Anda di halaman 1dari 20

+

Setakat main

game Jar1 Jemar1•
• •

jer yang hergerak,


lehih haik main ·game
ni. Bukan kata jari,
satu had.an hergerak ...

fi
., '.
ti
j. '\
- :
I •
· !r I.
r !
JI
' J

MUDA
·dan SOALAN
TEPA SPOT! KOMPONEN
KBAT
I
T
I
+ '\ .. .
-~-~---~~--~-~---~.......-.~~--~--------..._-~------~
- •• '""' r1, Q 4 1f .,

~~ -·
uh/bah DENGAN KERJASAMA:
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
c:Di.illlvideoPendek MALAYSIA
I I ~
3
Ke Pautan:
www.muhibah.my
dan hantar dalam bentuk CD ke:
Pertandlngan #muhibah
Jabatan Pengurusan Jenama
Aras 4, Blok B,
No 44 Jalan Utusan
55200 Kuala Lumpur

DIBAWA OLEH:

0 D G-

SVARAT DAN PERATURAN


Peraduan bermula 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018.
Peserta wajib like & follow laman sosial Utusan Online.
Peserta perlu menghantar video berdurasi 2 minit dan penerangan
ringkas berkenaan video antara 100 hingga 150 patah perkataan.
• Peserta wajib sertakan butiran lengkap peribadi.
• Terna pertandingan dan video adalah bertemakan muhibah.
• Penyertaan secara berkumpulan adalah terhad kepada 5 pelajar.
• Peserta perlu menghantar penyertaan ke pautan: www.muhibah.my
• 4 pemenang akan dipilih setiap bulan.
• Terbuka hanya untuk pelajar sekolah menengah.
• Pemenang akan diumumkan dalam akhbar Utusan/Mingguan Malaysia
dan juga di laman sosial Utusan Online.
• Kakitangan Kumpulan Utusan dan keluarga TIDAK LAYAK menyertai
peraduan ini.
• Peraduan tertakluk pada terma dan syarat.
• Penganjur berhak meminda semua terma dan syarat
tanpa sebarang notis.
• Sebarang surat,menyurat tidak akan dilayan.
Nama: - ------,----------- - - - - - - - - --=--- - - -- • Keputusan juri adalah muktamad.
Nama Guru Pembimbing Uika ada): _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ • Sebarang maklumat peraduan, iklan dan promosi boleh rujuk di akhbar
MyKad: Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ Utusan/Mingguan Malaysia dan juga di laman sosial Utusan Online.
Alamat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ • Peraduan akan berdurasi selama 1 bulan.
• Tarikh tutup penyertaan adalah pada tarikh akhir bagi setiap bulan.
Video yang tidak terpilih tidak akan dibawa ke bulan yang seterusnya.
~ - - - -- -- Emel: ~ - -- - - - - - - - - - - -
Video yang telah dihantar akan menjadi hak milik penganjur.

+
SUM BER KE CE MERL A, NG~ N P E .M B E L A J A R A . N

:Pelajar cemerlang abad ke-2.1 ;

Pengetahuan dan kemahiran


dalam ketiga-tiga bidang ter-
se~ut akan menjadikan pelajar
Akademik Mampu memenuhi· Melibatkan diri dalarn

P
ELAJAR cemerlang abad ke-21 ~rlu cemerlangabad ke-21 ini sebagai
dibanggakan bukan kerana memperoleh keperluan pengeta- aktiviti pembelajaran.
huan dan kemahiran seorang pelajar yang _berdaya
semua A dalam subjek yang dipelajari
berfikir aras tinggi. saing bukan sahaja di negara
tetapi mampu menguasai pengetahuan
sendiri malah di persada dunia.
dan kemahiran pelbagai aspek peningkatan Kecergasan fizikal Mampu meningkat- Mengambil bahagian Dalam bidang pekerjaan nanti
perkembangan diri dan penyesuaian diri kan daya ketahanan dalam aktiviti fizikal. mereka akan diberi keutamaan
dalam menentukan bidang kerjaya pada masa fizikal. dalam menentukan pemilihan
akan datang.
Aktiviti kokurikulum Mampu berinteraksi, Melibatkan diri jawatan.
Pengetahuan dan kemahiran ini boleh
berkomunikasi dan sepenuhnya dalam Oleh itu, unJuk mencapai
diterokai melalui penglibatan yang aktif
membina kemahiran aktiviti kokurikulum. pelajar cemerlang abad ke-21
dalam proses pembelajaran dan pengajaran,
intrapersonal dan ini pelajar harus meluaskan
kecergasan fizikal dan kokurikulum yang
interpersonal da- pengetahuan · dan kemahiran
memerlukan mereka berinteraksi, berfikir.
lam mengendalikan mereka dalam ketiga-tiga bidang
memberi pendapat serta berkolaborasi pel_bagai kemahiran berkenaan.
dengan pelbagai masyarakat di dalam dan di insaniah.·
luar sekolah.

BIASISWA PENUH Elaun - 30o/o


Sara diri Biasiswa
..
lJTUSA N \i \ J. \ YS1 \ Bulanan
••

• lfll/111
-

EDISI G A N P E M B E L A J A R A N D A N P E N G A J A R A N

2 Tutor PT3
' .. W' ' .. ,.. .. t • ~ ..
JAWAPAN
HAI.AMAN 18

/
DrRl3
.• BAHASA MELA YU l. B 2. A 3. B 4. C

LAT1HAN KARANGANSURATKIRIMAN RASMI Drll4


.
• 123. Kampung Permatang Besar•
l. A 2. B 3. A 4. C
35000 Kuala Kangsar,
Perak Darul Ridzuan. Drtl5
l. B 2. B 3. C
Pengarah,
Majlis Perbandaran lpoh, Drill&
Jalan Bendahara Tun Perak. l. A 2. A 3. C
344001poh,
Perak Darul Ridzuan 11 November2016
EXAM·BASEDPRAalCE
Tuan.
Aduan Masalah Penc-emaran Su~i Practke1

Berhubung dengan perkara di atas. saya sebagai wakil penduduk kampung telah (a) Basketball
terpanggil untuk menu Iis surat ini kepada pihak tuan. Saya mendapati bahawa
sungai di kampung ini semakin tercemar dan menyebabkan sebahagian penduduk (b) Due to the searing heat of the outdoor basketball
kampung ini susah hati kerana sungai itu merupakan punca rezeki mereka.
2. Pencemaran sungai ini telah berlaku agak lama. lni disebabkan ada segelintir (c) (i) Datuk
pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sampah-sarap ke dalam sungai itu. (ii) status of a national hero
cadangan saya agar pihak tuan dapat mengadakan Kempen Kesedaran Cintailah
Sungai Kita supaya dapat memberikan kesedaran kepada individu yang tidak (d) Twice
bertanggungjawab tersebut untuk mengubah tabiat buruk mereka yang suka
mengotorkan sungai itu. Selain itu, tempat pembuangan sampahjuga perlu (e) They had very close hard-fought three-setters.
ditambah kerana tempat pembuangan sampah yang sedia ada tidak mencukupi dan
tidak dapat menampungjumlah bahan buangan. (f) (i) favoured
3. Selain itu. sungai juga menjadi semakin cetek disebabkan timbunan sampah (ii) status
yang dibuang dan berlakunya pengumpulan bendasing di dalam sungai. Apabila (iii)earned
hujan lebat tu run. akan berlaku banjir kilat kerana aliran air di sungai telah tersekat. (iv) subsides
Saya mencadangkan agar pihak tuan dapat memperdalam sungai yang semakin
cetek. Pokok-pokokjuga perlu ditanam di sekitar tebing sungai untuk mengatasi (g) mutual love for fast cars/ mutual love for watches
masalah rekahan tanah di tebing sungai. Pihak tuan juga boleh memasangtampanan
batu untuk merhastikan struktur tanah tebing s,ungai itu kuat. Selain itu, perangkap (h) duringtoumament
sampah perlu dipasang untuk tujuan membersihkan sampah di dalam sungai.
4. Kegiatan pembalakan yangb'erleluasa tanpa kawalanjuga menyeba~kan sungai (i) when the fire in him subsides.
berkeladak dengan lumpur. lni menyebabkan sungai menjadi semakin cetek dan
airnya menjadi keruh. Penduduk sukar mendapatkan bekalan air bersih 0) (i) practise diligently 1,
ditambahkan lagi dengan aktiviti mengorek pasir sungai yang dijalankan tanpa (ii) never give up
kawalan. Justeru. pihak tuan perlulah memantau dan mengawal kegiatan (Any suitable answer)
pembalakan agar tidak memburukkan lagi keadaan di sungai itu.
5. Semoga permohonan saya ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada Practlce2
pihak tuan. Saya berharap agar pihak tuan dapat mengatasi masalah yang berlaku
kepada sungai di kampung saya ini demi kebaikan bersama. (a) (i) Global warming
(ii) Fluctuatingenergycosts
Sekian. terima kasih
(b) Current and future generations
Yangbenar,
(c) look at it as a limited resource/ consume it with consideration
YAHYA
(d) (i) takingshortershowers
(YAHYA MU HAMAD NOH) (ii) not running the water while brushing our teeth
Wakil Penduduk.
Kampong Permatang Pasir. (e) (0 fluctuating
(ii) sustain ·
(iii) resource
(iv) halted
BAHASA INGGERIS
(f) when we cannot reduce our consumption/
TOPICAL DRILL when we cannot find a_way to reuse a produ~.

