
Mengeramlah Garuda, meneteslah telormu,
Selamatlah ragamu dan tertolonglah nilai kesejatianmu sebelum sirna,
Berdirilah tapak sukma tilas akma, tapak akma tilas nyawa, para satria nyawa titisan Sunda darma
Dwipantara generasi wali kesembilan, amparan darma akma a-ga-ma luhur darma sukma Na-ga-ra,
Bertindaklah tongkat Garuda ( Galuh Ratu Sunda / nagara kartagama ) dan bersabdalah Sang Puah-
ra-bu ( Prabu ) kesejatian barisan roh suci ngusumah jaya (Brawijaya-kusumah) ahli waris sang guru
Wijayakusumah yang memikul beban amanat pa-ra-hyang wasiat pa-ra-buyut Sunda Dwipantara
Nusantara sebelum menengkurapkan perahu jaya ( tangkuban pa-ra-hyang ) nya,
Sebagai darma pembuka pintu gerbang pengantar jaman berdirinya bangunan alif di satengahing
jagat bagi para calon satria Nusantara,
Maka terbukalah pintu darma bagi para calon satria nusantara :
Pusaka Pancanaga, sebagai amparan perjalanan kesejatiannya,
Pusaka Garuda, sebagai kendaraan tauhid darma juhudnya,
Pusaka Dwipantara, amparan bumi dan langit, pasangan hidup “Sang Dewa-Dewi”
Sri Baduga Maharajá Sang Waruga Jagat Raya.
Kemanunggalan pa-ra-hyang, perjalanan pa-ra ba-ta-ra darma pa-ra-dewa-ta.

42
Maka :
Lepaslah jiwa merdékalah raga berdirilah bangunan negara,
Berdirilah tapak raga tilas jiwa, tapak jiwa tilas sukma, para satria jiwa raga titisan Nusantara,
amparan tauhid darma juhud generasi kesejatian 1,0,1,7,8,1,9,4 dan 5, yang memikul beban amanat
Pa-ra-hyang darma pa-ra-buyut Nusantara,
Bertindaklah Sukarno, darma Pak Karno, kesejatian Bung Karno, pengembang amanat nagara wasiat
para calon anak bangsa,
Dihunuslah tongkat komando Garuda, berkatalah sang proklamator pembuka pintu gerbang pengantar
kemerdekaan bagi anak bangsa Nusantara.
Maka :
Berdirilah tapak raga tilas jiwa, tapak jiwa tilas sukma, para satria titisan Nusantara,
Berwujud sikap dan pernyataan berbuah Proklamasi Kemerdékaan Républik Indonésia,
Berwujud niat dan itikad, cita – cita dan harapan berbuah pembukaan Undang-Undang Dasar ’45,
Berwujud adab darma berbangsa dan bernegara berbuah batang tubuh Undang-Undang Dasar ’45,
Berdirilah simbol tiang pancang lima nusantara kesejatian manunggal lima bangsa negara, berbuah :
Pancasila sebagai dasar negara, Burung Garuda sebagai lambang negara, Mérah Putih sebagai bendera
pusaka negara, kepala negara sebagai kepemimpinan nasional, dan Bhinéka Tunggal Ika sebagai
wujud kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Berdirilah Republik sebagai bentuk negara dan Indo Malanesia sebagai nama negara amparan kepura–
puraan ikatan perjalanan kerahasiaan,
Sebagai kearifan jiwa, bukannya penolakan, penampikan dan pengingkaran akan nilai kesejatian diri,
Sebagai kebijaksanaan raga, bukannya pencampakan akan jatidiri, harga diri dan kehormatan diri,
Sebatas kehendak :
Tuk memelihara bukti dan memberi pengakuan atas perbuatan yang telah memenggal jatidiri menjadi
kepingan, dengan semaraknya kaum kesejatian dan tersebarnya kaum kesukuan,
Untuk penghibur kekecewaan atas kegagalan dari sebuah pengakuan kemenangan fir’aun atas
penghancuran, penglenyapan dan pengsirnaan nilai kesejatian,
Tuk mengenang perlakuan atas perbuatan yang telah menginjak–injak harga diri, memperkosa
kehormatan diri, dan mencabik cabik jati diri, menjadi serpihan darma yang berakar nilai ke akuan
dan tumbuh suburnya semarak kepentingan.
Sebatas harapan :
Agar sudi mengingati dan mau meratapi, dapat mencintai diri, tidak kehilangan syukur dihari nanti
Agar tumbuh kehendak mengaji dan menggali, tidak kehilangan jatidiri, harga diri, kehormatan diri
Agar bisa mengerti dan memahami, tidak lupa diri, mengingkari diri dan kehilangan arah hidup nanti
Sebatas darma,:
Sebagai pembelajaran atas rangkaian sejarah atas perjalanan panjang yang menyakitkan dan
melelahkan, sampai kepada lingga gapura tengah jaman
Sebagai pembuka pintu gerbang menuju kembalinya kejayaan yang akan menjadi persinggahan jaman
Sebagai pengantar perjalanan tauhid darma kejuhudan yang akan menjadi perahu nuh kendaraan
Satria Agung darma utusan petualangan Satria Jagat Raya tengah jaman,
Yang misil silokanya sudah tertulis dan terbentang di semua darma kehidupan makhluk ciptaan-Nya

43
Wahai …… Ibunda Pertiwi ….!
Sungguh malang nasibmu, besar deritanmu, dan tinggi pengorbananmu,
Seumur jagung mendapat napas menghirup lepas, sepintas peroleh bebas menghela napas,
Dan kau harus gerah berkeluh kesah terbakar panas, terpuruk lebih keras, tercabik lebih memelas,
Menangisi sial, meratapi malang, oleh nasib yang harus kembali ke jaman belakang.
Hidupmu kembali dikuasai nafsu dimiliki angkara dirampas durja titisan yang berjiwa anjing srigala,
Nyawamu kembali harus berkeluh kesah dengan panas bara nafsu angkara warisan buta raksasa,
Perjalananmu kembali harus bercengkrama dengan derita dan derai air mata dari ulah titisan yang
berjiwa ular berbisa.
Nyawamu dirampas, jati dirimu dipangkas, harga dirimu digadai, kehormatanmu diperjualbelikan,
Kekayaanmu dijarah, darahmu dihisap, tenagamu diperas dan keringat sisamu dikuras,
Nyawamu diikat, kekuasaanmu dicengkram, ladangmu dirampas, mata mulutmu ditutup.
Engkau dipaksa menerima menjadi negri kekuatan bangsa perbudakan, yang melepas hidup
menyerahkan nyawa kepada titisan Sang Buta Raksasa penguasa raga Batara Kala penguasa durja,
Engkau dipaksa berdiri tegak di atas derita anak bangsa, terbiasa hidup di atas genangan darah dan
air mata dan diberjalan di atas puing reruntuhan sisa penggalan nyawa sendiri,
Engkau dipaksa menerima keadaan tidak memiliki jatidiri, harga diri dan kehormatan diri.
Sebagai bangsa yang tidak beradab dan tidak menentu.
Oleh kelalaian, kelupaan, kealfaan, kecerobohan, ketidak telitian, dan kesengajaan,
Oleh kemasabodoan, ketidak pedulian, ketidak pekaan dan kesengajaan,
Dari ahlimu sendiri :
Yang tetipu angan angan, terlupa oleh semaraknya keanéka ragaman perlombaan yang menyesakkan,
Yang terperdaya penasaran, terbuai hangatnya selimut asmara jaman kebebasan yang menyakitkan,
Yang terkubur kesadaran dan terlupa dengan fatamorgana kemegahan yang mensirnakan,
Yang terkubur ingatan ilangnya akal, terbius gemerlap keanéka ragaman pikiran yang menyempitkan,
Yang tertutup hati terkubur nurani, terbuai dengan kesibukan mengejar ketidak pastian.
Terbengkalailah sejarah tali ikatan silsilah kesejatian, terbinalah keanéka ragaman kesukuan,
Terpupuklah jiwa keakuan, memuncaklah perselisihan sesama keturunan menghancurkan persatuan,
Terbinalah persekongkolan terbuka peluang adab perbudakan, merusakkan kesatuan,
Terhiruplah air mata jiwa tercampakan air mata raga, terpupuklah kebodohan terpuruk kehidupan,
Terlupakanlah amanat keagungan wasiat kemuliaan, terkuburlah niat kesucian dan itikad keluhuran,
Terbengkalailah bangunan tauhid robohlah tiang iman, rubuhlah kejuhudan, ilanglah adab – adaban
kesejatian dan sirnalah akhlak budi pekerti,
Terbengkalailah tugas dan kewajiban, sirnalah cita dan hapuslah harapan kemerdekaan,
Tertutuplah kepekaan, mabuk kepayanglah dengan banyak kesempatan meraih angan – angan yang
membangkitkan ketidak puasan, lumpuhlah syukur, berdirilah tiang murtad berkibarlah bendera kufur.
Sia-sialah darah dan air mata, yang bercucuran sepanjang masa dan jaman, sia-sialah nyawa
kehidupan perjuangan dan pengorbanan yang dipertaruhkan,
Tanpa pengakuan karena tingginya keakuan dan kesombongan. Tak ada kejujuran karena tinginya
kemunafikan dan banyaknya tangan.

44
Terbahaklah ….. para titisan Sang Penguasa Durja buana titisan dajal nyawa batara kala berwajah
fir’aunnya dunia yang menunggangi raga anak bangsa, berkendaraan nafsu angkara durja berdarma
kala, yang bertepuk dada, memandang sebelah mata ilang rasa, sebagai saudara sesama anak bangsa,
Tertawa rianglah …., para pemulung bongkahan yang mendapat bagian titipan peroléhan rampasan
karya Fir’aun penggalan dajal darma pengrusakan,
Tertawa senanglah……, para pengintip cipratan, yang merasa punya harapan dan kesempatan meraih
warisan peroléhan karya fir’aun penggalan dajal tuk memanfaatkan peluang,
Tersenyumlah …, para pemegang mahkota rampasan pusaka curian tatapakan fir’aun penjarahan
dajal, dengan akuan akan menjadi juragan kekuasaan bagi ahli warismu dikemudian,
Menangislah engkau …., merataplah para ahlimu yang menjadi sasaran fir’aun amukan dajal.
Wahai .…. Ibu Pertiwi…….…. !
Sungguh tuli dan tak tahu malu, tidak bisa mengerti semua arti dan memahami semua makna,
Sungguh buta tak tahu diri, tak bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan tuk meraih harapan
Sungguh buta tak tahu diri, dan tak mau tahu, bahwa aku lahir :
Dari jatidiri yang tua rénta yang tercabik cabik – cabik angkara murka sang penguasa durja,
Dari genangan darah dan derai air matamu, dan perjuangan antara hidup dan mati para ahlimu,
Dari sisa darah, nyawa dan nafasmu, dan sisa tenaga dan keringat para ahlimu,
Dari serpihan, reruntuhkan dan puing – puing kemalangan perjalanan panjangmu,
Dari amanat yang menjadi kehormaanmu dan wasiat yang menjadi harga dirimu.
Wahai .…. Ibu Pertiwi…….…. !
Janganlah Kau menangis pilu, karena masíh ada waktu mengembalikan reruntuhan kejayaanmu,
Janganlah meratap sedih, karena masíh banyak yang belapati membangun puing puing kejayaanmu,
Janganlah kauputus-asa tak tampaknya béla, karena belapati baru memulai dari darma adab rusiah
ma’rifat, membangun barisan keagungan para satria nyawa Gempar Padepokan Wangi,
Janganlah kaukecewa tak tampaknya jasa, karena jasa merangkak baru sampai darma adab rahasia
hakekat batin, membangun barisan kemulyaan para satria akma Gempar Siliwangi,
Janganlah kaumerana tak tampaknya karya, karena karya melangkah baru sampai darma adab rahasia
hakekat lahir, membangun barisan kemulyaan sukma para satria sukma Gempar Garuda,
Janganlah kau bersedih tak tampaknya darma, karena kaki menginjak baru sampai darma adab
rahaisah syare’at batin, membangun barisan keluhuran para satria jiwa Gempar Nusantara,
Janganlah kauputus harapan belum adanya nyata, karena masih tersisa tenaga tuk berdarma adab
syare’at lahir dan sisa waktu tuk melangkah nyata membangun silsilah. membangun barisan keluhuran
para satria raga Gempar MundingWangi darma menabur wewangi sejati,
Kalaupun tidak, sisa waktu bisa ditunggu tuk berdarma nyata. Karena telah tumbuh anak cucu tunas
bangsa generasi silsilah ahli waris buah harapan kesejatian. Yang bernyawa Sunda, akma Dwipantara,
sukma Nusantara, jiwa Galuh ( tauhid ) nusantara dan raga Sunda ( juhud ) nusantara, dan sudah
mengerti arti memahami makna Indo Malanésiamu.
Aku hanya bisa berbuat dengan ketentuan darma menurut adab kesejatian-Nya.
Karena aku dicipta sebagai makhluk beradab, dan engkaulah yang telah mewariskan nilai–nilai
peradaban yang ditunda dan dituding sirna.

Ahlimu,

45
Untukmu …… Saudaraku
“ Sesama Anak Bangsa ”

Wahai ……… Saudaraku……… !


Syare’at adalah kehidupan, aturan dan permainan; kenyataan, kekuatan, dan keharusan; jembatan,
jalan dan kendaraan; darma, perbuatan dan amalan.
Negara adalah wadah, rumah dan tempat tingla; arena, gelanggang dan ladang; garapan, kerjaan dan
loan; kebutuhan, keharusan dan keperluan.
Bangsa adalah penghuni, pengisi, pribumi dan gembalaan; tujuan, kejaran dan pencapaian; kumpulan,
himpunan dan gabungan; kesatuan, kebersamaan dan kemanunggalan.
Sejati adalah jati diri dan bangunan kesejatian; nilai, harga dan kehormatan; harkat, derajat dan
martabat; cita, ide dan hakekat.
Syare’at akan sirna bila diabaikan, dan negara akan hancur bila dibiarkan,
Bangsa akan hilang bila dicampakan, dan sejati akan sirna bila dilupakan.
Mengabaikan syare’at, kiamat datang menjelang. Membiarkan negara, kerusakan datang bertandang.
Mencampakan bangsa kelenyapan datang menjemput. Melupakan sejati kelenyapan datang menjelang.
Yang satu tak dapat diabaikan ……… yang lain tak dapat dibiarkan,
Yang satu tak dapat dilupakan ……… yang lain tak dapat dimasabodohkan,
Yang satu tak dapat dikesampingkan … yang lain tak bisa dihilangkan
Yang satu tak dapat dilenyapkan …….. yang lain tak dapat dihilangkan,
Yang satu tak dapat dianggap enteng… yang lain tak dapat diremehkan,
Semua merupakan kesatuan, kemanunggalan, kesejatian dan kesempurnaan.

Wahai … Saudaraku … !
Tidakkah engkau ingat, bahwa kita adalah bangsa yang besar ?
Dibesarkan :
Dari perjalanan panjang melelahkan dan jaman yang saling bergantian,
Dari masa yang menghimpit dan kepahitan dan kehidupan yang bergelombang,
Dari kebodohan yang menggelapkan dan bara yang menghanguskan,
Dari gejolak yang menerjang bergantian dan perbudakan yang menyakitkan.
Engkaulah bangsa :
Yang tercabik karena kebodohan dan terhempas karena keserakahan,
Yang lemah karena kealpaan dan hanyut karena kelalaian,
yang tenggelam karena kegelapan,
Kebodohanlah yang membawa kita .…… kepada perbudakan dan keserakahan,
Keserakahanlah yang mengantarkan kita .... kepada bercerai berai dan pertentangan,
Kealpaanlah yang menggiring kita …… kepada kesombongan dan kecongkakkan,
Kelalaianlah yang mengantarkan kita ...… kepada kepahitan, duka dan nestapa,
Kegelapanlah yang menghantarkan kita ... kepada terbelenggu, mati dan kaku.

46
Wahai …….. Kiranya …. !
Kita tak mampu bercermin bening …, karena bersemayam sombong dan congkak,
Kita tak bisa berpikir jerih………., karena terbelenggu kebodohan,
Kita tak dapat berindra jelas…….., karena terlena dengan angkara,
Kita tak mampu merasa peka ...….., karena tertutup serakah dan gulita,
Kita tak mampu berkarya nyata ....., karena tak miliki daya,
Kita tak bisa ngaji diri…… .……, karena padamnya cahaya suci.
Kita habiskan waktu dengan nafsu …, padahal waktu terus melaju,
Kita sia-siakan masa dengan nista …., padahal kala terus berlalu,
Kita abaikan jaman dengan kebodohan, padahal kehidupan berjalan bergantian,
Kita campakkan sejarah dengan kecongkakan, padahal sejarah terus bergelombang,
Kita buang kala dengan kegelapan, padahal kehidupan perlu lentera penerang.
Kapankah kiranya kita menjadi besar …, padahal waktu selalu ditempuh,
Kapankah kiranya kita menjadi jaya …., padahal masa selalu menjemput,
Kapankah kiranya kita menjadi perkasa , padahal jaman selalu menghadap,
Kapankah kiranya kita menjadi bahagia., padahal dunia selalu menghampiri.
Wahai ….. Ibunda Pertiwi …. !
Sungguh malang nasibmu ….,
Engkau besar tapi tak pernah menjadi besar, engkau kaya raya tapi melarat,
Engkau kuat tapi lemah dalam diri, engkau jaya tetapi hanya dalam kata dan cerita,
Ku tak sudi bila engkau hanya sekedar menjadi penjilat dan tak rela sekedar menjadi pengikat,
Ku tak mau bila engkau hanya sekedar menjadi pengemis, dan tak rela hidup terus meringis,
Ku tak sudi bila sekedar menjadi budak, dan tak rela bila engkau hanya sekedar menjadi pengikut..
Ingatlah …… wahai….. saudaraku ……. !
Negeri yang berdiri tegak ini, dibangun dengan gelora tekad dan semangat,
Negri yang berdiri jaya ini, dibangun dengan percikan darah dan serpihan nyawa,
Negeri yang berdiri perkasa ini, dibangun dengan rintihan duka dan nestapa ,
Negeri yang berdiri kokoh ini, dibangun dengan tetesan keringat dan derai air mata,
Negeri yang berdiri besar ini, dibangun dengan kebersamaan dan persaudaraan,
Negeri yang berdiri megah ini, dibangun dengan ketulusan, cinta dan pengorbanan.
Dari para jiwa sejati yang tahu diri dan rendah hati; yang mengerti arti, dan punya harga diri; yang
telah pergi mendahului,
Yang ada dan terhampar diseluruh nusa, sebagai amanat, wasiat, kemauan dan harapan,
Yang ada dan tersebar diseluruh negri, sebagai warisan, peninggalan, kasih sayang dan ketulusan.
Wahai ….. saudaraku ………. !
Sejati adalah sejati, suci dan murni, lahir dari dalam diri, tumbuh dari harga diri, dibesarkan nurani,
Yang lahir di seluruh negeri tidak terkecuali, menyerahkan jiwa dan raganya untuk pertiwi,
Jangalah kita campakkan, kita hinakan, kita sia-siakan, kita abaikan, dan kita hempaskan
Mereka adalah sejati yang melahirkan banyak arti, sejati yang melahirkan diri sendiri,
Mereka sejati yang melahirkan pertiwi, sejati yang berdiri di atas nurani.

47
Wahai … para sejati , leluhur silsilah negeri …… !
Aku lahir dan terlahir karenamu ... dan ku kan menjemputmu,
Aku menghadap kepadamu …….... dan mohon do’a restumu,
Aku harus berjalan sepertimu dan meneruskan riwayatmu, berdiri sepertimu menghidupkan sejatimu,
Aku harus bersandar sepertimu, menegakan harga dirimu, bernafas sepertimu menghidupkan nurani.
Aku kan membisikan saudaraku ...…, memohon darah dan jiwanya,
Aku kan membangunkan saudaraku.., tuk membangunkan harga dirinya,
Aku kan menghidupkan saudaraku..., agar dapat melanjutkan,
Aku kan mengasuh saudaraku …....., agar tau arah jalan,
Aku kan memapah saudaraku ……., agar sampai ke tujuan,
Aku kan menghisap saudaraku……, agar tak menghisap kesejatianmu,
Aku kan mengubur saudaraku .….., agar tak merusak nadi jantungmu,
Aku kan menghancurkan saudaraku , agar tak mengubur kesejatianmu.
Dengan hati bukannya dengan dendam membara dan fikiran bukannya dengan nafsu angkara,
Dengan cahaya bukannya dengan kegelapan dan akal bukannya dengan kebodohan,
Dengan jiwa bukannya dengan indra dan karya bukannya dengan kata,
Dengan cita bukannya dengan angan-angan dan harapan bukannya dengan kesombongan,
Dengan ketulusan bukannya dengan kecongkakan dan keyakinan bukannya dengan sandaran.

Wahai para sejati ……. , leluhur silsilah ibunda pertiwi


Wahai para pahlawan pertiwi, pembéla tanah air, pengantar dan pembangun negri…….. !
Hiduplah engkau selamanya ……
Dalam kedamaian, dalam kesunyian, dalam ketenangan,
Dalam keridhaan, ketulusan, dalam harga diri. Dalam kejayaan dan keabadian cahaya Mahasejati,
Aku dan saudara sejatiku….,
adalah sejarah yang engkau lahirkan dan harapan yang engkau inginkan,
adalah bukti yang engkau kerjakan dan sejati yang engkau perjuangkan,
Aku, saudara sejati, para sejati dan Mahasejati... adalah satu,
Satu dalam cita, dalam rasa, dalam jiwa, dalam ide, cinta dan nilai,
Tetapi sejuta dalam karya… dan sejuta dalam keanékaragaman nyata.
Wahai…. Saudara-saudraku …… !
Sampai kapankah kita kan terus memakai pakaian kebesaran nafsu angkara, berhias cahaya
kemunafikan, berdandan dendam membara, berkarya darah dan air mata sia - sia, berpandang dengan
kegelapan, bercengkrama dengan kesombongan dan kecongkakan, berjemur dengan sinar
kegelapan. Hidup dengan duka dan nestapa, suka dengan menjual harga diri, bangga dengan
kebodohan dan perbudakan, senang dengan penjilatan menjual diri, bahagia dengan tawaan dan
cercaan, senang dengan pegadaian dan penjualan, suka dengan nafsu tak tergembalakan, puas
dengan pengrusakan dan penghancuran?
Di manakah nilai sejatimu…? Di manakah nilai harga dirimu …. ?
Kita mengemis karena dunia, di tengah kekayaan yang melimpah ruah,
Kita menangis karena dunia, di tengah hamparan pijakan yang luas,

48
Kita tercabik dengan nafsu, di tengah badai yang menerjang terjang,
Kita bercerai- berai dengan dendam, di tengah ancaman serigala yang siap menerkam,
Kita bersebrangan karena keserakahan, di tengah ancaman yang menyesatkan.
Wahai …. Saudaraku ………. !
Aku tak rela sejati dijual karena angkara durja dan harga diri digadai karena nafsu angkara,
Aku tak rela martabat ditukar karena kebodohan dan keadilan dicabik-cabik,karena kegelapan,
Kita harus miliki sikap, sebagai sejati dari negeri ini dan sebagai harga dari bangsa ini,
Kita harus punya tekad sebagai arah dan tujuan, miliki sikap sebagai senjata tuk mempersatukan,
miliki tekad, sebagai kekuatan tuk berperang dan kuasai sikap sebagai senjata tuk menghancurkan.

Wahai kiranya,
Iblis, adalah cahaya merah menyala, bangunan bara yang bernyawa, menitis di alam ma’rifat jatidiri
nyawa, membuahkan kekuatan nafsu darma béngkok dalam bangunan kehidupan nyawa adam.
Sétan, adalah cahaya merah bangunan api kesejatian nafsu yang nyukma dialam hakékat lahir
batin, membuah kekuatan kedoliman darma kerusakan bangunan kehidupan akma sukma adam.
Dajal, adalah kesejatian kerusakan yang mengembang (meraga) di alam syaré’at batin jatidiri jiwa,
mengeras membuahkan darma kenistaan dalam bangunan kehidupan jiwa adam makhluk bumi.
Kenistaan, yaitu kasajatian dajal yang mengembang (meraga) di alam syaré’at lahir jatidiri raga,
membatu membuah darma perbuatan kiamah dalam bangunan kehidupan raga adam makhluk bumi.
Kiamah, yaitu kehancuran yang lahir dari perbuatan nista amparan kezaliman, bangunan
kabéngkokan, amparan nafsu angkara bangunan bara api kesajatian iblis yang hidup dalam nyawa,
membuahkan neraka bagi hidup dan kehidupan umat manusia; meraga dan menjiwa dalam wujud
najis, bebaan, kotoran dan kekeruhan, porak poranda dan reruntuhan, keakuan dan bercerai berai;
melahirkan tetesan darah dan linangan air mata raga saripari hidup acining hurip darma naraka;
membuahkan sakit, pahit, perih, pedih, pilu, derita dan sengsara. Menjadi jembatan pintu pembuka
jalan hilangnya nilai kesejatian, runtuhnya jatidiri, robohnya bangunan kasajatian.
Maka sirnalah kahormatan, hilang harga diri sebagai abdi kaula adam, hamba dan agama, sebagai
kaum anak bangsa dan negaranya, sebagai umat manusia dan bumi yang menjadi ladang garapan
kehidupan anak cucu adam.
Perang ………., perang …………, perang……….. !
Perang besar .…, perang akbar…., perang total.
Prajurit sejati pantang mundur, patriot sejati pantang kalah, ksatria sejati pantang menyerah,
Bertempurlah menaklukan kekuatan dajal, mengalahkan keperkasaan nafsu sendiri, bukan
merusak diri,
Bertempurlah menaklukan kekuatan fir`aun menguasai medan sendi kehidupan ambisi sendiri.
Prajurit yang gagah perkasa, adalah yang dapat menguasai keakuan sendiri,
Patriot yang gagah perkasa, adalah yang dapat menaklukan nafsu sendiri,
Ksatria yang gagah perkasa, adalah yang dapat mengalahkan ambisi sendiri,
Pahlawan yang berani mati, adalah yang mati karena menguasai diri dan menjaga diri,
Bukan pengrusakan, penghancuran dan pembinasan yang merugikan diri, bangsa dan negara sendiri,

49
Musuh besar adalah yang tak disadari, musuh jahat adalah yang tak diketahui,
Bahaya besar adalah yang tak dimengerti, musibah besar adalah yang tak mau mengerti,
Yaitu,
Kezaliman yang senantiasa ada dalam diri dan kebodohan yang mengitari pikiran diri,
Kemunafikan yang senantiasa menguasai jati diri dan nafsu yang bersemayan dalam hati,
Kegelapan yang senantiasa menyelimuti nurani dan syetan yang keluar masuk urat nadi,
Kenistaan yang mengantarkan kepada keserakahan, kerusakan, kehancuran, kiamah dan neraka.
Para sejati … yang rela mengorbankan darah dan nyawanya, rela menyerahkan jiwa raganya,
rela mengorbankan kehidupannya sebagai tumbal bangsa ….. pakunya tiang negara….
adalah semua ukuran, tingkatan, lapisan dan keanekaragaman bangunan jatidiri di seluruh negeri,
dengan segala kekurangan dan kelebihannya :
Para raga, jiwa, sukma, akma dan nyawa,
Para bocah, pemuda, pemudi, orang tua, lanjut usia, laki, perempuan,
Para birokrat dan politikus, prajurit, polisi, keamanan, guru, pendidik, profesi dan binaan,
Para buruh, petani, pedagang, nelayan, dan para pelajar, mahasiswa, ilmuwan, cendikiawan,
Para rohaniawan, ulama, kyai, ustadz, da’i, santri sejati semua ajaran kebenaran,
Para tokoh, petinggi, tetua, kesepuhan, rakyat, cacah, menak, ningrat, kepala, pemimpin, koordinator,
Para artis, seniman, sastrawan, wartawan, petualang, pengelana, pengembala, pengembara,
Para dermawan, hartawan, pemulung, peminta, pengemis, yatim, piatu, jompo, tunawisma, tunakarya,
Para relawan, preman, pencari peluang, pencuri kesempatan dalam kesempitan.
Nyanyikan irama perang …………., dendangkan tarian perang ….. !
Tabuhkan genderang perang ……...., tiupkan terompet peperangan !
Kibarkan merah putih ..., tancapkan bendera kemenangan…., amankan semua rampasan perang !
Bangunkan dan hidupkan para sejati di seluruh negeri tidak terkecuali !
Dari semua arah pintu gerbang keanekaragaman lapisan, tingkatan, perjalanan, persinggahan dan
petualangan,
Syare’at lahir, syaré’at batin, hakekat lahir hakekat batin dan ma’rifat sebatas kesanggupan,
Bangunan jatidiri raga, jiwa, sukma, akma, dan nyawa sebatas kemampuan,
Cucuran keringat, tetesan darah, gelak tawa dan linangan air mata,
Kekuasaan, kenegaraan, pembelaan, keamanan,kemasyarakatan, kesenian,
Perburuhan, pertanian, perdagangan, perburuan, pencarian, pendidikan, keilmuan dan ke ahlian,
Keagaman, kepercayaan , kerohaniawanan, keulamaan, keyakinan, ketauhidan dan kejuhudan,
Kekayaan, kedermawan, kesempatan dan kesempitan,
Dengan menghunus pedang meruncingkan senjata :
Akal dan pikiran, ilmu dan amalan, sabar dan tawakal, iklasan dan kerelaan,
Keyakinan dan kepasrahan, dzikir dan do’a, syukur dan harapan,
Cita dan kemauan, dari cinta, kasih sayang, kesadaran dan kebersamaan,
Niat dan itikad, tekad dan semangat, kemauan dan keuletan, kerja keras dan kekhusuan,
Dari semua pintu yang memungkinkan untuk jadi ladang pertempuran.

Anak Bangsa,

50
Kepada …. Saudara sejati ..!
Para Mualaf - Santri Sejati,
Musafir Petualang Ilmu Sejati
Bocah Angon Pengembala Cahaya Sejati
Wahai Saudaraku …. !
Engkau lahir dan tercipta….… dari ketentuan sebagai santri petualang sejati,
Senantiasa haus dengan ilmu… dahaga dengan pengetahuan,
Berkelana mencari makna.……. mengembara mencari kebenaran,
Menjelajahi lorong kehidupan… singgah ditiap persinggahan kehidupan.
Waktumu habis di perjalanan, masamu di jalanan, tempatmu di persimpangan jalan,
Umurmu habis di pengembaraan, usiamu dalam petualangan, tempatmu di penyelaman,
Engkau musafir petualang sejati, santri sejati… sampai akhir nanti, nyawa raga dijemput pati.
Kusampaikan sesuatu…
Tuhan Pencipta dan makhluk tercipta,
Dua sisi……, kaya akan arti dan makna yang rahasia,
Dua sisi……, ada di alam semesta yang fana dan abadi,
Dua sisi……, ada dalam diri yang fana dan diri yang hakiki.
Yang mencipta tunggal abadi, yang tercipta jamak yang fana,
Yang mencipta esa, yang tercipta berjodohan,
Yang berjodohan bertolak belakang dan bersebrangan,
Yang berjodohan bertentangan dan berlainan,
Yang berjodohan berawal sama dan berakhir tidaklah sama,
Yang berjodohan bermula sama dan berakhir pula tidak sama,
Yang berjodohan berawal dan berakhir sama dan juga tidak sama.
Wahai saudaraku …. !
Carilah ilmu sampai ketemu, pengetahuan sampai kaudapatkan,
Bacalah diri sampai mengerti, alam sampai paham, dan hidup sampai khatam,
Baca dan ajilah Tuhan sampai kaudapatkan dan kehidupan sampai khatam,
Yang ada dalam diri sejati…, kehidupan diri sejati… dan kehidupan alam semesta.
Di sanalah…… hakekat mustika permata dan cahaya sejati incaran insan,
Di sanalah…… tahta kerajaan sejati dan alam kehidupan abadi,
Di sanalah…… adanya hakekat kebenaran yang sempurna dan sejati,
Di sanalah…… tempatnya diri yang sejati dan Gusti Yang Widi,
Di sanalah…… adanya Tuhan Pencipta dan mahluk alam tercipta,
Sampai..…….. engkau menyaksikan …… dengan mata hatimu sendiri.
Aku senantiasa :
Berharap agar engkau segera dapat bertatap, dan berdo’a agar segera dapat bertemu,
Berkeinginan agar engkau segera dapat menyaksi, dan berharap agar segera dapat memiliki.

