Anda di halaman 1dari 1

«È¢Å¢ôÒ/PEMBERITAHUAN

¦Àü§È¡÷¸û Á¡½Å÷¸¨Çô ÀûÇ¢ Å¡ºø Ũà ŢðÎ ¦ºýȾüÌò ¾í¸ÙìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢.
TERIMA KASIH KERANA MENGHANTAR ANAK-ANAK TUAN/PUAN SEHINGGA DI PINTU PAGAR
SEKOLAH

¾¸Åø¸û/MAKLUMAN

¾í¸Ç¢ý ¯¨¼¨Á¸ÙìÌ ²¾¡ÅÐ §º¾¡Ã§Á¡ «øÄÐ ¦¾¡¨ÄóРŢ𼡧ġ «¾üÌ ¾¡í¸û¾¡ý ÓØ ¦À¡ÚôÒ.ÀûÇ¢
¦À¡Úô§Àü¸¡Ð.
KESELAMATAN DAN KESELESAAN TUAN/PUAN DI KAWASAN SEKOLAH ADALAH KEUTAMAAN
KAMI.SEBARANG KEHILANGAN DAN KEROSAKAN KE ATAS HARTA BENDA TUAN/PUAN ADALAH DI
BAWAH TANGGUNGJAWAB SENDIRI

ÀûÇ¢ìÌ Ñ¨ÆÔõ Óý ,ÅÕ¨¸Â¡Ç÷¸û À¡Ð¸¡ÅÄ÷ «¨È¢ø ¾í¸¨Ç À¾¢× ¦ºöÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.
SEMUA PELAWAT DIKEHENDAKI MELAPORKAN DIRI DI PONDOK PENGAWAL TERLEBIH
DAHULU.KERJASAMA TUAN/PUAN AMAT DIHARGAI.

ÀûÇ¢ ÅÇ¡¸ò¾¢ø Ò¨¸


À¢Êò¾ø ܼ¡Ð

DI LARANG MEROKOK
DI KAWASAN SEKOLAH

Beri Nilai