Dri11 (g) keeps our air clean

l. B 2. B 3. A (h) refusing to buy products created at the expense of the world's forest.
\
Dri112
l. (i) A (iii) D (v) C (i) (i) clean/fresh air to breathe
(ii) E (iv) B (ii) will not fall sick easily
(Any suitable answer)
2. (i) C (iii) B (v) A
(ii) D (iv) E

.::
+
SUM BER • KE CE MERL AN G' A N' PEMBELAJARAN ,p E N G A J A

Latlhan Karangan SUrat Klrlman Rasml AyatMaJmukPancanpn

Penduduk kampung berasa gelisah kerana sungai semakin tercemar. Anda Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yangtidak setara.lni
terpanggil untuk memberikan cadangan bagi mengatasi masalah yang dihadapi bermakna dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan
oleh para penduduk. Tulis sepucuk surat kepada pihak majlis daerah di tempat satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil. Ayat kecil dipancangkan di dalam
tinggal anda dan nyatakan punca masalah dan cadangan untuk mengatasinya. ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang, bahawa. kerana,
Panjangnya surat anda hendak/ah /ebih 180 patah perkataan. jika, apabila, sungguhpun dan sebagainya.Dalam bahasa Melayu, ayat majmuk
pancangan dapat dibahagikan kepada tigajenis iatu ayat relatif, ayat komplemen.
dan ayat keterangan.

Pendahuluan:
Alamat pengirim • nama dan alamat penerima. tarikh dan perkara - anda Ayat Relatif Ayat Komplemen Ayat Keterangan
mendapati sungai semakin tercemar- penduduk susah hati - sungai
Ayat relatif ialah ayat Ayat majmuk komple- Ayat majmuk keteran-
merupakan rezeki - menjadi nelayan kecil-kecialan - kegunaan harian
yang ditandai dengan men ialah ayat utama gan ialah ayat majmuk
penggunaan perkataan yang dipancangkan yang terdiri daripada
Isl-Isl pe.,1t1111=
yang seperti contoh di den_gan ayat kecil yang satu ayat utama dan
(a) Sikap masyarakat yang membuang sampah ke dalam sungai - rasa
bawah: seterusnya men~ satu atau lebih ayat kecil
terkilan - cadangan supaya pihak berkuasa memberikan kesedaran
jadi komplemen kepada yang bertugas sebagai
rnelalui kempen - perlu menambahkan tempat pembuangan
(1) Kanak-kanak yang ayat. Ayat komplemen keterangan kepada
sampah yang sesuai
cedera itu rupa-rupanya dapat dibentuk dengan predikat.
anakleman. menggunakan kata Contoh:
(b) Sungai semakin cetek dan keruh - banjir kilat apabila hujan -
hubung bahawa atau Pemain hoki negara
cadangan supaya mengorek kawasan yang cetek- tanam pokok-
(2) Kanak-kanak itu yang. gagal kerana tidak
memasang tampanan batu - perlu rnembersihkan sampah di dalam
rupa-rupanya anak Pak bersedia.
sungai
Leman Contoh: Ayat kecil dalam ayat
1. Bahawa mancis api majmuk keterangan
(c) Aktiviti pembalakan haram di hulu sungai - air keruh dan berkeladak
(3) Kanak-kanak itu telah menyebabkan menerangkan kata kerja
- cadangan mengehadkan dan memantau aktiviti pembalakan -
cedera. kebakaran itu. dalam ayat utama, iaitu
ambit tindakan sewajamya
Pemain hoki negara
Ayat (3) telah dipan- 2. Bahawa pembuangan gagal Ayat majmuk
(d) Aktiviti mengorek pasir- mengeruhkan air sungai - cadangan (
cangkan kepada subjek puntung rokok merata- keterangan dibina untuk
memantau dan mengambil tindakan
ayat utama dan dijadikan rata telah menyebabkan pelbagai tujuan dengan
ayat kecil dengan meng- kebakaran: menggunakan kata
Penutup:
gugurkan "kanak-kanak hubung yang tertentu.
Masalah perlu diatasi segera - menjamin kesejahteraan penduduk
itu" dan menggunakan -kerana. oleh. sebab,
setempat- khazanah berharga tidak hilang begitu sahaja
kata hubung yang. lantaran. hingga
sehingga, jika. kalau.
-/' sekiranya. andainya, set-
AYATMAJMUK elah, tatkala. sementara.
ketika. sambl1, agar.
1. Deflnlsl Ayat Majmuk supaya, kalau-kalau, un-
tuk. bagi. demi. dengan.
Menurut buku Tatabahasa Dewan edisi ketiga (2008). ayat majmuk ialah ayat sungguhpun. walaupun.
yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih, dan percantuman meskipun. sekalipun.
ayat-ayat itu disusun mengikutcara tertentu sehingga menjadikannya ayat 1,(a). seperti. bagai. macam.
dengan ayat l.(b); bak. umpama.

1. Ali sedang membaca buku dan Fatimah sedang membuat latihan matematik. Ayat MajmukCampuran
(a) Ali sedang membaca buku.
(b) Fatimah sedang membuat latihan matematik. Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis
ayat.Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan
Terdapat tiga jenis ayat majmuk iaitu: atau ayat majmiJk pancangan.Biasanya, ayatjenis ini panjang.Panjang pendek
1. Ayat majmuk gabungan bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya
2. Ayat majmuk pancangan atau bilangan klausanya.
3. Ayat majmuk campuran
Contoh1:
Ayat MaJmukGabungan
Mereka mendaftarkan kanak-kanak yang lahir dalam tahun 2002, yang telah
Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua ayat atau lebjh yang menerima suntikan tersebut.
menjadikan satu dengan cara mengabungkan atau mencantumkan ayat-ayat
tersebutdengan kata hubungseperti dan. atau. tetapi. dan sebagainya. Dalam ayat ini terdapat dua ayat relatif yang dipancangkan ke dalam ayat induk
Contoh: iaitu yang lahir dalam tahun 2002 dan yang mereka menerima suntikan tersebut.
1. Rokiah pandai menyanyi dan menari. Subjek ayat majmuk ialah mereka, kata kerjanya mendaftarkan dan objek tepat
2. Abu kurus tetapi kuat makan. kanak-kanak. Kedua-dua ayat relatif itu merupakan penerang kepada objek tepat.

Ayat 1dihubungkan dengan kata hubung dan manakala ayat 2 dihubungkan


dengan kata hubung tetapi.
JAWAPAN DI HALAMAN 18

=I=
+
P { M B E L A J A R A ·t,i . D A' N P E N G A { A If A" N

BAHASA INGGERIS
.
rm -

READING COMPREHENSION / VOCABULARY


- r

Types of Context Clues


There are four common types of context dues used by writers to·help
the reader understand the meanings of words. In this section, you will
learn the different types of context clues and how to use each of them.

SynonymClue
Sometimes, a synonym in the sentence serves as the context clue. This is
A. Typesof Questions the easiest type of context clue because the writer tells you what a word
means. In order to signal readers that a definition is coming, the writer
Straightforward Questions says it with phrases such as is defined as. means. is known as, the term,
The answers to.these questions can be found directly in the passage. To
and is called. Sometimes, writers use pum;:t:uation marks such as
identity the answer. you need to read the passage carefully and
commas. dashes, colon. or enclosed in parentheses (brackets).
understand the question.
C:O.rb a:rtaue
A contrast clue consists of a word or a phrase that means the opposite of
0
the word you are trying to figure out. Look out for words that signal a
0 contrast such as 'but', 'however'. 'on the other hand', 'yet', and 'in
0 contrast'. Find the word or words in the sentence that mean the
0
opposite of the unknown word.
0
' ExampleCue
0 An example clue provides examples that illustrate the meaning of the
0 unfamiliar word, often introduced by: for example. to illustrate. such as.
on the other hand and so on.

General Questions Multiple Meanings


These questions on the main jdea or theme of the passage require Many words with multiple meanings exist in the English language. Some
students to identify the purpose the writer has for writing and who the words have many different meanings.
writer expects to read the passage.
Example:.
Inference Questions Fauzi wore a lightjacket despite the cold weather.
The answers to these types of questions are not clearly stated in the
passage. Students will need to know how language is used to imply more Suppose you knew that the word light often meant "not dark". You
than what is stated. Students must know the grammar and understand could think that "light" referred to the colour of the jacket.
how sentences are structured in English and used in social situations. However.if you notice the words "despite the cold weather" informs
Some sentences may have many layers of meaning. you that in cold weather, you expect people to wear heavy jackets.
So, you could guess that the word light as the opposite of heavy.
.
B. Steps to Ponder for Answering a Comprehension Passage. GRASPING THE MAIN IDEA
• Read the passage quickly to get the main idea. When writers write they have an idea in mind that they are trying to get
• Glance through the questions to see the important details. across. This is especially true as writers compose paragraphs. A writer
• Read through the passage again and answer the questions as you go organizes each paragraph's main idea and supporting details in support
along. of the topic or central theme, and each paragraph supports the
• Skip questions you find difficult. paragraph preceding it.
• Check the answers again by rereading relevant sections of the
passage. As a critical reader. you need to understand the facts, grasp a deeper
• Work on the difficult questions by examining sections of the understanding of the ideas that connect to the details, evaluate the
passage carefully. ideas, and form intelligent opinions.

VOCABULARY Understanding the topic, the gist, or the larger conceptual framework of
Comprehension passages may contain words and terms that will be new an article, a paragraph, a sentence ora passage is a sophisticated reading
to you. During the exam. you will be unable to look up the meaning of ta~k. Being able to draw oondusions. evaluate, and critically interpret
those words in the dictionary. You will need to determine the meaning articles or chapters is important for overall comprehension in reading.
of these words by using words around. These words or phrases are '
referred to as contextual clues. They are built into the sentences around The main idea is the "key concept" being expressed. Details, major and
the difficult word. When writers write, they often include contextual minor, support the main idea by telling how, what. when, where, why,
clues to the meaning of words they use. If you become more c1ware of how much. or how many. Locating the topic, main idea, and supporting
the words around the difficult words you encounter in your reading, you details helps you understand the point(s) the writer is attempting to
will be able to make logical guesses about the meanings of many words. express. Identifying the relationship between these will increase your
comprehension.

+
r
+
S U M B. E R K E C .E M E R L A N G A N P E M B E L A J A R A N

DR1ll3

Try to infer the correct word to complete the sentences in questions 1- 4


DR1ll1 based on the passage.

Try to guess the meaning of the underlin~d words. It is probably one of the most frequently asked questions. Does pain
cause poor sleeping patterns or is it the other way around?
1. She hums continuously, or all the time, and it disturbs me. The word According to a doctor. it works both ways. UPeople who suffer from
'continuously' means _ _ _ _ __ _ pain won't have a good night's sleep because they keep tossing and
A did not continue C sometimes turning. However, healthy people who are deprived of a good sleep
B throughout the tiriie will suffer from pain such as joint pain. n

2. Aminah is always quiet. On the other hand. Shamsina is always Millions of people who suffer from poor sleeping patterns will resort
garrulous. The word 'garrulous· means _ _ _ _ __ to medication. Unfortunately, many end up dependent on the
A quiet C angry drugs, which can. at tknes, lead to death. Science has proven that
B talkative deep, restorative sleep can help awaken one's full potential. ·
Sufficient quality sleep is essential; Concentration improves,
3. The KK River was full of noxious materials such as pesticides from memory gets better. and at a cellular level, your body repairs ·
the nearby farms. The word 'noxious' means _ _ _ _ __ damage caused by stress throughout the da)'.
A harmful C helpful
B clean Although medication will help you sleep, it is only for the short-
term. In the longterm. you need therapy that looks at the various
DR1LL2 reasons why you cannot sleep. It can be the mattress, temperature,
noise or light in your bedroom or even a snoring partner. If sqroeone
For each sentence that uses the word defined, select the letter of the has lower back pain, then maybe they need to get a soft mattress:
definition (A. B. C, Dor E) that works best and pll it in the table.

1. Free
A available D without charge or cost 1. A negative of using medication to overcome poor
B not restricted E not controlled by obligation sleeping patterns is that patients will be dependent on such drugs.
C free of obstruction A view C requirement r

B effect D symptom
..
-,..._ _. -
,.::::__~_
-- -

-.
-
-
- - ----.. - ~ -
·-· ~ -.-:-- - -

I
...
2. Science has proven that deep, _ _ _ _ sleep can help awaken
(i) She drove around for 20 minutes until she one's full potential.
found a free parking space. A remedial C disturbed
B long D regular
(ii) . The ·criminal had served his jail term and
now he is free. 3. The writer points out that it is to have sufficient sleep to
ensure improved concentration, better memory and body damage
(iii) If I order a complete set of the story books, repair.
I will get a free dictionary. A unnecessary C recommended
(iv) The students had free choice on which B important D possible
book to read for the next lesson.
- 4. In paragraph 3, factors that can cause poor sleep are _ __
(v) In order to reach the camp. the scouts A external
had to free a path through the jungle. . B internal
C both external and internal
2. Spot - D behavioural
A trouble D immediately
DRILL4
B location E outstanding
C likingfor
Choose A. B or Cin each question below based on the passage.
~~·r:- . . ~· - - ;r--- -. • .. ~ .. -- • ~ ' .-- --- - - .. ~

..:1~ "7<irJ
0

' "'• ,.... .• .I. ,, • .'\~·tn- , "-' 1 • i-


1
,
1
' •• :"' ...... ~ .'ll I,._- ·.., - •' ", \ J 1
• i.,

(i) I always have a soft spot for stray cats. A young lady who was on holiday in went into a bank to collect some
money which had been sent there for her from the town in which she
~

(ii) Alicia went for a walk -in interview and • lived.


the manager offered her the job on the spot. The clerk in the bank did not know her, so he said "What proof have
you got that you are really the lady who should collect this money?"
(iii) The police returned to the remote spot The young lady looked worried for a few moments and said, "I don't
where they found the victim. think I've brought any proof with me," but then she suddenly looked
(iv) The high spot of the holiday was the happy again. She opened her bag, took a photograph of herself out of it
visit to Universal Studios. . and showed it to the clerk. "Here's something," she said.
. The clerk looked at the photograph carefully and then looked at the
(v) In a tight spot, there is no one I would '
young lady. "Yes. that's you," he said, and paid the rnoney to her without
turn to but my best friend. _c
any more trouble.

+
I

f +
G A N P E M B E L A J A R A N D A N P E N G A J A R A N

Cadangan Jumlah Soalan yang pertu dijawab Jumlah Tindakan jika tidak memahami soalan
Soalan
Topikal& Klon Ramalan Bincang Rujuk Lain-lain
Dijawab
LatihTubi kawan(,I) Guru(,/) (nyatakan)

Ha,ril
1. The girl on holidays_ _ __ Hari2
A needed to get some money. Har13
B didn't need to get any money. Hari4
C had lost some money. Haris

Jumlah
2. The clerk wanted the gir1 _ _ __
A to ask her if she was cheating.
B to prove him that she was not cheating.
C to prove him that she was cheating.

3. We know that the girl had _ _ _ _, B Growing food on the hillside in Tirbea·is hard work.
A at least one picture of herself in her bag. C The people in Tirbea like getting food from different countries
B several pictures of herself in her bag.
C no pictures of herself in her bag. 2.
Babies use one hand more than the other. This hand may
4. The clerk was _ _ _ __ become the preferred one. How can you tell? Lay a baby on its
A arudeman C a clever man back. Notice which side the baby faces. If the baby looks to the
B · ~ silly man right most ~f the time, it will probably be right-handed. What
does it meai:"i if the baby faces left more often? The baby will
DRILLS most likely be left~handed.

Choose A. B or Cin each question below based on the passage.


