Anda di halaman 1dari 1

Mengenal Pasti lsi Tersurat dan lsi Tersirat

a-:li,r:d l:r
Ulr_r- *Pf
s{+!r:-{*

Arahan: Kenal pasti dan tuliskan isi tersurat dan isi tetsirat yang terdapat dalam ulasan'

Objektif Program Setqlq! l,e{q4

Menaaah sen .rangat qiata


akan alam sekitar dalam
kalangan petajar

M€mberi maklurnat kepada


petraj ar teataag,Feniagaaa
alam sekitar

Meaggalakkaa uralga"
sekolah melakukaa aktiviti
yang berkaitan dengan
alam sekitar .

kg* Urasan
.l:l;:
., .
l::;;r1:rlr:r:
.i r: ..r-1:_
:::1r. -,:

1ii!:iiii:.$.ir@s1,ri.. +,.,$,,,,rfi il
I,:a.ri.i:r'.1r. 1.1-

cinta akan alam


Antara objektif program sekolah lestari termasuklah menanam semangat
bangku sekolah seperti
sekitar dalam kalatgai pelajar. Semangat ini perlu dipupuk sejak
peribahasa, ,,melentur bulutL biarlah dari rebungnya". Selain itu, pogram ini memberikan
Oleh itu, mereka akan mengetahui
maklumat kepada pelajar te1tar1g peniagaan alam sekitar'
dan nilai metjagakebersihan juga dapat
caramenjag;r ulamlekita, seperti amaiutt kitut semula
"Program
ini juga menggalakkafl warga sekolah melakukan aktiviti yang berkaitan
disemai.
dan gototg-toyong' Suasana sekolah
dengan alam sekitar r.p."rti proje[ pemuliharain sungai
teUih kondusif kerana semakin segar dengan kehijauan alam'
;.rga
(84 patah Perkataan)