51
Wahai Saudaraku …. !
Semua insan manusia. . . . . . . . . . . . . . lahir dan tercipta sebagai pengembala,
Pengembala diri yang sejati. . . . . . . .. . dan rasa yang bercahaya,
Pengembala bumi yang bernyawa … raga yang berjiwa, jasad bernyawa …. tubuh yang hidup,
Pengembala akal yang cemerlang … nafsu yang bersinar, hati yang benderang … pikiran terang,
Diri yang merasa sakit … raga yang menderita, rasa yang berduka … raga yang merasa lara,
Jiwa yang merasa bahagia …raga yang merasa sentosa, hati yang menyesali … raga yang menderita,
Akal selamat …… jiwa ragalah yang sejahtera, nafsu celaka ….. jiwa ragalah yang tersiksa.

Wahai Saudaraku …. !
Akal dan nafsu adalah rahmat. Dengannya :
Terciptalah semua kehidupan, terbentuklah semua urusan, terjadilah semua kejadian,
Semaraklah semua keanekaragaman, terbentanglah tatapan yang ada di hadapan,
Akal dan nafsu menjadi ukuran, batasan dan ketentuan.
Baik dan buruk adalah perjalanan, selamat dan binasa adalah akhir perjalanan,
Kebaikan dan keburukan adalah akibat, keselamatan dan kecelakaan adalah dampak.
Akal dan nafsu adalah sebab, hati dan pikiran adalah takaran,
Ilmu dan pengetahuan adalah lentera penerang, amal dan perbuatan adalah tanaman,
Akhlak dan budi pekerti adalah pakaian dan perhiasan dandanan kesejatian.

Wahai Saudaraku …. !
Peganglah tongkat sebagai pegangan dan penunjuk jalan,
Hunuslah keris pusaka sebagai senjata keyakinan dan cambuk sebagai peringatan,
Peganglah ilmu sebagai lentera cahaya penerang jalan dan pengetahuan sebagai kendaraan,
Tirulah amal perbuatan nabi sebagai pakaian kebesaran, ahlak budi pekertinya sebagai perhiasan,
dan perbuatannya sebagai patokan dan ukuran.
Jadikanlah :
Syahadat sebagai tongkat pegangan perjalanan, iman sebagai keris pusaka senjata keyakinan,
syaré’at-Nya sebagai kendaraan dalam petualangan dan kejuhudan sebagai pakaian kebesaran,
Agar engkau menjadi pengembala sejati yang tahu arti, tahu diri dan tidak tinggi hati,
Yang bertahta dalam alam raga sejati. dan alam batin abadi,
Agar gembala menjadi aman, selamat sentosa dan sejahtera,
Hidup di alam semesta yang fana dan alam jagat raya yang kekal abadi,
Agar diri menjadi senang dan mendapat kemenangan,
Bertemu, hadir, menghadiri dan duduk bersanding di samping Majikan dan Yang Mahasejati.

Ki Angon,

*****

52
Kepada …… Saudara Sejati,
“ Para Wali … Sang Pemegang Amanah Wasiat ”

“ Para Wali Cahaya Pengembala Adab ”


“ Para Wali Agama Pengembala Amat ”
“ Para Wali Kuasa Darma Pengelola Bangsa dan Negara ”

Kepada :
“ Para Wali Cahaya Pengembala Adab ”

Wahai Saudaraku… pemegang tahta kuasa bangunan syare’at… !


Berbahagialah … dan mulialah engkau…, yang lahir dan tercipta :
Sebagai pemegang tahta kuasa, dan pemegang kuasa tongkat kebesaran bangunan syare’at,
Sebagai ahli yang mengibarkan bendera kebesaran syaré’at, dan ahli waris yang memikul beban
amanah wasiat syaré’at,
Sebagai ahli waris yang menjunjung adab kesejatian syare’at, memikul beban kenabian dan wasiat
kerasulan syare’at,
Sebagai pemegang kunci rahasia para jiwa raga, Mahapencipta, alam semesta dan makhluk tercipta
menurut adab kesejatian syaré’at,
Di tanganmu……, kuasa kedamaian kehidupan, dan kearifan kehidupan syare’at,
Di tanganmu……, kebenaran ilmu, dan kelurusan kehidupan syare’at,
Di tanganmu……, kunci rahasia adab kehidupan bangunan syare’at.

Ingatlah kiranya…… !
Syaré’at adalah :
Sebuah bangunan kesejatian-Nya, yang hak menurut sifat syareat-Nya (“Syare’at Muhammad”)
Sebuah kerajaan kebesaran-Nya, yang hak menurut darma syare’at-Nya
Sebuah simbol kesejatian bumi dan raga, yang hak menurut adab perjalanan kesejatian syare’at-Nya.
Senantiasa bersentuhan :
Dengan urusan kehidupan lahir dan batin, tubuh makhluk binatang beraga dan berjiwa,
Dengan urusan hati dan buah sanubar, nafas dan paru, otak dan pikiran,
Dengan urusan pengetahuan dan logika, pemahaman dan keyakinan,
Dengan juhud dan darma, urusan rasio dan kenyataan, karya dan budaya, bahasa dan misil siloka.
Tenang tentramnya jiwa raga karena kejuhudan atas tauhidnya; damainya jiwa raga karena menjaga
urusan pada tempatnya; jayanya jiwa raga karena kekhusuan pada ketentuannya; kemenangan jiwa
raga karena perbuatan menjungjung adab kesejatian syare’at-Nya; dan surganya ( Su-waruga /
Suwarga) nya jiwa raga karena ketetapan jiwa raga pada ajaran kebenarannya.

53
Tenang dunia karena kejuhudan bersama atas tauhidnya, tentramnya dunia karena kebersamaan
menjaga urusan pada tempatnya, Jayanya dunia karena kekhusuan bersama pada aturannya,
damainya dunia karena perbuatan bersama menjungjung adab kesejatiannya, dan surganya dunia
karena ketetapan bersama pada ajaran kebenarannya.

Ingatlah… wahai Saudara sejatiku…… !


Janganlah kaucampakkan hakekat.
Karena itu adalah :
Bangunan kesejatian-Nya, yang hak menurut sifat hakekat-Nya (“Hakekat Muhammad”),
Kerajaan kebesaran-Nya, yang hak menurut darma hakekat-Nya,
Simbol kesejatian langit dan adam, yang hak menurut adab perjalanan kesejatian hakekat-Nya,
Tempat petualangan akal dalam perjalanan ainal yakin, perjalanan cahaya dalam petualangan ilmu
sejati, petualangan kalbu perjalanan rasa, darma adam khalifah bumi pengembala jiwa dan raga,

Janganlah kaucampakkan ahlinya.


Karena mereka adalah ….
Adalah sejatinya hamba Gusti, pengembala nyawa penguasa jiwa pengembala raga,
Adalah musafir sejati yang menelusuri jejak para nabi, pengelana sejati yang menggenggam arti sejati,
Adalah pengembara sejati yang menggali mutiara sejati, penyelam diri yang hidup penuh arti,
Adalah pencari arti yang kaya akan hakiki, penggali sejati yang yang kaya akan makna sejati.

Janganlah kaucampakkan ahlinya.


Di tangannyalah rahasia nyawa sejati …...., di pundaknyalah tugas menghidupkan dunia,
Di tangannyalah rahasia hidup sejati......., di pundaknyalah tugas kelanggengkan alam semesta,
Di tangannyalah rahasia cahaya sejati....., di pundaknyalah tugas menerangi kehidupan jagat raya,
Di tangannyalah rahasia darma sejati .….., di pundaknyalah tugas membangun bangunan
kesejatian hakekat-Nya, “ Hakekat Muhammad,”
Di tangannyalah rahasia Mahasejati …, di pundaknyalah tugas mengemban amanat nyampaikan
wasiat kebenaran, menurut adab kesejatian hakekat-Nya.
Merekalah Mustika Permata Cahaya Sejati

Wahai Saudaraku… pemegang tahta kuasa bangunan hakekat… !


Berbahagialah … dan mulialah engkau…, yang lahir dan tercipta :
Sebagai pemegang tahta kuasa, dan pemegang kuasa tongkat kebesaran bangunan hakekat,
Sebagai ahli yang mengibarkan bendera kebesaran syaré’at, dan ahli waris yang memikul beban
amanah wasiat hakekat.
Sebagai ahli waris yang menjunjung adab kesejatian hakekat, memikul beban kenabian dan wasiat
kerasulan hakekat,
Sebagai pemegang kunci rahasia para akma-sukma, Mahapencipta, alam semesta dan makhluk tercipta
menurut adab kesejatian hakekat,
amanah wasiat hakekat.

54
Di tanganmu……, kuasa kedamaian kehidupan, dan kearifan kehidupan hakekat
Di tanganmu……, kebenaran ilmu, dan kelurusan kehidupan hakekat,
Di tanganmu……, kunci rahasia adab kehidupan bangunan hakekat.

Ingatlah kiranya…… !
Hakekat senantiasa bersentuhan :
Dengan urusan kehidupan akma dan sukma, adam beraga dan adam berjiwa,
Dengan urusan kalbu dan akal, nafsu dan kekuatan,
Dengan urusan ilmu dan cahaya, penyaksian dan ainal yakin,
Dengan urusan rasa dan kerahasiaan, tauhid dan darma.
Tenang tentramnya adam karena kejuhudan jiwa raga atas tauhidnya, damainya adam karena
kemampuannya menjaga kurungannya, kemenangan adam karena kemampuan memimpin jiwanya
mengembalakan raganya, surganya ( su-waruga / suwarga) nya adam karena ketetapan adam pada
perjalanan kesejatiannya. Dan jayanya adam karena keluhuran ilmu, kebesaran cahaya, keluasan
jangkauan dan ketajaman sinarnya,
Tenang dunia hakekat karena kejuhudan semua adam atas tauhidnya, tentramnya dunia hakekat
karena kemampuan para adam menjaga kurungannya, damainya dunia hakekat karena kemampuan
adam mengendalikan kendaraannya, surganya dunia karena ketetapan bersama pada ajaran
kebenarannya, dan jayanya dunia hakekat karena keluhuran ilmu, kebesaran cahaya, keluasan
jangkauan dan ketajaman sinar para adamnya.

Ingatlah… wahai Saudara sejatiku…… !


Janganlah kaucampakkan syare’at!
Karena :
Itu adalah bangunan kesejatian-Nya, yang hak menurut sifat syaré’at-Nya (“Syaré’at Muhammad”)
Itu adalah kerajaan kebesaran-Nya, yang hak menurut darma syare’at-Nya,
Itu adalah kendaraan perjalanan sejatinya, yang hak menurut adab kesejatian syare’at-Nya,
Itu adalah simbol kesejatian bumi dan makhluk raga, yang hak menurut perjalanan kesejatian
syare’at-Nya,
Tempat petualangan pikir perjalanan yakin, petualangan dzikir perjalanan do’a, perjalanan darma
pengembaraan hati gembalaan adam khalifah bumi pengembala jiwa dan raga,
Kendaraan akal dalam perjalanan ainal yakin, kendaraan cahaya dalam petualangan ilmu sejati,
kendaraan kalbu perjalanan rasa, kendaraan dan kurungan darma adam khalifah bumi pengembala
jiwa dan raga.
Janganlah kau campakkan ahlinya!
Karena mereka adalah ….
Sejatinya hamba Gusti, armadanya akma, gembalaan sukma adam khalifah bumi,
Kendaraananya adam hamba Gusti,dalam menjalani perjalanan tauhid darma juhudnya di muka bumi,
Rumahnya adam hamba Gusti,dalam menjalani pengembaraan darma kekhalifahannya di muka bumi,
Kurungannya adam hamba Gusti,dalam menjalani petualangan darma pengembalaannya di muka bumi

55
Janganlah kaucampakkan ahlinya.
Di tangannyalah pemahaman …...., di pundaknyalah tugas menghidupkan alam,
Di tangannyalah pengetahuan......., di pundaknyalah tugas membangun kejayaan kehidupan alam,
Di tangannyalah wawasan ....., di pundaknyalah tugas mengelola alam dan kehidupan,
Di tangannyalah darma nyata.….., di pundaknyalah tugas membangun peradaban penghuni alam,
Di tangannyalah rahasia Mahasejati …, di pundaknyalah tugas mengemban amanat nyampaikan
wasiat kebenaran, menurut adab bangunan kesejatian syare’at-Nya “ Syare’at Muhammad.”
Merekalah Mutiara Cahaya Sejati.

