Anda di halaman 1dari 13

ANALISIS SWOT BIDANG KOKURIKULUM

KEKUATAN: KELEMAHAN:

S1 - Pentadbir berpengalaman dalam asas W1 - Sekolah terpencil dan sukar akses.


pengurusan serta barisan guru yang
bersemangat dan efisien. W2 - Sebilangan guru yang mengendalikan
kegiatan kokurikulum kurang
S2 - Kemudahan peralatan sukan yang pengetahuan dan kemahiran dalam
mencukupi. bidang yang ditetapkan.

S3 - Mempunyai murid yang berpotensi W3 - Ramai murid menggunakan alasan jauh


dalam bidang kokurikulum. dan kelas agama di sekolah agama
untuk tidak menghadiri kegiatan
Pencapaian kokurikulum seperti Kelab kokurikulum.
S4 -
Bola Sepak, Kelab Agama Islam dan
Kelab Olahraga sehingga ke peringkat
Negeri.

PELUANG: CABARAN:

O1 - Terdapat beberapa orang guru C1 - Tempat tinggal yang jauh daripada


menjadi jurulatih olahraga, pegawai sekolah dan kekangan sekolah agama
olahraga dan hakim koakademik. sesi petang.

O2 - Sokongan dan kerjasama sepenuhnya C2 - Ibu bapa kurang menggalakkan anak-


dari segi moral dan kewangan anak mereka aktif dalam kegiatan
kokurikulum
O3 - Sebahagian besar Ibu bapa dan
penjaga memberi kerjasama dan
dorongan kepada anak-anak untuk
melibatkan diri dalam semua
penyertaan dan pertandingan.
STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS BIDANG KOKURIKULUM

DALAMAN KEKUATAN KELEMAHAN


S1 - Pentadbir berpengalaman W1 - Sekolah terpencil dan
dalam asas pengurusan sukar akses.
serta barisan guru yang W2 - Sebilangan guru yang
bersemangat dan efisien. mengendalikan
S2 - Kemudahan peralatan kegiatan kokurikulum
sukan yang mencukupi. kurang pengetahuan
S3 - Mempunyai murid yang dan kemahiran dalam
berpotensi dalam bidang bidang yang
kokurikulum. ditetapkan.
Pencapaian kokurikulum Ramai murid
S4 - W3 - menggunakan alasan
seperti Kelab
Bola Sepak, Kelab Agama jauh dan kelas agama di
Islam dan Kelab sekolah agama untuk
Olahraga sehingga ke tidak menghadiri
LUARAN
peringkat Negeri kegiatan kokurikulum.

PELUANG
S+O (SO) W+O (WO)
O1 - Terdapat beberapa
orang guru menjadi
jurulatih olahraga, S3+O1 W1+O2
pegawai olahraga dan Meningkatkan tahap Meningkatkan tahap
hakim koakademik. pencapaian kokurikulum pencapaian kokurikulum
Sokongan dan dengan menggunakan pelbagai dengan kerjasama antara guru,
O2 - kemudahan. jurulatih dan PIBG.
kerjasama sepenuhnya
dari segi moral dan
kewangan.
Sebahagian besar Ibu
O3 - bapa dan penjaga
memberi kerjasama
dan
dorongan kepada anak-
anak untuk melibatkan
diri dalam semua
penyertaan dan
pertandingan.

CABARAN(THREATS)
S+T (ST) W+T (WT)
C1 - Tempat tinggal yang
jauh daripada sekolah
dan kekangan sekolah S3 + T3 W3 + T3
agama sesi petang. Meningkatkan kefahaman Memberikan pendedahan
Ibu bapa kurang murid tentang kepentingan kepada ibubapa untuk murid
C2 - kegiatan kokurikulum. yang kurang minat menyertai
menggalakkan anak-
anak mereka aktif kegiatan kokurikulum.
dalam kegiatan
kokurikulum
JENIS
STRATEGI YANG TELAH DIJANA
STRATEGI

Meningkatkan tahap pencapaian kokurikulum dengan


SO ST 1---->
menggunakan pelbagai kemudahan.

Meningkatkan tahap pencapaian kokurikulum dengan kerjasama


WO ST 2---->
antara guru, jurulatih dan PIBG.

Meningkatkan kefahaman murid tentang kepentingan kegiatan


ST ST 3---->
kokurikulum.

Memberikan pendedahan kepada ibubapa untuk murid yang


WT ST 4---->
kurang minat menyertai kegiatan kokurikulum.
ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6

a. Tahap kesukaran proses kerja 3 3 3 3

b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3 3 3 3

Sumber kewangan dan kos pembiayaan


c. 4 4 4 4
yang terlibat

d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 4 4 4 4

e. Andaian keupayaan mengatasi halangan 3 2 2 3

Andaian hasilan yang dijangkakan/


f. impaknya untuk mencapai objektif, 4 4 3 3
matlamat/ isu, misi dan visi

g. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan 3 3 3 3

Rekod keberkesanan pelaksanaan yang


h. 3 3 3 2
lepas

i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 4 4 3

Jumlah skor 31 30 29 28

Keputusan 1 2 3 4

ST1 menjadi keutamaan untuk pelaksanaan


Ulasan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang amat
tinggi untuk mencapai objektif
PENYENARAIAN STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

KEUTAMAAN STRATEGI YANG TELAH DIJANA

Meningkatkan tahap pencapaian kokurikulum dengan menggunakan


ST 1
pelbagai kemudahan.

