Anda di halaman 1dari 39

SMK LINGGIU, KOTA TINGGI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3


TAHUN 2019

MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD CAANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PDPC/ EMK/KOMSAS/
HEBAT
Minggu 1 1.1 Mendengar, 1.1.1Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
( 1 Jan – 3 mengenal dan mengenal pasti murid dapat; Strategi p&p:
Jan ) menyebut perkataan, dan menggunakan  Prinsip 5P KBAT:
1. Mendengar dan mengenal
rangkai kata, istilah perkataan, rangkai  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
dan ungkapan serta kata, istilah dan sebutan sekurang-kurangnya Lembaran
Masalah
enam perkataan dan rangkai
intonasi ayat dalam ungkapan dalam  Didik hibur pengurusan
kata dalam pelbagai ujaran.
pelbagai ujaran. pelbagai ujaran  Pembentangan grafik
dengan betul,  Koperatif Peta minda
tepat dan jelas. 2.Mengenal pasti sekurang- 6 topi pemikiran
 Bimbingan
kurangnya enam sebutan CoRT 1
berfokus
perkataan dan rangkai kata CoRT 4
dengan betul dan tepat. EMK:
 Bahasa 2. Peta I-think
 Keusahawan Peta bulatan
2.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid- Peta buih
2.1.1Membaca dan murid dapat;  Keselamatan
mekanis pelbagai Peta buih
memahami laras bahasa jalan raya
bahan prosa dan berganda
sesuatu laporan dan 1. Membaca pelbagai bentuk  Sains dan
puisi. laporan dengan sebutan dan Peta dakap
berita dengan sebutan teknologi
intonasi yang betul dan Peta titi
dan intonasi yang betul,  Kreativiti
kepantasan yang wajar Peta pokok
nada yang sesuai serta &inovasi
kepantasan yang wajar.  Kelestarian Peta alir
global Peta pelbagai alir
3.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-  Pendidikan
3.1.1Menulis dan murid dapat; 3. Aras Berfikir
menerangkan makna kewangan
menerangkan makna Mengaplikasi
kata dan istilah,  TMK
kata, rangkai kata, 1.Mengenal pasti lima Menganalisis
rangkai kata,  patriotisme
istilah, ungkapan dan perkataan sukar Menilai
ungkapan dan ayat.  Nilai Murni
ayat dengan betul Mencipta
mengikut konteks. 2.Menulis lima ayat
menggunakan rangkai kata KOMSAS: CERPEN
SISTEM BAHASA:
dengan betul. Modul HEBAT Bacaan –
Sebutan dan
4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Kesihatan intonasi
4.1.1Memahami dan murid dapat;
mengapresiasi karya
mengapresiasi karya Teknik Bacaan
sastera. PENTAKSIRAN
prosa dengan 1. Menceritakan sinopsis :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
menyatakan respons cerpen Kuiz
peribadi terhadap 2.Mengenal pasti , tema dan tiga 5W1H Pembentangan
kekuatan dan persoalan dalam cerpen Forum
kelemahan sesuatu *Strategi p&p dan
karya. Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 2 1.1 Mendengar, 1.1.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
mengenal dan mengenal pasti dan murid dapat Strategi p&p:
( 6 Jan - menyebut menuturkan ayat  Prinsip 5P KBAT:
10 Jan ) perkataan, rangkai dalam pelbagai ujaran  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran
kata, istilah dan dengan intonasi yang
 Didik hibur pengurusan
ungkapan serta sesuai dan jelas.
 Pembentangan grafik
intonasi ayat dalam Peta minda
 Koperatif
pelbagai ujaran. 6 topi pemikiran
 Bimbingan
berfokus CoRT 1
2.1 Membaca 2.1.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 4
murid dapat 
secara mekanis memahami laras
pelbagai bahan bahasa cerpen dengan EMK: 2. Peta I-think
prosa dan puisi. sebutan, intonasi yang  Bahasa Peta bulatan
 Keusahawan Peta buih
betul dan nada yang Peta buih
 Keselamatan
sesuai. jalan raya berganda
 Sains dan Peta dakap
teknologi Peta titi
 Kreativiti Peta pokok
&inovasi Peta alir
Peta pelbagai alir
3.2 Menulis untuk 3.2.1Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian
murid dapat global 3. Aras Berfikir
mengemukakan mengemukakan
 Pendidikan Mengaplikasi
maklumat tentang pendapat yang Menganalisis
kewangan
sesuatu perkara. rasional tentang  TMK Menilai
sesuatu perkara yang  patriotisme Mencipta
dibaca, didengar dan  Nilai Murni
SISTEM BAHASA:
ditonton Sebutan dan
menggunakan ayat Modul HEBAT Bacaan – intonasi
yang gramatis
Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
5.1 Memahami dan 5.1.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
murid dapat Kuiz
menggunakan menggunakan kata 5W1H Pembentangan
perkataan daripada nama dan kata Forum
*Strategi p&p dan
pelbagai golongan pinjaman dengan
Elemen Merentas
kata dalam betul. Kurikulum(EMK)
pelbagai ayat. hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 3 Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan murid dapat
( 13 Jan – Strategi p&p:
17 Jan ) memahami menerangkan maksud  Prinsip 5P KBAT:
perkataan, rangkai perkataan, rangkai kata,  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
kata, istilah, istilah dan ungkapan Masalah Lembaran
ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran  Didik hibur pengurusan
dalam pelbagai dengan betul dan tepat  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
ujaran. mengikut konteks secara
 Bimbingan 6 topi pemikiran
bertatasusila. CoRT 1
berfokus
CoRT 4
2.2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid- EMK: 2. Peta I-think
2.2.1 Membaca dan
memahami makna murid dapat  Bahasa Peta bulatan
menerangkan maksud  Keusahawan Peta buih
perkataan, rangkai
istilah yang tepat dalam  Keselamatan Peta buih
kata, istilah, serta
pelbagai bahan jalan raya berganda
ungkapan dan ayat
menggunakan glosari,  Sains dan Peta dakap
dalam pelbagai Peta titi
kamus dan tesaurus teknologi
bahan  Kreativiti Peta pokok
dengan betul dan tepat.
&inovasi Peta alir
Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian Peta pelbagai alir
3.3 Menulis untuk
3.3.1 Menulis dan murid dapat global
melengkapkan 3. Aras Berfikir
melengkapkan  Pendidikan
maklumat dan Mengaplikasi
maklumat dalam kewangan
menjawab soalan Menganalisis
pelbagai bahan dengan  TMK
dalam pelbagai  patriotisme Menilai
betul dan tepat. Mencipta
bahan.  Nilai Murni

4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- SISTEM BAHASA:


4.1.2Memahami dan KOMSAS
mengapresiasi karya murid dapat Sebutan dan
mengapresiasi karya intonasi
sastera. Modul HEBAT Bacaan –
puisi dengan
memberikan respons Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
peribadi tentang maksud :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
Kuiz
tersurat dan tersirat
5W1H Pembentangan
dalam sesuatu puisi. Forum
*Strategi p&p dan
Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 4 1.2 Mendengar dan 1.2.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
memahami menerangkan maksud
( 20 Jan –  Prinsip 5P KBAT:
perkataan, rangkai ayat dalam pelbagai
24 Jan )  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
kata, istilah, ujaran dengan betul Masalah Lembaran
ungkapan dan ayat dan tepat mengikut  Didik hibur pengurusan
dalam pelbagai konteks secara  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
ujaran. bertatasusila. 6 topi pemikiran
 Bimbingan
berfokus CoRT 1
2.2 Membaca 2.2.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 4
murid dapat 
untuk memahami menganalisis
makna perkataan, maklumat daripada EMK: 2. Peta I-think
rangkai kata, istilah, pelbagai bentuk  Bahasa Peta bulatan
 Keusahawan Peta buih
serta ungkapan dan panduan dengan  Keselamatan Peta buih
ayat dalam memberikan respons jalan raya berganda
pelbagai bahan peribadi yang sesuai.  Sains dan Peta dakap
teknologi Peta titi
 Kreativiti Peta pokok
3.3 Menulis untuk 3.3.2 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat &inovasi Peta alir
melengkapkan menjawab pelbagai Peta pelbagai alir
 Kelestarian
maklumat dan soalan secara kritis global
menjawab soalan 3. Aras Berfikir
dengan betul.  Pendidikan
Mengaplikasi
dalam pelbagai kewangan
Menganalisis
bahan.  TMK
Menilai
 patriotisme
Mencipta
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-  Nilai Murni
murid dapat SISTEM BAHASA:
menggunakan menggunakan kata KOMSAS
Sebutan dan
perkataan daripada adjektif dalam ayat
intonasi
pelbagai golongan mengikut konteks. Modul HEBAT Bacaan –
kata dalam Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
pelbagai ayat. :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
Kuiz
5W1H Pembentangan
Forum
*Strategi p&p dan
Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 5 1.3 Mendengar dan 1.3.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
memahami mengkategorikan
( 27 Jan –  Prinsip 5P KBAT:
maklumat, fakta, maklumat yang
31 Jan )  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
idea dan hujah terdapat dalam Masalah Lembaran
dalam pelbagai pelbagai wacana, serta  Didik hibur pengurusan
wacana dan memberikan respons  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
memberikan secara lisan dengan 6 topi pemikiran
 Bimbingan
respons. betul, tepat dan berfokus CoRT 1
bermakna mengikut  CoRT 4
konteks.
EMK: 2. Peta I-think
 Bahasa Peta bulatan
2.2 Membaca 2.2.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta buih
murid dapat  Keusahawan
untuk memahami memahami serta  Keselamatan Peta buih
makna perkataan, membuat ulasan jalan raya berganda
rangkai kata, istilah, keseluruhan maksud  Sains dan Peta dakap
teknologi Peta titi
serta ungkapan dan sesuatu bahan grafik. Peta pokok
 Kreativiti
ayat dalam &inovasi Peta alir
pelbagai bahan  Kelestarian Peta pelbagai alir
global
3. Aras Berfikir
 Pendidikan
Mengaplikasi
kewangan
Menganalisis
 TMK
Menilai
 patriotisme
Mencipta
3.4 Menulis untuk 3.4.1 Menulis Pada akhir pelajaran, murid-  Nilai Murni
murid dapat
menghasilkan kerangka penulisan
sesuatu penulisan dengan menyusun isi KOMSAS: C SISTEM BAHASA:
secara terancang. secara terancang. Sebutan dan
Modul HEBAT Bacaan – intonasi
4.2 Memahami dan 4.2.1 Menggunakan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan
murid dapat PENTAKSIRAN
menggunakan kiasan dan peribahasa :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
bandingan dengan betul Kuiz
5W1H Pembentangan
semacam, mengikut konteks.
Forum
peribahasa, kata- *Strategi p&p dan
kata hikmat, kiasan Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
madah pujangga, hanyalah cadangan.
dan bahasa Guru-guru boleh
berirama dalam menggunakan
komunikasi dan strategi/EMK yang
berbeza mengikut
penulisan. kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 6 1.3 Mendengar dan 1.3.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
memahami menganalisis
( 3 Feb - 7  Prinsip 5P KBAT:
maklumat, fakta, maklumat yang
Feb )  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
idea dan hujah terdapat dalam Masalah Lembaran
dalam pelbagai pelbagai wacana serta  Didik hibur pengurusan
wacana dan memberikan respons  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
memberikan yang betul, tepat dan 6 topi pemikiran
 Bimbingan
respons. bermakna. berfokus CoRT 1
 CoRT 4
2.3 Membaca 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-
Catatan : murid dapat
untuk memproses mengulas maklumat EMK: 2. Peta I-think
Tahun
maklumat daripada daripada pelbagai teks  Bahasa Peta bulatan
Baru Cina  Keusahawan Peta buih
pelbagai bahan. dengan betul dan  Keselamatan Peta buih
(5 – 6 Feb) tepat. jalan raya berganda
 Sains dan Peta dakap
3.4 Menulis untuk 3.4.2 Menulis pelbagai Pada akhir pelajaran, murid- teknologi Peta titi
murid dapat
 Kreativiti Peta pokok
menghasilkan jenis perenggan
sesuatu penulisan pendahuluan &inovasi Peta alir
secara terancang. menggunakan bahasa  Kelestarian Peta pelbagai alir
global
yang menarik dan
 Pendidikan 3. Aras Berfikir
gramatis. kewangan Mengaplikasi
 TMK Menganalisis
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-  patriotisme Menilai
murid dapat Mencipta
menggunakan menggunakan kata  Nilai Murni
perkataan daripada tugas dalam ayat
KOMSAS: SISTEM BAHASA:
pelbagai golongan mengikut konteks. Sebutan dan
kata dalam Modul HEBAT Bacaan – intonasi
pelbagai ayat.
Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
:KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
Kuiz
5W1H Pembentangan
Forum
*Strategi p&p dan
Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.

Minggu 7 1.4 Berbicara 1.4.1 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
tentang sesuatu menganalisis isu
( 10 Feb –  Prinsip 5P KBAT:
perkara dalam semasa yang didengar,
14 Feb ) pelbagai situasi ditonton atau dibaca  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
formal dan tidak dalam situasi tidak Masalah Lembaran
 Didik hibur pengurusan
formal. formal secara
 Pembentangan grafik
bertatasusila.  Koperatif Peta minda
 Bimbingan 6 topi pemikiran
2.4 Membaca 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- berfokus CoRT 1
murid dapat CoRT 4
secara ekstensif memahami serta 
pelbagai bahan mengemukakan
EMK: 2. Peta I-think
untuk pendapat yang  Bahasa Peta bulatan
mengukuhkan rasional tentang  Keusahawan Peta buih
penguasaan bahasa pelbagai bahan fiksyen  Keselamatan Peta buih
jalan raya berganda
dan meluaskan dan bukan fiksyen. Peta dakap
 Sains dan
pengetahuan bagi teknologi Peta titi
pembangunan diri.  Kreativiti Peta pokok
&inovasi Peta alir
3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian Peta pelbagai alir
murid dapat
menghasilkan perenggan isi dengan global
 Pendidikan 3. Aras Berfikir
sesuatu penulisan bahasa yang gramatis Mengaplikasi
kewangan
secara terancang. secara kritis dan  TMK
Menganalisis
kreatif. Menilai
 patriotisme
Mencipta
 Nilai Murni
4.3 Menghasilkan 4.3.1 Menghasilkan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat SISTEM BAHASA:
karya fiksyen dan cerpen secara KOMSAS:
Sebutan dan
puisi secara terancang dengan intonasi
Modul HEBAT Bacaan –
terancang. menggunakan idea
Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
yang kreatif serta
:KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
bahasa yang indah dan Kuiz
menarik. 5W1H Pembentangan
Forum
*Strategi p&p dan
Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 8 1.4 Berbicara 1.4.2 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
tentang sesuatu menganalisis isu
( 17 Feb –  Prinsip 5P KBAT:
perkara dalam semasa yang didengar,
21 Feb )  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
pelbagai situasi ditonton atau dibaca Masalah Lembaran
formal dan tidak dalam situasi formal  Didik hibur pengurusan
formal. secara bertatasusila.  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
 Bimbingan 6 topi pemikiran
2.1 Membaca 2.1.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat berfokus CoRT 1
secara mekanis memahami laras CoRT 4

pelbagai bahan bahasa sesuatu
prosa dan puisi. laporan dan berita EMK: 2. Peta I-think
 Bahasa Peta bulatan
dengan sebutan dan Peta buih
 Keusahawan
intonasi yang betul,  Keselamatan Peta buih
nada yang sesuai serta jalan raya berganda
kepantasan yang  Sains dan Peta dakap
teknologi Peta titi
wajar. Peta pokok
 Kreativiti
&inovasi Peta alir
3.4 Menulis untuk 3.4.4Menulis Pada akhir pelajaran, murid-
 Kelestarian Peta pelbagai alir
murid dapat
menghasilkan perenggan penutup global
3. Aras Berfikir
sesuatu penulisan yang lengkap serta  Pendidikan
Mengaplikasi
secara terancang. menepati tema dgn kewangan
Menganalisis
ayat gramatis.  TMK
Menilai
 patriotisme
Mencipta
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-  Nilai Murni
murid dapat KOMSAS:
menggunakan menggunakan kata SISTEM BAHASA:
Sebutan dan
perkataan daripada kerja dalam ayat Modul HEBAT Bacaan –
intonasi
pelbagai golongan
kata dalam mengikut konteks Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
pelbagai ayat. :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
Kuiz
5W1H Pembentangan
Forum
*Strategi p&p dan
Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 9 1.5 Bersoal jawab 1.5.1 Bersoal jawab Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
tentang sesuatu untuk mencambahkan
( 24 Feb –  Prinsip 5P KBAT:
perkara idea secara kritis dan
28 Feb )  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
menggunakan bertatasusila. Masalah Lembaran
pelbagai soalan,  Didik hibur pengurusan
dan  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
mengemukakan 6 topi pemikiran
 Bimbingan
jawapan. berfokus CoRT 1
 CoRT 4
2.1 Membaca 2.1.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat 2. Peta I-think
secara mekanis memahami laras EMK:
pelbagai bahan bahasa cerpen dengan  Bahasa Peta bulatan
 Keusahawan Peta buih
prosa dan puisi. sebutan, intonasi yang  Keselamatan Peta buih
betul dan nada yang jalan raya berganda
sesuai.  Sains dan Peta dakap
teknologi Peta titi
 Kreativiti Peta pokok
3.4 Menulis untuk 3.4.5 Menulis sesuatu Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat &inovasi Peta alir
menghasilkan penulisan dengan Peta pelbagai alir
 Kelestarian
sesuatu penulisan wacana yang lengkap global
3. Aras Berfikir
serta menggunakan  Pendidikan
secara terancang. bahasa yang gramatis kewangan Mengaplikasi
dan kreatif.  TMK Menganalisis
 patriotisme Menilai
4.3 Menghasilkan 4.3.2Menghasilkan Pada akhir pelajaran, murid-  Nilai Murni Mencipta
murid dapat
karya fiksyen dan puisi berdasarkan KOMSAS: SISTEM BAHASA:
puisi secara bahan rangsangan Sebutan dan
erancang. yang sesuai Modul HEBAT Bacaan – intonasi
menggunakan bahasa Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
yang indah dan :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
menarik. Kuiz
5W1H Pembentangan
*Strategi p&p dan
Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 1.6 Menyampaikan 1.6.1 Menjana idea Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
10 maklumat tentang dan menyampaikan
 Prinsip 5P KBAT:
sesuatu perkara pidato dengan betul,
( 3 Mac –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
dalam pelbagai jelas, dan intonasi Masalah Lembaran
7 Mac ) situasi. yang sesuai  Didik hibur pengurusan
menggunakan ayat  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
yang gramatis. 6 topi pemikiran
 Bimbingan
berfokus CoRT 1
2.2 Membaca 2.2.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 4
murid dapat 
untuk memahami menerangkan maksud
makna perkataan, istilah yang tepat EMK: 2. Peta I-think
 Bahasa Peta bulatan
rangkai kata, istilah, dalam pelbagai bahan
serta ungkapan dan menggunakan glosari,  Keusahawan Peta buih
ayat dalam kamus dan tesaurus  Keselamatan Peta buih
jalan raya berganda
pelbagai bahan dengan betul dan
 Sains dan Peta dakap
tepat. teknologi Peta titi
 Kreativiti Peta pokok
3.5 Menulis untuk 3.5.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- &inovasi Peta alir
murid dapat Peta pelbagai alir
meringkaskan dan menyusun maklumat  Kelestarian
merumuskan serta membuat global
 Pendidikan 3. Aras Berfikir
pelbagai bahan ringkasan daripada Mengaplikasi
kewangan
prosa. pelbagai bahan prosa  TMK Menganalisis
menggunakan ayat  patriotisme Menilai
 Nilai Murni Mencipta
yang gramatis dan
penanda wacana yang SISTEM BAHASA:
KOMSAS:
sesuai. Modul HEBAT Bacaan – Sebutan dan
intonasi
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan
murid dapat :KWLH,SQ4R, PENTAKSIRAN
menggunakan kata menggunakan
Latihan bertulis
ganda. pelbagai kata ganda 5W1H Kuiz
dalam ayat mengikut Pembentangan
*Strategi p&p dan Forum
konteks dengan betul.
Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.

Minggu 1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
11 berunding tentang tentang sesuatu
 Prinsip 5P KBAT:
sesuatu perkara. perkara untuk
(10 Mac –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
menerima atau Lembaran
14 Mac ) menolak pandangan Masalah pengurusan
secara rasional dengan  Didik hibur grafik
 Pembentangan Peta minda
ayat yang gramatis dan
 Koperatif 6 topi pemikiran
bahasa yang santun.  Bimbingan CoRT 1
berfokus CoRT 4
2.2 Membaca 2.2.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 
murid dapat 2. Peta I-think
untuk memahami menganalisis
EMK: Peta bulatan
makna perkataan, maklumat daripada
 Bahasa Peta buih
rangkai kata, istilah, pelbagai bentuk  Keusahawan Peta buih
serta ungkapan dan panduan dengan  Keselamatan berganda
ayat dalam memberikan respons jalan raya Peta dakap
 Sains dan Peta titi
pelbagai bahan peribadi yang sesuai. Peta pokok
teknologi
 Kreativiti Peta alir
3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta pelbagai alir
murid dapat &inovasi
mengolah mengadaptasi sesuatu  Kelestarian
maklumat bagi bahan prosa kepada global 3. Aras Berfikir
 Pendidikan Mengaplikasi
menghasilkan pelbagai bentuk
kewangan Menganalisis
pelbagai bentuk penulisan yang Menilai
 TMK
penulisan dan baharu, betul, sesuai  patriotisme
Mencipta
grafik. dan menarik.  Nilai Murni
SISTEM BAHASA:
i
Pada akhir pelajaran, murid- Sebutan dan
4.4 4.4.1
murid dapat intonasi
Mempersembahka Mempersembahkan KOMSAS:
n pelbagai prosa karya prosa dalam PENTAKSIRAN
Modul HEBAT Bacaan –
dan puisi secara bentuk ilustrasi Latihan bertulis
Teknik Bacaan Kuiz
kreatif. menggunakan
:KWLH,SQ4R, Pembentangan
pelbagai media secara Forum
kreatif. 5W1H

*Strategi p&p dan


Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berunding Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
12 berunding tentang untuk membuat
 Prinsip 5P KBAT:
sesuatu perkara. pertimbangan
(17 Mac –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
tentang sesuatu Masalah Lembaran
21 Mac ) pilihan secara  Didik hibur pengurusan
rasional  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
menggunakan ayat 6 topi pemikiran
 Bimbingan
yang gramatis dan berfokus CoRT 1
bahasa yang santun.  CoRT 4

2.2 Membaca 2.2.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: 2. Peta I-think
murid dapat  Bahasa Peta bulatan
untuk memahami memahami serta Peta buih
 Keusahawan
makna perkataan, membuat ulasan  Keselamatan Peta buih
rangkai kata, istilah, keseluruhan maksud jalan raya berganda
serta ungkapan dan sesuatu bahan grafik.  Sains dan Peta dakap
teknologi Peta titi
ayat dalam Peta pokok
 Kreativiti
pelbagai bahan &inovasi Peta alir
 Kelestarian Peta pelbagai alir
3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- global
murid dapat 3. Aras Berfikir
mengolah mengadaptasi sesuatu  Pendidikan
Mengaplikasi
maklumat bagi bahan grafik kepada kewangan
Menganalisis
menghasilkan prosa menggunakan  TMK
Menilai
 patriotisme
pelbagai bentuk ayat yang menarik dan Mencipta
 Nilai Murni
penulisan dan gramatis
SISTEM BAHASA:
grafik. KOMSAS:
Sebutan dan
5.3 Memahami dan 5.3.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT Bacaan – intonasi
murid dapat
menggunakan kata menggunakan
Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
terbitan. pelbagai kata terbitan :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
dalam ayat mengikut Kuiz
5W1H Pembentangan
konteks dengan betul.
Forum
*Strategi p&p dan
Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


22 MAC – 30 MAC

Minggu 1.8 Mengulas 1.8.1 Mengkritik Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
13 sesuatu perkara, isu secara membina
 Prinsip 5P KBAT:
atau topik. tentang sesuatu isu
(31 Mav –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
kemasyarakatan Masalah Lembaran
4 April ) dengan kritis dan jelas  Didik hibur pengurusan
menggunakan ayat  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
yang gramatis. 6 topi pemikiran
 Bimbingan
berfokus CoRT 1
2.3 Membaca 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 4
murid dapat 
untuk memproses mengulas maklumat
maklumat daripada daripada pelbagai teks EMK: 2. Peta I-think
 Bahasa Peta bulatan
pelbagai bahan. dengan betul dan Peta buih
 Keusahawan
tepat.  Keselamatan Peta buih
jalan raya berganda
3.7 Mengedit dan 3.7.1 Mengedit dan Pada akhir pelajaran, murid-  Sains dan Peta dakap
murid dapat teknologi Peta titi
memurnikan menyunting ayat
 Kreativiti Peta pokok
pelbagai teks. dalam pelbagai teks &inovasi Peta alir
tanpa mengubah  Kelestarian Peta pelbagai alir
maksud asal. global
 Pendidikan 3. Aras Berfikir
4.4 4.4.2 Pada akhir pelajaran, murid- kewangan Mengaplikasi
murid dapat  TMK Menganalisis
Mempersembahka Mempersembahkan Menilai
 patriotisme
n pelbagai prosa puisi dalam pelbagai  Nilai Murni Mencipta
dan puisi secara media secara kreatif.
KOMSAS: SISTEM BAHASA:
kreatif.
Sebutan dan
Modul HEBAT Bacaan – intonasi

Teknik Bacaan PENTAKSIRAN


:KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
Kuiz
5W1H Pembentangan
Forum
*Strategi p&p dan
Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 1.8 Mengulas 1.8.2 Mengulas dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
14 sesuatu perkara, isu menyatakan
 Prinsip 5P KBAT:
atau topik. maklumat yang
(14 April –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
tersurat dan tersirat Masalah Lembaran
daripada sesuatu  Didik hibur pengurusan
18 April ) bahan audio visual  Pembentangan grafik
dengan kritis  Koperatif Peta minda
 Bimbingan 6 topi pemikiran
menggunakan ayat CoRT 1
berfokus
yang gramatis.  CoRT 4

2.4 Membaca 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: 2. Peta I-think
murid dapat  Bahasa Peta bulatan
secara ekstensif memahami serta
 Keusahawan Peta buih
pelbagai bahan mengemukakan
 Keselamatan Peta buih
untuk pendapat yang jalan raya berganda
mengukuhkan rasional tentang  Sains dan Peta dakap
penguasaan bahasa pelbagai bahan fiksyen teknologi Peta titi
 Kreativiti Peta pokok
dan meluaskan dan bukan fiksyen. Peta alir
&inovasi
pengetahuan bagi  Kelestarian Peta pelbagai alir
pembangunan diri. global
 Pendidikan 3. Aras Berfikir
* 3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- kewangan Mengaplikasi
murid dapat
 TMK Menganalisis
menerangkan menerangkan makna
 patriotisme Menilai
makna kata dan kata, rangkai kata, Mencipta
 Nilai Murni
istilah, rangkai kata, istilah, ungkapan dan
ungkapan dan ayat. ayat dengan betul SISTEM BAHASA:
Sebutan dan
mengikut konteks. KOMSAS
intonasi

5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT Bacaan –
murid dapat
PENTAKSIRAN
menggunakan menggunakan Teknik Bacaan Latihan bertulis
frasa. pelbagai frasa dlm :KWLH,SQ4R, Kuiz
Pembentangan
ayat ikut konteks.
5W1H Forum

Minggu 1.1 Mendengar, 1.1.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
15 mengenal dan mengenal pasti dan
 Prinsip 5P KBAT:
menyebut menggunakan
(14 April –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
perkataan, rangkai perkataan, rangkai Lembaran
18 April) kata, istilah dan kata, istilah dan Masalah pengurusan
ungkapan serta ungkapan dalam  Didik hibur grafik
 Pembentangan Peta minda
intonasi ayat dalam pelbagai ujaran
 Koperatif 6 topi pemikiran
pelbagai ujaran. dengan betul, tepat  Bimbingan CoRT 1
dan jelas. berfokus CoRT 4

2.1 Membaca 2.1.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 2. Peta I-think
murid dapat EMK: Peta bulatan
secara mekanis memahami laras
 Bahasa Peta buih
pelbagai bahan bahasa sesuatu  Keusahawan Peta buih
prosa dan puisi. laporan dan berita  Keselamatan berganda
dengan sebutan dan jalan raya Peta dakap
intonasi yang betul,  Sains dan Peta titi
teknologi Peta pokok
nada yang sesuai serta  Kreativiti Peta alir
kepantasan yang &inovasi Peta pelbagai alir
wajar.  Kelestarian
global 3. Aras Berfikir
 Pendidikan Mengaplikasi
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat kewangan Menganalisis
mengemukakan mengemukakan Menilai
 TMK
maklumat tentang pendapat yang  patriotisme Mencipta
sesuatu perkara. rasional tentang  Nilai Murni
SISTEM BAHASA:
sesuatu perkara yang Sebutan dan
dibaca, didengar dan KOMSAS
intonasi
ditonton Modul HEBAT Bacaan –
menggunakan ayat PENTAKSIRAN
Teknik Bacaan Latihan bertulis
yang gramatis Kuiz
:KWLH,SQ4R,
Pembentangan
5W1H Forum

4.4 4.4.3 Pada akhir pelajaran, murid- *Strategi p&p dan


murid dapat
Mempersembahka Mempersembahkan Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
n pelbagai prosa karya prosa dan puisi
hanyalah cadangan.
dan puisi secara secara kreatif dalam Guru-guru boleh
kreatif. pelbagai aktiviti menggunakan
berbahasa. strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 1.1 Mendengar, 1.1.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
16 mengenal dan mengenal pasti dan
 Prinsip 5P KBAT:
menyebut menuturkan ayat
(21April –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
perkataan, rangkai dalam pelbagai ujaran Masalah Lembaran
25 April) kata, istilah dan dengan intonasi yang  Didik hibur pengurusan
ungkapan serta sesuai dan jelas.  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
intonasi ayat dalam 6 topi pemikiran
 Bimbingan
pelbagai ujaran. berfokus CoRT 1
 CoRT 4
2.1 Membaca 2.1.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat 2. Peta I-think
secara mekanis memahami laras EMK:
pelbagai bahan bahasa cerpen dengan  Bahasa Peta bulatan
 Keusahawan Peta buih
prosa dan puisi. sebutan, intonasi yang  Keselamatan Peta buih
betul dan nada yang jalan raya berganda
sesuai.  Sains dan Peta dakap
teknologi Peta titi
 Kreativiti Peta pokok
3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat &inovasi Peta alir
melengkapkan melengkapkan Peta pelbagai alir
 Kelestarian
maklumat dan maklumat dalam global
3. Aras Berfikir
menjawab soalan pelbagai bahan  Pendidikan
Mengaplikasi
dalam pelbagai dengan betul dan kewangan
Menganalisis
bahan. tepat.  TMK
Menilai
 patriotisme
Mencipta
5.5 Memahami dan 5.5.1 Membina dan Pada akhir pelajaran, murid-  Nilai Murni
murid dapat SISTEM BAHASA:
membina pelbagai menukar struktur ayat KOMSAS:
Sebutan dan
ayat. dengan betul dan
intonasi
tepat mengikut Modul HEBAT Bacaan –
PENTAKSIRAN
konteks. Teknik Bacaan Latihan bertulis
:KWLH,SQ4R, Kuiz
Pembentangan
5W1H Forum

*Strategi p&p dan


Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
17 memahami menerangkan maksud
 Prinsip 5P KBAT:
perkataan, rangkai perkataan, rangkai
(28 April –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
kata, istilah, kata, istilah dan Masalah Lembaran
2 Mei ) ungkapan dan ayat ungkapan dalam  Didik hibur pengurusan
dalam pelbagai pelbagai ujaran  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
ujaran. dengan betul dan 6 topi pemikiran
 Bimbingan
tepat mengikut berfokus CoRT 1
konteks secara  CoRT 4
bertatasusila.
EMK: 2. Peta I-think
2.2 Membaca 2.2.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-  Bahasa Peta bulatan
murid dapat  Keusahawan Peta buih
untuk memahami menerangkan maksud  Keselamatan Peta buih
makna perkataan, istilah yang tepat jalan raya berganda
rangkai kata, istilah, dalam pelbagai bahan  Sains dan Peta dakap
teknologi Peta titi
serta ungkapan dan menggunakan glosari, Peta pokok
 Kreativiti
ayat dalam kamus dan tesaurus &inovasi Peta alir
pelbagai bahan dengan betul dan  Kelestarian Peta pelbagai alir
tepat. global
3. Aras Berfikir
 Pendidikan
3.3 Menulis untuk 3.3.2 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- kewangan Mengaplikasi
melengkapkan menjawab pelbagai
murid dapat  TMK Menganalisis
 patriotisme Menilai
maklumat dan soalan secara kritis
 Nilai Murni Mencipta
menjawab soalan dengan betul.
dalam pelbagai KOMSAS SISTEM BAHASA:
bahan. Sebutan dan
Modul HEBAT Bacaan – intonasi
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan
murid dapat PENTAKSIRAN
mengapresiasi mengapresiasi karya :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
karya sastera. prosa dengan Kuiz
5W1H Pembentangan
menyatakan respons
Forum
peribadi terhadap *Strategi p&p dan
kekuatan dan Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
kelemahan sesuatu
hanyalah cadangan.
karya. Guru-guru boleh
menggunakan
2.3 Membaca 2.3.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- strategi/EMK yang
murid dapat
untuk memproses mengulas maklumat berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
maklumat daripada daripada pelbagai teks
tema yang diajar.
pelbagai bahan. dengan betul dan
tepat.

3.4 Menulis untuk 3.4.3Menulis Pada akhir pelajaran, murid-


murid dapat
menghasilkan perenggan isi dengan
sesuatu penulisan bahasa yg gramatis
secara terancang. secara kritis & kreatif.

5.1 Memahami dan 5.1.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-


murid dapat
menggunakan menggunakan kata
perkataan daripada nama dan kata
pelbagaigolongan pinjaman dengan
kata dalam
pelbagai ayat. betul.

Minggu PEPERIKSAN PERTENGAHAN TAHUN


18,19,20
(5 Mei- 23 Mei)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN / CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI

25 Mei – 9 JUN ( 5- 6 Jun -Hari Raya)

Minggu 1.4 Berbicara 1.4.1Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
21 tentang sesuatu menganalisis isu
 Prinsip 5P KBAT:
perkara dalam semasa yang didengar,
( 09 Jun–  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
pelbagai situasi ditonton atau dibaca Masalah Lembaran
13 Jun) formal dan tidak dalam situasi tidak  Didik hibur pengurusan
formal. formal secara  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
bertatasusila. 6 topi pemikiran
 Bimbingan
berfokus CoRT 1
2.4 Membaca 2.4.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 4
murid dapat 
secara ekstensif memahami serta
pelbagai bahan mengemukakan EMK: 2. Peta I-think
 Bahasa Peta bulatan
untuk pendapat yang Peta buih
 Keusahawan
mengukuhkan rasional tentang  Keselamatan Peta buih
penguasaan bahasa pelbagai bahan fiksyen jalan raya berganda
dan meluaskan dan bukan fiksyen.  Sains dan Peta dakap
teknologi Peta titi
pengetahuan bagi Peta pokok
 Kreativiti
pembangunan diri. &inovasi Peta alir
 Kelestarian Peta pelbagai alir
3.4 Menulis untuk 3.4.4Menulis Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat global
3. Aras Berfikir
menghasilkan perenggan penutup  Pendidikan
Mengaplikasi
sesuatu penulisan penulisan yang kewangan
Menganalisis
secara terancang. lengkap serta  TMK
Menilai
 patriotisme
menepati tema Mencipta
menggunakan ayat  Nilai Murni
yang gramatis. SISTEM BAHASA:
Sebutan dan
Pada akhir pelajaran, murid- KOMSAS: intonasi
4.2 Memahami dan 4.2.1Menggunakan
murid dapat
menggunakan kiasan dan peribahasa Modul HEBAT Bacaan – PENTAKSIRAN
bandingan dengan betul Latihan bertulis
semacam, mengikut konteks. Teknik Bacaan Kuiz
:KWLH,SQ4R, Pembentangan
peribahasa, kata-
Forum
kata hikmat, kiasan 5W1H
madah pujangga,
*Strategi p&p dan
dan bahasa Elemen Merentas
berirama dalam Kurikulum(EMK)
komunikasi dan hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
penulisan. menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 1.4 Berbicara 1.4.2Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
22 tentang sesuatu menganalisis isu
 Prinsip 5P KBAT:
perkara dalam semasa yang didengar,
(16 Jun –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
pelbagai situasi ditonton atau dibaca Masalah Lembaran
20 Jun ) formal dan tidak dalam situasi formal  Didik hibur pengurusan
formal. secara bertatasusila.  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
 Bimbingan 6 topi pemikiran
2.1 Membaca 2.1.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat berfokus CoRT 1
secara mekanis memahami laras CoRT 4

pelbagai bahan bahasa sesuatu
prosa dan puisi. laporan dan berita EMK: 2. Peta I-think
dengan sebutan dan  Bahasa Peta bulatan
 Keusahawan Peta buih
intonasi yang betul,  Keselamatan Peta buih
nada yang sesuai serta jalan raya berganda
kepantasan yang  Sains dan Peta dakap
wajar. teknologi Peta titi
 Kreativiti Peta pokok
&inovasi Peta alir
3.4 Menulis untuk 3.4.5Menulis sesuatu Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat  Kelestarian Peta pelbagai alir
menghasilkan penulisan dengan global
sesuatu penulisan wacana yang lengkap  Pendidikan 3. Aras Berfikir
secara terancang. serta menggunakan kewangan Mengaplikasi
 TMK Menganalisis
bahasa yang gramatis
 patriotisme Menilai
dan kreatif. Mencipta
 Nilai Murni
5.1 Memahami dan 5.1.2Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- KOMSAS: SISTEM BAHASA:
murid dapat
menggunakan menggunakan kata Sebutan dan
Modul HEBAT Bacaan – intonasi
perkataan daripada adjektif dalam ayat
pelbagai mengikut konteks. Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
:KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
golongan kata Kuiz
dalam pelbagai 5W1H Pembentangan
ayat. Forum
*Strategi p&p dan
Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 1.5 Bersoal jawab 1.5.1Bersoal jawab Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
23 tentang sesuatu untuk mencambahkan
 Prinsip 5P KBAT:
perkara idea secara kritis dan
( 23 Jun -  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
menggunakan bertatasusila. Masalah Lembaran
27 Jun ) pelbagai soalan,  Didik hibur pengurusan
dan  Pembentangan grafik
mengemukakan  Koperatif Peta minda
jawapan.  Bimbingan 6 topi pemikiran
berfokus CoRT 1
2.1 Membaca 2.1.2Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-  CoRT 4
murid dapat
secara mekanis memahami laras EMK: 2. Peta I-think
pelbagai bahan bahasa cerpen dengan  Didik hibur Peta bulatan
prosa dan puisi. sebutan, intonasi yang  Pembentangan Peta buih
 Koperatif Peta buih
betul dan nada yang
 Bimbingan berganda
sesuai. berfokus Peta dakap
 Nilai Murni Peta titi
3.5 Menulis untuk 3.5.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta pokok
murid dapat
meringkaskan dan menyusun maklumat KOMSAS: Peta alir
Peta pelbagai alir
merumuskan serta membuat
Modul HEBAT Bacaan –
pelbagai bahan ringkasan daripada 3. Aras Berfikir
prosa. pelbagai bahan prosa Teknik Bacaan Mengaplikasi
menggunakan ayat :KWLH,SQ4R, Menganalisis
Menilai
yang gramatis dan 5W1H Mencipta
penanda wacana yang
*Strategi p&p dan
sesuai. SISTEM BAHASA:
Elemen Merentas Sebutan dan
Kurikulum(EMK) intonasi
4.3 Menghasilkan 4.3.1Mghasilka cerpen Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat hanyalah cadangan.
karya fiksyen dan secara terancang dgn Guru-guru boleh PENTAKSIRAN
puisi secara menggunakan idea yg menggunakan Latihan bertulis
terancang. kreatif serta bahasa yg strategi/EMK yang Kuiz
berbeza mengikut Pembentangan
indah& menarik. kesesuaian murid dan Forum
tema yang diajar.
Minggu 1.6 Menyampaikan 1.6.1Menjana idea dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
24 maklumat tentang menyampaikan pidato
 Prinsip 5P KBAT:
sesuatu perkara dengan betul, jelas,
( 30 Jun–  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
dalam pelbagai dan intonasi yang Masalah Lembaran
4 Julai ) situasi. sesuai menggunakan  Didik hibur pengurusan
grafik
ayat yang gramatis.  Pembentangan Peta minda
 Koperatif 6 topi pemikiran
2.2 Membaca 2.2.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-  Bimbingan CoRT 1
murid dapat berfokus CoRT 4
untuk memahami menerangkan maksud

makna perkataan, istilah yang tepat 2. Peta I-think
rangkai kata, istilah, dalam pelbagai bahan EMK: Peta bulatan
serta ungkapan dan menggunakan glosari,  Bahasa Peta buih
 Keusahawan Peta buih
ayat dalam kamus dan tesaurus
 Keselamatan berganda
pelbagai bahan dengan betul dan jalan raya Peta dakap
tepat.  Sains dan Peta titi
teknologi Peta pokok
3.6 Menulis untuk 3.6.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kreativiti Peta alir
murid dapat &inovasi Peta pelbagai alir
mengolah mengadaptasi sesuatu
 Kelestarian
maklumat bagi bahan prosa kepada 3. Aras Berfikir
global
menghasilkan pelbagai bentuk  Pendidikan Mengaplikasi
pelbagai bentuk penulisan yang kewangan Menganalisis
 TMK Menilai
penulisan dan baharu, betul, sesuai
 patriotisme Mencipta
grafik. dan menarik.
 Nilai Murni
SISTEM BAHASA:
5.1 Memahami dan 5.1.3Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Sebutan dan
murid dapat KOMSAS:
menggunakan menggunakan kata intonasi
Modul HEBAT Bacaan –
perkataan daripada tugas dalam ayat
Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
pelbagai golongan mengikut konteks. Latihan bertulis
:KWLH,SQ4R,
kata dalam Kuiz
pelbagai ayat. 5W1H Pembentangan
Forum

Minggu 1.7 Berbincang dan 1.7.1Berbincang Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
25 berunding tentang tentang sesuatu
 Prinsip 5P KBAT:
sesuatu perkara. perkara untuk
( 7 Julai –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
menerima atau Masalah Lembaran
menolak pandangan  Didik hibur pengurusan
11 Julai ) secara rasional dengan  Pembentangan grafik
ayat yang gramatis dan  Koperatif Peta minda
 Bimbingan 6 topi pemikiran
bahasa yang santun. CoRT 1
berfokus
 CoRT 4
2.2 Membaca 2.2.2Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat
untuk memahami menganalisis EMK: 2. Peta I-think
makna perkataan, maklumat daripada  Bahasa Peta bulatan
 Keusahawan Peta buih
rangkai kata, istilah, pelbagai bentuk
 Keselamatan Peta buih
serta ungkapan dan panduan dengan jalan raya berganda
ayat dalam memberikan respons  Sains dan Peta dakap
pelbagai bahan peribadi yang sesuai. teknologi Peta titi
 Kreativiti Peta pokok
&inovasi Peta alir
3.6 Menulis utk 3.6.2Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat  Kelestarian Peta pelbagai alir
mgolah maklumat mengadaptasi sesuatu
global
menghasilkan bahan grafik kepada  Pendidikan 3. Aras Berfikir
pelbagai btk prosa menggunakan kewangan Mengaplikasi
 TMK Menganalisis
penulisan & grafik. ayat yang menarik dan
 patriotisme Menilai
gramatis Mencipta
 Nilai Murni
4.3 Menghasilkan 4.3.2Menghasilkan Pada akhir pelajaran, murid- SISTEM BAHASA:
murid dapat KOMSAS:
karya fiksyen dan puisi berdasarkan bhn Sebutan dan
intonasi
puisi secara rangsangan yg sesuai Modul HEBAT Bacaan –
terancang. menggunakan bahasa PENTAKSIRAN
Teknik Bacaan
yg indah & menarik. :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
Kuiz
5W1H Pembentangan
Forum

Minggu 1.7 Berbincang dan 1.7.2Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
26 berunding tentang membuat
 Prinsip 5P KBAT:
sesuatu perkara. pertimbangan tentang
(14 Julai –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
sesuatu pilihan secara Lembaran
18 Julai ) rasional Masalah pengurusan
menggunakan ayat  Didik hibur grafik
 Pembentangan Peta minda
yang gramatis dan
 Koperatif 6 topi pemikiran
bahasa yang santun.  Bimbingan CoRT 1
berfokus CoRT 4
2.2 Membaca 2.2.3Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 
murid dapat 2. Peta I-think
untuk memahami memahami serta
EMK: Peta bulatan
makna perkataan, membuat ulasan
 Bahasa Peta buih
rangkai kata, istilah, keseluruhan maksud  Keusahawan Peta buih
serta ungkapan dan sesuatu bahan grafik.  Keselamatan berganda
ayat dalam jalan raya Peta dakap
 Sains dan Peta titi
pelbagai bahan Peta pokok
teknologi
 Kreativiti Peta alir
3.7 Mengedit dan 3.7.1Mengedit dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta pelbagai alir
murid dapat &inovasi
memurnikan menyunting ayat  Kelestarian
pelbagai teks. dalam pelbagai teks global 3. Aras Berfikir
 Pendidikan Mengaplikasi
tanpa mengubah
kewangan Menganalisis
maksud asal. Menilai
 TMK
Mencipta
 patriotisme
5.1 Memahami dan 5.1.4Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat  Nilai Murni
menggunakan menggunakan kata SISTEM BAHASA:
Sebutan dan
perkataan daripada kerja dalam ayat KOMSAS:
intonasi
pelbagai golongan mengikut konteks
Modul HEBAT Bacaan –
kata dalam PENTAKSIRAN
pelbagai ayat. Teknik Bacaan Latihan bertulis
:KWLH,SQ4R, Kuiz
Pembentangan
5W1H Forum

Minggu 1.8 Mengulas 1.8.1Mengkritik secara Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
27 sesuatu perkara, isu membina tentang
 Prinsip 5P KBAT:
atau topik. sesuatu isu
(21 Julai –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
kemasyarakatan Lembaran
25 Julai ) dengan kritis dan jelas Masalah pengurusan
menggunakan ayat  Didik hibur grafik
 Pembentangan Peta minda
yang gramatis.
 Koperatif 6 topi pemikiran
 Bimbingan CoRT 1
2.3 Membaca 2.3.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- berfokus CoRT 4
murid dapat
untuk memproses mengulas maklumat 
maklumat daripada daripada pelbagai teks 2. Peta I-think
EMK: Peta bulatan
pelbagai bahan. dengan betul dan
 Didik hibur Peta buih
tepat.  Pembentangan Peta buih
 Koperatif berganda
3.1Menulis untuk 3.1.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-  Bimbingan Peta dakap
murid dapat
menerangkan menerangkan makna berfokus Peta titi
 Nilai Murni Peta pokok
makna kata dan kata, rangkai kata,
Peta alir
istilah, rangkai kata, istilah, ungkapan dan Peta pelbagai alir
KOMSAS:
ungkapan dan ayat. ayat dengan betul
mengikut konteks. Modul HEBAT Bacaan – 3. Aras Berfikir
Mengaplikasi
4.4 4.4.1Mempersembahk Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan Menganalisis
murid dapat :KWLH,SQ4R, Menilai
Mempersembahka an karya prosa dalam Mencipta
n pelbagai prosa bentuk ilustrasi 5W1H
dan puisi secara menggunakan SISTEM BAHASA:
*Strategi p&p dan Sebutan dan
kreatif. pelbagai media secara Elemen Merentas intonasi
kreatif. Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. PENTAKSIRAN
Guru-guru boleh Latihan bertulis
menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang Pembentangan
berbeza mengikut Forum
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu 1.8 Mengulas 1.8.2Mengulas dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
28 sesuatu perkara, isu menyatakan
 Prinsip 5P KBAT:
atau topik. maklumat yang
(28Julai –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
1 Ogos ) tersurat dan tersirat Masalah Lembaran
daripada sesuatu  Didik hibur pengurusan
 Pembentangan grafik
bahan audio visual
 Koperatif Peta minda
dengan kritis  Bimbingan 6 topi pemikiran
menggunakan ayat berfokus CoRT 1
yang gramatis.  CoRT 4

EMK: 2. Peta I-think


2.4 Membaca 2.4.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat  Bahasa Peta bulatan
secara ekstensif memahami serta  Keusahawan Peta buih
pelbagai bahan mengemukakan  Keselamatan Peta buih
untuk pendapat yang jalan raya berganda
 Sains dan Peta dakap
mengukuhkan rasional tentang Peta titi
teknologi
penguasaan bahasa pelbagai bahan fiksyen  Kreativiti Peta pokok
dan meluaskan dan bukan fiksyen. &inovasi Peta alir
pengetahuan bagi  Kelestarian Peta pelbagai alir

pembangunan diri. global


 Pendidikan 3. Aras Berfikir
kewangan Mengaplikasi
Menulis untuk 3.2.1Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Menganalisis
murid dapat  TMK
mengemukakan mengemukakan  patriotisme
Menilai
maklumat tentang pendapat yang Mencipta
 Nilai Murni
sesuatu perkara. rasional tentang SISTEM BAHASA:
sesuatu perkara yang KOMSAS:
Sebutan dan
dibaca, didengar dan intonasi
Modul HEBAT Bacaan –
ditonton
Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
menggunakan ayat Latihan bertulis
:KWLH,SQ4R,
yang gramatis Kuiz
5W1H Pembentangan
Forum
*Strategi p&p dan
5.2 Memahami dan 5.2.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Elemen Merentas
murid dapat Kurikulum(EMK)
menggunakan kata menggunakan
hanyalah cadangan.
pelbagai kata ganda Guru-guru boleh
ganda. dalam ayat mengikut menggunakan
konteks dengan betul. strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu Mendengar, 1.1.1Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
29 mengenal dan mengenal pasti dan
 Prinsip 5P KBAT:
menyebut menggunakan
(4 Ogos –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
perkataan, rangkai perkataan, rangkai Masalah Lembaran
8 Ogos ) kata, istilah dan kata, istilah dan  Didik hibur pengurusan
ungkapan serta ungkapan dalam  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
intonasi ayat dalam pelbagai ujaran 6 topi pemikiran
 Bimbingan
pelbagai ujaran. dengan betul, tepat berfokus CoRT 1
dan jelas.  CoRT 4

2.1 Membaca 2.1.1.Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: 2. Peta I-think
secara mekanis memahami laras
murid dapat  Bahasa Peta bulatan
 Keusahawan Peta buih
pelbagai bahan bahasa sesuatu  Keselamatan Peta buih
prosa dan puisi. laporan dan berita jalan raya berganda
dengan sebutan dan  Sains dan Peta dakap
teknologi Peta titi
intonasi yang betul, Peta pokok
 Kreativiti
nada yang sesuai serta &inovasi Peta alir
kepantasan yang  Kelestarian Peta pelbagai alir
wajar. global
3. Aras Berfikir
 Pendidikan
Mengaplikasi
kewangan
Menganalisis
 TMK
Menilai
 patriotisme
Mencipta
 Nilai Murni
3.3 Menulis untuk 3.3.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- SISTEM BAHASA:
murid dapat KOMSAS:
melengkapkan melengkapkan Sebutan dan
maklumat dan maklumat dalam intonasi
Modul HEBAT Bacaan –
menjawab soalan pelbagai bahan
dalam pelbagai dengan betul dan Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
bahan. tepat. :KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
Kuiz
5W1H Pembentangan
4.4 4.4.2Mempersembahk Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat Forum
Mempersembahka an puisi dalam *Strategi p&p dan
n pelbagai prosa pelbagai media secara Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
dan puisi secara kreatif. hanyalah cadangan.
kreatif. Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.
Minggu Mendengar, 1.1.2Mendengar, Buku Teks
30 mengenal dan mengenal pasti dan
KBAT:
menyebut menuturkan ayat 1. Alat Berfikir
(18 Ogos perkataan, rangkai dalam pelbagai ujaran Lembaran
–22 Ogos) kata, istilah dan dengan intonasi yang pengurusan
ungkapan serta sesuai dan jelas. grafik
Peta minda
intonasi ayat dalam 6 topi pemikiran
pelbagai ujaran. CoRT 1
CoRT 4
2.1 Membaca 2.1.2Membaca dan
secara mekanis memahami laras 2. Peta I-think
Peta bulatan
pelbagai bahan bahasa cerpen dengan Peta buih
prosa dan puisi. sebutan, intonasi yang Peta buih
betul dan nada yang berganda
sesuai. Peta dakap
Peta titi
Peta pokok
3.3 Menulis untuk 3.3.2Menulis dan
Peta alir
melengkapkan menjawab pelbagai Peta pelbagai alir
maklumat dan soalan secara kritis
menjawab soalan 3. Aras Berfikir
dalam pelbagai dengan betul. Mengaplikasi
bahan. Menganalisis
Menilai
Mencipta
5.3 Memahami dan 5.3.1Memahami dan
menggunakan kata menggunakan SISTEM BAHASA:
terbitan. pelbagai kata terbitan Sebutan dan
dalam ayat mengikut intonasi
konteks dengan betul.
PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
Kuiz
Pembentangan
Forum

Minggu 1.2 Mendengar dan 1.2.1Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
31 memahami menerangkan maksud
 Prinsip 5P KBAT:
perkataan, rangkai perkataan, rangkai
(25Ogos –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
kata, istilah, kata, istilah dan Masalah Lembaran
29 Ogos ) ungkapan dan ayat ungkapan dalam  Didik hibur pengurusan
dalam pelbagai pelbagai ujaran  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
ujaran. dengan betul dan 6 topi pemikiran
 Bimbingan
tepat mengikut berfokus CoRT 1
konteks secara  CoRT 4
bertatasusila.
EMK: 2. Peta I-think
 Bahasa Peta bulatan
 Keusahawan Peta buih
 Keselamatan Peta buih
jalan raya berganda
 Sains dan Peta dakap
2.2 Membaca 2.2.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta titi
murid dapat teknologi
untuk memahami menerangkan maksud  Kreativiti Peta pokok
makna perkataan, istilah yang tepat &inovasi Peta alir
 Kelestarian Peta pelbagai alir
rangkai kata, istilah, dalam pelbagai bahan
serta ungkapan dan menggunakan glosari, global
ayat dalam kamus dan tesaurus  Pendidikan 3. Aras Berfikir
kewangan Mengaplikasi
pelbagai bahan dengan betul dan
 TMK Menganalisis
tepat.  patriotisme Menilai
 Nilai Murni Mencipta
3.4 Menulis untuk 3.4.1Menulis kerangka Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat SISTEM BAHASA:
menghasilkan penulisan dengan KOMSAS:
Modul HEBAT Bacaan – Sebutan dan
sesuatu penulisan menyusun isi secara
intonasi
secara terancang. terancang. Teknik Bacaan
:KWLH,SQ4R, PENTAKSIRAN
4.4 4.4.3Mempersembahk Pada akhir pelajaran, murid- Latihan bertulis
murid dapat 5W1H
Mempersembahka an karya prosa dan Kuiz
Pembentangan
n pelbagai prosa puisi secara kreatif . Forum
dan puisi secara dalam pelbagai aktiviti
kreatif. berbahasa.