Wahai Saudara… ahli tarekat ….!


Ingatlah kiranya…… !
Hakekat tanpa syare’at longgar, dan syaré’at tanpa hakekat hampa dan kosong,
Hakekat tanpa syare’at iman tak berislam, dan syaré’at tanpa hakekat takwa tidak beriman,
Hakekat tanpa syare’at telanjang bulat (jurig), dan syaré’at tanpa hakekat raga tak berjiwa (bangkai),
Hakekat tanpa syare’at telanjang adalah ahli kubur ( jurig ), dan syaré’at tanpa hakekat mayat hidup,
Syaré’at dan hakékat, adalah sifat-nya, darmanya dan bangunan kesejatian-Nya di bumi, menurut
ukuran adab kesejatian.
Hidup ini adalah tarekat, dan kehidupan adalah perjalanan tirakat di bumi,
Penghidupan adalah jalan tarékat dan tempat garapan hidup adalah kendaraan tirakat,
Niat adalah pintu, kebeningan adalah jalan, tauhid adalah kendaraan dan juhud adalah perjalanan
dalam bertarekat.
Syahadat adalah tongkat pegangan, iman adalah keris senjata pusaka, islam adalah dandanan dan
ihsan adalah pakaian dan adab kesejatian,
Yakinkanlah dirimu, kuatkanlah tekadmu, teguhkanlah pendirianmu, tetapkanlah hatimu,
Berpegang teguhlah kepada janji sejati syahadatmu,
Berjalan luruslah kepada patokan, ketentuan, aturan dan janganlah abaikan itu,
Berdiri tegaklah dengan ketegaran iman, islam dan ihsan,
Arungi lautan syare’at dan selami rahasia hakekat,
Sebrangi bahtera kehidupan syare’at dan sebrangi bahtera kehidupan hakekat,
Jalani kehidupan syare’at dan gali rahasia kehidupan hakekat,
Berpegang teguhlah kepada syare’at dan raihlah rahasia hakekat.
Selama engkau masih menyandang nyawa, memiliki akma, mempunyai sukma, menggunakan jiwa
dan memanfa’atkan raga,
Janganlah engkau tinggalkan syare’at dan abaikan hakékat kecuali atas kehendak-Nya dan di luar
kemampuanmu, agar dapat menjadi sejati yang arif dan bijak,
Di pundakmu terletak kemenangan atas kebesaran dan keagungan bangunan syare’at dan hakekat,
Dan janganlah tertipu daya karena gemerlapnya, teraniaya karena semaraknya, terlena karena
keasyikannya, dan terlupa karena keanekaragaman syare’at dan hakekat.
Dan engkau harus meyakinkan, bahwa syare’at dan hakekat…
Terlahir atas kuasa Yang Mahapencipta dan atas kehendak Yang Mahakuasa,
Terlahir atas rahmat Yang Mahakuasa dan atas kebesaran Yang Mahakuasa.

56
Kuasa, kehendak dan rahmat-Nya, adalah sifat Sang Pencipta dan melekat pada Sang tercipta
Tak ada sifat dan tabe’at dari perbuatan-Nya yang melekat pada Sang Tercipta yang tak berguna, tak
bermanfaat, tak berfaedah, tak berarti, tak bermakna, dan tak berharga, atau yang hina.
Kecuali kita tidak bisa menempatkan sifat dan tabi’at pada tempatnya menurut ukuran adabnya.
Karena Tuhan Mahasempurna dan sempurna terhadap yang jadi ciptaan-Nya.

Ingatlah kiranya…… !
Alloh …… adalah dzat-Nya. Maksud dan tujuan, awal dan akhir perjalanan,
Muhammad adalah sifat-Nya. Pembuka jalan, penunjuk jalan, dan pengantar perjalanan,
Muhammad adalah bangunan-Nya. Arah jalan, panduan petualangan, dan perahu kendaraan,
Muhammad adalah sifat dan bangunan kesejatian di semua alam kehidupan.
Makhluk,, adalah darma-Nya. Perbuatan, perjalanan, persinggahan, petualangan dan pengembaraan
Insan ………., adalah surat, ayat, kalam, sabda dan kitab-Nya di semua alam dan kehidupan
Diri, adalah bacaan, ajian dan penyelaman bagi perjalanan tarekat syare’at, dan misil siloka bagi
perjalanan tarekat hakekat.

Jadilah engkau penengah perselisihan.……. antara dua kebenaran dalam diri,


Jadilah engkau pendamai perseteruan.……. antara dua keyakinan dalam diri,
Jadilah engkau penunjuk jalan kebenaran..… antara dua pengalaman dalam diri,
Jadilah engkau penerang jalan kebenaran… antara dua pemahaman dalam diri,
Semoga tarekatmu menjadi penunjuk jalan kebenaran di atas kebenaran.

Kepada :
“ Para Wali Agama Pengembala Umat “

Wahai saudaraku … para wali pengembala umat


Engkau ……. yang lahir dengan membawa ketentuan dan memiliki sinar cahaya terang,
Engkaulah ahli waris penghulu tauhid, penyandang pelita juhud, penabur cahaya terang benderang,
Engkaulah pemegang tongkat tauhid, sebagai amanat Mahacahaya wasiat para cahaya.

Ingatlah kiranya ……!


Tuan telah dianugerahi pengetahuan,
Segala yang ada …… , terjadi karena sebab,
Kegelapan menjadikan sebab ketidaktahuan, dan ketidaktahuan manjadikan sebab kebodohan,
Kebodohan menjadikan sebab keingkaran, dan keingkaran menjadikan sebab kezaliman,
Kezaliman menjadikan sebab kerusakan, dan kerusakan menjadikan sebab kesengsaraan,
Kesengsaraan menjadikan sebab penderitaan, dan penderitaan menjadikan sebab kepahitan,
Kepahitan menjadikan sebab kegelisahan, dan kegelisahan menjadikan sebab ketidakterkendalian,
Ketidakterkendalian menjadikan sebab kegoncangan, dan kegoncangan menjadikan sebab kiamat.

57
Akhir dari semua sebab kegelapan adalah kiamah,
Yang berwujud … kegoncangan, kezaliman, kerusakan dan kehancuran,
Yang berwujud … duka, lara, néstapa, derita, sengsara, siksa dan neraka,
Yang berwujud … penyesalan jiwa beriring tétésan air mata raga dan darah air nyawa raga.
Sungguh … :
Kiamat itu dekat yang jauh adalah perjalanan, dan siksaan itu dekat yang jauh adalah perbuatan,
Derita itu dekat yang jauh adalah perasaan, dan neraka itu dekat yang jauh adalah perkiraan.

Wahai kiranya…… !
Kursi… ………. adalah tempat duduk,
Berdiri tegak. … karena kaki tegak dengan empat,
Hilang satu kursi mudah tergoyang, hilang dua kursi menjadi tergoncang,
Hilang tiga kursi mudah jatuh, hilang empat kursi menjadi runtuh,
Dunia adalah tempat menetap, insan manusia adalah penghuni tidak tetap,
Raga adalah makom tempat menetap, diri sejati adalah penghuni tetap.
Dunia ……, alam …., kehidupan… dan insan manusia,
Berdiri tegak, karena tiang penyangga kesempurnan empat,
Berwujud kesejatian ilmu dan amalan, berwujud syare’at, tarekat, hakekat dan ma’rifat.
Hilang yang satu dengan sirnanya ma’rifat, makom dan tempat mudah bergoyang,
Hilang yang satunya lagi dengan sirnanya hakekat, makom dan tempat mudah tergoncang,
Hilang yang satunya lagi dengan sirnanya tarekat, makom dan tempat menjelang runtuh,
Hilang yang satunya lagi dengan sirnanya syare’at, makom dan tempat menjadi runtuh,
Hilang yang empat …. rusaklah kehidupan……, hancurlah alam, sirnalah insan,
Hilang yang empat …. kerusakan bertandang …, kiamat menjemput datang.

Wahai kiranya…… !
Tuanlah….………… sang pengembala umat,
Lahir dan terlahir…. dengan ketentuan dan patokan,
Di tangan tuan lentera cahaya penerang kegelapan, dan cahaya pelita ketidaktahuan,
Di tangan tuan cahaya pelita kebodohan, dan di pundak tuan semua beban keselamatan.
Tumbuhkanlah rasa sayangmu tuk lahirkan ketulusan, dan rasa asihmu tuk mendapatkan keridhaan
Tumbuhkanlah rasa cintamu tuk lahirkan kesenangan, dan rasa rindumu tuk lahirkan harapan.
Bangunkanlah jiwamu, tuk lahirkan kesadaran akan wasiat dan harga diri,
Bangunkanlah jiwamu, tuk lahirkan kesadaran akan amanah dan pesan kebenaran,
Bangunkanlah ragamu, tuk lahirkan darma, amalan dan perbuatan kehormatan diri,
Bangunkanlah hati dan pikirmu, tuk lahirkan kesadaran akan kewajiban.

58
Cintailah mereka…… !
Mereka sengsara…., karena kaya akan kebodohan dan miskin dengan ilmu dan pengetahuan,
Mereka dzalim…...., karena kaya akan kegelapan dan miskin dengan kebenaran dan pemahaman,
Mereka ingkar ...…, karena kaya akan kepedihan dan miskin dengan nasehat dan wasiat,
Mereka rusak……., karena kaya akan derita dan miskin dengan kebaikan dan kasih sayang,
Mereka lupa .......…, karena kaya akan air mata dan miskin akan tawa,
Mereka tersiksa..…, karena kaya dengan tipu daya dan miskin dengan kebenaran,
Mereka menderita..., karena kaya dengan nafsu angkara dan miskin dengan kesejukan,
Mereka hina …….., karena kaya dengan nista dan miskin dengan adab darma.

Wahai kiranya…… !
Di atas cahaya ada cahaya,
Setiap cahaya akan berhias Cahaya……, bila dipercikan dengan keikhlasan
Setiap cahaya akan bermakna Cahaya…., bila ditaburkan dengan ketulusan,
Setiap cahaya akan berguna Cahaya……., bila disampaikan dengan kerelaan,
Setiap cahaya akan bersinar Cahaya….…, bila ditaburkan dengan kasih sayang,
Setiap cahaya akan berkekuatan Cahaya..., bila disampaikan dengan kecintaan,
Setiap cahaya akan sirna Cahaya ……….., bila disampaikan dengan kebencian,
Setiap cahaya akan terpukul Cahaya ……., bila disampaikan dengan cara bernafsu.

Wahai pengembala umat… berhias cahaya…… !


Janganlah tuan terlena dengan semaraknya tipu daya dunia, terlupa dengan semaraknya
fatamorgana, berebut tawa berlomba suka,
Janganlah tuan tertidur dengan hangatnya selimut suka yang fana, terbuai dengan semaraknya
bangga dan tawa, berebut senang berlomba menang,
Janganlah tuan tertidur dengan hangatnya selimut jaya yang fana, terbuai semarak puji dan kata,
berebut sabda berlomba kata,
Janganlah tuan terlena dengan semarak tipudaya fatamorgana, terlupa dengan kuasa dan perkasa,
berlomba dunia berebut kuasa,
Janganlah tuan terkubur keangkuhan keanekaragaman, congkak dan sombong, kandas dengan nafsu
angkara murka, berebut tahta berlomba makhkota.
Tipu daya, fatamorgana, kuasa dan perkasa, jaya yang fana, puji dan kata, keangkuhan aneka
ragaman congkak dan sombong dan nafsu angkara murka, menjadi sebab :
Redupnya cahaya, yang berdampak sinar tak menyala. Dan tuan akan kehilangan arti dan makna,
Tenggelamnya cahaya, yang berdampak tak tampak. Dan tuan akan tersandung dan tersungkur,
Padamnya cahaya, yang berdampak tak tampak. Dan tuan akan kehilangan cahaya dalam jiwa,
Ilangnya cahaya, yang berdampak gelap gulita. Dan tuan akan kehilangan jiwa dan rasa,
Sirnanya cahaya, yang berdampak kegelapan. Dan tuan terlupa akan diri yang sejati, Gusti Yang
Widi dan Mustika Permata Cahaya sejati.

59
Kepada :
“ Para Wali Kuasa Darma Pengelola Bangsa dan Negara “

Wahai … Tuan ra-ja na-ga-ra jatidiri dewa-ta … … !


Tuan dikata wali na-ga-ra, karena kuasa cahaya. Dan dikata ra-ja, karena ra-hayat,
Tuan disebut pemimpin, karena yang dipimpin. Dan dikata kepala, karena ekor,
Tuan disebut di depan, karena yang di belakang. Dan dikata atasan karena bawahan,
Tanpa rakyat, tuan tak layak dikata raja. Dan tanpa yang cacah, tuan tak layak dikata penguasa,
Tanpa yang kecil, tuan tak layak dikata besar. Dan tanpa yang di bawah tuan tak layak tinggi,
Tanpa yang lemah, tuan tak layak dikata perkasa. Dan tanpa yang apes tuan tak layak dikata jaya,

Wahai … Tuan wali ra-hayat jatidiri pa-ra Dewa(n) … … !


Tuan duduk bersimpuh karena dipisepuh. Dan berbicara sepuh, karena dijadikan sesepuh,
Tuan dikata wali ra-hayat, karena kuasa nyawa. Dan dikata wakil ra-hayat karena penyerahan para
nyawa Sang Maha Bijaksana,
Tuan duduk dikursi dewa, karena kehormatan para nyawa. Dan tuan beteduh digedung dewa karna
kemuliaan para nyawa Sang Maha Mulia
Tuan bersabda dewa, karena daulat ra-hayat. Dan tuan bertanda jasa anggota dewa karena darah dan
air mata para nyawa Sang Mahakuasa.

Wahai … para ra-ja na-ga-ra jatidiri dewa-ta dan para wali ra-hayat jatidiri pa-ra dewa(n) !
Dalam dagingmu ………....., melekat wasiat para nyawa,
Dalam tulangmu …………, tersimpan niat dan tekad para jiwa raga anak bangsa,
Dalam darahmu ………..…, mengalir amanat para jiwa raga,
Dalam nadimu …………...., bergetar derita dan derai air mata raga para nyawa anak bangsa,
Dalam nafasmu ………..…, tersimpan harapan para nyawa,
Dalam jantungmu ………..., berdenyut dzikir dan do’a para jiwa raga anak bangsa,
Dalam karyamu ………..…, tersimpan harta pusaka para nyawa,
Dalam darmamu ……….…, terpendam harta karun para jiwa raga anak bangsa,
Dalam silsilah keluargamu…, terukir harta pusaka amanat para jiwa raga,
Dalam silsilah keturunanmu.., terlukis wasiat harta karun pusaka para nyawa anak bangsa,
Engkaulah para dewa agung…, pemegang wasiat para nyawa anak bangsa,
Engkaulah para dewa mulia…, pemegang amanat para jiwa raga anak bangsa,
Engkaulah para khalifah……, pemegang tongkat kuasa darma para nyawa anak bangsa,
Engkaulah para pengembala…,pemegang tahta kuasa pengelola pusaka para nyawa Sang Mahakuasa,
Keluar dari amanat para jiwa raga ….., engkau layak dikata dewa laknat,
Dan keluar dari wasiat para nyawa …., engkau layak dikata dewa keparat,
Keluar dari keduanya ………………, engkau layak dikata dewa laknat keparat,
Dan engkau bisa menjadi kendaraan dajal dalam pertualangan darma kenistaan.

60
Duduklah sebagai sri baduga, berdirilah seperti dewa-ta dan berbuatlah sebagai dewa-sa,
Duduklah dengan keagungan, berdirilah dengan kuluhuran dan berbuatlah dengan kemuliaan,
Bersimpuhlah dengan ketulusan, berdiri tegaklah dengan ketegaran, berbuatlah dengan ketegasan,
Duduklah dengan ketetapan, berdirilah dengan perasan dan berbuatlah dengan kelembutan,
Duduklah dengan kebijakan, berdirilah dengan keadilan dan berbuatlah dengan kearifan,
Berjalan luruslah dengan tumpuan dan harapan, berlari kencanglah dengan rasa, karya, karsa,
Dan berdarmalah sebagai Ksatria
Tengoklah ke belakang dengan harapan, bukannya dengan putus asa,
Tengoklah ke depan dengan keyakinan, bukannya dengan angan-angan,
Tengoklah ke kiri dengan adil dan bijaksana, bukannya dengan kedzaliman,
Tengoklah ke kanan dengan timbangan dan keseimbangan, bukannya dengan kemungkaran,
Tengoklah ke atas dengan rendah hati, bukannya dengan rendah diri dan ketakutan,
Tengoklah ke bawah dengan rendah hati, bukan dengan tinggi hati, angkuh, sombong dan congkak,
Berbuatlah dengan kepastian dan keberanian, bukannya dengan keraguan dan kebimbangan.
Janganlah tuan campakkan nyawanya dan jangan pula sia–siakan hidupnya,
Janganlah tuan hinakan harga dirinya dan jangan pula tuan perlakukan tak wajar,
Janganlah tuan nodai kehormatan dirinya dan jangan pula tuan hianati ketulusannya,
Janganlah tuan pilah – pilah jatidirinya dan janganlah tuan pilih kasih akan bangunan kesejatiannya,
Mereka punya ada karena nyawa, punya arti karena hati, punya harta karena karya,
Meréka punya tahu karena ilmu, punya ilmu karena pikiran, punya kaya karena darma,
Mereka punya harapan karena miliki keinginan, dan punya angan – angan karena keyakinan,
Mereka punya kemauan karena miliki hidup, dan punya harga diri karena miliki nurani,
Mereka punya martabat karena miliki harkat dan miliki derajat karena keturunan.
Dudukanlah …
Semua perkara pada tempatnya tuk peroleh ketenangan dan semua urusan tuk peroleh kedamaian,
Semua kesibukan pada keharusan tuk peroleh kesejahteraan dan kehidupan tuk peroleh kemenangan,
Semua pengetahuan pada tempatnya tuk peroleh keunggulan, pemahaman tuk peroleh keseimbangan,
Semua pengertian pada keharusan tuk peroleh kebijaksanaan dan perasaan tuk peroleh kesenangan,
Semua hati pada kepekaan tuk peroleh kearifan, dan keadilan tuk peroleh kejayaan.
Ingatlah kiranya… … !
Kerusakan..…. disebabkan karena kesibukan yang tidak mengenal adab – adaban
Kebinasaan.… disebabkan karena urusan yang tidak pada tempatnya,
Kehancuran…. disebabkan karena kegelapan yang tak mengenal sinar,
Kebinasaan … disebabkan karena perbuatan yang tak dijiwai akal,
Kiamah …….. disebabkan karena keadaan yang sudak tidak bisa dipertahankan.
Yang sudah tidak bisa dipertahankan

Do’aku senantiasa menyertaimu..……, sepanjang nafasku, sepanjang kebenaran,


Restuku senantiasa menyertaimu……., sepanjang hayatku, sepanjang keadilan,
Dukunganku senantiasa menyertaimu.., sepanjang perjalananku, sepanjang kebijaksanaan,
Pengabdianku senantiasa menyertaimu, sepanjang petualanganku, sepanjang kearifan,
Penyerahanku senantiasa menyertaimu, sepanjang pengembaraanku, sepanjang kejayaan.
Saudaramu,

61
Kepada Saudara Sejati, … “ Sesama Hamba ”

Wahai… Saudara sejati…… !


Aku senantiasa hadir di antaramu, berupaya berada di sekitarmu,dan berusaha menyertaimu,
Aku adalah ahlimu….... dan engkaulah ahliku,
Satu kata satu irama, satu tempat satu kandungan dan satu keluarga,
Satu adab satu ikatan, satu rasa dan satu perasaan,
Satu satu arah satu tujuan, satu kendaraan, satu perjalanan.
Wahai… Saudaraku…… !
Hardiklah aku……, sebagaimana aku kan menghardikmu,
Sapalah aku sebagaimana aku menyapamu, dan akuilah aku sebagaimana ku mengakuimu,
Terimalah aku sebagaimana aku menerimamu, dan bantulah aku sebagaimana ku membantumu,
Lindungilah aku sebagaimana aku melindungimu, dan tolong aku sebagaimana ku menolongmu.
Janganlah kaubodohi aku karena ku tidak tahu, dan bohongi aku karena aku selalu setuju,
Janganlah kaujauhi aku karena aku lemah tak berdaya, dan khianati aku karena mempercayaimu,
Janganlah kaucampakan aku karena aku tak berjaya, dan hinakan aku karena ku tak berjasa,
Janganlah kaunodai aku karena kepolosanku, dan campakan aku karena ku tak mampu sepertimu,
Janganlah kausakiti aku karena tak mampu mengerti kamu, perdaya aku karena tak mengikuti akumu,
Janganlah kaurusak aku karena tak mengikuti keinginanmu, dan binasakan aku karena tak mengikuti
ambisimu.
Wahai… Saudaraku… … !
Darah dagingmu adalah juga darah dagingku, dan darah dagingku adalah juga darah dagingmu,
Nyawamu adalah juga nyawaku .……... dan nyawaku adalah nyawamu,
Harga dirimu adalah harga diriku …… dan harga diriku adalah harga dirimu,
Kehormatanmu adalah kehormatanku … dan kehormatanku adalah kehormatanmu.
Engkau adalah hak dan kewajibanku dan aku adalah hak dan kewajibanmu,
Engkau haram atas darah dagingku dan aku haram atas darah dagingmu,
Karena kita adalah satu…., terikat tali ikatan ketentuan,
Karena kita bersatu…
Saudara yang terikat tali ikatan kekerabatan dan sekeluarga terikat tali ikatan keturunan,
Saudara yang terikat tali ikatan persaudaraan dan menyatu terikat tali kekeluargaan,
Saudara yang terikat tali ikatan perjalanan dan menyatu terikat tali kendaraan,
Saudara yang terikat tali ikatan petualangan dan menyatu terikat tali pengembaraan,
Saudara yang terikat tali ikatan ketauhidan dan menyatu terikat tali kejuhudan,
Saudara yang terikat tali ikatan keyakinan dan menyatu terikat tali adab kesejatian,
Saudara yang terikat tali ikatan kerahasiaan dan menyatu terikat tali kesejatian,
Kita se-ia memikul beban amanah dan sekata memikul beban wasiat,
Kita seirama memikul beban hikayat, secerita memikul beban riwayat.
Saudara sejati,