A How to tell right- from left-handed babies
Official records state that t~ Pueblo Indians lived in New Mexico B Babies use their hands for many things
and Arizona. The word ·Pueblo· comes from the Spanish word C There are more left-handed babies
"pueblo,· meaning town or village. The Spaniards found these
Indians living in apartment houses, some of them on the side of a 3.
Do you ever wonder how you taste things? You owe your sense
cliff in order that they could be reached only by ladders. Whenever
they were attacked by Apaches, the Pueblos would pull up the of taste to your taste buds. We have nine thousand taste buds
ladders. They grew corn, which they watered with water flowing just on the tongue alone. There are also taste buds on the roof
down in ditches. They wove doth, made wonderful baskets, and of your mouth. You even have taste buds on the back of. your
created jars and pots out of clay proving how skillful they were at throat.
hand-craft.
A Why we can taste only sweet things
1. From the passage we understand that the Pueblo Indians were afraid B We taste with our tongues alone
of___, C Where taste buds are found ·
A cliff dwelling C · apartment houses
B Apache Indians D solitary life
EXAM - BASED PRACTICES
2. Spaniards called these Indians "Pueblos" because they_ __
A were close to the Apaches Pradlce-1
B lived together in a town or village Read the text below. Then, answer the questions that follow.
C farmed and brought down water in ditches
D pulled up their ladders when attacked. Lee Chong Wei was born in BaganSerai, Perak, into a Malaysian
I Chinese family. In his early years, he favoured basketball. Due to the
3. The Pueblo Indians lived on the side of a cliff_ _ __ ~searing heat of the outdoor basketball court. his mother soon banned him
A although they had apartment houses from the game. At the age of 11, Lee began to learn badminton. Lee
B to observe the stars in the sky for rain season accompanied his father to the badminton hall and attracted the attention
C so that they could protect themselves of a local coach who took him as his student. When he was seventeen
D and, they didn't have a lake. a stream, or a pond years old, he joined the national squad.
As a singles player, Lee was ranked first worldwide for 199
consecutive weeks from 21 August. 2008 to 14 June, 2012. He is the
DRILL& fourth Malaysian player to achieve such a ranking. Not only that, he is the
only Malaysian shuttler to hold the number one ranking for more than a
Determine what the main idea is'in the whole paragraph or what the year. His achievement to be the first Malaysian to reach the finals in the
paragraph tells you. men's singles at the Olympic Games, earned him the title Datuk and the
status of a national hero. H-e is the most successful Malaysian Olympian in
1. history as he repeated his achievement in 2012 and 2016.
Farmers in Tirbea have a problem. There is not mudl land to · :
farm, and there are many people to feed. Some farmers cut -· ' His greatest rival in badminton history is Lin Dan of China. Both of
rows in the-hillsides and grow crops there. Tnls helps a little.·but them are the two greatest badminton players of all time. They have
many-kinds of food are shipped to Tirbea. They can choose contested in many major tournament finals. All matches were very close
anythingtheywa~ to eat! hard-fought three-setters and mostly won by Lin Dan. Nevertheless. the
pair are good friends off court, even inviting one another to each other's
weddings and sharing a mutual love for fast cars and watches.
Lee Chong Wei married his longtime teammate and companion,
A · There is little land to farm in Tirbea; so many kinds of food are
Wong Mew Choo. The couple are blessed with two children, Kingston and
~hipped here Terrance. His wife knows him well and sup~rts him. He is looking

+
+
SUMBER K E C E M E R L A N G A N P E M B E L A J A R A N EDISI

T~(~c;,r PT3 2
•. :. :'.'i-', 9

forward to do his best in future tournaments. Age is also a factor as he is With looking at it as a limited resource and consuming it with
the oldest player on the world circuit. Lee would only hang his racquet up consideration. We can make choices about how much,water we use in our
for good when the fire in him subsides. · daHy lives by taking shorter showers or not running the water while
brushing our teeth.
(a) Which game did Lee Chong Wei favour in his early years? Using reusable bags and reusable containers are also some simple
changes. Recycling obviously refers to buying recycled products and
(1mark) sorting waste into the appropriate c~tegories. Recycling is a better choice
if we cannot reduce our consumption or find a way to reuse a product.
(b) Why did his mother ban him from the game? Another favourite Earth Day activity to save the environment is by
planting trees. Trees play a critical role in keeping our air clean. both by
(lmark) r~leasing oxygen into the air and by trapping carbon. The air quality
improves with more trees. Planting a tree in a spot that would give our
(c) State two titles he obtained with the achievement to reach the men's house shade, would also help reduce our need to crank up our air
singles at the Olympic. conditioning.
(i) (lmark) Taking a stand against deforestation is also important. We would be
(ii) (1mark) losing millions of trees that would otherwise be cleaning the air for us, if
we lose the rainforest. Protest deforestation by refusing to buy products
(d) How many times did he repeat to be the most successful Malaysian that are created at the expense of the world's forest. Deforestation would
Oly~pian in history? be slower or even halted. ,
The key problem facing our modern world is environmental pollution.
(lmark) The massive technological advances have com~ with much negative
effects to the environment. By doing simple things, we can make the
(e) Why is Lin Dan known as his greatest rival? world a better place and be proud of our contribution to the environment.

(1mark) (af State two problems that make us to go green.


(i) (1mark)
(f) FiJI in the table with an appropriate word from the passage. (ii) (1mark)

(b) For whom do we need to protect the environment?

(1mark)
(ii) ranking
(iii) obtained (c) How can we conserve water?

(iv) become less (1mark)

(4marks) (d) State two choices we can make in reducing water usage.
(i) (1mark)
(g) State an example that shows they are good friends. (ii) (1mark)

(1mark) (e) Fill in the table with an appropriate word from the passage.
Meaning Word
(h) How did he meet his wife?

(1mark) (i) rising and falling


(ii) support
(i) When would Lee Chong Wei stop playing badminton?
(iii) stock or supply
(1mark)
(iv) stopped
(j) Give two ways how students can become good at sports. (4marks)

(f) When does recycling become a better choice?


(2marks)
(1 mark)
Practice2
(g) Why does planting a tree play a critical role?
Read the text: below. Then. answer the questions that follow.
(1mark)
Global warming and fluctuating energy costs are making us to
struggle to go green. Going green means we can gain knowledge and carry (h) What role can we play to stop deforestation?
out the practices that can lead to an environmentally friendly and
ecologically responsible decisions and lifestyles. This can help to protect (1mark)
the environment and sustain its natural resources for the ~urrent and
future generations. There are many low cost and easy ways to save both (i) State two benefits of having a safe environment.
the environment and money. _ (i) (1mark)
Water is needed in the natural world around us. We cannot save the (ii) (1mark)
environment without saving our water supply. Conserving water starts
ANSWERS ON PAGE 18

·+
~ ,,--- - -- - - --

+
EOISI SUMBER K E C E M E R L A N G A N p

2 Tutor
.. . . .. PT3
t Ht 1<lvl1\N 10 "' .
~-,··;~ SAINS
----=· _- -, -~ - - . -- ---- . - -'
. I
~ PEREDARAN'DAR.A.H DAN PENGANGl<U TAN 1

1/
L~ --
~ ~-~- - . i
1. (a) Label struktur jantung di bawah.

NOTA

Venalcava
Atrium kanan
Ventrikel kiri
Ventrikel lcanan

(b) Lorekkan merah bagi ruangjantur'lg yang mengandungi darah


· beroksigen dan lorekkan biru bagi ruangjanttmg yang
mengandungi darah terdeoksigen.

2. (a) Lengkapkan peta pokok berikut.

IComponeo datah
Vena Alteri
• Lumen besar • Lumen kecil
• Dimling nipis dan • ·Dinding tebal
kurang berotot danberotot
• Men1)unyai injap • Tlilda ifiap

~ ·
• Lumen sangat kecil
• Dindingsetebalsatusel
• Mempooyai injap
Platlet- Plasma

.;;.~ ~ ..... ~ =!- Sef darah merah


Plaltet Mengangkut oksigen Mengangkut bahan
I
terfarut
Plasma

Bentuk tidak tetap

I
Mempunyai nuldeus

(b) Tulis kumpulan darah.yang boleh menerima kumpulan darah


pendt:!rmayang diberikan di bawah. ·
. ,:, -~ ···- - ..... ~· -. -
-~•.-1-.
~
--·
..... ~ L - -,.:- I• • '~

~ ·-11111!1,.
A ·-
-
. 8 .
AB -- T ~

' ~

0 1 .
t
Stoma
tertutup
Stoma
terbuka

+

E M B E L A J A R A N D A N P E ff G A J A R A N

Cadangan Jumlah Soalan yang perlu dijawab Tindakan jika tidak memahami soalan
Tutor
.. . . . ...
.., ,.
JW11lah
Soalan
Topikal& Klon Ramalan Bincang Rujuk l.ain'-lain
l..atihTubi Di~ kawan (,I) Guru (,I) (nyatdkan)
Hail
Hari2
(b) Berikan tiga sebab mengapa tu'!'buhan melakukan transpirasi.
Hari3

Hari4
1.
HariS
2.

(c) Rajah 4dl bawah menunjukkan struktur jaringan pengangkutan


pada batangtumbuhan.
3. Rajah 3 menunjukkan salur darah Pdan Q.

RaJah4
Namakan bahagian J, K dan L di bawah dan nyatakan fungsi
Rajah3 setiap bahagian.
- ~· ILL. - -·
(a) Namakan salur darah P dan Qdi ruangyang disediakan. - ·-
. .
- .
(b) Nyatakan fungsi salur dar~ -~ dan Q.

P:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. .

LATIH TUBI PEPERIKSAAN

(c) Namakan salur darah yang menghubungkan salur darah P


danQ;
1. (a) Rajah 1menunjukkan struktur jantung manusia.
Tandakan (,/) bagi bahagian yang dilabelkan betul dan (X) bagi
bahagiar'I yang dilabelkan salah.

(d) Terangkan mengapa terdapat perbezaan ketebalan antara salur


darah Pdan Q.
I(i) Vena kava

(ii) lnjap bikuspid

(e) Nyatakan fungsi R.

Rajahl

(4rnarkah)
4. (a) Jadual 4 di bawah menunjukkan empat faktoryang
0
rnempengaruhi kadartranspirasi. Tuliskan "Tinggi atau
"Rendah!' di tempat kosong untuk menunjukkali kesan kadar (b) _Lengkapkan ayat ~ikut.
transpirasi berdasarkan keadaan faktor yang diberi.
Dinding ventrikel - jantung lebih tebal kerana ia
Faktordan~ . KadaFTransplrasi
'
mengepam darah pada tekanan ke seluruh badan.

Kelembapan tinggi
..•
Keamatan cahaya yang tinggi
. (2markah)
I

Suhu yang renda~ I --


Pergerakan udara yang perlahan '
Jadlaal4
+
P E M B E L A_ JARAN D A N P E N G A J A R A N
EDISI -

2
n-·•.1 -:.~:,; ; 12
Tutor PT3
' • V I • • ' •

2. (a) Rajah 2.1 menunjukkan sebahagian daripada sistem dalam (r) Rajah 3.2 menunjukkan sel darah merah.
•• badan manusia .
Tandakan ( ,I') pada sistem peredaran darah manusia .
.•
.•
Rajah3.2

Berdasarkan perbualan di d~lam Rajah 3.1. nyatakan sel


darah yang dimiliki oleh pesakit anemia selsabit.

(1 markah)

(ii) Nyatakan bentuk sel darah merah yang normal.

(1 markah)
Rajah2.1
(1 niarkah)
KBAT
.,
(b) Suaikan salur darah berikut dengan rajah yang betul. . ~.. .....
I ' ',,." ~ 0\

'
'I <I~~ ' •

.
(iii) Berdasarkan penerangan doktor dalam Rajah 3.1,
terangkan kesan masalah tersebut terhadap kandungan
. oksigen dalam badan anak Puan Mariam .


(3rnarkah)


(3markah)
(b) Salah satu rawatan yang boleh dilakukan terhadap anak Puan
Mariam adalah pemindahan darah. Dia mempunyai darah
kumpulanB.
(c) Arteri mengangkut darah beroksigen manakala vena
mengangkut darah terdeoksigen.
(i) Nyatakan kumpulan darah yang serasi diterima oleh anak
Nyatakan dua perbezaan darah beroksigen dan darah
terdeoksigen. · Puan Mariam.

(1 markah)
(2markah)
(ii) Terangkan kesan yang diterima sekiranya darah yang tidak
serasi didermakan kepada penerima.
3. Puan Mariam telah dimaklumkai1 oleh doktor bahawa anaknya
menghidapi penyakit anemia selsabit.
(2markah)
(a) Rajah 3.1 menu_njukkan perbualan Puan Mariam dan doktor
tersebut.
(c) Penyakitanemia merupakan penyakitgenetik. Waiau
Pesakit anemia
selsabit mempunyai bagaimanapun, iajuga boleh dihidapi oleh individu yang
hemoglobin yang tidak kekurangan sejenis nutrisi.
normal. la menyebabkan
bentuk sel darah merah
menjadi tidak
normal.
(i) Namakan nutrisi tersebut.

(1 markah)

(ii) Berikan satu contoh makanan yang kaya dengan nutrisi


yangdinyatakan di 3(c)(i). 1

(1 markah)
Rajah.3.1

+
SUMBER K E C E M E R L A N G A N P E M B E L A J A R A N I .
EOISI

2
r~t~r PT3 •• ·- · · •. • \.>

4. Jantung merupakan organ yang penting kepada manusia di mana ia KBAT


berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh bahagian badan
manusia. Oleh itu. kita perlusentiasa memastikanjantungkita sihat
dan dapat berfungsi dengan baik. (b) (i) EncikAhmad rnerupakan seorangpengusaha kebun
bunga. Dia sentiasa memastikan bunga yang hendak
(a) Cadangkan dua cara untuk mengekalkan kesihatanjantung. dijual kekal segar dengan meletakkan bunga-tx.inga itu
ke dalarn bekas berisi air. Huraikan bagaimana cara ini
1. boleh memastikan k~ran bunga-bunga tersebut.
2.
(2markah)
(2markah)
(b) Munna Maisara merupakan seorang bayi yang dilahirkan
dengan keadaan jantungnya yang mempunyai lubang di antara
dua belah ruangyang bertanda X. Dalam keadaan normal.
ruang ini biasanya akan tertutup apabila bayi membesar. Dalam (ii) Satu hari Encik Ahmad dikunjungi satu delegasi dari ·
segelintir bayi, lubang tersebut tidak tertutup dan mereka Indonesia yang ingin rnembuat tempahan bunga rnawar
memerlukan pernbedahan. biru, narnun dia hanya rnemiliki stok bunga rnawar putih.
Berdasarkan sistern pengangkutan dalam turnbuhan.
sarankan cara agar dia dapat rnemenuhi ternpahan delegasi
dari Indonesia tersebut.

(2 rnarkah)

6. (a) Rajah 6. i menunjukkan dua jenis salur darah yang terlibat


dalarn sistern peredaran darah manusia.
RaJah4 ·

KBAT
. . ......... l ' , i~ ;-, • ~

1,.-;"_, . •• ~ -

p Q
. (i) Salah satu gejala bagi keadaan ini ialah wama darah
rnerah yang gelap serta ia rnengakibatkan kulit dan bibir Rajah6.1
bayi kelihatan lebam. Terangkan mengapa gejala ini
berlaku. Kenai pasti salur darah Pdan Q

P=~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
(2markah) 0=~~~~~~~~~~~---'-~~~~~~-
(2 rnarkah)
(ii) Bayi yang mempunyai rnasalah seperti di (b)(i) tidak
_
boleh bergerakdengan banyak. Terangkan mengapa.
(b) Salur darah Pdan Q rnerupakan dua salur darah yang
mernpunyai struktur dan fungsi yang berbeza. Berikan dua
perbezaan kedua-dua salur darah ini.
(2markah)

,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5. (a) Rajah 5 rnenunjukkan keratin rentas sehelai daun. (2 rnarkah) ••

••
S;

Rajahs

Label struktur Sdan T dalarn Rajah 5.


(2markah)
JAWAPAN DI HALAMAN 19 & 20
L A N G A N P ~ M B E L A J A R A N . 0 A N P E ~ G A J A R A N

MATEMATII<

•• - - POLIGON (II)
,...,,enNlltlpbanl•llbnnlallUdutped!I .... -
I

.. Segi tiga bersudut tirus Segi tiga bersudut cakah Segi tiga berstidut tegak

.•
~ ~ ~
-

NOTA 0

(a) Pelbagal pollgon


- Ciri-ciri:
• ketiga-tiga sudut
Ciri-ciri:
• satu daripada sudut
Ciri-ciri:
• satu daripada sudut
Bentuk dua matra yang tertutup dengan sisi yang merupakan garis pedalamannya pedalamannya pedalamannya
adalah sudut tirus adalah sudut cakah adalah suduttegak
lurus dinamakan poligon. Poligon yang mempunyai sisi yang sama
panjang dan sudut pedalaman yang sama besar dinamakan poligon
sekata. (d) Slfat.slfat pedalaman clan sudut luarsegl tip.
Jumlah sudut pedalaman segi tiga ialah 180°.

600
Segitiga
samasisi
Pentagon
. sekata ;x0 + y0+z0=18QO

000
Heksagon
sekata
Oktagon
sekata
Q R · S

L z ialah sudut luar pada bucu R.


Bahagian bahagian utama poligon L.x dan Ly ialah sudut pedalaman bertentangan bagi sudut luar pada
bucuR.
Sudut luar = Hasil tarn bah sudut pedalaman yang be~entangan zO
=xO+yO

(e) Jenlsslslempat
Jenllmlempat Clrklrl
(b) ~metrt garis (i) Segi empat sama • Semua sisi adalah sama panjang:
Suatu objek mempunyai simetri garis jika bahagiannya di sebelah garis • Sisi-sisi yang bertentangan adalah selari.
bertindih tepat dengan bahagianhya di satu belah lagi apabila objek • Semua sudut pedalamannya adalah ·
itu dianggap dilipatkan pada garis itu. Garis itu dinamakan paksi bersudut tegak (90°).
simetri. • Pepenjuru-pepenjurunya adalah sama
panjang dan membahagi dua sama antara
satu sama lain pada sudut tegak.
• Pepenjuru-penjurunya membahagi dua
s R sama sudut-sudut pedalamannya.
''
I
I (ii) Segi empat tepat • Sisi-sisi yang bertentangan adalah sama
: . _ Paksi simetri
panjang dan selari.
(c) Jenls·jenls segl tip
Segi tiga dinamakan berdasarkan dua ciri iaitu panjang sisi dan nilai
sudut pedalaman.
Penamaanseclttpberdasllkan....,._slsl
t8J
5

(iii) Segi empat selari


R
• Semua sudut dalamnya ialah sudut tegak.
• Pepenjuru-pepenjurunya adalah sama
panjang dan membahagi dua sama antara
satu sama lain.
• Sisi-sisi yang bertentarigan adalah sama
Segi tiga sama sisi Segi tiga sama kaki Segi tiga tak sama kaki P Q panjang dan selari.

D .f i &J
• Sudut-sudut yang bertentangan adalah sama

60° 60°

Ciri-ciri:
•, 7Q.
·~ -
Ciri-ciri:
7cm S
.