Minggu Mendengar dan 1.2.2Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
32 memahami menerangkan maksud
 Prinsip 5P KBAT:
perkataan, rangkai ayat dalam pelbagai
( 1 Sept –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
kata, istilah, ujaran dengan betul Masalah Lembaran
5 Sept ) ungkapan dan ayat dan tepat mengikut  Didik hibur pengurusan
dalam pelbagai konteks secara  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
ujaran. bertatasusila. 6 topi pemikiran
 Bimbingan
berfokus CoRT 1
 CoRT 4

EMK: 2. Peta I-think


 Bahasa Peta bulatan
2.2 Membaca 2.2.2Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-  Keusahawan Peta buih
murid dapat Peta buih
untuk memahami menganalisis  Keselamatan
jalan raya berganda
makna perkataan, maklumat daripada
 Sains dan Peta dakap
rangkai kata, istilah, pelbagai bentuk Peta titi
teknologi
serta ungkapan dan panduan dengan Peta pokok
ayat dalam memberikan respons  Kreativiti Peta alir
pelbagai bahan peribadi yang sesuai. &inovasi Peta pelbagai alir
 Kelestarian
global 3. Aras Berfikir
3.4 Menulis untuk 3.4.2Menulis pelbagai Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat  Pendidikan Mengaplikasi
menghasilkan jenis perenggan kewangan Menganalisis
sesuatu penulisan pendahuluan  TMK Menilai
secara terancang. menggunakan bahasa  patriotisme Mencipta
yang menarik dan  Nilai Murni
SISTEM BAHASA:
gramatis. Sebutan dan
KOMSAS:
Modul HEBAT Bacaan – intonasi
5.4 Memahami dan 5.4.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat
menggunakan frasa menggunakan Teknik Bacaan PENTAKSIRAN
:KWLH,SQ4R, Latihan bertulis
pelbagai frasa dalam
Kuiz
ayat mengikut 5W1H Pembentangan
konteks. Forum
*Strategi p&p dan
Elemen Merentas
Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan.
Guru-guru boleh
menggunakan
strategi/EMK yang
berbeza mengikut
kesesuaian murid dan
tema yang diajar.

Minggu Mendengar dan 1.3.1Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
33 memahami mengkategorikan
 Prinsip 5P KBAT:
maklumat, fakta, maklumat yang
( 8 Sept –  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
idea dan hujah terdapat dalam Masalah Lembaran
dalam pelbagai pelbagai wacana, serta  Didik hibur pengurusan
12 Sept ) wacana dan memberikan respons  Pembentangan grafik
memberikan secara lisan dengan  Koperatif Peta minda
 Bimbingan 6 topi pemikiran
respons. betul, tepat dan CoRT 1
berfokus
bermakna mengikut  CoRT 4
konteks.
EMK: 2. Peta I-think
2.2 Membaca 2.2.3Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-  Bahasa Peta bulatan
murid dapat  Keusahawan Peta buih
untuk memahami memahami serta
 Keselamatan Peta buih
makna perkataan, membuat ulasan jalan raya berganda
rangkai kata, keseluruhan maksud  Sains dan Peta dakap
istilah,serta sesuatu bahan grafik. teknologi Peta titi
 Kreativiti Peta pokok
ungkapan & ayat Peta alir
&inovasi
pelbagai bahan  Kelestarian Peta pelbagai alir
global
3.4 Menulis untuk 3.4.3Menulis Pada akhir pelajaran, murid- 3. Aras Berfikir
murid dapat  Pendidikan
menghasilkan perenggan isi dengan kewangan Mengaplikasi
 TMK Menganalisis
sesuatu penulisan bahasa yg gramatis
 patriotisme Menilai
secara terancang. secara kritis & kreatif. Mencipta
 Nilai Murni
4.1 Memahami dan 4.1.1Memahami& Pada akhir pelajaran, murid- SISTEM BAHASA:
murid dapat
mengapresiasi mengapresiasi karya Sebutan dan
KOMSAS:
intonasi
karya sastera. prosa dgn menyatakan
respons peribadi Modul HEBAT Bacaan –
PENTAKSIRAN
thadap kekuatan& Teknik Bacaan Latihan bertulis
kelemahan sesuatu :KWLH,SQ4R, Kuiz
Pembentangan
karya.
5W1H Forum

Minggu Mendengar dan 1.3.2Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
murid dapat Strategi p&p:
34 memahami menganalisis
 Prinsip 5P KBAT:
maklumat, fakta, maklumat yang
( 15 Sept  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
idea dan hujah terdapat dalam Lembaran
– 19 Sept) dalam pelbagai pelbagai wacana serta Masalah pengurusan
wacana dan memberikan respons  Didik hibur grafik
 Pembentangan Peta minda
memberikan yang betul, tepat dan
 Koperatif 6 topi pemikiran
respons. bermakna.  Bimbingan CoRT 1
berfokus CoRT 4
2.3 Membaca 2.3.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 
murid dapat 2. Peta I-think
untuk memproses mengulas maklumat
EMK: Peta bulatan
maklumat daripada daripada pelbagai teks
 Bahasa Peta buih
pelbagai bahan. dengan betul dan  Keusahawan Peta buih
tepat.  Keselamatan berganda
jalan raya Peta dakap
3.4 Menulis untuk 3.4.4Menulis Pada akhir pelajaran, murid-  Sains dan Peta titi
murid dapat teknologi Peta pokok
menghasilkan perenggan penutup
 Kreativiti Peta alir
sesuatu penulisan penulisan yang Peta pelbagai alir
&inovasi
secara terancang. lengkap serta  Kelestarian
menepati tema global 3. Aras Berfikir
 Pendidikan Mengaplikasi
menggunakan ayat
kewangan Menganalisis
yang gramatis. Menilai
 TMK
Mencipta
 patriotisme
5.5 Memahami dan 5.5.1Membina dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat  Nilai Murni
membina pelbagai menukar struktur ayat SISTEM BAHASA:
Sebutan dan
ayat. dengan betul dan KOMSAS:
intonasi
tepat mengikut
Modul HEBAT Bacaan –
konteks. PENTAKSIRAN
Teknik Bacaan Latihan bertulis
:KWLH,SQ4R, Kuiz
Pembentangan
5W1H Forum
JANGKAAN PERCUBAAN SPM 2019 : MULAI MINGGU KE-35

MINGGU SEBELUM DAN SESUDAH TRIAL


-LATIHAN BERFOKUS MENGIKUT TEMA

DAN KELAS INTENSIF (PECUTAN TERAKHIR – MENGIKUT TAJUK POPULAR)

AWAL OKTOBER : JANGKAAN PEPERIKSAAN PT3 BERLANGSUNG

CUTI AKHIR TAHUN BERMULA PADA 23 NOVEMBER – 31 DISEMBER 2019

SELAMAT BERCUTI

Anda mungkin juga menyukai