Meningkatkan tahap pencapaian kokurikulum dengan kerjasama


ST 2
antara guru, jurulatih dan PIBG.

Meningkatkan kefahaman murid tentang kepentingan kegiatan


ST 3
kokurikulum.

Memberikan pendedahan kepada ibubapa untuk murid yang kurang


ST 4
minat menyertai kegiatan kokurikulum.
PELAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM TAHUN 2019-2021

Memperluas peluang pendidikan yang berkualiti


NKRA/MKRA/NKEA/Generik JADUAL1
Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi
INISIATIF PPPM 25. Mengoptimakan peruntukan untuk keberhasilan murid
ASPIRASI
Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada
SISTEM
8 Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian
ANJAKAN
10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

ISU SASARAN
BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGI
STRATEGIK TOV 2019 2020 2021
Penglibatan dan Meningkatkan Meningkatkan Bilangan penyertaan
Penyertaan murid pada peringkat antarabangsa
1 pencapaian pencapaian bilangan murid dalam
kokurikulum kokurikulum penyertaan pertandingan
peringkat peringkat murid sebanyak peringkat
ST 1:
kebangsaan kebangsaan dari lima orang setiap antarabangsa
Meningkatkan tahap
masih pada segi kuantiti dan tahun pada kebangsaan
pencapaian
tahap rendah. kualiti peringkat kokurikulum 10 15 20 25 kokurikulum dengan
kebangsaan
menggunakan
pelbagai kemudahan.

Meningkatkan Pencapaian
Pencapaian murid di peringkat antarabangsa
kemenangan kedudukan dalam
murid dalam pertandingan pada
kedudukan peringkat ST 1:
johan, naib johan kebangsaan. Meningkatkan tahap
dan tempat Pingat pencapaian
Naib Johan Naib Johan Johan
ketiga pada Perak kokurikulum dengan
peringkat menggunakan
kebangsaan. pelbagai kemudahan.
PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019 (1)
Teras Strategik Kokurikulum JADUAL 2
Aspirasi Sistem Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada
Isu Strategik Pencapaian kokurikulum peringkat kebangsaan masih di tahap rendah.
Matlamat Meningkatkan pencapaian kokurikulum peringkat kebangsaan dari segi kuantiti dan kualiti
SASARAN/CAPAI 2019
OBJEKTIF KPI TOV NOTA
JAN – JUN JUL – DIS
Kelab Bola
1) Meningkatkan bilangan penyertaan murid
Peratus penyertaan murid dalam pertandingan Sepak, Kelab
sebanyak lima orang setiap tahun pada 10 12 15
peringkat Kebangsaan kokurikulum Agama Islam
peringkat Kebangsaan
Kelab Olahraga
STRATEGI PROGRAM/ PROJEK TEMPOH PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB
ST 1: 1. Latihan Pemantapan Kemahiran Bola Sepak / / / F C E D A B
Meningkatkan tahap
2. Latihan Pemantapan Kemahiran Bola Tampar / / / F C E D A B
pencapaian
kokurikulum dengan 3. Latihan Pemantapan Kemahiran Catur / / / F C E D A B
menggunakan 4. Latihan Pemantapan Kemahiran Sepak Takraw / / / F C E D A B
pelbagai kemudahan.
5. Latihan Mingguan Intensif Olahraga & Pertandingan / / / / / / / / / / / F C E D A B
6. Latihan Nasyid Pudu & Negeri / / / / / F C E D A B

Guru Besar

GPK Koku

SU Sukan

Penyelaras
Penasihat
Ketua Guru
Jurulatih
J F M A M J J O S O N D

BULAN
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019 JADUAL 3

BIDANG : KOKURIKULUM UNIT : KELAB AGAMA ISLAM

UNIT
PROGRAM UTAMA / AKTIVITI TARIKH TEMPOH PELAKSANAAN BAJET KESELURUHAN
BERTANGGUNG
Latihan Nasyid Pudu & Negeri PELAKSANAAN
JAWAB
J F M A M J J O S O N D
Mesyuarat AJK
 Pelantikan AJK
 Pembentangan kertas kerja dan 9 Januari 2019 \ Kelab Agama Islam
pengisian aktiviti latihan
 Penyediaan minit mesyuarat
2. Perancangan
 Pelaksanaan skop tugas AJK
 Penyediaan peralatan dan ruang Mulai 14 Januari
latihan. hingga 18 \ Kelab Agama Islam
 Pengurusan borang penyertaan Januari 2019
 Persediaan surat siaran ibu bapa Sumbangan PIBG =
/ penjaga. RM500