""
.
R
besar.
• Pepenjuru-pepenjurunya membahagi dua
sama antara satu sama lain.
Ciri-ciri: (iv) Rombus • Semua sisi adalah sama panjang.
• sisi-sisinya adalah • . dua sisinya adalah • panjang ketiga tiga • Sisi-sisi yang bertentangan adalah selari.
sama panjang. sama panjang sisiadalah • Sudut-sudut yang bertentangan adalah sama
• sudut-sudutnya • dua sudut yang berlainan . besar.
adalah sama besar bertentangan • Pepenjuru-pepenjurunya membahagi dua
iaitu60° dengan dua sisi yang sama antara satu sama lain pada sudut tegak.
, sama panjang itu • Pepenjuru-pepenjurunya membahagi dua
adalah sama besar sama sudut-sudut pedalamannya.
- - ·-- =a
I ., .. ,:; ~ ~ ") - \.>

SUMBER K E C E M E R L A N G A N PEMBELAJARAN DAN PENG

I
Tutor
I /1. ~ I,(•"' - J, I /1.

• Sudut pedalaman seb~h poligon SE:'<ata


Clrkti1
. J.

(v) Trapezium kaki sam • Sepasang sisi yang bertentangan adalah


- Haslltambah suciltpedalamanpollJIOII
- bllanpna
selari.

S
LJ
(vi) Lelayang
R
• Sepasangsisinya adalah sama panjang.
• Dua pasang sudut dalarrinya adalah sama
besar

• Dua pasangsisi yang bersebelahan adalah


• Sudut peluaran sebuah poligon sekata
360°
= -=bilanpn
. - -SISI--=.,. .,.
-==-

sama panjang.
• Sepasang sudut yang bertentangan adalah
samabesar. • Bilangan sisi sebuah poligon sekata
• Satu pepenjui"u membahagi dua sama 36d'
pepenjuru yang satu lagi pada sudut tegak. - sudutpeluaran
s
• Pepenjuru itujuga membahagi dua sama
sudut-sudut yangtertetak pada bucunya. - -

SOALAN LATIHAN
(f) Slfat pedalaman slsl empat

{. 1. Tandakan ( t/) bagi poligon sekata dan ( X) bagi poligon tak sekata.

(a) I
I

.
(b)

Jumlah sudut dalam sisi empat ialah 360°. -,- -,-


w<> + .x<> + _y<> + zO = 3600
• I •

(g) Slfat.sudut pedalaman clan.suclut peluaran pollgon sekata


( ) ( )

2. Kenai pasti semua sudut pedalaman dan sudut peluaran bagi setiap
poligon.

Sudut Sudut
Pedalaman Peluaran
w<>, .x<>, _y<> dan zO ialah sudut-sudut pedalaman.
po, qo, ,.o, dan so ialah sudut-sudut peluaran.
'
• Hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bagi sebuah
poligon ialah 1800.
pO+w0=1800
3. Cari nilai x bagi poligon yang berikut.
• Hasil tambah sudut peluaran bagi sebuah poligon ialah 36.oo.
pO +qO +,.O+sO =3600

• Hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon ialah hasil tambah


sudut segi tiga yang terhasil dengan menyambungkan satu bucu
poligon kepada bucu-bucunya yang lain.

Contoh:
4. Nyatakan sama ada poligon yang berikut adalah sekata atau bukan.
Pentagon rnempunyai 3 segi tiga yang membentuk pentagon.
••
Q (a) (b) I
1
.I

.•
R -- ••

\ I ' ' s I
I

( po+~+ RO+ So+ ro = 3 segi tiga = 3 x 1800 = 5400


'
J di hasil tambah sudut pedalaman bagi sebarang poligon dengan
n sisi ialah ='(n - 2) ~ 1800
I"
1
EDISI L A N· GAN PEMBELAJ A" lfAN D A N P E N G A J A R A N

2 Tutor PT3
• 4 ., ... • ....
I !Al ,\",I/\Pll 16

.• 5. Tentukan hasil tambah sudut peluaran poligon yang berikut. 10. Cari nilai x dalam rajah di bawah.

...
.•

11. Lukis poligon sekata berikut.

{a) Pentagon sekata dengan sisi 1cm.


6. Dalam rajah di bawah. PQRS ialah sebuah segi empat sama.

(b) Nonagon sekata dengan sisi 2 cm.

12. Dalam rajah yang berikut. cari nilai x.

Hitung nilai x.

7. cari nilai x dalam rajah di bawah.


Q

13. Dalam rajah di bawah, cari nilai x + 'f°.


p

8. Dalam rajah berikut, MNP ialah satu garis lurus.

14. Dalam rajah di bawah, garisan AB ialah paksi simetri pentagon


berkenaan.
A

Hitung nilai x.

9. Cari nilai x dalam rajah di bawah.


Cari nilai x0 •
t'

JAWAPAN DI HALAMAN 20
+
SUMBER K E C E M E R L A N G A N P E M B E L A J A R A N D A N P E N G A J A R A N EDISI .

BAHASA MELAYU Tuto.r PT3 . . :."'


- I
- -- -, .. - - .. - - ·-
STRATEGI MENULIS l( ARA~GAN-YANG "M'ANTAP
- - - - -
·,--;;i:

-
1 MS: MENYEMAKKARANGAN
Semak karangan anda setelah anda selesai menulis karangan yang lengkap.
Menyemak karangan dapat mengelakkan anda daripada melakukan
kesilapan dalam kesalahan bahasa. Anda juga dapat menambah fakta-fakta
yang tertinggal ataupun memotongfakta yang berulang dalam penulisan
karangan anda. ·

NOTA
KARANGANSURATKIRIMANRASMI

PANi>UAN SURATKIRIMAN RASMI


1. Anda perlulah mempunyai pengetahuan ~ luas• tert<ini untuk
menghasllkan karangan yang mantap. A.Jenlssurat rasmi:
2. Anda pertu banyak membaca bahan bacaan pelbagai bentuk untuk i. Surat aduan - sampah, gejala sosial. kafe siber. rilasalah pencemaran.
menguasai pelbagai ilmu. · kilang haram dan sebagainya.
3. Amalkan membaca akhbar setiap hari agar anda memperoleh isu-isu ii. Surat pemiohonan - pekerjaan. kemudahan asas. kemudahan sekolah
semasa yang dapat dijadikan sebagai isi petlting dalam penulisan dan sebagainya. ·
karangan.
iii. Surat bantahan - bantahan sesuatu perkara yang mendatangkan
4. Apabila menulis karangan, pastikan tulisan anda kemas. mudah dibaca masalah atau kesan negatif.
dan difahami untuk memudahkan perileriksa membaca dan memahami
perkara yang anda sampaikan. iv. Surat cadangan - cadaligan mengadakan sesuatu. cadangan mengatasi
sesuatu masalah dan sebagainya.
5. Penggunaan bahasa yang baik amat petlting dalam penulisan karangan.
Untuk menguasai bahasa , anda per1u merujuk kepada buku panduan v. Suratjemputan -perkahwinan, menghadiri majlis dan sebagainya.
tatabahasa dan sering menggunakan kamus untuk memantapkan lagi
kosa kata penulisan anda. B. Penerima clan alamat surat rasmi:
i. · Penerima surat rasmi - penerima perlu sesuai dengan situasi surat yang
TEKN ditulis. Contohnya. jika kebakaran (bomba - Ketua Balai Bomba).
kecurian (polis- Ketua Balai Polis XXXXXX). sampah sarap (Dewan
+
MEMILIH SOALAN
Bandaraya Kuala Lumpur - Ketua Penguat Kuasa), jabatan kerajaan
(Pengarah) dan sebagainya.

+
MENCARI KUNCI SOALAN ii. Ala mat penerima - Jika anda tidak pasti ala mat penerima, jangan
bimbang kerana anda boleh menciptanya sendiri. Contohnya, jika ala mat
individu (ada nombor rumah. ada nama jalan. ada nama taman. ada
MEMBINA RA* GKA KARANGAN poskod. ada nama bandar. ada negeri). Jika alamatjabatan kerajaari atau

MENULIS KARANGAN
agensi kerajaan (ada tingkat. ada nama bangunan. ada namajalan. ada
poskod, ada nama bandar. ada nama negeri).