62
Kepada Saudaraku …… “ Sesama Insan “
Engkau yang senantiasa hadir…..
Mengikuti langkahku dan menyertai perjalananku,
Mengikuti petualanganku dan menyertai pengembaraanku,
Dan akupun begitu.
Engkau merasa, mendengar, melihat, bercita,
Engkau berjalan, berbuat, berkarya, berdarma, berkendaraan dan menetap,
Dan akupun begitu.
Kita senantiasa …..
Berjalan berdampingan tetapi tak searah, berbuat dan berkarya tetapi tak seirama,
Berjalan bersamaan tetapi beda kendaraan, berjalan menempuh tujuan sama tetapi beda arah jalan,
Kita senantiasa tetap menjaga perasaan untuk saling menjaga keseimbangan darma kerahasiaan-Nya.
Janganlah kau usik aku………, sebagaimana ku tak mengusikmu,
Janganlah kauganggu aku……, sebagaimana ku tak mengganggumu,
Janganlah kaupaksa aku ....….., sebagaimana ku tak memaksamu,
Janganlah kaumusuhi aku……, sebagaimana ku tak memusuhimu.
Ketahuilah … wahai … saudaraku… !
Aku hanyalah menyampaikan pesan kebahagiaan menurut hak-Nya dari Yang Mahabenar,
Aku hanyalah menyampaikan amanat keselamatan wasiat kemenangan dari Sang Penguasa Kebenaran
Aku hanyalah penyambung lidah kasih sayang Paduka Yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Mengenai Satria Jagat Nabi Utusan dan bangunan kesejatian-Nya ( “Muhammad” ) di bumi :
Yaitu … para Satria Amparan Jagat “ Para Nabi Rosul Alloh “ yang tersebar di bumi, amparan
bangunan kesejatian-Nya (“Amparan Muhammad”), dan darma “amparan syaré’at, hakékat dan
ma’rifat-Nya,” yang beranékaragam nama dan corak “Perahu Nuh” sebagai kendaraan tauhid darma
juhudnya, menurut adab kaum umat manusia yang tersebar di seluruh penjuru bumi.
Yaitu...Satria Awal Jagat “Ahmad bin Abdulah”, bangunan kesejatian syare’at-Nya di bumi dan
darma syaré’at Muhammad, yang menggunakan “Perahu Nuh” Ki Arab sebagai kendaraan tauhid
darma juhud jiwa raga umat manusia di bumi sampai akhir jaman.
Yaitu...Satria Tengah Jagat “Imam Mahdi Sang Waruga Jagat Raya Ratu Adil”, bangunan kesejatian
hakekat-Nya di bumi, dan darma hakekat Muhammad, yang menggunakan “Perahu Nuh” Ki Sunda
sebagai kendaraan tauhid darma juhud akma-sukma umat manusia di bumi sampai akhir jaman.
Yaitu...Satria Akhir Jagat “ Insan Sang Agung,” bangunan kesejatian ma’rifat-Nya di bumi, dan
darma ma’rifat Muhammad, yang menggunakan “perahu Nuh” Dalam Kerahasiaan sebagai
kendaraan tauhid darma juhud nyawa umat manusia di bumi sampai akhir jaman.
Yaitu …kesempurnaan bangunan kesejatian-Nya ( “ syare’at, hakekat dan ma’rifat Muhammad” ) di
bumi, dan kesempurnaan Perahu Nuh kendaraan tauhid darma juhud umat manusia (“jiwa-raga,
akma-sukma dan nyawa” ) di akhir jaman.

63
Wahai… Temanku……!
Janganlah kautaburkan benih yang menghancurkan …..
Benih kebencian, karena kan menjadi kezaliman. Benih kedengkian, karna kan menjadi pertengkaran,
Benih kegelapan karna kan menjadi kerusakan. Benih kehancuran karna kan menjadi penderitaan,
Peliharalah alam semesta, karena tempat kita bercocok tanam dan cita agar sampai ke tujuan,
Peliharalah rukun, agar peroleh ketentraman dan damai agar peroleh ketenangan,
Peliharalah cinta kasih, agar peroleh kesenangan dan kasih sayang agar peroleh kerukunan,
Peliharalah adil, agar peroleh kemenangan, dan salam agar peroleh kejayaan,
Peliharalah bijak agar peroleh kesejahteraan dan arif agar peroleh kebahagiaan,
Peliharalah keseimbangan agar peoleh kejayaan, dan adab agar peoleh kelanggengan.
Janganlah kautaburkan kebencian…!
Karena percikan darahnya kan menjadi jilatannya, dan tumpahannya kan menjadi minumannya,
Karena irisan daging kan menjadi santapannya, dan tulang belulang kan menjadi rebutannya,
Kita bertengkar senantiasa kan menjadi tontonannya, dan kebimbangan kan menjadi permainannya,
Kita merana senantiasa kan menjadi kesenangannya, dan menangis kan menjadi nyanyiannya,
Kita menghancurkan senantiasa kan menjadi tujuannya, dan menyesal kan menjadi kemenangannya.
Mereka itu yang senantiasa berupaya,
Mencari lengah membuat tipu daya …., mencari mangsa melepas angkara murka, dan membuat
durjana melampiaskan dendam membara.
Mencari jalan membuat perdaya ……...., mencari kesempatan menabur derita dan sengsara, melepas
durja menampung tetesan darah dan derai air mata,
Mencari upaya membangun nista ………, menghancurkan tiang tauhid merobohkan bangunan juhud
semua adab darma yang ada.
Mereka itu Iblis musuh Adam, yang nyukma menjadi setan musuh manusia, yang menjiwa menjadi
Fir’aun musuh para nabi dan meraga menjadi dajal musuh Imam Mahdi - Ratu Adil - Sang Waruga
Jagat Raya - Satria Penabur Buah Jaitun
Mereka itu Iblis musuh Adam, yang bernyawa akma membara pemegang tahta kuasa bara. Yang
berupaya membuat tipu daya, bekerja membuat celaka, bertekad membuat terusir Adam dan Hawa,
bersemayam dalam nyawa manusia.
Mereka itu setan musuh manusia, yang bernyawa sukma menyala pemegang tahta kuasa durjana,
Yang berwujud jin dan manusia, berupaya membuat tipu daya, bekerja membuat duka dan nestapa,
berkarya membuat merana, berusaha membuat sengsara umat manusia, bersemayam dalam lelembutan
manusia,
Mereka itu fir’aun musuh para sejati, bernyawa jiwa membatu nyala pemegang tahta kuasa angkara,
berwatak anjing dan serigala, bersifat ular berbisa, penghuni hutan belantara buana, pemakan
bangkai penghuni bumi, penabur bau penyebar bibit penyakit, bersemayam dalam jiwa manusia,
Mereka itu dajal musuh Makhluk Alloh KHalifah Dzat Illahi (Mahdi) - Ratu Adil - Sang Waruga
Jagat Raya - Satria penabur buah zaitun. Bernyawa raga membaja bara, pemegang tahta kuasa nista,
bermisil kebo merah raksasa, bertaring runcing berlumur darah, penghuni dasar bumi penghancur
kehidupan penghuni buana, penabur lahar penyebar api darma nista, bersemayam dalam raga
manusia.
Petualang.

64
Kepada …….. Kawanku
“ Sesama Makhluk Jagat Raya – Alam Semésta“

Wahai malaikat…..…..., pengembala cahaya penyiram jiwa !


Wahai setan…....….…., pengembala api pembakar jiwa !
Wahai jin……....……., pengembala asap penutup jiwa !
Wahai siluman………., pengembala malam penganut kegelapan !
Wahai binatang…....…, pelayan jiwa pendamping raga !
Wahai tanaman…....…, pelayan jiwa penyerta raga !
Sungguh ….., engkau semua sangatlah berguna dan berjasa dalam darma Sang Mahakuasa,
Karena engkaulah sang tercipta, yang dicipta sebagai kendaraan darma Sang Mahakuasa,
Engkaulah pemberi arti dan makna dalam hidup dan warna dalam kehidupan insan manusia,
Engkaulah pemberi corak dalam karya, keanekaragaman dalam darma, dan pemberi rasa dalam
dzikir dan do’a insan manusia.
Karena dirimu ……,
Aku dapat mengerti dan memahami, mengetahui dan menyadari,
Aku dapat tahu diri dan menjaga diri, memelihara diri dan kehormatan diri,
Aku senantiasa berjalan dalam perjalananku dan engkau senantiasa berjalan mengikutiku,
Aku senantiasa berjalan melewati rintanganku dan engkau senantiasa bekerja membuat upaya.
Wahai Insan Manusia.…, Engkaulah …
Pengembala bumi pengasuh jiwa dan raga; pengembala langit pengasuh akma, sukma dan nyawa,
Pengembala darma syaréat lahir, syaré’at batin, hakékat lahir, hakékat batin dan ma’rifat,
Kesejatian khalifah darma Bocah Angon Sang pengembala kehidupan dunia dan akhérat,
Kesejatian khalifah darma Bocah Angon Sang pengelola malaikat, setan, jin, siluman, binatang
tanaman dan semua makhluk yang ada di jagat raya.
Sungguh engkau yang sempurna dari yang menyempurnakan…
Engkaulah Sang Tercipta, yang dicipta sebagai misil siloka Sang Maha Pencipta,
Engkaulah Sang Darma, yang dicipta sebagai misil siloka makhluk jagat raya dan alam semesta,
Engkaulah Sang Makhluk Jagat Raya dan alam semesta, yang dicipta sebagai misil siloka Kitab
Mahasejati dari Sang Mahasejati.

Engkaulah kiranya …..


Sabda, kalam, ayat, dan suratan, dari kitab semesta Sang Maha Kuasa,
Pemberi arti dalam mencari, pembuka makna dalam menggali, pengantar jalan dalam perjalanan misil
siloka dan penuntun jalan menuju kerahasiaan Sang Maha Kuasa,
Engkaulah pintu, jalan dan jembatan menuju kerajaan abadi Sang Hyang Maha Widi.

65
Karena dirimu ……,
Aku dapat mengetahui, memahami, menyadari, siapa aku, Aku dan AKU
Aku senantiasa berjalan dalam perjalananku dan engkau senantiasa berjalan mengikutiku,
Aku senantiasa berjalan melewati rintanganku dan engkau senantiasa bekerja membuat tahu.

Wahai bumi, yang menjadi tempat pijakanku !


Wahai langit, yang menaungi perjalanan tauhidku !
Wahai air, yang mengairi kehidupan juhudku !
Wahai api, yang menghidupkan tenagaku !
Wahai angin, yang menyertai desah nafasku !
Wahai siang, yang menerangi pertualangan hidupku !
Wahai malam, yang menyertai perjalanan matiku !
Wahai waktu, yang mengikat usiaku mengurung umurku !
Wahai bulan, yang mengikuti derap langkah kakiku !
Wahai bintang, yang mengamat - amati hidupku !
Wahai mentari, yang menerangi akal dan pikiranku !
Wahai surga, yang mengolok - olokanku !
Wahai neraka, yang menakut-nakutiku !

Engkaulah kiranya ……
Yang jadi saksi atas langkah dan perjalananku,
Yang menjadi kendaraan dalam petualangan tauhid darma juhudku,
Yang membangunkan jiwaku dan mendampingi perjalananku,
Yang mewarnai petualanganku dan yang memberi pengetahuanku,
Yang menghidupkan akal dan pikiranku dan menyempurnakan ilmu dan pengetahuanku.

Engkau senantiasa bertasbih, mensucikan kebesaran-Nya untuk aku,


Dan aku pun bertasbih, mensucikan keagungan dan kemuliaan-Nya untuk kamu,
Engkau bersujud, sebagai pengabdianmu kepada-Nya melalui aku,
Dan aku pun bersujud, sebagai penyembahan kepada-Nya, untuk kebaikanmu,
Engkau taat atas perintah-Nya dan aku pun taat sebagai ahli-Nya,
Engkau patuh atas sabda-Nya dan aku pun patuh pada amanat dan wasiat-Nya,
Engkau juhud kepadaku karena-Nya dan aku juhud kepada-Nya,
Engkau hidup untuk aku…… dan aku pun hidup untuk AKU,
Engkau mati demi aku .…….. dan aku tetaplah hidup abadi tanpa kamu,
Engkau jadi saksi atas hidupku dan aku pun menjadi saksi. atas matimu.
Sungguh… aku ridha atas baktimu darma kejuhudanmu,
Sebagaimana engkau ridha atas perjalanan tauhid dan petualangan darma juhudku.

Waruga Jagat Raya

*****

66
Kepada … Saudara Terkutuk,
“ Iblis Pemegang Tahta Kuasa Bara“
“ Sétan Pemegang Tahta Kuasa Durja “
“ Fir’aun Pemegang Tahta Kuasa Angkara “
“ Dajal Pemegang Tahta Kuasa Nista “
Wahai Iblis yang bernyawa akma membara ….... pemegang tahta kuasa bara,
Yang berupaya membuat tipu daya, bekerja membuat celaka, bertekad membuat terusir Adam-Hawa
Wahai Setan yang bernyawa sukma menyala … pemegang tahta kuasa durjana,
Yang berupaya membuat tipu daya, bekerja membuat duka dan nestapa, berkarya membuat merana
jiwa, berusaha membuat sengsara umat manusia.
Wahai Fir’aun yang bernyawa jiwa membatu nyala… pemegang tahta kuasa angkara,
Yang bersifat anjing serigala berwatak ular berbisa, penghuni hutan belantara bumi, pemakan
bangkai penghuni bumi, penabur bau penyebar bibit penyakit.
Wahai Dajal yang bernyawa raga membaja bara…... pemegang tahta kuasa nista,
Yang berwujud kebo merah raksasa, bertaring runcing berlumur darah, pemakan darah nyawa
manusia, penghuni dasar bumi penghancur kehidupan penghuni bumi, penabur lahar penyebar api.
Wahai nista ……. yang menjadi jembatan penghubung kiamat darma semesta,
Yang berwujud kemanunggalan nyawa penghantar kiamah rusaknya darma kehidupan alam semesta.
Engkau hidup , akupun hidup, engkau bernyawa dan akupun miliki jaya,
Aku bersabda engkau membuat upaya, aku berjalan engkau membuat tipu daya,
Dan aku tetap mencari jalan,
Aku bercita, engkau membuat rintangan; aku berkarya engkau buat kerusakan;
dan aku membangun engkau menghancurkan,
Dan aku tetap kan melakukan perlawanan.

Wahai yang bernyawa akma membara, sukma menyala ……!


Engkau hidup dengan upaya.…….…..... dan aku hidup dengan do’a,
Engkau hidup dengan tipu daya .…….... dan aku hidup dengan upaya,
Engkau hidup dengan angkara………... dan aku hidup dengan cinta,
Engkau hidup dengan dendam membara dan aku hidup dengan kasih dan cinta,
Engkau hidup dengan sengsara.….…… dan aku hidup dengan selamat sentosa,
Engkau hidup dengan neraka.……….... dan aku hidup dengan surga.
Engkau hidup demi angkara.…………, dan aku hidup dengan sentosa,
Engkau hidup demi dendam membara ..., dan aku hidup demi cinta,
Engkau hidup demi neraka .……….…, dan aku hidup demi cinta,
Engkau hidup sepanjang nyawa…........, dan aku hidup sepanjang jaya,
Engkau mati karena janji……….……, dan aku mati karena pati.

67
Wahai… nyawa berhia s api menyala bara…… !
Engkau yang senantiasa berbahagia kala aku sengsara, dan merasa sengsara kala aku tertawa,
Engkau yang senantiasa bersuka ria kala aku menderita, dan merasa tersiksa kala aku bahagia,
Engkau yang senantiasa celaka kala aku selamat aman sentosa, dan merasa binasa kala aku jaya.
Dengan upayamu aku senantiasa dapatkan tahu, dengan tipu dayamu aku dapatkan ilmu,
Dengan sumpah serapahmu aku dapatkan hikmah, dengan tawamu aku dapatkan wahyu,
Dengan suka riamu aku senantiasa dapatkan makna, dengan kebencianmu aku dapatkan jatidiri,
Dengan kelicikanmu aku senantiasa dapatkan harga diri, dengan kesenanganmu aku dapatkan rasa,
Dengan amarahmu aku dapatkan ampunan, dengan keuntunganmu aku dapatkan kemenangan.
Karena engkau senantiasa tak mau tahu,
Bahwa aku. . …… tak sendiri dan menyendiri, tak berpisah dan bercerai berai,
Bahwa aku. .…… tak bercerai dan memisahkan diri, tak jauh dan menjauhkan diri,
Bahwa aku satu, menyatu dan bersatu dengan nyawa Yang Maha Satu.
Sungguh… takkan berguna usahamu……,
Karena aku cinta dengan nyawa bukan karena surga, dan suka dengan rasa bukannya karena tahta,
Karena aku benci dengan hati bukan karena nasib, dan takut dengan dosa bukannya karena neraka,
Karena aku harap dengan do’a bukan karena dunia, dan berdzikir dengan nurani bukan karena tahta,
Karena aku berbuat dengan kuasa bukan karena rizki, berjalan dengan kehendak bukan karena takdir.
Sungguh… takkan berguna tipu dayamu… …,
Kaukatakan dengan keingkaran. … .., aku dengarkan dengan akal dan pikiran,
Kausesatkan aku dengan tipudaya…, aku selamatkan dengan tobat dan ampunan,
Kaubisikkan aku dengan tipuan… ..., aku dengarkan dengan ilmu dan pengetahuan,
Kauperbuat aku dengan perdaya ….., aku perbuat dengan ikhlas, arif dan bijaksana.
Engkau tiupkan kegelapan . … ..…, aku hidupkan dengan cahaya,
Engkau taburkan kesesatan . …. …., aku hidupkan dzikir dan do’a,
Engkau buatkan kemunafikan . ...…, aku buatkan kearifan,
Engkau hembuskan nafsu angkara .., aku taburkan cinta sesama.

Wahai yang bernyawa jiwa membatu angkara dan bernyawa raga membaja nista ……!
Engkau rusak tiang ketauhidan dan robohkan darma kejuhudan, aku bangun reruntuhan dengan ilmu
sejati dan darma mulia,
Engkau hamparkan nista dan taburkan nafsu angkara durja, aku hamparkan batuwangi dan taburkan
silihwangi,
Engkau hancurkan peradaban pengisi buana dan alirkan air mata raga, aku bangkitkan puing dengan
cahaya langit dan bangun dengan akhlak jiwa mulia,
Engkau binasakan kehidupan alam buana dan teteskan darah nyawa, aku bangun reruntuhan dengan
kehidupan jaya dan silsilah darma generasi adab mulia,
Engkau kerahkan kekuatan semua babalad durja, yang berjatidiri batu angkara, bangunan baja nista
darma bebau sejati, karya kerusakan abadi, dan cahaya kekegelapan pintu kiamah sejati,
Dan aku iringkan para satria cahaya amparan bumi dan langit, yang berjatidiri batuwangi, bangunan
siliwangi, darma wewangi sejati, karya pajajaran abadi, pelita cahaya Mahasejati pakaian jaya sejati
Makhluk Alloh Halifah Dzat Ilahi

68
i

*
*
*
**
Padépokan Jaya
Tapak Raga Gempar Nusantara
Tapak Raga Gempar Munding Wangi darma Guyang Wangi
Bogor, 5 Méi 2008 ( 28 Rabiul Akhir 1429 H )

Raga
Deugdeug Jaya
( baru )

KI UMBARAN / KI ANGON
( Pengembala Nyawa - Pengembara Jiwa - Petualang Darma )

Asyhadu allâ ilâha illallâh, wa asyhadu anna Muhammadarrasûlullôh


Subhânallôh, walhamdulillâh, walâ ilâha illallôh, Allôhu Akbar
Bismillahi tawakkaltu álallôh, lâhaula walâquwwata illâ billâhil ‘áliyyil ázhîm
Ya Alloh..ya Rosululloh..ya Muhammad..ya Imam Mahdi…Ya Alloh..ya Rosululloh..ya Muhammad..ya Imam Mahdi
Ya Alloh ...Ya Muhammad Rosululloh Imam Mahdi …Ya Alloh .. ya Muhammad Rosululloh Imam Mahdi
Ya Alloh …. Ya Muhammad Rosululloh. …. . Ya Alloh …Ya Muhammad Rosululloh ….Ya Alloh
Ya Alloh . Ya Muhammad Imam Mahdi …Ya Alloh. Ya Muhammad Imam Mahdi ... Ya Alloh
Ya Alloh...Ya Roululloh….Ya Alloh.. Ya Rosululloh …Ya Alloh ..Ya Rosululloh..Ya Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh
Alloh ... Alloh ... Alloh .. Alloh .... Alloh .. Alloh ... Alloh ... Alloh … Alloh ... Alloh … Alloh .. Alloh … Alloh ... Alloh. .. Alloh … Alloh

*****

69