Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL KELAS : 2


Date/HARI : 11.3.2019/ Isnin TARIKH :
NILAI : BERTERIMA KASIH TAJUK : TERIMA KASIH KELUARGA

STANDARD KANDUNGAN : 4..0


4.1,4.5
STANDARD
:
PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya:


OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Menyatakan cara berterima kasih berdasarkan aktiviti yang diberi

2. Mengamalkan sikap terima kasih dengan memberi hadiah .

1. Murid menyediakan proses penyedian hadiah .


2. Murid menyatakan cara berterima kasih berdasarkan aktiviti .
AKTIVITI PEMBELAJARAN
DAN PEMUDAHCARAAN 3. Murid sediakan alat serbagauna untuk ibu.
(PdPc)
4. Menilai hasil kerja murid.
5.
Tandakan (X) pada ruangan yang berkenaan.
1. Buku Teks x 7. Al-Quran/Tafsir
2. Frog VLE/Google Classroom 8. Spesimen/Radas
BAHAN BANTU BELAJAR MS Office (Word, Excel,
3. 9. Buku Cerita/Carta
(BBB) PowerPoint)
4. Projektor LCD 10. Modul
5. Model/Realia 11. Gambar x
6. Radio/TV (Audio Visual) 12. Lain-lain
1. Kreatif dan Inovatif x 5. Sains dan Teknologi
Teknologi Maklumat &
ELEMEN MERENTAS 2. Pendidikan Alam Sekitar 6.
Komunikasi
KURIKULUM
3. Bahasa 7. Keusahawanan
4. Patriotisme 8. Nilai Murni x
1. Peta Bulatan 5. Peta Dakap
2. Peta Buih x 6. Peta Alir
i-THINK
3. Peta Buih Berganda 7. Peta Pelbagai Alir
4. Peta Pokok 8. Peta Titi
1. Banding Beza 7. Meramal
2. Menghubungkait x 8. Merumuskan
3. Menginferens 9. Menjana Idea
KEMAHIRAN BERFIKIR
4. Buat Keputusan 10. Mencipta Analogi
5. Mengkategori 11. Mentafsir x
6. Menginterpretasi 12. Menilai
1. Lembaran Kerja 5. Lisan/Kuiz

PENTAKSIRAN & PENILAIAN 2. Pemerhatian 6. Ujian/Peperiksaan


PdPc 3. Amali/Eksperimen 7. Latihan/Kerja Rumah x
4. Pembentangan 8. Projek
/ orang murid menguasai objektif pembelajaran & diberi latihan pengayaan.
REFLEKSI
/ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran & diberi latihan pemulihan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN DST KELAS 2T
TARIKH/HARI 11/3/2019 MASA 2.40-3.40
TEMA SAINS HAYAT
TOPIK 4.0 HAIWAN
KPS
STANDARD 4.1 Pembiakan dan tumbesaran haiwan
KANDUNGAN
STANDARD 4.1.1 Menyatakan cara haiwan membiak.
PEMBELAJARAN 4.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan
4.1.3 Menjelaskan dengan contoh haiwan bertelur banyak dan bertelur sedikit.
STANDARD  Menyatakan haiwan yang bertelur dan haiwan yang melahirkan anak.
PRESTASI  Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan.
 Mengitlak tentang cara pembiakan haiwan dari aspek bilangan telur
dan bilangan anak.
KRITERIA  Menyatakan contoh haiwan yang melahirkan sedikit anak dan haiwan yang
KEJAYAAN melahirkan banyak anak.
 Menyatakan haiwan yang bertelur banyak dan bertelur sedikit.
AKTIVITI Team project
PENGAJARAN &  Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan
PEMUDAH CARA menghasilkan cara haiwan membiak dan membentuk projek yang
(PdPC) diminta
 Pemerhatian haiwan yang bertelur sedikit dan banyak
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh 11/3/2019
Masa 1.10-2.10
Kelas 2
Nilai Utama BERTERIMA KASIH
Tajuk SAYA BERTERIMA KASIH
Standard Kandungan 4.1
Standard Pembelajaran 4.1.1
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 24 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Minta murid menggantikan ucapan terima kasih dalam bahasa
ibunda . Kemudian , minta murid menceritakan perasaan
mereka apabila mengucapkan terima kasih dalam bahasa yang
berlainan
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..