+
MENYEMAK KARANGAN Contoh : Masalah sampah sarap tidak diangkut.
Ketua Penguat Kuasa.
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
Tingkat 5, Bangunan Menarajaya,
Jalan Bunga Raya,
56000 Kuala Lumpur.
Ml: MEMILIH SOALAN
Anda dikehendaki memilih soalan yang sesuai dengan pengetahuan. FORMATSURATRASMI
pemahaman dan keupayaan anda untuk menulis satu karangan yang lengkap
danmantap. 1. Nama dan alamat pengirim - di sudut kiri surat.
(Selepas itu langkau sebaris dan lukis garisan panjang)
M2: MENCARI KATA KUNCI SOALAN (Sebaiknya selepas setiap perenggan berakhir, langkau satu baris)
Kata kunci soalan terletak pada kata atau rangkai kata yang tertentu. Apa bi la
anda mendapat kata kunci soalan, garisi kata kunci soalan tersebut. 2. Penerima dan alamat penerima - di sudut kiri surat.
M3: MEMBINARANGKAKARANGAN 3. Tarikh dengan huruf besar-di kanan dan selari dengan baris terakhir
Rangka karangan amat penting dalam proses penulisan karangan. Keluarkan alamat penerima.
isi-isi karangan yang anda ingin huraikan dan senantiasa merujuk kepada isi
karangan tersebut. Melalui rangka karangan, anda dapat membina karangan 4. Panggilan hormat (Tuan/ f>uan/ Datuk dan sebagainya yangsesuai)-
yang baik dengan menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan. Kesa~n~a. di kiri dan tanda koma.
karangan anda tidak akan mempunyai isi yang berulang malah akan menJad,
karangan yangterancang. 5. Tajuk surat- Semua perkataan awal dengan huruf besar. kecuali
untuk kata hubung, sendi dan kata bantu. Garisi tajuk dan jangan
M4: MENULISKARANGAN letak tanda titik pada akhir ayat.
Karangan anda hendaklah mempunyai tiga binaan lengkap iaitu pendahuluan,
isi-isi karangan danjuga penutup. Setiap perenggan mestilah mempunyai 6. Pengenalan surat - nyatakan siapa anda + mewakili siapa Gika anda
satu isi yang dihuraikan. lsi karangan perlu diberi contoh dan dibuat sebagai wakil) + tujuan surat ditulis. (tulis rapat di kiri surat dan jangan
kesimpulan kecil di akhir perenggan isi tersebut. JANGAN menggabungkan letak sebarang nombor)
dua atau lebih isi dalam satu perenggan. lsi setiap perenggan mestilah
mempunyai pertalian. Gunakan penanda wacana yang bersesuaian untuk. 7. lsi surat: (Bermula dari perenggan kedua dan seterusnya, letak
menggambarkan kaitan antara satu perenggan dengan perenggan yang lam nombor bermula dengan 2 dan seteriJsnya pada setiap perenggan
dan mulakan perenggan agak ketengah- 2Yi cm dari nombor)
l
+
EDISi L A N G A N P E M B E L A J A R A N D A N P E N G A J A R A N

2 iutor PT3
I if\l AM ,,1~ 4
.. . .
.... , ~ . . . Cadangan Jumlah Soalan yang pe,1u dijawab Jumlah Tllldakan jika tidak memahami soalan
Topikal& Klon Ramalan
Soalan Bincang Rujuk Laiil-lain '
Dl]awab
LatihTubi kawan (,I) !iuru (,I) (nyatakan)
Haiil

Hari2

Hari3
i. Huraian isu atau huraian masalah yang ditulis (di mana + sej~k bila -
Hari4
+ nama pihak penyebab masalah + masa masalah beria_ku +siapa
terlibat + dan apa-apajuga maklumat awal tentang isu atau masalah itu HaiiS

yang dapat digunakan bagi membantu pihak yang anda beritahu)


Panduan
ii. Kesan daripada isu atau masalah itu kepada anda atau orang yang I f L'I IJ,1 (_, 11 ll v r 1111 cl' 1 ILJ,\1, f [ I\ I 1 1' 11 1 ll' , 1, 1 _)I , 11 JII_
l ( .11 1\1 I 1' Iii ii I ,f I 111 'y l' I,, 111 l, l , 1 ' I• l l I I II:: 1 I , j, \ , , I I II , I I I ii I 11 I
anda wakili. Kesan ini mesti diulas, sama seperti anda menulis karangari ~ Ny,lt I 11 1( I 11 1 \ , ~ JI,' ,1,1 11 , ,11 J ( 1r 'r I\ ( 1 II I I 1· I I ' ,1 1 ,

biasa (ada isi, huraian, contoh dan kesimpulan kecil)


Sebaik-baiknya, 1kesan ditulis dalam satu perenggan) ,,
3................Sebelum kedatangan mereka di kawasan ini, kehidupan kami amat
iii. Cadangan mengatasi masalah - anda boleh memberi cadangan awal aman dan makmur. Na mun begitu, kehadiran rnereka sejak Hrna bulan yang lalu
untuk mengatasi masalah atau isu yang anda tulis. telah mengubah segala-galanya. Kejadian kecurian dan rompakan sering kali
berlaku di kawasan tempat tinggal kami. Sehingga kini terdapat 6 kejadian
8. Penutup surat - tulis harapan anda dan iringan terima kasih. pecah rumah dan rompakan yang telah diadukan kepada pihak polis.
Kebanyakan rompakan tersebut melibatkan senjata tajam seperti pa rang dan
9. Tulis ucapan terima kasih - di kiri dan rapat dengan garisan. senjata tajam yang lain. Hal ini menyebabkan kami berasa takut sekiranya
(Jangan Jetak nombor) kejadian seperti itu berulangsemula. Kamijuga percaya bahawa kejadian
(Selepas itu, langkau 3 hingga 4 baris) jenayah tersebut melibatkan pendatangtanpa izin melalui pertuturan mereka
semasa kejadianjenayah itu berlaku. Hal seperti ini amat merungsingkan
10. Tulis pengesahan: penduduk di kawasan ini.
"Yang menjalankan tugas" Gika tujuan rasmi) dari "Yang benar"
Gika tujuan persendlrian) 4 ................ Sela in itu, sebahagian pendatang tanpa izin di kawasan ini turut
Tandatangani berkelakuan tidak sopan terhadap penduduk tempatan di sini. Beberapa orang
(NAMA) dengan huruf besar dan dalam kurungan gad is yang pulang lewat daripada bekerja telah diganggu dengan kata-kata
Nama jawatan (lkut kehendak soalan jika dinyatakan). jika tidak yangtidak menyenangkan. Merekajuga sering mengeluarkan kata-kata berbau
tulislah Setiausaha. Jika tujuan persendirian, tidak perlu menulis lucah kepada penduduk di kawasan ini sehingga pernah menyebabkan
jawatan. pergaduhan di antara pendatang tan pa izin dengan penduduk di taman ini.
Nama ins~tusi, persatuan atau ta man perumahan yang anda wakili. Sebagai ibu bapa di kawasan ini, kami berasa bimbangjika berlaku sesuatu
perkara yangtidak diingini ke atas keluarga kami. Justeru, kami berharap agar
11. Pastikan anda menggunakan frasa gramatis, peribahasa atau kata-kata pihak tuan mengambil tindakan awal seperti kata pepatah; sediakan payung
hikmat seperti anda menu Iis karangan yang lain. sebelum hujan. Kami tidak mahu ada di antara penduduk di kawasan ini yang
akan menjadi mangsa akibat kelewatan kita mengambil tindakan kerana nasi
sudah menjadi bubur.
CONTOH: MENULIS SURAT KIRIMAN RASMI
5................ Pada masa yangsama. sebahagian daripada pendatangtanpa izin
Soalan: tersebutjuga melakukan pelbagaijenayah seperti berjudi dan
Dikawasan tempat tinggalanda terdapat pelbagai masalah keselamatan yang menyalahgunakan dadah. Hal ini telah kami maklumi melalui beberapa orang
timbu/ berpunca daripada pendatang asing yang terlalu ramai di kawasan itu. penduduk yang pernah terserempak dengan mereka ketika melakukan jenayah
Sebagai wakil penduduk di tempat anda, tu/is sepucuk surat kepada pihak yang tersebut. Sebelum ini, kejadian seperti itu tidak pernah berlaku di kawasan
berkuasa bagi mengadukan ha/ tersebut agar masalah ini dapat diselesaikan. tempat tinggal kami. Keadaan ini juga amat membimbangkan penduduk di .
Contoh jawapan surat rasmi. kawasan ini kerana kami takut sekiranya ada di antara anak-anak kami yang
akan terpengaruh dengan gejala yang tidak sihat tersebut. Justeru, kami
Lin Cheng Heng, meminta agar pihak tuan mengambil tindakan awal kerana mencegah lebih
No.6, Jalan Limau Purut 3, baik daripada mengubati.
Taman Cheras Perdana,
52400 Kuala Lumpur. 6 ............... .Sehubungan dengan itu, kami mencadangkan agar pihak tuan dapat
mengambil tindakan dengan secepat mungkin. Antara cadangan kami -
termasuklah meminta pihak tuan membuat serbuan dan menangkap
Ketua Balai. pendatang tanpa izin di kawasan kediaman kami. Kami juga mencadangkan
Balai Polis Cheras, agar pihak tuan dapat membuat rondaan dengan lebih kerap supaya kejadian
Jalan lkan Emas 2, jenayah yang membimbangkan kami tidak berlaku di sini. Sekiranya pihak tuan
53000 Cheras. memerlukan bantuan dan kerjasama daripada penduduk di kawasan ini. kami
Kuala Lumpur......................................................................16 JULAI 2010 sedia menghulurkan bantuan yang diperlukan.
Tuan. 7................Akhir kata, saya berharap agar pihak tuan dapat mengambil tindakan
yang sewajarnya dengan segera demi keselesaan dan keselamatan penduduk
Aduan Tentang Masalah PendatangTanpa lzin di Taman Cheras Perdana di kawasan ini. Kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai dan didahului
denganjutaan terima kasih.
Merujuk perkara di atas. saya Norazhan b Ari pin selaku setiausaha penduduk
Taman Perdana, ingin membuat aduan tentang masalah pendatangtanpa izin Sekian. terima kasih.
yang begitu ramai bilangannya di kawasan tempat tinggal kami. Aki bat
bilangannya yangterlalu ramai. pelbagai masalah sosial telah timbul sehingga Yang menjalankan tugas,
mengganggu ketenteraman hidup penduduk di kawasan ini.
Norazhan
2................ Untuk makluman pihak tuan. kawasan ini menjadi tumpuan
pendatang tan pa izin kerana banyak bangunan baharu didirikan di kawasan ini. (NORAZHAN BIN ARIPIN)
Hal ini menyebabkan ramai pekerja tanpa izin bertumpu di kawasan ini untuk Setiausaha,
bekerja sebagai pekerja bangunan kerana di mana ada gula, di.situ ada semut. Persatuan Penduduk Taman Cheras Perdana.
Kebanyakan daripada pendatang tan pa izin itu tertumpu di Jalan Limau Manis 4
dan Jalan Tembikai 3. Mereka tinggal di dalam pondok-pondok sementara yang
disediakan oleh pemaju dan didirikan daripada kayu. Perkara yang
membimbangkan kami ialah sebahagian daripada pendatangtanpa izin tersebut
melakukan pelbagai jenayah dan mengancam keselarilatan penduduk tempatan
di kawasan ini.
,
.
f ~ ~ • A ~ ,... ,. ~ ' /t I Q G . ":'! 0 '"'-'·
.
,, ;> \ f

SUMBER K E C E M E R L· A N G A N P E M B E L A J A R A N

" (b) 1. Menyejukkan tumbuhan


SAINS 2. Menyingkirkan air berlebihan
3. Mengangkut nutrien
.
1. (a) (b) (c) - - ... -:- ~
Cle ii• ,, .
.-:~·~, -~- ..=-.:
-~~
- '..!.'(,"'~,_\ 11·,;
Aorta J Floem Mengangkut makanan daripada daun ke
Arteri pulmonari bahagian lain tumbuhan
lnjapsabit
Venakava K Kambium Memisahkan floem dan xilem
Vena pulmonai:i
Atrium kanan L Xilem Mengangkut air dan garam '!'inetal dari
Atrium kiri akarkedaun
lnjap trikuspid lnjap oikuspid
•Ventrikel kanan Ventrikel kiri Sl<EMALATIHTUBI PEPEIUKSAAN

1. (a) Tandakan (,/) (i) dan (ii)


2. (a) Lengkapkan peta pokok berikut.
(b) kiri ;tinggi
Komponen darah
2. (a) ...

© .

Sel darah merah


e:==::::)
~
~


Platlet
-

Sel darah putih Plasma ./

Mengangkut
r
Membekukan Membunuh Mengangkut bahan
(b)

oksigen darah Bakteria/ terlarut


Menghasilkan
antibodi

Cakeradwi Bentuk tidak Bentuk tidak Cecair kuning


cekung tetap seragam pucat
.,...

(c) 1. Darah beroksigen berwarna merah terang manakala darah


Tiada nukleus Tiada nuklet.is Mempunyai Tiada nukleus terdeoksigen berwarna merah gelap.
· nukleu~ 2. Darah beroksigen mengandungi kepekatan oksigen lebih tinggi
berbanding darah terdeoksigen. ' ·
(b) Tulis kumpulan darah yang boleh menerima kumpulan darah penderma 3. Darah beroksigen mengandungi kepekatan karbon dioksida lebih
yang diberikan di bawah. rendah berbanding darah terdeoksigen.
,. ·•- -- - -~
~ -~ - 3. (a) (i) p
A A.AB (ii) Cakera dwi-cekung
B B,AB
(iii) Oksigen tidak boleh bergabung dengan hemoglobin. Hemoglobin
tidak boleh mengangkut oksigen. Badan akan kekurangan oksigen.
AB AB
0 A,B,AB,O (b) (i) B dan 0
(ii) Darah akan bergumpal. Penerima boleh meninggal.
3. (a) P: Arteri
Q:Vena (c) (i) Zat besi
(ii) Hati / l<erang / Bayam
(b) P : Mengangkut darah beroksigen dari jantung ke tisu badan
Q: Mengangkut darah terdeoksigen dari tisu badan ke jantung. 4. (a) 1. Mengawal berat badan
2. Menjaga pemakanan
(c) l<apilari 3. Bersenam

(d) Pmempunyai dinding yang lebih tebal kerana darah mengalir dalam P (b) (i) Darah yang berwarna merah gelap menunjukkan bahawa darah itu
mempunyai tekanan yang lebih tinggi berbanding dalam Q. Pperlu lebih tidak mengandungi oksigen yang secukupnya. Sel darah merah tidak ••
tebal supaya boleh bertahan terhadap tekanan lebih tinggi tanpa pecah. mampu membekalkan oksigen yang diperlukan sel-sel badan bayi .
menyebabkan kulit dan bibir bayi kelihatan biru lebam.
' ..
(e) Memastikan darah mengalir satu arah / / Menghalang darah daripada
berpatah balik. (ii) Jantung bayi tidak mampu mengepam darah beroksigen yang ·..
mencukupi menyebabkan bayi tidak mempunyai tenaga untuk
4. (a) ~--~c~:::~--:-:-~:.:-··~- ~:-~': ~1.:-·-:::::-:-:~~:1~·2'.~J~I bergerak.
Kelembapan tinggi Rendah
' 5. (a) S : Xilem
Keamatan cahaya yang tinggi Tinggi T:Floem
Suhuyang rendah Rendah
Pergerakan udara yang perlahan Rendah (b) (i) Xilem di dalam batang bunga akan menyerap air dan memastikan
bunga-bunga ros itu kekal segar dan tidak layu
Jadual4 (ii) Rendamkan batang bunga ros putih di dalam air warn a biru selama
EDISI PE MB EL AJAR AN . D A .N P E N G A J A R A N

t
~
2 iutor PT3 JAWAPAN
,!
H.\l ,\\1,\ \i 20 I • II • ,• • ,A I .I,

satu malam. Xilem aka nmenyerap air berwama birt.i itu melalui batang
dan bunganya. Wa!"fla ros putih akan bertukar menjadi birn. x° + x° + 1200 + 90° + 90° = S4QO
••
2x0 + 3000 = S4QO
6. (a) P : arteri
Q:Vena 2x0 = S4QO - 3()()0
2x°=24QO
.. (b) 1.
2.
Dinding salur darah P tebal manakala dinding salur darah Q kecil.
Saiz lumen salurdarah P kecil manakala saiz lumen darah Q besar
x°=24Q0+2
x°=1200
(c) (i) Penyakitarterioklerosis.
Penyakit ini disebabkan oleh pengambilan makanan yang
mengandungi kolesterol yangtinggi. Kolesterol yang berlebihan ini 11. (a)
akan terenap pada dinding dalam arteri dan mengakibatkan
kelancaran pengaliran darah terganggu.
(ii) Lemak

MATEMATIK

I 1. (a) (..t') (b) (X)

5 sisi dengan ukuran 1cm setiap sisi


2. Contoh bentuk {tidak mengikut ukuran)

a,c,d b,e,f
(b)

3. Hasil t~mbah sudut pedalaman = (6 - 2) x 180°


=720°
130° + 120° + X + 120° + X + 100° = 720°
2x=250°
x=125°

4. (a)(Ya) (b) (Ya) - 9 sisi dengan ukuran 2 cm setiap sisi

5. a+ b+c+d +e=360°
12. 112° + X + 200 = 1800
X = {180-132) 0

6. LPRS = LRPS = 1800 900 2 x=48°

=45°
x=45°-150 =30o 13. X = {180 - 98)0
x=82°
7; Hasil tambah sudut pedalaman = 36(? 0
y = {180 - 72) 0
X + 40° + (360 -'- 155)
0
+ 35° = 360° y=108°
X + 280° = 360°
x=8Q 0 x+y= {82 + 88) 0
=170°
8. Hasil tambah sudut pedalaman,
(5-2) X 180° = 540°
110° + 90° + (x + 12)° + 110° + (180 - 72) 0 = 540° 14. Jumlah sudut pedalaman sebuah pentagon = 540°
(x + 12 + 418) 0 = 540°
x=(540-430) 0 x= c54o0 -46o0 >
2
x=110°
x=4QO
9. Jumlah sudut pedalaman = {5 - 2) x 180°
=3x180°
-
=540°

X
0
+ 100° + 130° + 100° + 80° =-540° .
X + 410° = 540°
0

X = 540° - 4100
0

0
X =130°

10. Jumlah sudut pedalaman = {5 - 2) x 180°


=3 x180°
=5400