3. Pelaksanaan Mulai 21 Januari


 Taklimat peserta 2019 (Setiap \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Kelab Agama Islam
 Pengenalan asas ‘Nasyid’ hari Isnin)
 Kutipan borang soal selidik

4. Penilaian
 Mesyuarat pasca nilai 14 November
 Pembentangan analisa data \ Kelab Agama Islam
2019
borang soal selidik
 Dokumentasi dan pelaporan
KUMPULAN SASARAN / CAPAI 2019
OBJEKTIF KPI TOV NOTA
SASARAN JAN - JUN JUL - DIS
8 orang peserta
Meningkatkan bilangan penyertaan nasyid daripada Peratus penyertaan murid Kelab
murid sebanyak 8 orang setiap tahun 60 orang ahli dalam pertandingan peringkat 8 8 8 Agama
pada peringkat Negeri. Kelab Agama Negeri kokurikulum Islam
Islam

PENILAIAN KEBERKESANAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019 JADUAL 4

BIDANG : KOKURIKULUM UNIT : KELAB BAHASA MELAYU

PROGRAM UTAMA / AKTIVITI UNIT


TARIKH TEMPOH PELAKSANAAN BAJET KESELURUHAN
Latihan Bercerita & Pertandingan BERTANGGUNG
PELAKSANAAN
Peringkat Pudu & Negeri JAWAB
J F M A M J J O S O N D
Mesyuarat AJK induk
 Pelantikan AJK
 Pembentangan kertas kerja dan 9 Januari 2019 \ Kelab Agama Islam
pengisian aktiviti mingguan
 Penyediaan minit mesyuarat
2. Perancangan
 Pelaksanaan skop tugas AJK
 Penyediaan jadual fokus latihan Mulai 14 Januari
Bercerita. hingga 18 \ Kelab Agama Islam
 Persediaan bahan & alatan Januari 2019
Bercerita.
 Penyediaan surat siaran ibu bapa Sumbangan PIBG =
/ penjaga. RM500
3. Pelaksanaan
 Mesyuarat ahli persatuan Mulai 21 Januari
 Aktiviti dan latihan intensif 2019 (Setiap \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Kelab Agama Islam
 Perbincangan antara ahli hari Isnin)
persatuan
 Kutipan maklum balas
4. Penilaian
 Pretasi dan pengurusan disiplin 14 November
ahli persatuan \ Kelab Agama Islam
2019
 Mesyuarat AJK bulanan
 Dokumentasi dan pelaporan
KUMPULAN SASARAN / CAPAI 2019
OBJEKTIF KPI TOV NOTA
SASARAN JAN - JUN JUL - DIS
5 ahli kelab
Meningkatkan bilangan penyertaan Bahasa Melayu Peratus penyertaan murid
Kelab
murid sebanyak 5 orang setiap tahun daripada 35 dalam pertandingan peringkat 3 4 5 Bahasa
pada peringkat Negeri orang ahli kebangsaan Negeri
persatuan

PENILAIAN KEBERKESANAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019 JADUAL 3

BIDANG : KOKURIKULUM UNIT : KELAB BAHASA


PROGRAM UTAMA / AKTIVITI
TARIKH TEMPOH PELAKSANAAN UNIT BERTANGGUNG BAJET KESELURUHAN
Latihan Sahibba & Pertandingan
PELAKSANAAN JAWAB
Peringkat Pudu & Kebangsaan
J F M A M J J O S O N D
Mesyuarat AJK induk
 Pelantikan AJK
 Pembentangan kertas 7 Januari 2019 \ Kelab Bahasa Sumbangan PIBG = RM500
kerja dan pengisian
aktiviti mingguan
 Penyediaan minit
mesyuarat
2. Perancangan
 Pelaksanaan skop tugas
AJK
 Penyediaan jadual fokus Mulai 14 Januari hingga
latihan Sahibba. \ Kelab Bahasa
18 Januari 2019
 Persediaan bahan &
alatan Sahibba.
 Penyediaan surat siaran
ibu bapa / penjaga.
3. Pelaksanaan
 Mesyuarat ahli persatuan
 Aktiviti dan latihan
intensif Setiap Rabu \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Kelab Bahasa
 Perbincangan antara ahli
persatuan
 Kutipan maklum balas
4. Penilaian
 Pretasi dan pengurusan
disiplin ahli persatuan 14 November 2019 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Kelab Bahasa
 Mesyuarat AJK bulanan
 Dokumentasi dan
pelaporan
SASARAN / CAPAI 2019
OBJEKTIF KUMPULAN SASARAN KPI TOV NOTA
JAN - JUN JUL - DIS
Meningkatkan bilangan 10 ahli kelab Akuartik Peratus penyertaan murid
penyertaan murid sebanyak 6 daripada 35 orang ahli dalam pertandingan peringkat Kelab
orang setiap tahun pada persatuan kebangsaan kokurikulum 3 3 5 Bahasa
peringkat kebangsaan

PENILAIAN KEBERKESANAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN